Câu hỏi và câu phủ định

F
GRAMMAR & ACCURACY
Writing Tutor
Học viết tiếng anh – Tiếng anh học thuật
http://tienganhtutor.com/
PHẦN I – CẤU TRÚC
CÂU CƠ BẢN
– CÂU HỎI VÀ PHỦ ĐỊNH
Review Lecture 2
 Những cách thêm thông tin vào câu đơn trong
 tiếng anh:
(Sử dụng cụm từ và mệnh đề ở trước, trong, và sau
một mệnh đề độc lập)
 Thời gian: Yesterday, he kissed me.
 Địa điểm: On a busy street, he…
 Cụm động từ nguyên thể: To show his love,…
 Trạng từ: Enthusiastically,…
 Cụm giới từ: With his eyes open,..
 Miểu tả: Happy to be loved, …
 Mệnh đề phụ thuộc: After he came home, he
 kissed me.
PRACTICE


     Viết một đoạn văn miêu tả:

- Một buổi sáng của bạn.
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản nhất với chủ
 ngữ và vị ngữ (gồm có động từ và tân ngữ
 hoặc bổ ngữ), đồng thời thêm thông tin vào
 trước, sau, trong câu như đã hướng dẫn ở
 trên.
3a. Các dạng câu hỏi trong tiếng anh
(Questions)

 Câu hỏi được kết thúc bằng một dấu hỏi (?) và trật
 tự từ trong câu bị đảo V – S
 Khi câu có động từ chính or to be và trợ từ >
 chuyển trợ từ đầu tiên lên trước chủ ngữ
Eg. He should study English
> Should he study English?
 Khi câu không có trợ động từ, sử dụng trợ
 từ``do`` để đặt câu hỏi và động từ ở dạng
 nguyên thể.
Eg. He feels good.
> Does he feel good?
3a. Các dạng câu hỏi trong tiếng anh

  Trật tự từ trong câu hỏi

    Trật tự từ trong câu hỏi: Từ dùng để hỏi và Yes/No
  Từ dùng  Trợ động    Chủ   Trợ động từ  Phần còn lại
   để hỏi   từ 1     ngữ  khác và động từ của vị ngữ
                     chính

  What   should   I     do?
  When   Do     we     meet      again?
  Where   are    they    going?
       Is     it             Your book?


 *Note: từ để hỏi có thể là chủ ngữ của câu
Eg. Who took me home? (ở đây who là chủ ngữ câu)
Các từ dùng để hỏi: who, whom, whose, what, when,
 where, which, why, and how

 Who is your mother? (Ai   What is it? (Cái gì đây?)
   là mẹ của bạn?)

                 When do you come here?
 Whom do you love the      (Khi nào bạn tới đây?)
 most? (Bạn yêu ai nhất)

                Where do you live? (Bạn
   Whose car is it?     sống ở đâu?)
   (Xe của ai đây?)

                We have two colors, red and
Why did he give up you? (Tại  blue. Which one do you like?
 sao anh ta lại từ bỏ bạn?)  (Bạn thích màu nào đây?)


        How did you do that? (Bạn đã
        làm như thế nào vậy?)
3b. Why? What… for? How come?


 What for mang nghĩa     Why did he lie to you?
 là tại sao nhưng được    (Tại sao anh ta lại nói
 sử dụng khi người viết    dối bạn?)
 muốn bày tỏ sự ngạc     What did he lie to you
 nhiên hay bối rối,      for?
 hoang mang.         How come he lied to
 How come cũng mang      you?
 nghĩa tương tự nhưng
 chỉ nên dùng trong
 văn nói.
3c. Câu phủ định            NOT, NEVER,…
(negatives)

 Trật tự từ trong câu phủ định: NOT
 Chủ ngữ  Trợ động Not    Trợ động từ khác  Phần còn lại
      từ 1        + động từ chính  của vị ngữ
 My mum  does    not   like        her.
 He    can-    not   tell        the truth.
 Mary   should   not   have taken     this course.

 Trật tự từ trong câu phủ định: NEVER
 Chủ ngữ   TĐT 1   Never     TĐT + V   Phần vị ngữ
 We     will   never     see     you again.
 They    should  never     cheat    Me.

 Cách viết tắt trong văn nói: do not (don´t), does not
 (doesn´t), is not (isn´t), are not (aren´t), cannot (can´t),
 should not (shouldn´t)…
3D. CÁC DẠNG PHỦ ĐỊNH            Khi không dùng NOT
KHÁC I have no time for you. (I    The class has no students.
 don´t have time for you.)         (Correct)

                  The class doesn´t have any
 He doesn´t say anything.       students. (Correct)
   (He says nothing.)
                  The class doesn´t have no
                   students. (WRONG)


                  Never have I done such a thing (Tôi
*Note: có thể dùng never, not a,  chưa bao giờ làm một việc như thế cả.)
rarely, seldom dưới dạng đảo ngữ
để nhấn mạnh sự phủ định      Not a word did she speak to me. (Cô ta
                  không nói một từ nào với tôi cả.)
3E. CÂU HỎI ĐUÔI (TAG
   QUESTION)
    Dùng trong văn nói để khẳng định
    những gì bạn nghĩ hoặc để thể hiện
    một ý kiến. Người nghe không nhất
        thiết phải trả lời.
3e. Cách sử dụng câu hỏi đuôi
Câu hỏi đuôi
Cách dùng           Ví dụ
Câu khẳng định, phủ định He´s a teacher, isn´t he?
             He isn´t a teacher, is he?

Câu với trợ động từ và to   She is a footballer, isn´t she?
be              She should become a nurse,
               shouldn´t she?
Câu không có trợ động từ He told the truth, didn´t he?
hay to be, nhưng có
``do``
This, that, these, those là  This is a big issue, isn´t it?
chủ ngữ, it or they ở đuôi  Those are my books, aren´t they?
There             There are lots of students here,
               aren´t there?
End of the lesson
 Exercises (http://tienganhtutor.com/)
 Bài tiếp theo: Cụm danh từ   THANK YOU!!!
1 de 13

Recomendados

Làm thế nào để học tiếng trung por
Làm thế nào để học tiếng trungLàm thế nào để học tiếng trung
Làm thế nào để học tiếng trungAn Nhiên
47 visualizações3 slides
NGỮ PHÁP N3 TRONG TIẾNG NHẬT http://www.listeningnihongo.tk por
NGỮ PHÁP N3 TRONG TIẾNG NHẬT http://www.listeningnihongo.tkNGỮ PHÁP N3 TRONG TIẾNG NHẬT http://www.listeningnihongo.tk
NGỮ PHÁP N3 TRONG TIẾNG NHẬT http://www.listeningnihongo.tktksphan
58 visualizações45 slides
____ por
 ____ ____
____Học Huỳnh Bá
326 visualizações8 slides
Giao trinh ngu phap tieng trung por
Giao trinh ngu phap tieng trungGiao trinh ngu phap tieng trung
Giao trinh ngu phap tieng trungLinh Linpine
13.9K visualizações229 slides
Trang tu trong tieng anh por
Trang tu trong tieng anhTrang tu trong tieng anh
Trang tu trong tieng anhCoi Xay
261 visualizações5 slides
Subjectivity and objectivity por
Subjectivity and objectivitySubjectivity and objectivity
Subjectivity and objectivityMery Kul
3.4K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anh por
Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anhBai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anh
Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anhPhi Phi
5.8K visualizações11 slides
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) por
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Tiếng Trung Ánh Dương
181 visualizações6 slides
Ngu phap n3 por
Ngu phap n3Ngu phap n3
Ngu phap n3Ngọc Tuyên
2.6K visualizações59 slides
Bài 3 making arrangements to meet a friend por
Bài 3 making arrangements to meet a friendBài 3 making arrangements to meet a friend
Bài 3 making arrangements to meet a friendHọc Huỳnh Bá
1.7K visualizações7 slides
Vn sharkteam nguphap-n5 por
Vn sharkteam nguphap-n5Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5Tung Nguyen
342 visualizações17 slides
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) por
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Tiếng Trung Ánh Dương
108 visualizações11 slides

Mais procurados(17)

Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anh por Phi Phi
Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anhBai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anh
Bai tap-cau-hoi-duoi-tieng-anh
Phi Phi5.8K visualizações
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) por Tiếng Trung Ánh Dương
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 2 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Tiếng Trung Ánh Dương181 visualizações
Ngu phap n3 por Ngọc Tuyên
Ngu phap n3Ngu phap n3
Ngu phap n3
Ngọc Tuyên2.6K visualizações
Bài 3 making arrangements to meet a friend por Học Huỳnh Bá
Bài 3 making arrangements to meet a friendBài 3 making arrangements to meet a friend
Bài 3 making arrangements to meet a friend
Học Huỳnh Bá1.7K visualizações
Vn sharkteam nguphap-n5 por Tung Nguyen
Vn sharkteam nguphap-n5Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5
Tung Nguyen342 visualizações
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) por Tiếng Trung Ánh Dương
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Tiếng Trung Ánh Dương108 visualizações
Công thức tiếng anh por vanh333
Công thức tiếng anhCông thức tiếng anh
Công thức tiếng anh
vanh3331.1K visualizações
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 por canhbuomeducation
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
canhbuomeducation5.3K visualizações
Cac captudegaynhamlan por Dat Manh
Cac captudegaynhamlanCac captudegaynhamlan
Cac captudegaynhamlan
Dat Manh596 visualizações
Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) por Tiếng Trung Ánh Dương
Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Tiếng Trung Ánh Dương477 visualizações
AV2 - Relative clause por Bee Boo
AV2 - Relative clauseAV2 - Relative clause
AV2 - Relative clause
Bee Boo665 visualizações
Phân biệt por convitden_67
Phân biệtPhân biệt
Phân biệt
convitden_67240 visualizações
Rút gọn mđ quan hệ por Winky93
Rút gọn mđ quan hệRút gọn mđ quan hệ
Rút gọn mđ quan hệ
Winky933K visualizações
TIENG ANH CHO NGUOI DI LAM - DICH VU HAWAII EDUCATION TAI SAI GON por Anh Tuan Nguyen
TIENG ANH CHO NGUOI DI LAM - DICH VU HAWAII EDUCATION TAI SAI GONTIENG ANH CHO NGUOI DI LAM - DICH VU HAWAII EDUCATION TAI SAI GON
TIENG ANH CHO NGUOI DI LAM - DICH VU HAWAII EDUCATION TAI SAI GON
Anh Tuan Nguyen101 visualizações
Ngày Sư phạm Cánh Buồm 4: Dạy tiếng Việt por canhbuomeducation
Ngày Sư phạm Cánh Buồm 4: Dạy tiếng ViệtNgày Sư phạm Cánh Buồm 4: Dạy tiếng Việt
Ngày Sư phạm Cánh Buồm 4: Dạy tiếng Việt
canhbuomeducation1.2K visualizações
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu por Tiếng Trung Ánh Dương
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầuTuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tiếng Trung Ánh Dương351 visualizações
Demonstrate determiner por Tri Ngô
Demonstrate determinerDemonstrate determiner
Demonstrate determiner
Tri Ngô16 visualizações

Similar a Câu hỏi và câu phủ định

Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢 por
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢thiHSK
63 visualizações14 slides
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢 por
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢hoavanSHZ
104 visualizações14 slides
UNIT 12.docx por
UNIT 12.docxUNIT 12.docx
UNIT 12.docxNguynThy55248
5 visualizações7 slides
How to teach vocabulary.pptx por
How to teach vocabulary.pptxHow to teach vocabulary.pptx
How to teach vocabulary.pptxHuongHuong411
24 visualizações38 slides
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh por
Doc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhDoc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhmcbooksjsc
6.7K visualizações30 slides
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh por
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng AnhRèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anhmcbooksjsc
60 visualizações30 slides

Similar a Câu hỏi và câu phủ định(20)

Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢 por thiHSK
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
thiHSK63 visualizações
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢 por hoavanSHZ
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
hoavanSHZ104 visualizações
UNIT 12.docx por NguynThy55248
UNIT 12.docxUNIT 12.docx
UNIT 12.docx
NguynThy552485 visualizações
How to teach vocabulary.pptx por HuongHuong411
How to teach vocabulary.pptxHow to teach vocabulary.pptx
How to teach vocabulary.pptx
HuongHuong41124 visualizações
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh por mcbooksjsc
Doc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhDoc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
mcbooksjsc6.7K visualizações
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh por mcbooksjsc
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng AnhRèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
mcbooksjsc60 visualizações
Pages from tieng han so cap file chot (16112015) por mcbooksjsc
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
mcbooksjsc17.9K visualizações
Kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy.pptx por DinTrnTh
Kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy.pptxKỹ thuật sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy.pptx
Kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy.pptx
DinTrnTh40 visualizações
tbg-tieng anh1 por dokim87
tbg-tieng anh1tbg-tieng anh1
tbg-tieng anh1
dokim871.3K visualizações
De cuong tieng anh 1 por dokim87
De cuong tieng anh 1De cuong tieng anh 1
De cuong tieng anh 1
dokim873.7K visualizações
đIền từ phần 1 por Huynh ICT
đIền từ phần 1đIền từ phần 1
đIền từ phần 1
Huynh ICT446 visualizações
Noibatcugibanmuon por Lã Hùng
NoibatcugibanmuonNoibatcugibanmuon
Noibatcugibanmuon
Lã Hùng290 visualizações
N5 n3 por Shinichi Kudo
N5 n3N5 n3
N5 n3
Shinichi Kudo1.2K visualizações
Tuhoctoeic.edu.vn[ chien thuat toeic] por Balo English
Tuhoctoeic.edu.vn[ chien thuat toeic]Tuhoctoeic.edu.vn[ chien thuat toeic]
Tuhoctoeic.edu.vn[ chien thuat toeic]
Balo English335 visualizações
English t&n por TrungHong32
English t&nEnglish t&n
English t&n
TrungHong3227 visualizações
3000tutienganhfullnguphap por hoathiendieu90
3000tutienganhfullnguphap3000tutienganhfullnguphap
3000tutienganhfullnguphap
hoathiendieu90916 visualizações
Phần i por lam hoang hung
Phần iPhần i
Phần i
lam hoang hung315 visualizações
Bài tập từ vựng por Suri Lee
Bài tập từ vựngBài tập từ vựng
Bài tập từ vựng
Suri Lee683 visualizações

Último

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 visualizações931 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 visualizações731 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 visualizações175 slides
3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 visualizações8 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 visualizações83 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 visualizações431 slides

Último(20)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection27 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection19 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações

Câu hỏi và câu phủ định

 • 1. GRAMMAR & ACCURACY Writing Tutor Học viết tiếng anh – Tiếng anh học thuật http://tienganhtutor.com/
 • 2. PHẦN I – CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN – CÂU HỎI VÀ PHỦ ĐỊNH
 • 3. Review Lecture 2 Những cách thêm thông tin vào câu đơn trong tiếng anh: (Sử dụng cụm từ và mệnh đề ở trước, trong, và sau một mệnh đề độc lập)  Thời gian: Yesterday, he kissed me.  Địa điểm: On a busy street, he…  Cụm động từ nguyên thể: To show his love,…  Trạng từ: Enthusiastically,…  Cụm giới từ: With his eyes open,..  Miểu tả: Happy to be loved, …  Mệnh đề phụ thuộc: After he came home, he kissed me.
 • 4. PRACTICE Viết một đoạn văn miêu tả: - Một buổi sáng của bạn. - Sử dụng cấu trúc câu đơn giản nhất với chủ ngữ và vị ngữ (gồm có động từ và tân ngữ hoặc bổ ngữ), đồng thời thêm thông tin vào trước, sau, trong câu như đã hướng dẫn ở trên.
 • 5. 3a. Các dạng câu hỏi trong tiếng anh (Questions)  Câu hỏi được kết thúc bằng một dấu hỏi (?) và trật tự từ trong câu bị đảo V – S  Khi câu có động từ chính or to be và trợ từ > chuyển trợ từ đầu tiên lên trước chủ ngữ Eg. He should study English > Should he study English?  Khi câu không có trợ động từ, sử dụng trợ từ``do`` để đặt câu hỏi và động từ ở dạng nguyên thể. Eg. He feels good. > Does he feel good?
 • 6. 3a. Các dạng câu hỏi trong tiếng anh  Trật tự từ trong câu hỏi Trật tự từ trong câu hỏi: Từ dùng để hỏi và Yes/No Từ dùng Trợ động Chủ Trợ động từ Phần còn lại để hỏi từ 1 ngữ khác và động từ của vị ngữ chính What should I do? When Do we meet again? Where are they going? Is it Your book?  *Note: từ để hỏi có thể là chủ ngữ của câu Eg. Who took me home? (ở đây who là chủ ngữ câu)
 • 7. Các từ dùng để hỏi: who, whom, whose, what, when, where, which, why, and how Who is your mother? (Ai What is it? (Cái gì đây?) là mẹ của bạn?) When do you come here? Whom do you love the (Khi nào bạn tới đây?) most? (Bạn yêu ai nhất) Where do you live? (Bạn Whose car is it? sống ở đâu?) (Xe của ai đây?) We have two colors, red and Why did he give up you? (Tại blue. Which one do you like? sao anh ta lại từ bỏ bạn?) (Bạn thích màu nào đây?) How did you do that? (Bạn đã làm như thế nào vậy?)
 • 8. 3b. Why? What… for? How come?  What for mang nghĩa  Why did he lie to you? là tại sao nhưng được (Tại sao anh ta lại nói sử dụng khi người viết dối bạn?) muốn bày tỏ sự ngạc  What did he lie to you nhiên hay bối rối, for? hoang mang.  How come he lied to  How come cũng mang you? nghĩa tương tự nhưng chỉ nên dùng trong văn nói.
 • 9. 3c. Câu phủ định NOT, NEVER,… (negatives) Trật tự từ trong câu phủ định: NOT Chủ ngữ Trợ động Not Trợ động từ khác Phần còn lại từ 1 + động từ chính của vị ngữ My mum does not like her. He can- not tell the truth. Mary should not have taken this course. Trật tự từ trong câu phủ định: NEVER Chủ ngữ TĐT 1 Never TĐT + V Phần vị ngữ We will never see you again. They should never cheat Me. Cách viết tắt trong văn nói: do not (don´t), does not (doesn´t), is not (isn´t), are not (aren´t), cannot (can´t), should not (shouldn´t)…
 • 10. 3D. CÁC DẠNG PHỦ ĐỊNH Khi không dùng NOT KHÁC I have no time for you. (I The class has no students. don´t have time for you.) (Correct) The class doesn´t have any He doesn´t say anything. students. (Correct) (He says nothing.) The class doesn´t have no students. (WRONG) Never have I done such a thing (Tôi *Note: có thể dùng never, not a, chưa bao giờ làm một việc như thế cả.) rarely, seldom dưới dạng đảo ngữ để nhấn mạnh sự phủ định Not a word did she speak to me. (Cô ta không nói một từ nào với tôi cả.)
 • 11. 3E. CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) Dùng trong văn nói để khẳng định những gì bạn nghĩ hoặc để thể hiện một ý kiến. Người nghe không nhất thiết phải trả lời.
 • 12. 3e. Cách sử dụng câu hỏi đuôi Câu hỏi đuôi Cách dùng Ví dụ Câu khẳng định, phủ định He´s a teacher, isn´t he? He isn´t a teacher, is he? Câu với trợ động từ và to She is a footballer, isn´t she? be She should become a nurse, shouldn´t she? Câu không có trợ động từ He told the truth, didn´t he? hay to be, nhưng có ``do`` This, that, these, those là This is a big issue, isn´t it? chủ ngữ, it or they ở đuôi Those are my books, aren´t they? There There are lots of students here, aren´t there?
 • 13. End of the lesson  Exercises (http://tienganhtutor.com/)  Bài tiếp theo: Cụm danh từ THANK YOU!!!

Notas do Editor

 1. Ảnh minh họa: Internet
 2. Ảnh minh họa: Internet