O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
แนวการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ . ดร . เจริญผล สุวรรณโชติ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครู <ul><li>การบริหารการศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  </li></ul><ul>...
<ul><li>การบริหารการศึกษา </li></ul><ul><li>การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>การกำหนดแผนการจัดการศึกษาที่เป็...
<ul><li>การสร้างและการพัฒนาการกิจการการจัดการศึกษาต่าง ๆ เช่น การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร...
<ul><li>การบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษา  </li></ul><ul><li>หลักการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ด้วยหน่วยงานที่เป็นต้น...
<ul><li>การบริหารกิจการนักเรียน - นักศึกษา การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการเรี...
<ul><li>งานศึกษานิเทศก์ </li></ul><ul><li>งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ </li></ul><ul><li>ศึกษานิเทศก์คือผู้ทำงานกับครูเป็นประเ...
<ul><li>งานในฐานะศึกษานิเทศก์ ก็ต้องมีการบริหารงานในฐานะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>ทั้งสองประการต้อ...
<ul><li>งานที่เกี่ยวกับการนิเทศ ประกอบด้วยหลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศมากมายที่ศึกษานิเทศก์ต้องนำมาใช้...
<ul><li>ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ที่สำคัญคือผลที่เกิดกับครูเพราะศึกษานิเทศก์ทำงานกับครู ศึกษานิเทศก์ไม่ได้ท...
<ul><li>ก . ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครู </li></ul><ul><li>ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู </li></ul><ul><li>การริเริ่ม สร้...
<ul><li>ข . ความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การจัดทำและการพัฒนาหลักสูตร </li></ul><ul><li>หลักสูตร...
<ul><li>๓ . ความสามารถในการใช้สื่อ  </li></ul><ul><li>สื่อตรง ๆ (Direct Experience) </li></ul><ul><li>สื่อสัญลักษณ์ </l...
<ul><li>การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ </li></ul><ul><li>การอ่านผลงานในหน้าที่ส่วนใหญ่ ผู้รับการประเมินจะเสนอม...
<ul><li>๓ . ผู้เสนอจำนวนมาก เสนอผลงานที่ไม่ตรงกับหน้าที่ที่ขอมา โดยเฉพาะงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม...
<ul><li>๔ . ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะต้องแสดงให้เห็นชัดว่า ผลงานที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ขอมาต้องชัดเจนว่า เกิดผ...
<ul><li>๕ . ผลที่เกิดกับครู และบุคลากรอื่น ๆ หลายคนชอบเสนอว่า ผลเกิดกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาก...
ผลงานวิชาการ <ul><li>๑ . ผลงานวิจัย เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการขอตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชียวชาญพิเศษ งานวิจัยจะต้อ...
จุดอ่อนของการทำการวิจัย <ul><ul><ul><li>ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ งานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เรื่องงานวิจัยอย่างเหมาะสมก...
<ul><ul><ul><li>เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น Secondary Source  มากกว่า Primary Source </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ง...
<ul><li>ความสำคัญของการทำการวิจัยในระดับนี้ คือ ผลการวิจัยต้องนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ไม่ใช่การบริหารส...
<ul><li>สำหรับระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขอให้ข้อเสนอแนะเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องการวิจัยและพัฒนา จะต้องสร้างความมั่นใจว่า ว...
ผลงานวิชาการอื่น ๆ <ul><li>ต้องสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เป็นตำราที่สามารถอ้างอิงได้ และใช้ได้อย่างแพร่ห...
<ul><li>การทำผลงานวิชาการ ต้องเข้าใจและระลึกเสมอว่า การทำผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงตำแหน่งไม่ใช่เป็นการวิจัยเพื่อรับปริญญา...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

หลักการประเมิน

Baixar para ler offline

หลักการประเมินการปฏิบัติงาน

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

หลักการประเมิน

 1. 1. แนวการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ . ดร . เจริญผล สุวรรณโชติ
 2. 2. ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครู <ul><li>การบริหารการศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา </li></ul><ul><li>ต้องกำหนดให้การบริหารของผอ . เขตพื้นที่เปรียบเสมือน อธิบดี หรือเลขาธิการ เพียงแต่ย่อส่วน Scale ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ งานการบริหารบุคคล ฯลฯ ลงมา </li></ul><ul><li>สิ่งที่สำคัญ คือความคิดและการดำเนินงานที่สร้างสรรค์งานการศึกษาในเขตที่รับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด </li></ul><ul><li>การบริหารงานในลักษณะสังคมประชาธิปไตย และการบริหารในรูปแบบประชาธิปไตย </li></ul><ul><li>ดังนั้น ผอ . เขต ต้องได้รับการประเมิน ดังตัวอย่างนี้ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>การบริหารการศึกษา </li></ul><ul><li>การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>การกำหนดแผนการจัดการศึกษาที่เป็น Strategic Plan Corporate Plan, Action Plan. </li></ul><ul><li>การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ฯลฯ </li></ul><ul><li>การบริหารงานในสำนักงาน การกระจายอำนาจ งานบริหารงานธุรการ การเงินและงบประมาณ การบริหารบุคลากร </li></ul><ul><li>การบริหารงานงบประมาณการศึกษาภายในเขต </li></ul>
 4. 4. <ul><li>การสร้างและการพัฒนาการกิจการการจัดการศึกษาต่าง ๆ เช่น การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารและการดำเนินการงานวิจัย </li></ul><ul><li>การบริหาร Outputs แล ะ Outcomes นักเรียนในเขตพื้นที่ </li></ul><ul><li>อื่น ๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้กำหนดไว้ความรู้ทางการบริหาร </li></ul><ul><li>ความรู้การบริหาร ทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหาร หน้าที่ในการบริหาร ตามลักษณะ Classical Administrative Theory และ Neo-classical Theory </li></ul><ul><li>ความรู้ในการบริหารการศึกษาทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทางการศึกษา ความรู้ทางสังคมวิทยา ความรู้ด้านจิตวิทยา ความรู้ด้านเทคนิควิทยา ฯลฯ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>การบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษา </li></ul><ul><li>หลักการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ด้วยหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด เช่น </li></ul><ul><li>การบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานการวางแผน งานปฏิบัติตามนโยบาย และสร้างสรรค์นโยบาย การกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์และงาน IT การสร้างข้อมูลที่จำเป็น การจัดองค์การ งานการเงินและงบประมาณฯลฯ </li></ul><ul><li>การบริหารงานบุคคล การสนับสนุนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การจัดแบ่งสายงาน การกระจายอำนาจ ฯลฯ </li></ul><ul><li>การบริหารงานวิชาการ การสร้างสรรค์งานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิชาการที่เกิดขึ้นมาใหม่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิชาการเพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน งานวิจัยทาการศึกษาและการเรียนการสอน ข้อมูลทางวิชาการทั่วไปและในสถานศึกษาฯลฯ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>การบริหารกิจการนักเรียน - นักศึกษา การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการเรียนการสอน ฯลฯ </li></ul><ul><li>การบริหารสัมพันธ์ภาพระหว่างชุมชน การจัดตั้งองค์การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา การกระจายการศึกษาสู่ชุมชนและชุมชนมาสู่สถานศึกษาฯลฯ </li></ul><ul><li>บริหารการศึกษาทั่วไป และบริหารสถานศึกษาด้วย ความรู้ทางการศึกษา ความรู้ทางสังคมวิทยา ความรู้ด้านจิตวิทยา ความรู้ด้านเทคนิควิทยา ฯลฯ </li></ul><ul><li>บริหารสถานศึกษาด้วย ทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหาร หน้าที่ในการบริหาร ตามลักษณะ Classical Administrative Theory และ Neo-classical Theory </li></ul><ul><li>อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย </li></ul>
 7. 7. <ul><li>งานศึกษานิเทศก์ </li></ul><ul><li>งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ </li></ul><ul><li>ศึกษานิเทศก์คือผู้ทำงานกับครูเป็นประเด็นสำคัญ และอย่าลืมว่าศึกษานิเทศก์ต้องทำตนให้เป็นครูของครูให้ได้ </li></ul><ul><li>งานในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ถือว่าเป็นผู้บริหารหน่วยงานย่อยระดับ Sub-organization จึงต้องมีหน้าที่ในการบริหารภายใต้นโยบายขององค์การทีสังกัด และตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการการบริหารให้งานการนิเทศเป็นไปอย่างทันกับการเปลี่ยนแปลง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>งานในฐานะศึกษานิเทศก์ ก็ต้องมีการบริหารงานในฐานะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>ทั้งสองประการต้องทำหน้าที่ในฐานะศึกษานิเทศก์ซึ่งได้แก่การนิเทศการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษาแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับให้เป็นผู้รับผิดชอบอย่างใด </li></ul><ul><li>งานในฐานะศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติตามหลักการ ทฤษฎี และความเป็นจริงของการนิเทศการศึกษาที่ดำเนินการอยู่ ไม่ใช่เอาหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศมาใช้โดยที่ตนเองไม่ได้ทำ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>งานที่เกี่ยวกับการนิเทศ ประกอบด้วยหลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศมากมายที่ศึกษานิเทศก์ต้องนำมาใช้ การใช้วิธีการเดิม ๆ เหมือนกันหมดทั่วประเทศเป็นการไม่สร้างสรรค์งานการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การศึกษาและการใช้นวัตกรรมทางการนิเทศและความคิดสร้างสรรค์ในการนิเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีผลงานในด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่ถือว่าเป็นศึกษานิเทศก์ที่ดี แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องนำมาทดลองใช้จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่สมควรนำมาใช้ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ที่สำคัญคือผลที่เกิดกับครูเพราะศึกษานิเทศก์ทำงานกับครู ศึกษานิเทศก์ไม่ได้ทำงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และโดยเฉพาะไม่ได้ทำงานกับนักเรียน นักเรียนกับผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งชุมชน และที่เกิดกับการจัดการศึกษาเป็นผลกระทบ และความสำคัญของผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานคือ Outcomes ไม่ใช่ Outputs แต่เพียงอย่างเดียว </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ก . ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครู </li></ul><ul><li>ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู </li></ul><ul><li>การริเริ่ม สร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>การหาความรู้ใหม่ </li></ul><ul><li>การคิดและใช้นวัตกรรม </li></ul><ul><li>งานวิจัย </li></ul>
 12. 12. <ul><li>ข . ความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การจัดทำและการพัฒนาหลักสูตร </li></ul><ul><li>หลักสูตรแกนกลาง </li></ul><ul><li>หลักสูตรท้องถิ่น </li></ul><ul><li>หลักสูตรพิเศษ </li></ul><ul><li>หลักสูตรเปิด ( Open Curriculum) </li></ul><ul><li>หลักสูตรแบบบูรณาการ ( Integrated Curriculum) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>๓ . ความสามารถในการใช้สื่อ </li></ul><ul><li>สื่อตรง ๆ (Direct Experience) </li></ul><ul><li>สื่อสัญลักษณ์ </li></ul><ul><li>สื่อใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>๔ . ผลที่เกิดของครู </li></ul><ul><ul><li>นักเรียนคือหัวใจของผลที่เกิดซึ่งจะต้องมีทั้ง Outputs และ Outcomes </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>การสร้างสรรค์ผลงานทางการศึกษาและการเรียนการสอน </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ </li></ul><ul><li>การอ่านผลงานในหน้าที่ส่วนใหญ่ ผู้รับการประเมินจะเสนอมีลักษณะ ดังนี้ </li></ul><ul><li>เสนอตามหลักการ หรือหลักวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่นั้น เป็นต้นว่า ผู้บริหารก็กล่าวถึงหลักการ หรือทฤษฏีการบริหารที่รู้มา หรือ ศึกษานิเทศก์ก็นำหลักการของการนิเทศมากล่าวถึง ส่วนหน้าที่จริง ๆ ที่ปฏิบัติกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง </li></ul><ul><li>หน้าที่ที่เสนอจะไม่ตรงกับหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติจริง เป็นต้นว่า ได้มีการประกันคุณภาพสถานศึกษา แต่การประกันคุณภาพกลับเป็นเรื่องดรรชนีชี้วัด บางรายชี้แจงว่า ได้ใช้นวัตกรรม และวิธีการทางการศึกษา เช่น e -Learning, e-Innovation, e-Library, PDCA, POSDCoRB และอื่น ๆ แต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทำอย่างไร ทำที่ใด และได้ผลอย่างไรจะไม่ปรากฏ </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 15. 15. <ul><li>๓ . ผู้เสนอจำนวนมาก เสนอผลงานที่ไม่ตรงกับหน้าที่ที่ขอมา โดยเฉพาะงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีลักษณะงานที่บุคคลผู้นั้นต้องปฏิบัติ และไม่จำเป็นที่ต้องนำเสนอ ควรนำเสนอเฉพาะงานในหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน จนผู้ประเมินสามารถเห็นได้ว่า นั่นคืองานในหน้าทีที่ตรงกับสายงาน </li></ul>
 16. 16. <ul><li>๔ . ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะต้องแสดงให้เห็นชัดว่า ผลงานที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ขอมาต้องชัดเจนว่า เกิดผลงานอะไรบ้าง การใช้หลักการตามหลักวิชาการสามารถรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการรับรองผลงานของผู้รับการประเมิน เป็นการรับรองตามหลักวิชาการเท่านั้น ผู้รับการประเมินจะมีส่วนด้อยในเรื่องนี้ </li></ul>
 17. 17. <ul><li>๕ . ผลที่เกิดกับครู และบุคลากรอื่น ๆ หลายคนชอบเสนอว่า ผลเกิดกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย แต่ Outcome ของนักเรียนอยู่ที่ไหน หรือในกรณีครูที่เกี่ยวข้องได้รับการยกย่องเป็นครูต้นแบบบ้าง ได้รับรางวัลบ้าง สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นผลที่ไม่สามารถประเมินความสามารถของผู้รับการประเมิน จะต้องพิจารณาลักษณะงานของผู้ขอ เป็นต้นว่า กรณีที่เป็นผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นเจริญขึ้น มีผลก้าวหน้าทางวิชาการ ทางการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษากับสถานศึกษาอื่น กับชุมชน ผลสำเร็จที่เป็น Outcome ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ในส่วนของศึกษานิเทศก์ ผลที่เกิดจะต้องเกิดกับครู เพราะศึกษานิเทศก์ทำงานกับครู ผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นเพียง Secondary Sources เท่านั้น เพราะนักเรียนเป็นผลที่เกิดมาจากการสอนของครู ซึ่งก็ต้องพิจารณาไปถึง Outcome เช่นเดียวกัน </li></ul>
 18. 18. ผลงานวิชาการ <ul><li>๑ . ผลงานวิจัย เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการขอตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชียวชาญพิเศษ งานวิจัยจะต้องมีลักษณะสำคัญ ๆ ดังนี้ </li></ul><ul><li>เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน จึงเรียกว่า “ การวิจัยสถาบัน ” ( Institutional Research) หรือ จะเรียกว่า (Administrative Research) นี่เป็นการวิจัยในระดับของผู้บริหาร แต่ถ้าในระดับของผู้สอนเรียกว่า “ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) การวิจัยที่เรียกว่า Evaluation Research ที่ทุกคณะชอบทำกันนั้น เป็นการวิจัยที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอ โดยเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ กับเชี่ยวชาญพิเศษ </li></ul>
 19. 19. จุดอ่อนของการทำการวิจัย <ul><ul><ul><li>ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ งานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เรื่องงานวิจัยอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไม่เข้าใจว่า การวิจัยและพัฒนาคืออะไร ทำอย่างไร ส่วนใหญ่ทำการวิจัยด้วยการแบ่งขั้นตอนของการทำงานการวิจัยมี ๓ ขั้นบ้าง ๔ ขั้นบ้าง แล้วแต่ว่าต้องการกี่ขั้น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความสำคัญและที่มาของปัญหา ไม่เป็นความสำคัญและปัญหาที่ต้องนำมาวิจัย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องการอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่นำมาวิจัยก็ไปเอามา </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><ul><ul><li>เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น Secondary Source มากกว่า Primary Source </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้ Abstract เนื้อหาของการวิจัยไม่นำมาใช้ หากเป็นของต่างประเทศก็นำมาจาก Dissertation ไม่ได้มาจากเนื้อหาการวิจัยจริง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คิดขึ้นมาเอง ไม่ได้นำมาจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สถิติที่นำมาใช้ในการวิจัยไม่ลึกซึ้งเหมาะสมกับงานวิจัย บางครั้งก็ใช้สถิติที่ไม่เป็นสากล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระดับการวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เสนอเพื่อการทำ Thesis </li></ul></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>ความสำคัญของการทำการวิจัยในระดับนี้ คือ ผลการวิจัยต้องนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ไม่ใช่การบริหารสถานศึกษาของตนเองเพียงเท่านั้น จะต้องนำไปใช้ในการจัดการในโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตการศึกษา ในภาคทางภูมิศาสตร์ ในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี </li></ul>
 22. 22. <ul><li>สำหรับระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขอให้ข้อเสนอแนะเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องการวิจัยและพัฒนา จะต้องสร้างความมั่นใจว่า วิจัยพัฒนา เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะทำให้งานวิชาการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรม และอีกหลายอาชีพ จำเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง </li></ul><ul><li>การวิจัยและพัฒนาไม่ใช่การติดตามผลการพัฒนาโครงการที่ตนเองได้ดำเนินการ </li></ul>
 23. 23. ผลงานวิชาการอื่น ๆ <ul><li>ต้องสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เป็นตำราที่สามารถอ้างอิงได้ และใช้ได้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการการศึกษา </li></ul><ul><li>ถ้าจะประเมินโครงการ โครงการนั้นต้องนำไปสู่การพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ไม่ใช่ทำเพื่อการรายงานผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>วงการศึกษาของเราต้องการมีตำราทางวิชาการ มีผลงานทางวิชาการเป็นอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ เรามีตำราที่เป็นของเราน้อยมาก </li></ul>
 24. 24. <ul><li>การทำผลงานวิชาการ ต้องเข้าใจและระลึกเสมอว่า การทำผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงตำแหน่งไม่ใช่เป็นการวิจัยเพื่อรับปริญญา จึงไม่ใช่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ เพียงเท่านั้น การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบมืออาชีพ นำเอาไปใช้ได้ ไม่ใช่นำเอาเก็บไว้ในห้องสมุด หรือเสนอเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการอะไรต่อไป </li></ul><ul><li>งานวิชาการอื่น เป็นงานเพื่อเป็นตำรา หรือเอกสารที่สามารถค้นคว้า อ้างอิงได้ ไม่ใช่ทำเพื่อให้ลูกน้อง หรือผู้ร่วมงานอ่านกันสนุก ๆ หรือเป็นหนังสือที่ระลึก </li></ul><ul><li>การอ้างอิงและบรรณานุกรมคัดลอกต่อ ๆ กันมา เมื่อคนหนึ่งผิดคนอื่นก็ผิดกันต่อ ๆ ไป </li></ul>

หลักการประเมินการปฏิบัติงาน

Vistos

Vistos totais

2.595

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

6

Ações

Baixados

33

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×