O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hodnocení veřejné služby české televize

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Hodnocení veřejné služby české televize (11)

Mais de Filip Rožánek (20)

Anúncio

Hodnocení veřejné služby české televize

 1. 1. www.ceskatelevize.cz HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŢBY Setkání s novináři 22. 5. 2013 květen 2013
 2. 2. Důvody, pro které se Česká televize a Rada ČT rozhodly systematicky sledovat úroveň a míru naplňování veřejné sluţby, kterou má ČT zajišťovat, lze shrnout do následujících bodů: • Zákon 231/2001, Zákon o České televizi a Kodex České televize definují celou řadu obecných i konkrétních požadavků na televizní vysílání veřejné služby. Zároveň je vyžadováno pravidelné sledování míry naplňování těchto požadavků (více v části OBECNÉ CÍLE). • Země s dlouholetou tradicí médií veřejné služby - například Velká Británie či Nizozemí - mají procesy monitorující naplňování principů veřejné služby již nastavené, jiné západoevropské státy je zavádějí. Jedná se o logický vývoj a Česká televize by se ve středo- a východoevropském prostoru ráda stala průkopnicí měření hodnoty poskytované médii veřejné služby. • Výstupy z měření a hodnocení slouží k realizaci dohledu Rady ČT nad plněním úkolů veřejné služby Českou televizí. • Na interní úrovni poskytuje hodnocení zpětnou vazbu pro sestavování programu, pro lepší a efektivnější řízení či kvalitnější kontrolu procesů v rámci České televize. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 DŮVODY PRO REALIZACI PROJEKTU
 3. 3. Hodnocení je realizováno pomocí tří metodických přístupů, vzájemně odlišných typem zjišťovaných indikátorů plnění veřejné sluţby: • Indikátory vycházející z měřitelného chování a postojů veřejnosti, • Indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT, • Indikátory vycházející z tzv. „tvrdých dat“, např. z databáze odvysílaných pořadů AOP. Plnění úkolů veřejné sluţby ČT je přitom hodnoceno ze tří úhlů, tj. podle: • Míry naplňování mezinárodně uznávaných obecných cílů stanovených pro média veřejné služby, modifikovaných pro podmínky ČT, podle konkrétních zásad definovaných Zákonem o ČT a Kodexem ČT – Výstupy typu 1 • Míry uspokojování potřeb různých diváckých skupin, jehož sledování vyžaduje Kodex ČT – Výstupy typu 2 • Vývoje základních ukazatelů charakterizujících úroveň vysílání veřejné služby, tj. podle Zásahu, Kvality a Dopadu vysílání (tzv. metodika RQI) – Výstupy typu 3 Unikátnost vytvořené metodiky spočívá v syntéze hodnocení ze 3 různých úhlů pohledu vycházejících z analýzy 3 odlišných okruhů dat. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PRINCIPY HODNOCENÍ
 4. 4. A1. DENNÍ KONTINUÁLNÍ VÝZKUM ČT - DKV •Spokojenost diváků s různými typy pořadů •Vnímaná míra originality •Schopnost pořadů zaujmout diváky A2. DATABÁZE ODVYSÍLANÝCH POŘADŮ - AOP •Podíl pořadů, programových typů atp. na celkovém vysílacím čase ČT, například: • podíl titulkovaných pořadů, • podíl výukových pořadů, • podíl původní tvorby v oblasti dramatických, zábavních a dětských pořadů, • podíl pořadů s duchovní a náboženskou tématikou, • podíl regionálního vysílání atp. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 A. INTERNÍ ZDROJE ČT
 5. 5. B1. DATA Z ELEKTRONICKÉHO MĚŘENÍ SLEDOVANOSTI – ATO • Zásah (reach) pořadů, programových typů, například: • zpravodajských pořadů, • aktuálně-publicistických a diskusních pořadů, • vzdělávacích a osvětových pořadů • regionálního vysílání • převzatých pořadů B2. KVANTITATIVNÍ VÝZKUM - TRACKING • pravidelný reprezentativní výzkum na divácké populaci B3. KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ • expertní posouzení plnění zásad stanovených Kodexem ČT pro zpravodajské pořady, zdroje: Media Tenor, Jaroslav Formánek a kolektiv autorů www.ceskatelevize.czkvěten 2013 B. EXTERNÍ ZDROJE
 6. 6. Prostřednictvím reprezentativního kvantitativního výzkumu na dospělé populaci diváků jsou zjišťovány hodnoty konkrétních parametrů potřebných pro hodnocení plnění veřejné sluţby ČT. • REALIZACE: 1. vlna – 11-12/2012, 2. vlna - 5/2013, půlroční frekvence • VZOREK: reprezentativní vzorek dospělé TV populace ČR, v každé vlně 1 000 respondentů • METODA SBĚRU DAT: F2F CAPI (osobní dotazování s pomocí PC), délka dotazníku 40 minut • REALIZÁTOR: TNS AISA, renomovaná společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění • CÍLE: • zjištění deklarované sledovanosti a obliby TV stanic • identifikace image hlavních stanic, důvěryhodnosti a vztahu k jednotlivým TV stanicím českého televizního trhu (na základě hodnotové baterie výroků) – pouţití pro hodnocení plnění veřejné sluţby ČT • měření intenzity vztahu diváckých skupin a kvality divácké zkušenosti - pouţití pro hodnocení plnění veřejné sluţby ČT • měření loajality diváků, vnímání klíčových pořadů a osobností televizního trhu - pouţití pro hodnocení plnění veřejné sluţby ČT • ad hoc otázky dle aktuální potřeby (například pro oddělení marketingu ČT) www.ceskatelevize.czkvěten 2013 DESIGN TRACKINGOVÉHO VÝZKUMU
 7. 7. Od 1.1.2013 došlo v DKV k několika změnám: • Panel diváků byl navýšen na 1000 respondentů (dříve 750). • Došlo ke změně (zjemnění) škály pro hodnocení pořadů, nově jsou pořady hodnoceny na stupnici 1 až 10, kde 1=nejhorší hodnocení, 10=nejlepší hodnocení (dříve byla používána méně diferencující školní stupnice 1 až 5) • Byl pozměněn vzorec pro výpočet koeficientů spokojenosti s pořady - nově nabývá hodnot mezi 1 a 10 (původně byly hodnoty získané na stupnici 1-5 přepočteny na koeficient v rozpětí -10 až +10) • Byly přidány dvě nové proměnné „Originalita“ a „Zaujetí“ ve formě výroků, s nimiž respondenti vyjadřují souhlas či nesouhlas (ano/ne): • Výrok pro měření ORIGINALITY: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ • Výrok pro měření míry ZAUJETÍ: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ www.ceskatelevize.czkvěten 2013 ZMĚNY V DENNÍM KONTINUÁLNÍM VÝZKUMU ČT
 8. 8. 7 PILÍŘŮ HODNOCENÍ Poţadavky definované Kodexem ČT a doporučení Dětské televizní charty modifikovaná na lokální podmínky budou společně s dalšími sledovanými parametry převedeny na indikátory (jak to známe i z hodnocení veřejné sluţby ČT v posledních letech). Měření indikátorů bude postaveno na následujících datových zdrojích a metodologických přístupech: 1.Data z elektronického měření sledovanosti ATO Mediaresearch 2.Výsledky pravidelného trackingového výzkumu VPA ČT 3.Pre-testy dětských pořadů před jejich nasazením do vysílání 4.Měření spokojenosti rodičů se specifickými vzdělávacími dětskými pořady v rámci stávajícího panelu denního kontinuálního výzkumu (DKV) 5.Měření míry funkčnosti interaktivních prvků ve vysílání ČT :D prostřednictvím analýzy využívání příslušných webových stránek ČT 6.Výsledky analýzy odvysílaných pořadů (AOP) 7.Expertní posouzení úrovně dětských pořadů www.ceskatelevize.czkvěten 2013 KONCEPT HODNOCENÍ DĚTSKÉHO KANÁLU ČT :D
 9. 9. A. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ OBECNÝCH CÍLŮ VEŘEJNÉ SLUŢBY
 10. 10. ŠEST OBECNÝCH CÍLŮ PRO MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŢBY, MODIFIKOVANÝCH PRO PODMÍNKY ČESKÉ TELEVIZE Vysílání České televize by mělo usilovat o dosaţení následujících šesti cílů: 1.Zvyšování informovanosti občanů, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie 2.Podpora vzdělanosti a vzdělávání 3.Stimulace kreativity a kvality v kultuře (chápané v širokém slova smyslu) 4.Prezentace České republiky, jejích regionů a komunit 5.Přibližování (představování) světa občanům České republiky 6.Poskytování výdobytků nových telekomunikačních technologií a služeb veřejnosti Na následujících stranách nabízíme přehled základních výsledků z hodnocení naplňování jednotlivých cílů. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ
 11. 11. A1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 1 Zvyšování informovanosti občanů, udrţování a rozvoj občanské společnosti a demokracie
 12. 12. Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. • Pro zjišťování míry oslovení populace médii se využívá proměnná zásah (reach). Zásahem přitom pro účely měření veřejné služby rozumíme sledování určitého typu pořadů nepřetržitě minimálně 15 minut v jednotlivém týdnu. V roce 2012 činil zásah zpravodajských, aktuálně-politických či diskusních pořadů ČT 51% české populace 15+, což je o tři procentní body více než v roce 2011. • Oproti předchozímu roku mírně vzrostla také spokojenost se zpravodajskými, aktuálně- politickými a diskusními pořady ČT, a to o jeden p.b. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 ZÁSAH A SPOKOJENOST SE ZPRAVODAJSKÝMI POŘADY ČT
 13. 13. • Nejčastěji jsou do diskusních pořadů Václava Moravce zváni představitelé ČSSD, poměr zástupců vládních a opozičních stran je však ve svém celku přibližně vyrovnaný. • K relativně nižší účasti mimoparlamentních politických stran a hnutí je potřeba poznamenat, že jejich činovníci jsou zváni do diskusního pořadu Politické spektrum, jehož se představitelé parlamentních stran neúčastní. ČSSD ODS TOP09 KSČM neza- řazený VV Lidem STAN SZ Piráti KDU- ČSL SsČR OVM 1. část 33 26 21 9 8 6 3 2 2 1 0 0 OVM 2. část 31 21 22 9 7 6 5 1 1 1 3 1 celkem 64 47 43 18 15 12 8 3 3 2 3 1 www.ceskatelevize.czkvěten 2013 ÚČAST ZÁSTUPCŮ POLITICKÝCH STRAN V POŘADU OVM
 14. 14. A2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 2 Podpora vzdělanosti a vzdělávání
 15. 15. • Meziroční průměrný týdenní zásah vzdělávacích pořadů v populaci 15+ poklesl o 2 p.b. Současně vzrostla spokojenost se vzdělávacími pořady o 2 p.b. Jde o relativně obvyklý fenomén, neboť sledovanou skupinu pořadů opouštějí první ti, kteří jsou méně spokojeni a zůstává tvrdé divácké jádro, deklarující vyšší spokojenost. • 83% populace 18+ rozhodně nebo spíše souhlasí s názorem, že ČT významně přispívá ke vzdělanosti (celkový index indikátoru 67%); 81% souhlasí s názorem, že ČT nabízí řadu pořadů, při jejichž sledování se naučí něco nového (index indikátoru 67%); 75% pak souhlasí s výrokem, že ČT významně přispívá k právnímu vědomí obyvatel (index indikátoru 62%). Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 OBECNÉ INDIKÁTORY PODPORY VZDĚLANOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ
 16. 16. A3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 3 Stimulace kreativity a kvality v kultuře (chápané v širokém slova smyslu)
 17. 17. Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT STIMULACE KREATIVITY A KVALITY V KULTUŘE Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 18. 18. • ČT má v očích diváků mezi ostatními TV dominantní postavení v oblasti ryze kulturních pořadů (tj. hudba, divadlo, umění) a českých filmů. • Vedoucí postavení si ČT udržuje také na poli českých seriálů. Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. Zdroj: Tracking ČT www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PŮSOBENÍ ČT V OBLASTI KULTURNÍCH POŘADŮ
 19. 19. • V roce 2012 došlo oproti předchozímu roku k výraznému nárůstu podílu menších a kombinovaných sportovních odvětví. • Hlavní příčinou je extenzivní vysílání ČT z Olympijských her v Londýně, kdy byl a) věnován prostor i relativně okrajovým sportům, které v neolympijských letech nejsou v popředí zájmu; b) docházelo ke kombinování živých přenosů z různých sportovních odvětví v rámci jednoho bloku vysílacího schématu (tedy v rámci jednoho pořadu). www.ceskatelevize.czkvěten 2013 STRUKTURA SPORTOVNÍCH POŘADŮ
 20. 20. A4. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 4 Prezentace České republiky, jejích regionů a komunit
 21. 21. • Mezi roky 2011 a 2012 vzrostl zásah regionálních pořadů z 8 % na 11 % a spokojenost diváků z 91 % na 93 %. • 77 % populace souhlasí s názorem, že ČT dává ve svém vysílání dostatečný prostor pro prezentaci kultury a života národnostních a etnických menšin v ČR (celkový index indikátoru 64 %). Zdroje: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT, AOP ČT Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 VYBRANÉ INDIKÁTORY PREZENTACE REGIONŮ ČR A JEJÍCH KOMUNIT
 22. 22. • Brněnské studio ČT se v roce 2012 podílelo na vysílání ČT1 14 % a na vysílání ČT2 10 %. • Ostravské studio ČT se v roce 2012 podílelo na vysílání ČT1 10 % a na vysílání ČT2 rovněž 10 %. Podíl jednotlivých studií na celostátním vysílání ČT1 a ČT2 Zdroj: AOP ČT www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PODÍL REGIONÁLNÍCH STUDIÍ NA VÝROBĚ PROGRAMU
 23. 23. A5. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 5 Přibliţování (představování) světa občanům České republiky
 24. 24. • Meziročně mírně vzrostl průměrný týdenní zásah převzatých pořadů (z 45 % na 47 %). Spokojenost s nimi se zlepšila o 1 p.b. • O jeden procentní bod klesl celkový podíl evropské tvorby na vysílání ČT (z 94 % na 93 %). Kategorie Evropská tvorba zahrnuje i domácí tvorbu. Zdroje: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT, AOP ČT Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PŘEVZATÉ POŘADY, PODÍL EVROPSKÉ TVORBY
 25. 25. A6. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ OBECNÝ CÍL 6 Poskytování výdobytků nových telekomunikačních technologií a sluţeb veřejnosti
 26. 26. • Všechny portály ČT vykázaly meziroční příliv návštěvníků. • Nejdynamičtější nárůst návštěvnosti zaznamenal portál www.ctsport.cz (+82 %) . • Provoz na kmenovém portálu České televize www.ceskatelevize.cz se meziročně zvýšil o 12 %. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 VÝKON INTERNETOVÝCH PORTÁLŮ ČT
 27. 27. B. HODNOCENÍ USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB SPECIFICKÝCH DIVÁCKÝCH SKUPIN
 28. 28. POŢADAVKY NA USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB A PŘÁNÍ RŮZNÝCH DIVÁCKÝCH SKUPIN, KLADENÉ KODEXEM ČT Kodex ČT stanovuje pro vysílání České televize následující pravidla související s potřebami různých diváckých skupin: 1. ČT je povinna pravidelně získávat a analyzovat údaje o potřebách a přáních jednotlivých diváckých skupin. 2. ČT si musí být vědoma, že se jednotlivé divácké skupiny vzájemně odlišují svým kulturním a uměleckým cítěním a žánry či uměleckými směry, které upřednostňují. Povinností České televize je uspokojit pokud možno celé spektrum diváckých skupin. 3. ČT musí zohledňovat pluralitu diváckých očekávání tak, aby různými pořady, včetně řešení jejich aranžmá, uspokojila různé divácké skupiny. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
 29. 29. B1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ DIVÁCI ORIENTOVANÍ NA POLITICKO- EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 30. 30. • Poměr zásahu divácké skupiny orientované na politicko-ekonomické zpravodajství vůči zásahu celé populace 15+ je u zpravodajských relací Události a Události a komentáře výrazně vyšší než u hlavních zpravodajských relací komerčních stanic. CS: Diváci orientovaní na politicko-ekonomické zpravodajství Zásah hlavních zpravodajských pořadů 2012 – Porovnání s CS 15+ Podíl diváků, kteří sledovali pořady kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch www.ceskatelevize.czkvěten 2013 POROVNÁNÍ ZÁSAHU CS 15+ A SPECIFICKÉ CS KLÍČOVÝMI ZPRAVODAJSKÝMI POŘADY RŮZNÝCH STANIC
 31. 31. C. HODNOCENÍ VÝVOJE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
 32. 32. HODNOCENÍ PODLE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ ÚROVNĚ VYSÍLÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŢBY – METODIKA RQI Hodnocení je zaloţeno na modifikované britské metodice RQI, která je rámcem pouţívaným k průběţnému monitorování výkonu BBC. Při adaptaci metodiky na domácí podmínky jsme také částečně vyuţili principy pouţívané nizozemskou NPO. Specifikace jednotlivých prvků RQI: • REACH (R) Zásah pořadů a žánrů v celé populaci a v jednotlivých diváckých skupinách • QUALITY (Q) Kvalita kanálů, žánrů a pořadů • IMPACT (I) Dopad pořadů na diváckou obec www.ceskatelevize.czkvěten 2013 VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI)
 33. 33. C1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ PRO ČESKOU TELEVIZI JAKO CELEK
 34. 34. ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZÁSAHU (R), KVALITY (Q) A DOPADU (I) NA ÚROVNÍ CELÉ ČT Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 35. 35. C2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ ZÁSAH (REACH)
 36. 36. Průměrný týdenní zásah České televize v jednotlivých CS (R) Podíl diváků z CS, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch www.ceskatelevize.czkvěten 2013 ZÁSAH V JEDNOTLIVÝCH SOCIO- DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH • U obou pohlaví a téměř ve všech věkových skupinách meziročně vzrostl zásah o jeden až dva procentní body. • Jedinou výjimku tvoří věková skupina 15-24 let, kde došlo k poklesu sledovanosti o jeden procentní bod.
 37. 37. PRŮMĚRNÝ PODÍL NA DIVÁCÍCH 15+ V RÁMCI CELODENNÍHO VYSÍLÁNÍ SROVNÁNÍ LET 2008 - 2012 www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 38. 38. C3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ KVALITA (QUALITY)
 39. 39. • Nejvyšší spokojenost panuje s dokumentárními, vzdělávacími a hudebními pořady, nejmenší spokojenost naopak s dramatickými a náboženskými pořady. TABULKA DAT: SPOKOJENOST S POŘADY 2011 2012 Zpravodajské pořady 91% 91% Publicistické pořady 89% 91% Dramatické pořady 88% 90% Zábavné pořady 90% 91% Hudební pořady 89% 92% Dokumentární pořady 90% 92% Vzdělávací pořady 90% 92% Náboženské pořady 87% 90% RQI – Žánry – Spokojenost s pořady (Q) Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT www.ceskatelevize.czkvěten 2013 SPOKOJENOST S POŘADY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ŢÁNRŮ
 40. 40. D. INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH INDIKÁTORŮ RADOU ČT
 41. 41. www.ceskatelevize.czkvěten 2013 PŘÍKLAD INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH INDIKÁTORŮ RADOU ČT ZÁSAH V JEDNOTLIVÝCH SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH Uvedený příklad interpretace je vztažen ke grafu na listu 36 této prezentace • ČT jako celek zasáhla každý týden v průměru 78% populace 15+, což značně převyšuje limit, které si pro oslovení veřejnosti stanovuje BBC (70%). V meziročním srovnání došlo k navýšení o 1,4 p.b. • U obou pohlaví a téměř ve všech věkových skupinách meziročně vzrostl zásah o 1 až 2 p.b. Jedinou výjimku tvoří věková skupina 15-24 let, kde došlo k poklesu sledovanosti o jeden procentní bod. U této cílové skupiny obecně klesá strávený čas u televize jako mediatypu. ČT se ji snaží zasáhnout prostřednictvím nových medií. • Na základě naměřených zásahů obou pohlaví a jednotlivých věkových skupin vysíláním ČT uvedených v grafu na listu 36 Rada ČT konstatuje, ţe ČT splňuje poţadavky: ustanovení zákona 231/2001 § 31, odst.(4), v části : Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk a pohlaví,
 42. 42. E. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ MĚŘENÍ VÝKONNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADŮ PODLE METODIKY RQI
 43. 43. Příklady hodnocení jednotlivých titulů NEVINNÉ LŢI (premiéry ČT1) Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013 *Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne) **Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne) www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 44. 44. Příklady hodnocení jednotlivých titulů ČTYŘI V TOM (premiéry ČT2) Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013 *Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne) **Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne) www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 45. 45. Příklady hodnocení jednotlivých titulů UDÁLOSTI (premiéry ČT1 + ČT24) Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013 *Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne) **Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne) www.ceskatelevize.czkvěten 2013

×