Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

विदेशी व्यापार.pptx

  1. ने.हि.मिाहिद्यालय ब्रम्हपुरी हि. ए. VI सेहमस्टर हिषय:- भारतीय अर्थव्यिस्र्ा घटक:- आहर्थक हिकासात हिदेशी व्यापाराची भूहमका अहिव्याख्याता:-आर. एल. आदे
  2. :-  अर्थव्यवस्र्ेत ववकासाची भूविका  आवर्थक ववकासाचे इंविन
  3. ववदेशी व्यापाराचे िहत्व :-  प्रत्यक्ष फायदे  अप्रत्यक्ष फायदे
Anúncio