O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Фінансова звітність за 2014 рік

Фінансова звітність за 2014 рік

 • Entre para ver os comentários

Фінансова звітність за 2014 рік

 1. 1. додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджеты та іншої звітності розпорядниками п оаержувачами вьоикпиих коштів ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма МЫ, дим) за 2014 р. коди Установа нвоанзтгд аиія"-гіиТШиК' . об 'їв ЄДРПОУ Територія иКІ лг в за КОАТУУ ОрганізаціІІно-прввовя форма господарювання комуишшш а ііЬаціл вигідною, заклад) за КОПФГ Код та натва відомчої кпвсифіквцй' видатків та кредитування дерян вното бюджету - - Код тв ннвв програмної класифікинії видатків тя кредитування дерэкявного бюджету Код та ипвв типово! відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код тя назва Типової програмної класнфікацй видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової кпасифінцп видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування. які не застосовують програмно-цшьовоґо методу? Періодичність: яврпальна, річна Затверджено на иітнпп рік Одиниця виміру: гри. кон. Затверджено ми залишок ии Нитишо коцтв за Касові): зипиии звідти „т” почвток звичного звтґиий псрюд (рік) період (рік) период (рік) „тюю „ерюду Показники та/ або ккк ”щ” (рі-Ф "щ (року) ГїІІїІІ: І|: П:І| І ЕїІ Ї: і 21: Ш є 756900. . и ванни ии та бтґи для 6016734. | :: 60167343 етот, 60167319 44511134 І: і 4458134, д щмщ 4458134 : І:і 145515* = 4458 15141: І: ІІ: ІІ: ІІ: ІІ: ІІ: І:: І нвнтиїі 15586004 15516004 навчив від! ашш і ввід іїідізіїдїїї І: ІІ: І і: іі: іді І: ІІдІ: ІІдІ: ІІ: Л:І І: ! : ІІ:1І: !Е: іІ: і від дІІ: !І: І Ії_: І іді: іі: і відвів-Нд | :і Г шове здбсзпсчення віііськовосл жбошів и ппнянаилтит п п: ІЕЕ што нпвннн товяівіносл ґ ЩІІШШИ милиции, (Ійшдииипя та іиденти идикщшптїі та п: и За шпыимитє: Щти Ітити пост г (к шкшт ПІЦЫПЩ] тішпкп та заходи спи щтьниго п : ::танення Іптшпа кгш н/ иьних тил г пш вт: випала Е Е Оплата теплопостачання Оплата водопостачання тв водовідведення Оплата еле - с не ь пі Оплата пидношт Оплата інших енетносіів ІПСПдЖЄІІІІЯІПЗ ти, океані заходила 'цпзитідс ишпьт ( гюншьпїц) и П П П П П НПП Ь дослідження я розробки. окреи- заходи розвитку ио реалізації мрииииихк навчальних) програм і Н Окремі заходи по рєвлкзаціідгржапіких (репонапъних) иро м ишщи- до заходи Ебиііговхввиня боргових зобов'язань Едм твоїм: :: ннхтдиших дощових зобов Ждань і
 2. 2. викрити. києннтпх дддгииих забив ъшии. ото-ті трдисщрти | 270 Г Д ібитт ти гштичп/ т ті* е 1п11п1дпп11єі1сткаі1 тую-ити. гшгимішидки) 2:11: Г Ї Ї „ииц„, „ши. .дш„„„„ги упгитптил дшщцщг -ід _і| _ ї| Г д; тд . ітиоитшиісд-дті: идшиіьииипдииих держит: та шжииди«тиищдгиипєшдьіі __[ 21530 ]| _ ] Г *ииідиьіік забезпечити Їйщйдц ]| _ _і її дн птити пвигт 1 иимиииги 2710; П2Щ _| Г ДГ _] 'тттт ЩПЩІІ ИЦ: АГ ДІ- АІЇ . іі- 11111кшталттшшсипю Дйзшёп | і _] 1 діїші ЗШІ. іі: іі: д; Н: Капітальні видатки Ц@ю "Ел | 1 | ] іридодиид основного капіталу ]| з@| [ з70:| Г ЭГ ]| І Ї| нші поточні вішвткн Шюйииия 04111101111111111 Шшіиеииидмгошдактши користування Пізно “Ежи | __| || п: їипітиіьііс йіаппнттко (идиоґаиищ І 3120 3911 | :[ 1 3| ] сииітаиьие 5Шии мни) житла _| | 3Е| Г40Щ| _ Д" _Ї| | ДГ каииииьие бУшииїіііївшіїдбакїш) інших вбїпіп ЗГШДБШ Н: д: ]Г Н: д: (ЦШШЦТЫНІП . пинт 1 51311 [_ Д]%: -Чг ін: 4|_ каиітииьиддемоит житлового фдш том. ) ЇІЩ] каштаиьшремоііт. ишихоєъкгіи І 3132 Г440 ц: _І1Г ДГ _]| Ї д| "иконитшшіи ти дпииошш 3140 | іп _]| і! " Рокоистшиіи житловою фоидщшміщсиь) Їпдмтї] щ: її ] ] 1 Рєкоидшиіядресиаддиіи шшихоєъки. ЬЩНДЫ] -іь Ї| |_ т; _. ]|_ Ї] _][; Ресщшия ккамытокдиьтддшпорїрхітсшріі 3143 | _ «Щ Ц _]І_ "тшшид . іштиииц линии-идиот _]| _ ін: „„. „.„„„„и. ,.„ : ||:1ті ги; д уг дг щ: Капігальнітрвнсфсртн дтидізо | |_ н: дг н: 1 Киттщыптрапьшртх: птпрпсіістдцітґдшипииткині. итиизиши; Ц 3210 ][ 1] ]| ]| киииидиыитшисддиртшдиіиїидовжини; дириииииииииишшліи | 3220 5311 | ЕГ 3 Д| 1 МШП ЗШ! - ЕІ- і; _Г ДЕ_ : іІ____і / єщита-. ыи жити-теории. шийки: 111111ш1111ц . земли т11.і11ж1к1родн11.і1 ошиппицшіі Кцттаты11 тдиісидти 11иццшн11ю ї" 324ПП511 Н: т: ДЕ Н: Вндшцнс вступним | |Е| | з штати. підтримці. : „тим ї" 41ШГ5 7П| : Д: :| | Ї| | ЕЕ Надання крддитш оршнам иершиого Щити» інших й __'| [т]ї]| _ т; ЗГ її: п: | надаиидщш. Ерисистваьищшіоьшрпьцєзаиіим “ШІГ ][ П: ] 5 ] Надання інших ВІІЩІШНІХ КЕІІИПВ Т [ зовиіїреиитувдіььєи : || 4Е| | оіШ ПГ Ді: ДГ БГ ч тттт - ДПЗЩШО ІІЇ ДІЇ ДІЇ іГ ЗІ до" _ЇПШІЩІС ЗШ: тошГ ДІ: ці! - Егшлтнч видатки ДГ ДГ___Г (п 7 -гзиииииопьси ршиориииикиТ-їи іоджстних коштів Директор Е Г. Г.Война І' (ІИЩІІІІИ. прізвище) Головний бухгалтер С. М.ШамраЙ / ' у (іюшми. прізвища! " І 4" січня 2015 року 'до запровадження поограмио-ціпювого методи складання та виконання місцевих бюджетів просшляються код та назва тимчасової класифікації видатків та крсдіпуааніія місцевих бюджетів
 3. 3. додаток а до Порядку склшіпиия ФІИІІІСОВПІ. ізіояжеіноі та ініііоі ліінопі роапорадиикями п пдсржуалчпии оіояяіпіінх хоіілід ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма Лз2д, М2м) за 2014 р. коди уепііоья нвосзнзіепгдрнанід чи ТШеІКі . м ш сдрпоу територія яькі шаг д за КОАТУУ орпиіздіііпно-іірдиья форма шііоініріоиния Комунальна ііньанін (устами. иклнд) та копфг Код та назва відомчої' клясифішиії видатків п кредитування державною бюджету - - Код та ІІІЗВІ іірогрямнот КІІІСИФЇКІІІЇЇ ідяткія та креііінтуяяіінн деріняднапі бюджету Код та нпва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 драм а питала аСІЇпІІІ іііауігіьніоітодіта спирт' Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової а програмної класифікації видатків та крсдитування місцевих бюджетів І Тимчасової титасифідеашї видатків та К/ 1' 1 і/ е кредитування шт бюджетів місцевого самоврядування. які не застосовують програмне-дільницю мподуР Періодичність: квдршіьна, річки Одиниця виміру грн. коп. домішок-імені лиш-ш (в ім. іспити-щілини: ендіі - ' цариця при щкіцд. спеііііцііоенііі ЩКОІШ. лілії. гтїиядпї комарів квкв Код Затверджено на Затверджено на змяшоя па НІДІЙШГЮ хоиґтів за КІСОЩ За ІІІУИИЙ однім. . ДІ літинй залишок „а під, ддт „тид рік „тшд „ддт ііо-іоіох яяііногр звітний неріоіі (рік) період ірікі період (рік) „Шшь „тшт ккк р періоду (року) ”КУ “п” 6 339 656,7 6 339 656,7 6 410 602,9 - в 339 656,7 є 339 ввод о 420 то - 5 599 490 : і 5 599 . та 5 599 490.! ! _ -І ш 20242 4 ш 207,42 і 154 207,42 _ 4 154 зон і 4 ІЗ-і 207_42 4 154 207,42 І и: 283,38 І 445 283,58 _ 1 и: 283,35' І 445 глюк І 445 гама н ЩЕІІЕЕ Пітт __ 843930 164 461047 _ НІ 176710 150 62144 Видатки т! надання к ктів- вього у тому числі: Поточні видатки Оплата пацііиа я ванни иалітн пла Заробітна плата г іііояе забезпечення яіпеьхояосііуіябо-ців На ІУВПУІІІЯ т! опііііяун і Вино истання това іІ і пов-л г Преіхіштіі, .іішпе іщіі, паііідііцііііп тд іііііеіінііі „ШІІІІЯІ 22 2231) Отцти пост г (хш клан іщвтьт) Видатки ни ви) ятіжстіи 66 9611 73 2 523 588іб2 ш шт: ан 575, 9 370 882,81 370 зв: ВІ ш 969, : її 2647639 шіьїа звіт. І26 2289 126 228,92 126 228. 723 рі а і? ? ї 55 ї: *і Е ї; = в; ё 45 ё . „І ё: ВЕ к ё З 5 = т и: З а ііііщ-іін 22 2 4 2 ЕЕ з і» є. 8 Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата п нодиош = Оплата інших сис - ґоносіїа »дае ы. ІІІЦІІКЇЖЩІІІЯ І , шлюбі н. нярені штдіі пн решітці: оерямоііііх уп-. чіііііііьііш/ програм дослідження 1 розрооки, окремі заходи розы-ту ііо реаншші нерв-них (рєііондньннх) ііроі-рам О ё . , ё Е , . і і ё ё огші іоя ванни погодні зоооя-шн. досі ЗІХІУСШІІПЯ іні т і ПІШІХ ба ї шт 10600 яэіііні Обцтуг нніія ЗОВНІШНІХ по і их загін язані. поточні а . ё ё ё Е Е і а а і. . _ гупсііінііяіініііна-ііііпі іі І інііпіоп іідіісіяшіі тіяаіііьші шніііінііііі понііміііія ііиі і ІІП ііщідежыіінго і . ііінн інших ІШПЕ
 4. 4. 7 Пити-іти пі: ти 'ЯОКІІІІІПМІІІІІІХдЕ н-ііоіііііміжіін однини СПІПІІІЛЖА! Соціальне звбешсчеиии Вишата леншґі І далшіпги Гтилеіітґ ЄІІУППІІШ ІШСДІСІІІІЮ в Кнпіплъиі вшптки іілбянни основного інінітялу п іідааіііія іліиоііціііін І я дмгтіддабддїп лктшги ко ішнуаиііііл капіпниыіс а іоіііііітои (пидбаіпіи) капітальне бу іиіпво (п идбаинл) житла капітальне б швниіхґношилбання) інших об'єктів Капітаіьпіій ішит _ Капітальний мои-і житлового онлушріімішеиь) каіііпііьнип І моитіншихоб`скпн с Реконструкція то рестиораііія Реконструкція житловою фонду (приміщень) _ Рекои Укцілп сґавшія інших о6`сістів 314 Реставрація пам`лт0к культури, історії іа ЦРХІТОКТУРИ 1 'тввреіііія ОСІЦКПШІІЦ паласів і рам/ шт П іііітаііііи міні та одними 2 капітальні дн . і 1 _ _ канітщьіііт ііс під нідн ПСНСІЛЕІЦІ огтаііоиаіі. а ііішіііяіі) канітіііьііі шрами/ идти „міцно індивіди унрааііііня іііиіщ іііііі. ісонітіііыіі трапґтти урлдаи ІПОЗГСІІІІІЦ' держав інніііжіінродіііііі ОРЗЦППЦЦІЯН КІІШІПЦЧЫІ! тріііісферлід ііищіаіііію Ви ішигк ди нання Надання ііііуіяірііиіііх крааііініа Надання кредитів органам державною управління інших Еівнів надання кредитів підприємствам, установам. організаціям Надання інших внутрішніх кредитів Зоииішиг кредитування НЦдЦШІи шєііііишя кршіітів Інші видатки і Заповнюється розпорядниками бюджетних коигґп Директор (ініціали. дрпяншєі Головний бухгалтер С. М.Шамрай "14" січня 2015 року _ іінідіам прізвище! -до запровадження нрограмноііііііового методу складання іа виконання МіСнсІиХ бюджетів нросіаяііяіомя код п нша тимчасової класифікації винятків 'га кредитування МІСЦЕІІІХ бюджетів.
 5. 5. Ііцушох 4 210 три» О: чадним фшаисснох, бюджети и 11111101 хнпшкп „тдпртдвитдвв та одеркувачпми бюлжстшсх кошт! ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма К22д. ж2м) за 2014 р. коди Угґпповп нвасзнзтгадлтджтід'цгімтшевкідмлгдщаа ш єдрпоу 212 1 7869 Гсрпшрія Кле еда ш КОАТУУ 35 ІОІООООО Оргнпіїицпіип-праванл форма шсподпрювдипя тв копии' 430 код 111 идти. віломчпї класпфпцпп иппиґків та кредитування державного бюджту - . кив ш миша прогря їкласнфіки нишпкін ги крсвтщввттттв псрж пґобюпжсп Кон та наша тииоввт відиичої класифікації вплягкін тв при-виправними мкспсинх єди пів 10 Пртп . пштшь вміти іди-т. .. книг-діти смути' квв ґи ипшя програмної класпфікя `ї видатків та крслпцп ими иісивидх биыжсґів (код тя Іювпї кмс фікапії видатків ти крсш туняпия х спсвпх бюпжпів/ 'Гихпкасовоїь ав фіюш иидатків та с тасгосовують про! рпмпп-пільоипго метолуґ 07040І Ппиппкітипі лиьпадцниспітді. 111101111і! пппликітмплґрпбптг: цілими: щинрпм креішцнаинн для бюджетів иігпсиол п самоврядування. ви. Нсрхоліґппсть квартальма. вд - пцшнппи иимпру грн кон Фвпичш ш жит-ий ”имидж на ктспъ "си-од Ник) ди 1 1101 и парном крокуі ю мы»- 1,. ннтий при» 1 „им хімтйитттп хошпн на и ний псрюп тм Затверджено 1ш миди. „в дтп дип перюд 'НЧ-шт ""іт"" (рнт ”М 5 417 им 417 144,1 Затиср. хвпний т». Гіпкєппнкн 7 4171443 8 4І7144.І 9 -ІІ7 244.! 1 ткн га напиши крепі ів- темпи у тому иисдт потв-итт винятки 417 І-Э-М 417 І-І-Ы -ІІ7 244.І ои . иЕаці і идрдхгввиии на тарип *плану 417 2444 417 им 417 им ІІ11пнпнпр11ЦІ і! !! 92100 3113 927,04 303 и] 'М 303 92 їґт 050 303 927,00 3173 пишет 303 927110 Зщкчбп така 1 11011101:: : табетпечегпая шпськпиисцхжбовпіп миди. , щити пи опнпт' праця Ви грпсіииня пишеш' а 1 При-Інни: пити/ тип, тмтищдшды „м «лишили/ т Н: 311114 060 1Г`ІІ 080 119!! І/ їі/ ЇІЦ Ниинпншнлпл ти „в машины. ; 11171711731111!! ниви кІп11.п! рч_и/11І1пи цими. ; пт тут (к 1.11 штит„. ... „„. т Пили/ ти ни итриаж тя Ними/ пк" ти химии спшуієдп-: ::ь-и щчппичцінли ґіпшпш кпщпкпыпц по ти иш/ пчлпнылп 1РІЬШПІЇЄПЛОІІОПЗЧВНІІІ дна водопостачання тв волиитдисцсьтятл ШІСКЇРОВНЄРГІЇ ОП) НІ П ІІ ДІЮШ ПЗ ()11;1.п:11н111их смсргоиосни дд тішити 1 ридрнйки, икрсш щити пи рсшпицп иврмтдиидт (рсннппимпьт) прмукш Дпґ. т джк-ппп 1 ршртїкм. вхрєш ымыи мишку до рсалпанпдсржпппих шепоштикич) пуючрпм (щит впали ив рсалпацп мржамик ц»: шпальти) програм. ш: индищдт ти том. . ткииищ ОБСДУПІВУВЯІІІІЯ 60 гавих 'хвбоґґитаиь тдъкииии ілоти/ пити пид» пд. дьчин шини лшпшпих Луцишин* шбть зими. ноти-тд трвдсфьдттт 1 '1 бинт: ти дитини! плшгіггфцднпг: питр. ниьтнкдч: принципами, прліііпицпп: ) [Іллю-им тріпьтирті оранки! осдм-имєгилаоупшдинтя тшщ [пити
 6. 6. 1 7 ю Пнтичт (питсфсртшлакьиі лшпшнщ дампи! та . иіжищмиіпин п/ хдиипицшіі - со 'ялыиэ пбшпсчеиип - - вииииии пенсій д митними - - І 'тнпстііі ч - Інни иииииии : ::питанню . . ш поточні нидлтки - - к. піплъиі видпїкп - _ п Ішбашп основною кипітплх . . Нргнгйжінни тінпііппнім1щчлпгыипн. ищгипґп: тканини: м: пытггціжтл . . ІхЇни/ пкмьпс шчиппицгпыл иии„иъ„и. „и . . Кнштшкмксбулпптппш1щпыйяянглирьксґхіа А - Кішпшпдчє єулшьииииишищвиьици; шпх об'єми. - - Юлипниыпщщхіґнґжп: . . Кцппальиіпй вемшп жпґлпицхпп крони (прпмппсяп. ) - - Ьцпкталысккй рсмшп інших щ к ктпх . - г -ипьчпдгкцли ти , ип-ииииити . , Реконструкція житловою фонду (приміщень) - - и нппрукція ш рсставршии шпшк ошт- ч - Рссґаирашя пам'яток кшьпрэа. Ісґори п адхлгепщ - - 1 Ним/ тім): дирж-жиппц ними. ірги/ или - . ІІ/ плпіипии шт ти ишиии. [шию-их актив/ є - . к ґяльиі трансфери - - / сиииииитдии тШпьт/ муипп ппІН/ чп пгткш: (шині/ тими. щиии ття и] . . 'Їсипилцтыи тринґферпт НЛЛНННІ'ІІ1ЮІРПІПІОЛІуП/ КІЫПІІІІХ пиши рити: . . Іхїгллпииып иишищд ти крил/ пп плиштихдирж-цнтк: іпиігщимлішг цпшігпкіцікч: - - Іїипплгиыіі линии/ трлн: ии. . ц тип . . Виуттиє кЕлипвяиия - - плити іщгтрпшнл крамниця . . Надання крешпін орншап дсрмаиниго »щшзппшя інших ркншь - - Нплпипл кредит пндприкхцсяинм. установам. организации - - надання іицтх впуі -шшк . и - Зовнішні' кредитуняимя - - Ншшшш іошлґкинп крситпп: . . Інни ихґ атки х Нерошошлексі видатки - - 1 Заповшогтьсл роъпоридимыхи- бюджетних коштів Директор Г. Г.Война (тгпыли щчнииціґ! Головний бухгалтер С. М.Шамрай _ 4 січня 20І5 рок) (Іиппали нрмимися 'Ли тапровалжснпчя проґтпнчінцнхьжшвпґп мшпл) скидання пп инипьшндся хпсцевих бюджетна припиняються код ш наша ким-щити. х испфхьпцхц иилїпъіп та крс Іппчыпня шшсппх бюджспп
 7. 7. Апзмщ 5 лоІіарялвх ымыцппцфшапґпнппъ, бюджети ы т. .. шішцп , хшюркпгіпіьдчп . .». .,. „и. „ш„в„„ бюджетних мити ЗВІТ про надходження і використання коштів. отриманих як плата за послуги (формат 4-Ід, .Ю 4-| м), за 2014 р. коди з пшшвв ІІВЛСЗІІЗІс"Гпрлший"сшїіиикйівсшр. ті педи-пт 222 І7869 Ісрълтпрія ' . лижі и: д шкиґш 35І0І00000 'ни амітяціпнцо-пряваи фари наснпцаршняиии Колггпльип адчхиіипціл р-спжппажц. шкала) 1.1 мл хан чи. . ы мапа відомчої клвсифікиип ш . ників та крсінпувниии лсткиыш: и бюджету ки. . п: ищвп ироґрамипїкцпнсняфіи ии лкіи ш крслитунмия державним сюди-ц чи. . ки пиши гципмї відомчпї клиґифікапй' нипнткІв т кредитування иігиевяпх бюджеґін ш Щит 4 лимит «кліпи ішли, .вишиті та ґпарщґ Кид ка папа нрогрпмипїкдиснфікахдкп ачкіп ги кртпитувяиия иігипшіх бюджетів (тв п пп ип виии ш крс пувяиии місцевих бю. пів! п часової класифікац срсллпунпнпя для бюджетів и пспот ґииоврялуваішя. які т: шгпшпнуппґь ирогрампкнхілмявцпк: чемп) у* п7п2п| за: щии шчпхсґі. квартальних. »дитини впливу дам. кон в. ..м„-иі„. иі тмпп м тч. ткцдти-дмишчий сшІиА, птпттм: при типі). гпщцтииицт ши! ш. .нц шт идти-ми . 'Інни-пп ш ввпиип псрпш ьиєищ и кипппй псрипхцпьп _ Нщнххо-схпип Нплуігпшч чим Ыъшппь ми кпииииии лохкипв 32! коштів ш _ у „и „. ,„„„. .. 1 пгі-'дс п'ю вшсш. шшшш шишои пвтшп перш: звхтпиппсръпл „д, „„_„_„„„ „__щ, „„„ ' “Щ . . . , -. . 0 - инших У цим (рхк) Щ " ' вв. р„. „.„. „„ Ц' " нижчі-ити ' Р нґдїыюш п фшцх Зшпнппыса Перша кии Їшисшмсъєо начать: ритми „и чшпнпрік хшпюго рок) хппапп шхииш Нпыпнікъі КРКВ І Нялхолжсицки ж! 'в - усного ін пишу! п, шо надаються бюджетним хспншвгппх зпднп з к основним пяльэпспо ш плипмзвкп (юспала Еькоп тлпьшшн ш пр пп майна бюджстнліх хстаьюи ии в- шыпп вщивввимии порядх . и ш Б »а ы ч »а ав Б Ю ч Г. . ь (шт чсрх хинпгп мвшш Ішшпсхххєіьґьіи Вндшки - ЦЬОГО х шт чпыі ІІшо-пп нилаікці ярнуваиия пп тиші-и» пыип' х . т 35826 25 9195 с. ёжххххх: пиши нрии т пили п шт зви-вниз плпґа диииивв шбсшсчсиил військощжлгмбоикнн шщх мини пи гтлшпг праці _дишииив ґпвдр ишм : ,у„и. „.. .., штшріцтиц. обтшіиапня „ш ши „„„„. Х ХІ З 3434, ЛІ І-Ю 3<4 23 (І) Магии-мирним: пш пи ипЗп ишьш нишґ шин - ІМІ - Іршпцлт плрчптіпт Іп шпш ппыхг ікри: кшішщтииш/ ітииики ни ни) знали-шин: Х Х Х 345 анти ІІ. іншим и пт шхпоп спицииыпьч: п иїпнчгцппи л. шпш нпд пи . ыиц тилу: ти „ш гпнпыл» Оплата теплопостачання Оплата щшпп »ста-дампи та вапошлнслсния Оппаі и : ::симпатії Оплата и дитиною = У Оплата шшщ енеЕт--м їв
 8. 8. 2 . Т- п шл ми [Нетішин/ ш І ршробки. „вул-ти идти. пи рсцтпашї аириингиц Ігтичппикмщх/ Лослхлжспэчя . розробки. окремі хахоли розвитк) ив рсшшшш державних - (регтоиштьттич) програм Пкркш тахшш по рсалкшшіі иермиттщ (т. твимьтитв; програм. .ш шписсшп до ЦШ шодив розвитку опотттпвуваттття ва гввих табоґятаъп. ипп 300 (ли . и-нитииииииитиидлииит пидлилит ииъииъшии. | 2410 мл. нлппжгипґіи пцглпипьґ Лнггпмп ииии. Пточпі тивитшттт к м. ши и. . плити/ п трпикт/ лтпп: ити/ шт митці! (гспкпикгач, .. ,-. -„„п„ии„„ 2420 2600 2610 ЗІ" дтп хи><><>< >< Нинішні: ш „пид-рити „спини п . и-д» м шлт и. шрами/ мия ииищ , жити Соціальні: шбппсчсьіии пщии-„и лщцлпвґєиспп: »джип нш гинути „и-дмш та . ш »спиртним и 0гд1пНц11пп! 2д2н 1630 Іінпшпш пинын г гилпгпшлп ( 'пили-ли ш 2100 І ЗШ хххххххнхх х >< к ч Інни «пн ЮПШ пиш- юппю Інші ілоти-дні кнщатктт Кипіпыьиі винятки 2 26010 2 4081] П нпбинпи ппшниого наиігшп 1/, и„и. .и, „,. милиция 1 щитдпшпп: щ. трпкщпжо видшитмииы ииииии нтш Лнлшпишгик: тришіиппи/ киипмиит йыівпнцтю (прплбаяпягяі миша Кяпкпыьялс пдишиицгвщп ильнпя! інших об'єкт Млини: мини гг типи | Калшшмпій решті житловою цюви иитиииввиь) Каъпншьппп р иамт иииик обїкшь Гиппц лиц в пм ти Еищпиигицпы Рскопырципя мптддовогп фиии [ншчппсш-І Рсмъиш липня ш рестав ташя інших „ан „и тя пюґятак кульп-ри, Ісшрп ш дрхпсктувія 1 'плин/ якими -п-/ г ж типи' тпш н. 1 д» крим п митними , .-и н пт „щиииырш тим див/ гимн: к . ашьия тшэтвшттт Іхїипншнтт т шини' шт шоп ш ш плит ш пншгиґшг. и тктпицпш/ Юнппш дтп шртнк фо иии н гнили НЧ! и . ити мдшииииия шшш Іиьнп: мити „и / щшт фьутт „цими ш Минни „и/ ш/ щпьг/ Іи/ нпп ши . и ииит Директ р ГОЛОВНІ й бухгалтер 'Ли янщиьваиснідя щхуґрнмнкт-к митними , пнп птицю пт Іпжпнрнлміітглжг принципи/ им "14" січня 2015 року складання та иикппаипл щснкнщ бюджспн иросґпнляісґьсх ш ш назв: тимчасово! клпспфнкаци видатків ш кредитами-ти» хпшєних бю жив ` . . Х Х хххххххкххххххххх 71 Г* и; хххххххххххххххххххххх о = к 5 ><хххххххххххххххх><><><><><><><><><><><><><><>< х ><х><><><><><><><><><><><><ххихххххххххж Чпілниґі (/ а й/ дд Іиипдїїі (ппшпн. янрплллкиє) С. М.Шамрай цииицти, титтиитк) д ННил><д><иххи7и7><хдНх><иииилхН х х 2
 9. 9. Паліюк ь дн г «ку складним фіипишипк. бюлжгпчш . а іишок эигиьсп рошорплинхямі с олсржуичаміі бюлжтгюкх кошт 1.5: 'игр-пий пшпуипуї п 2 пчюггу 2 п ЗВІТ про нядхплжеиня і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма К! 4-2д, К! 4-2м), за 2014 р. коли успиоь. НВОСЗНЗЦ-"Гц тиЬґЧІлґТШнКІ . .ла п єдгпоу 22217869 Териюріи , икі ш . а КОАТУУ 3510100000 оргяиіпиіиио-ирямц фари: господарювання Калуишнил вршишділ д-тлима, ш - дд за копог код т. .. .на . мои-шт шцоифіиашт видатків т. креллґгуниии першими бюджету - - код т. ним прпгряииої клдсифіпш шткі. .. кредитування перлиною вьоджыу Кап . . м. .. пшпнпї . іоом-. от клкифікшії . или-ків п кршґґуппяия місцевих води-п. ш *ам . цими. пити п. . а . „ь виводив п 1 . Код тя ипн программа! шнсифікяцй' видатків тя крєшп-униии місцевих бюджет' (кол п ими Типоицї програмної , у _ . `_ клкифікпції иилдткіп п иршпуциии місцевих бюджетів / Тимчясоиґ клясифікдиіґ ишпткін 11 крциґуциии м. бюджетів Зпгалиипопімиі школи (ц ф. ч. тколлшижщиижэ Елдок, Ііщщцшт л лишили, спщІмЬмпиІ шкплп, лиш; гілитд місцевого пмоирщиаиии, які и: пспкоиуипь прогрІиии-пілъпнюго мешдуУ' 070201 тлиі ши 1 , * -г ' * Псрхаднчъяісгь' кваршльив, „Щ ' одииищ пишру. гри. кон 3“'"""““ '"' "”*`““""“ Надійшло ты. .. ' ' Фапичні за - початок доходів за Кзсош за штчид _ . шхшюх и' Пиш' твтшп період записи. періоду . за штиип нсрюд данного псрюд (рік) „щ” Затмрджсио Показники иа звітний рік є 1 Від отриманих благодійних инвскіл. грамів п даруикіп ' , в х в. . . ... ... „.. .„. органпдшй Ошнинх 01:15 . . Іцлишш Ьодяпиц „ам ди шинних шин . ..що *кцкпипх ялинки вишивки ми. .. . наш вот-и. якомога . ..ям щ. . тактики: х винними паники Фшпшп до. . »винним ще . .а. „.. ... . випади птиця шпшпшппк . . >< х Виштки п ишии. крешґґіп- угьоґп х 'ши числі. Пт І/ ктихушіция пп штату праці ви о . ити. .. товарів і ному. . х х в„. „.„. „„ „т пахади щ. „а. .„а. .„„„„„. .„„. ї оди, ... „„„„„. .„. щ м. та : ::с ж. .. 1:13- 2 І5 5016 ши) чжн пм. .. . .. .водним а. . . ..им-ш и г м ш що ї ї ї ї 1 пп г . ш 1 1 1 ї ><><><><><>< _ _ _ _ _- _ . ї її х х Х ш 06.6 м5 395,5: _ _ м 091,00 Оплата теплопогґдчшсия Ома-п клєшждисрпї Х = = Оплаппидкотт х х Оплатмишихемсрґониіїп ж . її (єшлникеиля г рачобки. акрил заходи по решітці! тис-штани. : тсаіаиллыгцґ) щлщщи п . І дослшжии. . рохроєщ окремі пиши розвитку поради' ' перипищкрсгі инших) прикрили п Х Х Х Х Х Х Х Х ><><><><><><><><><><><><
 10. 10. І Окремі июля по реалізація яких-пил: єреаашьап. ; програм, и. пілиеґдиі по ихпдіи роптку ґ Обыхгодхваиии бпртвнх зобов'язань обши-оара. ... ..п аиутрплиц парти. . 1060.. 'лишь (Жстичжшаімгня шппип. .. порта. .. мо. зла. .. Ппґочл . раиїщ с Гспшї та . .а. ... ».п. тра. .. - . ... . під. . иписґлтшг у ґтаповап, Ілєанпшияіі) Птпочш транґиділли автам. дешкхюпшп гпшатшя інших НІПЩ Птпочт траисфєрпш уряди! ! птзщиицдєржшв . ..а міжнародним вргаппацгш: Саціяльие цбппнгиип Виталия ПЩІПЙ І допити: Інші випити ІІЛСІЦЩІНЮ Іиші пшпчиі видатки Кппіпльиі шшдтки 31 09.0 П ндбиипи Ікипииого пиіпл! 34 019,0 П підГапшї піітадпаини 1 пшшшллш доеґосплткпидшп КІІЕІІСІПИЮУІИЯ 34 0120!! Кппипшыш ддпапапп. .. мдпдгаппи Капіпльиє будівництво (приавапп. ) житла Капгпльнс бхлівиншш (придбаних) інших об'єкти Кпптниыпт ремонт Капітнылий Етот житлового фонду (приніпшяь) капп-апьмпи ремонт інших об'єктів Рикппст *ла/ ш та гтавшпдґя рецепти. .. жпгпоаошомау (приміщень) Рекпи . даш. інших об`0гп| Рсспд д. . пам'яток кхльшаи. ісюрй . а архітектури Гути) та. .. ґієджтілщ палата . Щитно п : ::Канни щ. .. . ..а „а. ... ... .,. .а. ы.а. ..каа. .. капітальні . Кпттатпнг траисіиети птприсислишх: (щ-ппиамап. прчипзацлиии Каплтатып три/ видати и тиші . за ити . ..ширини тшщ Екшн Киплтатьт ш п - ти у идшипшцкишхдс . типа 'ОШІПІНІЬІІ Капитыьн: .. .ратддпп населенню Надання сидит/ мапи кшшпш Надання кредитів органа. . державною дпраміиия інших ршиіп нааапп. .. лкґіппшп иємґпам. сґшсовацэгаипацшм Ншииия мших виуярішиіх шана. . Виррішис крсдицииия Зовпішиг крепицвдипя 5 6 7 х д х Х . . Х Х Х Х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х х х х Х Х Х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х х х х х х х Х Х Х х х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х х х х х х х наша. .. . ..а. „.. ... а кредити: Директор Г. Г.Война . піци-ку (мішып. пизвхкшє) / Головний бухгалтер : (/ //) С. М.Шамрай __ "14" січня 205 Рдку Ющенку' (іьпціплшпрілнщє) -до ипроаатии. програипо-цілюногв иешду . ..пшии- п аикоиип. . місцевих бюджетів прогпвлпюпся код т: .. .ш тим-спамі' класифікації винятків т. крєшґгуыиия нісцєшіх Бюшкеґіь.
 11. 11. Додатк ` до ііоввііыі . ..іі ыіти ііііііііііооитіі. зюмоііііі. їд іііііі. .- ПЧУТППАН віітівііівиііитиііи ш оіігтмііииіі. . І пиі мс! і. их ХВШТІИ ЗВІТ про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (формат 4-3д, .Ю 4-3м) за 2014 р. коли і 'т іт нвосзнзісчиііівііііііъі -ЄЙІТІІІСІКФОІПІЕЩІЇ . і гііі-і 1< і) 222І7869 -іітіітіівііі . ІЬЇАІШОСЕШЇ тв кі ім іт 3510100000 іргііиіівіііи иіъиріііііівд форма іосиоіідрювіі шт камі-іііьііиіі щкітіідіііці тіііііііаш. ііііоідд; іті кі іі ІґЫ . ш сіід тті тво иідіім-іііі іыисііфіктіііп шідатків п КрсдІП) двітіііі ііьртиітиого вюджщ - - соіі тя назва іірді-рііііітої іыііоііфіыдиіі видатків тв кііт. ітуітаиіііт иі-ігитвііото Бюджет) (од та іівіод тиііивііі иііоіі-іот к. д: фікяиіїніілпґкін т крыіітувдиіія міситоіів аіод Піп І0 тиші. ІИМІІІИІМ ЛСІІЛПІ ' 14. . ііиіііді „и і-іііцііііі- сот. тя идіво ироі-ріі ді іміісііфіидіііі ніідяткіи ти кіідіііітиоііііи »іісиєвііх бюджетів (КОД тд ішов ' іиовоі ііііітрдмііоі клдсііфіидіііт іі титкіи НІ НрСДІІТуІІІІІІІІ і ПІЕШП оті», піи / Тимчасово Ф' *ЇІІІЇЇІІІІДЭІТК то уІяІІІПІ. які т: ііігіооовуіітті. иротіііііііііі-ііі І-ІІВШІІ віьтоиуі- іпоші ЗІІЗИЛЬІІПВЕІЇІППЇІІІКЦІЦ [ЛІПІЧ ІЦКМТП<НІПЩЧИЦшиї/ Ім „івіііііііоі ГПИЦЇИТЇІІІМІІЇИІМІІІІ, ІІЦЛ. дитині єііоііитувіііііи для оіоііжттіи »і тііеііоі іі со овряи ЇЕРІОЛІІЧКІСІЬ тииртиіи . і. ііі-іііп эіііііиіиіі ВІІМІшГрІІ воіі ъіиоіііддіііііід і. »іііііііііо іітіідіііі- МШЧМ` и” Ш . „д житті. . ві іііі „щ ШШАГІ ЦПК] НдТцЧН „і МЧНЬН ш вищі». ЦНЇЦПГП Ковані» хиіі. П- втіі. ЇППННП ПЦПН Нрікі іітрті» і ідічі іігріп Н шоп) ЇЇПКІЫНПМІ п М інших ТМІНОГП , тот ірікіі 5 І0 П І Внлятки т: ІІЩІІІПІЛ кислих в - усього 367 225. іі тому числі Поточні въыаікъх оішти Пші І ІІІЕІХІПЯІНІЯ іти іііііобітііу пид, іііціііііті ПІІІІЦІ задушив плаіа І РОІІШПС іибсііікьіоиіія іііііськоіттіоіімібовиів 5І4 167,84 170 630,84 “ШЛЦІСЫІПШ І/ (І оііііііііі ПІПЛ/ І івиьішистдиия типів отлтт 'П/ їґдііґ/ ІПІ. іііііііврідііі. .ю ІАНПІЦППХ ііііі ІШШІППН/ У іі/ ііііітііііі-ііііііі ПІи ііодт 'мл ІГЦІИП! іііііііі-, іііі ііі п чи! ! тііііі . ІЄІЕЧ)1ШППИ ПН піти Піп т' Мші пдііпііііыіііі/ ”НЩППАП На «ІНЕХІЫИ Щит кііііііііітіі ііііі 711301111 СІШЦІН ІИПППП іі, ... ПЦШСППИ (Іп іііііііі АІПІПЦПМІІЦ іиіі 11.' ШІІ ШНПІЬЧППЦ ПК Оплата теплопостачання (Іііііаїи волопосїачаііия та водспілвслсіііі: оиііатв сис -іів гіі Оплата ЩІІШШЮГО піт отіііатв ІНШИХ еиеріоиосіів 'іііі іііііііоііііи і , іоіідііги-іі. .щити ІЦПИПІ ііііііодіімцііізодіііііітііііі „іи-ііііііііиііііі; "идти" ПОСШДЖСННІ І розробки. ОІЕСЖП ІЕІХОАИ ротвіітіоі ПО ііоіііііівіііі ДСРЖЦІІПІХ (РСПВИЫІЬНІІХ) „щодо (экрсмі шкоди по ЕЄІЛППІІІІ иержіімііііі ірєпіэиальиііх) пгогрнм. и: ВЩИЕСЄМІ до шодіь розтин Обґлхговупиия бЧАШІИІ 'ІІІЙПВ'Н'ІПІІЬ (Ііїі Ііічхіічпііііія Іткґпппіті! бішшиі Індія: Здали (ті ішміиіліііи иіжіііиіііі. : ііііді-ііітііі шбок зізшіь потім двиодідтд ' ъоііі-іі ііііі ІІПІППЧНІ ІИШІІІЩЕ'ЕІІІІІ іііііідііідіідіііііоіі (УСШІПІР іди, ІІЕДЛІПНІІІДН,
 12. 12. п. ... ... ... .. тшнсфариш . ... .-. ... .. . . . ..р життю и. .,. ... ... ... ... .. ... ... . , ... ... ... Соціальне злбппсчепия Іітицпш пшшт І дапкппш. ( Їшжншюп Іши/ шт ттп гшсщипит Іиші поточні винятки п. ... .„-. ... .. .,. ... ..-4.«д. ... . . ,.„. ..„. .. ... ... ... ... .. . ..дан . ... ... .„. ... „,. .„. ... ... .. ,.. ... ... ... „.. ... КдпІпльиі нндпґк П идбшшя псио нога ялу 367 215110 470 631184 470 63054 367 2151111 Придбання . ..і штштш . при. : . ..». ... .. . ..иь-. .с. ..р. .к. щ.. .ю кари. .. .. щити м. ... ... .. . ..ш д. ... ... ... .,. ... .„ . .., ... ... ъ.. ... ... . Кєпптшіьґіс бмдцвиицчвп . при ібцніяя) житла капітальне ауд. ... ... ... ... . . ... ... ..п. ... ня. інших об'єкт. . 1.ъ. ... ... ... ... ..т . ... ... ... 121. ими! .за 130110 г. . . ..шин Капітальний ремонт ж. ... ... ... ..-. . . роплу (при Каппальшщємшґі . ... ... .х „а . кпв Гиник . шшди пт . ..-. ... ... .,. ... ... . Рьмтстщкцъл ж. т.. ... ... .. .| ... .._. .. (приміщень) Рскппсгргкпля та . стирати . ... ... .х ити. . Рцставрація ншґлчоы мл. .. т, нсюрп та авхітскгуръп г '. ... ... ,.. ... ..я . Мржтґіиіґіп ті! ... .. . . /типутт н, ... ... ;.. ... ... 1.' . . . . ти . ... ... ... ..у. ... .. ... ... . . ..-. ... ... ... Кишгильиі . ранее: т. ь2.. ... ... . . ... .. . .., ... ... .д. ... ... ... .. ... .., ..„ . ..-. ... ... .. . .-с. ... ... ..а. ... , . .,. .-. ... ... .., ... ... ю. ... ... ... ... .. Ш. ... .щ. .,. ... .. . . . .-. „.. ... .. „.. ..«-. ... ... и. упракннни . ... ... .. , ... ,.. .., / .1.. ... ... . дни . ..ршсфи т. .. . рт. .. . ... ... ».. ... ... . дсржпа п. .. . ... ..г. ... ,.„. ... ... щ к. ... ... ... .ми . .., ... ... .д. -.. ... .. . ... .. . .-. ... ... Видвішнєк спит ванни н. ... ... ... .. . ... .-. .., ... ... ... . к, .«. ... ... ... н. ... ... ... .. квсштя органам державних: ) упиннліиня інших ршши Ііцдппнл кредита пілпрптствцхх. хстаноиам. о гаипаідіяч Ншкаппя . ... ... .. нічитшпічіх кредит: Запиіши: к ьднпвии. .. 11.. ... ... ... . . ... ... ... ... ... к . ... ... ... . Ітш видатки к ; ... ... ... .юпься рошсрялнъцнхт дшжегм. .. коштів Дирекгор Г. Г.Война . ... ... ... ... .. ,.. ... „.. ... Головний бухгалтер С. М.Шамрай І . .. . ... ... ... ... .. .. ... ... . Х/ 14 січня 20І5 року , ч. .. - роппджсіяхся . ..и. .,. :.. ... ... ... .ьмюго . моду складання 1а . ... ... ... ... ... чшцснпх вмджп. .. пристп пяюґься кол т типа кэщшхсппш . . . ... .ц. .кп. ... иилатків ш хрглптуцпэсіяя хпєпсвхіх бюджггш /

×