O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

نقد و بررسی فیلم Emily.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a نقد و بررسی فیلم Emily.docx (14)

Mais de gapfilm (17)

Anúncio

نقد و بررسی فیلم Emily.docx

  1. 1. ‫و‬ ‫هنرمندان‬ ‫شخصی‬ ‫زندگی‬ ‫محور‬ ‫حول‬ ‫فراوانی‬ ‫سینمایی‬ ‫آثار‬ ،‫اخیر‬ ‫قرن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫خلق‬ ‫که‬ ‫آثاری‬ ‫فیلم‬ ‫اغلب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ،‫اند‬ ‫ساخته‬ ‫ژانر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شده‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫رسیده‬ ‫برای‬ ‫مشهور‬ ‫افراد‬ ‫زندگی‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫اند‬ ‫فیلم‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫جذاب‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫داستانی‬ ‫خط‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫سینمایی‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ،‫کند‬ Emily .‫است‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ Emily ‫روایت‬ ‫امیلی‬ ‫زندگی‬ ‫داستان‬ ‫گر‬ ‫شناخت‬ ‫شاعر‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ،‫برونته‬ ‫درام‬ ،‫نامه‬ ‫زندگی‬ ‫ژانر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انگلیسی‬ ‫شده‬ ‫ه‬ ‫شاخص‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫رمانتیک‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫بگوییم‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫تری‬ ‫شده‬ ‫اثری‬ ‫ن‬ ‫بلندی‬ ‫رمان‬ ،‫درآورده‬ ‫تحریر‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫برونته‬ ‫امیلی‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫بادگیر‬ ‫های‬ Wuthering Height ‫آن‬ ‫نام‬ ‫حداقل‬ ،‫باشیم‬ ‫نخوانده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گوشمان‬ ‫به‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫با‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫خورده‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫نویسنده‬ ‫کوتاه‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ Emily ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫امیلی‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ،‫آغاز‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫تنها‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫نامی‬ ‫نویسنده‬ ‫این‬ ‫کوتاه‬ ‫زندگی‬ ‫نمایش‬ 30 ‫و‬ ‫کرد‬ ‫عمر‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫دوم‬ ‫هدف‬ .‫رفت‬ ‫دنیا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ ‫فیلم‬ ‫رمان‬ ‫خلق‬ ‫چگونگی‬ ‫نمایش‬ ‫هم‬ ‫معروف‬ “ ‫بلندی‬ ‫بادگیر‬ ‫های‬ “ .‫است‬ ‫فیلم‬ Emily ‫امیلی‬ ‫تنش‬ ‫پر‬ ‫زندگی‬ ‫اینکه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫روایت‬ ‫را‬ ‫برونته‬ ‫شدن‬ ‫معلم‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫تلاش‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫کند‬ ‫پدر‬ ‫خواسته‬ ‫(که‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رویاهایش‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫و‬ )‫است‬ .‫کشد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫تلاش‬ ‫در‬ ‫امیلی‬ ‫پدر‬ ،‫فیلم‬ ‫ابتدایی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫امیلی‬ ‫ام‬ ‫شود‬ ‫خواهرش‬ ‫مانند‬ ‫ا‬ ‫دنباله‬ ‫بیشتر‬ ‫امیلی‬ ‫سرک‬ ‫هم‬ ‫او‬ ‫شدن‬ ‫نویسنده‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برادرش‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫شی‬ ‫می‬ ‫تلاش‬ ،‫بخش‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ .‫است‬ ‫برادرش‬ ‫رابطه‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بلندی‬ ‫رمان‬ ‫و‬ ‫امیلی‬ ‫شخصی‬ ‫دقیقا‬ ‫رمان‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ .‫کند‬ ‫نمایان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫بادگیر‬ ‫های‬ ‫اتفاقات‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫او‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬ ‫داستان‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نشات‬ ‫برونته‬ ‫امیلی‬ ‫شاعرانه‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نکاتی‬ ‫حاوی‬ ‫مکان‬ ‫مثال‬ ‫می‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫مکان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫روایت‬ ‫رمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ،‫شده‬ ‫شباهت‬ .‫دارند‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ،‫منتقدان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫فیلم‬ ‫تجربه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بلندی‬ ‫رمان‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫تجربیات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫برونته‬ ‫امیلی‬ ‫ها‬ ‫بادگیر‬ ‫ی‬
  2. 2. ‫می‬ .‫دانند‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫فیلم‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رمان‬ ‫داخل‬ ‫اتفاقات‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫لمس‬ ‫خوبی‬ .‫کنید‬ ‫بلندی‬ ‫رمان‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫شک‬ ‫بی‬ ،‫باشید‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫بادگیر‬ ‫های‬ ‫تما‬ ‫شای‬ ‫فیلم‬ ‫برد‬ ‫خواهید‬ ‫بیشتری‬ ‫لذت‬ ‫امیلی‬ ‫ارجاع‬ ‫رمان‬ ‫به‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسخه‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫کنید‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کوتاهی‬ ‫زندگی‬ ‫او‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫تلاش‬ ،‫رمان‬ ‫در‬ ‫کاترین‬ ‫مرگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫زندگی‬ ‫او‬ ،‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫بیننده‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ .‫است‬ ‫زده‬ ‫گره‬ ‫فنی‬ ‫بررسی‬ ‫سینمای‬ ‫فیلم‬ Emily ‫شناخته‬ ‫بازیگر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫اوکانر‬ ‫فرانسیس‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫کارگردانی‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫کارگردانی‬ ‫اولین‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫عملکرد‬ ،‫است‬ ‫وارد‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫اشکالاتی‬ ‫علیرغم‬ ‫توانسته‬ ‫گفته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اهدافی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫او‬ ،‫اوکانر‬ ‫های‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫تقریبا‬ ‫توانسته‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫منتقدان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امیلی‬ ‫فیلم‬ ‫بی‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫اشکال‬ ‫سریع‬ ‫روند‬ ‫توانسته‬ ‫داشته‬ ‫تری‬ ‫کرده‬ ‫اضافه‬ ‫همچنین‬ ‫او‬ .‫باشد‬ ‫کوتاه‬ ‫امکان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫کلی‬ ‫تجربه‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫فیلم‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ .‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫تماشاچی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ Emily ‫نویسنده‬ ‫زندگی‬ ‫پیرامون‬ ‫آن‬ ‫جذاب‬ ‫داستان‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫بلندی‬ ‫رمان‬ ‫نگارش‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫بادگیر‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توانسته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بازیگری‬ ‫قوی‬ ‫تیم‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارگردانی‬ ‫های‬ ‫سینمای‬ ‫در‬ ‫محبوب‬ ‫بازیگر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مکی‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫خوبی‬ ‫امیلی‬ ‫یعنی‬ ‫فیلم‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬ ،‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫برونته‬ ‫بسیار‬ ‫او‬ ‫انتخاب‬ .‫بیاید‬ ‫بر‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫توانسته‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بینندگان‬ ‫عقیده‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بوده‬ ‫هوشمندانه‬ ‫بخش‬ ‫توانسته‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ .‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مخا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امیلی‬ ‫شخصیت‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫بزرگ‬ ‫بازیگران‬ ‫او‬ ‫کنار‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫طب‬
  3. 3. ‫کرده‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کوهن‬ ‫جکسون‬ ‫الیور‬ ‫و‬ ‫وایتهد‬ ‫فیون‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کرده‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫امیلی‬ ‫معشوقه‬ ‫و‬ ‫برادر‬ ‫های‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ .‫اند‬ ‫را‬ ‫بیننده‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بوده‬ ‫هوشمندانه‬ ،‫منتقدان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫بازیگر‬ ‫کلیف‬ ‫هیت‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫رمان‬ ‫در‬ ‫ادگار‬ .‫اندازد‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ،‫کنیم‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫کوتاه‬ ‫خیلی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ Emily ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫رمان‬ ‫طرفداران‬ ‫برای‬ ‫عاشقانه‬ ‫نامه‬ ‫یک‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ “ ‫بلندی‬ ‫های‬ ‫بادگیر‬ “ ‫می‬ .‫است‬ ‫به‬ ،‫بوده‬ ‫عاشقانه‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫اوکانر‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ .‫بیاید‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫توانسته‬ ‫خوبی‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫جدید‬ ‫انیمیشن‬ ‫دانلود‬ ، ‫دانلود‬ ‫انیمه‬ ‫و‬ ‫سلایر‬ ‫دانلود‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫لینک‬ ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬

×