Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(19)

Anúncio

Similar a ครุผู้ช่วยช่วยTtg(20)

ครุผู้ช่วยช่วยTtg

 1. ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 2. ภารกิจการเรียนร้ ู 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ วธีการจัดการเรียนรู้ ของครู แต่ ละคนว่ า ิ อยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใดและมีพนฐาน ื้ มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้ าง พร้ อมอธิบายเหตุผล
 3. ห้ องเรียนที่ 1
 4. ครูบุญมี กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอน - เน้ นครูเป็ นสาคัญ ครูเป็ นผู้ถ่ายทอดสาร ทั้งหมดให้ นักเรียน - เน้ นข้ อมูลทีมีปริมาณมาก เช่ น ท่ องจา ่ หลายๆครั้ง
 5. ครูบุญมี พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ้ แบบพฤติกรรมนิยม ผู้เรียนจะเป็ นผู้คอยรับความรู้เพียงอย่ างเดียว เน้ นการท่ องจาเพียงอย่ าง
 6. ครูบุญช่ วย กระบวนทัศน์ การ ออกแบบการสอน เน้ นผู้เรียนเป็ น ครูเป็ นผู้แนะนา สาคัญ และกระตุ้นให้ คดิ นักเรียนได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์
 7. ครูบุญช่ วย พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ้ แบบคอนสตรัคติวสต์ ิ เน้ นให้ นักเรียน มีการแลกเปลียน ่ แก้ปัญหาเป็ น ความคิดกัน
 8. ครูบุญชู กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอน เน้นการจัดระเบียบความรู ้ที่ได้ให้เป็ นระบบ เพื่อที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างง่ายขึ้น
 9. ครูบุญชู พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ้ แบบพุทธิปัญญานิยม มีสื่อ Mnemonic
 10. ภารกิจการเรียนรู้ 2. วิธีการเรียนรู้ ของครู แต่ ละคนมีข้อดีและข้ อเด่ นอย่ างไร
 11. ครูบุญมี จุดเด่ น ข้ อดี -เน้นการท่องจาในส่ วนที่สาคัญหลายๆ -ทาให้นกเรี ยนสามารถจาได้ข้ ึนใจ ั ครั้ง -เมื่อเรี ยนจบแต่ละบทมีการสอบเก็บ -ทาให้นกเรี ยนขยันมากยิงขึ้น ั ่ คะแนน -เมื่อสอบตกมีการสอบแก้จนผ่าน -เป็ นการให้โอกาสนักเรี ยน ให้แก้ไขได้
 12. ครูบุญช่ วย จุดเด่ น ข้ อดี เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนได้รับความรู้และ ประสบการณ์มากมายด้วยตัวเอง นาเสนอแนวความคิดของตน ทาให้เกิดความเข้าใจด้วยความหมาย ของนักเรี ยนเอง ครู เป็ นผูแนะนาและคอยกระตุน ้ ้ ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระเสรี
 13. ครูบุญชู จุดเด่ น ข้ อดี ใช้เทคนิคต่างๆมาช่วยในการสอน นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงกับประสบ การเดิมได้ดี
 14. ภารกิจการเรียนรู้ 3. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของใครทีสอดคล้ องกับ ่ พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ิ มากทีสุด เพราะเหตุใด ่
 15. พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ิ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผูเ้ รี ยน ทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ อ้ างอิง http://www.moe.go.th
 16. สอดคล้องกับคุณครู บุญช่ วย เพราะ คุณครู บุญช่วยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น ให้สถานการณ์ มาแล้วให้แก้ปัญหา นักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ แลกเปลี่ยนความรู้กบเพื่อนในกลุ่ม นาเสนอความคิด ั ของตนเอง แล้วสรุ ปเป็ นความเข้าใขของตนเอง
 17. ห้ องเรียนที่ 2
 18. ภารกิจการเรียนรู้ 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุมา ้ จากอะไรบ้ าง
 19. สถานการณ์ ปัญหา ผมเป็ นครูสอนคณิตศาสตร์ มาหลายปี ขณะสอนนักเรี ยนจะได้ ยินคาถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรี ยนเรื่ องนี ้ไปทาไม เอาไปใช้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง" ก็ได้ แต่ตอบคาถามว่านาไปใช้ ในการเรี ยนต่อชันสูง และนาไปประยุกต์ใช้ ในวิชา ้ วิทยาศาสตร์ ซึงบางเนื ้อหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็ นแนวทางทาให้ พอรู้ว่าจะนาไปใช้ ่ อะไรได้ บ้าง แต่บางเนื ้อหาก็จะได้ ยินเสียงบ่นพึมพาว่า "เรี ยนก็ยาก สูตรก็เยอะ ไม่ร้ ูจะเรี ยนไปทาไม ไม่เห็นได้ นาไปใช้ เลย" ในความเป็ นจริ งดิฉนคิดว่าหลักสูตร ั วิชาคณิตศาสตร์ ของไทยน่าจะมีการ apply ให้ มากกว่านี ้ในแต่ละเรื่ องทัง้ ม.ต้ น และม.ปลาย ผู้เรี ยนจะได้ ร้ ูว่าถ้ าเรี ยนแล้ วสามารถนาไปใช้ ได้ จริ งไม่ว่าจะเรี ยนต่อ สายสามัญหรื อสายอาชีพและเห็นความสาคัญของวิชานี ้มากขึ ้น
 20. •ไม่ได้ บอกถึงความสาคัญในการเรี ยนคณิตศาสตร์ •ยากเกินไป •ไม่ได้ ประยุกต์หรื อบูรณาการณ์ให้ สอดคล้ องกับชีวิตประจาวัน •สูตรเยอะ •ไม่ได้ ประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับ •ไม่เข้ าใจปั ญหาของนักเรี ยนอย่างแท้ จริง ชีวิตประจาวัน ผู้สอน เนือหา ้ ปั ญหา •ไม่สามารถเข้ าถึงความเป็ นคณิตศาสตร์ ได้ อย่างลึกซึ ้ง นักเรี ยน •ไม่ทราบความสาคัญของการเรี ยนคณิตศาสตร์ •ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยน •ไม่สามารถประยุกต์หรือคิดต่อยอดได้
 21. ภารกิจการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรี ยนรู้ และการออกแบบ การสอนที่สามารถแก้ ปัญหาได้
 22. ทฤษฎีคอนสตรั คติวสต์ ิ •เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง •ครูเป็ นผู้แนะนาและให้ รูปแบบ •นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ างความารู้อย่างตื่นตัว การเรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบการสอน •ใช้ สื่อที่เหมาะสมช่วยเสริมการเรี ยนการสอน •อธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของเนื ้อหาที่ เรี ยน เช่น พิสจน์สตร ที่นาไปใช้ ู ู •ประยุกต์หรื อบูรณาการณ์ให้ เชื่อมโยงกับ ชีวิตประจาวัน
 23. ภารกิจการเรียนรู้ 3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ท่ สามารถแก้ ปัญหา ี ดังกล่ าวได้
 24. คณิตศาสตร์ ผู้เรี ยน ผู้เรี ยน กระบวนการสอนแบบเปิ ด Open Approach กระบวนการทาง เนื ้อหา คุณลักษณะที่พงประสงค์ ึ คณิตศาสตร์
Anúncio