O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ενότητα 3, μια φανταστική περιπέτεια σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα

Παραγωγή κειμένου, σχετικό λεξιλόγιο και κείμενο

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Ενότητα 3, μια φανταστική περιπέτεια σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα

 1. 1. ΕΝΟΣΗΣΑ 3, ΜΙΑ ΦΑΝΣΑ΢ΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠ ΕΣΕΙΑ ΢Ε ΜΙΑ ΦΟΤΡΣΟΤ ΝΙΑ΢ΜΕΝΗ ΘΑΛΑ΢΢ΑΧρήςιμο λεξιλόγιο Ουςιαςτικά Ρηματικά ςφνολα Ονοματικά ςφνολα - ναυτικά παραγγέλματα Πλοίο κατάςτρωμα(κουβζρτα), το πλοίο :πλζει, αρμενίηει, θάλαςςα ακφμαντθ, μζρθ καρίνα(καρζνα),ίςαλα, ανοίγεται ςτον πζλαγοσ αρυτίδωτθ, πλοίου ζξαλα, φφαλα του ειςπλέει, καταπλζει, γαλινια(κάλμα/μπουνάτςα), ≠ Εξαρτιμ πλοίου, προςεγγίηει ςε λιμάνι, πιάνει κυματϊδθσ, ταραγμζνθ, ατα γζφυρα, κουπαςτι, λιμάνι, ελλιμενίηεται, φουρτουνιαςμζνθ, μανιαςμζνθ κάλαςςα πλϊρθ, πρφμνθ, προςορμίηεται, αγκυροβολεί, βράχοσ /βραχονθςίδα, ξζρα φουγάρο, κατάρτι( ιςτόσ, αράηει ≠εκπλέει, , αποπλζει, ανεμόδαρτοσ/μζνοσ, άρμπουρο), ιςτία, ξάρτια, ςαλπάρει, αφινει απόνερα, κυματόδαρτοσ/μζνοσ , παλαμάρια(καραβόςκοιν κάνει μανοφβρεσ/ελιγμοφσ καλαςςοδαρμζνοσ α), κεραίεσ(αντζνεσ), ο αςυρματιςτήσ φφαλοσ επικίνδυνοσ, άγκυρα, πθδάλιο,πυξίδα, εκπζμπει/εξζπεμψε ςιμα λιμάνι απάνεμο, υπινεμο ≠ προπζλα, ραντάρ, φϊτα κινδφνου προςι(ά)νεμο, ναυςιπλοΐασ, ςωςτικι πλοίο επιβατθγό - λζμβοσ, ςωςίβιο, οχθματαγωγό θλεκτρονικά ςυςτήματα πλοιγθςθσ φυςικά μπουγάηι(ρεφμα αζρα ςε το πλοίο ςείεται, κλυδωνίηεται, καιρόσ αίκριοσ, κακαρόσ, φαινόμε ςτενό καλάςςιο κλονίηεται, αναπθδά, ανζφελοσ να πζραςμα), κφελλα, προςκροφει, προςαράηει(ςε αέρασ /άνεμοσ ιςχυρόσ, αντάρα, αναβραςμόσ, βράχια, αβακι νερά), εξοκείλει, ςφοδρόσ, κυελλϊδθσ, καταιγίδα, δίνθ, βυκίςτθκε/βοφλιαξε αφτανδρο δαιμονιςμζνοσ ≠οφριοσ ανεμοκφελλα, τα κφματα παφλάηουν(αμτβ), βροχή ραγδαία, αιφνίδια, ανεμοδοφρα, λικνίηουν, χτυποφν, απρόςμενθ, καταρρακτϊδθσ, ανεμοςτρόβιλοσ, ςφυροκοποφν, κατακλυςμιαία δρόλαπασ(αζρασ με αναποδογυρίηουν το πλοίο «αργά/όλο το πρόςω», «Πρόςω βροχι), κυκλϊνασ, η τρικυμία/κυκλώνασ/θφελλα ολοταχϊσ», «Βίρα τισ άγκυρεσ» ςίφουνασ, βροχι, εντείνεται, μαίνεται, ςαρϊνει, μπουρίνι ≠ νθνεμία, παραςφρει γαλινθ, ουράνιο τόξο, ο καιρόσ επιδεινϊνεται αντικατοπτριςμόσ ≠ βελτιϊνεται Πλοίο ςε φουρτοφνα: αποςπάςματα από τθν εξιςτόρθςθ τθσ ανταρςίασ του Μπάουντι, απότον Φϊτθ Κόντογλου Σαν κάνανε πανιά, ςθκωκικανε ανάποδοι καιροί, που μποδίςανε το «Μπάουντυ» να βγειςτθν ανοιχτι κάλαςςα. Τζλοσ, ςτισ 23 Δεκεμβρίου βγικανε ςτο πζλαγο. Μα τα ςθμάδια για το ταξίδιιτανε άςκθμα. Κατά πρϊτο, τθ μζρα που ανεβάςανε τθν άγκυρα, ζπεςε από το μεγάλο άλμπουροζνασ ναφτθσ, και γλίτωςε παρά τρίχα, γιατί άρπαξε ζνα ςκοινί κι ζπεςε ςτα μαλακά. Τθν ίδια νφχτα θκάλαςςα φουρτοφνιαςε κι θ φουρτοφνα βάςταξε πολλζσ μζρεσ. Από τθ μεγάλθ μανία που είχε,ζςπαςε τισ βάρκεσ κι άρπαξε κάμποςα τςουβάλια γαλζτα. Τζλοσ ο καιρόσ καλοςφνεψε λίγο καιπιάςανε ςτθν Τενερίφα κι εκεί ξεκουραςτικανε και βολζψανε τισ αβαρίεσ, που είχανε πάκει. Ύςτερ’από πζντε μζρεσ κάνανε πανιά, μα τουσ πιάςανε οι μπουνάτςεσ και τουσ καρφϊςανε ςτον τόπο.
 2. 2. Κατά το τζλοσ Φεβρουαρίου ετοιμαςτικανε, για να περάςουνε τον Κάβο Χορν, ςτθ νοτινιάκρθ τθσ Αμερικισ, που ιτανε, κι είναι ακόμα, ο φόβοσ των καλαςςινϊν. Βάλανε ςτισ αντζνεσκαινοφρια πανιά κι οι ναφτεσ ντυκικανε με ηεςτά ροφχα. Στισ 23 Μαρτίου είδανε τθν παγωμζνθ Στεριά τθσ Φωτιάσ. Ο καπετάν Μπλάι ιξερε καλά με τιείχε να παλζψει. Ο Κάβο Χορν δεν αφινει κανζναν να περάςει δίχωσ να κιντυνζψει, λεσ και φυλάγειτο πζραςμα από τον ζναν ωκεανό ςτον άλλον, από τον Ατλαντικό ςτον Ειρθνικό. Ζνασ δαιμονιςμζνοσάνεμοσ φυςοφςε κάμποςεσ μζρεσ από γαρμπι (ΝΔ). Στισ 2 Απριλίου θ φουρτοφνα ιτανε τόςο άγρια,που ο καπετάν Μπλάι ζγραψε ςτο θμερολόγιό του πωσ δεν είχε ξαναδεί τζτοια καλαςςοταραχι. Οκαιρόσ πθδοφςε από τθ μια μεριά ςτθν άλλθ και ςικωνε κάτι κφματα που φτάνανε ίςαμε τισ αντζνεστου καραβιοφ. Ωςτόςο, το «Μπάουντυ» αρμζνιηε καλά, ζχοντασ ιςαριςμζνθ μοναχά τθ μαΐςτρα καιτον τρίγκο. Ζτςι παλεφανε μερόνυχτα ολάκερα. Με το κοφνθμα είχανε ανοίξει οι αρμοί του καραβιοφ.Ζνασ ναφτθσ ςφεντονίςτθκε κι ζβγαλε τθν πλάτθ του κι ο μάγερασ ζςπαςε το ‘να το πλευρό του. Τονκανονιζρθ τον πιάςανε ρευματιςμοί και κειτότανε ςτθν κουκζτα του. Η βάρδια βαςτοφςε αναμμζνθτθ φωτιά μζρα νφχτα. Στισ 20 Απριλίου ζπεςε ο αγζρασ κι θςυχάςανε για λίγο. Σφάξανε ζνα γουροφνι καιξεφαντϊςανε.Μα δεν προφτάξανε ν’ αποφάγουνε και πιρε ζνασ διαβολόκαιροσ με χιόνι και μεχαλάηι. Πίςςα ο ουρανόσ. Η κάλαςςα είχε τζτοια όψθ, που τρόμαηε το μάτι που τθν ζβλεπε. Σικωνεκάτι νερόβουνα μελανά και το καράβι χανότανε ανάμεςά τουσ. Τριάντα μζρεσ παλεφανε άδικα,δίχωσ να μπορζςουνε να πάνε μπροςτά. Μάλιςτα είχανε ξουριάςει κατά πίςω. Σκαμπανεβάηανεμζρα νφχτα και πότε τουσ ξεγελοφςε θ ελπίδα πότε τουσ παράλυνε θ απελπιςία. Σαν είδε ο καπετάνιοσ πωσ δεν κα κατάφερνε να καβατηάρει τον καταραμζνον Κάβο Χορν, τοπιρε απόφαςθ και γφριςε τθν πλϊρθ κατά το μζροσ απ’ όπου είχε ζρκει. Οι ναφτεσ κάνανε μεγάλθχαρά, γιατί πολλοί απ’ αυτοφσ ιτανε άρρωςτοι κι οι άλλοι ιτανε ξεκεωμζνοι από τισ μανοφβρεσ. Τϊρα είχανε πρίμο τον αγζρα που τουσ μπόδιηε πρωτφτερα να περάςουνε ςτον ΕιρθνικόνΩκεανό και που τουσ ζςπρωχνε κατά τον Κάβο τθσ Καλισ Ελπίδασ, ςτθ νοτινι άκρθ τθσ Αφρικισ. Στισ22 Μαΐου είδανε τθ λεγόμενθ Τράπεηα από πάνω απ’ αυτόν τον κάβο, και ςε λίγο πιγανε και ρίξανεάγκουρα κοντά ςτθν πολιτεία του Καπ (Πόλθ του Ακρωτθρίου). http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/kontoglou_mpaounti.htmΚαι για περιςςότερθ ζμπνευςθ δείτε το βίντεο ενόσ πραγματικοφ πλοίου που παλεφει με τακφματα!!!!http://www.youtube.com/watch?v=BmRzj3O_V8U&feature=player_embedded

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • gerganas

  Sep. 29, 2015
 • arisxa

  Jun. 16, 2017
 • savvidouanastasia

  Oct. 17, 2017
 • 0506maria

  Feb. 25, 2018

Παραγωγή κειμένου, σχετικό λεξιλόγιο και κείμενο

Vistos

Vistos totais

7.468

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1.607

Ações

Baixados

102

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

4

×