Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?

MMI, s.r.o.
MMI, s.r.o.HR Productivity Enabler - www.hrplus.cz em MMI, s.r.o.

Zvyšování produktivity práce je žádoucí v každé organizaci. V oblasti personální práce k tomu pomáhá zjednodušení komunikace a zlepšení dělby práce mezi manažery, zaměstnanci a HR útvarem. Toho lze dosáhnout zejména využíváním osvědčeného nástroje - samoobslužného přístupu. Proto je manažerský a zaměstnanecký samoobslužný přístup nedílnou součástí řešení HR plus.

Záhlaví oddíl 1
HR produktivita
HR produktivita
HR technologie pomáhájí zvyšovat
produktivitu manažerů
MMI, s.r.o. - 2 - Commercial in Confidence
HR produktivita
Zvyšování produktivity práce je žádoucí
v každé organizaci. V oblasti personální
práce k tomu pomáhá zjednodušení
komunikace a zlepšení dělby práce mezi
manažery, zaměstnanci a HR útvarem.
Toho lze dosáhnout zejména využíváním
osvědčeného nástroje - samoobslužného
přístupu. Proto je manažerský a
zaměstnanecký samoobslužný přístup
nedílnou součástí řešení HR plus.
HR systém bývá tradičně vnímán jako nástroj
zvyšování produktivity pracovníků HR útvaru.
Mnohem větší efekty z úspory administrativní
práce však HR systém přináší manažerům a
zaměstnancům. Jestliže v průměrné
organizaci do tisíce zaměstnanců působí
několik pracovníků v HR útvaru, manažerů
zde pracují celé desítky nebo i pár stovek a
počet jim podřízených pracovníků se počítá
ve stovkách! To je dost předsvědčivý důvod,
proč jsou moderní HR systémy založeny na
samoobslužném přístupu pro manažery a pro
zaměstnance.
Tradičně – papír či excel
Když manažer tradičně používá papírový
(nebo wordový!) formulář pro návrh změny
platu, musí jej nejprve vyplnit a následně
odeslat ke schválení a zpracování do HR
útvaru. Ke každé úpravě formuláře patří jeho
nové odesílání nebo několik vysvětlujících
telefonátů. Zpracování a schvalování
takového návrhu se protahuje a může vést i k
různým chybám či opomenutím.
V organizaci, kde jsou manažeři zvyklí
používat pro přípravu plánu odměňování
excelové tabulky a přitom zjišťovat, zda mají
třeba rozpočet na nového zaměstnance,
neobejdou se bez asistence HR útvaru. Dříve
než udělají rozhodnutí, musí ověřit platnost
údajů, se kterými pracují, případně si se
mzdovým útvarem vyjasnit kolizní údaje u
jednotlivých pracovníků. Tyto v zásadě
jednoduché věci mohou přitom trvat déle,
než je nezbytné.
Efektivně - online
Samoobslužný přístup, který je integrální
součástí HR plus, může být využíván pro
jakoukoli aktivitu personální práce. Jeho
přínosem je úspora času a peněz současně se
zvýšením bezpečnosti zpracovávaných údajů.
To dělá z HR plus webovou aplikaci, která
posouvá efektivitu HR na vyšší úroveň,
pomáhá pracovníkům HR útvaru, inspiruje
zaměstnance a poskytuje manažerům
vydatnou podporu při vedení svých lidí.
Mnoho manažerských úloh může být
zpracováno daleko jednodušším způsobem.
Webové aplikace, navržené pro samoobslužný
přístup, umožňují manažerům a
zaměstnancům pomocí jednoduchých
obrazovek prohlížet si údaje, stanovit
rozpočet, přidělit odměny, navýšit základní
plat nebo třeba vyřídit žádanku o
nepřítomnost. To vše na jednom místě, přímo
z podnikového intranetu nebo ze vzdáleného
pracoviště bezpečně dostupného přes web.
Při použití samoobslužného přístupu není
třeba žádný tisk papírů, neboť vyplňování
příslušného formuláře probíhá online. Návrh
může být rychle schválen, protože manažer
má ve chvíli, kdy vyplňuje formulář, k
dispozici údaje o rozpočtu, platovém rozmezí
a všechny další informace. Manažer může při
přípravě návrhu zároveň využít dostupných
údajů o odměňování ostatních pracovníků, a
to jak aktuálních, tak historických.
Samoobslužný přístup usnadní manažerům
rovněž hodnocení zaměstnanců. V rámci
hodnocení výkonnosti integruje veškeré
potřebné interní i externí údaje potřebné
třeba pro rozhodnutí o návrhu platové změny
nebo pracovního zařazení. Než manažer
zahájí vlastní hodnocení, počká na
automatické oznámení, že hodnocený
zaměstnanec svůj elektronický formulář pro
sebehodnocení již vyplnil. Tak si může být
jist, že před zahájením hodnocení každého
zaměstnance má pohromadě veškeré
podklady.
MMI, s.r.o. - 3 - Commercial in Confidence
HR produktivita
Přínosy pro organizaci
Významným přínosem při využívání
samoobslužného přístupu je bezesporu
bezpečnost. Samoobslužný přístup poskytuje
více bezpečnosti už jen z toho důvodu, že
omezuje okruh osob, které mají šanci dostat
se k jednotlivým záznamům zaměstnanců. V
případně papírů a šanonů, stejně jako excelů,
emailů a sdílených adresářů, je mnohem více
příležitostí, kdy lze jednoduše ukázat nebo
přeposlat citlivé osobní údaje neoprávněné
osobě. V neposlední řadě je online
zpracováním při samoobslužném přístupu
redukován počet dotazů a vysvětlování
většinou stále se opakujících dotazů každému
jednotlivému manažerovi. Pokyny a často
opakované otázky mohou být online
zveřejňovány, což přináší úspory času na
straně manažerů i HR útvaru.
zajištění jednoho zdroje pravdy - HR,
manažeři i zaměstnanci sdílejí společné
údaje. To snižuje chybovost při zpracování
a předchází řešení kolizí mezi informacemi z
různých zdrojů.
zrychlení procesů pomocí workflow -
probíhá na základě uživatelsky nastavených
pravidel. Schvalovatelé jsou včas a ve
správném pořadí uvědoměni o změnách
statusu nebo o požadavcích na
schvalování.
garance nejvyšší možné bezpečnosti
přístupu k citlivým údajům
Přínosy pro zaměstnance
Zaměstnanci mohou převzít zodpovědnost za
své osobní údaje. Mohou se kdykoliv a z
jakéhokoliv místa s přístupem k síti přihlásit,
kontrolovat a aktualizovat údaje týkající se
jejich pracovního poměru. Mohou přímo
komunikovat se svým manažerem a HR
útvarem a sami dělat potřebná rozhodnutí.
Takový způsob práce je pro ně pohodlnější,
než když s každým svým požadavkem musí
projít několik úrovní řízení. Zaměstnanci
mohou:
prohlížet a aktualizovat své osobní údaje
kdykoliv je to pro ně výhodné.
zobrazit si kdykoliv bilanci čerpání dovolené
vytvářet žádanky o nepřítomnost
zpracovávat vlastní výkaz práce
vytvářet žádanky o proplacení drobných
výdajů
zobrazovat si aktuální a historické výplatní
pásky
prohlížet a spravovat své údaje o kvalifikaci
a školení
využívat online přístup k organizačním a
podnikovým směrnicím a řádům
rychle vyhledat základní informace o
ostatních zaměstnancích, organizačních
útvarech, pracovištích
Přínosy pro manažery
Manažeři dostávají k dispozici údaje o svých
zaměstnancích a nástroje potřebné pro jejich
vedení a rozvoj. Přímý přístup k údajům
zjednodušuje jejich údržbu a zároveň zvyšuje
jejich kvalitu. Manažer může například
snadno monitorovat absentérství, schvalovat
žádanky o nepřítomnost či plánovat
docházku. Schvalovací procesy se
zjednodušují, neboť zůstávají pod kontrolou v
rámci organizačního útvaru. HR nemusí
neustále řešit jednotlivé požadavky
zaměstnanců. Využíváním elektronických
nástrojů se manažer zbaví papírování a získá
možnost okamžitých výstupů přesně podle
svých požadavků. Manažeři mohou:
zobrazovat si údaje o zaměstnancích a
pracovních místech
zobrazovat si bilanci nepřítomnosti
zaměstnanců svého útvaru
rozhodovat o absencích
ověřovat a upravovat informace o svých
podřízených
navrhovat a schvalovat odměny a bonusy
svým podřízeným
schvalovat výkazy práce
využívat a spravovat údaje o výkonnosti
zaměstnanců
sledovat vzdělávací potřeby a řídit rozvoj
svých podřízených
získat přímý přístup k přednastaveným i ad-
hoc výstupům
dostávat externí emailovou notifikaci v
případech, kdy někdo čeká na jejich
rozhodnutí
připravovat online návrhy na změny
pracovních zařazení
MMI, s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4, info@mmi.cz, www.mmi.cz
Tel: +420 241 440 100, Fax: +420 241 441 099
Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené
jsou vlastnictvím společnosti MMI. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována,
uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně
elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta
třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníka.
Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými
známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem příslušných vlastníků.
HR produktivita
Profil společnosti
Společnost MMI (www.mmi.cz) vyvíjí a dodává integrované softwarové aplikace HR
plus UNI a HR plus Enterprise (www.hrplus.cz) pro podporu řízení lidských zdrojů
určené pro střední a velké organizace.
Naše poslání
Naším posláním je pomáhat zákazníkům, středním a velkým organizacím, efektivně
řídit jejich podnikové procesy, ve kterých mají rozhodující úlohu lidé a informace. Jsme
přesvědčeni, že tyto faktory dnes rozhodují o úspěchu.
Naše řešení
Jsme poskytovatelé řešení. Každé dodávané řešení zahrnuje
 softwarové produkty světové úrovně
 služby postavené na osvědčených metodikách
 špičkově kvalifikovaní spolupracovníci
Při realizaci každé zakázky usilujeme o propojení znalostí procesů našich zákazníků,
našich specifických technických znalostí, schopností postupu vpřed a těsné komunikace
s týmem klienta. To nám dává šanci uskutečňovat naše poslání.
Náš přístup
Jsme profesionálové. Pečujeme o svůj odborný růst, držíme slovo a platíme svým
dodavatelům. Totéž dovedeme ocenit u svých partnerů a zákazníků.
Naše zkušenost v HR
Naše zkušenosti jsou dlouhodobé. Od roku 1993 se zaměřujeme na podporu HR
procesů informačními technologiemi, na celopodniková, průřezová HR řešení.
Respektujeme rozdílné potřeby. Architektura našeho řešení má formu HR portálu jako
místa, kde jsou uživatelům k dispozici nejen důležité informace, ale i nástroje na jejich
zpracování. HR portál slouží nejen HR specialistům, ale i jejich klientům - manažerům,
zaměstnancům, uchazečům.
Naše zkušenost v IT
Dáváme přednost spolehlivosti. Naše řešení je postaveno na technologiích Oracle od
využití vývojových nástrojů až po nasazení do provozního prostředí Oracle databáze a
aplikačního serveru. To dává celému systému robustnost, stabilitu a zajišťuje vysokou
bezpečnost kritických dat.
Naše zkušenost dodavatele
Ze zkušenosti víme, že předáním řešení do rutinního provozu naše podpora nekončí.
Pokud se má dodané řešení skutečně využívat, musí být podporováno, musí se rozvíjet
a růst v závislosti na měnících se parametrech zpracovávaných procesů i potřeb
uživatelů.
Usilujeme o spokojenost klienta. Naše online centrum podpory pečlivě registruje a řeší
požadavky uživatelů. Naši konzultanti dovedou pozorně naslouchat potřebám i
problémům uživatelů.

Recomendados

Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu? por
Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?
Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?MMI, s.r.o.
241 visualizações4 slides
Co je agilní implementace HR systému? por
Co je agilní implementace HR systému?Co je agilní implementace HR systému?
Co je agilní implementace HR systému?MMI, s.r.o.
261 visualizações1 slide
Dobře utajené miliony por
Dobře utajené milionyDobře utajené miliony
Dobře utajené milionyMMI, s.r.o.
168 visualizações1 slide
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková por
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. MedkováAID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. MedkováALVAO
94 visualizações21 slides
Software support for HR por
Software support for HRSoftware support for HR
Software support for HRJaroslav Smarda
200 visualizações67 slides
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2007 por
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2007Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2007
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2007arraweb
722 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Jan Němec a Evald Schorm por
Jan Němec a Evald SchormJan Němec a Evald Schorm
Jan Němec a Evald SchormDaniel Szabó
927 visualizações24 slides
Adaptació por
AdaptacióAdaptació
Adaptaciómercegela
480 visualizações58 slides
Adaptación por
AdaptaciónAdaptación
Adaptaciónnatalia ciceri
392 visualizações8 slides
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2 por
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2Luz Milagro
788 visualizações14 slides
Mother Word Translation in Different Languages por
Mother Word Translation in Different Languages Mother Word Translation in Different Languages
Mother Word Translation in Different Languages P082
4.3K visualizações7 slides
Napoleon v Rusku por
Napoleon v RuskuNapoleon v Rusku
Napoleon v RuskuJakub Prchal
919 visualizações23 slides

Destaque(12)

Jan Němec a Evald Schorm por Daniel Szabó
Jan Němec a Evald SchormJan Němec a Evald Schorm
Jan Němec a Evald Schorm
Daniel Szabó927 visualizações
Adaptació por mercegela
AdaptacióAdaptació
Adaptació
mercegela480 visualizações
Adaptación por natalia ciceri
AdaptaciónAdaptación
Adaptación
natalia ciceri392 visualizações
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2 por Luz Milagro
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2
Abecedario grafomotricidad-pdf-parte-2
Luz Milagro788 visualizações
Mother Word Translation in Different Languages por P082
Mother Word Translation in Different Languages Mother Word Translation in Different Languages
Mother Word Translation in Different Languages
P0824.3K visualizações
Napoleon v Rusku por Jakub Prchal
Napoleon v RuskuNapoleon v Rusku
Napoleon v Rusku
Jakub Prchal919 visualizações
AdaptacióN por lab_biologia
AdaptacióNAdaptacióN
AdaptacióN
lab_biologia1.8K visualizações
Absolutoria por olc_user
AbsolutoriaAbsolutoria
Absolutoria
olc_user495 visualizações
El Abecedario MayúSculas. por guest1ac402
El Abecedario MayúSculas.El Abecedario MayúSculas.
El Abecedario MayúSculas.
guest1ac402103.3K visualizações
Architectural Design Works Portfolio 2009 por Jiri Junek
Architectural Design Works Portfolio 2009Architectural Design Works Portfolio 2009
Architectural Design Works Portfolio 2009
Jiri Junek15.7K visualizações
adaptació dels éssers vius por ges_c_tarda
adaptació dels éssers viusadaptació dels éssers vius
adaptació dels éssers vius
ges_c_tarda24.2K visualizações
Ecriture De Mails por astrinity
Ecriture De MailsEcriture De Mails
Ecriture De Mails
astrinity265K visualizações

Similar a Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?

Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfIvanaPavelkov1
122 visualizações10 slides
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKsystem
547 visualizações24 slides
Personální informační systémy (HRIS) por
Personální informační systémy (HRIS)Personální informační systémy (HRIS)
Personální informační systémy (HRIS)Jaroslav Smarda
2.2K visualizações53 slides
New Focus - co děláme por
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co dělámeMartin Humpolec
534 visualizações22 slides
Caleum firemni profil por
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profilJosef Ladra
304 visualizações11 slides
Talent management por
Talent managementTalent management
Talent managementzezulcik
4.2K visualizações34 slides

Similar a Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?(20)

Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por OKsystem
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKsystem547 visualizações
Personální informační systémy (HRIS) por Jaroslav Smarda
Personální informační systémy (HRIS)Personální informační systémy (HRIS)
Personální informační systémy (HRIS)
Jaroslav Smarda2.2K visualizações
New Focus - co děláme por Martin Humpolec
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
Caleum firemni profil por Josef Ladra
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Talent management por zezulcik
Talent managementTalent management
Talent management
zezulcik4.2K visualizações
Řízení vzdálených pracovníků - kdy a proč práce na dálku (ne)funguje por Michal Martoch
Řízení vzdálených pracovníků  - kdy a proč práce na dálku (ne)fungujeŘízení vzdálených pracovníků  - kdy a proč práce na dálku (ne)funguje
Řízení vzdálených pracovníků - kdy a proč práce na dálku (ne)funguje
Michal Martoch1.8K visualizações
IFS/Lidské zdroje por IFS Czech
IFS/Lidské zdrojeIFS/Lidské zdroje
IFS/Lidské zdroje
IFS Czech481 visualizações
Sociální média a jejich využití v hr por Milan Novak
Sociální média a jejich využití v hrSociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hr
Milan Novak482 visualizações
Eventy interní komunikace ve Slevomatu por Veronika Hlaváčová
Eventy interní komunikace ve SlevomatuEventy interní komunikace ve Slevomatu
Eventy interní komunikace ve Slevomatu
Veronika Hlaváčová15.6K visualizações
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON por Marek PAVLÍK
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Marek PAVLÍK78 visualizações
Recruitment Success Roadshow por atolloncz
Recruitment Success RoadshowRecruitment Success Roadshow
Recruitment Success Roadshow
atolloncz461 visualizações
HRIS a HR procesy por Jaroslav Smarda
HRIS a HR procesyHRIS a HR procesy
HRIS a HR procesy
Jaroslav Smarda673 visualizações
Office 365 představení por ProCloud
Office 365 představeníOffice 365 představení
Office 365 představení
ProCloud641 visualizações
Co to je - Human Capital Management - cesky por Josef Sysel
Co to je - Human Capital Management - ceskyCo to je - Human Capital Management - cesky
Co to je - Human Capital Management - cesky
Josef Sysel501 visualizações
1. systém olina por NarodniInstitut
1. systém olina1. systém olina
1. systém olina
NarodniInstitut478 visualizações
Cloudové řešení hr systémů por Jaroslav Smarda
Cloudové řešení hr systémůCloudové řešení hr systémů
Cloudové řešení hr systémů
Jaroslav Smarda456 visualizações
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek? por Petr Hovorka
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka163 visualizações
IFS/CRM por IFS Czech
IFS/CRMIFS/CRM
IFS/CRM
IFS Czech796 visualizações

Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?

  • 1. Záhlaví oddíl 1 HR produktivita HR produktivita HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů
  • 2. MMI, s.r.o. - 2 - Commercial in Confidence HR produktivita Zvyšování produktivity práce je žádoucí v každé organizaci. V oblasti personální práce k tomu pomáhá zjednodušení komunikace a zlepšení dělby práce mezi manažery, zaměstnanci a HR útvarem. Toho lze dosáhnout zejména využíváním osvědčeného nástroje - samoobslužného přístupu. Proto je manažerský a zaměstnanecký samoobslužný přístup nedílnou součástí řešení HR plus. HR systém bývá tradičně vnímán jako nástroj zvyšování produktivity pracovníků HR útvaru. Mnohem větší efekty z úspory administrativní práce však HR systém přináší manažerům a zaměstnancům. Jestliže v průměrné organizaci do tisíce zaměstnanců působí několik pracovníků v HR útvaru, manažerů zde pracují celé desítky nebo i pár stovek a počet jim podřízených pracovníků se počítá ve stovkách! To je dost předsvědčivý důvod, proč jsou moderní HR systémy založeny na samoobslužném přístupu pro manažery a pro zaměstnance. Tradičně – papír či excel Když manažer tradičně používá papírový (nebo wordový!) formulář pro návrh změny platu, musí jej nejprve vyplnit a následně odeslat ke schválení a zpracování do HR útvaru. Ke každé úpravě formuláře patří jeho nové odesílání nebo několik vysvětlujících telefonátů. Zpracování a schvalování takového návrhu se protahuje a může vést i k různým chybám či opomenutím. V organizaci, kde jsou manažeři zvyklí používat pro přípravu plánu odměňování excelové tabulky a přitom zjišťovat, zda mají třeba rozpočet na nového zaměstnance, neobejdou se bez asistence HR útvaru. Dříve než udělají rozhodnutí, musí ověřit platnost údajů, se kterými pracují, případně si se mzdovým útvarem vyjasnit kolizní údaje u jednotlivých pracovníků. Tyto v zásadě jednoduché věci mohou přitom trvat déle, než je nezbytné. Efektivně - online Samoobslužný přístup, který je integrální součástí HR plus, může být využíván pro jakoukoli aktivitu personální práce. Jeho přínosem je úspora času a peněz současně se zvýšením bezpečnosti zpracovávaných údajů. To dělá z HR plus webovou aplikaci, která posouvá efektivitu HR na vyšší úroveň, pomáhá pracovníkům HR útvaru, inspiruje zaměstnance a poskytuje manažerům vydatnou podporu při vedení svých lidí. Mnoho manažerských úloh může být zpracováno daleko jednodušším způsobem. Webové aplikace, navržené pro samoobslužný přístup, umožňují manažerům a zaměstnancům pomocí jednoduchých obrazovek prohlížet si údaje, stanovit rozpočet, přidělit odměny, navýšit základní plat nebo třeba vyřídit žádanku o nepřítomnost. To vše na jednom místě, přímo z podnikového intranetu nebo ze vzdáleného pracoviště bezpečně dostupného přes web. Při použití samoobslužného přístupu není třeba žádný tisk papírů, neboť vyplňování příslušného formuláře probíhá online. Návrh může být rychle schválen, protože manažer má ve chvíli, kdy vyplňuje formulář, k dispozici údaje o rozpočtu, platovém rozmezí a všechny další informace. Manažer může při přípravě návrhu zároveň využít dostupných údajů o odměňování ostatních pracovníků, a to jak aktuálních, tak historických. Samoobslužný přístup usnadní manažerům rovněž hodnocení zaměstnanců. V rámci hodnocení výkonnosti integruje veškeré potřebné interní i externí údaje potřebné třeba pro rozhodnutí o návrhu platové změny nebo pracovního zařazení. Než manažer zahájí vlastní hodnocení, počká na automatické oznámení, že hodnocený zaměstnanec svůj elektronický formulář pro sebehodnocení již vyplnil. Tak si může být jist, že před zahájením hodnocení každého zaměstnance má pohromadě veškeré podklady.
  • 3. MMI, s.r.o. - 3 - Commercial in Confidence HR produktivita Přínosy pro organizaci Významným přínosem při využívání samoobslužného přístupu je bezesporu bezpečnost. Samoobslužný přístup poskytuje více bezpečnosti už jen z toho důvodu, že omezuje okruh osob, které mají šanci dostat se k jednotlivým záznamům zaměstnanců. V případně papírů a šanonů, stejně jako excelů, emailů a sdílených adresářů, je mnohem více příležitostí, kdy lze jednoduše ukázat nebo přeposlat citlivé osobní údaje neoprávněné osobě. V neposlední řadě je online zpracováním při samoobslužném přístupu redukován počet dotazů a vysvětlování většinou stále se opakujících dotazů každému jednotlivému manažerovi. Pokyny a často opakované otázky mohou být online zveřejňovány, což přináší úspory času na straně manažerů i HR útvaru. zajištění jednoho zdroje pravdy - HR, manažeři i zaměstnanci sdílejí společné údaje. To snižuje chybovost při zpracování a předchází řešení kolizí mezi informacemi z různých zdrojů. zrychlení procesů pomocí workflow - probíhá na základě uživatelsky nastavených pravidel. Schvalovatelé jsou včas a ve správném pořadí uvědoměni o změnách statusu nebo o požadavcích na schvalování. garance nejvyšší možné bezpečnosti přístupu k citlivým údajům Přínosy pro zaměstnance Zaměstnanci mohou převzít zodpovědnost za své osobní údaje. Mohou se kdykoliv a z jakéhokoliv místa s přístupem k síti přihlásit, kontrolovat a aktualizovat údaje týkající se jejich pracovního poměru. Mohou přímo komunikovat se svým manažerem a HR útvarem a sami dělat potřebná rozhodnutí. Takový způsob práce je pro ně pohodlnější, než když s každým svým požadavkem musí projít několik úrovní řízení. Zaměstnanci mohou: prohlížet a aktualizovat své osobní údaje kdykoliv je to pro ně výhodné. zobrazit si kdykoliv bilanci čerpání dovolené vytvářet žádanky o nepřítomnost zpracovávat vlastní výkaz práce vytvářet žádanky o proplacení drobných výdajů zobrazovat si aktuální a historické výplatní pásky prohlížet a spravovat své údaje o kvalifikaci a školení využívat online přístup k organizačním a podnikovým směrnicím a řádům rychle vyhledat základní informace o ostatních zaměstnancích, organizačních útvarech, pracovištích Přínosy pro manažery Manažeři dostávají k dispozici údaje o svých zaměstnancích a nástroje potřebné pro jejich vedení a rozvoj. Přímý přístup k údajům zjednodušuje jejich údržbu a zároveň zvyšuje jejich kvalitu. Manažer může například snadno monitorovat absentérství, schvalovat žádanky o nepřítomnost či plánovat docházku. Schvalovací procesy se zjednodušují, neboť zůstávají pod kontrolou v rámci organizačního útvaru. HR nemusí neustále řešit jednotlivé požadavky zaměstnanců. Využíváním elektronických nástrojů se manažer zbaví papírování a získá možnost okamžitých výstupů přesně podle svých požadavků. Manažeři mohou: zobrazovat si údaje o zaměstnancích a pracovních místech zobrazovat si bilanci nepřítomnosti zaměstnanců svého útvaru rozhodovat o absencích ověřovat a upravovat informace o svých podřízených navrhovat a schvalovat odměny a bonusy svým podřízeným schvalovat výkazy práce využívat a spravovat údaje o výkonnosti zaměstnanců sledovat vzdělávací potřeby a řídit rozvoj svých podřízených získat přímý přístup k přednastaveným i ad- hoc výstupům dostávat externí emailovou notifikaci v případech, kdy někdo čeká na jejich rozhodnutí připravovat online návrhy na změny pracovních zařazení
  • 4. MMI, s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4, info@mmi.cz, www.mmi.cz Tel: +420 241 440 100, Fax: +420 241 441 099 Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti MMI. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníka. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem příslušných vlastníků. HR produktivita Profil společnosti Společnost MMI (www.mmi.cz) vyvíjí a dodává integrované softwarové aplikace HR plus UNI a HR plus Enterprise (www.hrplus.cz) pro podporu řízení lidských zdrojů určené pro střední a velké organizace. Naše poslání Naším posláním je pomáhat zákazníkům, středním a velkým organizacím, efektivně řídit jejich podnikové procesy, ve kterých mají rozhodující úlohu lidé a informace. Jsme přesvědčeni, že tyto faktory dnes rozhodují o úspěchu. Naše řešení Jsme poskytovatelé řešení. Každé dodávané řešení zahrnuje  softwarové produkty světové úrovně  služby postavené na osvědčených metodikách  špičkově kvalifikovaní spolupracovníci Při realizaci každé zakázky usilujeme o propojení znalostí procesů našich zákazníků, našich specifických technických znalostí, schopností postupu vpřed a těsné komunikace s týmem klienta. To nám dává šanci uskutečňovat naše poslání. Náš přístup Jsme profesionálové. Pečujeme o svůj odborný růst, držíme slovo a platíme svým dodavatelům. Totéž dovedeme ocenit u svých partnerů a zákazníků. Naše zkušenost v HR Naše zkušenosti jsou dlouhodobé. Od roku 1993 se zaměřujeme na podporu HR procesů informačními technologiemi, na celopodniková, průřezová HR řešení. Respektujeme rozdílné potřeby. Architektura našeho řešení má formu HR portálu jako místa, kde jsou uživatelům k dispozici nejen důležité informace, ale i nástroje na jejich zpracování. HR portál slouží nejen HR specialistům, ale i jejich klientům - manažerům, zaměstnancům, uchazečům. Naše zkušenost v IT Dáváme přednost spolehlivosti. Naše řešení je postaveno na technologiích Oracle od využití vývojových nástrojů až po nasazení do provozního prostředí Oracle databáze a aplikačního serveru. To dává celému systému robustnost, stabilitu a zajišťuje vysokou bezpečnost kritických dat. Naše zkušenost dodavatele Ze zkušenosti víme, že předáním řešení do rutinního provozu naše podpora nekončí. Pokud se má dodané řešení skutečně využívat, musí být podporováno, musí se rozvíjet a růst v závislosti na měnících se parametrech zpracovávaných procesů i potřeb uživatelů. Usilujeme o spokojenost klienta. Naše online centrum podpory pečlivě registruje a řeší požadavky uživatelů. Naši konzultanti dovedou pozorně naslouchat potřebám i problémům uživatelů.