Kertas math thn 5(k1)

F
Francis VedamuthuTeacher at SK Pos Dipang em SK Pos Dipang

Soalan Matematik Thn 5

1 Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua ditulis dalam angka adalah
A 79 452 C 749 502
B 794 502 D 794 520
2 Antara berikut, yang manakah pecahan termudah bagi
42
7
?
A
3
1
C
6
1
B
7
1
D
7
2
3 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada
100
16
2 ?
A 2∙161 C 2∙116
B 2∙061 D 2∙016
4 3 tahun 7 bulan adalah sama dengan
A 21 bulan C 28 bulan
B 43 bulan D 97 bulan
5 Rajah di bawah menunjukkan waktu pada suatu pagi.
Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu yang ditunjukkan?
A 9:50 a.m. C 9:55 a.m.
B 10:15 a.m. D 10:40 a.m.
6 Rajah di bawah menunjukkan dua buah bikar P dan Q.
Berapakah beza, dalam liter, isipadu air di antara kedua-dua bikar tersebut?
A 0∙85 C 0∙95
B 2∙05 D 2∙15
7 Rajah di bawah menunjukkan segi tiga P,Q,R dan S.
Antara yang berikut ,yang manakah segi tiga sama kaki?
A S C R
B Q D P
8 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki XYZ. YWZ adalah garis
lurus.
Luas XYZ ialah 28 cm2.
Antara penyataan berikut , yang manakah TIDAK benar?
A WX = 7 cm
B XY = YZ
C Luas WXY = 14 cm²
D Luas WXY = Luas WXZ
Q
1750mℓ
P
2∙6ℓ
P
Q
R
S
4 cm
X
Y
Z
W
9 Carta palang dibawah menunjukkan pendapatan seorang penjaja dari bulan Mac
hingga Julai.
Dua bulan yang manakah jumlah pendapatannya sama dengan pendapatan bulan
Mac?
A Mei dan Julai C April dan Mei
B Mei dan Jun D April dan Julai
10 (5 052 − 1 616) ÷ 4 =
A 859 C 860
B 1 263 D 5 648
11 25 + 34 × 2 =
A 68 C 91
B 93 D 118
12
4
3
2 +
5
1
1 + 0∙5 =
A
20
19
3 C
20
9
3
B
20
9
4 D
20
19
4
Mac April Mei Jun Julai
Month / Bulan
800
600
400
200
0
Income/Pendapatan
(RM)
13 Rajah di bawah menunjukkan beberapa pecahan.
Calculate the total of fractions above.
Hitung jumlah pecahan di atas.
A 1
9
6
C 1
9
7
B 1
9
8
D 1
9
9
14 Berapa yang mesti dikurangkan dari 84∙2 untuk menjadi 56∙01?
A 28∙19 C 28∙89
B 120∙91 D 140∙21
15 RM12.75 + RM5.50 =
A RM6.15 C RM9.75
B RM10.75 D RM18.25
16 Sebuah kilang mengeluarkan 80 940 gelas dalam seminggu. Jika kilang tersebut
beroperasi 6 hari seminggu, cari jumlah gelas yang dikeluarkan dalam sehari.
A 566 580 B 485 640
C 13 490 D 11 562
17 Rajah di bawah terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.
Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu.
A 6 C 19
B 24 D 76
+
18 Puan Hajar membeli 8 biji tembikai, jisim sebiji tembikai itu adalah di antara 800 g
hingga 1∙1 kg.
Berapakah anggaran jumlah jisim, dalam kg, 8 biji tembikai itu?
A 6∙05 C 6∙25
B 7∙25 D 9∙05
19 Dalam satu acara sukan, Farid berenang sejauh 600 m. Kemudian dia berlari sejauh 2
km dan berbasikal sejauh 3.5 km.
Berapakah jumlah jarak, dalam km, yang telah dilalui oleh Farid dalam acara sukan
itu?
A 5∙2 C 5∙8
B 5∙56 D 6∙1
20 4∙241 ℓ + _______ mℓ = 90 624 mℓ
A 4 241 C 6 241
B 84 383 D 86 383
21 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus Q.
Berapakah beza, dalam cm³, isipadu P dan Q?
A 9 C 10
B 12 D 16
3 cm
3 cm 6 cm
4 cm
P Q
22 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan buah lemon yang dijual oleh Nabil dalam
tempoh 4 minggu.
mewakili 50 biji buah lemon
Berapakah bilangan lemon yang di jual pada minggu ketiga?
A 4 C 17
B 200 D 250
23 Berapakah purata bagi 3,12 dan 9.
A 24 C 16
B 8 D 3
24 Rajah di bawah menunjukkan tiga kad nombor.
Jumlah nombor dalam tiga kad nombor ialah 27 900.
Apakah nilai X?
A 2 000 C 2 200
B 4 200 D 6 700
25 Rajah di bawah menunjukkan dua utas wayar yang berlainan ukuran.
Berapakah jumlah panjang, dalam m, kedua-dua wayar itu ?
A 1∙13 C 1∙03
B 113 D 103
68 cm
45 cm
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
15 200 X8 500
26 Dalam sebuah kelas terdapat 35 orang murid.
7
3
daripadanya adalah murid
perempuan. Berapakah bilangan murid perempuan?
A 15 C 21
B 25 D 30
27 Encik Azlan memetik 800 biji manggis. Sebanyak 20% daripada manggis itu telah
dijual. Berapakah jumlah bilangan manggis yang dijual itu?
A 160 C 640
B 780 D 820
28 Rajah di bawah menunjukkan seguni gula putih yang dibeli oleh Encik Teh.
Encik Teh membungkus semula kesemua gula itu secara sama banyak ke dalam 40
kampit kecil.
Berapakah berat gula, dalam g, bagi setiap kampit kecil itu?
A 1 520 B 1 500
C 15∙2 D 1∙5
29 Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Balqis untuk melakukan empat
jenis aktiviti.
Aktiviti yang manakah mengambil masa yang paling lama?
A Cuci baju C Sapu lantai
B Lap tingkap D Cuci kereta
60 kg
Aktiviti Masa
Cuci baju 8.30 a.m. – 9.35 a.m.
Sapu lantai 9.50 a.m. – 10.20 a.m.
Lap tingkap 10.30 a.m. – 11.10 a.m.
Cuci kereta 11.15 a.m. – 12.05 p.m.
30 58∙704 ÷ 4 =
A 14∙667 C 14∙674
B 14∙676 D 14∙706
31 Tinggi Laila ialah 1∙48 m. Tinggi Fatimah adalah 5 cm kurang daripada tinggi Laila.
Hitungkan, dalam m, tinggi Fatimah.
A 1∙53 C 1∙45
B 1∙43 D 1∙40
32 6 542 g × 4 =
A 24 068 g C 24 168 g
B 26 068 g D 26 168 g
33 Rajah di bawah terdiri daripada segitiga sama sisi yang sama besar.
Razif dikehendaki melorekkan 60% daripada keseluruhan rajah di atas. Kirakan
bilangan segitiga sama sisi yang perlu dilorekkan lagi oleh Razif.
A 5 C 7
B 8 D 15
34 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat.
Manakah antara berikut mempunyai luas yang sama dengan rajah di atas?
A B
C D
35 Rajah di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas R dan S. Isi padu
air di dalam bekas R tidak ditunjukkan.
Air dalam bekas R dan S dituang sama banyak ke dalam 10 gelas. Setiap gelas boleh
mengisi 0∙45 ℓ. Berapakah isi padu, dalam mℓ, air di dalam bekas R?
A 2 800 C 2 100
B 1 900 D 1 700
16 cm
2 cm
4 cm
4 cm
5 cm
6 cm
3 cm
8 cm
8 cm
4 cm
R S
5 l
4 l
3 l
2 l
1 l
36 Jadual di bawah menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang ada pada Ali.
Nilai RM 1 50 sen 20 sen 5 sen
Kuantiti 8 9 4
Jumlah wang dalam koleksi Ali ialah RM20.
Cari bilangan wang kertas RM1 dalam koleksinya.
A 20 C 18
B 16 D 14
37 Jadual di bawah menunjukkan markah Matematik empat orang murid dalam suatu
ujian. Markah Farah dan Fatin tidak ditunjukkan.
Jumlah markah empat orang murid itu ialah 320. Farah memperoleh 8 markah lebih
daripada Fatin. Hitungkan jumlah markah Fatin dan Danish.
A 174 C 166
B 161 D 153
38 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air.
Air itu memenuhi
5
2
daripada bekas. Berapakah isi padu, dalam cm3, bekas itu?
A 60 C 120
B 300 D 600
Pupils
Murid
Marks
Markah
Danish 70
Farah
Fatin
Zahid 76
5 cm
6 cm
4 cm
39 Piktograf di bawah menunjukkan jarak tiga buah pekan P, Q dan R dari pekan S.
P ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
Q ☼ ☼ ☼ ☼
R ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
☼ represent 20 km
mewakili 20 km
Antara berikut yang mankah menunjukkan kedudukan P,Q,R dan S yang betul?
A C
B D
40 Rajah di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh lima orang murid.
Nama murid Bilangan buku
Fadli 30
Lily 34
Amir 42
Hattan 36
Rina 48
Berapakah bilangan buku lagi yang perlu dibaca oleh Fadli supaya bilangan buku
yang dibacanya adalah sama dengan purata bilangan buku yang dibaca oleh Lily,
Amir, Hattan dan Rina?
A 40 B 38
C 32 D 10
R
S
R
Q
P
120 km
100 km
80 km
20 km
80 km
20 km
S
Q
P
R
S
80 km
40 km
100 km
100 kmS
20 km
P
Q
120 km
R
P
Q

Recomendados

Ujian diagnostik m3 t6 k1 por
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)IMSHA LEARNING
811 visualizações17 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
122 visualizações21 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
Soalan mt k1 por
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
157 visualizações14 slides
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1AHMADathori
899 visualizações13 slides
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Ryno Hardie
634 visualizações11 slides
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1Nur Fadhleena
697 visualizações9 slides
Kertas 1 kem elit marang por
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangRazita Hamid
73 visualizações17 slides

Mais procurados(20)

UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por Nur Fadhleena
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
Nur Fadhleena697 visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Unit01 por mygaze
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
Pksr2 mt k1 t4 por Ezah Ilias
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por encikudang
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang682 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8.1K visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
Mt k1 t6 2017 por hajaruzi
Mt k1 t6 2017Mt k1 t6 2017
Mt k1 t6 2017
hajaruzi25 visualizações
Math spm trial 2015 terengganu p1&ans por محمد منصور
Math spm trial 2015 terengganu p1&ansMath spm trial 2015 terengganu p1&ans
Math spm trial 2015 terengganu p1&ans
محمد منصور310 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1390 visualizações
Pengendalian data por AsyrafRidzuan
Pengendalian dataPengendalian data
Pengendalian data
AsyrafRidzuan3.2K visualizações

Similar a Kertas math thn 5(k1)

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
130 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 (3) por
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Sarinah Salleh
44 visualizações11 slides
Mt tahun 5 k1 por
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides
Set 3 por
Set 3Set 3
Set 3share with me
423 visualizações25 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides

Similar a Kertas math thn 5(k1)(20)

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Set 3 por share with me
Set 3Set 3
Set 3
share with me423 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa225 visualizações
Set4 por share with me
Set4Set4
Set4
share with me308 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Soalan galus set 1 por norzilawatizaidi
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
norzilawatizaidi179 visualizações
Gempur kertas 1 set 2 2014 por Ahmad'Fauzi Samsudin
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
Ahmad'Fauzi Samsudin266 visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin47 visualizações

Mais de Francis Vedamuthu

Kertas kerja ujian tov por
Kertas kerja ujian tovKertas kerja ujian tov
Kertas kerja ujian tovFrancis Vedamuthu
131 visualizações9 slides
Kertas math thn 5(k2) por
Kertas math thn 5(k2)Kertas math thn 5(k2)
Kertas math thn 5(k2)Francis Vedamuthu
69 visualizações7 slides
Kertas kerja hari anugerah 2017 por
Kertas kerja hari anugerah 2017Kertas kerja hari anugerah 2017
Kertas kerja hari anugerah 2017Francis Vedamuthu
507 visualizações7 slides
Buku perjumpaan pensyarah por
Buku perjumpaan pensyarahBuku perjumpaan pensyarah
Buku perjumpaan pensyarahFrancis Vedamuthu
72 visualizações14 slides
Borang kebenaran penjaga por
Borang kebenaran penjagaBorang kebenaran penjaga
Borang kebenaran penjagaFrancis Vedamuthu
112 visualizações1 slide
Latihan tambah thn 1 a por
Latihan tambah thn 1 aLatihan tambah thn 1 a
Latihan tambah thn 1 aFrancis Vedamuthu
267 visualizações2 slides

Mais de Francis Vedamuthu(6)

Kertas kerja ujian tov por Francis Vedamuthu
Kertas kerja ujian tovKertas kerja ujian tov
Kertas kerja ujian tov
Francis Vedamuthu131 visualizações
Kertas math thn 5(k2) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k2)Kertas math thn 5(k2)
Kertas math thn 5(k2)
Francis Vedamuthu69 visualizações
Kertas kerja hari anugerah 2017 por Francis Vedamuthu
Kertas kerja hari anugerah 2017Kertas kerja hari anugerah 2017
Kertas kerja hari anugerah 2017
Francis Vedamuthu507 visualizações
Buku perjumpaan pensyarah por Francis Vedamuthu
Buku perjumpaan pensyarahBuku perjumpaan pensyarah
Buku perjumpaan pensyarah
Francis Vedamuthu72 visualizações
Borang kebenaran penjaga por Francis Vedamuthu
Borang kebenaran penjagaBorang kebenaran penjaga
Borang kebenaran penjaga
Francis Vedamuthu112 visualizações
Latihan tambah thn 1 a por Francis Vedamuthu
Latihan tambah thn 1 aLatihan tambah thn 1 a
Latihan tambah thn 1 a
Francis Vedamuthu267 visualizações

Kertas math thn 5(k1)

 • 1. 1 Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua ditulis dalam angka adalah A 79 452 C 749 502 B 794 502 D 794 520 2 Antara berikut, yang manakah pecahan termudah bagi 42 7 ? A 3 1 C 6 1 B 7 1 D 7 2 3 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 100 16 2 ? A 2∙161 C 2∙116 B 2∙061 D 2∙016 4 3 tahun 7 bulan adalah sama dengan A 21 bulan C 28 bulan B 43 bulan D 97 bulan 5 Rajah di bawah menunjukkan waktu pada suatu pagi. Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu yang ditunjukkan? A 9:50 a.m. C 9:55 a.m. B 10:15 a.m. D 10:40 a.m.
 • 2. 6 Rajah di bawah menunjukkan dua buah bikar P dan Q. Berapakah beza, dalam liter, isipadu air di antara kedua-dua bikar tersebut? A 0∙85 C 0∙95 B 2∙05 D 2∙15 7 Rajah di bawah menunjukkan segi tiga P,Q,R dan S. Antara yang berikut ,yang manakah segi tiga sama kaki? A S C R B Q D P 8 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki XYZ. YWZ adalah garis lurus. Luas XYZ ialah 28 cm2. Antara penyataan berikut , yang manakah TIDAK benar? A WX = 7 cm B XY = YZ C Luas WXY = 14 cm² D Luas WXY = Luas WXZ Q 1750mℓ P 2∙6ℓ P Q R S 4 cm X Y Z W
 • 3. 9 Carta palang dibawah menunjukkan pendapatan seorang penjaja dari bulan Mac hingga Julai. Dua bulan yang manakah jumlah pendapatannya sama dengan pendapatan bulan Mac? A Mei dan Julai C April dan Mei B Mei dan Jun D April dan Julai 10 (5 052 − 1 616) ÷ 4 = A 859 C 860 B 1 263 D 5 648 11 25 + 34 × 2 = A 68 C 91 B 93 D 118 12 4 3 2 + 5 1 1 + 0∙5 = A 20 19 3 C 20 9 3 B 20 9 4 D 20 19 4 Mac April Mei Jun Julai Month / Bulan 800 600 400 200 0 Income/Pendapatan (RM)
 • 4. 13 Rajah di bawah menunjukkan beberapa pecahan. Calculate the total of fractions above. Hitung jumlah pecahan di atas. A 1 9 6 C 1 9 7 B 1 9 8 D 1 9 9 14 Berapa yang mesti dikurangkan dari 84∙2 untuk menjadi 56∙01? A 28∙19 C 28∙89 B 120∙91 D 140∙21 15 RM12.75 + RM5.50 = A RM6.15 C RM9.75 B RM10.75 D RM18.25 16 Sebuah kilang mengeluarkan 80 940 gelas dalam seminggu. Jika kilang tersebut beroperasi 6 hari seminggu, cari jumlah gelas yang dikeluarkan dalam sehari. A 566 580 B 485 640 C 13 490 D 11 562 17 Rajah di bawah terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu. A 6 C 19 B 24 D 76 +
 • 5. 18 Puan Hajar membeli 8 biji tembikai, jisim sebiji tembikai itu adalah di antara 800 g hingga 1∙1 kg. Berapakah anggaran jumlah jisim, dalam kg, 8 biji tembikai itu? A 6∙05 C 6∙25 B 7∙25 D 9∙05 19 Dalam satu acara sukan, Farid berenang sejauh 600 m. Kemudian dia berlari sejauh 2 km dan berbasikal sejauh 3.5 km. Berapakah jumlah jarak, dalam km, yang telah dilalui oleh Farid dalam acara sukan itu? A 5∙2 C 5∙8 B 5∙56 D 6∙1 20 4∙241 ℓ + _______ mℓ = 90 624 mℓ A 4 241 C 6 241 B 84 383 D 86 383 21 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus Q. Berapakah beza, dalam cm³, isipadu P dan Q? A 9 C 10 B 12 D 16 3 cm 3 cm 6 cm 4 cm P Q
 • 6. 22 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan buah lemon yang dijual oleh Nabil dalam tempoh 4 minggu. mewakili 50 biji buah lemon Berapakah bilangan lemon yang di jual pada minggu ketiga? A 4 C 17 B 200 D 250 23 Berapakah purata bagi 3,12 dan 9. A 24 C 16 B 8 D 3 24 Rajah di bawah menunjukkan tiga kad nombor. Jumlah nombor dalam tiga kad nombor ialah 27 900. Apakah nilai X? A 2 000 C 2 200 B 4 200 D 6 700 25 Rajah di bawah menunjukkan dua utas wayar yang berlainan ukuran. Berapakah jumlah panjang, dalam m, kedua-dua wayar itu ? A 1∙13 C 1∙03 B 113 D 103 68 cm 45 cm Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 15 200 X8 500
 • 7. 26 Dalam sebuah kelas terdapat 35 orang murid. 7 3 daripadanya adalah murid perempuan. Berapakah bilangan murid perempuan? A 15 C 21 B 25 D 30 27 Encik Azlan memetik 800 biji manggis. Sebanyak 20% daripada manggis itu telah dijual. Berapakah jumlah bilangan manggis yang dijual itu? A 160 C 640 B 780 D 820 28 Rajah di bawah menunjukkan seguni gula putih yang dibeli oleh Encik Teh. Encik Teh membungkus semula kesemua gula itu secara sama banyak ke dalam 40 kampit kecil. Berapakah berat gula, dalam g, bagi setiap kampit kecil itu? A 1 520 B 1 500 C 15∙2 D 1∙5 29 Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Balqis untuk melakukan empat jenis aktiviti. Aktiviti yang manakah mengambil masa yang paling lama? A Cuci baju C Sapu lantai B Lap tingkap D Cuci kereta 60 kg Aktiviti Masa Cuci baju 8.30 a.m. – 9.35 a.m. Sapu lantai 9.50 a.m. – 10.20 a.m. Lap tingkap 10.30 a.m. – 11.10 a.m. Cuci kereta 11.15 a.m. – 12.05 p.m.
 • 8. 30 58∙704 ÷ 4 = A 14∙667 C 14∙674 B 14∙676 D 14∙706 31 Tinggi Laila ialah 1∙48 m. Tinggi Fatimah adalah 5 cm kurang daripada tinggi Laila. Hitungkan, dalam m, tinggi Fatimah. A 1∙53 C 1∙45 B 1∙43 D 1∙40 32 6 542 g × 4 = A 24 068 g C 24 168 g B 26 068 g D 26 168 g 33 Rajah di bawah terdiri daripada segitiga sama sisi yang sama besar. Razif dikehendaki melorekkan 60% daripada keseluruhan rajah di atas. Kirakan bilangan segitiga sama sisi yang perlu dilorekkan lagi oleh Razif. A 5 C 7 B 8 D 15
 • 9. 34 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Manakah antara berikut mempunyai luas yang sama dengan rajah di atas? A B C D 35 Rajah di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas R dan S. Isi padu air di dalam bekas R tidak ditunjukkan. Air dalam bekas R dan S dituang sama banyak ke dalam 10 gelas. Setiap gelas boleh mengisi 0∙45 ℓ. Berapakah isi padu, dalam mℓ, air di dalam bekas R? A 2 800 C 2 100 B 1 900 D 1 700 16 cm 2 cm 4 cm 4 cm 5 cm 6 cm 3 cm 8 cm 8 cm 4 cm R S 5 l 4 l 3 l 2 l 1 l
 • 10. 36 Jadual di bawah menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang ada pada Ali. Nilai RM 1 50 sen 20 sen 5 sen Kuantiti 8 9 4 Jumlah wang dalam koleksi Ali ialah RM20. Cari bilangan wang kertas RM1 dalam koleksinya. A 20 C 18 B 16 D 14 37 Jadual di bawah menunjukkan markah Matematik empat orang murid dalam suatu ujian. Markah Farah dan Fatin tidak ditunjukkan. Jumlah markah empat orang murid itu ialah 320. Farah memperoleh 8 markah lebih daripada Fatin. Hitungkan jumlah markah Fatin dan Danish. A 174 C 166 B 161 D 153 38 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Air itu memenuhi 5 2 daripada bekas. Berapakah isi padu, dalam cm3, bekas itu? A 60 C 120 B 300 D 600 Pupils Murid Marks Markah Danish 70 Farah Fatin Zahid 76 5 cm 6 cm 4 cm
 • 11. 39 Piktograf di bawah menunjukkan jarak tiga buah pekan P, Q dan R dari pekan S. P ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ Q ☼ ☼ ☼ ☼ R ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ represent 20 km mewakili 20 km Antara berikut yang mankah menunjukkan kedudukan P,Q,R dan S yang betul? A C B D 40 Rajah di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh lima orang murid. Nama murid Bilangan buku Fadli 30 Lily 34 Amir 42 Hattan 36 Rina 48 Berapakah bilangan buku lagi yang perlu dibaca oleh Fadli supaya bilangan buku yang dibacanya adalah sama dengan purata bilangan buku yang dibaca oleh Lily, Amir, Hattan dan Rina? A 40 B 38 C 32 D 10 R S R Q P 120 km 100 km 80 km 20 km 80 km 20 km S Q P R S 80 km 40 km 100 km 100 kmS 20 km P Q 120 km R P Q