O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ΜΕΤΟΧΗ1.  Οι μετοχές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: επιθετικές ή αναφορικές, κατηγορηματικές και   επιρρηματικές.Επι...
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ1. Να βρείτε το υποκείμενο των παρακάτω επιρρηματικών μετοχών και να τι...
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
Μετοχές- αρχαία ελληνική γλώσσα β΄γυμνασίου (ενότητα 9η)
Avançar
Próximos SlideShares
Μετοχές- αρχαία ελληνική γλώσσα β΄γυμνασίου (ενότητα 9η)
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Μετοχή: θεωρία ασκήσεις

Baixar para ler offline

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Μετοχή: θεωρία ασκήσεις

 1. 1. ΜΕΤΟΧΗ1. Οι μετοχές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: επιθετικές ή αναφορικές, κατηγορηματικές και επιρρηματικές.Επιθετική μετοχή: εκφέρεται συνήθως με άρθρο, αναλύεται σε αναφορική πρόταση, καταλαμβάνει θέσειςουσιαστικών και επιθέτων. Οἱ ἐκπλέοντες ἐκ τοῦ λιμένος ἔμποροι.(= Οι έμποροι οι οποίοι εκπλέουν ) Οἱ μή ὀρθῶς νομίζοντες.(αυτοί που δεν έχουν σωστή γνώμη) Οἱ σφόδρα κινδυνεύσαντες.(αυτοί που κινδύνευσαν πολύ) Ὁ λέγων = ο ρήτορας, ὁ φεύγων = ο εξόριστος, κατηγορούμενος, ὁ διώκων = ο μηνυτήςΚατηγορηματική μετοχή: μεταφράζεται με: να, ότι, που, εξαρτάται από ρήματα: Συνδετικά:ἑπτά ἡμέρας διετέλεσαν διώκοντες τον ἐχθρόν.Οὗτος ἐπιβουλεύων ἡμῖν φαίνεται. Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.(= κατά τύχη, τυχαία βρισκόταν) Έναρξης- λήξης:Ἄρξομαι λέγων. Παύσασθε ἁμαρτάνοντες. Οὐκ ἔληγε θύων. Αίσθησης, γνώσης, μάθησης, μνήμης: Μέμνημαι ἀκούσας ταῦτα. Γιγνώσκουσι ἀσθενεῖς ὄντες. Ἔμαθον Κῦρον τεθνηκότα. Ἤκουσε τόν παῖδα ἐλθόντα. Δείξης, αγγελίας, ελέγχου: Ἔδειξε τοῦτον ἀγαθόν ὄντα. Ἠγγέλθη Φίλιππος ἀσθενῶν. Ψυχικού πάθους:ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα. Οὐκ αἰσχύνομαι λέγων.Επιρρηματική μετοχή: λειτουργεί ως επίρρημα και δηλώνει ό,τι και οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί. Μπορεί ναείναι: Τροπική: Ἦλθε τόν υἱόν ἔχουσα.(= έχοντας ή με το γιο της) Ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς γῆς οὐδέν ἀδικήσαντες.(= χωρίς να βλάψουν τίποτα) Χρονική: Δειπνήσαντες πορεύεσθε. Ταῦτα εἰπών ἐκαθέζετο. Αιτιολογική : Κινδυνεύσαντες ἀπεχώρησαν. Κερκυραῖοι ὡς νενικηκότες τρόπαιον ἔστησαν (= γιατί, όπως πίστευαν, είχαν νικήσει) Τελική: (σε χρόνο μέλλοντα,με ρήματα κίνησης, συχνά με το ὡς) Ἔπλεον πολεμήσοντες. (= για να πολεμήσουν). Παρεσκευάζοντο ὡς στρατεύσοντες.(= για να εκστρατεύσουν) Υποθετική :Δίκαια δράσας συμμάχους ἕξεις θεούς. (εάν ενεργήσεις δίκαια, θα έχεις.....) Εναντιωματική: Οὐδέν λέξω ἔχων εἰπεῖν. ( = τίποτα δεν θα πω, αν και μπορώ). Πολλοί ὄντες εὐγενεῖς εἰσί κακοί.(= πολλοί αν και είναι από καλή γενιά, είναι κακοί)2. Το υποκείμενο της μετοχήςΜε βάση το υποκείμενό της μια επιρρηματική μετοχή μπορεί να είναι συνημμένη ή απόλυτη.α. Συνημμένη χαρακτηρίζεται μια μετοχή, όταν το υποκείμενο της έχει και άλλη συντακτική θέση μέσα στηνπρόταση· π.χ. Ἐλθών εἰς Δελφούς ἔθυσε τῷ θεῷ (= έκανε θυσία στο θεό).β. Απόλυτη χαρακτηρίζεται μια μετοχή, όταν το υποκείμενο της δεν έχει άλλη συντακτική θέση μέσα στηνπρόταση· π.χ. Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται (= όταν πέσει η βελανιδιά, κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα).ΣΗΜ.:Η απόλυτη μετοχή βρίσκεται σε πτώση γενική (αν ανήκει σε προσωπικό ρήμα) και σε πτώση αιτιατική (αν ανήκεισε απρόσωπο ρήμα).Παραδείγματα: Ὁ φεύγων πόνους φεύγει τιμάς. (επιθετική) Ἡ ψυχή ἄρχεται ἀπολείπουσα τό σῶμα. (κατηγορηματική) Καί οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ. (χρονική) Τό δίκαιον ἔχοντες σύμμαχον ἐνίκων τούς ἐχθρούς. (αιτιολογική) Ἔπλεον ἐπί τήν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοις πολεμήσοντες. (τελική) Ἐπιφαινομένου τοῦ κινδύνου οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἔφυγον. (γενική απόλυτη εναντιωματική). Ἔρχεται τἀληθές εἰς φῶς οὐ ζητούμενον. (παραχωρητική). Ἦκε παρά βασιλέως φέρων χρήματα πολλά (τροπική). Κῦρος ἀνέβη ἐπί τό ὄρος οὐδενός κωλύοντος (γενική απόλυτη, τροπική). Ταῦτα ἦν δημοκρατουμένης ἔτι τῆς πόλεως (γενική απόλυτη, χρονική).
 2. 2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ:ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ1. Να βρείτε το υποκείμενο των παρακάτω επιρρηματικών μετοχών και να τις χαρακτηρίσετε ως συνημμένες ή απόλυτες: α. Ταύτης τῆς χώρας ἅτε πολεμίας οὔσης ὁ στρατηγός ἐπέτρεψε τοῖς στρατιώταις διαρπάσαι. β. Ἐξελθών ὁ θυρωρός εἶπε ἡμῖν περιμένειν. γ. Φαρνάβαζος περιπλέων τάς νήσους τούς Λακωνικούς ἁρμοστάς ἐξήλαυνεν. δ. Τούτων πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο. ε. Ξενοφῶν ἀναλαβών τούς ἱππέας ἐβοήθει. στ. Ἐγώ περιέρχομαι, πείθων τούς νεωτέρους. ζ. Οὐ διαφθείρω τούς νέους λέγων ταῦτα. η. Ξέρξης ἀγείρας (=αφού συγκέντρωσε) τήν ἀναρίθμητον στρατιάν ἦλθε ἐπί τήν Ἕλλάδα. θ. Ταῦτα ἐπράχθη Κόνωνος στρατηγοῦντος. ι. Ἀρταξέρξης συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν.2. Στα επόμενα παραδείγματα να βρείτε τις κατηγορηματικές μετοχές, καθώς και τα ρήματα από τα οποία εξαρτώνται. Να βρείτε επίσης αν αναφέρονται στο υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος: α. Ἐγώ ἄρξομαι διδάσκων. β. Ἀπέδειξα τοῦτον ψευδόμενον. γ. Ἐξήγγειλα Ἀγησιλάῳ προσερχόμενον τό στράτευμα. δ. Γιγνώσκω τους εφόρους χαλεπῶς φέροντας τῷ Φοιβίδᾳ. (χαλεπώς φέρω = οργίζομαι) ε. Ὀρῶ οὐδένα τῶν ἀνθρώπων ὄντα ἀναμάρτητον. στ. Χειρίσοφος ἔχαιρε ἀκούων σου. ζ. Οἱ Θηβαῖοι ἔγνωσαν ἐξαπατημένοι. η. Κῦρος ὁρᾷ τούς Ἕλληνας νικῶντας. θ. Κῦρος πάντων διαφέρων ἐφαίνετο. ι. Μένων ὁ Θετταλός δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν πλουτεῖν. ια. Μη μάθῃ με ἥκοντα. ιβ. Ἡ Βουλή ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. ιγ. Μένων ὁ Θετταλός δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν πλουτεῖν. ιδ. Οὐ δίκαια ποιεῖτε εἰς την γῆν ταῶν Πλαταιῶν στρατεύοντες. ιε. Οὐκ εὑρήσεις πόλεις οὕσας ἄνευ βωμῶν.
 • bmaria25

  Oct. 17, 2020
 • ioannaeldar

  Apr. 29, 2020
 • AriadnePratikaki

  Nov. 4, 2019
 • vickypavl

  Sep. 24, 2017
 • ssuser1fa67a

  Apr. 4, 2017
 • ZoiStatha

  Nov. 17, 2016
 • vassougkesou

  Mar. 24, 2016
 • elenirizikova

  Nov. 22, 2015
 • anastasiaaggelopoulou1

  Oct. 21, 2015
 • VeraDakanali

  Oct. 5, 2015
 • georgiarts

  May. 10, 2014

Vistos

Vistos totais

37.715

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2.043

Ações

Baixados

744

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

11

×