O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lezu

asa

  • Seja o primeiro a comentar

Lezu

  1. 1. Առաջադրանք.Արտագրիր՝մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտտեղերում։ Գոյականի հոգնակիթվի կազմությունը.հոգնակիակերտ մասնիկներ։Ընդհանուր կանոններից շեղումները՝
  2. 2. Ներ՝միավանկ,գրաբարումվերջնահնչյուն ն ունեցողները՝մատն, մուկն,ձուկն, հարսն, եզն, նուռն,գառն, լեռն, թոռն,ծոռն,բեռն, դուռն, ծունկն: Եր՝բազմավանկ բառերում.վերջանումեն միավանկ գոյականով՝ դեղատուն,ձեռագիր,նստացույց,հանքահոր,փառատոն… Ներ՝բայարմատով ավարտվողները՝մեծատուն (մեծտուն ունեցող), վիպագիր (վեպգրող),ժամացույց (ժամ ցույց տվող),հանքափոր (հանք փորող)…. Գաղտնավանկով երկվանկ բառերից՝  առաջին վանկը գաղտնավանկ՝ներ՝գրիչներ, մկրատներ, բռնակներ….  երկրորդվանկըգաղտնավանկ՝եր՝ տետրեր, արկղեր, աստղեր… Կին, մարդ,պարոն, անձ՝ կանայք, մարդիկ,պարոնայք, անձիք։Ցի ածանցով վերջացողները կարող են և ք-ով կազմվել՝քաղաքացի- քաղաքացիք, երևանցի-երևանցիք։ Կողմնակից-հավքականություն նշանակողները՝ենք-Գրիգորենք, Արմենենք… Անեզական գոյականներ՝ Ալպեր, ԱմերիկայիՄիացյալՆահանգներ … Անհոգնական գոյականներ՝  Նյութ ցույց տվողները՝երկաթ,ջուր,հաց….  Վերացականները՝երազանք,սեր,հավատարմություն, հոգածություն…  Հավաքական գոյականներից՝նամականի,աշակերտություն, ուսանողություն… Կան հավաքականներ,որոնց հոգնակին նշանակում է տեսակներ՝ ժողովուրդներ (տարբեր ժողովուրդ),ջրեր (տեսակավորջրեր)։
  3. 3. Առաջադրանք.Կազմիրտրվածգոյականներիհոգնակին. 5. Ազ դ ր ե ր , խաչ ակ ի ր ն ե ր , ն ո ր ած ի ն ն ե ր , ը ն չ աց ք ն ե ր , մ ե ղ վ աբ ո ւ յ ծ ն ե ր , ե զ ր ե ր , ն ախամ ար դ ի ք , ս առ ս ո ւ ռ , ձ ե ռ ն ափայ տ, ան աս ն ակ ե ր ե ր , 6. Ման կ ավ ար ժ ն ե ր , գ ո ր ծ ար ք ն ե ր , գ ի ն ե տն ե ր , փո ք ր ատառ ե ր , գ ր ագ ի ր ն ե ր , պահ ան ջ ատե ր ե ր , աշ խատատե ղ ե ր , ս ար ալ ան ջ ե ր , ջ ր ավ ազ ան ն ե ր , ար ժ ե թղ թե ր ն ի զ ակ ակ ի ր ն ե ր , 7. Ակ ան ջ օ ղ ե ր , թմ բ ե ր , գ ի ն ե տն ե ր , թան աք աբ ծ ե ր , լ ե ռ ն ագ ն աց ն ե ր , ժ ամ ագ ո ր ծ ն ե ր , զ ո ւ գ ափո ղ ք ե ր , օ ր ե ն ս դ ի ր ն ե ր , վ ակ առ ո ւ ն ե ր , կ ար մ ար ախայ տն ե ր ։ 8. բ ն ագ ր ե ր , ավ ան դ ատո ւ ն ե ր , մ ե ն ապար ե ր , գ ո ր ծ ատե ղ ե ր , ս ան ր ե ր , ն ե ր դ ի ր , ո ւ ղ ե ց ո ւ յ ց ն ե ր , ս ար դ ո ս տայ ն ե ր , ո ս տր ե ն ե ր , ս ար ալ ան ջ ե ր , 9. գ ե ր ձ այ ն , ն ավ թամ ո ւ ղ ն ե ր , հ ե ր թապահ ն ե ր , ս կ յ ո ւ ռ ն ե ր , ան վ ադ ո ղ ե ր , խաղ ավ ե ր ջ ե ր , առ ան ձ ն ատն ե ր, 10. կ ր ք ե ր , տպատառ ե ր , ծ ո վ ախո ր շ ե ր , տե ղ ե կ ագ ր ն ե ր , կ ավ ագ ո ր ծ ն ե ր , ատամ ն աբ ո ւ յ ժ ն ե ր , խար դ ավ ան ք ե ր , տի կ ն աը ք , ջ ր ափո ս ե ր 11. տր ամ աջ ափե ր պաս տառ ն ե ր , ճ ամ փե զ ր ե ր , բ ան աձ և ե ր , ս վ ի ն ն ե ր , կ մ ի ն դ ր ն ե ր , հ ար ս ն ե ր , լ աս փո ղ ե ր , ծ վ ե ն ն ե ր , գ ան ձ ար կ ղ ե ր ։
  4. 4. Առաջադրանք 1. Ընտրիր ներքևում տրվածբառերից, անհրաժեշտփոփոխություններ արա և տեղադրիր բաց թողած տեղերում։ 2. Գտիր գոյականները,որոշիր՝որ հոլովովեն դրված։ 1. Շրջեց, երկնքի ճախրող, 2. վերադարձավ, ,
  5. 5. 1. Անհրաժեշտփոփոխությունների ենթարկելով՝փակագծի բառերը տեղադրիր բաց թողած տեղերում։ 2. Մար դ ի կ , խն դ ր ան ք ը , ե ս ը , մ ր մ ն ջ աց 3. Մար դ ի կ , կ պչ ո ւ մ , գ լ ո ւ խ տալ ի ս , ան ց ն ո ղ 4. Գո ր ծ ած ,Հ ար ց տալ ո ւ ց , Իր , ար տահ այ տե լ ո ւ 5. Վեր եր թռնում, անկողնու, այրվողի, սարսափից 6. Հիվանդ չես, մոտենալով, աջքով,գույնդ
  6. 6. 7. Նայում էր,չդիմանալով,կայծակին,ակնթարթում, 8. Գտիր գոյականները,որոշիրհոլովն ու հոլովումը։

×