NOSS & NOCC

1
NOSS ADALAH DOKUMEN YANG
MENGGARISKAN KETERAMPILAN
YANG DI PERLUKAN OLEH
SESEORANG PEKERJA MAHIR YANG
BERKERJA DI MALAYSIA BAGI
SESUATU BIDANG DAN TAHAP
PEKERJAAN SERTA LALUAN UNTUK
MENCAPAI KETERAMPILAN TERSEBUT
BERASASKAN KEPERLUAN PEKERJAAN
MENGIKUT STRUKTUR KERJAYA DI DALAM SESUATU
BIDANG PEKERJAAN.
DIBANGUNKAN OLEH PAKAR INDUSTRI DAN PEKERJA
MAHIR YANG MENJALANKAN PEKERJAAN.
DEFINISI NOSS
CIRI–CIRI UTAMA NOSS
2
Skill & Job Abilities Development
Knowledge & Technology
SKM L1
SKM L2
SKM L3
SKM L4
( Diploma )
Operation &
Production
Supervisory
Management
& Design Knowledge
Diploma
Degree
Academic Skill
Qualification Qualification
Core Abilities
SKM L5
( Adv. Diploma )
STRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRANSTRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRAN
MALAYSIAMALAYSIA
KAEDAH PELAKSANAAN NOSSKAEDAH PELAKSANAAN NOSS
3
TAKRIF TAHAPTAKRIF TAHAP
TAHAP 1
• TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA, SEBAHAGIANTERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA, SEBAHAGIAN
BESARNYA ADALAHBESARNYA ADALAH LAZIM DILAKUKAN DAN BOLEH DIJANGKA.
TAHAP 2
• TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAITERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAI
KONTEKS, SEBAHAGIANNYA ADALAHKONTEKS, SEBAHAGIANNYA ADALAH TIDAK LAZIM DILAKUKAN SERTA
MEMERLUKAN TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI.
TAHAP 3
• TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAITERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAI
KONTEKS, KEBANYAKANNYA ADALAHKONTEKS, KEBANYAKANNYA ADALAH KOMPLEKS DAN TIDAK LAZIM
DILAKUKAN.. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANGMEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG
TINGGI, DISAMPINGTINGGI, DISAMPING MENGAWAL DAN MEMBERI PANDUAN KEPADA YANG
LAIN..
DKM
• TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJATERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA TEKNIKAL DAN
PROFESIONAL YANG LUAS SKOP DAN KONTEKSNYA. MEMPUNYAILUAS SKOP DAN KONTEKSNYA. MEMPUNYAI
TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG TINGGI, DI SAMPING LAZIMTANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG TINGGI, DI SAMPING LAZIM
BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANG LAIN DAN AGIHAN
SUMBER-SUMBER.
DLKM
• TERAMPIL MENGGUNAKAN PELBAGAITERAMPIL MENGGUNAKAN PELBAGAI PRINSIP ASAS DAN TEKNIK YANG
KOMPLEKS, DI DALAM SKOP YANG LUAS SERTA SELALU TIDAKDI DALAM SKOP YANG LUAS SERTA SELALU TIDAK
DIJANGKA. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANGDIJANGKA. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG
SANGAT TINGGI, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANGSANGAT TINGGI, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANG
LAIN DAN AGIHAN SUMBER-SUMBER. BERTANGGUNGJAWAB JUGALAIN DAN AGIHAN SUMBER-SUMBER. BERTANGGUNGJAWAB JUGA
TERHADAPTERHADAP ANALISIS, DIAGNOSIS, REKABENTUK, PERANCANGAN,
PENGENDALIAN DAN PENILAIAN.
 Melalui Latihan Institusi di Pusat
Bertauliah (PB)
Kaedah melalui program latihan kemahiran
secara sepenuh/separuh masa di institusi
latihan atau tempat kerja yang ditauliah
Melalui Pengiktirafan Pencapaian
Terdahulu (PPT)
Kaedah mendapatkan SKM melalui pengalaman
lalu (kerja atau latihan) tanpa perlu menduduki
ujian sebaliknya mengemukakan bukti-bukti
keterampilan yang telah dimiliki untuk dinilai.
KAEDAH PELAKSANAAN NOSSKAEDAH PELAKSANAAN NOSS
Tempoh LatihanTempoh Latihan
TEMPOH LATIHAN - NOSSTEMPOH LATIHAN - NOSS
6
ELEMEN-ELEMEN NOSSELEMEN-ELEMEN NOSS
A) STANDARD PRACTICE (SP)
B) STANDARD CONTENT (SC)
7
Fokus kepada pembangunan k-pekerja
DEFINISI NOCC
Dokumen yang menyenaraikan
rangka latihan yang harus
dilaksanakan dalam industri dan
institusi latihan yang meliputi latihan
teori dan amalan yang selaras
dengan kemajuan teknologi untuk
pengeluaran k-pekerja.
Asas bagi pelaksanaan SLDN untuk
dijadikan panduan industri dan
institut latihan - merangkumi proses
pengajaran dan bimbingan
Bidang yang dibangunkan dalam NOCC
1. Pengangkutan
2. Pemesinan dan peralatan
3. Elektrikal, Elektronik, Telekomunikasi
dan Penyiaran
4. Kimia
5. Landskap dan Alam Sekitar
6. Percetakan
7. Hospitaliti dan Pelancongan
* Jumlah keseluruhan kurikulum-SLDN = 36 (setakat 31 Julai 2009)
9
Pengenalan kepada NOCC
•Diterapkan semasa proses pembelajaran.
•Digunakan sebagai asas dalam penyusunan bahan-
bahan latihan dan keperluan.
•Diterapkan sebagai standard dalam menentukan
tahap prestasi dan kualiti kemahiran dalam
pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional.
•Digunakan sebagai sumber acuan utama dalam
penyusunan Learn and Work Assignment (LWA).
FUNGSI NOCC
10
FASA PEMBANGUNAN KURIKULUM SLDN
Learning Objectives
Core Competencies
Identification of Learning Objectives
and Core Competencies
Third
Stages Activities Output
First Training Occupation and Work Process
Analysis
Drafts of
Training Occupation
Occupational Profile
OCWP
Second Verification of Occupational Profile and
OCWP at workplace (industries)
Training Occupation
Occupational Profile
OCWP
Fourth LWAs Development Draft of LWA
Fifth Verification of NDTS Curriculum
Draft NDTS Curriculum
Sixth Approval by NDTS Technical Committee
for Curriculum and JPPK NDTS Curriculum
11
ELEMEN DALAM NOCC
Proses Kerja Teras Pekerjaan (OCWP)
analisis kandungan sebenar proses kerja dan kaitan dengan profil
pekerjaan dan hubungan antara teknologi, kerja dan latihan
Proses Teras Kerja (CWP) adalah satu set aktiviti kerja yang
merupakan teras kecekapan pekerjaan. CWP juga menerangkan
gambaran keseluruhan dan terperinci tugas yang harus dilakukan oleh
seorang pekerja mahir yang berdasarkan keperluan (prosedur,
teknologi, kaedah, teknik, alat, orientasi aktiviti kerja teras dan kualiti
kerja) kecekapan pekerjaan.
Proses Kerja Teras Terperinci (DCWP)
DCWP akan terus terperinci kepada tiga bidang untuk menentukan:
•aktiviti kerja-kerja teras
•alat dan teknologi serta kaedah yang digunakan
•menganjurkan aktiviti-aktiviti kerja teras
Kurikulum Teras Pekerjaan (OCC)
Kandungan latihan dibahagikan kepada mata pelajaran, kawasan
pembelajaran, objektif di institut dan tempat kerja, dan tempoh untuk
latihan.
PANDUAN BAGI TURUTAN GABUNGANPANDUAN BAGI TURUTAN GABUNGAN
TUGASANTUGASAN
(GUIIDELIINE FOR SEQUENCIING)(GUIIDELIINE FOR SEQUENCIING)
1. DARI MUDAH KE KOMPLEKS :-
 PELATIH BERALIH DARI TUGASAN YANG TELAH
DICAPAI KEPADA TUGASAN LAIN YANG BERKAITAN.
2. MENGIKUT TURUTAN KERJA :-
 BUKA BERSIHKAN PERIKSA BAIKI/GANTI
PASANG UJIAN
3. MENGIKUT RANGKAIAN KETERAMPIILAN (DEVELOP
CHAIINS OF COMPETENCIIES)
Kurikulum Inti Nasional Pekerjaan (NOCC)
adalah intipati dari program SLDN untuk
pengeluaran K-pekerja
konsep latihan yang dijalankan di dua
tempat iaitu di industri yang meliputi 70%
hingga 80% dan di pusat latihan yang
meliputi 20% hingga 30%.
KAEDAH PELAKSANAANKAEDAH PELAKSANAAN
NOCCNOCC
Day release – Perantis akan menjalani
latihan kemahiran selama 4 hingga 5 hari
di industri dan latihan teori selama 1
hingga 2 hari di Pusat Latihan SLDN setiap
minggu.
Block release – Perantis akan menjalani
latihan kemahiran selama 4 hingga 5
bulan di industri dan latihan teori selama
1 hingga 2 bulan di Pusat Latihan SLDN
secara berterusan.
PENDEKATAN NOCCPENDEKATAN NOCC
Program dalam NOCC iaitu Skim Program
Latihan Perantisan oleh syarikat Industri
melibatkan pemberian anugerahan Sijil K-
Perkerja, setaraf dengan SKM tahap 3
atau DKM kelayakan (Tahap 4) atau
DLKM(Tahap 5) yang diluluskan oleh JPK
dan pertubuhan majikan yang berkaitan
PROGRAM NOCCPROGRAM NOCC
NOCC
Occupational
Profile
Occupational Core
Work Process
Core Work
Process (CWP)
Details Core
Work Process
(CWP)
Occupational
Core
Competencies
(OCC)
Assessment
Struktur NOCC
17
PERBANDINGANPERBANDINGAN
NOSS DAN NOCCNOSS DAN NOCC
NOSS NOCC
1
Tempat
latihan
Pusat pengtauliahan
20-30% di Pusat
Pengtauliahan
70-80% di Industri
2 Fungsi
Sebagai rujukan bagi
perlaksanan SKM 1
hingga SKM 5
Sebagai standard dalam
menentukan tahap prestasi
dan kualiti kemahiran dalam
pelaksanaan SLDN
3 Elemen
Standard Practice,
standard content, Job
Profile dan Task Profile
Proses Kerja Teras
Pekerjaan, Proses Kerja
Teras, Proses Kerja Teras
Terperinci dan Kurikulum
Teras Pekerjaan
18
PERBANDINGANPERBANDINGAN
NOSS DAN NOCCNOSS DAN NOCC
NOSS NOCC
4 Tempoh
Pengajian
SKM Tahap 1 = 6 bulan
SKM Tahap 2 = 1 Tahun
SKM Tahap 3 = 2 Tahun
SKM Tahap 4 = 3 Tahun
SKM Tahap 4 = 4 Tahun
2 tahun (4 semmester)
5 Objektif Menghasilkan pekerja
mahir
Menghasilkan k-worker
6 Penilaian Dinilai samaada trampil
atau tidak trampil dalam
Penilaian berterusan
Peperiksaan tahap
pertengahan
peperiksaan akhir
7 Pengiktirafan
Persijilan
Pusat Pengtauliahan
PPT
SLDN
SLDN
KEPENTINGAN SISTEMKEPENTINGAN SISTEM
NOSS DAN NOCC SECARANOSS DAN NOCC SECARA
UMUMUMUM
a) Kepentingan terhadap Kehendak Industri Tempatan Dan
Global
 Hasilkan tenaga mahir kepada pelbagai sektor pembangunan
ekonomi tempatan terutamanya di dalam sektor perindustrian
dan perkilangan, sektor pembinaan, perubatan, perniagaan dan
sebagainya.
 Peranan dan usaha-usaha yang dimainkan oleh pihak JPK
melalui sistem kemahiran yang berasaskan NOCC dan NOSS ini
dilihat begitu penting dan amat berperanan penting dalam
membantu untuk menyediakan tenaga kerja yang mahir di
dalam pelbagai bentuk bidang kemahiran tersebut.
 Tenaga mahir ke luar negara: Thailand, Brunei, Negara-negara
Timur Tengah dan sbgnya.
19
Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri
Dr. Fong Chan Onn di dalam sebuah artikel
akhbar yang berbunyi:
“The approach taken by NDTS brings
benefits to industries and
apperentices. It can meet the
industrial demand for manpower,
while expose the trainees to the
working world”.
20
b) Kepentingan Terhadap Keperluan Oleh
Pihak Kerajaan
 Dalam merangka untuk menjadikan Malaysia
sebagai sebuah negara maju dalam
perindustrian pada tahun 2020 nanti, maka
pihak kerajaan bagitu komited dengan usaha
yang sedang dilaksanakan oleh pihak JPK
dalam mengeluarkan tenaga kerja yang
berkemahiran tinggi di dalam pelbagai bidang
kemahiran.
 Pihak kerajaan sentiasa memberi sokongan
padu dan sentiasa menyalurkan pelbagai
bentuk bantuan samada dalam bentuk
kewangan dan peralatan.
21
c) Kepentingan Terhadap Pelajar, Pekerja dan
Masyarakat
 Sistem pendidikan ini amat penting kepada pihak
pelajar, pekerja dan juga masyarakat untuk
menhasilkan tahap kemahiran yang bersifat k-
worker.
 Untuk menjadi sesorang pekerja yang mahir dan
berketrampilan tinggi maka, ianya memerlukan ilmu
pengetahuan yang secukupnya samada di dalam
teoritikal mahupun praktikal (NOCC).
 Impaknya, pihak pelajar akan merasa lebih yakin
dan berkerampilan tinggi terhadap ilmu kemahiran
yang dipelajari.
22
.
23
1) Mewujudkan Kurikulum NOCC Secara Lengkap Dalam Semua
Bidang.
Bagi memastikan bahawa pelaksanaan program latihan kemahiran ini
dapat dilaksanakan secara berkesan dan menyeluruh dalam semua
bidang maka, pihak JPK perlulah membangunkan ke semua
kurikulum dan silibus dahulu.
Ini kerana pada masa kini, tidak ke semua silibus NOCC tersebut
telah disediakan sepenuhnya oleh pihak JPK. Justeru itu, dengan
wujudnya kurikulum yang telah siap tersedia maka, ianya akan
memudahkan lagi proses untuk melaksanakan program latihan
tersebut dengan lebih berkesan dan sempurna.
CADANGANCADANGAN
PENAMBAHBAIKANPENAMBAHBAIKAN
.
24
2) Pengiktirafan Bersama Terhadap Institusi Latihan Kemahiran
Lain.
- Terdapat institusi lain yang turut melaksanakan pendidikan
kemahiran sepertimana pihak JPK.
-Sehubungan dengan itu, pihak JPK diharapkan agar turut sama
mengiktiraf latihan kemahiran yang dijalankan oleh pihak institusi
yang lain contohnya MARA (IKM dan KKTM) dan seterusnya
menganugerahkan lepasan pelajar IKM dan KKTM tersebut persijilan
SKM samada tahap 1, 2 atau 3 (yang mana lebih layak).
- Sebagai ‘added value’ kepada palajar. Pelajar akan dapat 2 jenis
persijilan (pusat latihan dan JPK).
CADANGANCADANGAN
PENAMBAHBAIKANPENAMBAHBAIKAN
- Pendidikan kemahiran yang berkonsepkan sistem NOCC didapati
mempunyai banyak kelebihannya berbanding sistem latihan NOSS.
- Ini adalah kerana, sistem NOCC yang dijalankan di bawah program
SLDN dilihat lebih baik dan berkesan kerana ianya mengadungi 2
elelman latihan iaitu latihan teoritikal di pusat-pusat kemahiran
manakala latihan praktikal di industri-industri yang terlibat. Iaitu
20%-30% secara teoritikal manakala 70%-80% pula akan
dilaksanakan secara praktikal.
- Selain itu, dari sudut ekonomi pula, sistem NOCC dilihat lebih
mudah untuk dilaksanakan dan tidak melibatkan kos penyediaan
bahan dan alatan yang tinggi berbanding sistem NOSS.
(menggunakan bahan dan peralatan yang terdapat di industri
berkenaan).
25
KESIMPULANKESIMPULAN
- Selain itu, sistem NOCC juga dilihat dapat memberi pengalaman
dan ilmu kemahiran sebenar kepada para pelajar tentang situasi
dan carakerja untuk menghasilkan apa juga bentuk produk atau
hasil yang diharapkan oleh pihak industri.
- Jadi, melalui pendidikan kemahiran yang berasaskan sistem NOCC
ini semestinya akan melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran
tinggi dan mempunyai tahap keyakinan yang mantap kepada
bidang industri pada masa kini dan akan datang.
26
KESIMPULANKESIMPULAN
1 de 26

Recomendados

Peraturan keluar pejabat waktu bekerja por
Peraturan keluar pejabat waktu bekerjaPeraturan keluar pejabat waktu bekerja
Peraturan keluar pejabat waktu bekerjaLee Oi Wah
7.4K visualizações14 slides
senarai-tugas-pembantu-tadbir-perkeranian por
senarai-tugas-pembantu-tadbir-perkeraniansenarai-tugas-pembantu-tadbir-perkeranian
senarai-tugas-pembantu-tadbir-perkeranianaiman2607
11.2K visualizações1 slide
Tatacara Kaedah Tender por
Tatacara Kaedah TenderTatacara Kaedah Tender
Tatacara Kaedah TenderIszwan Shah
18.3K visualizações41 slides
Kad Perakam Waktu por
Kad Perakam WaktuKad Perakam Waktu
Kad Perakam WaktuINTAN Bukit Kiara
57.6K visualizações36 slides
Slaid my portfolio por
Slaid my portfolioSlaid my portfolio
Slaid my portfoliotraining4u
6.2K visualizações71 slides
Taklimat pelaksanaan lpkt DKM/DLKM por
Taklimat pelaksanaan lpkt DKM/DLKMTaklimat pelaksanaan lpkt DKM/DLKM
Taklimat pelaksanaan lpkt DKM/DLKMShahril Majid
3.5K visualizações69 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentation latihan Industri por
Presentation latihan IndustriPresentation latihan Industri
Presentation latihan IndustriEiwan Azrul
4.6K visualizações16 slides
Cuti gantian por
Cuti gantianCuti gantian
Cuti gantianLee Oi Wah
12.4K visualizações11 slides
Surat kuarters repair por
Surat kuarters repairSurat kuarters repair
Surat kuarters repairNatasha Natar
3.9K visualizações2 slides
Peranan pegawai stor por
Peranan pegawai storPeranan pegawai stor
Peranan pegawai storwel6557
26.2K visualizações19 slides
Borang kehadiran mesyuarat por
Borang kehadiran mesyuaratBorang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuarat654321000
11.1K visualizações7 slides
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan Inventori por
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan InventoriVET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan Inventori
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan InventoriZuzan Michael Japang
94K visualizações31 slides

Mais procurados(20)

Presentation latihan Industri por Eiwan Azrul
Presentation latihan IndustriPresentation latihan Industri
Presentation latihan Industri
Eiwan Azrul4.6K visualizações
Cuti gantian por Lee Oi Wah
Cuti gantianCuti gantian
Cuti gantian
Lee Oi Wah12.4K visualizações
Surat kuarters repair por Natasha Natar
Surat kuarters repairSurat kuarters repair
Surat kuarters repair
Natasha Natar3.9K visualizações
Peranan pegawai stor por wel6557
Peranan pegawai storPeranan pegawai stor
Peranan pegawai stor
wel655726.2K visualizações
Borang kehadiran mesyuarat por 654321000
Borang kehadiran mesyuaratBorang kehadiran mesyuarat
Borang kehadiran mesyuarat
65432100011.1K visualizações
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan Inventori por Zuzan Michael Japang
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan InventoriVET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan Inventori
VET 4093- Pengurusan Stor, Harta Modal dan Inventori
Zuzan Michael Japang94K visualizações
Perintah am bab c (cuti) por mazlanmn
Perintah am bab c (cuti)Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
mazlanmn386.1K visualizações
Laporan jawatankuasa penilaian teknikal por Mariani Saad
Laporan jawatankuasa penilaian teknikalLaporan jawatankuasa penilaian teknikal
Laporan jawatankuasa penilaian teknikal
Mariani Saad14.7K visualizações
PENYEDIAAN SOP por ypsilearning
PENYEDIAAN SOPPENYEDIAAN SOP
PENYEDIAAN SOP
ypsilearning24.8K visualizações
Modul 501 MEETING ARRANGEMENT por Kamizatul Liyana
Modul 501 MEETING ARRANGEMENTModul 501 MEETING ARRANGEMENT
Modul 501 MEETING ARRANGEMENT
Kamizatul Liyana14.2K visualizações
aset alih por damatiez
aset alihaset alih
aset alih
damatiez49.9K visualizações
Tatacara Kaedah Sebut Harga por Iszwan Shah
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Iszwan Shah69.5K visualizações
Bitk gaji por amoi81
Bitk gajiBitk gaji
Bitk gaji
amoi8122.2K visualizações
Slaid induksi PPT 2011 por Mohd Muda
Slaid induksi PPT 2011Slaid induksi PPT 2011
Slaid induksi PPT 2011
Mohd Muda7.3K visualizações
Laporan ict 12 por rusli rahman
Laporan ict 12Laporan ict 12
Laporan ict 12
rusli rahman3.4K visualizações
Aduan pelanggan por Lee Oi Wah
Aduan pelangganAduan pelanggan
Aduan pelanggan
Lee Oi Wah10.3K visualizações
Modul CUSTOMER LIASON AND EVENT ARRANGEMENT por Kamizatul Liyana
Modul CUSTOMER LIASON AND EVENT ARRANGEMENTModul CUSTOMER LIASON AND EVENT ARRANGEMENT
Modul CUSTOMER LIASON AND EVENT ARRANGEMENT
Kamizatul Liyana11.3K visualizações
1.3-Pengurusan-kewangan-Sekolah.docx por MDZHAFRIADLIBINMDZAM
1.3-Pengurusan-kewangan-Sekolah.docx1.3-Pengurusan-kewangan-Sekolah.docx
1.3-Pengurusan-kewangan-Sekolah.docx
MDZHAFRIADLIBINMDZAM146 visualizações
Prinsip, Objektif dan Dasar Perolehan por Iszwan Shah
Prinsip, Objektif dan Dasar PerolehanPrinsip, Objektif dan Dasar Perolehan
Prinsip, Objektif dan Dasar Perolehan
Iszwan Shah17.5K visualizações

Similar a NOSS & NOCC

Induksi PPT 2018_(feb_18) por
Induksi PPT 2018_(feb_18)Induksi PPT 2018_(feb_18)
Induksi PPT 2018_(feb_18)Nasrul Hakim Zakaria
5.5K visualizações283 slides
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt por
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.pptDukakisDewa
7 visualizações8 slides
SKKNI 2015-109.pdf por
SKKNI 2015-109.pdfSKKNI 2015-109.pdf
SKKNI 2015-109.pdfBoelzMurangkalihGeun
3 visualizações53 slides
Bab i, ii, iii por
Bab i, ii, iiiBab i, ii, iii
Bab i, ii, iiiandirmt71
591 visualizações19 slides
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924 por
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
1.1K visualizações169 slides
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf por
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdfIRWANHERYK
10 visualizações66 slides

Similar a NOSS & NOCC(20)

Induksi PPT 2018_(feb_18) por Nasrul Hakim Zakaria
Induksi PPT 2018_(feb_18)Induksi PPT 2018_(feb_18)
Induksi PPT 2018_(feb_18)
Nasrul Hakim Zakaria5.5K visualizações
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt por DukakisDewa
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt
1. MANFAAT UMUM PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI - LEVEL 3.ppt
DukakisDewa7 visualizações
Bab i, ii, iii por andirmt71
Bab i, ii, iiiBab i, ii, iii
Bab i, ii, iii
andirmt71591 visualizações
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924 por UFDK
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924
UFDK1.1K visualizações
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf por IRWANHERYK
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
IRWANHERYK10 visualizações
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A por rilla gantino
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty APaparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
rilla gantino784 visualizações
Company profile lsp intala por Putra Nasution
Company profile lsp intalaCompany profile lsp intala
Company profile lsp intala
Putra Nasution1.7K visualizações
Panduan Pelaksanaan Penilaian SLAPB COPTPA_kemaskini 20 April 2021.pdf por Ranjansharmamanidas
Panduan Pelaksanaan Penilaian SLAPB COPTPA_kemaskini 20 April 2021.pdfPanduan Pelaksanaan Penilaian SLAPB COPTPA_kemaskini 20 April 2021.pdf
Panduan Pelaksanaan Penilaian SLAPB COPTPA_kemaskini 20 April 2021.pdf
Ranjansharmamanidas726 visualizações
PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 20... por Ghazally Spahat
PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 20...PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 20...
PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 20...
Ghazally Spahat3.4K visualizações
NOTA PERNIAGAAN TINGKATAN 5.pdf por syafinijumaah
NOTA PERNIAGAAN TINGKATAN 5.pdfNOTA PERNIAGAAN TINGKATAN 5.pdf
NOTA PERNIAGAAN TINGKATAN 5.pdf
syafinijumaah156 visualizações
Pengenalan KKNI di Perguruan Tinggi por Surana Ir, MSc, PU-SDA
Pengenalan KKNI di Perguruan TinggiPengenalan KKNI di Perguruan Tinggi
Pengenalan KKNI di Perguruan Tinggi
Surana Ir, MSc, PU-SDA4.5K visualizações
Pppm khb kt_ting3 por CIKGU LOLITA
Pppm khb kt_ting3Pppm khb kt_ting3
Pppm khb kt_ting3
CIKGU LOLITA1.6K visualizações
00 Konsepsi CBT_CBA.pptx por ArisenaHendrawan
00  Konsepsi CBT_CBA.pptx00  Konsepsi CBT_CBA.pptx
00 Konsepsi CBT_CBA.pptx
ArisenaHendrawan29 visualizações
Seminar sertifikasi lsp komputer por Arif
Seminar sertifikasi  lsp komputerSeminar sertifikasi  lsp komputer
Seminar sertifikasi lsp komputer
Arif 1.4K visualizações
Kebijakan BNSP Pak Zubair - Oktober.pptx por ekopujianto21
Kebijakan BNSP Pak Zubair - Oktober.pptxKebijakan BNSP Pak Zubair - Oktober.pptx
Kebijakan BNSP Pak Zubair - Oktober.pptx
ekopujianto2147 visualizações
003 silabus por Novia Sumanti
003 silabus003 silabus
003 silabus
Novia Sumanti140 visualizações
Pppm kemahiran hidup tg 3 cetakan 2014 por Danum Vall
Pppm kemahiran hidup tg 3 cetakan 2014Pppm kemahiran hidup tg 3 cetakan 2014
Pppm kemahiran hidup tg 3 cetakan 2014
Danum Vall422 visualizações
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi por indra gunawan
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
indra gunawan2K visualizações
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi por indra gunawan
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
indra gunawan651 visualizações

Mais de Ghazally Faridah

Agihan Harta por
Agihan HartaAgihan Harta
Agihan HartaGhazally Faridah
105 visualizações1 slide
COPPA por
COPPACOPPA
COPPAGhazally Faridah
2.1K visualizações162 slides
OBE Student Learning Time (SLT) & Assessment por
OBE Student Learning Time (SLT) & AssessmentOBE Student Learning Time (SLT) & Assessment
OBE Student Learning Time (SLT) & AssessmentGhazally Faridah
18.8K visualizações58 slides
KV OBE LECTURE por
KV OBE LECTUREKV OBE LECTURE
KV OBE LECTUREGhazally Faridah
850 visualizações44 slides
PBL in TVET por
PBL in TVETPBL in TVET
PBL in TVETGhazally Faridah
426 visualizações25 slides
PBL in engineering por
PBL in engineeringPBL in engineering
PBL in engineeringGhazally Faridah
1.7K visualizações39 slides

Mais de Ghazally Faridah(15)

Agihan Harta por Ghazally Faridah
Agihan HartaAgihan Harta
Agihan Harta
Ghazally Faridah105 visualizações
COPPA por Ghazally Faridah
COPPACOPPA
COPPA
Ghazally Faridah2.1K visualizações
OBE Student Learning Time (SLT) & Assessment por Ghazally Faridah
OBE Student Learning Time (SLT) & AssessmentOBE Student Learning Time (SLT) & Assessment
OBE Student Learning Time (SLT) & Assessment
Ghazally Faridah18.8K visualizações
KV OBE LECTURE por Ghazally Faridah
KV OBE LECTUREKV OBE LECTURE
KV OBE LECTURE
Ghazally Faridah850 visualizações
PBL in TVET por Ghazally Faridah
PBL in TVETPBL in TVET
PBL in TVET
Ghazally Faridah426 visualizações
PBL in engineering por Ghazally Faridah
PBL in engineeringPBL in engineering
PBL in engineering
Ghazally Faridah1.7K visualizações
Transformasi dan halatuju BPTV 2020 por Ghazally Faridah
Transformasi dan halatuju BPTV 2020Transformasi dan halatuju BPTV 2020
Transformasi dan halatuju BPTV 2020
Ghazally Faridah588 visualizações
Transformasi dan halatuju bptv 2020 por Ghazally Faridah
Transformasi dan halatuju bptv 2020Transformasi dan halatuju bptv 2020
Transformasi dan halatuju bptv 2020
Ghazally Faridah509 visualizações
Final Presentation Sem 2 2014/15 por Ghazally Faridah
Final Presentation Sem 2 2014/15Final Presentation Sem 2 2014/15
Final Presentation Sem 2 2014/15
Ghazally Faridah414 visualizações
Gelagat Organisasi Dalam Melaksanakan e Pembelajaran SoTL 18 August 14 por Ghazally Faridah
Gelagat Organisasi Dalam Melaksanakan e Pembelajaran SoTL 18 August 14Gelagat Organisasi Dalam Melaksanakan e Pembelajaran SoTL 18 August 14
Gelagat Organisasi Dalam Melaksanakan e Pembelajaran SoTL 18 August 14
Ghazally Faridah431 visualizações
Smart, fast & beautiful por Ghazally Faridah
Smart, fast & beautifulSmart, fast & beautiful
Smart, fast & beautiful
Ghazally Faridah840 visualizações
Instructional Computers. Past, present and future por Ghazally Faridah
Instructional Computers. Past, present and futureInstructional Computers. Past, present and future
Instructional Computers. Past, present and future
Ghazally Faridah296 visualizações
An artist, an architect and a commissar por Ghazally Faridah
An artist, an architect and a commissarAn artist, an architect and a commissar
An artist, an architect and a commissar
Ghazally Faridah163 visualizações

Último

Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Kanaidi ken
8 visualizações30 slides
PPT PENKOM ALVIN.pptx por
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptxAlfin61471
16 visualizações9 slides
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxselvianafitri2k17
12 visualizações9 slides
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory... por
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...Kanaidi ken
6 visualizações46 slides
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxFahmiMuzakkii
9 visualizações9 slides
SAS SENI TARI.docx por
SAS SENI TARI.docxSAS SENI TARI.docx
SAS SENI TARI.docxHERMAN511894
7 visualizações4 slides

Último(20)

Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken8 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por selvianafitri2k17
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
selvianafitri2k1712 visualizações
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory... por Kanaidi ken
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...
Kanaidi ken6 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 visualizações
SAS SENI TARI.docx por HERMAN511894
SAS SENI TARI.docxSAS SENI TARI.docx
SAS SENI TARI.docx
HERMAN5118947 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
Kanaidi ken43 visualizações
Materi Ai dan Persiapan Khotbah por SABDA
Materi Ai dan Persiapan KhotbahMateri Ai dan Persiapan Khotbah
Materi Ai dan Persiapan Khotbah
SABDA11 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 visualizações
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD) por mulyanih35
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
mulyanih3550 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken90 visualizações
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx por raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi32 visualizações
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 visualizações
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 visualizações
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ... por Kanaidi ken
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Kanaidi ken6 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw16 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
SKI_BAB_2_EDIT.pptx por irpandialbantani1
SKI_BAB_2_EDIT.pptxSKI_BAB_2_EDIT.pptx
SKI_BAB_2_EDIT.pptx
irpandialbantani18 visualizações
1. Sang Surya por agreenlife5
1. Sang Surya1. Sang Surya
1. Sang Surya
agreenlife58 visualizações

NOSS & NOCC

 • 1. 1 NOSS ADALAH DOKUMEN YANG MENGGARISKAN KETERAMPILAN YANG DI PERLUKAN OLEH SESEORANG PEKERJA MAHIR YANG BERKERJA DI MALAYSIA BAGI SESUATU BIDANG DAN TAHAP PEKERJAAN SERTA LALUAN UNTUK MENCAPAI KETERAMPILAN TERSEBUT BERASASKAN KEPERLUAN PEKERJAAN MENGIKUT STRUKTUR KERJAYA DI DALAM SESUATU BIDANG PEKERJAAN. DIBANGUNKAN OLEH PAKAR INDUSTRI DAN PEKERJA MAHIR YANG MENJALANKAN PEKERJAAN. DEFINISI NOSS CIRI–CIRI UTAMA NOSS
 • 2. 2 Skill & Job Abilities Development Knowledge & Technology SKM L1 SKM L2 SKM L3 SKM L4 ( Diploma ) Operation & Production Supervisory Management & Design Knowledge Diploma Degree Academic Skill Qualification Qualification Core Abilities SKM L5 ( Adv. Diploma ) STRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRANSTRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIAMALAYSIA KAEDAH PELAKSANAAN NOSSKAEDAH PELAKSANAAN NOSS
 • 3. 3 TAKRIF TAHAPTAKRIF TAHAP TAHAP 1 • TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA, SEBAHAGIANTERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA, SEBAHAGIAN BESARNYA ADALAHBESARNYA ADALAH LAZIM DILAKUKAN DAN BOLEH DIJANGKA. TAHAP 2 • TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAITERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAI KONTEKS, SEBAHAGIANNYA ADALAHKONTEKS, SEBAHAGIANNYA ADALAH TIDAK LAZIM DILAKUKAN SERTA MEMERLUKAN TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI. TAHAP 3 • TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAITERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA DI DALAM PELBAGAI KONTEKS, KEBANYAKANNYA ADALAHKONTEKS, KEBANYAKANNYA ADALAH KOMPLEKS DAN TIDAK LAZIM DILAKUKAN.. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANGMEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG TINGGI, DISAMPINGTINGGI, DISAMPING MENGAWAL DAN MEMBERI PANDUAN KEPADA YANG LAIN.. DKM • TERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJATERAMPIL MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI KERJA TEKNIKAL DAN PROFESIONAL YANG LUAS SKOP DAN KONTEKSNYA. MEMPUNYAILUAS SKOP DAN KONTEKSNYA. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG TINGGI, DI SAMPING LAZIMTANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG TINGGI, DI SAMPING LAZIM BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANG LAIN DAN AGIHAN SUMBER-SUMBER. DLKM • TERAMPIL MENGGUNAKAN PELBAGAITERAMPIL MENGGUNAKAN PELBAGAI PRINSIP ASAS DAN TEKNIK YANG KOMPLEKS, DI DALAM SKOP YANG LUAS SERTA SELALU TIDAKDI DALAM SKOP YANG LUAS SERTA SELALU TIDAK DIJANGKA. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANGDIJANGKA. MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB DAN AUTONOMI DIRI YANG SANGAT TINGGI, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANGSANGAT TINGGI, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERJA ORANG LAIN DAN AGIHAN SUMBER-SUMBER. BERTANGGUNGJAWAB JUGALAIN DAN AGIHAN SUMBER-SUMBER. BERTANGGUNGJAWAB JUGA TERHADAPTERHADAP ANALISIS, DIAGNOSIS, REKABENTUK, PERANCANGAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN.
 • 4.  Melalui Latihan Institusi di Pusat Bertauliah (PB) Kaedah melalui program latihan kemahiran secara sepenuh/separuh masa di institusi latihan atau tempat kerja yang ditauliah Melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Kaedah mendapatkan SKM melalui pengalaman lalu (kerja atau latihan) tanpa perlu menduduki ujian sebaliknya mengemukakan bukti-bukti keterampilan yang telah dimiliki untuk dinilai. KAEDAH PELAKSANAAN NOSSKAEDAH PELAKSANAAN NOSS
 • 5. Tempoh LatihanTempoh Latihan TEMPOH LATIHAN - NOSSTEMPOH LATIHAN - NOSS
 • 6. 6 ELEMEN-ELEMEN NOSSELEMEN-ELEMEN NOSS A) STANDARD PRACTICE (SP) B) STANDARD CONTENT (SC)
 • 7. 7 Fokus kepada pembangunan k-pekerja DEFINISI NOCC Dokumen yang menyenaraikan rangka latihan yang harus dilaksanakan dalam industri dan institusi latihan yang meliputi latihan teori dan amalan yang selaras dengan kemajuan teknologi untuk pengeluaran k-pekerja. Asas bagi pelaksanaan SLDN untuk dijadikan panduan industri dan institut latihan - merangkumi proses pengajaran dan bimbingan
 • 8. Bidang yang dibangunkan dalam NOCC 1. Pengangkutan 2. Pemesinan dan peralatan 3. Elektrikal, Elektronik, Telekomunikasi dan Penyiaran 4. Kimia 5. Landskap dan Alam Sekitar 6. Percetakan 7. Hospitaliti dan Pelancongan * Jumlah keseluruhan kurikulum-SLDN = 36 (setakat 31 Julai 2009)
 • 9. 9 Pengenalan kepada NOCC •Diterapkan semasa proses pembelajaran. •Digunakan sebagai asas dalam penyusunan bahan- bahan latihan dan keperluan. •Diterapkan sebagai standard dalam menentukan tahap prestasi dan kualiti kemahiran dalam pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional. •Digunakan sebagai sumber acuan utama dalam penyusunan Learn and Work Assignment (LWA). FUNGSI NOCC
 • 10. 10 FASA PEMBANGUNAN KURIKULUM SLDN Learning Objectives Core Competencies Identification of Learning Objectives and Core Competencies Third Stages Activities Output First Training Occupation and Work Process Analysis Drafts of Training Occupation Occupational Profile OCWP Second Verification of Occupational Profile and OCWP at workplace (industries) Training Occupation Occupational Profile OCWP Fourth LWAs Development Draft of LWA Fifth Verification of NDTS Curriculum Draft NDTS Curriculum Sixth Approval by NDTS Technical Committee for Curriculum and JPPK NDTS Curriculum
 • 11. 11 ELEMEN DALAM NOCC Proses Kerja Teras Pekerjaan (OCWP) analisis kandungan sebenar proses kerja dan kaitan dengan profil pekerjaan dan hubungan antara teknologi, kerja dan latihan Proses Teras Kerja (CWP) adalah satu set aktiviti kerja yang merupakan teras kecekapan pekerjaan. CWP juga menerangkan gambaran keseluruhan dan terperinci tugas yang harus dilakukan oleh seorang pekerja mahir yang berdasarkan keperluan (prosedur, teknologi, kaedah, teknik, alat, orientasi aktiviti kerja teras dan kualiti kerja) kecekapan pekerjaan. Proses Kerja Teras Terperinci (DCWP) DCWP akan terus terperinci kepada tiga bidang untuk menentukan: •aktiviti kerja-kerja teras •alat dan teknologi serta kaedah yang digunakan •menganjurkan aktiviti-aktiviti kerja teras Kurikulum Teras Pekerjaan (OCC) Kandungan latihan dibahagikan kepada mata pelajaran, kawasan pembelajaran, objektif di institut dan tempat kerja, dan tempoh untuk latihan.
 • 12. PANDUAN BAGI TURUTAN GABUNGANPANDUAN BAGI TURUTAN GABUNGAN TUGASANTUGASAN (GUIIDELIINE FOR SEQUENCIING)(GUIIDELIINE FOR SEQUENCIING) 1. DARI MUDAH KE KOMPLEKS :-  PELATIH BERALIH DARI TUGASAN YANG TELAH DICAPAI KEPADA TUGASAN LAIN YANG BERKAITAN. 2. MENGIKUT TURUTAN KERJA :-  BUKA BERSIHKAN PERIKSA BAIKI/GANTI PASANG UJIAN 3. MENGIKUT RANGKAIAN KETERAMPIILAN (DEVELOP CHAIINS OF COMPETENCIIES)
 • 13. Kurikulum Inti Nasional Pekerjaan (NOCC) adalah intipati dari program SLDN untuk pengeluaran K-pekerja konsep latihan yang dijalankan di dua tempat iaitu di industri yang meliputi 70% hingga 80% dan di pusat latihan yang meliputi 20% hingga 30%. KAEDAH PELAKSANAANKAEDAH PELAKSANAAN NOCCNOCC
 • 14. Day release – Perantis akan menjalani latihan kemahiran selama 4 hingga 5 hari di industri dan latihan teori selama 1 hingga 2 hari di Pusat Latihan SLDN setiap minggu. Block release – Perantis akan menjalani latihan kemahiran selama 4 hingga 5 bulan di industri dan latihan teori selama 1 hingga 2 bulan di Pusat Latihan SLDN secara berterusan. PENDEKATAN NOCCPENDEKATAN NOCC
 • 15. Program dalam NOCC iaitu Skim Program Latihan Perantisan oleh syarikat Industri melibatkan pemberian anugerahan Sijil K- Perkerja, setaraf dengan SKM tahap 3 atau DKM kelayakan (Tahap 4) atau DLKM(Tahap 5) yang diluluskan oleh JPK dan pertubuhan majikan yang berkaitan PROGRAM NOCCPROGRAM NOCC
 • 16. NOCC Occupational Profile Occupational Core Work Process Core Work Process (CWP) Details Core Work Process (CWP) Occupational Core Competencies (OCC) Assessment Struktur NOCC
 • 17. 17 PERBANDINGANPERBANDINGAN NOSS DAN NOCCNOSS DAN NOCC NOSS NOCC 1 Tempat latihan Pusat pengtauliahan 20-30% di Pusat Pengtauliahan 70-80% di Industri 2 Fungsi Sebagai rujukan bagi perlaksanan SKM 1 hingga SKM 5 Sebagai standard dalam menentukan tahap prestasi dan kualiti kemahiran dalam pelaksanaan SLDN 3 Elemen Standard Practice, standard content, Job Profile dan Task Profile Proses Kerja Teras Pekerjaan, Proses Kerja Teras, Proses Kerja Teras Terperinci dan Kurikulum Teras Pekerjaan
 • 18. 18 PERBANDINGANPERBANDINGAN NOSS DAN NOCCNOSS DAN NOCC NOSS NOCC 4 Tempoh Pengajian SKM Tahap 1 = 6 bulan SKM Tahap 2 = 1 Tahun SKM Tahap 3 = 2 Tahun SKM Tahap 4 = 3 Tahun SKM Tahap 4 = 4 Tahun 2 tahun (4 semmester) 5 Objektif Menghasilkan pekerja mahir Menghasilkan k-worker 6 Penilaian Dinilai samaada trampil atau tidak trampil dalam Penilaian berterusan Peperiksaan tahap pertengahan peperiksaan akhir 7 Pengiktirafan Persijilan Pusat Pengtauliahan PPT SLDN SLDN
 • 19. KEPENTINGAN SISTEMKEPENTINGAN SISTEM NOSS DAN NOCC SECARANOSS DAN NOCC SECARA UMUMUMUM a) Kepentingan terhadap Kehendak Industri Tempatan Dan Global  Hasilkan tenaga mahir kepada pelbagai sektor pembangunan ekonomi tempatan terutamanya di dalam sektor perindustrian dan perkilangan, sektor pembinaan, perubatan, perniagaan dan sebagainya.  Peranan dan usaha-usaha yang dimainkan oleh pihak JPK melalui sistem kemahiran yang berasaskan NOCC dan NOSS ini dilihat begitu penting dan amat berperanan penting dalam membantu untuk menyediakan tenaga kerja yang mahir di dalam pelbagai bentuk bidang kemahiran tersebut.  Tenaga mahir ke luar negara: Thailand, Brunei, Negara-negara Timur Tengah dan sbgnya. 19
 • 20. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Dr. Fong Chan Onn di dalam sebuah artikel akhbar yang berbunyi: “The approach taken by NDTS brings benefits to industries and apperentices. It can meet the industrial demand for manpower, while expose the trainees to the working world”. 20
 • 21. b) Kepentingan Terhadap Keperluan Oleh Pihak Kerajaan  Dalam merangka untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam perindustrian pada tahun 2020 nanti, maka pihak kerajaan bagitu komited dengan usaha yang sedang dilaksanakan oleh pihak JPK dalam mengeluarkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi di dalam pelbagai bidang kemahiran.  Pihak kerajaan sentiasa memberi sokongan padu dan sentiasa menyalurkan pelbagai bentuk bantuan samada dalam bentuk kewangan dan peralatan. 21
 • 22. c) Kepentingan Terhadap Pelajar, Pekerja dan Masyarakat  Sistem pendidikan ini amat penting kepada pihak pelajar, pekerja dan juga masyarakat untuk menhasilkan tahap kemahiran yang bersifat k- worker.  Untuk menjadi sesorang pekerja yang mahir dan berketrampilan tinggi maka, ianya memerlukan ilmu pengetahuan yang secukupnya samada di dalam teoritikal mahupun praktikal (NOCC).  Impaknya, pihak pelajar akan merasa lebih yakin dan berkerampilan tinggi terhadap ilmu kemahiran yang dipelajari. 22
 • 23. . 23 1) Mewujudkan Kurikulum NOCC Secara Lengkap Dalam Semua Bidang. Bagi memastikan bahawa pelaksanaan program latihan kemahiran ini dapat dilaksanakan secara berkesan dan menyeluruh dalam semua bidang maka, pihak JPK perlulah membangunkan ke semua kurikulum dan silibus dahulu. Ini kerana pada masa kini, tidak ke semua silibus NOCC tersebut telah disediakan sepenuhnya oleh pihak JPK. Justeru itu, dengan wujudnya kurikulum yang telah siap tersedia maka, ianya akan memudahkan lagi proses untuk melaksanakan program latihan tersebut dengan lebih berkesan dan sempurna. CADANGANCADANGAN PENAMBAHBAIKANPENAMBAHBAIKAN
 • 24. . 24 2) Pengiktirafan Bersama Terhadap Institusi Latihan Kemahiran Lain. - Terdapat institusi lain yang turut melaksanakan pendidikan kemahiran sepertimana pihak JPK. -Sehubungan dengan itu, pihak JPK diharapkan agar turut sama mengiktiraf latihan kemahiran yang dijalankan oleh pihak institusi yang lain contohnya MARA (IKM dan KKTM) dan seterusnya menganugerahkan lepasan pelajar IKM dan KKTM tersebut persijilan SKM samada tahap 1, 2 atau 3 (yang mana lebih layak). - Sebagai ‘added value’ kepada palajar. Pelajar akan dapat 2 jenis persijilan (pusat latihan dan JPK). CADANGANCADANGAN PENAMBAHBAIKANPENAMBAHBAIKAN
 • 25. - Pendidikan kemahiran yang berkonsepkan sistem NOCC didapati mempunyai banyak kelebihannya berbanding sistem latihan NOSS. - Ini adalah kerana, sistem NOCC yang dijalankan di bawah program SLDN dilihat lebih baik dan berkesan kerana ianya mengadungi 2 elelman latihan iaitu latihan teoritikal di pusat-pusat kemahiran manakala latihan praktikal di industri-industri yang terlibat. Iaitu 20%-30% secara teoritikal manakala 70%-80% pula akan dilaksanakan secara praktikal. - Selain itu, dari sudut ekonomi pula, sistem NOCC dilihat lebih mudah untuk dilaksanakan dan tidak melibatkan kos penyediaan bahan dan alatan yang tinggi berbanding sistem NOSS. (menggunakan bahan dan peralatan yang terdapat di industri berkenaan). 25 KESIMPULANKESIMPULAN
 • 26. - Selain itu, sistem NOCC juga dilihat dapat memberi pengalaman dan ilmu kemahiran sebenar kepada para pelajar tentang situasi dan carakerja untuk menghasilkan apa juga bentuk produk atau hasil yang diharapkan oleh pihak industri. - Jadi, melalui pendidikan kemahiran yang berasaskan sistem NOCC ini semestinya akan melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan mempunyai tahap keyakinan yang mantap kepada bidang industri pada masa kini dan akan datang. 26 KESIMPULANKESIMPULAN