O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SEQUERE ME
METHODUS LINGUAE LATINAE
EXERCITIA
A1
GRADUS
A2
B1
B2
C2
C1
A1
INDEX
GRAMMATICAE
Exercitia
Lectiō I .…………………………………………………………………………….1
Lectiō II ………………………………………………………………………….…9
Lectiō III...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Da nōmen cuique litterae crassae cuiusque vocābulī:
Exemplum: Scriptor es, tē, er.
1. Hispānus _...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Iunge vocābula cum vocābulīs ad quae pertinent.
Ūnus ____________ Quīnque ____________ Trēs ____...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Computā. Exemplum: 7 x 2 = 14 quattuordecim
5 x 5 = ________________________ 6 x 7 = ___________...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Scrībe prōnōmen rēctum:
A. Singulāriter.
Sum ____________ Habeō ____________
Vocātur ___________...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
6. Vōs ________________________ discipulae linguae Hispānicae?
7. Tū ________________________ Āf...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Labōrāre
1. Aulus ________________________ in lūdō.
2. Ego nōn ________________________.
3. Ubi ...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
8. Tū ________________________; Is ________________________; Ea
________________________.
9. Vōs...
LECTIO I EXERCITIA SALVE!
Complē sententiās vocābulīs tabulae:
1. ________________________ es?
2. ________________________...
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
Indicā genus et mūtā numerum hōrum vocābulōrum:
populus: .................................
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
Iunge vocābula et sententiam scrībe:
1. Currus • • Rōmānī • • sunt.
2. Puerī • • ā dext...
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
Scrībe verbum in fōrmā rēctā.
1. Puerī (audīre) ..........................................
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
5. ................................ 6. ................................. 7. ..............
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
avia, avunculī, māterterae. Domī omnia ...................................................
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
Vēnāre vocābulum rārum.
1. Calamus / Mēnsa / Ruber / Liber.
2. Domus / Nigra / Alba / F...
LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS
Lege textum et respondē.
Salvē, Tite, Quid agis?
Tibi dēscrībō domum meam. Per ōstium v...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Lege textum:
Forum Rōmānum magnum et luminōsum est. Multī peregrinātōrēs sunt quia a...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Iunge:
Forum • • Homō quī per variās terrās iter facit.
Luminōsus • • Vestis inter R...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Scrībe accūsātīvum singulārem et plūrālem hōrum vocābulōrum:
cīvis, cīvēs __________...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē adiectīvīs possessīvīs:
Masculīnum Fēminīnum Neutrum
Meus liber ................
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē tabulam accūsātīvō:
Masculīnum Fēminīnum Neutrum
Meum librum ...................
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Iunge adiectīvum cum nōmine:
Exemplum: Meus / domus ➡ domus mea
Noster / vīlla ........
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
5. Necesse est mihi multa vestīmenta: petasus obscūrus/obscūrī, tunica rubra/rubrās,...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē tabulam:
Complē sententiās fōrmā rēctā verbī:
1. Aemilia et Iūlius (habēre) ....
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē textum vocābulīs tabulae:
Frāter meus ..........................................
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Plūrālis verbī ‘aperīre’
Nōs ............................................ vōs .........
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē tabulam genetīvō plūrālī:
Masculīnum Fēminīnum Neutrum
Meōrum librōrum .........
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Scrībe cāsum aut cāsūs (Nōminātīvus, accūsātīvus, genetīvus) et numerum
(singulāris,...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Complē:
1. Numerus diērum quem septimāna habet.
2. Vestīmenta quae in pedibus induim...
LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA
Respondē interrogāta:
Familia mea valdē magna est. Avus et avia mea octōgintā annōs ...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Iunge verba et prōnōmina:
Nōbīs necesse est • • Ego
Vīs • • Is
Iīs necesse est • • (Nō...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Complē verbō necesse est.
Ego ...........................................................
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Complē sententiās vocābulīs tabulae.
1. Mālō ................................... calam...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
necesse esse + nōmen
....................................................................
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
14. Nāvis ................................... iūcunda ...................................
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Cōnstrue compārātīvum:
1. Magis malus ➡ ...................................
2. Magis m...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Corrige errōrēs:
1. Paulus in lūdō equō it.
.............................................
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Iunge vocābula.
Celer • • Lectīca
Pulcher • • Nāvis
Mundus • • Equus
Magnī pretiī • • ...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
clāmor, clāmōrēs ____________________ dōnum, dōna __________________________
Scrībe cā...
LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS
Cisiō simile, sed fīrmius ac robustiōre mātērie essedum est. Esseda inter sē differunt...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
Scrībe fōrmam verbī:
Poscere Servīre Vestīrī
Ego ____________ ____________ ____________...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
2. Saepe, sānus esse volō.
____________________________________________________________...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
11. Plaustrum: Vehiculum quod ____________ in viā et ____________ hominēs et mercēs.
Sp...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
Exemplum: Quandō Iūlius corpus exercet? Iūlius corpus exercet cotīdiē.
1. Quotā hōrā ex...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
Scrībe mēnsēs cuiusque temporis:
Exemplum: Aestas ➡ Iūnius
Aestas Autumnus Hiems Ver
__...
LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS?
illōs mōs erat numerāre et Nōnās aut Īdūs aut Kalendās, ante quās fierī dīcerent, et ide...
LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS
Iunge:
A B
• currūs
• lītus
Mihi placet • • Aestās
• pira
• aqua
• lūdere
Mihi placent • ...
LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS
3. (Discipulī, dēlectāre) .......................................... lūdere in scholīs.
4...
LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS
NŌMINA GUSTŪS
Iūlius et Cornēlius ➡ lūdere
Tū et ego ➡ dormīre
Tū et amīcī tuī ➡ equō īre...
LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS
Complē:
venter tergum manus
pēs crūs umerus
bracchium genū oculī
auris medium corpus nāsu...
LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS
Lege textum et complē:
Mihi nōmen est Iūlius, lēgibus studeō et ūndēvīgintī annōs habeō. ...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Complē fōrmā ‘pergere + īnfīnītīvus’:
1. Mūsicam amō et, ut anteā, (pergere, audīre) …...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Lege:
- Salvē!
- Adestne Mārcus, quaesō? Quīntus sum, Rōmā.
- Salvē, Quīnte, ego sum, ...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Pōne adiectīva in adverbiō rēctō hīc, istīc, illīc :
Exemplum: hī ➡ hīc
Hī, istī, hae,...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
- Est ……………… quod mihi sollicitat.
- Quid dīcis?
- ………………, ………………, magnā voce cogitō.
...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Scrībe prōnōmina is, ea, id.
Exemplum: sella ➡ eam emō.
pānis ➡ ……………… edō. librī ➡ ……...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Complē:
1. Rigāsne arborēs? Ita, ……………….. rigō.
2. Gubernāsne currum tuum? Nōn, hodiē ...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
5. Fuscinula. ………………………………………………………………………………………….
6. Culter. …………………………………………………………………...
LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE
Respondē:
1. Quid emunt?
_____________________________________________________________...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Lege textum et scrībe verba quae futūrum tempus exprimunt:
Optimē, hodiē Veneris die...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Complē:
1. Meī dominī (aperīre) ________________________ novam vīllam in Hispāniā.
2...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Cornēlius: Crās? (Nōbīs, emere) ________________________ crās? Fierī nōn potest, crā...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
3. Cōnsilia ad aestātem.
- Hāc aestāte…
- Quid est hāc aestāte?
- Hāc aestāte somnum...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Quid factūrus est Dāvus?
Dāvus, Veneris diē māne …__________________________________...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
4. Potestne vīsitāre oppidum Veneris diē māne?
_____________________________________...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Lege:
Cāre Cornēlī:
Ad tē ex domō novā meā Pompēiae scrībō. Iam scīs mē hīc adesse q...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Vērum an falsum:
1. Cornēlia est soror minor nātū Cornēliī.
2. Cornēlius sorōrem sua...
LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA
Coniugā verbum ‘placēre’ et ‘vidērī’:
Mihi ________________________ Nōbīs __________...
LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS?
Exstrue participium hōrum verbōrum:
Exemplum: cantāre ➡ cantātus
• saltāre ➡ __________...
LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS?
5. Iam (scrībere, tū) ________________________ textum?
6. Aemilius et tū bonam fortūnam...
LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS?
Exstrue interrogāta fōrmā rēctā:
Scrībere / tū epistulam amīcō tuō Scrīpsistī tū epistu...
LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS?
Statim autem taurus, quī humī iacēbat, surgit et ad maris ōram currere coepit.
Eurōpa c...
LECTIO X EXERCITIA IMPERA?!
Scrībe imperātīvōs quōs in textū inveniās:
Aemilia: Nesciō quid faciam contrā īnsomnium
Dēlia:...
LECTIO X EXERCITIA IMPERA?!
Complē tabulam:
Iunge verbum imperātīvum cum verbō īnfīnītīvō:
Pōne/pōnite ● ● exīre
Ī/īte ● ●...
Sequere me exercitia a1 18
Sequere me exercitia a1 18
Sequere me exercitia a1 18
Sequere me exercitia a1 18
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sequere me exercitia a1 18

4.183 visualizações

Publicada em

Cursus linguae Latinae gradus a1 (Liber exercitiorum discipuli)

Publicada em: Educação
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Gratias, magister!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Gratias tibi ago!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Gratias plurimas!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Sequere me exercitia a1 18

 1. 1. SEQUERE ME METHODUS LINGUAE LATINAE EXERCITIA A1 GRADUS A2 B1 B2 C2 C1 A1
 2. 2. INDEX GRAMMATICAE Exercitia Lectiō I .…………………………………………………………………………….1 Lectiō II ………………………………………………………………………….…9 Lectiō III .………………………………..………………………………………..16 Lectiō IV ………..…………………………………………………………………..30 Lectiō V ……………………………………………………………………………..40 Lectiō VI …………………………………………………………………..………..46 Lectiō VII ……………………………………………………………..……………51 Lectiō VIII ………………………………………………………………………….59 Lectiō IX ……….……………………………………………………………..…….68 Lectiō X ………………………………………………………………………….….72
 3. 3. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Da nōmen cuique litterae crassae cuiusque vocābulī: Exemplum: Scriptor es, tē, er. 1. Hispānus ______/______ 5. Artifex ______/______ 2. Quīnque ______/______ 6. Magistra ______/______ 3. Mūsica ______/______ 7. Discipulus______/______ 4. Gallus ______/______ 8. Labōrāre ______/______ Da nōmen cuique litterae cuiusque vocābulī. Exemplum: Actor ➡ a/ cē / tē / o / er Medicus ➡ ________________________ Coquus ➡ ________________________ Auceps ➡ ________________________ Mercātor ➡ ________________________ Vēnātor ➡ ________________________ Aurīga ➡ ________________________ Lanius ➡ ________________________ Nauta ➡ ________________________ Iunge vocābula cum vocābulīs ad quae pertinent. Exemplum: actor ➡ theātrum Medicus ➡ ________________________ Coquus ➡ ________________________ Auceps ➡ ________________________ Mercātor ➡ ________________________ Vēnātor ➡ ________________________ Aurīga ➡ ________________________ Lanius ➡ ________________________ Nauta ➡ ________________________ 1.1. 1.3. silva • culīna • cavea • valētūdinārium • mercātus • currus • laniārium • nāvis 1.2. 1
 4. 4. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Iunge vocābula cum vocābulīs ad quae pertinent. Ūnus ____________ Quīnque ____________ Trēs ____________ Septem ____________ Sex ____________ Quīndecim __________ Quattuor ____________ Decem ____________ Duo ____________ Scrībe hōs numerōs: 23 ___________________________________ 36 ___________________________________ 18 ___________________________________ 27 ___________________________________ 14 ___________________________________ 19 ___________________________________ 25 ___________________________________ 15 ___________________________________ 42 ___________________________________ 17 ___________________________________ Scrībe hōs numerōs contrā. Exemplum: 23 ➡ (32) trīgintā et duo 24 ___________________________________ 36 ___________________________________ 18 ___________________________________ 19 ___________________________________ 42 ___________________________________ 15 ___________________________________ 25 ___________________________________ 17 ___________________________________ 27 ___________________________________ 56 ___________________________________ 1.5. 1.4. 5 • 6 • 1 • 15 • 7 • 4 • 10 • 3 • 2 1.6. 2
 5. 5. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Computā. Exemplum: 7 x 2 = 14 quattuordecim 5 x 5 = ________________________ 6 x 7 = ________________________ 150 - 100 = ________________________ 30 - 15 = ________________________ 34 + 32 = ________________________ 45 + 10 = ________________________ 9 x 9 = ________________________ 80 - 10 = ________________________ 11 + 5 = ________________________ Scrībe litterās: a______imus vi______tus ______ene______icium pa______s pa______er ______opu______us ______ies cau______a ______ā______ūra hos______is ______is nō______en vi______a ______ors ______ōn______ilium bel______um ______or______ūna im______e______ium te______pus ar______a 1.7. 1.8. b • c • d • f(2) • l(2) • m(4) • n(2) • p(2) • r(3) • s(2) • t(5) • v 3
 6. 6. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Scrībe prōnōmen rēctum: A. Singulāriter. Sum ____________ Habeō ____________ Vocātur ____________ Est ____________ Es ____________ Labōrō ____________ Vocor ____________ Vocāris ____________ Habēs ____________ Labōrās ____________ B. Plūrāliter Sumus ____________ Vocāminī ____________ Habētis ____________ Vocāmur ____________ Habent ____________ Habēmus ____________ Vocantur ____________ Labōrātis ____________ Labōrāmus ____________ Sunt ____________ Estis ____________ Labōrant ____________ Scrībe verbum in fōrmā rēctā: Esse 1. Ego ________________________ Hispāna, Salmantica. 2. Nōs ________________________ discipulī linguae Graecae. 3. Tiberius et Servius ________________________ Rōmānī. 4. Ea ________________________ ex Galliā. 5. Vōs ________________________ magistrī, nōnne? 1.9. 1.10. 4
 7. 7. LECTIO I EXERCITIA SALVE! 6. Vōs ________________________ discipulae linguae Hispānicae? 7. Tū ________________________ Āfricānus, nōnne? 8. Unde ________________________ (Tū)? 9. Sextus ________________________ artifex. 10. Hoc verbum ________________________ irregulāre. Habēre 1. Quot annōs ________________________ (Tū)? ________________________ (Ego) quattuordecim. 2. Lūcius et Servia ________________________ currum magnificum. 3. (Tū) ________________________ calōrem? 4. ________________________ (Vōs) famem? Nōn, ________________________ (Nōs) sitim, valdē sitīmus. 5. Cornēlia ________________________ quīnquāgintā annōs. 6. Verbum habēre ________________________ prīmam persōnam habeō. 7. Fōrmae habēs, habēmus, habētis ________________________ litteram longam ē. 8. Esne difficile verbum ________________________? 9. Ego ________________________, Tū ________________________, Is/Ea ________________________ 10. Nōs ________________________, Vōs ________________________, Iī/Eae ________________________ 5
 8. 8. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Labōrāre 1. Aulus ________________________ in lūdō. 2. Ego nōn ________________________. 3. Ubi ________________________, Decime? 4. Vōs ________________________ in caupōnā, nōnne? 5. Tū ________________________ optimē. 6. Nōs cotīdiē ________________________ octō hōrās. 7. Vōs ________________________ in valētūdināriō, nōnne? 8. Gāius et Gnaeus nōn ________________________, student. 9. Ego māne ________________________. 10. Verbum ________________________ prīmae coniugātiōnis est. Vocārī 1. Amīcī meī ________________________ Petrus et Anna. 2. Quōmodo ________________________ (Tū)? 3. Ego nōn ________________________ Hortēnsia, (Ego) ________________________ Claudia. 4. Dux meus ________________________ Antonius. 5. Vōs ________________________ Scintilla et Flavia? 6. Tū ________________________ Lūcia, nōnne? 7. Tū ________________________ Carolus, nōnne? 6
 9. 9. LECTIO I EXERCITIA SALVE! 8. Tū ________________________; Is ________________________; Ea ________________________. 9. Vōs ________________________; Iī ________________________. 10. Verbum ________________________ est passīvum. Scrībe adiectīvum gentilicium: Exemplum: Hispānia ➡ Hispānus Syria ➡ ________________________ Aegyptus ➡ ________________________ Italia ➡ ________________________ Isauria ➡ ________________________ Gallia ➡ ________________________ Campānia ➡ ________________________ Britannia ➡ ________________________ Dardania ➡ ________________________ Phōcis ➡ ________________________ Lūsītānia ➡ ________________________ Scrībe nōmen terrae: Exemplum: Aegyptius ➡ Aegyptus Germānus ➡ ________________________ Lūcānus ➡ ________________________ Armenius ➡ ________________________ Tarracōnēnsis ➡ ________________________ Dācus ➡ ________________________ Thessalus ➡ ________________________ Āpulus ➡ ________________________ Thessalonīcēnsis ➡ _____________________ Iūdaeus ➡ ________________________ Thrācius ➡ ________________________ 1.11. 1.12. 7
 10. 10. LECTIO I EXERCITIA SALVE! Complē sententiās vocābulīs tabulae: 1. ________________________ es? 2. ________________________ annōs habet pater tuus? 3. ________________________ vocātur frāter tuus? 4. ________________________ est condiscipulus tuus? 5. ________________________ currūs habēs? 6. ________________________ vocāris? 7. ________________________ est Octāviānus Augustus? 8. ________________________ valēs? 9. ________________________ est magister tuus linguae Latīnae? Complē sententiās vocābulō rēctō: 1. ________________________ in lūdō labōrat. (magister/medicus) 2. ________________________ currū labōrat. (scrīptor/aurīga) 3. Parrhasius est ________________________ valdē nōtus. (pictor/actor) 4. Roscius Gallus est ________________________ Rōmānus. (actor/magister) 5. ________________________ labōrat in valētūdināriō. (venātor/medicus) 6. Iūlius et Aemilius sunt ________________________ et labōrant in silvā. (venātōrēs/ tōnsōrēs) 1.14. 1.13. Quōmodo • Quis • Quot • Unde 8
 11. 11. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS Indicā genus et mūtā numerum hōrum vocābulōrum: populus: ....................................................... fidēs: ....................................................... nātūra: ....................................................... caelum: ....................................................... mare: ....................................................... amīcus: ....................................................... cōnsilium: ....................................................... perīculum: ....................................................... imperium: ....................................................... spēs: ....................................................... annus: ....................................................... verbum: ....................................................... modus: ....................................................... metus: ....................................................... exercitus: ....................................................... dolor: ....................................................... rēgnum: ....................................................... amor: ....................................................... īra: ....................................................... fīnis: ....................................................... Iunge nōmen et adiectīvum: Exemplum: Currus niger 1. Domus: ....................................................... 4. Peristȳlum: .................................................... 2. Speculum: ....................................................... 5. Ātrium: ....................................................... 3. Sellae: ....................................................... 6. Māla: ....................................................... 2.1. 2.2. magnum • rubra • alba • frīgidum • commodae • luminōsum 9
 12. 12. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS Iunge vocābula et sententiam scrībe: 1. Currus • • Rōmānī • • sunt. 2. Puerī • • ā dextrā • • est. 3. Magister • • in mēnsā • • est. 4. Librī • • niger • • est. 5. Fenestra • • in lūdō • • sunt. 1. Currus niger est. 2. ............................................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................................................ 5. ............................................................................................................................................................ Scrībe verbum in fōrmā rēctā. 1. Loquī: ego ......................................, tū ......................................., Is / Ea ..................................... 2. Edere: ego ......................................, tū ......................................., Is / Ea ..................................... 3. Scrībere: ego ......................................, tū ......................................., Is / Ea ................................. Scrībe verbum in fōrmā rēctā. 1. Audīre: nōs ......................................, vōs ...................................., Iī / Eae ................................... 2. Legere: nōs ......................................, vōs ....................................., Iī / Eae .................................. 3. Vīvere: nōs ......................................, vōs ....................................., Iī / Eae .................................. 2.3. 2.4. 2.5. 10
 13. 13. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS Scrībe verbum in fōrmā rēctā. 1. Puerī (audīre) ....................................................... musicam in lūdō. 2. Iūlia (iacere) ....................................................... chartās in viam. 3. Mater (legere) ....................................................... librōs līberīs suīs. 4. Nōs (dēlēre) ....................................................... tabellās cotīdiē. 5. Tū (loquī) ....................................................... quattuor linguās. 6. Ea (bibere) ....................................................... aquam in prandiīs. 7. Mārcus et tū (spectāre) ....................................................... theātrum. 8. Ego (scrībere) ....................................................... cum otium habeō. 9. (Intellegere, tū) ....................................................... verba Latīne? 10. (Audīre, vōs) ....................................................... attentē magistrum? Scrībe sententiās utendō praepositiōnibus. 1. Avis procul ā caveā 2. ................................. 3. ......................... 4. .......................... est. ..................................... ............................. .............................. 2.6. 2.7. 11
 14. 14. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS 5. ................................ 6. ................................. 7. ......................... 8. .......................... .................................... ..................................... ............................. .............................. 9. ................................ 10. ................................. 11. ......................... 12. ........................ .................................... ..................................... ............................. .............................. Complē textum verbīs in fōrmā rēctā. Cotīdiē (ego, surgere) ....................................................... hōrā sextā ante merīdiem. Togam induō et bracchia et crūra lavor. Uxor mea quoque hōrā sextā ante merīdiem (ea, surgere) ....................................................... et nōs ientāculum ....................................................... (nōs, sūmere). Adamussim panem, caseum, mel, dactylōs et olīvās ....................................................... (nōs, edere). Uxor mea domum ....................................................... (ea, cūrāre), acū pingit, puerōs ....................................................... (ea, ēducāre), ūnā cum familiāribus, quī sunt avus, 2.8. 12
 15. 15. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS avia, avunculī, māterterae. Domī omnia ....................................................... (ea, rēgere) et dē omnibus rēbus ....................................................... (ea, iudicāre). Fīlius meus, Sextus, in lūdō prope domum ....................................................... (is, studēre). Magister Diodōrus ....................................................... (is, vocārī) et Athēnīs, in Graeciā, ....................................................... (is, esse). Sextus cotīdiē studet ūnam hōram domī et in lūdō trēs diēs in septimānā. Sextus scrīptōrēs Graecōs et L a t ī n ō s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( i s , l e g e re ) , e x e rc i t i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( i s , f a c e re ) , magistrum ....................................................... (is, interrogāre), textūs ....................................................... (is, scrībere) et grammaticam ....................................................... (is, discere). Sextus lūdum valdē ....................................................... (is, amāre) et ego valdē laetus ....................................................... (ego, esse). Corrige errōrēs (9). Exemplum: quattuor sella ➡ quattuor sellae In lūdō quattuor sella, lucerna fictilis et magna et tabula niger sunt. Magister Latīne semper loquuntur et nōs attentē audītis. Etiam capsa magnus et mēnsa ruber est. Amīcus meus et ego legunt multōs librōs Latīne et domī valdē student. Librōs et codicēs habēmus et cotīdiē plūs grammaticae discimus. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 2.9. 13
 16. 16. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS Vēnāre vocābulum rārum. 1. Calamus / Mēnsa / Ruber / Liber. 2. Domus / Nigra / Alba / Flava. 3. Nūbēs / Lac / Gossȳpium / Nix. 4. Via / Prope / Post / Sub. 5. Olla / Scamnum / Cubīle / Pavīmentum. 6. Culīna / Lātrīna / Officīna / Cubiculum. 7. Labōrāmus / Legimus / Vocāmus / Spectāmus. 8. Ante / Post / Niger / Prope. 9. Caeruleī / Flavī / Albī / Vāsa. 10. Graecus / Hispānia / Rōmānus / Āfricānus Invenī septem vocābula quae pertinent ad domum. 1. ....................................................... 2. ....................................................... 3. ....................................................... 4. ....................................................... 5. ....................................................... 6. ....................................................... 7. ....................................................... 2.10. 2.11. 14
 17. 17. LECTIO II EXERCITIA LUDUS ET DOMUS Lege textum et respondē. Salvē, Tite, Quid agis? Tibi dēscrībō domum meam. Per ōstium vestibulum intrāmus ubi saepe opus mūsīvum est. Per vestibulum in ātrium venīmus. In mediā domō est ātrium. Per forāmen quod compluvium vocātur lux et aer intrant quia in ātriō nūllae fenestrae sunt. Cum pluit, aqua pluviae in impluvium cadit. Circum ātrium quattuor cubicula sunt. Etiam in ātriō larārium est. Larārium est āra ubi diī adōrantur. Per tablīnum ubi dominus amīcōs recipit peristȳlum intrāmus. In peristȳlō hortus est et circum hortum columnae sunt. Circum peristȳlum culīna, triclīnium et lātrīna sunt. Culīna parva est sed cellam māximam habet. In tablīnō mēnsa et in mēnsa capsa est. In tablīnō multum lūcis est, sed etiam lucerna prope mēnsam est quia sīc nocte legere et studēre potes. Duae lātrīnae iūxtā culīnam sunt. Domus in mediā urbe et prope theātrum est. Amīcus tuus, Sextus 1. Quot cubicula sunt domī? ................................................................................................................................................................ 2. Quid est in mēnsa? ................................................................................................................................................................ 3. Ubi sunt lātrīnae? ................................................................................................................................................................ 4. Quid est in tablīnō? ................................................................................................................................................................ Vērum an falsum: 1. In tablīnō cubīle magnum est. 2. Theātrum prope domum nōn est. 3. Lātrīnae in culīna sunt. 4. Ātrium lucem nōn habet. 2.12. 15
 18. 18. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Lege textum: Forum Rōmānum magnum et luminōsum est. Multī peregrinātōrēs sunt quia aestās et aestus ingēns est. Ā dextrā meā peregrinātor Gallus est; altus, flāvus et paulum crassus est. Ā sinistrā meā, puella Graeca est, etiam alta, sed fusca et valdē gracilis. Ante mē, familia Hispāna est. Is calvus est et togam valdē foedam induit. Ea fusca est, neque crassa neque gracilis est et tunicam induit. Familia fīlium habet. Puer ferē duōs annōs habet, iūcundus et laetus est. Trēs templum intrant. Rēvērā, hodiē valdē grātus diēs est. Scrībe adiectīva textūs (21). Exemplum: magnum ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Quae sunt vocābula contrāria? Invenī vocābula contrāria adiectīvōrum exercitiī anteriōris. Exemplum: magnum ➡ parvum .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... .................................... ➡ .................................... 3.1. 3.2. 3.3. 16
 19. 19. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Iunge: Forum • • Homō quī per variās terrās iter facit. Luminōsus • • Vestis inter Rōmānōs commūnis. Peregrinātor • • Māiōre magnitūdine. Gallus • • Frīgidī inopia. Calvus • • Homō ex Galliā. Toga • • Vestis quae sub togā induitur. Magnus • • Homō quī capillum nōn habet. Gracilis • • Quī multum lūcis habet. Tunica • • Homō quī paulum carnis vel pinguis in corpore habet. Calor • • Locus māximī momentī in mediā urbe. Complē vocābulīs: Alta ............................................ Capillum longum ................................... Oculōs viridēs .......................... Tunicam rubram ..................................... Iūcunda ..................................... Pulcher ..................................................... Calvus ....................................... Sevērus .................................................... Togam ....................................... 3.4. 3.5. habēre • esse • induere 17
 20. 20. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Scrībe accūsātīvum singulārem et plūrālem hōrum vocābulōrum: cīvis, cīvēs __________________________ patria, patriae ______________________ sōl, sōlēs __________________________ aurum, aura _______________________ iuvenis, iuvenēs __________________________ servus, servī _______________________ spatium, spatia __________________________ turba, turbae _______________________ unda, undae __________________________ cursus, cursūs ______________________ animal, animalia __________________________ exemplum, exempla ____________________ prōvincia, prōvinciae ____________________ saxum,saxa __________________________ sententia,sententiae ______________________ memoria, memoriae ____________________ praesidium, praesidia ____________________ mundus, mundī _______________________ Complē vocābulīs tabulae: ‘Esse’ scrībitur ............................................................................... ‘Habēre’ scrībitur .......................................................................... ‘Induere', ‘gerere’ scrībitur ............................................................ 3.6. 3.7. vestīmentīs • nōminibus • adiectīvīs 18
 21. 21. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē adiectīvīs possessīvīs: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meus liber ...................... mēnsa Meum baculum ...................... liber Tua mēnsa ...................... baculum Suus liber ...................... mēnsa Suum baculum .......................liber Nostra mēnsa ...................... baculum Vester liber ...................... mēnsa Vestrum baculum ...................... liber Sua mēnsa ...................... baculum Complē tabulam plūrāliter: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meī librī ...................... mēnsae Mea bacula ...................... librī Tuae mēnsae ...................... bacula Suī librī ...................... mēnsae Sua bacula .......................librī Nostrae mēnsae ...................... bacula Vestrī librī ...................... mēnsae Vestra bacula ...................... librī Suae mēnsae ...................... bacula 3.9. 3.8. 19
 22. 22. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē tabulam accūsātīvō: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meum librum ...................... mēnsam Meum baculum ...................... librum Tuam mēnsam ...................... baculum Suum librum ...................... mēnsam Suum baculum .......................librum Nostram mēnsam ...................... baculum Vestrum librum ...................... mēnsam Vestrum baculum ...................... librum Suam mēnsam ...................... baculum Complē tabulam accūsātīvō plūrālī: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meōs librōs ...................... mēnsās Mea bacula ...................... librōs Tuās mēnsās ...................... bacula Suōs librōs ...................... mēnsās Sua bacula .......................librōs Nostrās mēnsās ...................... bacula Vestrōs librōs ...................... mēnsās Vestra bacula ...................... librōs Suās mēnsās ...................... bacula 3.10. 3.11. 20
 23. 23. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Iunge adiectīvum cum nōmine: Exemplum: Meus / domus ➡ domus mea Noster / vīlla .................................................. Suus / templum .................................................. Tuus / tunicae .................................................. Meus / vestis .................................................. Suus / cingulī .................................................. Suus / togās .................................................. Vester / calceōs .................................................. Tuus / vēla .................................................. Meus / mēnsa .................................................. Scrībe rūrsus sententiam rēctam: 1. Tunicam albus/albam, quae in lectō est, volō. ................................................................................................................................................................ 2. Toga candidae/candida valde mihi placet. ................................................................................................................................................................ 3. Quaere vestem caerulea/caeruleam aestīvam. ................................................................................................................................................................ 4. Calceī nigrī/nigrōs pulchriōrēs sunt. ................................................................................................................................................................ 3.13. 3.12. 21
 24. 24. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA 5. Necesse est mihi multa vestīmenta: petasus obscūrus/obscūrī, tunica rubra/rubrās, toga candidam/candida et calceī novōs/novī. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Complē sententiās vocābulīs: 1. Mārcus ............................................ albam induit. 2. Soror mea ............................................ pulchrōs habet. 3. Magistra ............................................et ............................................ loquitur. 4. Currūs Rōmae ............................................ et ............................................ sunt. 5. Claudia capillum ............................................ habet. 6. Sobrīnī meī ............................................ sunt. 7. ............................................ nigrās et caeruleās habeo. 8. In lūdō multae discipulae ............................................ sunt. 3.14. clārē • altē • iūcundī • calceōs • magnī • tunicam • crispum • caliga • soleās • Hispānae • commodī 22
 25. 25. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē tabulam: Complē sententiās fōrmā rēctā verbī: 1. Aemilia et Iūlius (habēre) ............................................ duōs līberōs, Iūliam et Quīntum. 2. Ubi (esse) ............................................ via principālis urbis? 3. In hīs tabernīs nōn (vendere) ............................................ vestīmenta. 4. Māter mea (emere) ............................................ semper in macellō. 5. Quis (esse) ............................................ frāter Sextī? 6. Ego (induere) ............................................ vestem pulchram. 7. Tū (induere) ............................................ vestīmenta lauta. 8. Fīlius meus (habēre) ............................................ oculōs clārōs. 9. Vōs (esse) ............................................ altī et pulchrī. 10.Quid (agere, tū) ............................................ saepe Dominicīs diebus? Labōrāre Vidēre Vīvere Studēre Ego Tū Is / Ea Nōs Vōs Iī / Eae labōrō ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... vidēmus ......................... ......................... ......................... ......................... vīvit ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... studētis ......................... 3.15. 3.16. 23
 26. 26. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē textum vocābulīs tabulae: Frāter meus ............................................ in tabernā. ............................................ ōrnāmenta: līneās margarītārum, ānulōs, gemmās et cētera. ............................................ tabernam cotīdiē decimā hōrā ante merīdiem. Taberna ............................................ prope forum et ............................................ multī peregrinātōrēs quī ............................................ illīc. Frāter meus ............................................ valdē industrius et ............................................ tabernam valdē pulchram et ordinātam, māximē mihi placet. Complē: Singulāris verbī ‘esse’ Ego ............................................ tū ............................................ Is/ea ................................ Singulāris verbī ‘habēre’ Ego ............................................ tū ............................................ Is/ea ................................ Singulāris verbī ‘agere’ Ego ............................................ tū ............................................ Is/ea ................................ Plūrālis verbī ‘emere’ Nōs ............................................ vōs ............................................ Iī/Eae .............................. 3.17. 3.18. vendere • esse (3) • labōrāre • habēre • aperīre • emere 24
 27. 27. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Plūrālis verbī ‘aperīre’ Nōs ............................................ vōs ............................................ Iī/Eae .............................. Plūrālis verbī ‘vendere’ Nōs ............................................ vōs ............................................ Iī/Eae .............................. Vēnāre vocābulum rārum. Exemplum: Caeruleus, viridis, canus, magnus 1. Meus, tuus, mē, suus 2. Calvus, flāvus, foedus, tunica 3. Tabernarius, calceī, toga, cingulus 4. Lēvis, crispus, longus, magnus 5. Fīlius, amōre captus, nepōs, avus Comple tabulam genetīvō: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meī librī ...................... mēnsae Meī baculī ...................... librī Tuae mēnsae ...................... baculī Suī librī ...................... mēnsae Suī baculī .......................librī Nostrae mēnsae ...................... baculī Vestrī librī ...................... mēnsae Vestrī baculī ...................... librī Suae mēnsae ...................... baculī 3.19. 3.20. 25
 28. 28. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē tabulam genetīvō plūrālī: Masculīnum Fēminīnum Neutrum Meōrum librōrum ...................... mēnsārum Meōrum baculōrum ...................... librōrum Tuārum mēnsārum ...................... baculōrum Suōrum librōrum ...................... mēnsārum Suōrum baculōrum .......................librōrum Nostrārum mēnsārum ...................... baculōrum Vestrōrum librōrum ...................... mēnsārum Vestrōrum baculōrum ...................... librōrum Suārum mēnsārum ...................... baculōrum Scrībe genus et genetīvum singulārem et plūrālem hōrum vocābulōrum: auxilium, auxilia ______________________ dominus, dominī ______________________ ventus, ventī ______________________ socius, sociī ______________________ speciēs, speciēs ______________________ vōtum, vōta ______________________ auris, aurēs ______________________ orbis, orbēs ______________________ umbra, umbrae ______________________ puella, puellae _____________________ caedēs, caedēs ______________________ oppidum, oppida _________________ iugum, iuga ______________________ mūrus, mūrī ______________________ lacrima, lacrimae ______________________ odium, odia ______________________ officium, officia ______________________ fōrma, fōrmae _____________________ 3.21. 3.22. 26
 29. 29. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Scrībe cāsum aut cāsūs (Nōminātīvus, accūsātīvus, genetīvus) et numerum (singulāris, plūrālis) cuiusque vocābulī: amīcitiam ............................... flammae ............................... iūdiciōrum ..................... amnis ............................... campī ............................... timōrēs ............................ litterārum ............................. sēdēs ............................... feram ............................... vestēs ............................... morae ............................... tergī ................................. imperātōrum............................... uxōrum ............................... victōriās .......................... fēminās ................................ tēcta ............................... barbarōs ......................... Complē textum: Iūlius et Aemilia marītus et uxor sunt abhinc trīgintā annōs. Trēs līberōs habent: ūnam fīliam, Iūliam, et duōs fīliōs, Mārcum et Quīntum. Iūlia cum Publiō nupta est, pulchrō lignāriō Rōmae. Fīliam habent, Publiam, sedecim annōrum. Mārcus caelebs est; līberōs nōn habet. Quīntus quoque nuptus est. Uxor eius, Horātia, soror Publiī est, marītus Iūliae. Horātia est Pompēiāna, sed Rōmae abhinc multōs annōs habitat. Quīntus in nōtā tabernā labōrat. Horātia gravida est et pariet puerum aut puellam, nesciunt, intrā duōs mēnsēs. Hodiē est diēs nātālis Iūliī et tota familia ad prandium iuncta est. In prandiō quoque Servius est, amīcus Iūlii. Iūlius Serviō familiam trādit: Servī, ecce Aemilia, Aemilia est ............................................ mea; Iūlia, Mārcus et Quīntus sunt ............................................ meī. Publius est ............................................ Iūliae, meus ............................................ est. Horātia est ............................................ mea, est ............................................ Quīntī. Et postrēmō Publia, ............................................ mea. Duōs mēnsēs post, Horātia pariet ............................................ aut ............................................. Etiam post duōs mēnsēs Iūlia habēbit ............................................ aut ............................................ et, Aemilia et ego alterum ............................................ aut alteram ............................................. Haec est familia mea. 3.22. 3.23. 27
 30. 30. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Complē: 1. Numerus diērum quem septimāna habet. 2. Vestīmenta quae in pedibus induimus. 3. Pilus quī nāscitur super labrum superiōrem hominum. 4. Homō ex Galliā. 5. (H) Locus ubi vestīmenta, cibum, et cētera emimus. 5. (V) Homō quī in tabernā labōrat. 6. Diēs septimus septimānae. 7. Vestis quam in capite induimus. 8. Adiectīvum possessīvum (1ª persōna, plūrālis, fēminīnum). 9. Hominēs quī eōsdem parentēs habent. 10. Adiectīvum contrārium vocābulī ‘sevērus’. 3.24. 28
 31. 31. LECTIO III EXE. FAMILIA ET VESTIMENTA Respondē interrogāta: Familia mea valdē magna est. Avus et avia mea octōgintā annōs habent, Appius et Gāia. Duōs līberōs habent, quī sunt māter mea et avunculus meus. Māter mea est Appia et avunculus meus Tiberius. Avunculus meus valdē iūcundus est et Pompēiae habitat, in quādam domō prope domum parentum meōrum. Māter mea et pater meus Titus trēs līberōs habent: Claudium, Antōnium et mē. Ego vocor eōdem modō quam māter mea. Claudius et frātria mea duās fīliās habent: Cornēliam et Domitiam. Eae, sobrīnae meae valdē pulchrae et prūdentēs sunt. Duōs sobrīnōs magis habeō alterīus frātris meī Antōniī et uxōris eius Agrippīnae: Flaccum et Māximum. Iī in īnsulā Siciliā habitant et longissimē ab cīvitāte absunt. 1. Quoōmodo vocātur frātria mea, uxor frātris meī Antōniī? ................................................................................................................................................................ 2. Quot sobrīnās habeō? ................................................................................................................................................................ 3. Ubi habitat frāter mātrīs meae? ................................................................................................................................................................ 4. Quid nomen mihi est? ................................................................................................................................................................ Vērum an falsum A. Sobrīnus meus Metellus vocātur. B. Appius et Gāia sunt valdē iuvenēs. C. Duōs frātrēs habeō. D. Īnsula Sicilia prope domum parentum meōrum est. 3.25. 29
 32. 32. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Iunge verba et prōnōmina: Nōbīs necesse est • • Ego Vīs • • Is Iīs necesse est • • (Nōs) Māvultis • • Tū Mālō • • (Eae) Vult • • Vōs Complē verbō ‘mālle’ et ‘velle’ singulāriter. mālle velle Ego ................................... ................................... Tū ................................... ................................... Is / Ea ................................... ................................... Complē verbō ‘mālle’ et ‘velle’ plūrāliter. mālle velle Nōs ................................... ................................... Vōs ................................... ................................... Iī / Eae ................................... ................................... 4.1. 4.2. 4.3. 30
 33. 33. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Complē verbō necesse est. Ego .................................................................... Tū .................................................................... Is / Ea .................................................................... Nōs .................................................................... Vōs .................................................................... Iī / Eae .................................................................... Complē textum fōrmā verbī aptā. Currus ................................... ................................... nōn ...................................(ego, necesse esse), (ego, mālle) ................................... nāve aut equō īre. Marītus meus et ego (nōlle) ................................... currum, nōs nāve īmus cum ferīmur. Currus amīcae meae ................................... ................................... (necesse esse) ad labōrandum. Ea (velle) ................................... emere ūnum parvum quia commodus est ad cōnsistendum in urbe, sed ea (mālle) ................................... currum magnum itineribus longīs. 4.4. 4.5. 31
 34. 34. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Complē sententiās vocābulīs tabulae. 1. Mālō ................................... calamō. 2. Iūliae necesse est ................................... in ātrium. 3. Vīsne ...................................? 4. Discipulī Diodōrī mālunt ................................... grammaticae. 5. Vobis necesse nōn est ................................... ad linguam Latīnam discendam. 6. Caecilia vult ................................... in caupōnā. 7. Mālō ................................... quia commodior et tūtior est quam nāvis. 8. Paulō necesse sunt .................................... 9. Dēlia nōn vult ................................... ad prandium. Scrībe sententiam verbīs ‘mālle’, ‘necesse esse’ et ‘velle’. Mālle + īnfīnītīvus ................................................................................................................................................................ Mālle + nōmen ................................................................................................................................................................ necesse esse + īnfīnītīvus ................................................................................................................................................................ 4.6. 4.7. īre • legere • aqua, aquae • studēre • scrībere • cēnāre • currus, currūs • index, indicēs vocābulōrum • calceī novī 32
 35. 35. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS necesse esse + nōmen ................................................................................................................................................................ velle + īnfīnītīvus ................................................................................................................................................................ velle + nōmen ................................................................................................................................................................ Complē fōrmīs magis quam / (-ior, -ius) quam / (-ior, -ius) + abl., minus quam, tam quam. 1. Currus ................................... commodus ................................... equus est. (sup.) 2. Currus ................................... (commodus) ................................... equus est. (sup.) 3. Currus ................................... (commodus) ................................... (equus) est. (sup.) 4. Iter facere equō ................................... celere ................................... pedibus est. (sup.) 5. Iter facere equō ................................... (celere) ................................... pedibus est. (sup.) 6. Nāvis ................................... perīculōsa ................................... equus est. (sup.) 7. Nāvis ................................... (perīculōsa) ................................... equus est. (sup.) 8. Nāvis ................................... (perīculōsa) ................................... (equus) est. (sup.) 9. Equus ................................... tūtus ................................... nāvis est. (sup.) 10. Equus ................................... (tūtus) ................................... nāvis est. (sup.) 11. Equus ................................... (tūtus) ................................... (nāvis) est. (sup.) 12. Nāvis ................................... tūta ................................... equus est. (min.) 13. Equō īre ................................... idōneum ................................... pedibus est. (aeq.) 4.8. 33
 36. 36. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS 14. Nāvis ................................... iūcunda ................................... lectīca est. (sup.) 15. Nāvis ................................... (iūcundus) ................................... lectīca est. (sup.) 16. Nāvis ................................... (iūcundus) ................................... (lectīca) est. (sup.) 17. Pedibus īre ................................... sānum ................................... currū est. (sup.) 18. Pedibus īre ................................... (sānus) ................................... currū est. (sup.) 19. Nāvis ................................... (magnī pretiī) ................................... lectīca est. (sup.) 20. Nāvis ................................... (magnī pretiī) ................................... (lectīca) est. (sup.) 21. Equus ................................... iūcundus ................................... lectīca est. (aeq.) Complē sententiās vocābulīs tabulae. 1. Duōs frātrēs habeō. Titus 16 annōs et Sextus 15 annōs habet. Titus ................................... quam Sextus est. 2. Trānsitus Pompēiae malus est, Rōmae malus, valdē malus est. Itaque trānsitus Rōmae ................................... quam Pompēiae est. 3. Rōmae trecentī cīvēs sunt et in oppidō meō centum cīvēs sunt; Rōma ................................... quam oppidum meum est. 4. Magistra mea linguae Gallicae bona est, sed magister meus linguae Latīnae valdē bonus est. Ergō, magister meus ................................... quam magistra est. 5. Haec māla mala sunt, ................................... quam māla hesterna sunt. 4.9. melior • meliōrēs • pēior • pēiōra • māior • māiōrēs • minor • minōrēs 34
 37. 37. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Cōnstrue compārātīvum: 1. Magis malus ➡ ................................... 2. Magis magnī ➡ ................................... 3. Magis bonī ➡ ................................... 4. Magis parvae ➡ ................................... 5. Magis mala ➡ ................................... Complē verbō īre. 1. Frātrēs meī et ego omnibus Sōlis diēbus in theātrum .................................... 2. (Ego) in officīnam pedibus ................................... . 3. Quō ................................... (Tū)? 4. Amīcī meī in lūdum prope domum meam ................................... . 5. Horātia cum parentibus suīs aestāte ................................... . 6. Quōmodo ................................... (Tū) domum? 7. Vōs equō usque ad angulum viae ..................................., et illinc pedibus ................................... quia via valdē angusta est. 8. ................................... (Vōs) Sōlis diē nāve in Graeciam? 9. Dux meus saepe in castra equō ................................... . 10. Meī amīcī in caupōnam malam ..................................., ego in alteram caupōnam meliōrem ................................... . 4.10. 4.11. 35
 38. 38. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Corrige errōrēs: 1. Paulus in lūdō equō it. ................................................................................................................................................................ 2. Sorōrēs meae librum legunt mālunt. ................................................................................................................................................................ 3. Mihi necesse est alia epistula scrībere ad amīcum meum. ................................................................................................................................................................ 4. Prope domum meam taberna sunt. ................................................................................................................................................................ 5. Claudia tam alta est quae Dēlia. ................................................................................................................................................................ 6. Iter facere nāve magis melius quam equō est. ................................................................................................................................................................ 7. Pater meus māvīs legere librum. ................................................................................................................................................................ 8. Claudia et Syra in mercātum pedibus it. ................................................................................................................................................................ 4.12. 36
 39. 39. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Iunge vocābula. Celer • • Lectīca Pulcher • • Nāvis Mundus • • Equus Magnī pretiī • • Currus Parvī pretiī • • Pedibus Sānus • • Ambulāns Scrībe nōmina contrāria hōrum vocābulōrum: Antīquus .................. Magnus.................. Bonus .................. Magnī pretiī .................. Melior .................. Magis quam .................. Celer .................. Māiōrēs .................. Ante .................. Scrībe genus et ablātīvum singulārem et plūrālem hōrum vocābulōrum: pugna, pugnae ____________________ sapientia, sapientiae ____________________ supplicium, suplicia ____________________ arbor, arborēs ______________________ classis, classēs ____________________ faciēs, faciēs _______________________ invidia, invidiae ____________________ lūmen, lūmina _____________________ morbus, morbī ____________________ ōtium, ōtia _______________________ templum, templa ____________________ somnus, somnī ____________________ vērum, vēra ____________________ pretium, pretia _________________________ āra, ārae ____________________ praeda, praedae ________________________ 4.13. 4.14. 4.15. 37
 40. 40. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS clāmor, clāmōrēs ____________________ dōnum, dōna __________________________ Scrībe cāsum aut cāsūs (Nōminātīvus, accūsātīvus, genetīvus et ablātīvus) et genus (singulāris, plūrālis) cuiusque vocābulī: tribūnō __________________________ libīdinis __________________________ facinoribus __________________________ praemia __________________________ precēs __________________________ membrōrum _______________________ facta __________________________ negōtiīs _______________________ tellūrēs __________________________ decora _______________________ comitum __________________________ vulgōs _______________________ animam __________________________ sinuum __________________________ furōris __________________________ spīritī __________________________ virginēs __________________________ fronte __________________________ Lege textum et respondē: Dē cēterīs Rōmānōrum vehiculīs Multa et varia vehiculōrum genera praeter raedās et carrucās apud Rōmānōs cōnstant; bovēs vel taurī ad graviōrēs currūs iunguntur, ad leviōrēs equī. Cum onera ferre volunt plaustrum est aptissimum, plerumque duābus rotīs, rārō quattuor. Hoc vehiculum ad rūstica opera idōneum est; adhibētur etiam ad graviōra pondera, velut arēnam, lapidēs, asserēs, tigna. Cēterum quia nūllus currus ā sōlis ortū usque ad occāsum per urbem iter facere potest, intrā moenia per viās urbis plaustrīs matēriem ferre possunt. Singulāre quoddam plaustrī genus arcera vocātur. Hic currus et lectulī eandem commoditātem praehebit. Aegrī et senēs hōc currū vehuntur. Aptum autem vehiculum et saepe exornātum, pertorritum est, et ipsum ā Galliā importātum. Pertorritīs nobilissimī virī ūtuntur in itineribus, victōrēs ducēs in triumphīs. Birotum vehiculum cisium est, binī vel ternī equī unctī trahunt. Tectō opertum, hōc modō neque imbrēs neque sōlis radiī hominēs laedere possunt. Cisiāriī vocantur hominēs quī aurīgae publicī sunt et hominēs Rōmā in suburbānum agrum vehunt. 4.16. 4.17. 38
 41. 41. LECTIO IV EXERCITIA VECTURA ET URBS Cisiō simile, sed fīrmius ac robustiōre mātērie essedum est. Esseda inter sē differunt magnitūdine magis quam fōrmā. Maiōra esseda essedārius agit, minōra dominus ipse. Essedī similis covinus est. Carpentī origō vetustissima est; sed prīscum illud Italicārum gentium vehiculum in lautum currum mutāvit, aptam vectūram nobilibus mātrōnīs. Fere eādem speciē ac carpentī, sed pondere maiōre pilentum est, vehiculum quattuor rotārum. In antīquīs temporibus Vestālēs hōc currū tantum portābantur. Mutātī morēs illīus currūs ūsum inter mātrōnās vulgāverunt. Vērum an fālsum: 1. Plaustrum tantum est vehiculum aptum ad leviōra pondera. 2. Aegrī et senēs arceram ducunt. 3. Vehiculum quī nobilissimī virī ūtuntur est cisium. 4. Cisium, essedum et covinus similēs sunt. 5. Pilentum in antīquīs temporibus matrōnās portābat. 39
 42. 42. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? Scrībe fōrmam verbī: Poscere Servīre Vestīrī Ego ____________ ____________ ____________ Tū ____________ ____________ ____________ Is / Ea ____________ ____________ ____________ Iī / Eae ____________ ____________ ____________ Scrībe fōrmam verbī: Recumbere Expergīscī Ego ____________ ____________ Tū ____________ ____________ Is Ea ____________ ____________ Nōs ____________ ____________ Vōs ____________ ____________ Iī Eae ____________ ____________ Scrībe quaestiōnēs ad haec respōnsa: Exemplum: Ūsitātim hōrā ūndecimā, quia fessissimus sum et expergīscor serissimē. Quotā hōrā recumbis? 1. Nocte lavor, māne aliquantulum plus temporis dormīre malō. ________________________________________________________________________________ 5.1. 5.2. 5.3. 40
 43. 43. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? 2. Saepe, sānus esse volō. ________________________________________________________________________________ 3. Decima hōra est. ________________________________________________________________________________ 4. Ab hōrā octāvā ante merīdiem ad hōram tertiam post merīdiem, ā Lunae diē ad Veneris diem. ________________________________________________________________________________ Complē sententiās vocābulīs tabulae. ' 1. Crās (ego) ____________ scholās linguae Hispānicae. 2. Drusila et amīcus eius ____________ saepe in Hispāniam. 3. Mihi (Tū) ____________ indicem verbōrum quī in mēnsā est? 4. Theātrum: Locus ubi (Nōs) ____________ fābulās. 5. Singulīs Veneris diēbus (Vōs) ____________ in tabernam. 6. (Vōs) ____________ lac? Ita, grātiās tibi agō. 7. Servus ____________ pecūniam in sacculō. 8. In exercitiō (Tū) ____________ respōnsa prāva. 9. Iūlius ____________ baculum. 10. (Ego) ____________ tunicam novam. vīvere • incipere • iter facere • sūmere • velle • vidēre • habēre • introdūcere • īre (2) • nōtāre • dare • vehere 5.4. 41
 44. 44. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? 11. Plaustrum: Vehiculum quod ____________ in viā et ____________ hominēs et mercēs. Spectā tabulam et respondē quaestiōnēs: Lunae dies Martis dies Mercurii dies Iovis dies Veneris dies Saturni dies Solis dies 8:00 Corporis exercitātiō 12:30 Edere aliquid 17:30 Exitus officīnae 21:00 Lūdere 8:00 Corporis exercitātiō 15:00 Prandium cum duce 17:30 Exitus officīnae 22:10 In theātrō 8:00 Corporis exercitātiō 11:30 Medicus 17:30 Exitus officīnae 21:00 Lūdere 8:00 Corporis exercitātiō 14:30 Conventiculum officīnae 18:00 Exitus officīnae 8:00 Corporis exercitātio 17:30 Exitus officīnae 21:00 Lūdere 8:00 Corporis exercitātiō 11:00 Emere 13:00 Cum amīcīs 23:15 Bibere cum amīcīs 8:00 Corporis exercitātiō 14:45 Prandium domī Iūliī 19:00 Lūdī gladiātōrēs 5.5. 42
 45. 45. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? Exemplum: Quandō Iūlius corpus exercet? Iūlius corpus exercet cotīdiē. 1. Quotā hōrā ex officīnā exit? ________________________________________________________________________________ 2. Quō diē ad medicum it? Quotā hōrā? ________________________________________________________________________________ 3. Quotiēs lūdit? Quibus diēbus? ________________________________________________________________________________ 4. Quid agit Lūnae diēbus merīdiē? ________________________________________________________________________________ 5. Quid agit Mārtis diē nocte? Quotā hōrā? ________________________________________________________________________________ 6. Quandō cum duce suō prandet? ________________________________________________________________________________ 7. Habetne Veneris diē conventiculum officīnae? ________________________________________________________________________________ 8. Quō diē emit? Māne an vesperī? ________________________________________________________________________________ 9. Iūlius semper cum amīcīs suīs exit. Quid agit? Quandō et quōtā hōrā? ________________________________________________________________________________ 10. Quid agit Solis diē vesperī? ________________________________________________________________________________ 43
 46. 46. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? Scrībe mēnsēs cuiusque temporis: Exemplum: Aestas ➡ Iūnius Aestas Autumnus Hiems Ver ___________ ________________ _____________ _______________ ___________ ________________ _____________ _______________ ___________ ________________ _____________ _______________ Lege textūs et trānsfer in linguam Hispānicam: DE HORIS DIEI ET VIGILIIS NOCTIS Apud illōs diēs initium capit ab ortū sōlis; pertinet ad occāsum sōlis. Sed singulī diēs semper aut longiōrēs aut breviōrēs fiunt. Vērē, cum longiōrēs fiunt, sōl in diēs oritur mātūrius paulō, paulō tardius occidit. Itemque autumnō, cum noctēs longiōrēs fiunt, ortum retardat, occāsum mātūrat. Numquam duōs continuōs diēs eādem longitūdine invenīmus neque duās umquam continuās eādem longitūdine noctēs. Rōmānī quemque diem sīve longum sīve brevem in hōrās duodecim dīvidunt. Quā rē fit, utī, longiōre diē, quaeque hōra paulō longior sit; item, breviōre diē, quaeque hōra paulō brevior sit. Sexta hōra circiter merīdiem est; occidēns hōrae duodecimae sōl fīnem dat. Noctem nōnnumquam in hōrās duodecim, saepius autem in quattuor vigiliās dīvidunt, quod urbis et castrōrum vigiliae quārtam partem noctis vigilant et per noctem quater mūtantur. Ita vigilia est quārta pars noctis. Spatium vigiliae aestimātur hōrārum circiter trium. Sed noctēs nōnnumquam longiōrēs, aliās breviōrēs sunt. Quā dē causā fit, utī mediā aestāte propter noctium brevitātem vigiliae brevissimae sint; itemque summā hieme propter brevitātem diērum vigiliae longissimae sint. DE DIEBUS MENSIS Apud Rōmānōs prīncipēs mēnsium diēs erant Kalendae et Īdūs. Prīmus diēs mēnsis ā pontifice calābātur et Calendae sīve Kalendae dīcēbātur. Īdūs Mārtiae erant diēs quīntus decimus mēnsis Mārtī. Itemque Īdūs Maiae, Iūliae, octōbrēs diēs quīntus decimus. Cēterōrum mēnsium Īdūs dīcēbātur tertius decimus diēs. Nōnae cuiusque mēnsis vocābātur diēs nōnus ante Īdūs. Diēbus numerandīs nōs respicimus. Rōmānī autem semper prōspexēre. Illī enim dīcēbant nōn ipsum diēī numerum vel quot diēbus post Kalendās mēnsis fieret sed quot diēbus ante posterās Nōnās vel Īdūs vel proximās Kalendās. Sī quid accidit prīmō diē mēnsis Mārtī, illī dīxēre id kalendīs Mārtiīs fierī. Sī quis decundō diē Mārtī vēnit, dīxērunt eum ante diem sextum Nōnās Mārtiās (a. d. VI. Nōn. Mārt.) venīre; sī tertiō diē Mārtī, ante diem quīntum Nōnās Mārtiās (a. d. V. Nōn. Mārt.). Et quod nōbīs plūs negōtī facit, apud 5.6. 5.7. 44
 47. 47. LECTIO V EXERC. QUID COTIDIE AGIS? illōs mōs erat numerāre et Nōnās aut Īdūs aut Kalendās, ante quās fierī dīcerent, et idem, quō rēs fieret. Quā dē causā fit, utī apud eōs numerus semper ūnō māior sit quam apud nōs. DE MENSURA TEMPORIS Tempus hōrīs, diēbus, mēnsibus, annīs, saeculīs mētīmur. Brevissimum spatium pūnctum temporis dīcimus. Modī igitur temporis sunt pūnctum, hōra, diēs, mēnsis, annus, saeculum. Quā ratiōne tempora nōtāmus, dē eā nunc legēmus. Apud nōs diēs initium capit ā mediā nocte. Pertinet ad mediam noctem proximam. Tempus diēī aut noctis hōrā nōtāmus, ut sextā hōrā Ante Merīdiem [6 A.M.] vel decimā hōrā Post merīdiem [10 P.M.]. Ā mediā nocte ad merīdiem hōrās duodecim numerāmus. Ā merīdiē ad mediam noctem posteram hōrās duodecim numerāmus. Diēs igitur in vīgintī quattuor hōrās dīvīsus est. Trīgintā diērum spatium vulgō mēnsis habētur. Tempora mēnsis numerō vērō diēī indicāmus, ut prīmō diē, secundō diē, tertiō diē, quārtō diē, reliquīsque ōrdine diēbus ūsque ad ultimum diem mēnsis. Annus est in duodecim mēnsēs dīvīsus. Quōrum prīmus est Ianuārius, utlimus December. Septembrī sunt diēs trīgintā; Aprīlī, Iūniō, Novembrī totidem. Reliquīs omnibus praeter Februārium sunt diēs trīgintā ūnus. huic mēnsī sōlī sunt diēs duodētrīgintā. Omnibus ita complētīs mēnsibus, vērus annus exāctus nōn est. Quārta ferē pars diēī reliqua est. Semel igitur quattuor annōrum spatiō ūnus addendus est diēs. Is diēs mēnsī brevissimō additur Februāriō. Hoc quadriennium paulō longius facit. Is igitur diēs omittendus interdum est. Quod accidit ter annōrum quadringentum spatiō. Tempus annī mēnsī et diē nōtātur, ut diē septimō mēnsis Mārtī [March 7] aut diē vīcēssimō septimō mēnsis Maī. Spatium centum annōrum saeculum dīcitur. Tempus saeculī annō indicāmus, ut annō nōnāgēssimō octāvō [98]. Omnēs ferē gentēs tempus hodiē indicant numerō annī post Chrīstum nātum aut ante Chrīstum nātum. Ita dīcimus Annō Dominī mīllessimō quandringentēssimō nōnāgēssimō secundō Columbum Americam invēnisse et annō quadrāgēssimō quārtō ante Chrīstum caesarem interfectum. Omnēs ferē gentēs tempus hodiē mētiuntur atque indicant, ita utī suprā dēmōnstrāvimus. Rōmānī quidem tempus mēnsī sunt eīsdem ferē modīs quibus nōs ūtimur. Addenda sunt autem bīduum, trīduum, quadrīduum. Nam prō duōbus diēbus illī bīduum dīxēre. Ad hōs quōs suprā dīximus modōs accēdēbant biennium, triennium, quadriennium, et cētera. Spatium annōrum duōrum biennium dīxērunt. Sed longē aliā ratiōne hōrās diēī et diēs mēnsis nōtāvēre ac numerāvēre. Annī autem apud Rōmānōs cōnsulibus nōtātī sunt. Temporibus enim reī pūblicae Rōmānae Chrīstus nōndum nātus est. Et trecentīs post annīs imperātōribus prīncipibusque populī Rōmānī ille vix nōtus fuit. Quid plūra? hae rēs in longiōrem diem cōnferendae sunt. 45
 48. 48. LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS Iunge: A B • currūs • lītus Mihi placet • • Aestās • pira • aqua • lūdere Mihi placent • • templa • natāre • theātrum Complē textum: Magnam difficultātem habēmus. In familiā meā duōs hominēs sumus neque eōsdem gustūs habēmus. Verbī grātiā: Sāturnī diēbus (mihi, placēre) .......................................... surgere citō et meō marītō (placēre) .......................................... in lectō iacēre usque ad hesternum diem. (mē, dēlectāre) .......................................... in lītus māne īre et eum (dēlectāre) .......................................... hōrae soleātiōrēs, inter hōram duodecimam et tertiam. In cibīs eōsdem gustūs nōn habēmus. Nōn (nōbīs, placēre) .......................................... eaedem rēs. Iūlium, meum marītum, (eum, dēlectāre) .......................................... cibī fortēs, mihi autem (placēre) ………………… acetāria et holera, praesertim aestāte. Quam difficultās! Complē sententiās: 1. (Meus frāter, accidere) .......................................... aliquid, crēdō eum aliquam difficultātem habēre. 2. (Māter tua et ego, placēre) .......................................... exīre Sāturnī diēbus nocte. 6.1. 6.2. 6.3. 46
 49. 49. LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS 3. (Discipulī, dēlectāre) .......................................... lūdere in scholīs. 4. (Tū, dolēre) .......................................... caput saepe? 5. (Vōs, dolēre) .......................................... crūra post labōrem? Corrige errōrēs: 1. Mē dēlectant ambulāre in lītore cum nēmō est. .............................................................................................................................. 2. Mātrī meae et sorōrī meae nōbīs placent cibī. .............................................................................................................................. 3. Discipulī tuī placent lūdī? .............................................................................................................................. 4. Nisi tibi placent aqua, potes pōscere vīnum. .............................................................................................................................. 5. Theātrum eīs nōn placent, eīs magis placent amphitheātrum. .............................................................................................................................. Scrībe sententiās: 1. Iūliō et Cornēliō placet lūdere. 2. ......................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................... 5. ......................................................................................................................... 6.4. 6.5. 47
 50. 50. LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS NŌMINA GUSTŪS Iūlius et Cornēlius ➡ lūdere Tū et ego ➡ dormīre Tū et amīcī tuī ➡ equō īre Magister eius ➡ saltāre Tū ➡ ambulāre? Complē: ( 1. Ad medicum eō cum... ____________________________________________ 2. Sī currō... ____________________________________________ 3. Calidus sum sī... ____________________________________________ 4. Medicīnam sūmō sī... ____________________________________________ 5. Sī gurgitem irritātam habeō... ____________________________________________ Iunge: A B • digitus • pedēs Mihi dolet • • aurēs • tergum • caput • crūra Mihi dolent • • oculus • manūs • venter tussim habeō • fessus sum • aegrōtō • febrim habeō • mihi dolet caput 6.6. 6.7. 48
 51. 51. LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS Complē: venter tergum manus pēs crūs umerus bracchium genū oculī auris medium corpus nāsus ōs tālus digitī cubitus collum coxa pectus cūlus umbilīcus frōns lingua dentēs Complē: ( Habēre: ________________________________________________________________________ Dolēre: _________________________________________________________________________ Esse: ___________________________________________________________________________ tussis • caput • tergum • febris • grippa • fessus • venter • nauseātus • bracchium • crūs • aegrōtus 6.8. Caput Corpus Membra 6.9. 49
 52. 52. LECTIO VI EXERC. OTIUM ET CORPUS Lege textum et complē: Mihi nōmen est Iūlius, lēgibus studeō et ūndēvīgintī annōs habeō. Puerōs et puellās cōgnōscere volō quia amīcitiam quaerō. Mihi placet exīre, lūdōs gladiātōrēs spectāre et legere. Etiam amō fābulās amōris, sed mihi displicent fābulae bellicae. Mihi valde placet cēnāre extrā et īre in bonam caupōnam quia nimis mihi displicet coquere. Vērum Falsum A. Iūliō valdē placet parāre cēnam amīcīs. B. Iūlius puellam quaerit. C. Amat fābulās amōris. D. Fābulās bellicās quam lūdōs gladiātōrēs māvult. 6.10. 50
 53. 53. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Complē fōrmā ‘pergere + īnfīnītīvus’: 1. Mūsicam amō et, ut anteā, (pergere, audīre) ……………… ……………… cotīdiē mūsicōs quī mē valdē dēlectant. 2. Iūlia (pergere, dīcere) ……………… ……………… coqua optima orbis terrārum esse, et ego crēdō vērum esse. 3. Tū (pergere, iter facere) ……………… ……………… Athēnās aestāte? Ita, (pergere, īre) ……………… ……………… omnibus aestātibus, mēnse Augustō. 4. (pergere, pluere) ……………… ………………, quam malum, sīc tōtum diem. 5. (tū, pergere, labōrāre) ……………… ……………… in eādem officīnā? Invenī vocābulum: 1. ……………… Caelum sine nūbibus. 2. ……………… Prīmus mēnsis annī. 3. ……………… Contrārium vocābulī ‘calor’. 4. ……………… Expergiscor ……………… 5. ……………… Contrārium vocābulī ‘hiems’. 6. ……………… 3ª Pers. sing. Praes. verbī ‘ningere’. 7. ……………… Cadere aqua dē caelō. 8. ……………… Cum fulgura et tonitrūs sunt. 9. ……………… Simile vocābulī ‘ventus’. 7.1. 7.2. 51
 54. 54. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Lege: - Salvē! - Adestne Mārcus, quaesō? Quīntus sum, Rōmā. - Salvē, Quīnte, ego sum, quōmodo valēs? - Bene, hāc septimānā Pompēiam eō et quālis caelī status illīc sit scīre volō. - Nam nunc ingēns aestus est, 30 gradūs sunt, et hīc calor valdē ūmidus est. - Hīc Rōmae 40 gradūs sunt, sed calor magis siccus est et magnus ventus flat. Merīdiē domō exīre nōn possumus, et tantum in aquā esse possumus. - Nam sī venīs, in lītus īre potes quia āēr est et temperiēs grātior est quam in mediā urbe. - Optimē! In lītus tōtum annum īre potestis? - Bene, hieme satis frīgidum est, sed prope numquam ningit. Autumnō tamen et vēre per lītus ambulāre potes quia caelī status suavis est. Aliquandō in hīs annī temporibus pluit et frīgidum est. - Rōmae hieme ingēns frīgidum est et aestāte ingēns aestus est. Magna mūtātiō est inter annī tempora. - Optimum tibi Tūsculī! - Grātiās tibi agō et in posterum. Respondē: 1. Unde est Quīntus? ……………………………………………………………………………… 2. Ubi magis calōris est nunc, Rōmae an Pompēiae? …………………………………………… 3. Quālis est caelī status Pompēiae vēre et autumnō? ………………………………………… 4. Quālis est caelī status Rōmae hieme? ………………………………………………………… Vērum an falsum: A. Nunc Pompēiae pluit. B. Nunc Rōmae ingēns aestus est. C. Pompēiae, hieme valdē ningit. D. Calor est magis siccus Rōmae et magis ūmidus Pompēiae. 7.3. 7.4. 7.5. 52
 55. 55. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Pōne adiectīva in adverbiō rēctō hīc, istīc, illīc : Exemplum: hī ➡ hīc Hī, istī, hae, illae, iste, ille, hic, illī, illud, istud, ista, haec. Hīc: …………………………………………………………………………………………………… Istīc: ………………………………………………………………………………………………… Illīc: ………………………………………………………………………………………………… Scrībe adiectīvum rēctum: Exemplum: (Hīc) hae tunicae. (Hīc) ……………… liber. (Istīc) ……………… māla. (Hīc) ……………… ōva. (Istīc) ……………… piscis. (Hīc) ……………… taberna. (Istīc) ……………… carō. (Istīc) ……………… discipulī. (Illīc) ……………… pāstor. (Illīc) ……………… avis. (Illīc) ……………… cōnsulēs. (Illīc) ……………… arborēs. Complē sententiās vocābulīs nēmō, nihil, aliquis, aliquid: - Vīsne edere ………………? - Nōn, grātiās tibi agō, ……………… volō. - Estne ……………… domī? - Nōn, ……………… est, et rārum est quia Iūlius iam prīdem vocāvit hīnc. 7.6. 7.7. 7.8. 53
 56. 56. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE - Est ……………… quod mihi sollicitat. - Quid dīcis? - ………………, ………………, magnā voce cogitō. - Scitne ……………… coniugāre verba? - Nōn, adhūc ………………. Eī serius studebimus. Complē sententiās vocābulīs ūllus, ūlla, ūllum, aliquis, aliquid: 1. ……………… librōs habeō quī valdē tibi placēbunt. 2. ……………… tibi necesse est? 3. ……………… puellae lūdī hodiē obsōnātum exībunt. 4. ……………… exercitium imcomplētum restāvit. 5. Iūlia ……………… bonum dē itinere nostrō cogitat. 6. ……………… ex vōbīs mē sollicitant. 7. ……………… lectūcae lavārī dēbent. 8. ……………… pecūniae habeō, sed nōn multum. 9. ……………… māla mala sunt, edī nōn possunt. 10. ……………… annō in Graeciam iter faciam. 7.9. 54
 57. 57. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Scrībe prōnōmina is, ea, id. Exemplum: sella ➡ eam emō. pānis ➡ ……………… edō. librī ➡ ……………… legō. poma ➡ ……………… lavō. mūsica ➡ ……………… audiō. piscis ➡ ……………… purgō. currus ➡ ……………… gubernō. ōva ➡ ……………… coquō. ignis ➡ ……………… incendō. māla ➡ ……………… secō. arborēs ➡ ……………… rigō. Complē: 1. Ubi clavēs habēs? 5. Vidēsne vicīnōs tuōs ex fenestrā? ……………….. domī habeō. Ita, ……………….. videō et cum eīs 2. Mē amās? colloquor. Ita, rēvērā, ……………… valdē amō. 6. Quid dīcit homō? 3. Emisne hodiē poma? Nēsciō, ……………….. nōn audiō. Ita, ……………….. emō cum ex officīnā veniam. 7. Vocābula cotīdiē discis? 4. Nōs domum currū portās, quaesō? Nōn, cotīdiē ……………….. nōn Ita, ……………….. iam portō. discō, ōtium nōn habeō. 7.10. 7.11. 55
 58. 58. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Complē: 1. Rigāsne arborēs? Ita, ……………….. rigō. 2. Gubernāsne currum tuum? Nōn, hodiē ……………….. nōn gubernō. 3. Incendimusne paulum ignis? Nōn, ……………….. nōn incendimus, periculōsum est. 4. Coquimusne cibum? Ita, nunc ……………….. coquō. 5. Audīsne mūsicam vicīnōrum? Nōn, ……………….. nōn audiō. 6. Dētergēsne domum cotīdiē? Ita, profectō ……………….. purgō. 7. Claudisne fenestram, quaesō? Ita, statim ……………….. claudō. 8. Maculāsne multum culīnam cum coquis? Nōn, ……………….. nōn valdē maculō. 9. Scrībis epistulās calamō? Ita, semper ……………….. calamō scrībō. 10. Nārrāsne mihi fābulam? Nōn, ……………….. tibi nōn nārrō. Scrībe sententiās gerundiō: Exemplum: Sella est. Sella ad sedendum est. 1. Telephōnum. ……………………………………………………………………………………… 2. Calamus. ………………………………………………………………………………………… 3. Pecūnia. …………………………………………………………………………………………… 4. Cochlear. ………………………………………………………………………………………… 7.12. 7.13. 56
 59. 59. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE 5. Fuscinula. …………………………………………………………………………………………. 6. Culter. …………………………………………………………………………………………… 7. Lectus. …………………………………………………………………………………………… 8. Hōrologium. ……………………………………………………………………………………… 9. Liber. ………………………………………………………………………………………………. Iunge: 1. Sexāgintā mīlia trecenta quīnquāgintā et septem. 40534 2. Ducenta trīgintā et quattuor mīlia quadringenta octōgintā et novem. 4534 3. Quīnque mīlia nōngenta quadrāgintā et ūnum. 1322 4. Tredecim mīlia vīgintī et duo. 13022 5. Sescenta tria mīlia quīngenta septuāgintā et quīnque. 234489 6. Mīlle trecenta vīgintī et duo. 123448 7. Quadrāgintā mīlia quīngenta trīginta et quattuor. 5941 8. Quīnquāginta et novem mīlia quadringenta et ūndecim. 59411 9. Quattuor mīlia quīngenta trīgintā et quattuor. 603575 10. Centum vīgintī et tria mīlia quadringenta et quadrāgintā et octō. 60357 Lege: Venditor: Salvēte! Vultisne aliquid? Fēminae: Aliquam rem ut dōnum volumus. Venditor: Virō an fēminae? Fēminae: Fēminae vīgintī annōrum. Venditor: Dē aliquō cogitāvērunt? Aliquid ad vestiendum? Palla ut haec, exemplī grātiā? Fēminae: Nōn, habētis aliquid ad domum ōrnandum? Venditor: Nōn, nihil. Hīc dōna habēmus, rēs ad domum ōrnandum illīc. Fēminae: Māximās grātiās tibi agimus, in posterum. Fēminae: Salvē! Velimus aliquid ad amīcam, ūllam amphoram ad dōnandum. Venditor: Hīc amphoram Graecam saeculī praeteritī habēmus. Fēminae: Sed, sed… est satis magnī pretiī. Venditor: Sī pretium est difficultās… Fēminae: Nōn, nōn, nihil refert, valē! 7.14. 7.15. 57
 60. 60. LECTIO VII EX. CAELI S. ET TABERNAE Respondē: 1. Quid emunt? ________________________________________________________________________________ 2. Ubi sunt rēs ad domum ōrnandum? ________________________________________________________________________________ 3. Cūr nōn emunt amphoram? ________________________________________________________________________________ 58
 61. 61. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Lege textum et scrībe verba quae futūrum tempus exprimunt: Optimē, hodiē Veneris dies est! Haec septimāna exiēns magnifica futūra est. Prīmum, hāc nocte cēnātūrī sumus in illam caupōnam tam pulchram iuxtā lītus. Quīnque aut sex itūrī sumus, nesciō an Petrus venīre potest. Post cēnam, in tabernam īre putāmus, paulisper, nōn tōtam noctem, scilicet. Sāturnī diē ē lectō mātūrē nōbīs surgendum est, itūrī sumus ad montem. Ambulāre et nātūrā valdē oblectāri putāmus. Vestīmenta commoda et calceī idōneī ad campum nōbīs ferendī sunt. Sōlis diē usque ad decimam hōram dormīre putō, plūs minusve, librum legere et vesperī in theātrum īre volō. Septimāna magnifica. Exemplum: futūra est ______________________ ______________________ _____________________ ______________________ ______________________ _____________________ ______________________ ______________________ _____________________ ______________________ ______________________ _____________________ Scrībe sententiās: 1. -tūrus + est ________________________________________________________________________________ 2. Putāre + īnfīnītīvus ________________________________________________________________________________ 3. -ndum + est ________________________________________________________________________________ 4. Necesse + est ________________________________________________________________________________ 5. Dēbēre + īnfīnītīvus ________________________________________________________________________________ 8.1. 8.2. 59
 62. 62. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Complē: 1. Meī dominī (aperīre) ________________________ novam vīllam in Hispāniā. 2. Horatia nōn (putāre) ________________________ venīre in Hispāniam, ingēns frīgidum est. 3. Quandō (velle, tū) ________________________ edere mēcum proximā septimānā? 4. Nōn (putāre, ego) ________________________ exīre hāc nocte, valdē fessus sum. 5. Hominēs (dēbēre) ________________________ relinquere vitia. 6. Quid (putāre, vōs) ________________________ facere hāc aestāte? 7. Proximō annō (facere, ego) ________________________ iter somnōrum meōrum, in Syriam eō. 8. (Posse, tū) ________________________ venīre paulisper, quaesō? 9. Quid (putāre, tū) ________________________ facere in hāc rē? 10. Aemiliō (labōrāre) ________________________ proximā septimānā, nōn (posse) ________________________ venīre nōbīscum. Horatia et Cornēlius: Horatia: (īre, nōs) ________________________ in theātrum hōc vesperī cum līberīs? Cornēlius: Uy, ego nōn (putāre) ________________________ domō movēre, fessissimus sum. Horatia: Dēbēmus emere crās Sāturnī die. 8.3. 8.4. 60
 63. 63. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Cornēlius: Crās? (Nōbīs, emere) ________________________ crās? Fierī nōn potest, crās (īre, ego) ________________________ cum Iūliō, collegā meō in forum, (nōbīs, revīsere) ________________________ chartae. Horatia: Cornēlī, quid (putāre, tū) ________________________ agere Sōlis diē? (mālle, ego) ________________________ interrogāre prius quia mea cōnsilia et prōposita tibi nōn placent. Cornēlius: Ignōsce, Horatia, vērum est mē Sāturnī diē occupātum esse. Ecce, Sōlis diē, sī vīs, (posse, nōs) ________________________ īre in theātrum aut sī māvīs (posse, nōs) ________________________ īre in forum et in Basilicam intrāmus. Horatia: Bene; Sōlis diē īmus in … Elige respōnsum rēctum: 1. Iter - Ecce, nāvis septimā hōrā post merīdiem exit, Sōlis diē. - Quotā hōrā necesse est adesse in portū? a) In portū futūrus est sextā hōrā post merīdiem. b) In portū putat adesse sextā hōrā post merīdiem. c) In portū dēbet adesse sextā hōrā post merīdiem. 2. Probatiō - Horatī, postrēma fābula Plautī in theātrō est. - Nōn possum, Sexte. Probatiō est proximā septimānā. - Age! - Nōn, nōn et nōn, a) Mihi studendum est tōtam septimānam. b) putō studēre tōtam septimānam. c) necesse est studēre tōtam septimānam. 8.5. 61
 64. 64. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA 3. Cōnsilia ad aestātem. - Hāc aestāte… - Quid est hāc aestāte? - Hāc aestāte somnum vītae meae implētūrus sum. - Ita? - Hāc aestāte, a) Mihi nāvigandum est per Mediterrāneum. b) dēbeō nāvigāre per Mediterrāneum. c) putō nāvigāre per Mediterrāneum. 4. Avia Cornēlia cum nepōte suō Mārcō colloquitur. - Mārce, quōmodo tibi est lūdus? - Fū!, nōn bene, avia. Magister multa pēnsa nōbīs imperat et, cēterum, ingrātissima est. - Bene, bene, Mārce, quam immodicus es. - Nōn, avia, rēvērā, gravissima est. - Mārce, id quod est, … a) Necesse est plūs studēre. b) dēbēs plūs studēre. c) putās plūs studēre. 5. Crās Iūlia annōs agit. - Syra, Quid emimus Iūliae? - Nesciō. - Eī emimus ultimum librum Cicerōnis? - Iam est in tabernā librāriā? - Nesciō, a) itūrus sum illīc. b) mihi eundum est illīc. c) dēbeō īre illīc. 62
 65. 65. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Quid factūrus est Dāvus? Dāvus, Veneris diē māne …_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Respondē: 1. Potestne Sōlis diē nocte cēnāre cum parentibus suīs? Nōn, quia…_____________________________________________________________________ 2. Potestne īre Sāturnī diē ūndecimā hōrā obsōnātum? ________________________________________________________________________________ 3. Potestne īre Sōlis diē vesperī in theātrum? ________________________________________________________________________________ 8.6. 8.7. Veneris diēs Sāturnī diēs Sōlis diēs 8:30 Labōrāre 10:30 Adiuvāre Iūliam 10:00 In Forum cum līberīs 14:30 Prandium 15:00 Prandium domī Syrae 13:45 Prandium in tabernā 17:00 Corpus exercēre 18:00 Ambulātiō cum amīcīs 16:15 Festum 00:00 Theātrum 21:30 Quiescere 63
 66. 66. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA 4. Potestne vīsitāre oppidum Veneris diē māne? ________________________________________________________________________________ 5. Potestne edere domī Quīntī Sāturnī diē? ________________________________________________________________________________ Scrībe sententiās contrāriās: 1. Dēbēmus multum studēre. 2. Dēbēmus pervenīre citō in lūdum. 3. Dēbēmus semper pēnsa facere. 4. Dēbēmus vigilāre. 5. Dēbēmus adiuvāre aliōs condicipulōs. 1. Dēbēmus paulum studēre. 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 8.8. 64
 67. 67. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Lege: Cāre Cornēlī: Ad tē ex domō novā meā Pompēiae scrībō. Iam scīs mē hīc adesse quia linguam Latīnam perfectūra sum et per proximās septimānās dūriter labōrāre putō. Profectō etiam oppidō fructūrus sum, quī mīrificus est. Prīmum omnium, crās theātrum vīsere putō et per forum dēambulāre putō, cēterum, cum amīcīs exitūra sum et in tabernam quae iuxtā amphitheātrum est itūrī sumus. Iam sciō tē putāre mihi studendum esse… Ita, sānē, multum grammaticae discere dēbeō sed eam quoque exercēre dēbeō, nōn crēdis? Bene, in posterum. Ōsculum, tua sorōrula quae tē dīligit, Cornēlia Salvē, Cornēlia: Valdē gaudeō quia Pompēiae es et multōs ūsūs victūra es, sed illīc es quia tibi probātiō māximī momentī superanda est et in eō tōta esse dēbēs. Sī omnibus noctibus exīs fessissima futūra es et in scholīs adesse dēbēs. Nisi studēs, epistula tua ad patrem mihi mōnstranda est. Frāter tuus māior nātū, Cornēlius Respondē interrogāta: 1. Quae prōposita Cornēlia crās habet? ________________________________________________________________________________ 2. Cūr Pompēiae studet? ________________________________________________________________________________ 3. Quid Cornēlius factūrus est nisi soror eius nōn studet? ________________________________________________________________________________ 4. Quid Cornēlia factūra est postquam epistulae fīnem facit? ________________________________________________________________________________ 8.10. 8.9. 65
 68. 68. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Vērum an falsum: 1. Cornēlia est soror minor nātū Cornēliī. 2. Cornēlius sorōrem suam monet. 3. Cornēlia et Cornēlius exitūrī sunt. 4. Cornēlius probātiōnem ā Cornēliā nōn superātūram esse putat nisi in scholās it. Iunge adiectīvum cum adiectīvō contrāriō: promptus ➡ impromptus ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 8.11. 8.12. iūcundus • indulgēns • industrius • laetus • logicus • violentus • grātus • malus • loquax • promptus tacitus • inviolentus • impromptus • taediōsus • ingrātus • piger • illogicus • bonus • intolerāns • tristis 66
 69. 69. LECTIO VIII EX. CONSILIA ET PROPOSITA Coniugā verbum ‘placēre’ et ‘vidērī’: Mihi ________________________ Nōbīs ________________________ _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ 8.13. 67
 70. 70. LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS? Exstrue participium hōrum verbōrum: Exemplum: cantāre ➡ cantātus • saltāre ➡ ____________ • spectāre ➡ ____________ • loquī ➡ ____________ • cēnāre ➡ ____________ • scrībere ➡ ____________ • audīre ➡ ____________ • bibere ➡ ____________ • legere ➡ ____________ • scīre ➡ ____________ • amāre ➡ ____________ • edere ➡ ____________ • crēdere ➡ ____________ • vīvere ➡ ____________ • īre ➡ ____________ • proficiscī ➡ ____________ • exīre ➡ ____________ • gubernāre ➡ ____________ • venīre ➡ ____________ Iunge verbum cum participiō: Rumpere • • solūtus Vidēre • • ruptus Dīcere • • factus Facere • • opertus Pōnere • • vīsus Aperīre • • reditus Redīre • • positus Invenīre • • mortus Scrībere • • inventus Morī • • apertus Solvere • • dictus Operīre • • scrīptus Complē Praeteritō Perfectō: 1. Hāc septimānā māter mea (coquere, ea) ________________________ cotīdiē. 2. Māne magister in lūdum nōn (venīre, is) ________________________. 3. Hodiē cum amīcīs (edere, nōs) ________________________. 4. Vērum eī dīcere nōn (posse, ego) ________________________. 9.1. 9.2. 9.3. 68
 71. 71. LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS? 5. Iam (scrībere, tū) ________________________ textum? 6. Aemilius et tū bonam fortūnam nōn (habēre, vōs) ________________________. 7. Postrēmum librum Platōnis (legere, ego) ________________________, optimus est. 8. (vidēre, tū) ________________________ Cornēlium? 9. Hōc annō māximē (labōrāre, iī) ________________________. 10. Multum nōn (loquī, nōs) ________________________. Complē Preateritō Perfectō: 1. Semper hōrā nōnā cēnō sed hāc nocte ________________________ hōrā decimā. 2. Cotīdiē cum Iūliō edō sed hodiē ________________________ solus. 3. Numquam serō surgō sed hodiē ________________________ hōrā ūndecimā. 4. Cornēlius in theātrum Sōlis diēbus it sed hōc Sōlis diē in amphitheātrum ________________________. 5. Nōs semper corpus exercēmus sed hāc māne corpus nōn ________________________. 6. Iī ocius mūsicam audiunt sed hōc vesperī serō mūsicam ________________________. 7. Horatia cotīdiē domum redit circum hōram sextam sed hāc septimānā circum hōram decimam ________________________. 8. Cōnsuētē mēnse Iānuāriō frīgidum est sed hōc annō aestus ________________________. 9. Tū frequenter sententiās optimās scrībis sed hōc mēnse sententiās pessimās ________________________. 10. Vōs semper vērum dīcitis sed nūper mendācium ________________________. 9.4. 69
 72. 72. LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS? Exstrue interrogāta fōrmā rēctā: Scrībere / tū epistulam amīcō tuō Scrīpsistī tū epistulam amīcō tuō? 1. Loquī / Iūlia cum eō ____________________________________________ 2. Vidēre / tū exercitūs ducem ____________________________________________ 3. Esse / vōs in forō ____________________________________________ 4. Aperīre / is iānuam ____________________________________________ 5. Scrībere / iī epistulam ____________________________________________ 6. Īre / tū in theātrum ____________________________________________ 7. Dīcere / eae ūllam rem ____________________________________________ 8. Explanāre / nūntius nūntium ____________________________________________ 9. Pōnere / Iūlius baculum in mēnsā ____________________________________________ 10. Legere / vōs acta diurna hodiē ____________________________________________ Lege textum: EUROPA Eurōpa bona et pulchra virgō Graeca fuit. Ea, dum cum aliīs puellīs in campō lūdit, currit, pilam iacit flōrēsque carpendō dēlectātur, subitō magnum et album taurum vīdit. Eum cum prīmum cōnspexērunt, amīcae eius perterritae fūgērunt et clāmāvērunt. Taurus autem nōn saevus esse vidēbātur: itaque Eurōpa, quae minimē metuēbat et taurum proprius videndī cupida erat, ad eum accessit et manū suā tetigit. Taurus mūgīvit; Eurōpa vērō herbās ex campō carptās taurō dedit, quī eās edendō laetābātur. Deinde Eurōpa, audācior facta, lātum taurī tergum spectābat atque manū suā tangēbat. Tandem in eius tergum ascendit et cōnsēdit et “Ō amīcae, venīte, et mē spectāte!” inquit, ”vidēte mē in taurī tergō sessam!” 9.5. 9.6. 70
 73. 73. LECTIO IX EXERC. QUID HERI EGIMUS? Statim autem taurus, quī humī iacēbat, surgit et ad maris ōram currere coepit. Eurōpa clāmāvit perterrita; amīcae eius flēbant et lacrimābant, in lītus ad adiuvandum cucurrērunt, neque vērō Eurōpam, quae taurō vehēbātur, cōnsequī potuērunt: taurus enim, campō relictō, Ōceanum petīvit atque in magnōs maris fluctūs intrābat et natābat. Postquam vērō in altum pervēnērunt, ”Nōn taurus” inquit, ”sed Iuppiter, deōrum hominumque pater sum. Nōlī autem timēre: nōn enim malus sum, neque tibi nocēre volō; nam nōn nocendī causā, sed amōre tuī captus tē rapere cōnstituī.” Eurōpa igitur, quae initiō valdē metuēbat, timōrem suum dēposuit, neque iam flēbat. Mox vērō ad novam terram pervēnērunt, ubi taurus, puellā dēpositā, ad dīvīnam suam fōrmam rediit. Post breve tempus Eurōpam uxōrem dūxit et eam terram, ad quam simul cum eā pervēnit, Eurōpam appellāvit. Vērum an falsum: Vērum Falsum 1. Amīcae Eurōpae taurum nōn timēbant. ☐ ☐ 2. Eurōpa ad taurum accessit quia taurum prope vidēre volēbat. ☐ ☐ 3. Taurus sine Eurōpā sed cum amīcīs eius currere coepit. ☐ ☐ 4. Taurus Iuppiter erat. ☐ ☐ 5. Taurus niger Eurōpam uxōrem dūxit. ☐ ☐ Invenī vocābulum contrārium: • bona ________________________ • altus ________________________ • pulchra ________________________ • brevis ________________________ Scrībe vocābulum synōnimum: • humī ________________________ • spectāre ________________________ • metuere ________________________ • nova ________________________ 9.7. 9.8. 9.10. 71
 74. 74. LECTIO X EXERCITIA IMPERA?! Scrībe imperātīvōs quōs in textū inveniās: Aemilia: Nesciō quid faciam contrā īnsomnium Dēlia: Nōn bene dormīs? Aemilia: Pessimē. Abhinc annum pessimē dormiō. Dēlia: Nam ecce, aliquot cōnsilia tibi datūra sum. Mātūrē cēnā, inter hōram octāvam et nōnam nocte. Ambulā postquam cēnās. Cum domum redeās, balneum aquae calidae et salum minerālium sūme. Paulum lege, nōn multum temporis. Īnfusiōnem relaxantem sūme antequam dormītum īs. Difficultātēs extrā cubiculum relinque. In lectō, dē rēbus secundīs cogitā, numquam dē rēbus adversīs. Lūcem exstingue et apertō pectore spīrā. Aemilia: Certa es? Dēlia: Profectō, iam mihi nārrābis ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Scrībe nunc īnfīnītīvum imperātīvōrum: Exemplum: cēnā ➡ cēnāre ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 10.1. 10.2. 72
 75. 75. LECTIO X EXERCITIA IMPERA?! Complē tabulam: Iunge verbum imperātīvum cum verbō īnfīnītīvō: Pōne/pōnite ● ● exīre Ī/īte ● ● habēre Habē/habēte ● ● pōnere Audī/audīte ● ● dīcere Exī/exīte ● ● īre Dīc/dīcite ● ● audīre Scrībe imperātīvum: TŪ VŌS ● Exīre ________________________ ________________________ ● Habēre ________________________ ________________________ ● Pōnere ________________________ ________________________ ● Dīcere ________________________ ________________________ ● Īre ________________________ ________________________ ● Audīre ________________________ ________________________ Complē sententiās imperātīvō: 1. Mārce, (aperīre, tū) ____________ fenestram quia ingēns aestus est. 2. (Cōnsīdere, tū) ____________ quia tēcum loquī volō. 3. (Audīre, vōs) ____________ strepitum tam rārum. 10.3. TŪ ede scrībe interrogā audī VŌS labōrāte currite ascendite cantāte legite vidēte īte 10.4. 10.5. 10.6. 73

×