DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee 
RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss 
© EEssssee mmaatteerri...
PPeerrffiill 
FFeerrnnaannddoo JJoosséé NNoovvaaeess EEnnggeennhheeiirroo QQuuíímmiiccoo ppeellaa EEssccoollaa ddee 
EEnng...
CCoonnhheecceennddoo vvooccêêss... 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnss...
DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss 
© EEssssee mmaatteerrii...
DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss 
© EEssssee mmaatteerrii...
DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss 
IInnttrroodduuççããoo 
B...
DDeeggrraaddaaççããoo 
-- PPrroocceessssoo qquuee aalltteerraa aa qquuaalliiddaaddee ddee iinntteerreessssee ddee ppoollíím...
DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss 
AA ddeeggrraaddaaççããoo...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
Fonte: Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister, Jr 
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeenn...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
QQuuíímmiiccaa ddoo ccaarrbboonnoo -- Tipos de hidrocarbonetos 
© EEssssee mm...
PPoollíímmeerrooss -- OO tteerrmmoo vveemm ddoo ggrreeggoo ppoollii -- mmuuiittooss,, ee mmeerrooss 
-- ppaarrtteess,, éé ...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
PPoollíímmeerroo,, ppooddee sseerr ddeeffiinniiddoo aaiinnddaa ccoommoo uumma...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
MMoonnôômmeerroo éé aa uunniiddaaddee qquuíímmiiccaa ssiimmpplleess ddee oonn...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
UUnniiddaaddee mmoonnoomméérriiccaa XX UUnniiddaaddee rreeppeettiittiivvaa 
©...
PPoollíímmeerrooss nnaattuurraaiiss ee ssiinnttééttiiccooss 
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaat...
CCoommoo vviissttoo ppoollíímmeerrooss ssããoo mmaaccrroommoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppeellaa 
rreeuunniiããoo ddee ...
MMaatteerriiaaiiss ppoolliimméérriiccooss aapprreesseennttaamm uussuuaallmmeennttee bbaaiixxaa 
ddeennssiiddaaddee,, ppeeq...
Conjunto de reações químicas que levam à formação de 
polímeros - Tipos em função do mecanismo 
© EEssssee mmaatteerriiaal...
GGrraauu ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo -- OO ccoommpprriimmeennttoo ddaa ccaaddeeiiaa 
ppoolliimméérriiccaa éé ddeetteer...
PPrroocceessssooss ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo 
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
AA PPoolliimmeerriizzaaçç...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
FFoorrmmaamm ppoollíímmeerrooss ccoomm uunniiddaaddeess rreeppeettiittiivvaass ddee ffóórrmmuullaa 
mmoolleeccuullaarr iid...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
EEttaappaass eexxeemmpplloo ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo ddoo PPoolliieet...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
OOss aaggeenntteess iinniicciiaaddoorreess ddee rreeaaççõõeess ddee ppoolliim...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
EExxeemmppllooss ddee ppoollíímmeerrooss ddee rreeaaççããoo ppoorr aaddiiççãão...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo 
ÉÉ qquuaannddoo ddu...
PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa P...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo 
FFoorrmmaaççããoo dd...
EExxeemmppllooss ddee ppoollíímmeerrooss ddee rreeaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroop...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
PPEETT 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPooll...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
PPrroocceessssooss ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo -- MMeeccaanniissmmooss 
C...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
RReepprreesseennttaaççããoo ddaa mmaaccrroommoollééccuullaa 
© EEssssee mmaatt...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
LLiiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass eemm ppoollíímmeerrooss 
FFoorrççaass IInnttrraammool...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssu...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
LLiiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass eemm ppoollíímmeerrooss 
FFoorrççaass IInntteerrmmool...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
EEssttiiccaannddoo uumm ffiillmmee pplláássttiiccoo 
FFoorrççaass iinntteerrmmoolleeccu...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
AAss ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass ssããoo lliiggaaddaass aattrraavvééss ddaass ...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
QQuuee eessppéécciiee ddee ffoorrççaa mmaannttéémm aass mmoollééccuullaass nneeuuttrraa...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
FFoorrççaa ddee VVaann ddeerr WWaallllss -- EEssttããoo pprreesseenntteess eemm 
ttoodda...
EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa 
IInntteerr--rreellaaççããoo eennttrree aass eessttrruuttuurraass mmoolleeccuullaarreess ...
HHoommooppoollíímmeerrooss 
CCooppoollíímmeerrooss 
Homopolímeros 
Copolímeros 
BBlleennddaass 
© EEssssee mmaatteerriiaal...
ÉÉ qquuaannddoo aa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ssee ddáá aa ppaarrttiirr ddee 
uumm úúnniiccoo mmoonnôômmeerroo. 
............
CCoommpprreeeennddee aa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ssiimmuullttâânneeaa ddee ddooiiss 
mmoonnôômmeerrooss. MMuuiittooss pp...
AAlleeaattóórriiooss -- AAss sseeqqüüêênncciiaass sseegguueemm uummaa oorrddeemm aalleeaattóórriiaa 
aaoo lloonnggoo ddaa ...
AAlltteerrnnaaddooss -- AAss sseeqqüüêênncciiaass sseegguueemm uummaa oorrddeemm 
aalltteerrnnaaddaa aaoo lloonnggoo ddaa ...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
IIUUPPAACC UUmmaa bblleennddaa ppoolliimméérriiccaa éé ““uummaa mmiissttuurraa 
mmaaccrroossccooppiiccaammeennttee hhoomm...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
MMiisscciibbiilliiddaaddee ee CCoommppaattiibbiilliiddaaddee eemm BBlleenndda...
ΔΔGG éé aa vvaarriiaaççããoo mmoollaarr ddaa eenneerrggiiaa ddaa mmiissttuurraa;; 
ΔΔHH éé aa vvaarriiaaççããoo mmoollaarr d...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass ssããoo mmiissttuurraass ffííssiiccaass ...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass -- PPoonnttooss cchhaavveess 
• CCoonnh...
CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoo...
CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass 
AA ccoonnffoorrmmaaççããoo ddeessccrreevvee aarrrraannjj...
CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee uummaa mmoollééccuullaa ssee rreeffeerree aaooss aarrrraannjjooss 
ggeeoommééttrriiccooss ddee...
CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaadd...
RRRaaammmiiifffiiicccaaadddaaa 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuull...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
MMooddeellooss eessqquueemmááttiiccooss ddee eessttrruuttuurraa ddaass ccaaddeeiia...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
EEssttrruuttuurraa ddaass ccaaddeeiiaass mmoolleeccuullaarreess 
© EEssssee mmaatt...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
RReeddee ppoolliimméérriiccaa iinntteerrppeenneettrraannttee -- IInntteerrppeennee...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
PPoossssuueemm nnoo eessttaaddoo ssóólliiddoo ttrrêêss ttiippooss ddee eessttrruut...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
MMooddeelloo ddaa mmiisscceellaa ffrraannjjaaddaa ppaarraa ppoollíímmeerrooss ssee...
RReepprreesseennttaaççããoo eessqquueemmááttiiccaa ddaa eessttrruuttuurraa mmoolleeccuullaarr ggeerraall ee uumm aarrrraann...
PPoonnttoo ddee ffuussããoo ddeeffiinniiddoo 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb...
CCoonnffiigguurraaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass 
AA ccoonnffiigguurraaççããoo ddee uummaa ccaaddeeiiaa ...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoo...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
IIssoommeerriiaa cciiss--ttrraannss 
NNaa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ddee ddiieenn...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
TTaattiicciiddaaddee oouu eesstteerreeooiissoommeerriiaa 
AA ttaattiicciiddaaddee ...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
TTaattiicciiddaaddee oouu eesstteerreeooiissoommeerriiaa -- DDeeffiinniiççããoo ppr...
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
CCoonnffiigguurraaççõõeess ttááttiiccaass 
IIssoottááttiiccoo -- TTooddooss ooss g...
Resumão 
Resumão 
NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa 
Relações entre estruturas e propriedades 
Relações entre estrutu...
© EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziir...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Cursos Polilab - Degradação e estabilização de polímeros aula 01

289 visualizações

Publicada em

Curso aberto sobre degradação, estabilização de polímeros e conceitos de reciclagem. Contate-me para ministra-lo in company 011 99688 8841

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cursos Polilab - Degradação e estabilização de polímeros aula 01

 1. 1. DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1 FFeerrnnaannddoo JJoossé NNoovvaaeess AAuullaa ##0011
 2. 2. PPeerrffiill FFeerrnnaannddoo JJoosséé NNoovvaaeess EEnnggeennhheeiirroo QQuuíímmiiccoo ppeellaa EEssccoollaa ddee EEnnggeennhhaarriiaa ddee LLoorreennaa -- UUSSPP,, FFaaeennqquuiill,, ccoomm EEssppeecciiaalliizzaaççããoo eemm PPoollíímmeerrooss ppeellaa UUnniivveerrssiiddaaddee FFeeddeerraall ddee SSããoo CCaarrllooss,, ppoossssuuii ccuurrssooss ddee aappeerrffeeiiççooaammeennttoo nnoo BBrraassiill,, EEssttaaddooss UUnniiddooss ee EEuurrooppaa. •• SSuuppeerrvviissoorr ddoo LLaabboorraattóórriioo ddee MMaatteerriiaaiiss ee ddaa AAuuddiittoorriiaa ddaa QQuuaalliiddaaddee nnaa VVoollkksswwaaggeenn PPllaannttaa ddee TTaauubbaattéé. •• EEnnggeennhheeiirroo ddoo PPrroodduuttoo nnaa VVoollkksswwaaggeenn PPllaannttaa ddee SSããoo BBeerrnnaarrddoo ddoo CCaammppoo. •• PPrrooffeessssoorr CCoonnvviiddaaddoo eemm CCiiêênncciiaa ddee MMaatteerriiaaiiss PPoolliimméérriiccooss -- EEssccoollaa ddee EEnnggeennhhaarriiaa ddee LLoorreennaa -- UUSSPP -- FFaaeennqquuiill. •• PPrrooffeessssoorr CCoonnvviiddaaddoo eemm EEnnggeennhhaarriiaa ddee PPoollíímmeerrooss,, TTrraannssffoorrmmaaççããoo ee SSíínntteessee nnoo ccuurrssoo ddee PPóóss ggrraadduuaaççããoo ddaa FFaaccuullddaaddee OOsswwaallddoo CCrruuzz -- SSããoo PPaauulloo,, SSPP •• PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa EEmmpprreessaarriiaall -- DDeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo pprroodduuttoo,, qquuaalliiddaaddee ee pprroodduuççããoo,, rreecciiccllaaggeemm ee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ssuusstteennttáávveell -- AACCVV,, nnooss sseeggmmeennttooss aauuttoommoottiivvoo,, ppeettrrooqquuíímmiiccaa ee pprroodduuççããoo sseerriiaaddaa. •• hhttttpp::////llaatttteess.ccnnppqq.bbrr//11557766002200335522334422991122 © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2
 3. 3. CCoonnhheecceennddoo vvooccêêss... © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3
 4. 4. DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4 11 - IInnttrroodduuçããoo 22 - PPrriinnccíppiiooss tteeórriiccooss ddee ddeeggrraaddaaçããoo ddee ppoollímmeerrooss 22.11 - PPoollímmeerrooss ccoonncceeiittooss bbássiiccooss 22.22 - CCoonncceeiittooss ddee ddeeggrraaddaaçããoo ee eessttaabbiilliizzaaçããoo 22.33 TTiippooss ddee ddeeggrraaddaaçããoo 22.33.11 - DDeeggrraaddaaçããoo ppoorr cciissããoo ddee ccaaddeeiiaass 22.33.22 - DDeeggrraaddaaçããoo sseemm cciissããoo ddee ccaaddeeiiaass 22.33.33 - AAuuttoo ooxxiiddaaçããoo 22.33.44 - DDeessppoolliimmeerriizzaaçããoo 33 - PPrroocceessssooss ddee DDeeggrraaddaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss 33.11 - PPrroocceessssooss ddee IInniicciiaaçããoo ddee RReeaaçõõeess ddee DDeeggrraaddaaçããoo 33.11.11 - Térrmmiiccaa 33.11.22 - FFoottooqquuímmiiccaa 33.11.33 - RRaaddiiaaçããoo ddee AAllttaa EEnneerrggiiaa 33.22 - PPrroocceessssooss AAssssoocciiaaddooss ddee DDeeggrraaddaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss 33.22.11 - MMeeccâânniiccaa 33.22.22 - TTeerrmmoommeeccâânniiccaa 33.22.33 - FFoottooqquuímmiiccaa ee tteerrmmooqquuímmiiccaa 33.22.44 - SSttrreessss-CCrraacckkiinngg 44 - DDeeggrraaddaaçããoo eemm bblleennddaass 55 - BBiiooddeeggrraaddaaçããoo 55.11 - OO qquuee é bbiiooddeeggrraaddaaçããoo 55.22 - PPoollímmeerrooss bbiiooddeeggrraaddávveeiiss 55.33 - CCaarrggaass ee aaggeenntteess bbiiooddeeggrraaddávveeiiss 66 - AAvvaalliiaaçããoo ddoo pprroocceessssoo ddee ddeeggrraaddaaçããoo 66.11 - EEnnvveellhheecciimmeennttoo 66.11.11 - EEnnvveellhheecciimmeennttoo aammbbiieennttaall 66.11.22 - EEnnvveellhheecciimmeennttoo aacceelleerraaddoo 66.22 - Méttooddooss ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo ppoorr pprroocceessssooss ttérrmmiiccooss 66.22.11 - Méttooddooss ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo ppoorr TTGGAA 66.22.22 - Méttooddooss ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo ppoorr DDSSCC 66.22.33 OOIITT 66.33 - Méttooddooss eessppeeccttrroossccóppiiccooss 66.33.11 - IInnffrraavveerrmmeellhhoo 66.33.22 - UUVV vviissívveell 77 - EEssttaabbiilliizzaanntteess ee aannttii-ooxxiiddaanntteess 77.11 - VViissããoo ggeerraall ssoobbrree eessttaabbiilliizzaanntteess 77.22 - MMeeccaanniissmmooss ddooss eessttaabbiilliizzaanntteess 77.33 - SSoolluubbiilliiddaaddee,, mmiiggrraaçããoo ee eessttaabbiilliizzaaçããoo ddooss aaddiittiivvooss 88 - FFoottooeessttaabbiilliizzaanntteess ee oouuttrrooss aaddiittiivvooss eessttaabbiilliizzaanntteess 88.11 - FFoottooeessttaabbiilliizzaanntteess 88.22 - DDeessaattiivvaaddoorreess ddee mmeettaaiiss 88.33 - AAnnttiiácciiddooss 99 - PPrriinnccíppiiooss ddaa rreecciiccllaaggeemm ddee ppllássttiiccooss
 5. 5. DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5 • AAddiittiivvaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss - MMaarrcceelloo RRaabbeelllloo - EEdd.. AArrttlliibbeerr • AAttllaass WWeeaatthheerriinngg TTeessttiinngg GGuuiiddeebbooookk - AAttllaass EElleettrriicc DDeevviiccee CCoommppaannyy • CCaalloorriimmeettrryy aanndd TThheerrmmaall AAnnaallyyssiiss ooff PPoollyymmeerrss - VViinncceenntt BB..FF MMaatthhoott - EEdd.. HHaannsseerr • CCaarraacctteerriizzaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss - EElliizzaabbeettee LLuuccaass;; BBlluummaa SSooaarreess;; EElliissaabbeetthh MMoonntteeiirroo - e-ppaappeerrss EEdd.. • CCiiêênncciiaa ddooss PPoollímmeerrooss - SSeebbaassttiiããoo CCaanneevvaarroolloo JJrr.. - EEdd.. AArrttlliibbeerr • DDeeffoorrmmaaçããoo PPllássttiiccaa ddoo PPoolliipprrooppiilleennoo IIssoottáttiiccoo- SShhiinniicchhii TTookkuummoottoo- TTeessee ddee DDoouuttoorraaddoo UUFFRRGGSS • DDeeggrraaddaaçããoo ee EEssttaabbiilliizzaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss EEnnggeennhhaarriiaa ddee MMaatteerriiaaiiss - UUFFRRGGSS – PPrrooffª RRuutthh SSaannttaannaa • DDeessiiggnniinngg WWiitthh PPllaassttiicc - TTiiccoonnaa PPoollyymmeerrss • EEssttaabbiilliizzaabbiilliizzaaçããoo ee DDeeggrraaddaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss - MMaarrccoo AAuurrélliioo DDee PPaaoollii - EEdd.. AArrttlliibbeerr • IInnttrroodduuçããoo aa PPoollímmeerrooss - EEllooiissaa BBiiaassoottttoo MMaannoo - EEdd.. EEddggaarr BBllücchheerr • PPllássttiiccooss AAmmbbiieennttaallmmeennttee DDeeggrraaddávveeiiss – LLuucciiaa HHeelleennaa IInnnnoocceennttiinnii - EEdd.. UUnniiccaammaapp • PPllássttiiccooss ddee EEnnggeennhhaarriiaa – HH.. WWiieebbeecckk;; JJuulliioo HHaarraaddaa - EEdd.. AArrttlliibbeerr • PPllaassttiiccss AAddddiittiivveess - Gäcchhtteerr // MMuulllleerrrr - EEdd.. HHaannsseerr • PPllaassttiiccss MMaatteerriiaallss - JJ..AA.. BBrryyddssoonn - BBuutttteerrwwoorrtthhss EEdd.. • PPoolliieessttiirreennoo:: OO mmaatteerriiaall ee ssuuaa ttrraannssffoorrmmaaçããoo - EEuucclliiddeess CCoorraazzzzaa FFiillhhoo - PPllaassttiiccooss eemm RReevviissttaa EEdd.. • PPoollímmeerrooss ccoommoo MMaatteerriiaaiiss ddee EEnnggeennhhaarriiaa - EEllooiissaa BBiiaassoottttoo MMaannoo - EEdd.. EEddggaarr BBllücchheerr • PPoollyypprrooppyylleennee - TThhee cchhaalllleennggeess ccoonnttiinnuueess - MMoonntteellll PPoollyyoolleeffiinnss • PPoollyypprrooppyylleennee HHaannddbbooookk - EEddwwaarrdd PP.. MMoooorree,, JJrr.. - EEdd.. HHaannsseerr • PPrriinncciipplleess ooff PPoollyymmeerrss SSyysstteemmss - FFeerrddiinnaanndd RRooddrriigguueess - HHPPCC EEdd.. • QQuuímmiiccaa OOrrggâânniiccaa - RR.. MMoorrrriissoonn;; RR.. BBooyydd - FFuunnddaaccaaoo CCaalloouussttee GGuullbbeekkiiaann • RReeoollooggiiaa ddee PPoollímmeerrooss FFuunnddiiddooss - RRoossaarriioo BBrreettaass;; MMaarrccooss DD’AAvviillaa - EEddiittoorraa UUFFSSCCaarr • SSttaabbiilliizzaattiioonn ooff PPoollyymmeerriicc MMaatteerriiaall - HHaannss ZZwweeiiffeell - CCiibbaa/SSpprriinnggeerr EEdd.. • Téccnniiccaass ddee CCaarraacctteerriizzaaçããoo ddee PPoollímmeerrooss - SSeebbaassttiiããoo CCaanneevvaarroolloo JJrr.. - EEdd.. AArrttlliibbeerr • TTeeccnnoollooggiiaa ddoo PPVVCC - AAnnttoonniioo RRooddoollffoo JJrr.. - BBrraasskkeemm • TTeexxttbbooookk ooff PPoollyymmeerrss SScciieennccee - FFrreedd BBiillllmmeeyyrr,, JJrr.. - JJoohhnn WWiilleeyy aanndd SSoonnss EEdd.. • TThheerrmmaall MMeetthhooddss ooff AAnnaallyyssiiss - WWeesslleeyy WWeennddllaannddtt - JJoohhnn WWiilleeyy aanndd SSoonnss EEdd..
 6. 6. DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss IInnttrroodduuççããoo BBaassee ppaarraa oo eenntteennddiimmeennttoo -- PPrriinnccííppiiooss tteeóórriiccooss ddaa ddeeggrraaddaaççããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6
 7. 7. DDeeggrraaddaaççããoo -- PPrroocceessssoo qquuee aalltteerraa aa qquuaalliiddaaddee ddee iinntteerreessssee ddee ppoollíímmeerroo oouu ccoommppoossttoo ppoolliimméérriiccoo -- PPoorr eexxeemmpplloo:: fflleexxiibbiilliiddaaddee,, aassppeeccttoo vviissuuaall,, pprroopprriieeddaaddeess mmeeccâânniiccaass... EEssttaabbiilliizzaaççããoo -- OOppeerraaççããoo qquuee iinniibbee ee rreettaarrddaa uumm pprroocceessssoo eessppeeccííffiiccoo ddee ddeeggrraaddaaççããoo -- PPoorr eexxeemmpplloo:: aattrraavvééss ddaa iinnccoorrppoorraaççããoo ddee aaddiittiivvooss... © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7 XX IInnttrroodduuççããoo DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss
 8. 8. DDeeggrraaddaaççããoo,, EEssttaabbiilliizzaaççããoo ee RReecciiccllaaggeemm ddee PPoollíímmeerrooss AA ddeeggrraaddaaççããoo ddee uumm ppoollíímmeerroo eessttáá rreellaacciioonnaaddaa aaoo rroommppiimmeennttoo ddee lliiggaaççõõeess ccoovvaalleenntteess nnuummaa eessttrruuttuurraa ppoolliimméérriiccaa,, ffoorrmmaannddoo rraaddiiccaaiiss lliivvrreess,, ooss qquuaaiiss iinntteerraaggeemm ddee iinnúúmmeerraass mmaanneeiirraass ccoomm oo pprróópprriioo ppoollíímmeerroo ee ttaammbbéémm ccoomm oo mmeeiioo. EEssssaass iinntteerraaççõõeess aaccaarrrreettaamm eemm aalltteerraaççõõeess nnaass pprroopprriieeddaaddeess ffííssiiccaass ee qquuíímmiiccaass ddoo mmaatteerriiaall. OOuu aaiinnddaa ccoommoo ddeeffiinnee AAggnneellllii:: ““DDeeggrraaddaaççããoo éé qquuaallqquueerr rreeaaççããoo qquuíímmiiccaa ddeessttrruuttiivvaa ddooss ppoollíímmeerrooss,, qquuee ppooddee sseerr ccaauussaaddaa ppoorr aaggeenntteess ffííssiiccooss ee//oouu ppoorr aaggeenntteess qquuíímmiiccooss. AA ddeeggrraaddaaççããoo ccaauussaa uummaa mmooddiiffiiccaaççããoo iirrrreevveerrssíívveell nnaass pprroopprriieeddaaddeess ddooss mmaatteerriiaaiiss ppoolliimméérriiccooss,, sseennddoo eevviiddeenncciiaaddaa ppeellaa ddeetteerriioorraaççããoo pprrooggrreessssiivvaa ddeessttaass pprroopprriieeddaaddeess,, iinncclluuiinnddoo oo aassppeeccttoo vviissuuaall.”” © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 8 DDeeggrraaddaaççããoo -- CCoonncceeiittoo
 9. 9. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 9 QQuuíímmiiccaa ddoo ccaarrbboonnoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss • ÁÁttoommooss ddee ccaarrbboonnoo ssããoo lliiggaaddooss ppoorr qquuaattrroo oouuttrrooss ááttoommooss. • ÁÁttoommooss ddee ccaarrbboonnoo tteemm hhaabbiilliiddaaddee ppaarraa ffoorrmmaarr lloonnggaass ccaaddeeiiaass ((““eessqquueelleettooss ddee ccaarrbboonnoo””)). • EEsstteess eessqquueelleettooss ddee ccaarrbboonnoo ppooddee vvaarriiaarr eemm ccoommpprriimmeennttoo ee ppaaddrrããoo ddee rraammiiffiiccaaççããoo. • CCaarrbboonnoo ccoommuummeennttee ffaazz lliiggaaççããoo ccoomm ooxxiiggêênniioo,, hhiiddrrooggêênniioo ee nniittrrooggêênniioo. • OO mmaaiiss ssiimmpplleess ddooss ccoommppoossttooss oorrggâânniiccooss –– hhiiddrrooccaarrbboonneettooss –– eessqquueelleettooss ddee ccaarrbboonnoo ccoomm lliiggaaççõõeess ccoomm hhiiddrrooggêênniioo. MMeettaannoo CCHH44
 10. 10. Fonte: Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister, Jr CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1100 QQuuíímmiiccaa ddoo ccaarrbboonnoo
 11. 11. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss QQuuíímmiiccaa ddoo ccaarrbboonnoo -- Tipos de hidrocarbonetos © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1111
 12. 12. PPoollíímmeerrooss -- OO tteerrmmoo vveemm ddoo ggrreeggoo ppoollii -- mmuuiittooss,, ee mmeerrooss -- ppaarrtteess,, éé ddeeffiinniiddoo ccoommoo uummaa mmoollééccuullaa qquuee éé ccoonnssttrruuííddaa ((ppoolliimmeerriizzaaddaa)) aa ppaarrttiirr ddee uummaa uunniiddaaddee ssiimmpplleess oo MMeerroo,, oouu MMoonnôômmeerroo. EEssttaass mmoollééccuullaass tteemm ppeessoo mmoolleeccuullaarr ddaa oorrddeemm ddee 1100.000000 aa 11.000000.000000 mmeerrooss. PPoollíímmeerrooss ppoorrttaannttoo ssããoo mmaaccrroommoollééccuullaass. PPrroopprriieeddaaddeess eessppeecciiffiiccaass úútteeiiss aaccoonntteecceemm eemm ttoorrnnoo ddee ppeessooss mmoolleeccuullaarreess ddaa oorrddeemm ddee mmiillhhaarreess ddee mmeerrooss. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1122 PPoollíímmeerrooss -- DDeeffiinniiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 13. 13. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss PPoollíímmeerroo,, ppooddee sseerr ddeeffiinniiddoo aaiinnddaa ccoommoo uummaa mmaaccrroommoollééccuullaa oonnddee ooccoorrrree aa rreeppeettiiççããoo ddee uummaa uunniiddaaddee qquuíímmiiccaa ssiimmpplleess oo MMoonnôômmeerroo.. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1133
 14. 14. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss MMoonnôômmeerroo éé aa uunniiddaaddee qquuíímmiiccaa ssiimmpplleess ddee oonnddee oo ppoollíímmeerroo éé ffoorrmmaaddoo. CCHH22 CCHH RR RR == HH PPoolliieettiilleennoo PPEE RR == CCHH PPoolliipprrooppiilleennoo PPPP 33 RR == PPoolliieessttiirreennoo PPSS RR == CCll PPoolliicclloorreettoo ddee vviinniillaa PPVVCC © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1144
 15. 15. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss UUnniiddaaddee mmoonnoomméérriiccaa XX UUnniiddaaddee rreeppeettiittiivvaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1155
 16. 16. PPoollíímmeerrooss nnaattuurraaiiss ee ssiinnttééttiiccooss CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1166 NNaattuurraaiiss LLáátteexx -- bboorrrraacchhaa nnaattuurraall PPrrootteeíínnaass ee ÁÁcciiddooss nnuuccllééiiccooss ((DDNNAA)) ((RRNNAA)) CCeelluulloossee LLiiggnniinnaa AAmmiiddoo QQuueerraattiinnaa SSiinnttééttiiccooss PPlláássttiiccooss eemm ggeerraall PPoolliieettiilleennooss PPoolliieessttiirreennoo PPVVCC AAccrríílliiccooss NNyylloonnss PPoolliiéésstteerreess BBoorrrraacchhaass ssiinnttééttiiccaass ((NNBBRR,, SSBBRR,, SSBBSS,, ...)) SSiilliiccoonneess RReessiinnaa ffeennóólliiccaa MMeellaammiinnaa TTiinnttaass VVeerrnniizzeess MMaassssaass ddee vveeddaaççããoo
 17. 17. CCoommoo vviissttoo ppoollíímmeerrooss ssããoo mmaaccrroommoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppeellaa rreeuunniiããoo ddee uunniiddaaddeess ffuunnddaammeennttaaiiss ((mmoonnôômmeerrooss)) qquuee ssee rreeppeetteemm ee ddããoo oorriiggeemm aa lloonnggaass ccaaddeeiiaass. EEssssaa ccaarraacctteerrííssttiiccaa,, oo ttaammaannhhoo ddaass ccaaddeeiiaass ffoorrmmaaddaass pprriinncciippaallmmeennttee ppoorr ááttoommooss ddee ccaarrbboonnoo,, oouu sseejjaa aa mmaassssaa mmoollaarr,, éé oo aassppeeccttoo pprriinncciippaall qquuee ccoonnffeerree àà eessttee ggrruuppoo ddee mmaatteerriiaaiiss uummaa sséérriiee ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass àà eelleess aassssoocciiaaddaass. PPoorr eexxeemmpplloo aa vviissccooeellaassttiicciiddaaddee. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1177 PPoollíímmeerrooss -- DDeeffiinniiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 18. 18. MMaatteerriiaaiiss ppoolliimméérriiccooss aapprreesseennttaamm uussuuaallmmeennttee bbaaiixxaa ddeennssiiddaaddee,, ppeeqquueennaa rreessiissttêênncciiaa àà tteemmppeerraattuurraa,, bbaaiixxaass ccoonndduuttiivviiddaaddeess eellééttrriiccaa ee ttéérrmmiiccaa. SSããoo ssiinntteettiizzaaddaass ppoorr rreeaaççõõeess ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo aa ppaarrttiirr rreeaaggeenntteess mmoonnoomméérriiccooss. VVáárriiooss ppoollíímmeerrooss ssee ttoorrnnaamm fflluuiiddooss vviissccoossooss aa tteemmppeerraattuurraass eelleevvaaddaass ((110000°CC--330000°CC)) ee ssããoo aaiinnddaa pprroocceessssaaddooss aattrraavvééss ddee pprroocceeddiimmeennttooss tteerrmmoommeeccâânniiccooss qquuee ppeerrmmiitteemm aa ffaabbrriiccaaççããoo ddee ppeeççaass eemm ggrraannddee qquuaannttiiddaaddee ee ddiivveerrssiiddaaddee. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1188 PPoollíímmeerrooss -- DDeeffiinniiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 19. 19. Conjunto de reações químicas que levam à formação de polímeros - Tipos em função do mecanismo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 1199 PPoolliimmeerriizzaaççããoo Conceito de Flory Conceito de Carothers Reação em Cadeia Adição Reação por Etapas Condensação Conceitos correlatos importantes: Grau de Polimerização Massa molecular CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 20. 20. GGrraauu ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo -- OO ccoommpprriimmeennttoo ddaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa éé ddeetteerrmmiinnaaddoo ppeelloo nnúúmmeerroo ddee uunniiddaaddeess rreeppeettiittiivvaass nnaa ccaaddeeiiaa,, éé oo cchhaammaaddoo :: GGrraauu ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo -- DDPP ((DDeeggrreeee ooff PPoolliimmeerriizzaattiioonn)) © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2200 GGrraauu ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 21. 21. PPrroocceessssooss ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss AA PPoolliimmeerriizzaaççããoo éé uummaa rreeaaççããoo qquuíímmiiccaa qquuee ccoonndduuzz aa ffoorrmmaaççããoo ddee ppoollíímmeerrooss. OOss pprroocceessssooss ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo ffoorraamm ddiivviiddiiddooss ppoorr CCaarrootthheerrss eemm ddooiiss ggrruuppooss:: PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr AAddiiççããoo Polimerização por Adição PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr CCoonnddeennssaaççããoo Polimerização por Condensação © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2211
 22. 22. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2222 RRaaddiiccaaiiss -- CCoonncceeiittoo MMoollééccuullaass oouu ííoonnss qquuee ppoossssuueemm uumm eellééttrroonn iissoollaaddoo ssããoo cchhaammaaddooss ddee rraaddiiccaaiiss ee ííoonnss--rraaddiiccaallaarreess,, rreessppeeccttiivvaammeennttee. AAoo ssee ccoonnssiiddeerraarr ooss aarrrraannjjooss eelleettrrôônniiccooss ppoossssíívveeiiss ppaarraa rraaddiiccaaiiss nneeuuttrrooss eennccoonnttrraamm aass sseegguuiinntteess ppoossssiibbiilliiddaaddeess:: AAnniioonn rraaddiiccaallaarr ((--)) CCaattiioonn rraaddiiccaallaarr ((++))
 23. 23. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2233
 24. 24. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2244
 25. 25. FFoorrmmaamm ppoollíímmeerrooss ccoomm uunniiddaaddeess rreeppeettiittiivvaass ddee ffóórrmmuullaa mmoolleeccuullaarr iiddêênnttiiccaa aaoo mmoonnôômmeerroo ddee ppaarrttiiddaa aa ppaarrttiirr ddee uummaa rreeaaççããoo eemm ccaaddeeiiaa,, ccoomm aass sseegguuiinntteess ffaasseess:: IInniicciiaaççããoo:: rroommppiimmeennttoo ddaass lliiggaaççõõeess dduuppllaass. PPrrooppaaggaaççããoo:: iinniicciioo ddoo pprroocceessssoo ddee ffoorrmmaaççããoo ddaass ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass ppeellooss ppoonnttooss rreeaattiivvooss TTeerrmmiinnaaççããoo:: eelliimmiinnaaççããoo ddooss ppoonnttooss rreeaattiivvooss eenncceerrrraannddoo aa rreeaaççããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2255 PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 26. 26. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss EEttaappaass eexxeemmpplloo ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo ddoo PPoolliieettiilleennoo:: 11)) IInniicciiaaççããoo:: ffoorrmmaaççããoo ddee ssííttiioo rreeaattiivvoo aa ppaarrttiirr ddee iinniicciiaaddoorr ((RR)) ee mmoonnôômmeerroo:: RR•• ++ CCHH22==CCHH22 →→ RR--CCHH22CCHH22•• 22)) PPrrooppaaggaaççããoo ddaa rreeaaççããoo aa ppaarrttiirr ddooss cceennttrrooss rreeaattiivvooss:: RR--CCHH22CCHH22•• ++ nn ((CCHH22==CCHH22))→→ RR--((CCHH22CCHH22))nnCCHH22CCHH22•• © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2266 33)) TTeerrmmiinnaaççããoo ddaa rreeaaççããoo:: RR--((CCHH22CCHH22))nnCCHH22CCHH22•• ++ RR’’•• →→ RR--((CCHH22CCHH22))nnCCHH22CCHH22--RR’’
 27. 27. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss OOss aaggeenntteess iinniicciiaaddoorreess ddee rreeaaççõõeess ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo oouu iinniicciiaaddoorreess,, eessssee tteerrmmoo éé uussaaddoo ppaarraa eessttaass ssuubbssttâânncciiaass,, aa mmaaiioorriiaa ssããoo ppeerróóxxiiddooss,, aazzoo--ccoommppoossttooss,, nniittrróóxxiiddooss ee ddiissssuuffeettooss. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2277 PPeerróóxxiiddooss ((RR--OO--OO--RR’’)) DDiissssuullffuurreettooss ((RR--SS--SS--RR’’)) NNiittrróóxxiiddooss ((RR--OO--NN--RR’’)) CCoommppoossttooss aazzoo ((RR--NN==NN--RR’’)) UUssuuaallmmeennttee,, aa iinniicciiaaççããoo eemm ppoolliimmeerriizzaaççããoo rraaddiiccaallaarr lliivvrree ddáá--ssee ppoorr ddeeccoommppoossiiççããoo ttéérrmmiiccaa ddoo iinniicciiaaddoorr. NNeessttee pprroocceessssoo,, aa eenneerrggiiaa ddee ddiissssoocciiaaççããoo ddaa lliiggaaççããoo ddeevvee ssiittuuaarr--ssee eennttrree 110000 ee 117700 kkJJ//mmooll
 28. 28. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2288 PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr AAddiiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 29. 29. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 2299 PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr AAddiiççããoo CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 30. 30. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss EExxeemmppllooss ddee ppoollíímmeerrooss ddee rreeaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3300
 31. 31. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo ÉÉ qquuaannddoo dduuaass mmoollééccuullaass ppoolliiffuunncciioonnaaiiss ((ccaaddeeiiaass lliinneeaarreess oouu ttrriiddiimmeennssiioonnaaiiss)) uunneemm -- ssee ppaarraa pprroodduuzziirr eemm eettaappaass uummaa mmoollééccuullaa ppoolliiffuunncciioonnaall ccoomm aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee eelliimmiinnaaççããoo ddee áágguuaa. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3311
 32. 32. PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3322 FFoorrmmaaççããoo ddaa ppoolliiaammiiddaa 6666 -- NNyylloonn CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 33. 33. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss PPoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo FFoorrmmaaççããoo ddoo ppoolliiéésstteerr ((rreeaaççããoo eennttrree hhiiddrrooxxiillaa ee ccaarrbbooxxiillaa)) RReepprreesseennttaaççããoo ddee uumm ppaassssoo ddoo pprroocceessssoo ddee ppoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr ccoonnddeennssaaççããoo ddoo ppoolliiéésstteerr. ÁÁllccooooll ++ AAcc. TTeerreeffttáálliiccoo == EEsstteerr ++ HH2OO EEssttee ppaassssoo ssee rreeppeettee ssuucceessssiivvaammeennttee,, pprroodduuzziinnddoo--ssee uummaa mmoollééccuullaa lliinneeaarr. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3333
 34. 34. EExxeemmppllooss ddee ppoollíímmeerrooss ddee rreeaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3344 PET Poliuretano Policarbonato CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 35. 35. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss PPEETT © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3355 Fonte: Introduction to Polymer Science – Polyester Condensation Reaction – pg 14 e 15
 36. 36. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss PPrroocceessssooss ddee PPoolliimmeerriizzaaççããoo -- MMeeccaanniissmmooss Compara AAddiiççããoo CCoonnddeennssaaççããoo Comparaççããoo ddee mmeeccaanniissmmooss MMeeccaanniissmmoo RReeaaççããoo eemm ccaaddeeiiaa PPaassssoo aa PPaassssoo IInniicciiaaddoorr SSiimm NNããoo MMoonnôômmeerroo OOlleeffiinniiccoo BBii--ffuunncciioonnaall CCaaddeeiiaa PPoouuccaass ee lloonnggaass MMuuiittaass RRaammiiffiiccaaççõõeess SSiimm NNããoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3366
 37. 37. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3377
 38. 38. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss RReepprreesseennttaaççããoo ddaa mmaaccrroommoollééccuullaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3388
 39. 39. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa LLiiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass eemm ppoollíímmeerrooss FFoorrççaass IInnttrraammoolleeccuullaarreess Forças Intramoleculares PPrriimmáárriiaass Primárias © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 3399
 40. 40. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4400 LLiiggaaççããoo CCoovvaalleennttee EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 41. 41. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4411 LLiiggaaççããoo CCoovvaalleennttee MMoollééccuullaa ddoo PPoolliieettiilleennoo MMoollééccuullaa ddoo PPoolliipprrooppiilleennoo
 42. 42. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa LLiiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass eemm ppoollíímmeerrooss FFoorrççaass IInntteerrmmoolleeccuullaarreess Forças Intermoleculares SSeeccuunnddáárriiaass Secundárias © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4422
 43. 43. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa EEssttiiccaannddoo uumm ffiillmmee pplláássttiiccoo FFoorrççaass iinntteerrmmoolleeccuullaarreess ssããoo aa aattrraaççããoo eennttrree aass mmoollééccuullaass ddoo ppoollíímmeerroo ee qquuee ooss ffaazzeemm ffiiccaarr ““jjuunnttooss””. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4433
 44. 44. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa AAss ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass ssããoo lliiggaaddaass aattrraavvééss ddaass ffoorrççaass iinntteerrmmoolleeccuullaarreess oouu sseeccuunnddáárriiaass. CCoommppaarraattiivvaammeennttee ssããoo eennccoonnttrraaddaass ffoorrççaass ddee bbaaiixxaa iinntteennssiiddaaddee nnooss ccoommppoonneenntteess ddaass mmoollééccuullaass ddooss ppoollíímmeerrooss,, ddee oonnddee ssee ddeedduuzz qquuee aass ffoorrççaass qquuee ooss mmaannttéémm jjuunnttooss nnããoo aaddvvéémm ddaa lliiggaaççããoo CC--CC,, mmaass ssiimm ddaass iinntteerraaççõõeess eennttrree aass ffoorrççaass iinntteerrmmoolleeccuullaarreess. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4444
 45. 45. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa QQuuee eessppéécciiee ddee ffoorrççaa mmaannttéémm aass mmoollééccuullaass nneeuuttrraass aaggrreeggaaddaass uummaass aass oouuttrraass?? PPaarreecceemm sseerr,, ttaall ccoommoo aass ffoorrççaass ddee nnaattuurreezzaa eelleettrroossttááttiiccaa,, aa aattrraaççããoo ddee uummaa ccaarrggaa ppoossiittiivvaa ppoorr uummaa nneeggaattiivvaa. ++ -- ++ -- © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4455
 46. 46. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa FFoorrççaa ddee VVaann ddeerr WWaallllss -- EEssttããoo pprreesseenntteess eemm ttooddaass mmoollééccuullaass ee ccoommpprreeeennddeemm aa mmaaiioorr ppoorrççããoo ddaass ffoorrççaass iinntteerrmmoolleeccuullaarreess,, aa mmeennooss qquuee ddiippoollooss mmuuiittoo ffoorrtteess eesstteejjaamm pprreesseenntteess. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4466
 47. 47. EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa IInntteerr--rreellaaççããoo eennttrree aass eessttrruuttuurraass mmoolleeccuullaarreess ee ffoorrççaass iinntteerrmmoolleeccuullaarreess ppaarraa ddiiffeerreenntteess ffaaiixxaass ddee tteemmppeerraattuurraa. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4477
 48. 48. HHoommooppoollíímmeerrooss CCooppoollíímmeerrooss Homopolímeros Copolímeros BBlleennddaass © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4488 Blendas EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 49. 49. ÉÉ qquuaannddoo aa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ssee ddáá aa ppaarrttiirr ddee uumm úúnniiccoo mmoonnôômmeerroo. ................ © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 4499 HHoommooppoollíímmeerrooss EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 50. 50. CCoommpprreeeennddee aa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ssiimmuullttâânneeaa ddee ddooiiss mmoonnôômmeerrooss. MMuuiittooss pplláássttiiccooss úútteeiiss ssããoo pprroodduuzziiddooss ppeerrmmiittiinnddoo--ssee qquuee ddooiiss oouu mmaaiiss mmoonnôômmeerrooss sseejjaamm ppoolliimmeerriizzaaddooss jjuunnttooss. NNeessttee ccaassoo aass pprroopprriieeddaaddeess ddee ccaaddaa ppoollíímmeerroo ssããoo ccoommbbiinnaaddaass ee ppooddee--ssee tteerr aapplliiccaaççõõeess eessppeeccííffiiccaass (( ttaayylloorr mmaaddee )) ppaarraa oo pprroodduuttoo. EEssttee ffaattoo aalliiaaddoo aa aassppeeccttooss eeccoonnôômmiiccoo,, iinnddiiccaamm oo ffoorrttee iinntteerreessssee ccoommeerrcciiaall nnaa ccooppoolliimmeerriizzaaççããoo. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5500 CCooppoollíímmeerrooss EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 51. 51. AAlleeaattóórriiooss -- AAss sseeqqüüêênncciiaass sseegguueemm uummaa oorrddeemm aalleeaattóórriiaa aaoo lloonnggoo ddaa ccaaddeeiiaa. CCooppoollíímmeerrooss eemm BBllooccoo -- AAss sseeqqüüêênncciiaass ssee sseegguueemm uummaass aass oouuttrraass aaoo lloonnggoo ddaa ccaaddeeiiaa pprriinncciippaall ddoo ppoollíímmeerroo. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5511 CCooppoollíímmeerrooss -- TTiippooss EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 52. 52. AAlltteerrnnaaddooss -- AAss sseeqqüüêênncciiaass sseegguueemm uummaa oorrddeemm aalltteerrnnaaddaa aaoo lloonnggoo ddaa ccaaddeeiiaa. GGrraaffiittiizzaaddooss -- ÉÉ eennxxeerrttaaddoo uumm sseegguunnddoo ttiippoo ddee mmoonnôômmeerroo ccaaddeeiiaa pprriinncciippaall. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5522 CCooppoollíímmeerrooss -- TTiippooss EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 53. 53. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5533 CCooppoollíímmeerrooss -- TTiippooss EEssttrruuttuurraa QQuuíímmiiccaa
 54. 54. IIUUPPAACC UUmmaa bblleennddaa ppoolliimméérriiccaa éé ““uummaa mmiissttuurraa mmaaccrroossccooppiiccaammeennttee hhoommooggêênneeaa ddee dduuaass oouu mmaaiiss eessppéécciieess ddiiffeerreenntteess ddee ppoollíímmeerrooss””. PPeerrtteenncceemm aa oouuttrraa ““ffaammíílliiaa”” ddee mmaatteerriiaaiiss ppoolliimméérriiccooss,, qquuee ssããoo pprroodduuzziiddooss aa ppaarrttiirr ddee uummaa mmiissttuurraa mmeeccâânniiccaa oouu rreeaattiivvaa ddooss ccoommppoonneenntteess. EEssssaa mmiissttuurraa nnooss ddaa uumm aauummeennttoo eemm pprroopprriieeddaaddeess eessppeeccííffiiccaass,, eemm rreellaaççããoo aaooss sseeuuss ccoommppoonneenntteess iissoollaaddaammeennttee. EExxiisstteemm aassppeeccttooss eeccoonnôômmiiccooss ppaarraa ssee ccoonnssiiddeerraarr qquuaannddoo ddaa ooppççããoo ppoorr uummaa bblleennddaa ppoolliimméérriiccaa. BBlleennddaass mmaaiiss ccoommuunnss:: AABBSS//PPCC;; PPPP//EEllaassttôômmeerroo;; AABBSS//PPVVCC;; PPCC//PPBBTT;; AABBSS//PPAA;; PPPPOO//PPSS;; PPPPOO//PPAA;; PPPPOO//PPSS//PPAA... © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5544 BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss
 55. 55. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss MMiisscciibbiilliiddaaddee ee CCoommppaattiibbiilliiddaaddee eemm BBlleennddaass PPaarraa qquuaallqquueerr ssiisstteemmaa mmuullttiiccoommppoonneennttee aa pprroopprriieeddaaddee mmaaiiss iimmppoorrttaannttee éé aa mmiisscciibbiilliiddaaddee. IIssttoo ppoorrqquuee ttooddaass aass oouuttrraass pprroopprriieeddaaddeess ddoo ssiisstteemmaa ddeeppeennddeemm ddoo nnúúmmeerroo ddee ffaasseess,, ddee ssuuaa mmoorrffoollooggiiaa ee ddaa aaddeessããoo eennttrree eellaass. EEsstteess ppaarrââmmeettrrooss ssããoo ddeetteerrmmiinnaaddooss ppoorr iinntteerraaççõõeess eennttrree aass mmoollééccuullaass ddooss ddiiffeerreenntteess ccoommppoonneenntteess. OO tteerrmmoo mmiisscciibbiilliiddaaddee eessttáá ddiirreettaammeennttee rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aa ssoolluubbiilliiddaaddee. PPoollíímmeerrooss sseerreemm mmiissccíívveeiiss ssiiggnniiffiiccaa qquuee eelleess ssee ddiissssoollvveemm mmuuttuuaammeennttee. PPoorrttaannttoo,, ooss tteerrmmooss mmiissccíívveell ee iimmiissccíívveell rreeffeerreemm--ssee aa uumm eessttaaddoo tteerrmmooddiinnââmmiiccoo. OO tteerrmmoo ccoommppaattiibbiilliiddaaddee,, ppoorr ssuuaa vveezz,, tteemm aa vveerr ccoomm ddeetteerrmmiinnaaddaass pprroopprriieeddaaddeess ddeesseejjaaddaass aa uumm pprroodduuttoo. AA bblleennddaa éé ddiittaa ccoommppaattíívveell,, qquuaannddoo ssuuaass pprroopprriieeddaaddeess ssããoo aaqquueellaass ddeesseejjaaddaass. AAssssiimm,, uummaa bblleennddaa mmiissccíívveell oouu iimmiissccíívveell ppooddee oouu nnããoo sseerr ccoommppaattíívveell,, ddeeppeennddeennddoo ssee aass pprroopprriieeddaaddeess pprrooccuurraaddaass ffoorraamm aallccaannççaaddaass oouu nnããoo. TTeerrmmooddiinnaammiiccaammeennttee aa aa eeqquuaaççããoo ddee eenneerrggiiaa lliivvrree ddee GGiibbbbss ppaarraa uummaa mmiissttuurraa éé:: ΔΔGG mmiissttuurraa == ΔΔHH mmiissttuurraa −−TTΔΔSS mmiissttuurraa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5555
 56. 56. ΔΔGG éé aa vvaarriiaaççããoo mmoollaarr ddaa eenneerrggiiaa ddaa mmiissttuurraa;; ΔΔHH éé aa vvaarriiaaççããoo mmoollaarr ddaa eennttaallppiiaa ddaa mmiissttuurraa ee ΔΔSS éé aa vvaarriiaaççããoo mmoollaarr ddaa eennttrrooppiiaa ddaa mmiissttuurraa ee TT aa tteemmppeerraattuurraa aabbssoolluuttaa. EEssssaa eeqquuaaççããoo ppeerrmmiittee ttrrêêss ppoossssiibbiilliiddaaddee aaooss ssiisstteemmaass ppoolliimméérriiccooss:: ΔΔGG 00 ,, oo ssiisstteemmaa éé iimmiissccíívveell ((dduuaass oouu mmaaiiss ffaasseess)) ΔΔGG == 00 ,, oo ssiisstteemmaa eessttaa eemm eeqquuiilliibbrroo ddiinnââmmiiccoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5566 ΔΔGG 00 ,, oo ssiisstteemmaa éé mmiissccíívveell ((úúnniiccaa ffaassee)) CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss ΔΔGG mmiissttuurraa == ΔΔHH mmiissttuurraa −−TTΔΔSS mmiissttuurraa
 57. 57. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass ssããoo mmiissttuurraass ffííssiiccaass oouu rreeaattiivvaass ddee ddooiiss oouu mmaaiiss ppoollíímmeerrooss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5577
 58. 58. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass -- PPoonnttooss cchhaavveess • CCoonnhheecceerr pprrooffuunnddaammeennttee aa eessttrruuttuurraa mmoolleeccuullaarr ddooss ccoommppoonneenntteess ppoolliimméérriiccooss. • AAvvaalliiaarr ssee ooss ppoollíímmeerrooss ppoossssuueemm iinntteerraaççõõeess eessppeeccííffiiccaass,, iinncclluuiinnddoo ppoonntteess ddee hhiiddrrooggêênniioo ee ddiippoollooss ppeerrmmaanneenntteess,, ppooiiss ssoommeennttee eesstteess pprroovvooccaarrããoo oo ffeennôômmeennoo ddee mmiisscciibbiilliiddaaddee oouu iimmiisscciibbiilliiddaaddee. • AAvvaalliiaarr aa ccrriissttaalliizzaaççããoo ddooss ccoommppoonneenntteess ddaa bblleennddaa,, ccoomm ccoonnhheecciimmeennttoo ddaa eessttrruuttuurraa mmoolleeccuullaarr ee ddaa mmoorrffoollooggiiaa ddooss ccoommppoonneenntteess. • AAvvaalliiaarr aass ccoonnddiiççõõeess ddee mmiissttuurraa nnoo pprroocceessssoo rreessuummiiddaass nnooss sseegguuiinntteess ppaarrââmmeettrrooss:: tteemmppeerraattuurraa,, ttaaxxaa oouu vveelloocciiddaaddee ddee pprroocceessssaammeennttoo,, pprroojjeettoo ddoo eeqquuiippaammeennttoo ee ccoommppoossiiççããoo aaddeeqquuaaddaa. NNaa mmaaiioorriiaa ddaass bblleennddaass ppoolliimméérriiccaass eexxiisstteenntteess aass tteemmppeerraattuurraass ddee pprroocceessssaammeennttoo ddee ccaaddaa ccoommppoonneennttee iinnddiivviidduuaallmmeennttee ssããoo ddiiffeerreenntteess. • PPrroojjeettoo ddaa rroossccaa ddee mmiissttuurraa,, ffuunnddaammeennttaall ddaa ddiissppeerrssããoo ee ffaassee aaggrreeggaaddaa. • AAss ccoonnddiiççõõeess ddee mmiissttuurraa ddeevveemm sseerr ttoottaallmmeennttee rreellaacciioonnaaddaass ccoomm oo ggrraauu ddee ddiissppeerrssããoo ee ààss pprroopprriieeddaaddeess ddeesseejjaaddaass ddoo pprroodduuttoo ffiinnaall -- AAddiiççããoo ddee ccoommppaattiibbiilliizzaannttee,, lluubbrriiffiiccaannttee ee eessttaabbiilliizzaannttee ddee pprroocceessssoo,, eettcc. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5588
 59. 59. CCoonncceeiittooss ffuunnddaammeennttaaiiss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 5599 BBlleennddaass ppoolliimméérriiccaass AA pprriimmeeiirraa bblleennddaa ppoolliimméérriiccaa ddeesseennvvoollvviiddaa ccoommeerrcciiaallmmeennttee ffooii aa PPPPOO//PPSS –– NNoorryyll ddaa GGEE PPllaassttiiccss. OO PPPPOO éé uumm ccoommppoossttoo ddee aallttoo HHDDTT,, bbaassttaannttee rreessiisstteennttee àà UUVV ee àà aaggeenntteess qquuíímmiiccooss,, aalléémm ddaa aallttaa rreessiissttêênncciiaa mmeeccâânniiccaa,, ppoorréémm ddee ddiiffíícciill pprroocceessssaammeennttoo. AA bblleennddaa ffooii ddeesseennvvoollvviiddaa ppoorr aaccaassoo qquuaannddoo ddaa lliimmppeezzaa ddoo ccaannhhããoo ddaa mmááqquuiinnaa ccoomm PPSS. EEssttee ccoonnffeerriiuu aaoo PPPPOO mmeellhhoorr pprroocceessssaammeennttoo ccoommpplleemmeennttaannddoo oouuttrraa ddeesseejjáávveell ccaarraacctteerrííssttiiccaa ddaa bblleennddaa. CCoommppoonneenntteess ddaa bblleennddaa mmiissccívveell PPPPOO//PPSS
 60. 60. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6600
 61. 61. CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass AA ccoonnffoorrmmaaççããoo ddeessccrreevvee aarrrraannjjooss eessppaacciiaaiiss qquuee aa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa ppooddee aaddqquuiirriirr,, qquuee ppooddeemm sseerr mmuuddaaddooss ppoorr mmeeiioo ddee ssiimmpplleess rroottaaççõõeess ddaass lliiggaaççõõeess ssiimmpplleess CC--CC,, sseennddoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6611 ppoorrttaannttoo rreevveerrssíívveeiiss. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa
 62. 62. CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee uummaa mmoollééccuullaa ssee rreeffeerree aaooss aarrrraannjjooss ggeeoommééttrriiccooss ddee ggrruuppooss ddee ááttoommooss nnaa mmoollééccuullaa,, qquuee ppooddeemm sseerr aalltteerraaddooss ssoommeennttee ppeellaa rroottaaççããoo eemm ttoorrnnoo ddaass lliiggaaççõõeess pprriimmáárriiaass ddee vvaallêênncciiaa,, ddeessccrreevvee aa ppoossiiççããoo eessppaacciiaall pprreeffeerreenncciiaall ddoo ááttoommoo nnaa mmoollééccuullaa,, ee ddeessccrreevvee ttaammbbéémm aa ppoollaarriiddaaddee,, fflleexxiibbiilliiddaaddee ee rreegguullaarriiddaaddee ddaa mmaaccrroommoollééccuullaa. EExxeemmppllooss:: CCoonnffoorrmmaaççããoo ZZiigg--ZZaagg PPllaannaarr,, HHeelliiccooiiddaall ee AAlleeaattóórriiaa. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6622 OOuu ... NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa
 63. 63. CCoonnffoorrmmaaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6633 TTeettrraaééddrriiccaa ZZiigg--ZZaagg PPllaannaarr NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa EEnnoovveellaaddaa
 64. 64. RRRaaammmiiifffiiicccaaadddaaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6644 EEssttrruuttuurraa ddee ppoollíímmeerrooss PPoollíímmeerrooss ppooddeemm tteerr ssuuaass ccaaddeeiiaass ccoommoo sseennddoo:: LLLiiinnneeeaaarrr RRReeetttiiicccuuulllaaadddaaa NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa
 65. 65. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa MMooddeellooss eessqquueemmááttiiccooss ddee eessttrruuttuurraa ddaass ccaaddeeiiaass mmoolleeccuullaarreess © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6655 CCaaddeeiiaa LLiinneeaarr CCaaddeeiiaa RRaammiiffiiccaaddaa CCaaddeeiiaa ccoomm LLiiggaaççõõeess CCrruuzzaaddaass RReeddee IInntteerrppeenneettrraannttee
 66. 66. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa EEssttrruuttuurraa ddaass ccaaddeeiiaass mmoolleeccuullaarreess © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6666
 67. 67. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa RReeddee ppoolliimméérriiccaa iinntteerrppeenneettrraannttee -- IInntteerrppeenneettrraattiinngg PPoollyymmeerr NNeettwwoorrkk -- IIPPNN,, éé uumm ttiippoo ddee mmiissttuurraa ddee ddooiiss ppoollíímmeerrooss,, sseennddoo ppeelloo mmeennooss uumm ddeelleess ssiinntteettiizzaaddoo,, oouu iinntteerrlliiggaaddoo,, nnaa pprreesseennççaa ddoo oouuttrroo. OOuu uummaa mmaaccrroommoollééccuullaa rraammiiffiiccaaddaa nnaa qquuaall ccaaddaa uunniiddaaddee ccoonnssttiittuucciioonnaall éé ccoonneeccttaaddaa aa oouuttrraa ppoorr mmuuiittaass lliiggaaççõõeess ppeerrmmaanneenntteess. RReeddee IInntteerrppeenneettrraannttee © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6677
 68. 68. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa PPoossssuueemm nnoo eessttaaddoo ssóólliiddoo ttrrêêss ttiippooss ddee eessttrruuttuurraa:: AAAmmmooorrrfffaaa SSSeeemmmiii ---CCCrrriiissstttaaallliiinnnaaa CCCrrriiissstttaaallliiinnnaaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6688
 69. 69. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa MMooddeelloo ddaa mmiisscceellaa ffrraannjjaaddaa ppaarraa ppoollíímmeerrooss sseemmii--ccrriissttaalliinnooss aauuxxiilliiaarraamm nnaa iinntteerrpprreettaaççããoo ddaa mmoorrffoollooggiiaa ddee ppoollíímmeerrooss © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 6699 RReeggiiõõeess aammoorrffaass RReeggiiõõeess ccrriissttaalliinnaass CCrriissttaalliinniiddaaddee
 70. 70. RReepprreesseennttaaççããoo eessqquueemmááttiiccaa ddaa eessttrruuttuurraa mmoolleeccuullaarr ggeerraall ee uumm aarrrraannjjoo ttiippiiccaammeennttee ddee mmaatteerriiaaiiss sseemmii -- ccrriissttaalliinnooss Cristal Único Lamelar © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7700 Esferulitos
 71. 71. PPoonnttoo ddee ffuussããoo ddeeffiinniiddoo © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7711 AAAmmmooorrrfffooo CCCrrriiissstttaaallliiinnnooo PPoonnttoo ddee aammoolleecciimmeennttoo aapprrooxxiimmaaddoo NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa TTeerrmmoopplláássttiiccoo::
 72. 72. CCoonnffiigguurraaççããoo ddee ccaaddeeiiaass ppoolliimméérriiccaass AA ccoonnffiigguurraaççããoo ddee uummaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa ssããoo aarrrraannjjooss mmoolleeccuullaarreess eessppaacciiaaiiss,, ffiixxaaddooss ppoorr lliiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7722 iinnttrraammoolleeccuullaarreess ((pprriimmáárriiaass)). PPoorrttaannttoo,, ppaarraa qquuee hhaajjaa mmuuddaannççaa ddee ccoonnffiigguurraaççããoo éé nneecceessssáárriioo aa qquueebbrraa ddee lliiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass ddee pprriimmeeiirraa oorrddeemm,, qquuee eennvvoollvveemm aa ddeeggrraaddaaççããoo ddoo ppoollíímmeerroo,, jjáá qquuee eellaa éé ddeeffiinniiddaa nnaa ppoolliimmeerriizzaaççããoo. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa
 73. 73. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7733 OOuu ... CCoonnffiigguurraaççããoo éé ddeessccrriittaa ccoommoo sseennddoo aaqquueelleess aarrrraannjjooss ddee ááttoommooss qquuee nnooss ddáá aa iinnffoorrmmaaççããoo ddaa ddiissttrriibbuuiiççããoo eessppaacciiaall ddaa mmoollééccuullaa ee nnããoo ppooddeemm sseerr aalltteerraaddooss aa nnããoo sseerr ppeellaa rruuppttuurraa ddaass lliiggaaççõõeess qquuíímmiiccaass pprriimmáárriiaass. DDuurraannttee aa ppoolliimmeerriizzaaççããoo éé ppoossssíívveell qquuee ggrruuppooss lliiggaanntteess nnaa eessttrruuttuurraa CCaarrbboonnoo––CCaarrbboonnoo sseejjaamm aarrrraannjjaaddooss ddee mmooddoo aa ssee ppoossiicciioonnaarreemm eemm ddiiffeerreenntteess ddiirreeççõõeess,, éé cchhaammaaddoo ddee ttaattiicciiddaaddee oouu ccoonnffiigguurraaççõõeess ttááttiiccaass.
 74. 74. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa IIssoommeerriiaa cciiss--ttrraannss NNaa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ddee ddiieennooss,, nnoorrmmaallmmeennttee aa rreeaaççããoo ooccoorrrree nnaass dduuppllaass lliiggaaççõõeess,, rreessuullttaannddoo nnuummaa dduuppllaa lliiggaaççããoo rreessiidduuaall nnoo cceennttrroo ddaa uunniiddaaddee ddee rreeppeettiiççããoo. CCoonnssiiddeerreemmooss ccoommoo eexxeemmpplloo oo iissoopprreennoo ((22--mmeettiill--11,,33--bbuuttaaddiieennoo)). CCoonnssiiddeerraannddoo qquuee ooss ááttoommooss ddee ccaarrbboonnoo lliiggaaddooss ppoorr lliiggaaççããoo ssiimmpplleess ppooddeemm ggiirraarr lliivvrreemmeennttee eemm ttoorrnnoo ddaa ddiirreeççããoo ddaa lliiggaaççããoo,, tteemm ddooiiss aarrrraannjjooss ppoossssíívveeiiss ppaarraa oo ppoossiicciioonnaammeennttoo ddoo ggrruuppoo CCHH2 ddaass ppoonnttaass,, nnoo mmeessmmoo llaaddoo oouu eemm llaaddooss ooppoossttooss. NNoo ccaassoo ddee uummaa ppoolliimmeerriizzaaççããoo ppoorr aaddiiççããoo 11,,44,, vvããoo ssee ffoorrmmaarr,, ccoomm iiddêênnttiiccaa pprroobbaabbiilliiddaaddee,, aass sseegguuiinntteess eessttrruuttuurraass rreeppeettiittiivvaass:: © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7744
 75. 75. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa TTaattiicciiddaaddee oouu eesstteerreeooiissoommeerriiaa AA ttaattiicciiddaaddee éé aa rreegguullaarriiddaaddee eessppaacciiaall ccoomm qquuee ooss ggrruuppooss llaatteerraaiiss ssee aapprreesseennttaamm nnaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa. AA ttaattiicciiddaaddee ddee uumm ppoollíímmeerroo ddeetteerrmmiinnaa oo ggrraauu ddee ccrriissttaalliinniiddaaddee ddaa mmoollééccuullaa;; eexx.:: ppoolliipprrooppiilleennoo aallttaammeennttee iissoottááttiiccoo ffaazz ccrreesscceerr oo ggrraauu ddee ccrriissttaalliinniiddaaddee oo qquuee rreessuullttaa mmooddiiffiiccaaççõõeess oouu ccoommppaattiibbiilliiddaaddee ddee pprroopprriieeddaaddeess ((dduurreezzaa,, ttrraaççããoo,, eettcc.)). © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7755
 76. 76. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa TTaattiicciiddaaddee oouu eesstteerreeooiissoommeerriiaa -- DDeeffiinniiççããoo pprrááttiiccaa -- QQuuaannddoo eessssee ggrruuppoo éé ppoossiicciioonnaaddoo ddee mmaanneeiirraa aalleeaattóórriiaa éé © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7766 cchhaammaaddoo ddee ((ppoollíímmeerroo)) aattááttiiccoo. -- QQuuaannddoo hháá aalltteerrnnâânncciiaa rreegguullaarr ddoo llaaddoo eemm qquuee oo ggrruuppoo lliiggaannttee ssee ppoossiicciioonnaa,, éé cchhaammaaddoo ddee ((ppoollíímmeerroo)) ssiinnddiioottááttiiccoo. -- QQuuaannddoo oo ggrruuppoo lliiggaannttee éé ppoossiicciioonnaaddoo ddoo mmeessmmoo llaaddoo nnaa ccaaddeeiiaa ddaa mmoollééccuullaa éé cchhaammaaddoo ddee ((ppoollíímmeerroo)) iissoottááttiiccoo.
 77. 77. NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa CCoonnffiigguurraaççõõeess ttááttiiccaass IIssoottááttiiccoo -- TTooddooss ooss ggrruuppooss llaatteerraaiiss eessttããoo ddoo mmeessmmoo llaaddoo eemm rreellaaççããoo aaoo ppllaannoo ffoorrmmaaddoo ppeellooss ááttoommooss ddaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa. PPoollíímmeerrooss iissoottááttiiccooss ee ssiinnddiioottááttiiccooss ssããoo cchhaammaaddooss ddee ppoollíímmeerrooss eesstteerreeooeessppeeccííffiiccooss oouu eesstteerreeoorrrreegguullaarreess. SSããoo pprroodduuzziiddooss ppoorr ppoolliimmeerriizzaaççããoo ccaattaallííttiiccaa uussaannddoo ccaattaalliissaaddoorreess eesstteerreeooeessppeeccííffiiccooss ddoo ttiippoo ZZiieegglleerr--NNaattttaa oouu MMeettaallooccêênniiccooss. SSiinnddiioottááttiiccoo -- OOss ggrruuppooss llaatteerraaiiss eessttããoo ddiissppoossttooss ddee mmaanneeiirraa aalltteerrnnaaddaa eemm rreellaaççããoo aaoo ppllaannoo ffoorrmmaaddoo ppeellooss ááttoommooss ddaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa. AAttááttiiccoo -- NNããoo hháá rreegguullaarriiddaaddee nnaa ddiissppoossiiççããoo ddooss ggrruuppooss llaatteerraaiiss eemm rreellaaççããoo aaoo ppllaannoo ffoorrmmaaddoo ppeellooss ááttoommooss ddaa ccaaddeeiiaa ppoolliimméérriiccaa. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7777
 78. 78. Resumão Resumão NNooççõõeess ddee mmoorrffoollooggiiaa Relações entre estruturas e propriedades Relações entre estruturas e propriedades Ligações Primárias Forma da molécula Tamanho da molécula Arranjo molecular Inserção de grupos Função química afetam afetam afetam afetam resultam © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7788 resultam em afetam Ligações Secundárias em afetam causam Crescimento cristalino afetam Propriedades mecânicas e térmicas Propriedades de inchamento e soluções Densidade Propriedades químicas e elétricas
 79. 79. © EEssssee mmaatteerriiaall é ddee pprroopprriieeddaaddee ddaa PPoolliillaabb CCoonnssuullttoorriiaa - RReepprroodduuzziirr ssoommeennttee ccoomm ppeerrmmiissssããoo 7799 11 -- IInnttrroodduuççããoo 22 -- PPrriinnccííppiiooss tteeóórriiccooss ddee ddeeggrraaddaaççããoo ddee ppoollíímmeerrooss 22.11 -- PPoollíímmeerrooss ccoonncceeiittooss bbáássiiccooss VVooccêê vviiuu aattéé aaqquuii

×