O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Risicoanalyse Psychosociale Arbeidsbelasting

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Is oud out?
Is oud out?
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 86 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (18)

Semelhante a Risicoanalyse Psychosociale Arbeidsbelasting (20)

Anúncio

Mais de Gemeentebestuur Destelbergen (12)

Risicoanalyse Psychosociale Arbeidsbelasting

 1. 1. Gemeentebestuur Destelbergen Risicoanalyse Psychosociale Arbeidsbelasting Oktober 2010
 2. 2. Gemeentebestuur Destelbergen Risicoanalyse Psychosociale arbeidsbelasting Oktober 2010 Total company
 3. 3. Beschrijving van de steekproef <ul><li>49 respondenten op 83 = 59.04 % </li></ul>2,04 % 1 Niet ingevuld 36,73 % 18 Vrouw 61,22 % 30 Man Percentage Aantal Geslacht 4,08 % 2 Niet ingevuld 10,20 % 5 55 jaar en ouder 32,65 % 16 45-54 jaar 30,61 % 15 35-44 jaar 16,33 % 8 25-34 jaar 6,12 % 3 Minder dan 25 jaar Percentage Aantal Leeftijd
 4. 4. Beschrijving van de steekproef 10,20 % 5 Niet ingevuld 69,39 % 34 Nee 20,41 % 10 Ja Percentage Aantal Leidinggevend 4,08 % 2 Niet ingevuld 8,16 % 4 GESCO 4,08 % 2 Contractueel, bepaalde duur 24,49 % 12 Contractueel, onbepaalde duur 59,18 % 29 Statutair Percentage Aantal Contract
 5. 5. Beschrijving van de steekproef <ul><li>Algemeen: </li></ul><ul><li>De responsgraad is eerder laag, namelijk 59,04 % van de werknemers heeft de vragenlijst ingevuld. </li></ul><ul><li>Het is in eerste instantie de representativiteit van de steekproef (verdeling man/vrouw, vestiging, verdeling leeftijd,…) die toelaat betrouwbare uitspraken te doen voor de ganse organisatie en niet zozeer de grootte van de steekproef. Indien deze steekproef niet representatief zou zijn, dan dienen de resultaten met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. </li></ul><ul><li>Over bepaalde categorieën (‘Leeftijd < 25 jaar’, ‘Leeftijd 25 – 34 jaar’, ‘Leeftijd > 55 jaar’, ‘contractueel, bepaalde duur’ en ‘GESCO’) kan niet gerapporteerd worden omdat er te weinig respondenten waren (< 10). De resultaten van deze werknemers tellen wel mee voor het totale resultaat van de organisatie maar er wordt over deze categorieën zelf niet gerapporteerd omdat de vertrouwelijkheid onvoldoende bewaakt kan worden. </li></ul>
 6. 6. Beschrijving van de steekproef <ul><li>Geslacht: Ongeveer 61,22% van de respondenten is mannelijk. Beide deelgroepen van de sociodemo ‘Geslacht’ bevatten tien of meer respondenten. Dit zorgt ervoor dat we uitspraken kunnen doen over eventuele significante verschillen in psychosociale arbeidsbelasting volgens het geslacht. </li></ul><ul><li>Leeftijd: We kunnen enkel uitspraken doen over significante verschillen op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting voor de leeftijdscategorieën ’35-44 jaar’ en ‘45 -54 jaar’. Deze tellen respectievelijk 30,61% en 32,65% van de respondenten. </li></ul><ul><li>Leidinggevend: Ongeveer 69,39% van de respondenten zijn niet leidinggevend. </li></ul><ul><li>Contract: Meer dan de helft van de respondenten (59,18%) is statutair en dus vast benoemd. Een andere 24,49% van de respondenten is verbonden aan een contract van onbepaalde duur. Er kan niet gerapporteerd worden voor de categorieën ‘contractueel, bepaalde duur’ en ‘GESCO’ aangezien deze minder dan 10 respondenten tellen. </li></ul>
 7. 7. Globale resultaten en vergelijking met de Benchmark België 2010 6,94 7,74 Arbeidsomstandigheden 6,22 6,48 Arbeidsvoorwaarden 7,85 8,15 Arbeidsverhoudingen 7,03 7,57 Arbeidsinhoud 7,01 7,49 Index psychosociaal welzijn Benchmark België GB Destelbergen
 8. 8. Globale resultaten <ul><li>In deze tabel worden enerzijds de globale welzijnsindex, en anderzijds de welzijnsindex per risicodomein weergegeven (op 10). Ook wordt dit cijfer vergeleken met een controlegroep. Dit helpt om de resultaten van uw organisatie te situeren in het huidig economisch-maatschappelijk klimaat. (Controlegroep Benchmark 2010: representatief en bedrijfsonafhankelijk onderzoek bij 1500 werkende Belgen). </li></ul><ul><li>De welzijnsindex geeft aan in welke mate het desbetreffende domein (Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsomstandigheden) gunstig is, dan wel een actueel risico inhoudt voor het creëren van psychosociale arbeidsbelasting (werkgebonden stress, conflicten, grensoverschrijdend gedrag). Hoe hoger de score, hoe minder risico, hoe beter dus. De score voor Gemeentebestuur Destelbergen bedraagt 7,49. Dit is hoger dan het resultaat voor het gemiddelde van de andere Belgische organisaties (7,01). </li></ul>
 9. 9. Globale resultaten <ul><li>Wanneer we naar de indexscores kijken van de vier arbeidsdomeinen zien we dat deze telkens boven de Benchmark liggen. De werknemers van Gemeentebestuur Destelbergen ervaren de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden als positiever dan de rest van de actieve bevolking in België. De acties op deze vier domeinen dienen dus gericht te zijn op behoud en versterking. De arbeidsverhoudingen en de arbeidsomstandigheden dragen voor de werknemers van Gemeentebestuur Destelbergen het meeste bij tot het psychosociaal welzijn. </li></ul>
 10. 10. Verschillen in de populatie: Geslacht &quot;+&quot; : Significant betere score &quot;-&quot; : Significant slechtere score &quot;0&quot; : Geen significante verschillen &quot;Leeg&quot; : Minder dan 10 werknemers 0 0 Arbeidsomstandigheden 0 0 Arbeidsvoorwaarden 0 0 Arbeidsverhoudingen 0 0 Arbeidsinhoud 0 0 Index psychosociaal welzijn Vrouw Man
 11. 11. Verschillen in de populatie: geslacht <ul><li>Er werden geen significante verschillen gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers voor het algemeen psychosociaal welzijn en de 4 arbeidsdomeinen. </li></ul>
 12. 12. Verschillen in de populatie: Leeftijd &quot;+&quot; : Significant betere score &quot;-&quot; : Significant slechtere score &quot;0&quot; : Geen significante verschillen &quot;Leeg&quot; : Minder dan 10 werknemers 1 2 3 4 5 Index psychosociaal welzijn 0 0 Arbeidsinhoud 0 + Arbeidsverhoudingen 0 0 Arbeidsvoorwaarden 0 0 Arbeidsomstandigheden 0 0 1 = Minder dan 25 jaar 2 = 25-34 jaar 3 = 35-44 jaar 4 = 45-54 jaar 5 = 55 jaar en ouder
 13. 13. Verschillen in populatie: leeftijd <ul><li>Er kunnen enkel uitspraken gedaan worden over de 2 leeftijdscategorieën ’35 – 44 jaar’ en ’45 – 54 jaar’ aangezien de andere categorieën telkens minder dan 10 respondenten bevatten. Er is één significant verschil terug te vinden tussen de twee bovenstaande categorieën in het arbeidsdomein ‘Arbeidsinhoud’. Hier hebben de respondenten uit de leeftijdscategorie ‘45-54 jaar’ een significant betere score dan de andere leeftijdscategorie. </li></ul>
 14. 14. Verschillen in de populatie: Leidinggevend &quot;+&quot; : Significant betere score &quot;-&quot; : Significant slechtere score &quot;0&quot; : Geen significante verschillen &quot;Leeg&quot; : Minder dan 10 werknemers 0 0 Arbeidsomstandigheden 0 0 Arbeidsvoorwaarden 0 0 Arbeidsverhoudingen 0 0 Arbeidsinhoud 0 0 Index psychosociaal welzijn Nee Ja
 15. 15. Verschillen in de populatie: leidinggevend <ul><li>Op basis van deze resultaten kunnen we stellen dat het feit of iemand leiding geeft of niet, geen significant verschil uitmaakt op vlak van psychosociale arbeidsbelasting binnen het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul>
 16. 16. Verschillen in de populatie: Contract &quot;+&quot; : Significant betere score &quot;-&quot; : Significant slechtere score &quot;0&quot; : Geen significante verschillen &quot;Leeg&quot; : Minder dan 10 werknemers 1 2 3 4 Index psychosociaal welzijn 0 - Arbeidsinhoud 0 0 Arbeidsverhoudingen 0 - Arbeidsvoorwaarden 0 - Arbeidsomstandigheden 0 0 1 = Statutair 2 = Contractueel, onbepaalde duur 3 = Contractueel, bepaalde duur 4 = GESCO
 17. 17. Verschillen in de populatie: contract <ul><li>Er kunnen enkel uitspraken worden gedaan voor de volgende categorieën: ‘statutair’ en ‘contractueel, onbepaalde duur’. We merken op dat de contractuelen van onbepaalde duur een negatievere beleving hebben betreffende het globaal welzijn tegenover de rest van de organisatie. Specifiek vinden we voor hen eveneens een significant slechtere score voor arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden terug. </li></ul><ul><li>Er wordt niet gerapporteerd voor de categorieën ‘contract, bepaalde duur’ en ‘GESCO’ omdat deze minder dan 10 respondenten tellen. </li></ul>
 18. 18. Arbeidsinhoud 6,87 7,95 Mijn privéleven geeft me vaak stress. 6,88 7,07 Mijn werk is emotioneel zwaar. 6,98 7,62 Ik kan mijn werk zodanig organiseren dat het aan mijn wensen voldoet. 7,52 7,88 Ik heb voldoende informatie om mijn job te doen. 7,39 7,89 Ik voel mij thuis in mijn organisatie. 6,51 7,01 Ik kan me vinden in de manier van werken van mijn organisatie. Benchmark België GB Destelbergen Arbeidsinhoud
 19. 19. Arbeidsinhoud <ul><li>De arbeidsinhoud is een bron van energie voor de werknemers van Gemeentebestuur Destelbergen. De indexscore bedraagt 7,57 (Benchmark 7,03). </li></ul><ul><li>De Arbeidsinhoud is een domein dat voor de werknemers veel bijdraagt tot het welzijn. Welzijnsindicatoren vormen doorgaans buffers voor de risicofactoren. M.a.w. zij kunnen de effecten van stressbronnen gedeeltelijk neutraliseren. Daarom is het aangeraden om expliciet maatregelen te nemen die deze gunstige factoren bewaken en zelfs nog versterken. </li></ul><ul><li>De werknemers kunnen zich, meer dan de gemiddelde werkende Belg, vinden in de manier van werken van hun organisatie. Ook voelen ze zich meer thuis op het werk dan de gemiddelde werkende Belg. Betrokkenheid met de organisatie is algemeen een beschermende factor voor psychosociale arbeidsbelasting. Acties implementeren die de betrokkenheid nog kunnen verhogen (zoals formele en informele overlegmomenten, teambuilding, een goede interne communicatie,…), zullen zeker bijdragen tot het verbeteren van het psychosociaal welzijn. </li></ul>
 20. 20. Arbeidsverhoudingen 6,87 6,60 In ons team is er een open communicatie. 7,07 6,73 Teamleden respecteren elkaar. 6,59 8,03 Ik krijg hulp en ondersteuning van mijn direct leidinggevende wanneer dat nodig is. 6,67 7,69 Ik kan mijn direct leidinggevende vertrouwen. 7,15 7,18 Indien ongewenste omgangsvormen (pesterijen, discriminatie, agressie,ongewenst seksueel gedrag, …) voorvallen, kan ik voor oplossingen bij mijn direct leidinggevende/vertrouwenspersoon terecht. 7,87 8,33 Ik word vaak door mijn collega’s genegeerd. Benchmark België GB Destelbergen Arbeidsverhoudingen(1)
 21. 21. Arbeidsverhoudingen 8,64 8,76 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. 8,98 9,18 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. 9,65 9,86 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. 8,67 9,17 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. 8,14 8,47 Ik heb vaak conflicten met mijn collega's. Benchmark België GB Destelbergen Arbeidsverhoudingen(2)
 22. 22. Arbeidsverhoudingen <ul><li>De arbeidsverhoudingen dragen voor de werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen bij tot het psychosociaal welzijn. De indexscore (8,17) ligt boven de benchmark (7,85). </li></ul><ul><li>Voor dit arbeidsdomein zijn er significante verschillen binnen het socio-demo ‘contract’. De werknemers met een contract van onbepaalde duur ervaren dit domein als negatiever dan de rest van de populatie. </li></ul><ul><li>De stijl van leidinggeven is in het algemeen een bepalende factor voor psychosociaal welzijn. De items omtrent de kwaliteit van het leiderschap binnen het gemeentebestuur Destelbergen liggen boven de benchmark en zijn bijgevolg positief (ondersteuning, hulp, vertrouwen). </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : De scores van respect van teamleden en de open communicatie liggen lager dan de benchmark. Het is belangrijk om in de nabije toekomst hier genoeg aandacht aan te schenken. Een sensibilisatie hieromtrent zou de situatie kunnen verbeteren. </li></ul><ul><li>Het overgrote deel van de werknemers van gemeentebestuur Destelbergen ervaart geen last van conflicten of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. </li></ul>
 23. 23. Ongewenste omgangsvormen 0 0,00% Andere(n) 0 0,00% Externe(n) 0 0,00% Groep collega’s 1 50,00% 1 collega 1 50,00% Leidinggevende 12,08% 2 4,08% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. Benchmark België GB Destelbergen Discriminatie 0 0,00% Leidinggevende 0 0,00% 1 collega 0 0,00% Groep collega’s 0 0,00% Externe(n) 0 0,00% Andere(n) 1,36% 0 0,00% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. Benchmark België GB Destelbergen Ongewenst seksueel gedrag
 24. 24. Ongewenste omgangsvormen <ul><li>Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een ernstige vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Het is dan ook aangewezen om te streven naar een nultolerantie op dat vlak. </li></ul><ul><li>Verschillende preventieve maatregelen zijn aangewezen en zelfs verplicht, zoals een sensibilisatie van medewerkers en leidinggevenden en het voorzien van een interne procedure voor meldingen grensoverschrijdend gedrag. </li></ul><ul><li>Vorming en intervisie van vertrouwenspersonen komt tegemoet aan een kwaliteitsvolle interne begeleiding in geval dat er toch grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Dit vermindert de kans op bijkomende psychosociale arbeidsbelasting. </li></ul><ul><li>Twee personen hebben zich het laatste jaar slachtoffer gevoeld van een vorm van discriminatie. Daarmee is de situatie (4,08%) veel gunstiger dan voor de rest van de actieve bevolking (12,08%). </li></ul><ul><li>In het laatste jaar heeft geen enkele respondent zich slachtoffer gevoeld van ongewenst seksueel gedrag. Dit is uitermate positief want op dit vlak is er dus een nultolerantie bereikt. </li></ul>
 25. 25. Ongewenste omgangsvormen 1 25,00% Andere(n) 2 50,00% Externe(n) 0 0,00% Groep collega’s 1 25,00% 1 collega 1 25,00% Leidinggevende 8,64% 4 8,16% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. Benchmark België GB Destelbergen Agressie 0 0,00% Andere(n) 0 0,00% Externe(n) 2 25,00% Groep collega’s 5 62,50% 1 collega 2 25,00% Leidinggevende 12,92% 8 16,33% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. Benchmark België GB Destelbergen Pesterijen
 26. 26. Ongewenste omgangsvormen <ul><li>Vier personen voelden zich in het laatste jaar slachtoffer van agressie op het werk. Bij twee van die personen werden zowel een leidinggevende als een collega intern aan de onderneming één maal als agressor aangeduid. Twee personen waren slachtoffer geweest van geweld gepleegd door externen. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan een extern feitenregister waarbij dergelijke voorvallen genoteerd kunnen worden. </li></ul><ul><li>Acht werknemers van gemeentebestuur Destelbergen waren in het laatste jaar slachtoffer geweest van pesterijen. Deze indexscore (16,33%) ligt hoger dan de benchmark (12,92%). In vijf gevallen werd een collega aangeduid als dader en twee maal werd een groep collega’s als dader aanzien. Ook de leidinggevende werd twee keer als dader genoteerd. </li></ul>
 27. 27. Arbeidsvoorwaarden 5,88 6,21 Ik word vanuit de organisatie gestimuleerd om een goed evenwicht te vinden tussen mijn werk en mijn privéleven. 7,05 7,62 De werkdruk is voor mij aanvaardbaar. 5,72 5,52 Ik kan professionele vooruitgang boeken binnen mijn organisatie. Benchmark België GB Destelbergen Arbeidsvoorwaarden
 28. 28. Arbeidsvoorwaarden <ul><li>De Globale indexscore voor de Arbeidsvoorwaarden bedraagt 6,48 en ligt net boven de score van de Benchmark (6,22), die op zich al laag is. Het is eveneens het laagst scorende arbeidsdomein. Dit domein is dus zeker en vast een aandachtspunt voor gemeentebestuur Destelbergen. Acties moeten mee worden opgenomen in het jaaractieplan psychosociaal welzijn. </li></ul><ul><li>Men betreurt dat men weinig professionele vooruitgang kan boeken. Een gebrek aan professionele toekomstperspectieven kan een risicofactor zijn voor frustraties, conflicten en verloopintentie. </li></ul><ul><li>Werkdruk is over het algemeen een belangrijke risicofactor voor psychosociale arbeidsbelasting. Bij het gemeentebestuur Destelbergen is de werkdruk aanvaardbaar, en vormt dit géén risicofactor. </li></ul><ul><li>De werknemers voelen zich door het gemeentebestuur Destelbergen iets meer gestimuleerd om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven dan de gemiddeld werkende Belg. De score op dit item (6,21) ligt hoger dan de benchmark (5,88). Toch zijn zowel de itemscore als de benchmark laag. </li></ul>
 29. 29. Arbeidsomstandigheden 7,03 7,77 Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen op mijn werkplek. 6,85 7,66 Mijn werkomstandigheden (bureaus, machines, computers, geluid, temperatuur, …) zijn goed. Benchmark België GB Destelbergen Arbeidsomstandigheden
 30. 30. Arbeidsomstandigheden <ul><li>De ‘Arbeidsomstandigheden’ bij het gemeentebestuur Destelbergen dragen bij tot het psychosociaal welzijn voor alle werknemers, en bevatten geen risico op psychosociale arbeidsbelasting. De score bedraagt 7,74 (Benchmark 6,94). </li></ul><ul><li>Bovenstaande vragen geven aan dat -over het algemeen- het gemeentebestuur Destelbergen voldoende aandacht heeft voor de materiële werkmiddelen- en omstandigheden (~ Belgische benchmark). </li></ul>
 31. 31. Stress door contact met externen 1 7,69% Niet ingevuld 4 30,77% Andere 6 46,15% Het gedrag van de externen (agressie, geweld, onbeleefd, ze brengen mijn veiligheid in gevaar, gebrek aan hygiëne, …) 1 7,69% De balans werk-privé (ik word ’s avonds opgebeld door externen, ...) 3 23,08% De inhoud van mijn werk (deze externen maken het moeilijk of emotioneel te zwaar, leggen een enorme druk op mij, …) Gebied(en)? 26 65,00% 13 32,50% Indien ja, ervaart u soms last of stress door deze contacten? Nee Ja Last of stress door deze contacten? 9 18,37% 40 81,63% Hebt u bij de uitvoering van uw job contact met externen (klanten, patiënten, cliënten, leveranciers, …)? Nee Ja Contact met externen?
 32. 32. Stress door contact met externen <ul><li>Ongeveer 40 % van de respondenten hebben regelmatig klantencontacten. Dertien werknemers (32,50%) zeggen daardoor specifieke arbeidsbelasting te ervaren. Deze contacten lopen dus niet altijd makkelijk. Het gedrag (agressie, geweld, onbeleefdheid, veiligheidsgevoel,…) van de klanten leggen een grote druk op hen. </li></ul><ul><li>Het gedrag van deze externen leidt tot de voornaamste bron van stress. </li></ul><ul><li>Het is een wettelijke verplichting om voor dergelijke voorvallen een extern feitenregister aan te leggen. Dit moet op een anonieme manier kunnen gebeuren. Wanneer dergelijke gegevens worden verzamelt, worden risicofactoren die door derden in de organisatie worden gebracht, in kaart gebracht en kunnen maatregelen worden genomen om agressie van derden uit te verminderen. Neem dit zeker mee in het jaaractieplan! </li></ul>
 33. 33. Gemeentebestuur Destelbergen Risicoanalyse psychosociale arbeidsbelasting Contractueel, onbepaalde duur Oktober 2010
 34. 34. Resultaten Contractueel, onbepaalde duur en vergelijking met total company GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Index psychosociaal welzijn 6,87 7,49 Arbeidsinhoud 6,94 7,57 Arbeidsverhoudingen 7,53 8,15 Arbeidsvoorwaarden 5,51 6,48 Arbeidsomstandigheden 7,50 7,74
 35. 35. Resultaten Contractueel, onbepaalde duur en vergelijking met total company <ul><li>In dit deelrapport worden de welzijnscores van de werknemers uit de categorie ‘contractuelen, onbepaalde duur’ in detail weergegeven en vergeleken met de welzijnsscores van de overige werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>In het globaal rapport konden we voor deze categorie een slechtere score opmerken voor het algemeen psychosociaal welzijn, de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in vergelijking met de werknemers uit de andere categorieën in het sociodemo ‘contract’. </li></ul><ul><li>Wanneer we naar de indexscores van de bovenstaande tabel kijken, merken we daar ook enkele verschillen op tussen de werknemers uit de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ en het geheel van werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. Het algemeen psychosociaal welzijn van deze deelcategorie ligt lager dan dat van de gemiddelde werknemer van het gemeentebestuur Destelbergen (6,87 vs. 7,49). Ook alle vier de arbeidsdomeinen worden negatiever ervaren door deze groep werknemers. </li></ul>
 36. 36. Resultaten Contractueel, onbepaalde duur en vergelijking met total company <ul><li>Voor de werknemers uit de categorie ’contractueel, onbepaalde duur’ dragen de ‘Arbeidsverhoudingen’ en de ‘Arbeidsomstandigheden’ het meeste bij tot het psychosociaal welzijn. De ‘Arbeidsvoorwaarden’ en de ‘Arbeidsinhoud’ vormen het grootste risico voor het psychosociaal welzijn van deze werknemers. </li></ul><ul><li>Gezien een verdere opdeling van de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ per geslacht/ graad/ anciënniteit minder dan 10 respondenten bevatte, kunnen we geen verdere analyse maken in combinatie met deze groepskenmerken. We hebben de (lege) tabellen dan ook weggelaten uit het rapport. </li></ul>
 37. 37. Vragen Arbeidsinhoud Arbeidsinhoud GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik kan me vinden in de manier van werken van mijn organisatie. 6,53 7,01 Ik voel mij thuis in mijn organisatie. 7,36 7,89 Ik heb voldoende informatie om mijn job te doen. 7,78 7,88 Ik kan mijn werk zodanig organiseren dat het aan mijn wensen voldoet. 7,08 7,62 Mijn werk is emotioneel zwaar. 6,25 7,07 Mijn privéleven geeft me vaak stress. 6,67 7,95
 38. 38. Vragen Arbeidsinhoud <ul><li>De itemscores liggen voor alle 6 items lager voor de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ dan voor het gemeentebestuur Destelbergen in het geheel. In dit domein liggen toch wel wat aandachtspunten die het psychosociaal welzijn van de werknemers met een contract van onbepaalde duur kunnen beïnvloeden. </li></ul><ul><li>Zo voelen deze werknemers zich minder thuis in de organisatie dan de andere werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen en kunnen ze zich ook minder vinden in de manier van werken van de organisatie. </li></ul><ul><li>In vergelijking met het geheel van werknemers zijn de werknemers met een contract van onbepaalde duur van mening dat ze minder informatie en regelmogelijkheden hebben om hun job naar wens uit te kunnen voeren. Dit alles houdt het risico in dat de betrokkenheid en performantie verlaagt, dat mensen dingen op hun eigen manier gaan doen (met eventuele veiligheidsrisico’s of misverstanden als gevolg). </li></ul>
 39. 39. Vragen Arbeidsinhoud <ul><li>We kunnen waarnemen dat de personen met een contract van onbepaalde duur de job emotioneel zwaarder vinden dan de rest van de organisatie. </li></ul><ul><li>Het privéleven van deze werknemers brengt ook meer stress mee in de organisatie in vergelijking met de rest van de werknemers. </li></ul><ul><li>We kunnen ons vragen stellen hoe dit komt: zijn er ingrijpende wijzigingen geweest waardoor zij zich ernstig hebben moeten aanpassen? Worden zij minder intensief opgevolgd? </li></ul>
 40. 40. Vragen Arbeidsverhoudingen (1) Arbeidsverhoudingen(1) GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik word vaak door mijn collega’s genegeerd. 7,50 8,33 Indien ongewenste omgangsvormen (pesterijen, discriminatie, agressie,ongewenst seksueel gedrag, …) voorvallen, kan ik voor oplossingen bij mijn direct leidinggevende/vertrouwenspersoon terecht. 7,64 7,18 Ik kan mijn direct leidinggevende vertrouwen. 6,53 7,69 Ik krijg hulp en ondersteuning van mijn direct leidinggevende wanneer dat nodig is. 7,36 8,03 Teamleden respecteren elkaar. 5,42 6,73 In ons team is er een open communicatie. 5,42 6,60
 41. 41. Vragen Arbeidsverhoudingen (1) <ul><li>Over het algemeen hebben de werknemers met een contract van onbepaalde duur een negatievere perceptie van de arbeidsverhoudingen dan de overige werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>Deze werknemers voelen zich vaker genegeerd door collega’s dan de rest van de werknemers. Ook vindt deze groep van werknemers dat er zowel minder respect als een slechtere open communicatie is tussen teamleden onderling in vergelijking met de rest van de organisatie. Als mogelijk gevolg hiervan ervaart deze groep werknemers ook meer conflicten tussen de collega’s (volgende tabel). </li></ul><ul><li>Het vertrouwen in leidinggevende en vertrouwenspersoon bij confrontatie met grensoverschrijdend gedrag is hoger bij de deelgroep van werknemers met een contract van onbepaalde duur dan bij de rest van de organisatie (7,64 vs. 7,18). Dit is zeker een positief punt ! </li></ul>
 42. 42. Vragen Arbeidsverhoudingen (1) <ul><li>De stijl van leidinggeven is in het algemeen een bepalende factor voor het psychosociaal welzijn. De twee itemscores die dit weergeven worden beide door het segment contractueel, onbepaalde duur’ als negatiever gepercipieerd dan de rest van de organisatie. Deze werknemers geven aan minder steun en hulp te ondervinden van hun leidinggevende. Ook het vertrouwen in de leidinggevende in die groep ligt lager dan bij de rest van de werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul>
 43. 43. Vragen Arbeidsverhoudingen (2) Arbeidsverhoudingen(2) GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik heb vaak conflicten met mijn collega's. 7,78 8,47 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. 8,61 9,17 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. 10,00 9,86 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. 9,31 9,18 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. 7,22 8,76
 44. 44. Vragen Arbeidsverhoudingen (2) <ul><li>Grensoverschrijdend gedrag is een ernstige bron van psychosociale arbeidsbelasting. De resultaten van de items m.b.t. grensoverschrijdend gedrag schetsen niet zo een gunstig beeld voor het segment ’contractueel, onbepaalde duur’ met betrekking tot discriminatie en pesterijen. Deze werknemers voelden zich het afgelopen jaar meer slachtoffer van pesterijen en discriminatie op het werk dan de rest van de collega’s. Dit vormt naar de toekomst toe een aandachtspunt voor het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul>
 45. 45. Ongewenste omgangsvormen Discriminatie GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. 8,33% 1 4,08% 2 Leidinggevende 100,00% 1 50,00% 1 1 collega 100,00% 1 50,00% 1 Groep collega’s 0,00% 0 0,00% 0 Externe(n) 0,00% 0 0,00% 0 Andere(n) 0,00% 0 0,00% 0 Ongewenst seksueel gedrag GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. 0,00% 0 0,00% 0 Leidinggevende 0,00% 0 0,00% 0 1 collega 0,00% 0 0,00% 0 Groep collega’s 0,00% 0 0,00% 0 Externe(n) 0,00% 0 0,00% 0 Andere(n) 0,00% 0 0,00% 0
 46. 46. Ongewenste omgangsvormen <ul><li>Van de werknemers met contract van onbepaalde duur heeft één persoon (8,33 %) zich het afgelopen jaar slachtoffer gevoeld van discriminatie op het werk. In dit geval werd zowel een leidinggevende en als een collega als dader aangeduid. In het gehele organisatie ligt de situatie iets beter. </li></ul><ul><li>Geen enkele respondent uit het segment ‘contractueel, onbepaalde duur’ heeft zich het afgelopen jaar slachtoffer gevoeld van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dus hier wordt de nultolerantie gerespecteerd. </li></ul>
 47. 47. Ongewenste omgangsvormen Agressie GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. 8,33% 1 8,16% 4 Leidinggevende 0,00% 0 25,00% 1 1 collega 0,00% 0 25,00% 1 Groep collega’s 0,00% 0 0,00% 0 Externe(n) 100,00% 1 50,00% 2 Andere(n) 0,00% 0 25,00% 1 Pesterijen GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. 50,00% 6 16,33% 8 Leidinggevende 16,67% 1 25,00% 2 1 collega 66,67% 4 62,50% 5 Groep collega’s 33,33% 2 25,00% 2 Externe(n) 0,00% 0 0,00% 0 Andere(n) 0,00% 0 0,00% 0
 48. 48. Ongewenste omgangsvormen <ul><li>Van de werknemers met een contract van onbepaalde heeft één persoon (8,33 %) zich het afgelopen jaar slachtoffer gevoeld van agressie op het werk. Er werd één maal iemand extern als dader aangeduid. In het gehele organisatie ligt de situatie iets beter. </li></ul><ul><li>Voor de werknemers uit de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ voelde 50 % (6) zich het afgelopen jaar gepest op het werk. Er werd vier maal een collega aangeduid als dader en twee maal een groep collega’s. De leidinggevende werd één maal als dader aangeduid. In de globale organisatie ligt het percentage lager dan in het segment contractueel, onbepaalde duur’. </li></ul>
 49. 49. Vragen Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Ik kan professionele vooruitgang boeken binnen mijn organisatie. 4,03 5,52 De werkdruk is voor mij aanvaardbaar. 7,22 7,62 Ik word vanuit de organisatie gestimuleerd om een goed evenwicht te vinden tussen mijn werk en mijn privéleven. 5,28 6,21
 50. 50. Vragen Arbeidsvoorwaarden <ul><li>De ‘Arbeidsvoorwaarden’ vormen een risico voor het psychosociaal welzijn van de werknemers met een contract van onbepaalde duur. Alle 3 de itemscores liggen onder de itemscores van gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>Deze groep van werknemers is helemaal niet tevreden met de professionele doorgroeimogelijkheden die ze krijgen binnen gemeentebestuur Destelbergen. Hier merken we ook het grootste verschil in itemscores (4,03 vs. 5,52). Ook vinden ze hun werkdruk minder aanvaardbaar in vergelijking met de gehele werknemerspopulatie van gemeentebestuur Destelbergen. De werknemers uit de categorie ’contractueel, onbepaalde duur’ voelen zich ook minder dan de andere werknemers gestimuleerd om een balans te vinden tussen werk en privé (5,28 vs. 6,21). </li></ul>
 51. 51. Vragen Arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandigheden GB Destelbergen Contractueel, onbepaalde duur GB Destelbergen Mijn werkomstandigheden (bureaus, machines, computers, geluid, temperatuur, …) zijn goed. 7,78 7,66 Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen op mijn werkplek. 7,22 7,77
 52. 52. Vragen Arbeidsomstandigheden <ul><li>De ‘Arbeidsomstandigheden’ vormen een risico voor het psychosociaal welzijn van de werknemers met een contract van onbepaalde duur. De score van de werknemers met een contract van onbepaalde duur voor het domein arbeidsomstandigheden ligt iets lager dan de score van de globale organisatie. </li></ul><ul><li>De werknemers met een contract van onbepaalde duur hebben een negatievere perceptie van de veiligheidsmaatregelen die op hun werkplek genomen worden in vergelijking met de overige werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. Anderzijds hebben de werknemers uit de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ een positievere perceptie over de werkomstandigheden. </li></ul>
 53. 53. Stress door contact met externen Contact met externen? Ja Nee Hebt u bij de uitvoering van uw job contact met externen (klanten, patiënten, cliënten, leveranciers, …)? 83,33% 10 16,67% 2 Last of stress door deze contacten? Ja Nee Indien ja, ervaart u soms last of stress door deze contacten? 40,00% 4 60,00% 6 Gebied(en)? De inhoud van mijn werk (deze externen maken het moeilijk of emotioneel te zwaar, leggen een enorme druk op mij, …) 25,00% 1 De balans werk-privé (ik word ’s avonds opgebeld door externen, ...) 0,00% 0 Het gedrag van de externen (agressie, geweld, onbeleefd, ze brengen mijn veiligheid in gevaar, gebrek aan hygiëne, …) 50,00% 2 Andere 25,00% 1 Niet ingevuld 25,00% 1
 54. 54. Stress door contact met externen <ul><li>Van de werknemers met een contract van onbepaalde duur geeft 83,33 % (10 van de 12 personen) aan contact te hebben met externen bij de uitvoering van hun job. Hiervan geven vier personen (40 %) dat ze hierdoor last of stress ervaren. Het gedrag van externen vormt voor 2 werknemers een bron van stress. Ongeveer één respondent geeft aan dat het contact met externen een enorme druk legt op de persoon zelf en zijn/haar werk emotioneel zwaar maakt. De categorie ‘Andere’ wordt één maal gebruikt om het antwoord te specificeren. </li></ul>
 55. 55. Gemeentebestuur Destelbergen Risicoanalyse psychosociale arbeidsbelasting 45-54 jaar Oktober 2010
 56. 56. Resultaten 45-54 jaar en vergelijking met total company 7,74 8,17 Arbeidsomstandigheden 6,48 6,56 Arbeidsvoorwaarden 8,15 8,55 Arbeidsverhoudingen 7,57 8,07 Arbeidsinhoud 7,49 7,84 Index psychosociaal welzijn GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar
 57. 57. Resultaten 45-54 jaar en vergelijking met total company <ul><li>In dit deelrapport worden de welzijnscores van de werknemers uit de categorie ’45-54 jaar’ in detail weergegeven en vergeleken met de welzijnsscores van de overige werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>In het globaal rapport konden we voor de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar een betere score opmerken voor de arbeidsinhoud in vergelijking met de werknemers in de andere leeftijdsgroepen. </li></ul><ul><li>Wanneer we naar de indexscores van de bovenstaande tabel kijken, merken we daar ook enkele verschillen op tussen de werknemers met een leeftijd van 45 tot 54 jaar en het geheel van werknemers van gemeentebestuur Destelbergen. Het algemeen psychosociaal welzijn van de werknemers met een leeftijd tussen de 45 en de 54 jaar ligt hoger dan dat van de gemiddelde werknemer van gemeentebestuur Destelbergen (7,84 vs. 7,49). Ook alle vier de arbeidsdomeinen worden positiever ervaren door deze groep werknemers. </li></ul>
 58. 58. Resultaten 45-54 jaar en vergelijking met total company <ul><li>Voor de werknemers uit de leeftijdscategorie ’45 tot 54 jaar’ dragen de ‘Arbeidsverhoudingen’ en de ‘Arbeidsomstandigheden’ het meeste bij tot het psychosociaal welzijn. De ‘Arbeidsvoorwaarden’ vormen het grootste risico voor het psychosociaal welzijn van de werknemers met een leeftijd tussen de 45 en de 54 jaar. Toch ligt de score voor ‘Arbeidsvoorwaarden’ voor deze werknemers hoger in vergelijking met de globale organisatie. </li></ul><ul><li>Gezien een verdere opdeling van deze categorie ’45-54 jaar’ per geslacht/ graad/ anciënniteit minder dan 10 respondenten bevatte, kunnen we geen verdere analyse maken in combinatie met deze groepskenmerken. We hebben de (lege) tabellen dan ook weggelaten uit het rapport. </li></ul>
 59. 59. Vragen ‘Arbeidsinhoud’ 7,95 8,22 Mijn privéleven geeft me vaak stress. 7,07 7,40 Mijn werk is emotioneel zwaar. 7,62 8,33 Ik kan mijn werk zodanig organiseren dat het aan mijn wensen voldoet. 7,88 8,44 Ik heb voldoende informatie om mijn job te doen. 7,89 8,65 Ik voel mij thuis in mijn organisatie. 7,01 7,40 Ik kan me vinden in de manier van werken van mijn organisatie. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Arbeidsinhoud
 60. 60. Vragen ‘Arbeidsinhoud’ <ul><li>De itemscores voor alle 6 items liggen hoger voor de leeftijdsgroep ’45 tot 54 jaar’ dan voor het gemeentebestuur Destelbergen in het geheel. Dit domein draagt bij tot het psychosociaal welzijn van de werknemers met een leeftijd van 45 tot 54 jaar. Hier moet er gestreefd worden naar behoud en versterking van de ‘Arbeidsinhoud’. </li></ul><ul><li>Zo voelen deze werknemers zich beter thuis in de organisatie dan de andere werknemers van gemeentebestuur Destelbergen en kunnen ze zich ook beter vinden in de manier van werken van de organisatie. </li></ul><ul><li>In vergelijking met het geheel van werknemers zijn de werknemers met leeftijd 45 tot 54 jaar van mening dat ze voldoende informatie en regelmogelijkheden hebben om hun job naar wens uit te kunnen voeren. Dit alles houdt in dat de betrokkenheid en performantie wordt verhoogd. </li></ul>
 61. 61. Vragen ‘Arbeidsinhoud’ <ul><li>We kunnen opmerken dat de werknemers in de leeftijdscategorie ’45 tot 54 jaar’ de job emotioneel minder zwaar vinden in vergelijking met de werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>Het privéleven van de personen tussen 45 en 54 jaar brengt ook minder stress mee in de organisatie dan de overige werknemers. </li></ul><ul><li> De ‘Arbeidsinhoud’ wordt door de werknemers uit de leeftijdscategorie ’45 tot 54 jaar’ op elke item als positievere ervaren in vergelijking met de globale organisatie. </li></ul>
 62. 62. Vragen ‘Arbeidsverhoudingen (1)’ 6,60 7,19 In ons team is er een open communicatie. 6,73 7,71 Teamleden respecteren elkaar. 8,03 8,44 Ik krijg hulp en ondersteuning van mijn direct leidinggevende wanneer dat nodig is. 7,69 8,13 Ik kan mijn direct leidinggevende vertrouwen. 7,18 7,50 Indien ongewenste omgangsvormen (pesterijen, discriminatie, agressie,ongewenst seksueel gedrag, …) voorvallen, kan ik voor oplossingen bij mijn direct leidinggevende/vertrouwenspersoon terecht. 8,33 9,06 Ik word vaak door mijn collega’s genegeerd. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Arbeidsverhoudingen(1)
 63. 63. Vragen ‘Arbeidsverhoudingen (1)’ <ul><li>Over het algemeen hebben de werknemers met een leeftijd tussen de 45 en 54 jaar een positievere perceptie van de arbeidsverhoudingen dan de overige werknemers het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul><ul><li>Deze werknemers voelen zich veel minder genegeerd door collega’s dan de rest van de werknemers. Ook vindt deze groep van werknemers dat er zowel meer respect als een betere open communicatie is tussen teamleden onderling in vergelijking met de rest van de organisatie. Als mogelijk gevolg hiervan ervaart deze groep werknemers ook minder conflicten tussen de collega’s (volgende tabel). </li></ul><ul><li>Het vertrouwen in leidinggevende en vertrouwenspersoon bij confrontatie met grensoverschrijdend gedrag is hoger bij de deelgroep van werknemers met leeftijd van 45 tot 54 jaar dan bij de rest van de organisatie ( 7,50 vs. 7,18). </li></ul>
 64. 64. Vragen ‘Arbeidsverhoudingen (1)’ <ul><li>De stijl van leidinggeven is in het algemeen een bepalende factor voor het psychosociaal welzijn. De twee itemscores die dit weergeven worden beide door het segment ’45 tot 54 jaar’ als positiever gepercipieerd dan de rest van de organisatie. De werknemers met een leeftijd tussen de 45 en de 54 jaar geven aan meer steun en hulp te ondervinden van hun leidinggevende. Ook het vertrouwen in de leidinggevende in die groep ligt hoger dan bij de rest van de werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul>
 65. 65. Vragen ‘Arbeidsverhoudingen (2)’ 8,76 9,33 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. 9,18 9,56 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. 9,86 9,67 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. 9,17 9,17 Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. 8,47 8,75 Ik heb vaak conflicten met mijn collega's. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Arbeidsverhoudingen(2)
 66. 66. Vragen ‘Arbeidsverhoudingen (2)’ <ul><li>Grensoverschrijdend gedrag is een ernstige bron van psychosociale arbeidsbelasting. De resultaten van de items m.b.t. grensoverschrijdend gedrag schetsen een gunstig beeld voor het segment ’45 tot 54 jaar’. De werknemers met een leeftijd tussen de 45 en de 54 jaar voelden zich het afgelopen jaar meer slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het werk dan de rest van de collega’s. </li></ul><ul><li> De ‘Arbeidsverhoudingen’ worden voor de werknemers uit de categorie ’45-54 jaar’ voor bijna elk item (met uitzondering van één) als positiever gepercipieerd in vergelijking met de overige werknemers van gemeentebestuur Destelbergen. </li></ul>
 67. 67. Ongewenste omgangsvormen 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 1 50,00% 0 0,00% Leidinggevende 1 0 0,00% 1 collega 0 0 0,00% Groep collega’s 0 0 0,00% Externe(n) 0 0 0,00% Andere(n) 2 4,08% 0 0,00% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van discriminatie. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Discriminatie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Leidinggevende 0 0 0,00% 1 collega 0 0 0,00% Groep collega’s 0 0 0,00% Externe(n) 0 0 0,00% Andere(n) 0 0,00% 0 0,00% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Ongewenst seksueel gedrag
 68. 68. Ongewenste omgangsvormen 25,00% 50,00% 0,00% 25,00% 1 25,00% 0 0,00% Leidinggevende 1 0 0,00% 1 collega 0 0 0,00% Groep collega’s 2 0 0,00% Externe(n) 1 0 0,00% Andere(n) 4 8,16% 0 0,00% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van agressie. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Agressie 0 0,00% 0 0,00% Andere(n) 0 0,00% 0 0,00% Externe(n) 2 25,00% 0 0,00% Groep collega’s 5 62,50% 1 100,00% 1 collega 2 25,00% 0 0,00% Leidinggevende 8 16,33% 1 6,25% Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Pesterijen
 69. 69. Ongewenste omgangsvormen <ul><li>De werknemers uit de leeftijdscategorie ’45 tot 54 jaar’ heeft zich in het laatste jaar geen enkele keer slachtoffer gevoeld van discriminatie, ongewenst seksueel gedrag of agressie. Hier wordt dus de nultolerantie gerespecteerd. </li></ul><ul><li>Van de werknemer met leeftijd tussen 45 en 54 jaar voelde 6,25 % (1) zich het afgelopen jaar gepest op het werk. Er werd in dit geval een collega aangeduid als dader. In het gemeentebestuur Destelbergen ligt het percentage hoger dan in het segment ’45 tot 54 jaar’. </li></ul>
 70. 70. Vragen ‘Arbeidsvoorwaarden’ 6,21 6,15 Ik word vanuit de organisatie gestimuleerd om een goed evenwicht te vinden tussen mijn werk en mijn privéleven. 7,62 7,60 De werkdruk is voor mij aanvaardbaar. 5,52 5,94 Ik kan professionele vooruitgang boeken binnen mijn organisatie. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Arbeidsvoorwaarden
 71. 71. Vragen ‘Arbeidsvoorwaarden’ <ul><li>De ‘Arbeidsvoorwaarden’ vormen een risico voor het psychosociaal welzijn van de werknemers met een leeftijd tussen 45 en 54 jaar. Ongeveer twee van de drie itemscores liggen onder de itemscores van het gemeentebestuur Destelbergen. Toch ligt de score voor ‘Arbeidsvoorwaarden’ van de werknemers uit de categorie ’45 tot 54 jaar’ hoger dan de score van de globale organisatie. </li></ul><ul><li>Deze groep van werknemers is meer tevreden met de professionele doorgroeimogelijkheden die ze krijgen binnen het gemeentebestuur Destelbergen. Ze vinden hun werkdruk minder aanvaardbaar dan de gehele werknemerspopulatie van gemeentebestuur. Hier vinden we wel maar een minimaal verschil in itemscores terug (7,60 vs 7,62). De werknemers uit de categorie ’45 tot 54 jaar’ voelen zich ook minder dan de andere werknemers gestimuleerd om een balans te vinden tussen werk en privé (6,15 vs. 6,21). </li></ul>
 72. 72. Vragen ‘Arbeidsomstandigheden’ 7,77 8,11 Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen op mijn werkplek. 7,66 8,21 Mijn werkomstandigheden (bureaus, machines, computers, geluid, temperatuur, …) zijn goed. GB Destelbergen GB Destelbergen 45-54 jaar Arbeidsomstandigheden
 73. 73. Vragen ‘Arbeidsomstandigheden’ <ul><li>De arbeidsomstandigheden van de werknemers met een leeftijd tussen de 45 en 54 jaar wordt als positiever ervaren dan de overige werknemers van het gemeentebestuur Destelbergen. Zowel de werkomstandigheden als de veiligheidsmaatregelen worden als positievere ervaren door de werknemers uit de leeftijdscategorie ’45 tot 54 jaar’. </li></ul>
 74. 74. Stress door contact met externen 0 0,00% Niet ingevuld 1 20,00% Andere 3 60,00% Het gedrag van de externen (agressie, geweld, onbeleefd, ze brengen mijn veiligheid in gevaar, gebrek aan hygiëne, …) 0 0,00% De balans werk-privé (ik word ’s avonds opgebeld door externen, ...) 1 20,00% De inhoud van mijn werk (deze externen maken het moeilijk of emotioneel te zwaar, leggen een enorme druk op mij, …) Gebied(en)? 9 64,29% 5 35,71% Indien ja, ervaart u soms last of stress door deze contacten? Nee Ja Last of stress door deze contacten? 2 12,50% 14 87,50% Hebt u bij de uitvoering van uw job contact met externen (klanten, patiënten, cliënten, leveranciers, …)? Nee Ja Contact met externen?
 75. 75. Stress door contact met externen <ul><li>Van de respondenten met leeftijd 45 tot 54 jaar geeft 87,50 % (14 van de 16 personen) aan contact te hebben met externen bij de uitvoering van hun job. Hiervan geven vijf personen (35,71 %) dat ze hierdoor last of stress ervaren. Het gedrag van externen vormt voor 3 werknemers een bron van stress. Ongeveer één respondent geeft aan dat het contact met externen een enorme druk legt op de persoon zelf en zijn/haar werk emotioneel zwaar maakt. De categorie ‘Andere’ wordt één maal gebruikt om het antwoord te specificeren. </li></ul>
 76. 76. Gemeentebestuur Destelbergen Risicoanalyse Psychosociale arbeidsbelasting Conclusie en adviezen Oktober 2010
 77. 77. Conclusie en adviezen <ul><li>GLOBAAL </li></ul><ul><li>Globaal genomen wijzen de resultaten van deze risicoanalyse op een gunstig psychosociaal klimaat binnen het gemeentebestuur Destelbergen. De globale indexscore geeft aan dat de medewerkers zich goed voelen op het werk, iets beter nog dan de gemiddelde werkende Belg. </li></ul><ul><li>Bij de verdere uitdieping van de segmentrapporten, komen we echter tot een opvallend beeld : alle vier de arbeidsdomeinen, alsook het globaal psychosociaal welzijn worden significant negatiever ervaren binnen het segment ‘contractueel, onbepaalde duur’. Daarentegen worden zowel alle arbeidsdomeinen als het psychosociaal welzijn als positiever ervaren binnen het segment ’45 tot 54 jaar’. Het is dus belangrijk om specifiek voor de twee uitgediepte segmenten preventiemaatregelen uit te werken en hier aandacht aan te besteden in het globaal en jaarlijks actieplan. </li></ul>
 78. 78. Conclusie en adviezen <ul><li>ARBEIDSINHOUD </li></ul><ul><li>Globaal: bron van energie </li></ul><ul><ul><li>Werkpunt: </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment ‘contractueel, onbepaalde duur’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoud: </li></ul></ul><ul><ul><li>manier van werken van de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zich thuis voelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspraak en regelmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie en ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Emotioneel belastende job </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig stress uit het privéleven wordt binnengebracht op de werkvloer </li></ul></ul><ul><li>De Arbeidsinhoud is een domein dat voor de werknemers veel bijdraagt tot het welzijn. Welzijnsindicatoren vormen doorgaans buffers voor de risicofactoren. M.a.w. zij kunnen de effecten van stressbronnen gedeeltelijk neutraliseren. Daarom is het aangeraden om expliciet maatregelen te nemen die deze gunstige factoren bewaken en zelfs nog versterken. </li></ul><ul><li>In de segmentrapporten zien we dat dit arbeidsdomein voor de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’ een stuk lager scoort. Ook alle itemscores liggen lager in vergelijking met de globale organisatie. Neem voor deze groep zeker maatregelen zodat dit domein voor de totale organisatie omgevormd kan worden tot een welzijnsdomein. Stel u de vraag waaraan dit lager welzijn te wijten is: Minder variatie? Minder verantwoordelijkheid in de job? </li></ul>
 79. 79. Conclusie en adviezen <ul><li>ARBEIDSVERHOUDINGEN </li></ul><ul><li>Globaal: bron van energie </li></ul><ul><ul><li>Werkpunt: </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderling respect en conflicten tussen collega’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment ‘contractueel, onbepaalde duur’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoud: </li></ul></ul><ul><ul><li>Stijl van leidinggeven: oplossing bij grensoverschrijdend gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede samenwerking en open communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Stijl van leidinggeven: vertrouwen, hulp en steun </li></ul></ul><ul><li>De ‘Arbeidsverhoudingen’ is het domein dat voor het gemeentebestuur Destelbergen het meeste bijdraagt tot het psychosociaal welzijn van de werknemers. We merken op dat er wel enkele risicofactoren aanwezig zijn in de organisatie. Deze hebben vooral gevolgen voor de segment ‘contractueel, onbepaalde duur’. Daarentegen heeft het segment ’45 tot 54 jaar’ een uitermate positieve score voor dit domein. </li></ul>
 80. 80. Conclusie en adviezen <ul><li>ARBEIDSVERHOUDINGEN (vervolg) </li></ul><ul><li>Blijvend aandacht hebben voor de kwaliteit van het leiderschap binnen het gemeentebestuur Destelbergen: mogelijkheden (blijven) bieden om zich te bekwamen in people management zodat de mensen op de werkvloer dit leiderschap positief blijven ervaren </li></ul><ul><li>De onderlinge verhouding tussen collega’s proberen te versterken: vooral het respect voor elkaar en de open communicatie tussen collega’s is voor het gemeentebestuur Destelbergen een aandachtspunt en verdient dus zeker een verdere uitdieping in het actieplan. </li></ul><ul><li> Activiteiten organiseren om banden te versterken. </li></ul><ul><li> Stimuleren van werkoverleg en projectwerk, informele contactmomenten. </li></ul>
 81. 81. Conclusie en adviezen <ul><ul><li>GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkpunt: </li></ul></ul><ul><ul><li>Besteed zeker aandacht aan het verhoogde cijfer voor ‘ pesterijen’ (en in lichte mate agressie). Opleidingen op leidinggevend niveau en vervolgens op werknemersniveau kunnen hier aangewezen zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment ‘contractueel, onbepaalde duur’ </li></ul></ul><ul><li>Prioritair actiepunt: Pesterijen worden globaal bij het gemeentebestuur Destelbergen als negatiever gepercipieerd en hebben dus meer effect op het welzijn van de werknemer, (lagere scores i.v.m. benchmark) dan in andere organisaties. Specifiek voor het segment ’contractueel, onbepaalde duur’ zien we dat voornamelijk discriminatie, agressie en pesterijen een probleem zijn. Voor het segment ’45 tot 54 jaar’ merken we op dat geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag uitgesproken voorkomt. We adviseren om toch globaal actie te ondernemen betreffende grensoverschrijdend gedrag op het segment ’contractueel, onbepaalde duur’. </li></ul><ul><li>We adviseren een diepgaandere kwalitatieve analyse van deze situaties (individuele gesprekken) en dan vooral met de focus op bovenstaande segmenten. </li></ul>
 82. 82. Conclusie en adviezen <ul><li>ARBEIDSVOORWAARDEN </li></ul><ul><li>Globaal: bron van energie </li></ul><ul><ul><li>Werkpunt: </li></ul></ul><ul><ul><li>Toekomstperspectieven: promotie, opleiding, taakverruiming,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment ’contractueel, onbepaalde duur’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoud: </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkdruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Balans werk-privé </li></ul></ul><ul><li>Een gebrek aan professionele toekomstperspectieven kan een risicofactor zijn voor frustratie, conflicten en verloopintentie. Dit arbeidsdomein verdient bijgevolg extra aandacht! We adviseren om te investeren in de motivatie van de werknemers: loopbaankansen creëren, expertise en anciënniteit valoriseren (inspraak en advies vragen, projectverantwoordelijkheid geven,…). </li></ul><ul><li>Werkdruk is een belangrijke risicofactor. Deze wordt globaal gezien als meer aanvaardbaar gepercipieerd dan in de gehele werkende Belgische bevolking. Zorg dat hier ‘behoudend’ wordt aan gewerkt aangezien dit als buffer kan dienen voor de psychosociale arbeidsbelasting. We vinden wel voor de segmenten ’contractueel, onbepaalde duur’ en ’45 tot 54 jaar’ een negatievere perceptie terug van de werkdruk in vergelijking met de rest van de werknemers. </li></ul>
 83. 83. Conclusie en adviezen <ul><li>ARBEIDSVOORWAARDEN (VERVOLG) </li></ul><ul><li>Vanuit het gemeentebestuur Destelbergen worden de werknemers globaal gezien iets meer gestimuleerd om een goed evenwicht te vinden tussen het werk en het privéleven dan de gemiddeld Belgische werknemer. We merken bij de segmentrapporten dat dit echter toch een risico kan vormen voor de groepen ’contractueel, onbepaalde duur’ en ’45 tot 54 jaar’. </li></ul>
 84. 84. Conclusie en adviezen <ul><ul><li>ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN </li></ul></ul><ul><ul><li>Globaal: bron van energie </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkpunt </li></ul></ul><ul><ul><li>veiligheidsmaatregelen (contractueel, onbepaalde duur) </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkomstandigheden: werkplek, werkmiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiligheidsmaatregelen </li></ul></ul><ul><li>Acties dienen gericht te zijn op behoud! Besteed zeker aandacht aan dit domein voor de werknemers van de categorie ‘contractueel, onbepaalde duur’. Zorg voor voldoende veiligheidsmaatregelen en materialen (bureaus, computers,..) die voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. </li></ul>
 85. 85. Conclusie en adviezen <ul><li>WERKEN MET DERDEN </li></ul><ul><li>Globaal: heel wat stress voorkomend uit werken met derden  voorzie een extern feitenregister. </li></ul><ul><li>Vooral het gedrag van deze externen wordt als grootste bron van stress aangegeven. </li></ul><ul><li>Aanbod psychosociale begeleiding voorzien bij agressie vanwege derden: Artikel 32 quinquies van de welzijnswet stelt dat de werkgever erover dient te waken dat de werknemers die, bij de uitvoering van hun werk, die het voorwerp zijn geweest van een daad van geweld, gepleegd door derden, een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen. </li></ul>
 86. 86. Wettelijke verplichtingen <ul><li>Opleiding vertrouwenspersonen </li></ul><ul><li>Klachtenregister voor grensoverschrijdend gedrag vanwege derden </li></ul><ul><li>Psychologische begeleiding bij geweld door derden </li></ul><ul><li>Resultaten risicoanalyse en genomen maatregelen kenbaar maken aan het personeel </li></ul><ul><li>Informatie en sensibilisatie van het personeel mbt klachtenprocedure </li></ul>

×