Anúncio
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Anúncio
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Anúncio
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf
Próximos SlideShares
Jaap Roeleveld, Geert Driessen et al. (2015) , ed Van der Werfhorst Ontwikkel...Jaap Roeleveld, Geert Driessen et al. (2015) , ed Van der Werfhorst Ontwikkel...
Carregando em ... 3
1 de 13
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf(20)

Mais de Driessen Research(20)

Anúncio

Último(20)

Paul Jungbluth & Geert Driessen (1986) ORD Onderwijskwaliteit en verzuiling Paper.pdf

 1. Onderw[iskwaliteit en verzuiling - verkennende analyses rond school-effectíviteit - Dr. Faul .Iungbluth Drs. Geert Driessen 24 april 1986 INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE V/ETENSCHAPPEN THEMAGROEP ONDERWIJS EN ACHTERSTANDEN ts
 2. Í_ Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen Themagroep Onderwijs en Achterstanden Dr. Paul Jungbluth Drs. Geert Driessen 24 apnl1986 Onderwiiskwaliteit en verzuiling - verkennende analyses rond school-effectiviteit - Samenvatting De discussies rond de verzuiling van het Nederlandse onderwijs zijn lange tijd mede bepaald geweest door argumenten pïo en cantra standenonderwijs, in het bijzonder de vraag op welk vervolgonderwijs de leerlingen in verschillende scholen worden voorbereid. Daarom ís het niet onlogisch om tussen de zuilen yerschillen te vermoeden in onderwijseffeaiviteit Wanneer de doar de schaal gehanteerde eindlermen als indicatie voor die effectiviteit worden opgeval dan blijken er inderdaad verschilkn tussen schalen op te treden die verband houdm met de zuil Tegelijk echter zijn er aanzienlijke verschillen in de door die scholen gerapporteerde prestatie- geschiktheid van de leerlingen Wordt die prestatiegeschiktheid van dc leerlingen als een conectie-factrtr gehanteerd voar de door de scholen gehanteerde eindtermen, dan lreden opnieuw verschillen op naor zuil, landstreek en werkwijze. Bovendien blfi'km er interactie- effecten te bestaan tussen de eindtermen die gelden voor bepanlde groepen leerlingen en diezelfde schoolkenmerken Reden genoeg om aandncht te vragen voor de operationalisatie van zoiets als de 'pedagogische huisstijl' van scholen als conditie voor werkeliik valide s c hoo leffec tivite ilso nderz o e k. Achtergrond en probleemstelling Een van de meest concrete bezwaren die al direct in het begin van deze eeuw tegen de 'financiële gelijkstelling' van openbaar en bijzonder onderwijs werden ingebracht, was de vrees dat het openbaar onderwijs tot'restonderwijs'z«ru worden. Het openbaar onderwijs zou geetr aantrekkingskracht uitoefenen op ouders met pretenties en zou het in kwaliteit afleggen tegen het bijzonder onderwiis. Dat bijzonder onderwijs zou er op zijn minst indirect in slagen voor zichzelf eenbetere materiële basis te realiseren en zou bovendien een zekere zelfselectie gaan hanteren ten nadele van de openbare scholen (vgl. Jungbluth en Breemans, 1984). In grote lijnen werd deze vrees voor de indirecte gevolgen van de verzuiling van het onderwijs ingegeven door verzet tegen het systeem van standenonderqrijs. Zouden die leedingen wel een onderwijsaanbod krijgen dat ook kans gaf op een hoge doorstroming? [tret is nu nauwelijks meer dan een decennium geleden dat bepaalde scholen in het basisonderwijs zichzelf aan de ouders presenteerden als 'opleidingsscholen' waarin een curriculum werd aangeboden dat voorbereidde op een hoge vervolgkeuze. Blijkbaar sprak het niet vanzelf dat het basisonderwijs op alle mogelijke vervolgkeuzen anticipeerde; de ene basisschool week in dat opzicht nogal af van de andere. Vooral scholen met een 'neutraal- bijzonder'karakter bleken zo'n twintig jaar geleden een uitdrukkelijk elite-karakter te hebben in die zin dat de leerlingen in relatief grote aantallen naar hoog vervolgonderwijs doorstroomden (Van Heek, 1969). Dat is maar één van de vele aanwijzingen dat de vezuiling - zoals van meet af aan al was gevreesd - inderdaad verstrengeld was geraakt met een stelsel van standenonderwijs.
 3. In een secundaire analyse van het 'Van Jaar tot Jaar'-bestand van het I.T.S. komen Van Laarhoven e.a. (1986-2) tot de conclusie dat de zuil van de school wel degelijk ook in het basisonderwijs een rol speelt als determinant van schoolsucces. Maar de verbanden zijn complex en niet eenvoudig te interpreteren. In een vervolganalyse van loopbanen in het voortgezet onderwijs (Van L,aarhoven e.a., 1986) blijkt opnieuw de zuil van belang, nu echter met een verschillende werking per schoolsoort. En niet alleen in Nederland lijkt de signatuur van de scholen gerelateerd aan de onderwijskwaliteit. In de Verenigde Staten is door een aantal publicaties van Coleman (o.a. Coleman, 1982) een koppeling gelegd tussen vezuiling en onderwiis-etrectiviteit. [n de daarop volgende discussieis de waag opgewoqpen of degeconstateerde effectiviteitsverschillen niet een artefact zijn van verschillen in de schoolbevolking. Het spreekt immers vanzelf dat scholen met een gunstige'instroom'ook een gunstiger'uitstroom'weten te bereiken, ook zonder werkelijk effectiever te zijn. Aldus zou de zuil van de school tot een oneigentrl-ke effectiviteitsdeterminant worden verheven. Gesteld dat de eventueel heel verschillende 'uitstroom' van verschillende categorieën basisscholen volledig kan worden herleid tot verschillen in de'instroom'van die scholen, dan zou er weliswaar aanleiding zijn om van 'standenonderwijs' te spreken, maar meer ook niet. Wat de scholen met hun leerlingen weten te bereiken, dat verschilt dan immers niet werkelijk. Natuurlijk zouzo'Írstelsel van naar'stand'gesegmenteerd onderwijs ongewenst zijn, maar er zou geen sprake ziin van verschillen in onderwijsaanbod die ongelijke kansen op doorstroming zouden veroorzaken. Maar wat te doen wanneer verschillen in 'uitstroomu tussen scholen niet vonedig herleid kunnen worden tot verschillen in'instroom'? Ook dan is dat niet vanzelftprekend een gevolg van kwaliteitsverschillen tussen die scholen. Er kan immers sprake zijn van bijvoorbeeld een proces dat zicb aan de leerlingenkant voltrekt peer-group-beïnvloeding op terreinen die met leer- en prestatie-motieven verband houden, kan ook bii een gelijk onderwijsaanbod in principe de relatie'instroom'-ouitstroom'doen variëren. Weliswaar is dan het onderwijs op de ene school kennelijk effectiever dan op de andere, maar je kunt dan niet van 'school- effectiviteit'in de momenteel gebruikelifke zin van het woord spreken. Pas wanneer verschillen in de 'uitstroom'van scholen na corcectie voor de'instroom' van die scholea nog aanvullendverklaardkunnenwordenuit kenmerkenvande school, hetteamoÍhct curriculum, dan is er sprake van werkelijke bffecfivrteixdererminanten'. Dan immers ziin er aauwijzingen dat door veranderingen in de inrichting van de scholen ook de onderwijskansen van leerlingen - ongeacht hun instap-condities, ofjuist gegeven bepaalde instap-condities - beïnvloed kunnen worden. Wat hebben zulke eventuele effectiviteitsverschillen te rnaken metde verzuiling respectievel{ik met het standenonderwiis? In hoofdlijnen dit de verzuiling van het Nderlandse basisonderwijs is op verschillende manieren gaan interacteren met een traditie waarin leerlingen uit verschillende herkomstmilieus ook verschillende scholen bezochten. Her en der is het tot een taakverdeling tussen in principe gelijke basisscholen gekomen, waaóij de zuil van de scholen om oneigenlijke redenen een factor van belang werd. In die scholen werd een verschillend leerplan met een verschillende stijl aangeboden, gedeeltelijk vanwege de te verwachten verschillende vervo§keuzen van de leerlingen, gedeelteliik juist met het do€l zulke verschillen te bewerkstelligen! Wie op zoek gaat naar school-effectiviteits-determinanten, maakt - als we zowel oude voor- als tegenstanders van de verzuiling mogen geloven - goede kans om tussen de zuilen verschillen te vinden in de onderwijskansen die zij leerlingen uit verschillende milieus bieden: effectiviteits- verschillen dus, die een uitvloeisel zouden zijn van het impliciet standsmatige karakter dat van meet af aan als een oneigenlijk uitvloeisel van de verzuiling is voorspeld (Jungbluth, 1985, hoofdstuk I en 2).
 4. r Aanleidingen genoeg om het vermoeden uit te spreken dat in de komendejaren in de discussie over schooleffectiviteit ook in Nederland de vraagzal rijzen of er effectiviteitsverschillen zdn, die verband houden rnet de zuil van de schotren. Zullen ouders kiezen voor confessioneel onderwijs, nu niet vanwege geloofsovertuigingen maar vanwege veronderstelde kwaliteits- kenmerken (vgl. Pelkmans, 1984)? Zijn die veronderstellingen dan terecht? En, veel crucialer nog, wat is dan de achtergrond van eventuele kwaliteitsverschillen tussen zuilen? Houden die wellicht verband met de mate waarin scholen venchillen in de leerdoelen die zij hanteren, zoals min of meer wordt verondersteld in het W.R.R.-advies over de inrichting van het basisonderwijs (W"R.R", 1986)? Is er verschil in het niveau van eindtermen (en daarmee van doorstroomkansen naar vervolgonderwijs) dat wordt gehanteerd in scholen uit verschillende zuilen? In dit paper zullen wij proberen een aantal van deze vragen te beantwoorden aan de hand van beschikbare data oyer de leerdoelen die leerkrachten in het basisonderwijs nastreven bii hun leerlingen (Jungbluth, 1985). De door die leerkrachten geïndiceerde streefniveaus vormen immers volgens een aaníal schooleffectiviteitsstudies (vgl. Maddaus, e.a., 1980) een mogel{jke ys1fufnling voor verschillen in effectiviteit . Variëren die stree-fniveaus inderdaod mel de zuil van de school? En is dat een uitvlaeisel van de samenstelling van de schoolbevolking? Of dreigen hier multi-level-fouten te worden gemqakt die bij voarbeeld heel nadrakkelíjk moeÍen worden vermeden bij de evaluatie van het onderwijsvoarrangsbeleid (Jungbfuth e.a, 1985)? Moel schooleffectiviteit misschien afzonderlijk worden gemeten voor bepaalde categorieën leer- lingen? Dwingt het standenkarakter van het basisonderwijs ons om verschillen in school- effectiviteit afzondcrlijk te toetsen voor onderscheiden herkomstmilieus? Data en analyse-opzet In 1983 zijn (Jungbluth, 1985, hoofdstuk 3 e.v.) bijna 200 leerkrachten op evenzoveel basisscholen ondervraagd over telkens vijfvan hun leerlingen. Het gaat om leerkrachten die les gaven in de leerjaren zeven of acht. Er zijn geen aanwijzingen voor gebrek aan repreentativiteit tenzij door de nogal trendy'onderzoelamoeheid'van de Randstad. Twee cruciale infornnatieblokken uit dit leerkrachtenonderzoek hebben betrekking op: - het beeld dat de leerkrachten hebben van de prestatiegeschiktheid van elk van hun leerlingen (tot een metrische score verwerkt uit oonpronkelijk 1l items; alpha : 0.92); - het streefniveau dat de leerkrachten hanteren in hun benadering van elke individuele leerling {ook wel aan te duiden met 'de eind*rmen) en dat in alledei opzichten opgevat kan worden als een voorafschaduwing van de keuze voor het voortgezet onderwijs (tot een metrische score verwerkt uit uiteindelijk 10 items; alpha : 0.86). Zowel de veronderstelde schoolgeschiktheid als het nagestreefde prestatieniveau zijn dus geïndiceerd door informatie die de leerkracht heeft gegeven enzeajnbovendien geizdiceerd per individuele leerling. In de analyses die op dit databestand zijn uiQevoerd en die gerapporteerd zijn in het onderzoeksverslag 'Verborgen Differentiatie' (Jungbluth, 1985), zijo de meeste analyses uitgevoerd op het niveau van de individuele leerling. Leerkracht- ofschoolkenmerken zijn daar steeds opgevat als contextuele kenmerken. ln de analyses die wij nu presenteren, is sprake vaa een hoger a€€regatieniveau. Er worden een aantal variabelen in de analyse betrokken die zijn samengesteld uit de beide bovenstaande variabelen op individueel leerlingniveau: l. Allereerst is er een gerniddelde berekend over de prestatiegeschiktheid van telkens vier door de leerkracht beoordeelde leerlingen, dat als nieuw contextueel kenmerk is toegevoegd aan de vijfde leerling. Telkens is dus aan elke individuele leerling een gegeven toegevoegd dat is sarnengesteld uit de informatie die de leerkracht verstrekte over de
 5. Í overige vier leerlingen. Aangezien er een strikte randomprocedure is gehanteerd b{f de selectie van de vijf door de leerkracht te beoordelen leerlingen kan deze nieuwe variabele worden betiteld als 'het beeld dat de leerkracht heeft van de prestatiegeschiktheid van de groep', geindiceerd door het beeld dat de leerkracht heeft van vier toevallig gekozen leerlingen uit die groep. 2. Op een analoge manier is aan de gegevens over de individuele leerling een contextueel kenmerk toegevoegd dat het gemiddelde streefniveau aangeeft dat de leerkracht hanteert voor de overige vier leerlingen uit de groep. Naast het streefniveau dat geldt voor elke individuele leerling is er dus een nieuw gegeven: 'het streefruiveau dat of de eindtermen die de leerkracht hanteert voor de groep als gekeeï, waarbij telkens die individuele leerling zelf wordt veronachtzaamd" Behalve dat door deze opzet analyses kunnen worden uitgevoerd op individueel leeilingniveau met groepskenmerken als contextuele variabelen, kunnen ook de nieuw gecreiierde groeps- kenmerken zelf als bij voorbeeld aÍhankelijke variabelen worden opgevat. Omwille van de technische eenvoud is verderop een pragmatische oplossing gekozen voor het probleem dat er steeds vijf min of meer verschillende groepskenmerken geindiceerd worden voor elke groep: telkens op grond van vier uit vijfleerlingen. Elke groep keert als het ware viifkeer in de analyses terug. Ter controle van de geldigheicl van deze procedure zijn enkele analyses uitgevoerd met als optie:'alleen elke vijfde leerling doet nnee'. Via die optie doet elke school/leerkracht/l*r- lingengroep (dat is voor de analyse, als consequentie van de opzet, gelijk) slechts én keer in de analyse mee. Dat levert geen wezenlijk andere resultaten op dan in de hier verderop gepresenteerde analyses waarin elke leerlingengroep vijfkeer (gedeeltelijk verschillend) wordt geïndiceerd, behalve de verschillende N en dus iets andere p-waarden. Alle uitgevoerde analyses zijn ANOVA's, waarbij metrische scores, indien ingevoerd als faktoren, eerst via een afrondingsformule tot een als nominaal op te vatten score zijn teruggebracht. De resultaten van de ANOVA-analyses zijn 'vertaald' in percentages verklaarde variantie; de toegelichte resultaten z{in hetzij oorspronkelijke afwilkingen van gemiddelden, hetzij afwijkingen van het gemiddelde na coÍïectie voor overige factoren plus covariaten (vgl. de SPSS-handboeken). Voor een uitvoerige verantwoording van d e dataverzameling en oorspronkelijke bewerkingen zij verwezen naar de paperback 'Verborgen Differentiatie'. Eindtermen op groepsniveau De eerste vraag die voor onze probleemstelling van belang is, is de vraag af er wel systematische verschillen bestaan in de eindtermen die gehanteerd worden op verschillende categorieën basisscholen Om die vraag te beantwoorden, wordt een variantie-analys€ Afhankelijke variabele is het gemiddelde streefniveau dat de leerkracbtzeg! te hanleren voor een viertal leerlingen uit de klas. De ingevoerde factoren zija: - zuil van de school - stÍeek van het land - al dan niet vernieuwend. Samen blijken deze factoren 9.2% van de variantie in het streefniveau te beschrijven, waarbij drie-weg en hogere interacties worden verwaarloosd. De tabellen 1,2 en3 bevatten precieze informatie over de aard van de verbanden.
 6. r Tabel I - Eindtermen op groepsniveau in bosisscholen, anderscheid.en ruar zuil en landstreek (afwijkingen van het gemiddeldd) (N scholen) midden-westen noord-oost openbaar -.05 (20) +.05 (18) -.ll (19) r.-k. +.17 (24) -.12 (38) -.06 (10) p.-c. +.10 (22) +.04 (11) -'02 (28) verkl. variantie: zuil niet sign. landstreek 1.a% bij P : .661 interactie 2.57, bij p:.000 * SD :0.530 Tabel 2 - Eindtermen op groepsniveau in basisscholen onderscheiden noar landstreek en vernieuwing (aÍwijkinsen van het gemiddelde) (N scholen) midden-westen noord-oost min of meer traditioneel +.21 (34) -.02 (31) min of meer vemieuwend -.05 (32) -.07 (36) +.03 (21) -.ll (36) verkl. variantie: landstreek l.4Vobiip: .001 vernieuwing 2.0% bij p: .666 interactie 1.4% bij p : .901 Tabel 3 - Eindtermen op groepsniyeau in basisscholen onderscleidcn naar zuil en vernieuwing (afwíjkingen van het gemiddeWd (N scholen) min of rneer traditioneel min of meer vernieuwend openbaar r.-k. p.-c. -.05 (28) +.n Q7) +.le (31) -.03 (2e) -.08 (4s) -.12 (30) verkl. variantie: zuil vernieuwing interactie met sryn. 2.0%bijP:.646 l.ó%blj P:.6t66 Weliswaar blijkt dat de eindtermen op groepsniveau in het basisonderwijs variëren met de zuil van de school, maar steeds pas in interactie met andere schoolkenmerken. De $ootste verschillen doen zicli voor binnen het bijzonder onderwijs, waarbij voor de katholieken de ligging in het land nogatr relevant is en bij de protestanten de vraag of zij zich vernieuwend vinden. Alvorens over te gaan tot een interpretatie van deze resultaten is het van belang om eerst maar eens te kijken naar de uitkomsten van veÍdere analyses.
 7. Prestatiegeschiktheid op groepsniveau De tweede vraag die deel uitmaakt van onze probleemstelling luidu z[in er systematische verschillen tussen basisscholen in termen van de schoolbevolking? Daarop is eigenlijk al uitvoerig antwoord gegeven in het rapport 'Verborgen differentiatie', maar we zullen die vraag nu beantwoorden op groepsniveat: zijn er verschillen tussen schoolbevolkinge4 afgaand op het gemiddelde oordeel van de leerkracht over de prestatiegeschiktheid van de leerlingen? Wanneer we een vergelijkbare analyse uitvoeren als in de voorgaandeparagraaf, dan wordt in totaal ongeveer evenveel variantie verklaard: 9.3%" Interessant is natuurlijk ofde variatie in prestatiegeschiktheid vergelijkbaar is met die in eindtermen. Tabel 4 - Prestatiegeschiktheid op groepsniveau in basisscholen, onderscheiden rwar zuil en landstreek (afwijkingen van het gemiddeldd) midden-westen noord-omt openbaar r.-k. p.-c. -.19 +.18 -.03 -.06 .00 +.15 -.30 +.31 +.08 verkl. variantie: zuil landstreek interactie 4.6%bijP:.s40 niet sign. 3.0%bii p=.000 * SD :0.572 Allereerst blijkt nu dat de zuil van de scholen wel een rechtstreeks verband laatzien met de veronderstelde prestatiegeschiktheid van de leeilingen, maar de factoren landstreek en vernieuwing niet. Die twee laatste faktoren worden pas interessant in hun interaktie met de zuil. Bovendien is er ook geen sprake van significante onderlinge interactie tussen landstreek en vernieuwing. Al met al dus nogal een ander plaatje dan bif de relatie tot eindtermen. De tabellen 4 en 5 bevatten de noodzakelijke informatie. Tabel 5 - hestatiegeschiktheid op groepsniveau in basisscholea onderscheiden naar zuil en vernieuwing (afuijkingen van het gemiddelde) min of meer traditioneel min of meer vemieuwend openbaar r.-k. p.-c. -.27 +.13 +.06 -.10 +.(D +.05 verkl. variantie: zuil vernieuwing interactie 4.67obljp:.000 niet sign. l.77obiip:.966
 8. r Bij vergelijking van de tabellen I en 4 wordt duidelijk dat de verschillen in gemiddeld niveau van eindtermen niet zonder meer terugkeren in de door de leerkrachten gepercipieerde verschillen in prestatie-gsschiktheid van hun leerlingen. Er treden onverklaarbare verschillen op, met namebinnen dekatholiekezuil diebliikensbeidetabellen inhetzuiden van hetlandde hàogste consistentie vertoon! in het noorden en oosten echter de stertst uiteenlopende scores oplevert. Vergelijken we de tabellen 3 en 5 dan zien we al even onverklaarbare verschillen: lage streefniveaus in het vernieuwende onderwlis lijken alleen gewettigd in de openbare'zuil', de relatief lage streefniveaus van 'traditioneel' werkende openbare scholen liiken daarentegen relatief juist hoog gegrepen, gegeven de kenne[ik zeor lage prestatiegeschiltheid van de leerlingen. Het is evident dat een correctie nodig is van het niveau van eindtermen van een school voor het type schoolbevolking lvaaflnee die school'!verkt'. Eindterm-verschillen na corÍectie voor ver§chillen in prestatie-gesdriktheid Daarmee zqin we aangeland bij de vraag die in termen van 'school+ffectiviteif aanzienlijk toegespitster is: zijn er verschillen tussen scholen in termen van de daar gemiddeld nagestreefde eindtermen, ook dan wanneer eerst gecorrigeerd wordt voor verschillen tussn die scholen in termen van gemiddelde prestatiegeschiktheid van de leerlingen? Tabel 6 bevat informatie over de rechtstreekse betekenis van de factorcn zuil, landstreek en vernieuwing voor het gemiddelde niveau van eindtermen na corrmtie (in de vorm van een covariaat) voor de gemiddelde prestrtiegeschitÍheid van de leerlingen. Tabet 6 - Eindtermen op groepsniveau met en zonder conÍrole vaor prestatiegeschikThetd aitgespli*t naar zuil lnndstreek en vemieuwing (afwiikíngen vm let gemiddelde) ongeorrigeerd geoorrigeerd voor pÍest geschikth. zuil op. r.-k. p.-c. landstreek zuid -.03 -.01 +.04 +.t)9 middenwest -.& -.05 +.@ -.o7 +O7 1.07o verkl. var. -.05 bii p: .ooo .00 werkwijze noordoost traditioneel vernieuwend +§7 -.03 -.05 +.09 -.08 1.5% verkl. var. btip: 'ooo 2.5%verkl.var. biip:.ooo De in tabel 6 gedemonsfieerde verschillen zijn beperkt. Aanzienlijk $oteÍe verschillen ontstaan wanneer de drie faktoren zuil, landstreek en vernieuwing in onderling verband worden gebracht. Dat is gebeurd door een typologie te construeren waarin 18 'groepen' scholen worden onderscheiden, variërend van traditioneel werkende openbare scholen in het zuiden tot vernieuwend werkende protestantse scholen in het noord-oosten van het land. Tabel 7 bevat een overzicht van de resultaten.
 9. r Tabel 7 - Rangordening van scholen, onderscheiden naar zuil, landstreek en vernieuwing naar het gemiddelde niveau van gehanteerde eindtermen na correctie voor de gemiddelde prestatiegeschiktheid van de leerlingen rangnuÍrmeÍ werkwijze landstreek afir. v.h, gemidd. l. ) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. traditioneel traditioneel traditioneel traditioneel traditioneel vernieuwend traditioneel vernieuwend traditioneel vernieuwend vernieuwend vemieuwend traditioneel vernieuwend veroieuwend vernieuwend vernieuwend traditioneel zuid zuid m.-w. m.-w. n.-o, zuid n.-o. m.-Itr, zuid n.-o. m.-w. zuid m.-w. n.-o. m.-w, zuid n.-o. n.-o. r.-k. p.-c. p.-c. openbaar openbaar openbaar p.-c. openbaar openbaar openbaar p.-c. r.-k. r.-k. r.-k. r.-k. p.-c. p.-c. r.-k. +.39 +.28 +.19 +.17 +.09 +.08 +.05 +.02 +.01 -.02 -.o7 -.10 -.10 -.13 -.t4 -.16 -.16 -.25 Bij nadere beschouiling van de ordening die plaats vindt in tabel 7 wordt duiddik dat noch de werkwijze van de scholen, noch de landstreek, noch de zuil afrorderliik een goede voorspeller is van kennelijke schooleffectiviteit. Maar de aangetooode veÍschillen in eindtermen zijn voldoende groot om ze niet afte doen als toevallig ofirrelevant ondanks de grillige oÍdening. De complexiteit neemt nog verder toe, wanner we ons een volgende vraag stellen: í§ de neiging om op relatieÍ hoge presatieniveaus te azm binnen een groep scholen geliik verdeeld over verschillende categorieën lcerlingen?Of verschilt de relatieve prestatiedruk op meer of minder pr€statiegerichte scholen ook nog weer bintren die scholen met het niveau van pÍestatie- geschiktheid van de leerlingen? Om die waag te beantwoorden moet het gemiddelde niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen niet als covariaat maar als factoÍ in de analyse worden betÍokken. Het resultaat van die operatie is de bevinding dat er inderdaad e€n interactie-effect optreedt tussen de schooltypologie van zuil, werkwiize en landstreek en het gemiddelde niveau van prestetie- geschiktheid van de leerlingen. Tabel 8 bevat de pÍecte,ze analy§€-Íesultat€n. Tabel S - De mate waarin het gemiddeldeniveoil van eindiermenop eenschoolvoorspelbaaris uit een combinoÍie van schoolkenmerken (zuil werkwijze en lnndstreeQ m ha gemiddelde niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen %verklaardevariantie p schoolkenmerken gemiddelde prestatie.geschiktheid van de leerlingen intpractie 9.370 27.57o 6.57a .000 .m0 .(m
 10. e Om te demonstreren tot welke consequenties dit interactie-effect uit tabel 8 leidt hebben wij in tabel 9 twee relatief'effectieve'en twee relatief ineffectieve'groepen scholen geselecteerd. In de tabel wordt duidelijk dat de ene groep scholen haar'effectiviteit' kennelijk dankt aan haar behandeling van de'top-groep', een andere groep scholenjuist aan haar behandeling van de minder getalenteerden. Maar uit het feit dat een groep scholen gemiddeld relatief hoge eisen stelt aan hun leerlingen,vahzo te zien niet te voorspellen of dat impliceert dat de traditioneel kansarme groep met hoge streefniveaus wordt geconfronteerd ofdat er sprake is van een soort 'school-effectiviteit' die voorbij gaat aan, de traditioneel kansarme groep. Tabel 9 - Gemiddeld niveau van eindtermen* dat gehanteerd wordt op scholen mel uiteenlopende soorten leerlingen (drie niveaus van prestatiegeschiktheid) in twee kenneliik relatief effectieve en twee kenneliik relatief ineffectieve gïoepen scholen gemiddelde prestatiegeschiktheid van de schoolbevolking laag middeLnatig hoog (Nscholen) 'effectief A. traditioneel zuiden r.-k. B. traditioneel zuiden p.-c. 2.95 'ineffectief C. vernieuwend zuiden p.-c. D, vernieuwend noord-oosten p.-c. 3.92 3.28 (e) (14) 4.67 3.81 3.74 3.67 3.60 (8) (14) 3.73 3.17 * ter oriëntatie: gemiddelde score voor'waarschijnlijke lbo-ers': 2.88 gemiddelde scoÍe voor'waarschijnlijke wvo-ers': 4.01 Eindtermen op het niveau van de individuele leerling In de voorafgaande analyses is steeds gewerkt met variabelen die een groepsgemiddelde indiceren, berekend over een aantal individuele leerlingen uit een klas. Keren we terug naar die oorspronkelijke, individuele leerlingkenmerken, dan ontstaat een analysebasis die aanzienlijk fïjnmaziger is dan in de voorafgaande analyses. Op dit lagere analyseniveau wordt een veel grotere precisie mogelijk terwijl tegelijk de totale hoeveelheid te verklaren variantie aanzienlijk toeneemt. Dat laatste impliceert dat de relatieve hoeveelheid variantie die verklaard wordt door bijvoorbeeld schoolkenÍnerken vanzelfsprekend afneemt. We beperken ons hier tot een illustratie en wel in tabel 10. 10
 11. Tabel l0 - Mate waarin de eindtermen die een leerkracht hantuert voor een individuele leerling verband houden met het beeld dat de leerkracht heeft van de prestatiegeschiktheid van die leerling en met een onntal kenmerken van de school (werkwiize, landstreek, zuil) 7o verklaarde variantie schoolkenmerken pÍestatiege§chiktheid interactie In vergel{jking tot de resultaten van de analyse op groepsniveau die in tabel 8 zijn gepresJnteerd, wordt nu duidelijk beter voorspeld welke eindtermen gelden voor een bepaalde í."rtiog. Dat tegelijk de relatieve voorspellende waarde van de schoolkenmerken daalt, spreekt ,anrelf. Oat delnteractiefactor zijn significantie verliest kan daarentegen een gevolg zijn van de nu wel zeer lage celbezetting. De volgorde die ontstaat in groepen scholen naar'kennelijke schooleffectiviteit'op grond van de anatyse in tabel l0 verschilt nauwelifks van die welke in tabel T staat vermeld. Maar de twiffel óver de vraag of die 'kennel{jke effectiviteit' wel alle leerlingen in gelijke mate treft, blijft overeind. Er is behalve de hier al gepresenteerde resultaten nog een andere bevinding die de twlifel voedt over de relatieve voorspelbaarheid van eindtermen op grond van schoolkenmerken. Wanneer we proberen om het niveau van eindtermen die een leerhacht hanteert vooÍ een bepaalde leerling, te voorspellen op grond van respertieveliik het niveau van eindtermen dat diEzelfde leerkracht hanteert voor klasgenoten, respectievelijk het niveau van prestatiegeschiktheid dat de leerkracht toeschrijft aan die klasgenoten, dan blijkt het eerste welgeteld 2.9%vaimtiets verklaren, het tweede in het geheel geen. Er is blijkbaar groot verschil in dz eindÍermen die gelden binnen een bepaalde leerlingengroep: zelfs wanneer er nanwkeurige informatie -beschikbaar is aver de eindtermen voor vier willekeuige leerlingen uil een klas, dnn is danruit nauwelijks of niet aÍ te teiden welke eindtermen van toepassing ziin wor een viifde leerling uit diezelfde groep. Bii vergelijking van de resultaten uit de voorafgaande analyses met die welke gepresenteerd zijn i1het rapport 'Verborgen Differentiatie', wordt waarschijnlijk dat sommige van de daar geconstaieerde verbanden op individueet lerlingniveau exírlazwaar zullen tellen in nu niet uitgevoerde analyses op groepsniveau. Dat geldt vooral voor een aantal leerkrachtkenmerken als politiekevoorkeur enleerlinggerichtheid. EnhetgeldtmogelijkexEa voor de in datrapport boschreven interacties tussen leerkrachÈ en leerlingkenmerken die erop wiizen dat eenzelfde type leertracht juist verschillend reageert op leerlingen met onderscheiden achtergrond- of gedragskenmerken. Discussie Vooralsnog is de term'school-effectiviteit'niet veel meer dan een hypothetisch construct. Het ontbreekt aan overÍuigende en harde aanwijzingen dat werkeliik vergelijkbare leerlingen verschillende onderwijskansen hóben wann@r zij formeel gelijke, maar feiteliik verschillend werkende scholen bezoeken. Het databestand dat voor dit paper gebruikt is om enige aanwijzingen voor effectiviteits- verschillen op te sporen in het huidige basisonderwijs, kan alleen onder aanname van bepaalde assumpties voor dat doel dienen. Tot die assumpties behoort de veronderstelling dat leerkrachten werkelijk die eindtermen bii leerlingen nastÍeven die zij denken na te streven en behoort ook de veronderstelling dat het beeld dat leerkrachten hebben van de prestatiegeschiktheid van hun leerlingen tot op gïote hoogte intersubjectief is. 2.9% s3.7% Q.sqa) .000 .000 n.s.
 12. r Wanneer die twee veronderstellingen juist zijn, dan blijkt uit de voorafgaande analyses dat er opmerkelijke veschillen bestaan in de eindtermen die in de hoogste leerjaren van het basisonderwijs worden nagestreefd bij de leerlingen. Die verschillen kunnen weliswaar grotendeels worden herleid tot de capaciteiten van de betrokken leerlingen (die overigens op hun beurt voor maar liefst 27.87, variëren met wat de leerkrachten rapporteren over de achtergrond van die leerlingen; vgl. 'Verborgen Differentiatie'), maar daarbovenop blijken een aantal schoolkenmerken van belang. In de hier gekozen analyse-opzet is een cruciale rol toegekend aan de zuil van de scholen Achteraf kan op zijn best worden vo"stgestetd dat de daardoor geïndiceerde identiteit van de scholen pas van belang is voor de gehanteerde eindtermen, indien er ugeliik ook enkele andere schoolkenmerken in de analyse worden beÍrokkeh Samen indiceren die kenmerken (zuil, hndstreek en de vage typering als meer traditioneel of meer vernieuwend werkend) waarschijnlijk iets heet anders dan elk van die schoolkenmerken afzonderliik. Wii denken nadrukkelijk aan het door Brophy en Good veronderstelde verschiinsel dat scholen werken met normen die voortvloeien uit min of meer toevallige historisch gegroeide omstandighedcn waarin meer of minder hoge prestatiestandaarden haalbanr worden geacht, wenselijk worden gevonden of tot de 'huisstiil' van de school of leerkracht ziin gaan behorert Die 'huisstijl' van de scholen of leerkrachten schijnt overigens niet voor alle leerlingen van zo'n school eenzelfde soort gevolgen te hebben. Er doen zich allerlei varianten voor, waarbii soms juist relatief hoge eisen worden gesteld aan leerlingen 'aan de onderkant', soms juist aan de leerlingen 'aan de top'. Vooral wanneer straks, bij voorbeeld bij de evaluatie van het onderwijsvoonangsbeleid, wordt nagegaan of bepaalde vonnen van onderwijsinrichting een positiefeffect hebben op de leerprestaties van de leerlingen, dan kan zateziet in geen geval worden volstaan met ongedifferentieerde 'schoolgemiddelden', zelft niet wanneeÍ ook spreidingsmaten worden verdisconteerd. Er zal moeten worden vergeleken inhoeverre verschillende inrichtingsvarianten meer of minder 'effectiefl ziin voor uiteenlopende cate- gorieën leerlingen. Daarbij zouden wel eens heel verschillende conclusies kunnen gelden voor wat betreft school-effectiviteitsverschillen voor traditioneel kansarme en traditioneel kansrijke leerlingen. De historische ontwikkeling van het basisanderwijs in Nederhnd heeft ertoe geleid dat plaatsetijk opmerkelijke verschillen in opvaning heersen over cruciale lcerdoeleru We noemen als actueel voorbeeld het zinsontleden, dat hier wel, daar niet als lcerstofonderdeel wordÍ doorgeschoven naar het v.o.. Nog steeds geldt dat basisscholen zeer van elkaar kunnen uerschillen in bij voorbeeld de mate waain zii prat gaan op het afleveren von gedegen v.w.o.-kandidaten En in het kader van de onderwijsvernieuwing zijn zeer tegenstrijdige opvattingen geventileerd over de wenselijkheid van cagnitieve leerdaelpn voor leerlingen uit kansarme milieus. Tel dnnrbij op dat de sociale samenstelling vail schoohevolkingm aok in eenzelfde stad" dorp of wijk sterk kan uiteenbpe4 zii het als uitvloeisel van de sociale samenstelling van wijken dan wel van bepaaWe 'rolverdelingen' fiissen scholen in eenzeltde wijk. Samen zijn deze complicaties voldaende aanleiding om nadrukkeliik onder dc aandacht te brengen dat valide schooleffectiviteitsonderzoek om meer waagt dan een goede operationa- lisatie van schoolorganisatiekenmerken Schoolelfectivíuitsondenoek eN minstens zoveel aandacht yoor een valide butrumentering van de 'pedagogische huisstijl' van de scholen en leerkrachten Die 'pedagogische huisstijl' varieert vooralsrng onvoorspelbaar voor verschil- lende categorieën leerlingen binnen éénzelfde groep of school
 13. l- Literatuur Brophy, Jere 8., Research on the selffulfilling prophecy and teacher expectarioa Institute for research on teaching. Michigan, 1982. Brophy, J.E. en T.L. Goo( Tearher-student relatianships.Ilolt, Rinehart and Winston. New York,1974. Coleman, J., T. Hoffer and S. Kilgore: Cognitive outcomes in public and private schools. Sociologt of education,ss (1982), 65-76. Coleman, J., T. Hoffer and S. Kilgore: Achievement and segregation in secondary schools: a further look at public and private school differences. Sociologt of education,55 (1982), 162-182. Coleman, J., T. Hoffer en S. Kilgore: High school achievement; public, caÍholic and private schools compared Basic Books, New York, 1982. Heek, F. van e.a., Het verborgen talent Milieu, schoolgeschiktheid en schoolkeuze Meppel, 1969. Jungbluth, Paul, en Ad Breemans, Ongelijkheidsreproduktie door differentiatie. Het zoek- geraatÍe ideaal van de eenheidsschool. Commius, zomer 1984, nr. 14, blz. 188-211. Jungbluth, Paul, Theo Buis, Geert Driessen en Arie Mens, De evahniie van het onderwijs- voonangsbeleid" Voorstellen voor onderzoek nanr het gebruik van O.V.B.-faciliuiten en naar de daarbij beoogde effekten Instituut voor Toegepaste Sociologie Q.T.S.). Nijmegen, 1985. Jungbluth, Paul, Verborgen differentiatie. Leerlingbeeld en onderwijsaanbad op de basis- school Instituut voor Toegepaste Sociologie (I.T.S.). Niimegen, 1985. Laarhoven, P. van, B. Bakker, J. Dronkers en H. Schijf: Richting van de school en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs. Paper te preseníeren tijdens de Vlaafits- Nederlandse Sndiedagen voor Sociologen en Antropologen Amsterdam, april 1986. l.aarhoven, P. van, B. Bakker, J. Dronkers en H. Schiji Some aspeds of school careers in public and non-public primary schools. Te verschijneo ín:. Tijdschrift voor Onderwijs- research, 1986-2. Madaus, George F., Peter W. Airasian en Thomas Kellagh*n, School Etfectiveness; A Reassessment of the Evidence. McGraw-Hill. New York, 1980. Pelkmans, A.H.W.M., Samenwerkingsscholen in ontwikkeling. Instituut voor Toegepaste Sociologie (LT.S.). Nijmegen, 1984. W.R.R., Basisvorming in het onderwijs. Staatsuitgeverij. 's4ravenhage, 1986. 13
Anúncio