O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

پیشنهادگپ فیلم The Last of Us

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a پیشنهادگپ فیلم The Last of Us (20)

Anúncio

پیشنهادگپ فیلم The Last of Us

  1. 1. ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫بابیلون‬ ‫انتشار‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫مختلفی‬ ‫اطلاعات‬ ‫است‬ ‫ماهی‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫بالاخره‬ ،‫یابد‬ 25 ‫دسامبر‬ 2022 ،‫اکران‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫منتشر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫محدود‬ ‫فیلم‬ ‫اکران‬ .‫بدهد‬ ‫را‬ ‫اسکار‬ ‫مراسم‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شانس‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫عمومی‬ 6 ‫ژانویه‬ 2023 ‫یک‬ ‫از‬ ‫حکایت‬ ‫رسما‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫زبان‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫آن‬ ‫اکران‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫سال‬ ،‫انداخته‬ ‫ها‬ ‫عوا‬ ‫کرده‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫بازیگرانی‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫مل‬ ‫ادام‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫ه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اطلاعات‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫این‬ .‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫بابیلون‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫بابیلون‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫کارگردانی‬ ‫و‬ ‫نویسندگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاریخی‬ ‫درام‬ ‫یک‬ ‫عهده‬ Damien Chazelle ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫معروف‬ ‫کمپانی‬ Marc Platt Production ‫و‬ Material Pictures ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫شاخص‬ ‫می‬ ‫شزل‬ ‫دیمین‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬ ‫فیلم‬ ‫به‬ ‫توان‬ Whiplash ‫تحسین‬ ‫و‬ ‫معروف‬ ‫فیلم‬ ، ‫شده‬ La La Land ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ First Man .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫پرداخته‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شاخصی‬ ‫بازیگران‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫توان‬ ‫م‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫مگوایر‬ ‫توبی‬ ‫و‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫به‬ ‫کمپانی‬ ‫هم‬ ‫تاریخی‬ ‫درام‬ ‫این‬ ‫پخش‬ ‫سئول‬ Paramount Pictures ‫حرفه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارگان‬ ‫ترین‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫هالیوود‬ ‫سینمای‬ ‫فیلم‬ ‫داستان‬ Babylon ‫پیش‬ ‫چنانچه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫کردیم‬ ‫ذکر‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫را‬ ‫طلایی‬ ‫عصر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاریخی‬ ‫درام‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫روایت‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫حضور‬ ‫پیرامون‬ ‫بسیاری‬ ‫شایعات‬ .‫کند‬ ‫واکنشی‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ .‫شدند‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫شایعات‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رسانه‬ ‫اعلام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫بابیلون‬ ‫داستان‬ :‫گفت‬ ‫داشت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضورش‬ ‫ای‬ ‫روایت‬ ‫دو‬ ‫گر‬ ‫ره‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫صامت‬ ‫سینمای‬ ‫از‬ ‫گذار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫سینمای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ .‫بود‬ ‫مصوت‬ ‫سینمای‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مراحل‬ ‫یافتن‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بابیلون‬ ‫تدوین‬ ‫این‬ ، ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫درآمد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫منتقدان‬ ‫و‬ ‫تماشاگران‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫اکران‬ ‫یک‬
  2. 2. ‫گفته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫شاهکار‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫جنون‬ ‫تصویری‬ ‫بابیلون‬ ‫سین‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫دهه‬ ‫مای‬ 1920 ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ .‫گذارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چاپلین‬ ‫چارلی‬ ‫شخصیت‬ ‫حضور‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫که‬ ‫جالبی‬ ‫نکته‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چاپلین‬ ‫چارلی‬ ،‫آگاه‬ ‫افراد‬ ‫گفته‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫فیلم‬ .‫نیست‬ ‫داستان‬ ‫اصلی‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫مکمل‬ ‫بازیگران‬ ‫فیلم‬ Babylon ‫این‬ ‫در‬ ‫استون‬ ‫اما‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫تولید‬ ‫پیش‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫فیلم‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ 2020 ‫اما‬ ‫ولی‬ ‫کرد‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫خبر‬ ‫این‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعلام‬ ‫بعد‬ ‫چندی‬ ‫استون‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ‫ریزی‬ ‫می‬ .‫شد‬ ‫استون‬ ‫اما‬ ‫جایگزین‬ ‫رابی‬ ‫مارگو‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫کرده‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫گیلبرت‬ ‫جان‬ ‫نقش‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آمریکایی‬ ‫شاخص‬ ‫بازیگر‬ ،‫پیت‬ ‫برد‬ ‫است‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پیت‬ . 3 ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫دهه‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫بسیاری‬ ‫شاخص‬ ‫های‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جوایز‬ ‫توانسته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ 2 ،‫اسکار‬ ‫جایزه‬ 1 ‫و‬ ‫بفتا‬ ‫جایزه‬ 2 ‫گلدن‬ ‫جایزه‬ .‫بیاورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫گلوب‬ John Gilbert ‫عصر‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کارگردان‬ ،‫بازیگر‬ ‫یک‬ ،‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫نقشش‬ ‫پیت‬ ‫که‬ ‫بو‬ ‫هالیوود‬ ‫در‬ ‫طلایی‬ ‫شخصیت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫د‬ “ ‫بزرگ‬ ‫عاشق‬ “ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫صامت‬ ‫های‬ .‫رسید‬ ‫جهانی‬ ‫شهرت‬ ‫به‬ ‫تهیه‬ ،‫رابی‬ ‫الیز‬ ‫مارگو‬ ‫نقش‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استرالیایی‬ ‫بازیگر‬ ‫و‬ ‫کننده‬ Clara Bow ‫را‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫هالیوود‬ ‫بازیگران‬ ‫مشهورترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫توان‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ها‬ ‫جهان‬ ‫سینمای‬ ‫بازیگران‬ ‫تاثیرگذارترین‬ ‫ز‬ ‫می‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫او‬ .‫شناسند‬ The Wolf Of Wall Street ‫شناخته‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جذابی‬ ‫های‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ Bombshell ‫و‬ Tonya ‫نقش‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫گذاشت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫ماندنی‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫ملکه‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫ال‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫یزابت‬ Mary Queen Of Scots ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫تیت‬ ‫شارون‬ ‫نقش‬ ‫و‬ Once Upon A Time Hollywood .‫کرد‬ ‫اشاره‬
  3. 3. ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آمریکایی‬ ‫موفق‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کرده‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نقش‬ ‫مارگو‬ ‫که‬ ‫بو‬ ‫کلارا‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫خاطر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بازیگرانی‬ ‫معدود‬ ‫جز‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫مشهور‬ ‫صامت‬ ‫های‬ ‫توانست‬ ‫موفقیت‬ .‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫هم‬ ‫مصوت‬ ‫سینمای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫مگوایر‬ ‫توبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫شاخص‬ ‫بازیگران‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫نقش‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ Charlie Chaplin ‫شهرت‬ ‫عمده‬ ‫مگوایر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫مدیون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سال‬ ‫بین‬ ‫عنکبوتی‬ ‫مرد‬ ‫های‬ ‫های‬ 2002 ‫تا‬ 2007 .‫است‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫عنکبوتی‬ ‫مرد‬ ‫نقش‬ ‫او‬ 2021 ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تکرار‬ ‫طولانی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گینس‬ ‫رکورد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مارول‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حرفه‬ ‫ترین‬ ‫فیلم‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫شاخص‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ Brothers ‫و‬ The Great Gatsby .‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫چا‬ ‫سر‬ ‫ایفا‬ ‫مگوایر‬ ‫را‬ ‫نقشش‬ ‫که‬ ‫چاپلین‬ ‫چارلی‬ ‫به‬ ‫ملقب‬ ‫جونیور‬ ‫چاپلین‬ ‫اسپنسر‬ ‫رلز‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫کرده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫شده‬ ‫کمدین‬ ‫و‬ ‫بازیگران‬ ‫ترین‬ ‫بود‬ ‫هالیوود‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یادماندی‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫اش‬ .‫دارد‬ ‫جهان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بازیگرانی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫می‬ ‫اند‬ ‫در‬ ‫جون‬ ‫لی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫روری‬ ‫و‬ ‫ویوینگ‬ ‫سامارا‬ ،‫مینگلا‬ ‫مکس‬ ،‫واترستون‬ ‫کاترین‬ ،‫وونگ‬ ‫می‬ ‫آنا‬ ‫نقش‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫اسکاول‬ ‫فیلم‬ ‫شده‬ ‫دوبله‬ ‫نسخه‬ Babylon ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫بابیلون‬ ‫فیلم‬ ،‫گفتیم‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ 2022 ‫اوایل‬ ‫و‬ 2023 ‫این‬ ‫انتشار‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ .‫برود‬ ‫سینماها‬ ‫پرده‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شاهکار‬ ‫لقب‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ،‫اند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫خ‬ ‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دوبله‬ ‫خود‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫صورت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫ود‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫نفراتی‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫هستید‬ ‫علاقمند‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫دوبله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫سری‬ ،‫اثر‬ ‫این‬ ‫جهانی‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫بینید‬ .‫بزنید‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫پلتفرم‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خوشنام‬ ‫دهندگان‬ VOD ‫هدف‬ .‫است‬ ‫ایران‬ ‫پ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫محتوای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫لفترم‬ ‫حرفه‬ ‫اختصاصی‬ ‫دوبله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ .‫است‬ ‫ای‬
  4. 4. ‫برترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آهنگسازی‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫دوبله‬ ،‫ترجمه‬ ‫اختصاصی‬ ‫تیم‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫دوبلورها‬ ‫ای‬ ‫همک‬ ‫کشور‬ ‫دوبله‬ ‫استودیوهای‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫اری‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫تعداد‬ ‫پر‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫ترین‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫نسخه‬ ‫یا‬ ‫وی‬ ‫تی‬ ‫اندروید‬ ،‫اندورید‬ ‫های‬ POW ‫وب‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫شما‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫اپل‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫می‬ .‫ببرید‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫توانید‬ :‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫مجموعه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ها‬ ‫وایکینگ‬ ‫سریال‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بازمانده‬ ‫آخرین‬ ‫سلایر‬ ‫سریال‬The Last of Us ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫جدید‬ ‫انیمیشن‬ ‫دانلود‬ ، ‫دانلود‬ ‫انیمه‬ ‫و‬ ‫سلایر‬ ‫دانلود‬ ‫ب‬ ‫گپ‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫لینک‬ ‫ا‬ ‫فیلم‬

×