Dobře utajené miliony

MMI, s.r.o.
MMI, s.r.o.HR Productivity Enabler - www.hrplus.cz em MMI, s.r.o.
2 www.HRforum.cz listopad 2014 3 
příloha HRIS příloha HRIS 
INZERCE 
HR plus UNI 
 HR systém v cloudu, stačí mu jen 
internetový prohlížeč 
 chytrá datová pumpa zajistí využití 
údajů z vaší personalistiky a mezd 
 bezpečný přístup manažerů a 
zaměstnanců ke všem informacím a 
nástrojům podle rolí 
 rychlá, agilní implementace bez 
narušení provozu 
 vyspělé řešení za výhodnou cenu již 
od 100 zaměstnanců 
Více informací najdete na www.hrplus.cz 
MMI, s.r.o., Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4 
Email: mmi@mmi.cz, Tel.: +420 261 216 216 
Dobře utajené miliony 
Jak obhájit investici do HR systému v dobách, kdy bezmála ani 
koruna není vydána pro nic za nic? Co lze odpovědět na otázku, 
jaké úspory přinese pořízení nového HR systému? Čím ještě může 
být HR systém přínosný pro organizaci, kde říkají, že vše, pokud 
jde o mzdy a personalistiku, mají vyřešené? Otázky a odpovědi 
kolem návratnosti investic do nových HR systémů mně vždy přišly 
pozoruhodné. Nejen tím, že takové otázky zůstávají často bez 
odpovědí, ale zvláště tím, že mnohdy nejsou vůbec ani položené. 
Text: František Mika 
Čas od času jsem takovou otázku dostá-val 
a dostávám při obchodním jednání, 
když organizace zvažuje pořízení HR 
systému. „Jaké úspory naší organizaci přinese 
zavedení HR systému?“, zeptá se jakoby nic 
s vážnou tváří někdo z vyjednávacího týmu po-tenciálního 
zákazníka na návratnost investice. 
„To záleží jen na vás,“ zněla dříve jedna z mých 
zdvořilých odpovědí, neboť těžko se lze bavit 
o úsporách bez předchozí debaty o stávajících 
HR procesech a s nimi spojenými náklady. 
Avšak nyní s rozvojem HR technologií a spo-lu 
s měnícími se požadavky na HR systémy 
si mohu leckdy dopřát být v odpovědi trochu 
konkrétnější. Proč, k tomu se vrátím za chvíli. 
Víte, proč si pořizujete HR systém? 
Začněme motivací. Motivace vedoucí k po-řízení 
HR systému bývají různé. V tradičním 
pojetí je HR systém zvažován jako podpora 
zpracování jednotlivých agend (mzdy, perso-nalistiky, 
vzdělávání, …) v rámci HR oddělení. 
V organizacích, kde si našla uplatnění koncep-ce 
HRBP, tedy partnerství s managementem, 
se rozhlížejí spíše po HR systému pro podporů 
procesů, do kterých mohou být online zapo-jeni 
všichni zaměstnanci a zejména manažeři 
organizace. To je důležité vymezení. Ač to tře-ba 
nevypadá, je v podpoře zpracování agend 
nebo procesů zásadní rozdíl právě při hledání 
odpovědi na otázku návratnosti investic. 
Zájemci o tradiční HR systémy kladou dů-raz 
na požadavky, jaké agendy má nový HR 
systém pokrývat. Více o svých úmyslech pro-zradit 
zpravidla nehodlají. Chtějí znát ceno-vou 
nabídku. Zřejmě přitom předpokládají, 
že pořízení HR systému povede ke zlepšení 
práce HR útvaru. Tradiční HR systém pro 
zpracování agend se také často dostává do or-ganizace 
jako modul „mzdy a personalistika“ 
nového celopodnikového, tzv. ERP systému. 
Říká se tomu třeba „technologický upgrade“ 
a vše probíhá pod taktovkou IT oddělení. IT 
vidí hlavní výhodu v tom, že se vše pořídí od 
jednoho dodavatele. Avšak tato výhoda často 
vygumuje jakékoliv další požadavky a potřeby 
týkající se HR oblasti. 
Jindy se objeví požadavky, důvody či mo-tivy 
k pořízení HR systému, které stojí mimo 
HR oddělení samotné. Například ředitel jed-né 
organizace se na mne obrátil s tím, že HR 
nástroje, jež aktuálně používají, brzdí organi-zaci 
v dalším rozvoji. Vysvětlil, že on a ostatní 
vedoucí pracovníci potřebují pro rozhodová-ní 
informace, které si mohou za současného 
stavu jen těžko dopřát. Personální ředitel jiné 
výrobní organizace přišel s požadavkem potře-by 
automatizovat HR procesy. Byl přesvědčen, 
že i když mají robustní a propracovaný systém 
pro mzdy a personalistiku, vše, co se v oblas-ti 
HR děje mezi manažery a zaměstnanci, je 
krkolomné, zdlouhavé a náročné na zdroje. 
Oba tyto případy mají společného jmenovate-le. 
K rozhodnutí pořídit či rozšířit HR systém 
vede úvaha, že v organizaci jsou určitá slabá 
místa, která je potřeba odstranit (krkolomné 
procesy). Nebo naopak předpoklad, že poří-zením 
HR systému vznikne organizaci určitá 
výhoda, jež ji posune dopředu jako celek (do-stupné 
manažerské informace). 
Kde hledat čísla pro úspory? 
Když známe rozdílné motivace k pořízení HR 
systému, je vhodné vrátit se zpět k otázce, jak 
je to s návratností investic. Motivace k poří-zení 
nám poskytne dobré vodítko. Pokud je 
HR systém pořizován pro zpracování agend 
a využíván relativně malým počtem uživate-lů, 
specialistů HR útvaru, úvahy o návratnosti 
investic jdou nutně poněkud jiným směrem, 
než když HR systém dává příležitost k zapo-jení 
do procesů a ke sdílení informací všem 
zaměstnancům a zejména manažerům orga-nizace. 
Manažeři a zaměstnanci jsou význam-ní 
výrobci a spotřebitelé HR informací už jen 
díky pouhému faktu, že jejich počet řádově 
převyšuje počet specialistů HR útvaru! Je tedy 
zřejmé, že HR systémy podporující procesy 
mají významnější dopad na život organizace, 
proto má i větší smysl zaměřit pátrání po ná-vratnosti 
investic jejich směrem. 
Co znamená zapojení zaměstnanců do pro-cesů? 
V praxi to vypadá třeba tak, že manažer 
žádá o obsazení pracovního místa, zaměst-nanec 
oznamuje změnu bydliště a podobně. 
Každý takový požadavek bývá navíc spojen 
s nějakým schvalováním v jednom či více kro-cích. 
Takovému zapojení do procesu se říká 
transakce. HR systémy, které převádějí tzv. 
offline transakce (telefon, e-mail, papír, osobní 
návštěva, …) na online transakce (manažerský 
a zaměstnanecký samoobslužný HR systém), 
přinášejí úspory nákladů. Je to podobné, jako 
když se vypravíte nakupovat do vzdáleného 
obchodu nebo nákup uskutečníte z domova 
v e-shopu. S tím, že v případě e-shopu vítězí 
čas i náklady, má zkušenost snad každý. Stej-ně 
to funguje se samoobslužnými HR systémy, 
jen mnohdy chybí zkušenost. 
Nejspíš třeba ani netušíte, jaký počet tako-vých 
transakcí u vás v organizaci probíhá a do 
jaké míry je to významná skutečnost? Dám 
vám příklad z organizace o velikosti 1 000 za-městnanců. 
Kolik proběhne transakcí mezi 
personalistikou a zaměstnanci organizace? 
Věřte nebo nevěřte, tímto rozhraním prochá-zí 
v průměru 7 087 transakcí za měsíc! Jsou 
to všechny ty osobní návštěvy, telefonáty, e- 
-maily, papírové žádanky a formuláře, excelo-vé 
tabulky, které využívají zaměstnanci, když 
poptávají nebo poskytují informace. Všechny 
informace, jež zaměstnanci a manažeři musí 
nějak zaznamenat a poslat, aby je administra-tivní 
pracovníci HR oddělení znova všechny 
naskládali do „své“ personalistiky! 
Údaje o počtech transakcí se dají získat 
buď nákladným měřením, nebo jednoduše 
jako vedlejší efekt provozu samoobslužného 
HR systému. My jsme je získali při provozu 
samoobslužných HR systémů v cloudu za vy-užití 
banálních statistických metod. Předsta-vu 
o nákladech při uvedených počtech trans-akcí 
snadno získáte třeba tak, že je spojíte 
s údaji ze zjištění společnosti Gartner Group 
(společnost specializovaná na celosvětové 
průzkumy v organizacích) – (1) průměrné ná-klady 
na jednu offline transakci se pohybují 
zhruba od 490 do 630 korun a (2) přechodem 
na samoobslužný HR systém dojde ke sníže-ní 
počtu transakcí o třetinu a jejich nákladů 
o řád. Vezměte si k ruce kalkulačku, pohrajte 
si s čísly a hned zjistíte, že samoobslužný HR 
systém přinese každý měsíc úspory v milio-nech 
korun! Náklady na jeho provoz přitom 
nemusí být vyšší než několik desítek tisíc ko-run 
měsíčně. 
Pokud potřebuje ještě další čísla, pak To-wers 
Watson (jiná společnost zabývající se 
mezinárodními průzkumy) uvádí, že téměř tři 
čtvrtiny (72 %) organizací vykazují po zavedení 
samoobslužných HR systémů snížení prac-nosti 
u HR generalistů, dvě třetiny organiza-cí 
vykazují snížení pracnosti u HR servisních 
center a šest z deseti (61 %) organizací vykazuje 
úspory práce liniových manažerů. 
HR systémy patří do kategorie podnikových 
systémů. Podnikové systémy nepřinášejí peníze 
přímo. Jejich smyslem je zlepšovat obchodní 
výsledky podporou interních procesů, snižo-váním 
provozních či režijních nákladů. Tento 
přínos nenastane „sám od sebe“ pořízením sys-tému, 
ale teprve po „přeladění“ procesů a při-jetí 
či osvojení všemi dotčenými pracovníky. 
Vždy je přitom potřeba vzít v úvahu, že efekti-vita 
přinášená podnikovými systémy a efekti-vita 
jednotlivce mohou jít proti sobě. Smyslem 
efektivity podnikových systémů je zjednodušit 
provádění činností, které jsou nezbytné pro 
organizaci jako celek. Kdežto jednotlivec má 
přirozenou tendenci zjednodušovat si práci 
mnohdy bez ohledu na souvislosti, které nevní-má 
nebo účelově přehlíží. Ať je to HR specia-lista, 
informatik, manažer nebo jiný zaměstna-nec. 
Je užitečné uvědomit si ten rozdíl. Potom 
poznáme, že potenciálem samoobslužných HR 
systémů jsou dobře utajené miliony. n
1 de 1

Recomendados

Co je agilní implementace HR systému? por
Co je agilní implementace HR systému?Co je agilní implementace HR systému?
Co je agilní implementace HR systému?MMI, s.r.o.
261 visualizações1 slide
Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů? por
Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?
Jak HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů?MMI, s.r.o.
364 visualizações4 slides
Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu? por
Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?
Jak HR technologie usnadňují cestu od hodnocení k řízení výkonu?MMI, s.r.o.
241 visualizações4 slides
Grafton recruitment por
Grafton recruitmentGrafton recruitment
Grafton recruitmentimesensky
8.1K visualizações15 slides
UNIFER_Mise Vize Strategie por
UNIFER_Mise Vize StrategieUNIFER_Mise Vize Strategie
UNIFER_Mise Vize StrategieRomana Pokorná
343 visualizações22 slides
Recruitment Success Roadshow por
Recruitment Success RoadshowRecruitment Success Roadshow
Recruitment Success Roadshowatolloncz
461 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Opn powerpoint por
Opn powerpointOpn powerpoint
Opn powerpointNombre Apellidos
1K visualizações21 slides
Tuesday manual firemniho_clena2011 por
Tuesday manual firemniho_clena2011Tuesday manual firemniho_clena2011
Tuesday manual firemniho_clena2011TUESDAY Business Network
710 visualizações3 slides
Grafton Recruitment por
Grafton RecruitmentGrafton Recruitment
Grafton RecruitmentPSGrafton
510 visualizações15 slides
Writing Portfolio - Joseph Hoye por
Writing Portfolio - Joseph HoyeWriting Portfolio - Joseph Hoye
Writing Portfolio - Joseph HoyeJoseph Hoye
807 visualizações20 slides
Tag management por
Tag managementTag management
Tag managementPavel Šabatka
859 visualizações22 slides
Planovani.pptx por
Planovani.pptxPlanovani.pptx
Planovani.pptxZdeněk Náhlík
1.4K visualizações47 slides

Destaque(18)

Opn powerpoint por Nombre Apellidos
Opn powerpointOpn powerpoint
Opn powerpoint
Nombre Apellidos1K visualizações
Grafton Recruitment por PSGrafton
Grafton RecruitmentGrafton Recruitment
Grafton Recruitment
PSGrafton510 visualizações
Writing Portfolio - Joseph Hoye por Joseph Hoye
Writing Portfolio - Joseph HoyeWriting Portfolio - Joseph Hoye
Writing Portfolio - Joseph Hoye
Joseph Hoye807 visualizações
Tag management por Pavel Šabatka
Tag managementTag management
Tag management
Pavel Šabatka859 visualizações
Planovani.pptx por Zdeněk Náhlík
Planovani.pptxPlanovani.pptx
Planovani.pptx
Zdeněk Náhlík1.4K visualizações
6mp306 mcdonalds por xxxxj
6mp306 mcdonalds6mp306 mcdonalds
6mp306 mcdonalds
xxxxj573 visualizações
Moodle 70 20 10 cs por Bohumil Havel
Moodle 70 20 10  csMoodle 70 20 10  cs
Moodle 70 20 10 cs
Bohumil Havel1K visualizações
Projekty z rychlíku (Silicon Hill, HRuSHka 2014) por Adam Hořčica
Projekty z rychlíku (Silicon Hill, HRuSHka 2014)Projekty z rychlíku (Silicon Hill, HRuSHka 2014)
Projekty z rychlíku (Silicon Hill, HRuSHka 2014)
Adam Hořčica250 visualizações
Employee leasing vs staffing services- what's the difference? por Fernan McMurray
Employee leasing vs staffing services- what's the difference?Employee leasing vs staffing services- what's the difference?
Employee leasing vs staffing services- what's the difference?
Fernan McMurray2.1K visualizações
Analýza konkurence knihkupectví Kanzelsberger por Zdeněk Fekar
Analýza konkurence knihkupectví KanzelsbergerAnalýza konkurence knihkupectví Kanzelsberger
Analýza konkurence knihkupectví Kanzelsberger
Zdeněk Fekar1.5K visualizações
Guerilla hiring Devel.cz 2014 por Veronika Hlaváčová
Guerilla hiring Devel.cz 2014Guerilla hiring Devel.cz 2014
Guerilla hiring Devel.cz 2014
Veronika Hlaváčová23.8K visualizações
MenSeek graficky manual por menseek
MenSeek graficky manualMenSeek graficky manual
MenSeek graficky manual
menseek680 visualizações
Úspěšný HR marketing v limitech společnosti por BrandBakers
Úspěšný HR marketing v limitech společnostiÚspěšný HR marketing v limitech společnosti
Úspěšný HR marketing v limitech společnosti
BrandBakers1.5K visualizações
Google Tag Manager pro mírně pokročilé por Michal Blažek
Google Tag Manager pro mírně pokročiléGoogle Tag Manager pro mírně pokročilé
Google Tag Manager pro mírně pokročilé
Michal Blažek4.1K visualizações

Similar a Dobře utajené miliony

Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfIvanaPavelkov1
122 visualizações10 slides
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKsystem
547 visualizações24 slides
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková por
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. MedkováAID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. MedkováALVAO
94 visualizações21 slides
Caleum firemni profil por
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profilJosef Ladra
304 visualizações11 slides
Talent management por
Talent managementTalent management
Talent managementzezulcik
4.2K visualizações34 slides
Uspesnejsi diky lidem por
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
426 visualizações21 slides

Similar a Dobře utajené miliony(20)

Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por OKsystem
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKsystem547 visualizações
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková por ALVAO
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. MedkováAID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková
AID 2018 prezentace Asekol - D.Zemánek, M. Medková
ALVAO94 visualizações
Caleum firemni profil por Josef Ladra
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Talent management por zezulcik
Talent managementTalent management
Talent management
zezulcik4.2K visualizações
Uspesnejsi diky lidem por Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka426 visualizações
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014 por BrandBakers
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
BrandBakers5.1K visualizações
Co to je - Human Capital Management - cesky por Josef Sysel
Co to je - Human Capital Management - ceskyCo to je - Human Capital Management - cesky
Co to je - Human Capital Management - cesky
Josef Sysel501 visualizações
Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR audit por Petr Kmošek
Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR auditPersonální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR audit
Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR audit
Petr Kmošek60 visualizações
Kdy tradiční ERP nestačí? por IFS Czech
Kdy tradiční ERP nestačí?Kdy tradiční ERP nestačí?
Kdy tradiční ERP nestačí?
IFS Czech268 visualizações
BrandBakers trendy HR marketingu 2015 por BrandBakers
BrandBakers trendy HR marketingu 2015BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers6.3K visualizações
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016 por BrandBakers
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
BrandBakers5.7K visualizações
New Focus - co děláme por Martin Humpolec
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
Závěrečný úkol KPI por HelgaHeraldicka
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
HelgaHeraldicka165 visualizações
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace por Petr Hovorka
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
Petr Hovorka759 visualizações
IS 2010 por jkucera
IS 2010IS 2010
IS 2010
jkucera802 visualizações
Erp por guestb620d7
ErpErp
Erp
guestb620d7519 visualizações
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON por Marek PAVLÍK
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Marek PAVLÍK78 visualizações
Eventy interní komunikace ve Slevomatu por Veronika Hlaváčová
Eventy interní komunikace ve SlevomatuEventy interní komunikace ve Slevomatu
Eventy interní komunikace ve Slevomatu
Veronika Hlaváčová15.6K visualizações
IFS/Lidské zdroje por IFS Czech
IFS/Lidské zdrojeIFS/Lidské zdroje
IFS/Lidské zdroje
IFS Czech481 visualizações

Dobře utajené miliony

  • 1. 2 www.HRforum.cz listopad 2014 3 příloha HRIS příloha HRIS INZERCE HR plus UNI  HR systém v cloudu, stačí mu jen internetový prohlížeč  chytrá datová pumpa zajistí využití údajů z vaší personalistiky a mezd  bezpečný přístup manažerů a zaměstnanců ke všem informacím a nástrojům podle rolí  rychlá, agilní implementace bez narušení provozu  vyspělé řešení za výhodnou cenu již od 100 zaměstnanců Více informací najdete na www.hrplus.cz MMI, s.r.o., Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4 Email: mmi@mmi.cz, Tel.: +420 261 216 216 Dobře utajené miliony Jak obhájit investici do HR systému v dobách, kdy bezmála ani koruna není vydána pro nic za nic? Co lze odpovědět na otázku, jaké úspory přinese pořízení nového HR systému? Čím ještě může být HR systém přínosný pro organizaci, kde říkají, že vše, pokud jde o mzdy a personalistiku, mají vyřešené? Otázky a odpovědi kolem návratnosti investic do nových HR systémů mně vždy přišly pozoruhodné. Nejen tím, že takové otázky zůstávají často bez odpovědí, ale zvláště tím, že mnohdy nejsou vůbec ani položené. Text: František Mika Čas od času jsem takovou otázku dostá-val a dostávám při obchodním jednání, když organizace zvažuje pořízení HR systému. „Jaké úspory naší organizaci přinese zavedení HR systému?“, zeptá se jakoby nic s vážnou tváří někdo z vyjednávacího týmu po-tenciálního zákazníka na návratnost investice. „To záleží jen na vás,“ zněla dříve jedna z mých zdvořilých odpovědí, neboť těžko se lze bavit o úsporách bez předchozí debaty o stávajících HR procesech a s nimi spojenými náklady. Avšak nyní s rozvojem HR technologií a spo-lu s měnícími se požadavky na HR systémy si mohu leckdy dopřát být v odpovědi trochu konkrétnější. Proč, k tomu se vrátím za chvíli. Víte, proč si pořizujete HR systém? Začněme motivací. Motivace vedoucí k po-řízení HR systému bývají různé. V tradičním pojetí je HR systém zvažován jako podpora zpracování jednotlivých agend (mzdy, perso-nalistiky, vzdělávání, …) v rámci HR oddělení. V organizacích, kde si našla uplatnění koncep-ce HRBP, tedy partnerství s managementem, se rozhlížejí spíše po HR systému pro podporů procesů, do kterých mohou být online zapo-jeni všichni zaměstnanci a zejména manažeři organizace. To je důležité vymezení. Ač to tře-ba nevypadá, je v podpoře zpracování agend nebo procesů zásadní rozdíl právě při hledání odpovědi na otázku návratnosti investic. Zájemci o tradiční HR systémy kladou dů-raz na požadavky, jaké agendy má nový HR systém pokrývat. Více o svých úmyslech pro-zradit zpravidla nehodlají. Chtějí znát ceno-vou nabídku. Zřejmě přitom předpokládají, že pořízení HR systému povede ke zlepšení práce HR útvaru. Tradiční HR systém pro zpracování agend se také často dostává do or-ganizace jako modul „mzdy a personalistika“ nového celopodnikového, tzv. ERP systému. Říká se tomu třeba „technologický upgrade“ a vše probíhá pod taktovkou IT oddělení. IT vidí hlavní výhodu v tom, že se vše pořídí od jednoho dodavatele. Avšak tato výhoda často vygumuje jakékoliv další požadavky a potřeby týkající se HR oblasti. Jindy se objeví požadavky, důvody či mo-tivy k pořízení HR systému, které stojí mimo HR oddělení samotné. Například ředitel jed-né organizace se na mne obrátil s tím, že HR nástroje, jež aktuálně používají, brzdí organi-zaci v dalším rozvoji. Vysvětlil, že on a ostatní vedoucí pracovníci potřebují pro rozhodová-ní informace, které si mohou za současného stavu jen těžko dopřát. Personální ředitel jiné výrobní organizace přišel s požadavkem potře-by automatizovat HR procesy. Byl přesvědčen, že i když mají robustní a propracovaný systém pro mzdy a personalistiku, vše, co se v oblas-ti HR děje mezi manažery a zaměstnanci, je krkolomné, zdlouhavé a náročné na zdroje. Oba tyto případy mají společného jmenovate-le. K rozhodnutí pořídit či rozšířit HR systém vede úvaha, že v organizaci jsou určitá slabá místa, která je potřeba odstranit (krkolomné procesy). Nebo naopak předpoklad, že poří-zením HR systému vznikne organizaci určitá výhoda, jež ji posune dopředu jako celek (do-stupné manažerské informace). Kde hledat čísla pro úspory? Když známe rozdílné motivace k pořízení HR systému, je vhodné vrátit se zpět k otázce, jak je to s návratností investic. Motivace k poří-zení nám poskytne dobré vodítko. Pokud je HR systém pořizován pro zpracování agend a využíván relativně malým počtem uživate-lů, specialistů HR útvaru, úvahy o návratnosti investic jdou nutně poněkud jiným směrem, než když HR systém dává příležitost k zapo-jení do procesů a ke sdílení informací všem zaměstnancům a zejména manažerům orga-nizace. Manažeři a zaměstnanci jsou význam-ní výrobci a spotřebitelé HR informací už jen díky pouhému faktu, že jejich počet řádově převyšuje počet specialistů HR útvaru! Je tedy zřejmé, že HR systémy podporující procesy mají významnější dopad na život organizace, proto má i větší smysl zaměřit pátrání po ná-vratnosti investic jejich směrem. Co znamená zapojení zaměstnanců do pro-cesů? V praxi to vypadá třeba tak, že manažer žádá o obsazení pracovního místa, zaměst-nanec oznamuje změnu bydliště a podobně. Každý takový požadavek bývá navíc spojen s nějakým schvalováním v jednom či více kro-cích. Takovému zapojení do procesu se říká transakce. HR systémy, které převádějí tzv. offline transakce (telefon, e-mail, papír, osobní návštěva, …) na online transakce (manažerský a zaměstnanecký samoobslužný HR systém), přinášejí úspory nákladů. Je to podobné, jako když se vypravíte nakupovat do vzdáleného obchodu nebo nákup uskutečníte z domova v e-shopu. S tím, že v případě e-shopu vítězí čas i náklady, má zkušenost snad každý. Stej-ně to funguje se samoobslužnými HR systémy, jen mnohdy chybí zkušenost. Nejspíš třeba ani netušíte, jaký počet tako-vých transakcí u vás v organizaci probíhá a do jaké míry je to významná skutečnost? Dám vám příklad z organizace o velikosti 1 000 za-městnanců. Kolik proběhne transakcí mezi personalistikou a zaměstnanci organizace? Věřte nebo nevěřte, tímto rozhraním prochá-zí v průměru 7 087 transakcí za měsíc! Jsou to všechny ty osobní návštěvy, telefonáty, e- -maily, papírové žádanky a formuláře, excelo-vé tabulky, které využívají zaměstnanci, když poptávají nebo poskytují informace. Všechny informace, jež zaměstnanci a manažeři musí nějak zaznamenat a poslat, aby je administra-tivní pracovníci HR oddělení znova všechny naskládali do „své“ personalistiky! Údaje o počtech transakcí se dají získat buď nákladným měřením, nebo jednoduše jako vedlejší efekt provozu samoobslužného HR systému. My jsme je získali při provozu samoobslužných HR systémů v cloudu za vy-užití banálních statistických metod. Předsta-vu o nákladech při uvedených počtech trans-akcí snadno získáte třeba tak, že je spojíte s údaji ze zjištění společnosti Gartner Group (společnost specializovaná na celosvětové průzkumy v organizacích) – (1) průměrné ná-klady na jednu offline transakci se pohybují zhruba od 490 do 630 korun a (2) přechodem na samoobslužný HR systém dojde ke sníže-ní počtu transakcí o třetinu a jejich nákladů o řád. Vezměte si k ruce kalkulačku, pohrajte si s čísly a hned zjistíte, že samoobslužný HR systém přinese každý měsíc úspory v milio-nech korun! Náklady na jeho provoz přitom nemusí být vyšší než několik desítek tisíc ko-run měsíčně. Pokud potřebuje ještě další čísla, pak To-wers Watson (jiná společnost zabývající se mezinárodními průzkumy) uvádí, že téměř tři čtvrtiny (72 %) organizací vykazují po zavedení samoobslužných HR systémů snížení prac-nosti u HR generalistů, dvě třetiny organiza-cí vykazují snížení pracnosti u HR servisních center a šest z deseti (61 %) organizací vykazuje úspory práce liniových manažerů. HR systémy patří do kategorie podnikových systémů. Podnikové systémy nepřinášejí peníze přímo. Jejich smyslem je zlepšovat obchodní výsledky podporou interních procesů, snižo-váním provozních či režijních nákladů. Tento přínos nenastane „sám od sebe“ pořízením sys-tému, ale teprve po „přeladění“ procesů a při-jetí či osvojení všemi dotčenými pracovníky. Vždy je přitom potřeba vzít v úvahu, že efekti-vita přinášená podnikovými systémy a efekti-vita jednotlivce mohou jít proti sobě. Smyslem efektivity podnikových systémů je zjednodušit provádění činností, které jsou nezbytné pro organizaci jako celek. Kdežto jednotlivec má přirozenou tendenci zjednodušovat si práci mnohdy bez ohledu na souvislosti, které nevní-má nebo účelově přehlíží. Ať je to HR specia-lista, informatik, manažer nebo jiný zaměstna-nec. Je užitečné uvědomit si ten rozdíl. Potom poznáme, že potenciálem samoobslužných HR systémů jsou dobře utajené miliony. n