REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt

F
1870-1900
REALISME
1880-1900
NATURALISME
1880-1911
MODERNISME
Realisme
1870-1900
Sorgeix cap el 1850 a França amb Honoré de Balzac,
estretament lligat a la revolució industrial i a l'interès pel
coneixement del món de la nova societat il·lustrada.
Característiques del REALISME:
• Considera la raó com l'únic instrument vàlid per
copsar la realitat.
• Reacciona contra l’idealisme, el sentimentalisme, i
l’emoció pròpia del Romanticisme.
• Aspira a representar amb rigor i objectivitat la
societat de l’època en tots els seus aspectes.
• Mostra els canvis històrics i socials del moment.
• L’objectivitat implica la descripció dels aspectes
positius i negatius de la societat.
• Hi és present un component bàsic de crítica social.
• Existència d'una dimensió moral en l'obra literària.
Naturalisme
1880-1900
Apareix l’any 1880, quan l’escriptor francès Émile
Zola publica Le roman expérimental.
És introduït a Catalunya per Josep Yxart i Joan Sardà,
portats pel desig de modernitzar la literatura catalana
i separar-la de la europea.
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
Característiques del NATURALISME:
1. L’home està sotmès a les lleis de l’herència i del
medi (determinisme).
2. El novel·lista experimenta amb els personatges i
sovint els mostra en situacions extremes per observar
les seves reaccions.
3. Es basa estrictament en l’observació i es mostra
distant i impassible davant dels fets.
4. Descripcions analítiques i molt crues.
5. Ambients marginals i personatges conflictius,
sempre amb una visió distant.
LA NOVEL·LÍSTICA CATALANA MODERNA
Al segle XIX els escriptors catalans que van voler escriure
en prosa es van trobar que pràcticament no hi havia
producció narrativa autòctona en català des del final de
l’Edat Mitjana (Tirant lo Blanc), perquè la producció literària
de la Decadència no els podia servir de referent.
 la llengua catalana no estava fixada literàriament.
 no hi havia les plataformes editorials adients per
publicar llibres en català.
 un escriptor català no es podia professionalitzar.
 No podia germinar una crítica literària sòlida per fer
avançar la narrativa catalana.
novel·la històrica
1862 Antoni de Bofarull publica L’orfeneta de Menargues, una
novel·la escrita per reivindicar la nacionalitat i per impulsar el
moviment literari autòcton. Primera novel·la del s. XIX escrita
totalment en català.
narrativa de costums
Es van iniciar una producció d’articles sobre els costums
quotidians o “quadres de costums” de la societat amb una intenció
descriptiva i testimonial davant els canvis socials que havia portat
la industrialització.
Emili Vilanova (1840-1905). Amb un deix d’ironia i sàtira, va ser el
primer que va escriure quadres costumistes, no sols tenint en
compte l’interès moral o ètnic, sinó també el valor estètic i literari.
Va saber traslladar a la seva obra la llengua que parlaven els
barcelonins del s. XIX amb un estil amè i antiretòric.
La novel·la naturalista a Catalunya
A Catalunya es va rebutjar el rerefons ideològic del moviment:
es va creure en la voluntat humana per contrarestar els factors
que condicionen l’individu.
Tampoc no es va acceptar mai la igualtat art-ciència que
defensava Zola ni el mètode experimental com a tècnica
narrativa.
Els naturalistes hispànics es van quedar en el vessant estètic del
naturalisme, no gaire més enllà del realisme anterior.
Narcís Oller
Es va interessar per la literatura i pel naturalisme, sense la
filosofia de base ni les implicacions ideològiques, que oller no va
acceptar mai. Per a ell, l’obra d’art era observació, sentiment i
imaginació.
- Croquis del natural (1879), conjunt de quatre contes realistes.
- La Papallona (1882). Novel·la important del s. XIX per la seva
qualitat narrativa i la seva creativitat.
- L’Escanyapobres (1884): Presenta un quadre absolutament
negatiu dels éssers humans, amb protagonistes deshumanitzats
que només es mouen per una passió malaltissa pels diners.
El fet de no incloure personatges “bons” i la presentació nua
d’un vici que pot conduir les persones cap a la patologia de
l’avarícia, permet a Oller no emocionar-se amb les seves
criatures i per això és l’obra més naturalista.
Amb La bogeria (1898), el model realista-naturalista ja havia
entrat en crisi, i Oller canvia també de perspectiva i
introdueix unes certes novetats en el pla tecnicoformal
-abandona la 3ª p. Omniscient
- fa dels fonaments filosoficopositivistes del naturalisme (el
determinisme) la temàtica de la novel·la, sense desprendre’s
del moralisme i del sentimentalisme.
MODERNISME
1880-1911
 Moviment cultural que es produeix a Europa a
finals del segle XIX i principis del XX (1892-1911).
 Va adoptar diferents noms segons el lloc on es
produïa:
– Art Noveau (França)
– Modern Style (Anglaterra)
– Modernisme (Catalunya)
Pretén
-Transformar la literatura catalana
en una cultura moderna i
nacional.
Qui ho duu a terme?
- Un grup de joves intel·lectuals
procedents de la burgesia
industrial i comercial.
Característiques
- Predomini de la corba sobre la recta.
- Riquesa i detallisme de la decoració.
-Gust per la asimetria.
-Dinamisme de les formes.
- Presència de la natura i d'al·lusions als sentits
- Consideren que el món de la pagesia
dificulta la modernització de la societat.
Corrents ideològics
SIMBOLISME- DECADENTISME- ESTETICISME
• Els artistes s’allunyen dels conflictes socials.
• L’artista s’aïlla en l’art com si fos una religió,
és l’art per l’art.
• Pretenen expressar emocions a través de
símbols
- Art com a refugi de l’artista.
Santiago Rusiñol
Els simbolistes assimilen molts aspectes del
romanticisme:
•irracionalisme
•refinament
•artificiositat
•estil hermètic
•ús de símbols
•valoració de la forma per damunt del missatge.
•rebuig de les convencions socials i morals
•atracció pels contraris (sacre-profà, perversió- innocència)
-Vitalisme, Regeneracionisme, Voluntarisme:
• Es vol regenerar la societat catalana.
• L’individu ha d’actuar enmig de la massa.
• Ideologia renovadora sorgida de la insatisfacció
provocada pel funcionament del sistema polític.
Art per transformar la realitat.
Joan Maragall.
Evolució estètica del Modernisme literari
• els modernistes tenien clar que havien d’enfrontar-
s’hi ala societat, però discrepaven en la manera de
dur a terme aquest enfrontament.
• a la darrera època es va arribar a una certa
confluència estètica al voltant d’un vitalisme
regeneracionista moderat, i abandonà les posicions
del simbolisme decadentista més radical.
Primera etapa (1892-1893): Els inicis
El Modernisme sorgeix a Catalunya pels
volts del 1892 i arrenca de dos nuclis:
- la revista L’Avenç
- les Festes Modernistes de Sitges.
La revista L’Avenç
L’any 1881 un grup de joves estudiants es va proposar
de donar continuïtat al catalanisme progressista i va
crear la revista L’Avens.
Col·laboradors:
destaca Jaume Brossa, que el setembre de 1892 hi
publicà un article, “Viure del passat”, que es va prendre
com a manifest modernista
La revista va apostar per la modernització de la llengua i
defensà la parla real de la gent en oposició al llenguatge
arcaïtzant propi dels Jocs Florals de la Renaixença:
canvià el nom de L’Avens per L’Avenç i inicià una campanya
de reforma lingüística, sota el guiatge de Pompeu Fabra.
L’objectiu de L’Avens era fer literatura moderna en català. Els
redactors atacaven obsessivament tot allò que els semblava antic
perquè era “dolent”, i defensaven qualsevol estètica
contemporània moderna (“bona”).
Les Festes Modernistes de Sitges
23 d’agost, 1892 Santiago Rusiñol organitzà a Sitges la Primera
Festa Modernista, que consistia en una exposició pictòrica i una
vetllada literària a porta tancada.
La Segona Festa Modernista (setembre 1893). Culminació de
l’entesa de tots els artistes i intel·lectuals catalans: calia lluitar
per un objectiu comú, la modernització del país.
Rusiñol va pronunciar un discurs reivindicatiu, es va fer un
concert i es va representar La intrusa, del dramaturg belga M.
Maeterlinck.
La festa va tenir gran ressò a la premsa i va ser clau en la
difusió del Modernisme.
Segona etapa (1894-1898): El simbolisme
L’Avenç, primer òrgan de difusió de les idees
modernistes, va anar adoptant un caràcter de crítica
social cada vegada més marcat. Això va fer que els
autors simbolistes se n’apartessin.
El modernisme s’identificava amb l’activisme
anarquista, la societat burgesa malfiava i la revista
es va veure obligada a tancar.
La Tercera Festa Modernista
(novembre 1894)
va tenir una inclinació
marcadament decadentista
Un seguit d’actes cívics i una
vetllada literària.
.
Rusiñol va pronunciar un discurs on defensava la
seva concepció de l’art gairebé com una religió.
L’estètica decadent del grup de Rusiñol guanyava
terreny.
Quarta Festa Modernista ( 14 febrer 1897)
consolidació del moviment amb l’estrena de La
fada, una òpera amb llibret de Massó i Torrents i
música d’Enric Morera.
Aquell mateix any es va
inaugurar la cerveseria Quatre
Gats, que a partir d’aleshores
va ser el nucli aglutinador del
Modernisme barceloní.
Tercera etapa (1898-1900): El vitalisme
Creació de la revista Catalònia (febrer 1898), nascuda
amb el mateix esperit que L’Avenç.
Catalònia va divulgar autors i correntse nous uropeus.
Volia mantenir un cert equilibri entre la
tendència decadentista anterior i la
vitalista que defensaven els promotors.
Es van decantar per la tendència
vitalista i hi van fer una crítica
sistemàtica del decadentisme.
Catalònia va plegar el novembre del 1898 .
Aquest fet marca el començament del declivi del
Modernisme com a moviment,
engolit pel catalanisme polític, representat pels partits
Unió Catalanista i Centre Nacional Català, que el 1901 es
van fusionar i van formar
la Lliga Regionalista, promotora d’un altre
moviment que començava a despuntar: el
Noucentisme.
Darrera etapa (1900-1906): cap al Noucentisme
Revista Joventut 1900 - 1906
Va representar un retorn als inicis del moviment: recollia totes
les tendències i defensava un nacionalisme intransigent.
Revista El poble català 1904 – 1906
Va intentar reconstruir un front modernista homogeni, com
L’Avenç, del qual es declaraven hereus. En aquesta revista hi
va col·laborar Eugeni d’Ors, l’ideòleg del Noucentisme.
Escriptors tan importants per al Modernisme com Casellas i
Maragall, van començar a col·laborar en l’òrgan de la Lliga, La
Veu de Catalunya.
Revista Catalunya 1903 – 1095: revista d’universitaris catòlics,
que dirigia Josep Carner, el gran poeta del Noucentisme.
El moviment modernista es pot donar per acabat, perquè el
Noucentisme naixia, impulsat pels polítics i per la mateixa
burgesia.
S’ha posat com a data de desaparició del Modernisme literari
l’any 1911, en què va morir Joan Maragall.
El Modernisme i el seu successor, el Noucentisme, moviments
que s’encavallen, van sorgir amb un mateix objectiu, la
modernització de Catalunya, però amb unes actituds
antagòniques:
- el Modernisme va ser una reacció contra l’actitud
conservadora dels intel·lectuals de la Renaixença i
manifestava un esperit de lluita
- el Noucentisme va aprofitar la conjuntura política de la
burgesia i hi va col·laborar. Els intel·lectuals noucentistes van
intentar transformar la societat educant-la.
Poesia modernista
Durant els darrers anys del segle XIX el simbolisme era el
corrent determinant en el panorama literari europeu, però la
poesia va restar al marge.
Joaquim Ruyra ple domini per aconseguir l’objectiu de
transcendir la realitat, va ser un prosista excel·lent.
Adrià Gual va conrear poesia i poemes en prosa, i va intentar
arribar al lector a través de les emocions.
Quan la nit fa pas al jorn
jo las he vistas
de las planas al entorn
volejant tristas
Son las fillas de la nit
qu'omplenades de neguit
se'n despedeixen
y ab l'huniteig de llurs plors
rebifan arbres y flors
y s'esfumeixen
mes tart fan un suspir d'enamorada
y ve la marinada
Tot plegat em va fer sentir com un membre de la intelligentsia
d'Adrià Gual La Rosada
Les gotes de rosada són el fruit madur d’una tristesa plàcida
Els poetes modernistes van reaccionar contra la tradició
jocfloralesca, que consideraven mancada de sinceritat a causa
del seu llenguatge arcaïtzant i artificiós i els temes repetitius.
Com a alternativa van proposar una poètica de la sinceritat,
amb un llenguatge real, actual, però depurat i culte.
.
El parnassianisme
El parnassianisme és l’actitud poètica que s’oposava als
excessos antiformalistes derivats de la recerca de
l’autenticitat lingüística. Propugnava un retorn als clàssics, i
defensaven la perfecció tècnica. El màxim representant del
moviment és Jeroni Zanné.
La poesia vitalista
El vitalisme defensava l’afirmació de tot, la regeneració de la
societat. Per això s’hi va acoblar molt bé el catalanisme amb
l’intenció de crear una literatura nacional, i s’hi va
desenvolupar en el seu vessant més positiu. El màxim
representant del vitalisme poètic va ser: Joan Maragall.
Joan Maragall
Barcelona 1860 – 1911
Va estudiar dret, però va exercir d’advocat molt
poc.
L’any 1890 entra com a secretari a la redacció del
Diario de Barcelona, que era un diari de tendència
conservadora.
Més endavant col·labora amb L’Avenç, on dóna a
conèixer autors europeus com Nietzsche.
Va tenir 13 fills.
L’Oda infinita (1888), primera obra que provoca un canvi, on
expressa que la poesia és vocació i també inspiració.
Elogi de la paraula (1903), text on va exposar la seva teoria
sobre la paraula viva.
Poesia cívica, tracta temes d’actualitat i sociopolítics del
moment.
- Oda a Barcelona, escrita abans i després de la Setmana
Tràgica, i on es pot apreciar el canvi de l’abans i del després.
- Oda a Espanya on es critica durament una Espanya
endarrerida, i fa una crida al progrés a través de Catalunya,
que seria la porta (metafòricament), per sortir del pou.
El seu vessant modernista el veiem a través de la influència que
va rebre de Nietzsche, i per això mostra un to positiu i de
superació, i es mostra al poema Paternal, que és un cant a la
vida.
La poesia nacionalista de Maragall destaca per:
- mites arrelats com el de Serrallonga.
- Visions,
- Cants es mostren poemes d’un catalanisme molt arrelat.
Per això l’any 1900 es recullen en un volum que s’anomenà:
Visions i cants.
Un Maragall més vell, no era acceptat per la joventut. Per
intentar ser acceptat, crea l’obra Nausica sobre un tema de
L’Odissea d’Homer, on es relata un amor no correspost, com
l’essència del drama de Maragall.
I més endavant tradueix els Himnes homèrics, i els passa en
hexàmetres catalans.
Maragall va patir una crisi després de la Setmana Tràgica
(1909), i la seva salut es va agreujar. L’any 1910 va escriure
Cant Espiritual, que era una conversa del poeta amb Déu.
Poema epicolíric, dividit en tres parts, que ell la
considerava la seva obra preferida. És símbol de la
joventut.
El comte Arnau
 PRIMERA PART (1900, Visions i Cants).
El comte és un personatge d'ultratomba, vitalista i nietzschià, com
Maragall, perquè sedueix l'abadessa Adalaisa i quan queda
embarassada l'abandona. Les veus de la terra l'exhorten a imposar la
seva voluntat.
 SEGONA PART (1906, Enllà).
El comte està cansat de cavalcar i s'ha tornat més conservador, com
Maragall. L'abadessa li fa de veu de la consciència vitalista, que li
retreu la seva nova actitud, que és responsabilitzar-se de la família,
els criats, etc.
 TERCERA PART (1911, Seqüències).
El comte redimeix l'ànima damnada i errant amb el perdó, influït pel
mite goethià del renéixer fàustic i per l'horror a la mort. Una noia
"amb la veu viva", canta la seva cançó d'una forma nova i això
significa el perdó.
És la defensa i el triomf del vitalisme davant d’un
espiritualisme quietista. Per això, el comte Arnau és
representat com un heroi relacionat amb la dimensió
nocturna.
El comte Arnau representa el progrés i el canvi gràcies al
vitalisme. L’estètica regeneracionista del modernisme
condensa en els ulls dels protagonistes la inquietud vital i el
dinamisme intel·lectual.
Maragall aporta la visió de Nietzsche amb el vitalisme més
extrem: la vida costa més que l’ànima morta i mancada de
naturalitat pròpia, la voluntat és el motor essencial que ens
engega a la vida.
El text és un diàleg, una lluita entre la vida del comte Arnau i
la vida d’Adalaisa. En tots els aspectes es contraposen. Aquest
poema té una finalitat moral, és un alliçonament que mostra
una conducta i un comportament.
Característiques de a literatura modernista
–La recerca de l'art total amb la incorporació de diverses
manifestacions artístiques a les tècniques literàries.
– La reproducció de les tensions entre l'artista incomprès i la
societat burgesa. La influència del vitalisme de Nietzsche i
d'Ibsen s'hi va deixar notar en els personatges, dotats d'una
força espiritual que els duu a la marginació, al lideratge, a la
soledat i a la incomprensió per estar per damunt del sistema de
valors de la societat burgesa.
–Sinceritat i verisme. L'autor intenta reproduir els seus estats
d'ànim a través del comportament dels seus personatges i dels
objectes descrits de manera subjectiva.
–La defensa de la llengua moderna, encara sense
normativitzar, però depurada de barbarismes i vulgarismes.
Els modernistes van cercar els models lingüístics en el món
rural, on la parla presentava una castellanització menor.
L’Escola Mallorquina
Grup d’escriptors encapçalats per Miquel Costa i
Llobera que assumeixen els ideals de la Renaixença a
les Illes Balears. La tendència classicitzant d’aquest
moviment influirà notòriament en el noucentisme.
Va sorgir a la segona meitat del segle XIX, i el primer
va ser Josep Lluís Pons i Gallarza.
Els més importants són: Miquel Costa i Llobera, Joan
Alcover, i Gabriel Alomar.
Segona meitat del segle XIX
 Josep Lluís Pons i Gallarza.
 Miquel Costa i Llobera,
 Joan Alcover, i
 Gabriel Alomar.
Miquel Costa i Llobera
Va ser ordenat sacerdot després
d’una crisi espiritual, l’any 1888.
Va formar part de la vida dels
Jocs Florals.
 1885 es publica Poesies,
recopilació de poemes.
 1906 Horacianes, llibre de
ressons clarament romàntics.
Cançó de maig (fragment)
Joan Alcover
Va dedicar part de la vida a la política però arran de la mort
de la seva dona i els seus dos fills va canviar, i el van marcar
de per vida.
Va fer del dolor el seu tema essencial en la poesia. I les seves
poesies es troben en dos llibres:
 Cap al tard (1909)
 Poemes bíblics (1918).
Segons ell hi ha tres lleis que condicionen la creació:
sinceritat, claredat, i realitat.
Desolació
Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca migpartí.
Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sense entranyes, que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.
I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol conhort.
Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca;
sens mi, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per a plànyer lo que de mi s'és mort.
S’oposava a la societat mallorquina, més tancada que la
catalana, i el seu liberalisme topava sovint amb el
conservadorisme dels illencs…
La seva obra és de clara influència parnassianista, amb un sol
llibre de poemes: La columna de foc (1912).
Va ser un dels que es van allunyar lleugerament dels ideals
de l’Escola Mallorquina, més per raons ideològiques.
Gabriel Alomar
.......
Flamejaran al sol tos monuments marmoris,
dominaran l'espai tos rutilants cimboris,
ombres d'un somni divinal...
Mes, proclamant la fe d'aurores infinites,
alçaràs contra el cel, com orgulloses fites,
els cloquers de la nova Catedral.
I a l'ample sardaneig de ta novella dansa
se junyiran de mans, en mística aliança,
les llibertes humanitats...
i al sol de nous llevants, amb noves melodies
el sorgir cantaran de venturosos dies'
i l'aubada de verges llibertats.
......
Teatre modernista
El teatre simbolista
Durant la II Festa Modernista es va estrenar la La
intrusa de Maeterlink.
Els personatges són abúlics i immòbils, i el personatge
principal es la Intrusa, que és la mort.
Aquesta obra introdueix el teatre simbolista a
Catalunya.
Els màxims representants són: Santiago Rusiñol, i
Adrià Gual.
El Wagnerisme
Richard Wagner va crear un nou model de teatre basat
en la unió de totes les arts, i a Catalunya moltes de les
seves obres van ser representades, com ara: La Walkíria.
Els modernistes veien en Wagner l’encarnació perfecta
de l’artista ideal.
Durant la IV Festa Modernista, es va representar La
Fada, on finalment aquesta admiració va quedar
materialitzada.
El pes del Wagnerisme és molt significant a Catalunya,
tant en poesia com en teatre.
Santiago Rusiñol 1861 - 1931
Inicialment va mostrar interès per la pintura i es
considerava un pintor que a vegades escrivia.
Organitzà les festes modernistes, i participà a les tertúlies
de la cerveseria Quatre Gats.
Seguidor fidel de Maeterlink, va publicar Anant pel món, i
Oracions.
L’alegria que passa, El jardí abandonat, Cigales i formigues,
El pati blau…
La més important : L’auca del senyor Esteve.
Aquesta obra narra la història d’una família de comerciants
que estalvien, però que a la 4ta generació apareix un, en
Ramonet que no vol ser botiguer i vol ser artista.
Rusiñol hi expressa el reconeixement de l’esforç i de l’aportació
de les dues classes socials en conflicte.
Es tractaven temes d’impacte social, com la posició de la dona,
o la llibertat. Aquesta influència a Catalunya va cristal·litzar
en un teatre vitalista, on els màxims representants van ser:
Ignasi Iglésias i Joan Puig i Ferreter.
El teatre vitalista
Amb l’estrena d’ Un enemic
del poble es produeix un canvi
clau per la renovació del teatre
català, perquè l’autor de l’obra,
Henrik Ibsen, va ser
capdavanter de l'anomena't
teatre d’idees.
Adrià Gual 1872 -1943
Va viure una temporada a París, on va
conèixer els corrents de l’època, i també
recollia la influència de Maeterlink i de
Wagner.
Va fundar la seva pròpia companyia, el
Teatre Íntim, on més endavant l’any
1913 es va fundar l’Escola d’Art
Dramàtic.
Obres: Nocturn, Andante Morat , Blancaflor, i Misteri de dolor.
Ignasi Iglésias
1871 -1929.
Va fundar juntament amb Pere Coromines i Jaume
Brossa el Teatre Independent.
Està emmarcat dins del corrent vitalisa influït per
Ibsen.
La seva obra se centra en les reivindicacions socials,
les més destacades són acusades de transgressores i
immorals: l’Argolla, i Fructidor on defensa la lliure
actuació moral dels sentiments i els instints naturals
enfront els convencionalismes establerts.
La narrativa modernista
Després de la Renaixença s’havia donat més importància a
la poesia.
Els inicis de la narrativa modernista no seran fins els
primers anys del segle XX, ja que l’ideari del Modernisme
no s’avenia amb la novel·la.
La prosa representava la massa grisa del poble.
La majoria de les novel·les es desenvolupen en un marc
natural, però no romàntic, on l’ambient és hostil i es presenta
una realitat crua i pessimista.
Així doncs, els personatges de les novel·les modernistes són
presoners de la lluita entre el seu ideal i la realitat, i són la
plasmació de l’heroi modernista, que s’imposa a la seva sort.
És per això que la natura es converteix en un espai hostil i
simbòlic contra el qual lluiten els personatges.
• Raimon Casellas,
•Victor Català,
•Prudenci Bertrana,
•Joaquim Ruyra,
•Josep Pous i Pagès i
•Salvador Galmés.
Raimon Casellas
Barcelona,1855-1910.
La seva obra va contribuir a la difusió de les idees del
Modernisme.
Cal destacar:
 Les multituds
 Els sots feréstecs: que planteja un enfrontament entre
l’artista i la societat, simbolitzat en la trajectòria d’un
capellà, Mossèn Llàtzer que intenta acostar-se a una
comunitat de pagesos, però aquests són hostils i cruels.
Víctor Català
És el pseudònim de Caterina Albert i Paradís, (1869-1966) per
poder publicar les seves obres.
Les activitats polítiques del seu pare (diputat republicà que es
va haver d’exiliar durant un temps per haver participat en
l’alçament federalista empordanès de l’octubre de 1869) són la
base del catalanisme de l’autora, la seva identificació amb la
llengua catalana i l’afinitat amb les doctrines d’Enric Prat de la
Riba.
Va presidir els Jocs Florals de Barcelona de 1917 on pronuncià el
discurs De civisme i civilitat i fou nomenada membre de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona l’any 1923 on
llegí el discurs Sensacions d’Empúries.
Tenint en compte la cronologia de les edicions, l’obra s’agrupa
en tres etapes. La primera concorda amb els anys del
Modernisme i és la més important, tant per la quantitat d’obres
com per la varietat de gèneres.
Publica dos volums de poesia,
El cant dels mesos (1901)
Llibre Blanc-Policromi-Tríptic (1905),
un volum de teatre,
Quatre monòlegs (1901),
tres reculls de contes,
Drames rurals (1902)
Ombrívoles (1904)
Caires Vius (1907)
una novel·la,
Solitud (1905), que la consagra i traspassa les fronteres.
L’autora, a més a més, mostra interès
pels móns interiors de les persones,
sobretot de les dones, en un doble
enfocament:
 l’aprofundiment psicològic d’un
personatge, com fa magistralment
amb la Mila de Solitud
 la dualitat entre l’aparença externa i
la personalitat interior.
Al predomini dels espais rurals i l’interès pels conflictes
humans, cal afegir-hi
• La condensació narrativa
• La riquesa lingüística, sobretot quant als registres i al lèxic,
• L’estilística, un estil suggestiu, expressiu i plàstic, en
definitiva efectista.
Prudenci Bertrana
Torder,a1867 - Girona,1941
Conreà la narrativa i el teatre. Dins els seus relats cal esmenar
els recollits a Proses bàrbares (1911) i, entre les seves novel·les,
destaca Josafat (1906).
És una recreació del mite de la bella i la bèstia, en la història de
les relacions eròtiques entre el campaner i una prostituta.
EL final de l’obra acaba amb l’embogiment de na Fineta, i
acaba suïcidant-se. .
Joaquim Ruyra
Girona,1858 – Blanes,1939
Va ser un dels que es va quedar al marge de les lluites de
l’ideari modernista.
La seva prosa va en busca de la perfecció, i troba en el conte, el
seu espai literari.
Els més destacats, Marines i boscatges (1903) són el recull dels
contes més emblemàtics, relaten la passió que sentia pel mar, i
també hi reprodueix el parlar salat de la gent de Blanes.
Les tres narracions més importants són:
Jacobé, L’idil·li d’en Temme, i El rem de trenta-quatre.
Josep Pous i Pagès
Figueres, 1873 -Barcelona, 1952
Va estudiar medicina però es va acabar decantant cap al
periodisme i la literatura.
És autor d’una sola novel·la, La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals, la qual es considera l’última gran novel·la
modernista.
Relata la vida d’en Jordi Fraginals, i com es converteix en un
símbol de revolta, però que degut al càncer i al dolor, decideix
suïcidar-se, culminant una lluita individual contra el
determinisme del medi.
Salvador Galmés
St.Llorenç des Cardassar (MLLRC),
1871- 1951
Va dedicar tota la seva vida a la
transcripció i edició crítica de l’obra
lul·liana, i la seva obra més important és:
Flor de card.
Algunes de les seves característiques són:
ruralisme dels ambients, fatalitat tràgica,
i llenguatge bell i expressiu.
Característiques de la narrativa modernista
1. Llengua i estil narratiu
. Inaugurat per Raimon Casellas. El llenguatge respon a una
intenció estilística. Introducció dels elements emfàtics i afectius
propis de la llengua parlada i concretament dels pagesos
catalans: diminutius, augmentatius, exclamacions, renecs,
vulgarismes, repeticions, pleonasmes,...
2. Simbolisme
. La narració modernista és un encadenament de símbols
darrera un referent real. És la realitat mateixa que el
Modernisme capta com un conjunt de signes de misteri, de
l’inconegut.
3. Forta càrrega eròtica , d’un erotisme reprimit, que sovint
esclata en forma de “sacré” (extraordinari).
4.- Visió tràgica del món rural
. Les accions es desenvolupen en un marc no-ciutat,
preferentment la muntanya. El món rural no és considerat
com un indret idíl·lic, de vida no contaminada sinó que és
enfocat d’una forma crua, negra i pessimista.
. La natura representa les forces primàries, brutals de
l’instint, de les baixes passions. Es presenta com a
destructora de l’individu, de la llibertat, de la força creativa.
. El pagès és la rutina, l’hostilitat a tot el que és nou, la
submissió fanàtica a tradicions opressives, la dependència de
les deficiències morals que se’n deriven:
avarícia, egoisme, mesquinesa.
. Els modernistes idealitzen el solitari, el marginat, figura
que cal interpretar com l’artista i intel·lectual modernista
que s’enfronta a les masses, a les multituds, a les quals tracta
de regenerar.
. Planteja les relacions entre un individu inquiet i revoltat i
una massa social passiva, que intenta asfixiar les pretensions
renovadores del personatge.
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
1 de 81

Recomendados

Tema 10. Romanticisme i Realisme por
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeSílvia Montals
8.4K visualizações27 slides
Renaixença por
RenaixençaRenaixença
Renaixençaaalmodis
24.2K visualizações17 slides
El noucentisme por
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K visualizações14 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.6K visualizações26 slides
El modernisme.ppt por
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.pptsandramr_78
12.7K visualizações20 slides
El realisme por
El realismeEl realisme
El realismeSílvia Montals
11.6K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Renaixença i romanticisme por
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeSílvia Montals
58K visualizações23 slides
El noucentisme por
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismesandramr_78
20.2K visualizações25 slides
La decadència por
La decadènciaLa decadència
La decadènciaCarme Bravo Fortuny
17.3K visualizações22 slides
La renaixença por
La renaixençaLa renaixença
La renaixençaCristina Pueyo
5.5K visualizações7 slides
La Renaixença i els seus autors por
La Renaixença i els seus autorsLa Renaixença i els seus autors
La Renaixença i els seus autorsainhoatar23
4.9K visualizações10 slides
Literatura catalana segles XIV i XV por
Literatura catalana segles XIV i XVLiteratura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XVLluis Rius
10.6K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Renaixença i romanticisme por Sílvia Montals
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticisme
Sílvia Montals58K visualizações
El noucentisme por sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.2K visualizações
La decadència por Carme Bravo Fortuny
La decadènciaLa decadència
La decadència
Carme Bravo Fortuny17.3K visualizações
La renaixença por Cristina Pueyo
La renaixençaLa renaixença
La renaixença
Cristina Pueyo5.5K visualizações
La Renaixença i els seus autors por ainhoatar23
La Renaixença i els seus autorsLa Renaixença i els seus autors
La Renaixença i els seus autors
ainhoatar234.9K visualizações
Literatura catalana segles XIV i XV por Lluis Rius
Literatura catalana segles XIV i XVLiteratura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XV
Lluis Rius10.6K visualizações
Joan Maragall por Sílvia Montals
Joan MaragallJoan Maragall
Joan Maragall
Sílvia Montals26.1K visualizações
Modernisme vs noucentisme.definitiu por Ferranet74
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiu
Ferranet7425.7K visualizações
Escola mallorquina por yovima70
Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquina
yovima7013K visualizações
ESPRIU & ANTÍGONA por Ferranet74
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONA
Ferranet7456.8K visualizações
El modernisme - context general i literatura catalana por gemmaencamp
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
gemmaencamp12.6K visualizações
Proteccionisme i lluirecanvisme por finamorenoo
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvisme
finamorenoo7.8K visualizações
Narcís oller por edtorhanpamuk
Narcís ollerNarcís oller
Narcís oller
edtorhanpamuk476 visualizações
La decadència i la renaixença por Pilar Gobierno
La decadència i la renaixençaLa decadència i la renaixença
La decadència i la renaixença
Pilar Gobierno3.4K visualizações
Català Josep Vicenç Foix por catalite
Català Josep Vicenç FoixCatalà Josep Vicenç Foix
Català Josep Vicenç Foix
catalite4.1K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol803 visualizações
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx por joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
joanpol20K visualizações
El romanticisme caracteristiques generals por sandroalfaro
El romanticisme caracteristiques generals El romanticisme caracteristiques generals
El romanticisme caracteristiques generals
sandroalfaro1.3K visualizações
Context històric modernisme por Blancafort
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
Blancafort9K visualizações
Característiques del modernisme por yovima70
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K visualizações

Similar a REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt

Unitat 4 La Poesia Davantguarda por
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia DavantguardaFàtima
400 visualizações10 slides
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia DavantguardaFàtima
239 visualizações10 slides
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia DavantguardaFàtima
4.1K visualizações10 slides
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia DavantguardaFàtima
274 visualizações10 slides
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia DavantguardaFàtima
311 visualizações10 slides
modernisme por
modernismemodernisme
modernismeguestd9183
1.6K visualizações10 slides

Similar a REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt(20)

Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima400 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima239 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima4.1K visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima274 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima311 visualizações
modernisme por guestd9183
modernismemodernisme
modernisme
guestd91831.6K visualizações
El modernisme i noucentisme por Pilar Gobierno
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme
Pilar Gobierno17.8K visualizações
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals por ctorrijo
Modernisme. Víctor Català i Drames ruralsModernisme. Víctor Català i Drames rurals
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals
ctorrijo2.3K visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por Joan Buades Beltran
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações
El modernisme por angel montoliu
El modernismeEl modernisme
El modernisme
angel montoliu518 visualizações
Modernisme por Montse Jane
ModernismeModernisme
Modernisme
Montse Jane6.3K visualizações
Modernisme mossèn.pptx por AngelaMelisGalmes
Modernisme mossèn.pptxModernisme mossèn.pptx
Modernisme mossèn.pptx
AngelaMelisGalmes8 visualizações
Decadència Renaixença por ctorrijo
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixença
ctorrijo4K visualizações
Literatura por mariaruiz97
LiteraturaLiteratura
Literatura
mariaruiz9783 visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol123 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 por lauraalija
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações

Mais de fmart3

9_modernisme.ppt por
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.pptfmart3
12 visualizações81 slides
expressio_escrita.ppt por
expressio_escrita.pptexpressio_escrita.ppt
expressio_escrita.pptfmart3
5 visualizações14 slides
Expressió escrita.docx por
Expressió escrita.docxExpressió escrita.docx
Expressió escrita.docxfmart3
108 visualizações12 slides
Control célula_GES1 (1).docx por
Control célula_GES1 (1).docxControl célula_GES1 (1).docx
Control célula_GES1 (1).docxfmart3
92 visualizações4 slides
Fotografia matemàtica.pdf por
Fotografia matemàtica.pdfFotografia matemàtica.pdf
Fotografia matemàtica.pdffmart3
82 visualizações3 slides
act 3 de repàs matèria.pdf por
act 3 de repàs matèria.pdfact 3 de repàs matèria.pdf
act 3 de repàs matèria.pdffmart3
79 visualizações3 slides

Mais de fmart3(11)

9_modernisme.ppt por fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
expressio_escrita.ppt por fmart3
expressio_escrita.pptexpressio_escrita.ppt
expressio_escrita.ppt
fmart35 visualizações
Expressió escrita.docx por fmart3
Expressió escrita.docxExpressió escrita.docx
Expressió escrita.docx
fmart3108 visualizações
Control célula_GES1 (1).docx por fmart3
Control célula_GES1 (1).docxControl célula_GES1 (1).docx
Control célula_GES1 (1).docx
fmart392 visualizações
Fotografia matemàtica.pdf por fmart3
Fotografia matemàtica.pdfFotografia matemàtica.pdf
Fotografia matemàtica.pdf
fmart382 visualizações
act 3 de repàs matèria.pdf por fmart3
act 3 de repàs matèria.pdfact 3 de repàs matèria.pdf
act 3 de repàs matèria.pdf
fmart379 visualizações
act fenòmens físics o químics.pdf por fmart3
act fenòmens físics o químics.pdfact fenòmens físics o químics.pdf
act fenòmens físics o químics.pdf
fmart328 visualizações
act propietats de la matèria.pdf por fmart3
act propietats de la matèria.pdfact propietats de la matèria.pdf
act propietats de la matèria.pdf
fmart376 visualizações
act 2 de repàs matèria.pdf por fmart3
act 2 de repàs matèria.pdfact 2 de repàs matèria.pdf
act 2 de repàs matèria.pdf
fmart380 visualizações
act de repàs matèria.pdf por fmart3
act de repàs matèria.pdfact de repàs matèria.pdf
act de repàs matèria.pdf
fmart381 visualizações
Titular comentario de texto (examen c) por fmart3
Titular comentario de texto (examen c)Titular comentario de texto (examen c)
Titular comentario de texto (examen c)
fmart3130 visualizações

Último

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 visualizações4 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 visualizações98 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 visualizações22 slides

Último(8)

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 9 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA129 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações

REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt

 • 2. Realisme 1870-1900 Sorgeix cap el 1850 a França amb Honoré de Balzac, estretament lligat a la revolució industrial i a l'interès pel coneixement del món de la nova societat il·lustrada.
 • 3. Característiques del REALISME: • Considera la raó com l'únic instrument vàlid per copsar la realitat. • Reacciona contra l’idealisme, el sentimentalisme, i l’emoció pròpia del Romanticisme. • Aspira a representar amb rigor i objectivitat la societat de l’època en tots els seus aspectes. • Mostra els canvis històrics i socials del moment. • L’objectivitat implica la descripció dels aspectes positius i negatius de la societat. • Hi és present un component bàsic de crítica social. • Existència d'una dimensió moral en l'obra literària.
 • 4. Naturalisme 1880-1900 Apareix l’any 1880, quan l’escriptor francès Émile Zola publica Le roman expérimental. És introduït a Catalunya per Josep Yxart i Joan Sardà, portats pel desig de modernitzar la literatura catalana i separar-la de la europea.
 • 6. Característiques del NATURALISME: 1. L’home està sotmès a les lleis de l’herència i del medi (determinisme). 2. El novel·lista experimenta amb els personatges i sovint els mostra en situacions extremes per observar les seves reaccions. 3. Es basa estrictament en l’observació i es mostra distant i impassible davant dels fets. 4. Descripcions analítiques i molt crues. 5. Ambients marginals i personatges conflictius, sempre amb una visió distant.
 • 7. LA NOVEL·LÍSTICA CATALANA MODERNA Al segle XIX els escriptors catalans que van voler escriure en prosa es van trobar que pràcticament no hi havia producció narrativa autòctona en català des del final de l’Edat Mitjana (Tirant lo Blanc), perquè la producció literària de la Decadència no els podia servir de referent.  la llengua catalana no estava fixada literàriament.  no hi havia les plataformes editorials adients per publicar llibres en català.  un escriptor català no es podia professionalitzar.  No podia germinar una crítica literària sòlida per fer avançar la narrativa catalana.
 • 8. novel·la històrica 1862 Antoni de Bofarull publica L’orfeneta de Menargues, una novel·la escrita per reivindicar la nacionalitat i per impulsar el moviment literari autòcton. Primera novel·la del s. XIX escrita totalment en català. narrativa de costums Es van iniciar una producció d’articles sobre els costums quotidians o “quadres de costums” de la societat amb una intenció descriptiva i testimonial davant els canvis socials que havia portat la industrialització. Emili Vilanova (1840-1905). Amb un deix d’ironia i sàtira, va ser el primer que va escriure quadres costumistes, no sols tenint en compte l’interès moral o ètnic, sinó també el valor estètic i literari. Va saber traslladar a la seva obra la llengua que parlaven els barcelonins del s. XIX amb un estil amè i antiretòric.
 • 9. La novel·la naturalista a Catalunya A Catalunya es va rebutjar el rerefons ideològic del moviment: es va creure en la voluntat humana per contrarestar els factors que condicionen l’individu. Tampoc no es va acceptar mai la igualtat art-ciència que defensava Zola ni el mètode experimental com a tècnica narrativa. Els naturalistes hispànics es van quedar en el vessant estètic del naturalisme, no gaire més enllà del realisme anterior.
 • 10. Narcís Oller Es va interessar per la literatura i pel naturalisme, sense la filosofia de base ni les implicacions ideològiques, que oller no va acceptar mai. Per a ell, l’obra d’art era observació, sentiment i imaginació. - Croquis del natural (1879), conjunt de quatre contes realistes. - La Papallona (1882). Novel·la important del s. XIX per la seva qualitat narrativa i la seva creativitat. - L’Escanyapobres (1884): Presenta un quadre absolutament negatiu dels éssers humans, amb protagonistes deshumanitzats que només es mouen per una passió malaltissa pels diners. El fet de no incloure personatges “bons” i la presentació nua d’un vici que pot conduir les persones cap a la patologia de l’avarícia, permet a Oller no emocionar-se amb les seves criatures i per això és l’obra més naturalista.
 • 11. Amb La bogeria (1898), el model realista-naturalista ja havia entrat en crisi, i Oller canvia també de perspectiva i introdueix unes certes novetats en el pla tecnicoformal -abandona la 3ª p. Omniscient - fa dels fonaments filosoficopositivistes del naturalisme (el determinisme) la temàtica de la novel·la, sense desprendre’s del moralisme i del sentimentalisme.
 • 13.  Moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX (1892-1911).  Va adoptar diferents noms segons el lloc on es produïa: – Art Noveau (França) – Modern Style (Anglaterra) – Modernisme (Catalunya)
 • 14. Pretén -Transformar la literatura catalana en una cultura moderna i nacional. Qui ho duu a terme? - Un grup de joves intel·lectuals procedents de la burgesia industrial i comercial.
 • 15. Característiques - Predomini de la corba sobre la recta. - Riquesa i detallisme de la decoració. -Gust per la asimetria. -Dinamisme de les formes. - Presència de la natura i d'al·lusions als sentits
 • 16. - Consideren que el món de la pagesia dificulta la modernització de la societat.
 • 17. Corrents ideològics SIMBOLISME- DECADENTISME- ESTETICISME • Els artistes s’allunyen dels conflictes socials. • L’artista s’aïlla en l’art com si fos una religió, és l’art per l’art. • Pretenen expressar emocions a través de símbols - Art com a refugi de l’artista. Santiago Rusiñol
 • 18. Els simbolistes assimilen molts aspectes del romanticisme: •irracionalisme •refinament •artificiositat •estil hermètic •ús de símbols •valoració de la forma per damunt del missatge. •rebuig de les convencions socials i morals •atracció pels contraris (sacre-profà, perversió- innocència)
 • 19. -Vitalisme, Regeneracionisme, Voluntarisme: • Es vol regenerar la societat catalana. • L’individu ha d’actuar enmig de la massa. • Ideologia renovadora sorgida de la insatisfacció provocada pel funcionament del sistema polític. Art per transformar la realitat. Joan Maragall.
 • 20. Evolució estètica del Modernisme literari • els modernistes tenien clar que havien d’enfrontar- s’hi ala societat, però discrepaven en la manera de dur a terme aquest enfrontament. • a la darrera època es va arribar a una certa confluència estètica al voltant d’un vitalisme regeneracionista moderat, i abandonà les posicions del simbolisme decadentista més radical.
 • 21. Primera etapa (1892-1893): Els inicis El Modernisme sorgeix a Catalunya pels volts del 1892 i arrenca de dos nuclis: - la revista L’Avenç - les Festes Modernistes de Sitges.
 • 22. La revista L’Avenç L’any 1881 un grup de joves estudiants es va proposar de donar continuïtat al catalanisme progressista i va crear la revista L’Avens. Col·laboradors: destaca Jaume Brossa, que el setembre de 1892 hi publicà un article, “Viure del passat”, que es va prendre com a manifest modernista
 • 23. La revista va apostar per la modernització de la llengua i defensà la parla real de la gent en oposició al llenguatge arcaïtzant propi dels Jocs Florals de la Renaixença: canvià el nom de L’Avens per L’Avenç i inicià una campanya de reforma lingüística, sota el guiatge de Pompeu Fabra. L’objectiu de L’Avens era fer literatura moderna en català. Els redactors atacaven obsessivament tot allò que els semblava antic perquè era “dolent”, i defensaven qualsevol estètica contemporània moderna (“bona”).
 • 24. Les Festes Modernistes de Sitges 23 d’agost, 1892 Santiago Rusiñol organitzà a Sitges la Primera Festa Modernista, que consistia en una exposició pictòrica i una vetllada literària a porta tancada. La Segona Festa Modernista (setembre 1893). Culminació de l’entesa de tots els artistes i intel·lectuals catalans: calia lluitar per un objectiu comú, la modernització del país. Rusiñol va pronunciar un discurs reivindicatiu, es va fer un concert i es va representar La intrusa, del dramaturg belga M. Maeterlinck. La festa va tenir gran ressò a la premsa i va ser clau en la difusió del Modernisme.
 • 25. Segona etapa (1894-1898): El simbolisme L’Avenç, primer òrgan de difusió de les idees modernistes, va anar adoptant un caràcter de crítica social cada vegada més marcat. Això va fer que els autors simbolistes se n’apartessin. El modernisme s’identificava amb l’activisme anarquista, la societat burgesa malfiava i la revista es va veure obligada a tancar.
 • 26. La Tercera Festa Modernista (novembre 1894) va tenir una inclinació marcadament decadentista Un seguit d’actes cívics i una vetllada literària. . Rusiñol va pronunciar un discurs on defensava la seva concepció de l’art gairebé com una religió. L’estètica decadent del grup de Rusiñol guanyava terreny.
 • 27. Quarta Festa Modernista ( 14 febrer 1897) consolidació del moviment amb l’estrena de La fada, una òpera amb llibret de Massó i Torrents i música d’Enric Morera. Aquell mateix any es va inaugurar la cerveseria Quatre Gats, que a partir d’aleshores va ser el nucli aglutinador del Modernisme barceloní.
 • 28. Tercera etapa (1898-1900): El vitalisme Creació de la revista Catalònia (febrer 1898), nascuda amb el mateix esperit que L’Avenç. Catalònia va divulgar autors i correntse nous uropeus. Volia mantenir un cert equilibri entre la tendència decadentista anterior i la vitalista que defensaven els promotors. Es van decantar per la tendència vitalista i hi van fer una crítica sistemàtica del decadentisme.
 • 29. Catalònia va plegar el novembre del 1898 . Aquest fet marca el començament del declivi del Modernisme com a moviment, engolit pel catalanisme polític, representat pels partits Unió Catalanista i Centre Nacional Català, que el 1901 es van fusionar i van formar la Lliga Regionalista, promotora d’un altre moviment que començava a despuntar: el Noucentisme.
 • 30. Darrera etapa (1900-1906): cap al Noucentisme Revista Joventut 1900 - 1906 Va representar un retorn als inicis del moviment: recollia totes les tendències i defensava un nacionalisme intransigent. Revista El poble català 1904 – 1906 Va intentar reconstruir un front modernista homogeni, com L’Avenç, del qual es declaraven hereus. En aquesta revista hi va col·laborar Eugeni d’Ors, l’ideòleg del Noucentisme. Escriptors tan importants per al Modernisme com Casellas i Maragall, van començar a col·laborar en l’òrgan de la Lliga, La Veu de Catalunya. Revista Catalunya 1903 – 1095: revista d’universitaris catòlics, que dirigia Josep Carner, el gran poeta del Noucentisme.
 • 31. El moviment modernista es pot donar per acabat, perquè el Noucentisme naixia, impulsat pels polítics i per la mateixa burgesia. S’ha posat com a data de desaparició del Modernisme literari l’any 1911, en què va morir Joan Maragall. El Modernisme i el seu successor, el Noucentisme, moviments que s’encavallen, van sorgir amb un mateix objectiu, la modernització de Catalunya, però amb unes actituds antagòniques: - el Modernisme va ser una reacció contra l’actitud conservadora dels intel·lectuals de la Renaixença i manifestava un esperit de lluita - el Noucentisme va aprofitar la conjuntura política de la burgesia i hi va col·laborar. Els intel·lectuals noucentistes van intentar transformar la societat educant-la.
 • 33. Durant els darrers anys del segle XIX el simbolisme era el corrent determinant en el panorama literari europeu, però la poesia va restar al marge. Joaquim Ruyra ple domini per aconseguir l’objectiu de transcendir la realitat, va ser un prosista excel·lent. Adrià Gual va conrear poesia i poemes en prosa, i va intentar arribar al lector a través de les emocions.
 • 34. Quan la nit fa pas al jorn jo las he vistas de las planas al entorn volejant tristas Son las fillas de la nit qu'omplenades de neguit se'n despedeixen y ab l'huniteig de llurs plors rebifan arbres y flors y s'esfumeixen mes tart fan un suspir d'enamorada y ve la marinada Tot plegat em va fer sentir com un membre de la intelligentsia d'Adrià Gual La Rosada Les gotes de rosada són el fruit madur d’una tristesa plàcida
 • 35. Els poetes modernistes van reaccionar contra la tradició jocfloralesca, que consideraven mancada de sinceritat a causa del seu llenguatge arcaïtzant i artificiós i els temes repetitius. Com a alternativa van proposar una poètica de la sinceritat, amb un llenguatge real, actual, però depurat i culte. .
 • 36. El parnassianisme El parnassianisme és l’actitud poètica que s’oposava als excessos antiformalistes derivats de la recerca de l’autenticitat lingüística. Propugnava un retorn als clàssics, i defensaven la perfecció tècnica. El màxim representant del moviment és Jeroni Zanné. La poesia vitalista El vitalisme defensava l’afirmació de tot, la regeneració de la societat. Per això s’hi va acoblar molt bé el catalanisme amb l’intenció de crear una literatura nacional, i s’hi va desenvolupar en el seu vessant més positiu. El màxim representant del vitalisme poètic va ser: Joan Maragall.
 • 37. Joan Maragall Barcelona 1860 – 1911 Va estudiar dret, però va exercir d’advocat molt poc. L’any 1890 entra com a secretari a la redacció del Diario de Barcelona, que era un diari de tendència conservadora. Més endavant col·labora amb L’Avenç, on dóna a conèixer autors europeus com Nietzsche. Va tenir 13 fills.
 • 38. L’Oda infinita (1888), primera obra que provoca un canvi, on expressa que la poesia és vocació i també inspiració. Elogi de la paraula (1903), text on va exposar la seva teoria sobre la paraula viva. Poesia cívica, tracta temes d’actualitat i sociopolítics del moment. - Oda a Barcelona, escrita abans i després de la Setmana Tràgica, i on es pot apreciar el canvi de l’abans i del després. - Oda a Espanya on es critica durament una Espanya endarrerida, i fa una crida al progrés a través de Catalunya, que seria la porta (metafòricament), per sortir del pou.
 • 39. El seu vessant modernista el veiem a través de la influència que va rebre de Nietzsche, i per això mostra un to positiu i de superació, i es mostra al poema Paternal, que és un cant a la vida. La poesia nacionalista de Maragall destaca per: - mites arrelats com el de Serrallonga. - Visions, - Cants es mostren poemes d’un catalanisme molt arrelat. Per això l’any 1900 es recullen en un volum que s’anomenà: Visions i cants.
 • 40. Un Maragall més vell, no era acceptat per la joventut. Per intentar ser acceptat, crea l’obra Nausica sobre un tema de L’Odissea d’Homer, on es relata un amor no correspost, com l’essència del drama de Maragall. I més endavant tradueix els Himnes homèrics, i els passa en hexàmetres catalans. Maragall va patir una crisi després de la Setmana Tràgica (1909), i la seva salut es va agreujar. L’any 1910 va escriure Cant Espiritual, que era una conversa del poeta amb Déu.
 • 41. Poema epicolíric, dividit en tres parts, que ell la considerava la seva obra preferida. És símbol de la joventut. El comte Arnau
 • 42.  PRIMERA PART (1900, Visions i Cants). El comte és un personatge d'ultratomba, vitalista i nietzschià, com Maragall, perquè sedueix l'abadessa Adalaisa i quan queda embarassada l'abandona. Les veus de la terra l'exhorten a imposar la seva voluntat.  SEGONA PART (1906, Enllà). El comte està cansat de cavalcar i s'ha tornat més conservador, com Maragall. L'abadessa li fa de veu de la consciència vitalista, que li retreu la seva nova actitud, que és responsabilitzar-se de la família, els criats, etc.  TERCERA PART (1911, Seqüències). El comte redimeix l'ànima damnada i errant amb el perdó, influït pel mite goethià del renéixer fàustic i per l'horror a la mort. Una noia "amb la veu viva", canta la seva cançó d'una forma nova i això significa el perdó.
 • 43. És la defensa i el triomf del vitalisme davant d’un espiritualisme quietista. Per això, el comte Arnau és representat com un heroi relacionat amb la dimensió nocturna. El comte Arnau representa el progrés i el canvi gràcies al vitalisme. L’estètica regeneracionista del modernisme condensa en els ulls dels protagonistes la inquietud vital i el dinamisme intel·lectual. Maragall aporta la visió de Nietzsche amb el vitalisme més extrem: la vida costa més que l’ànima morta i mancada de naturalitat pròpia, la voluntat és el motor essencial que ens engega a la vida. El text és un diàleg, una lluita entre la vida del comte Arnau i la vida d’Adalaisa. En tots els aspectes es contraposen. Aquest poema té una finalitat moral, és un alliçonament que mostra una conducta i un comportament.
 • 44. Característiques de a literatura modernista –La recerca de l'art total amb la incorporació de diverses manifestacions artístiques a les tècniques literàries. – La reproducció de les tensions entre l'artista incomprès i la societat burgesa. La influència del vitalisme de Nietzsche i d'Ibsen s'hi va deixar notar en els personatges, dotats d'una força espiritual que els duu a la marginació, al lideratge, a la soledat i a la incomprensió per estar per damunt del sistema de valors de la societat burgesa.
 • 45. –Sinceritat i verisme. L'autor intenta reproduir els seus estats d'ànim a través del comportament dels seus personatges i dels objectes descrits de manera subjectiva. –La defensa de la llengua moderna, encara sense normativitzar, però depurada de barbarismes i vulgarismes. Els modernistes van cercar els models lingüístics en el món rural, on la parla presentava una castellanització menor.
 • 46. L’Escola Mallorquina Grup d’escriptors encapçalats per Miquel Costa i Llobera que assumeixen els ideals de la Renaixença a les Illes Balears. La tendència classicitzant d’aquest moviment influirà notòriament en el noucentisme. Va sorgir a la segona meitat del segle XIX, i el primer va ser Josep Lluís Pons i Gallarza. Els més importants són: Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, i Gabriel Alomar.
 • 47. Segona meitat del segle XIX  Josep Lluís Pons i Gallarza.  Miquel Costa i Llobera,  Joan Alcover, i  Gabriel Alomar.
 • 48. Miquel Costa i Llobera Va ser ordenat sacerdot després d’una crisi espiritual, l’any 1888. Va formar part de la vida dels Jocs Florals.  1885 es publica Poesies, recopilació de poemes.  1906 Horacianes, llibre de ressons clarament romàntics. Cançó de maig (fragment)
 • 49. Joan Alcover Va dedicar part de la vida a la política però arran de la mort de la seva dona i els seus dos fills va canviar, i el van marcar de per vida. Va fer del dolor el seu tema essencial en la poesia. I les seves poesies es troben en dos llibres:  Cap al tard (1909)  Poemes bíblics (1918). Segons ell hi ha tres lleis que condicionen la creació: sinceritat, claredat, i realitat.
 • 50. Desolació Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir, que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta; mes branques una a una va rompre la tempesta, i el llamp fins a la terra ma soca migpartí. Brots de migrades fulles coronen el bocí obert i sense entranyes, que de la soca resta; cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa, al cel he vist anar-se'n la millor part de mi. I l'amargor de viure xucla ma rel esclava, i sent brostar les fulles i sent pujar la saba, i m'aida a esperar l'hora de caure un sol conhort. Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca; sens mi, res parlaria de la meitat que em manca; jo visc sols per a plànyer lo que de mi s'és mort.
 • 51. S’oposava a la societat mallorquina, més tancada que la catalana, i el seu liberalisme topava sovint amb el conservadorisme dels illencs… La seva obra és de clara influència parnassianista, amb un sol llibre de poemes: La columna de foc (1912). Va ser un dels que es van allunyar lleugerament dels ideals de l’Escola Mallorquina, més per raons ideològiques. Gabriel Alomar
 • 52. ....... Flamejaran al sol tos monuments marmoris, dominaran l'espai tos rutilants cimboris, ombres d'un somni divinal... Mes, proclamant la fe d'aurores infinites, alçaràs contra el cel, com orgulloses fites, els cloquers de la nova Catedral. I a l'ample sardaneig de ta novella dansa se junyiran de mans, en mística aliança, les llibertes humanitats... i al sol de nous llevants, amb noves melodies el sorgir cantaran de venturosos dies' i l'aubada de verges llibertats. ......
 • 54. El teatre simbolista Durant la II Festa Modernista es va estrenar la La intrusa de Maeterlink. Els personatges són abúlics i immòbils, i el personatge principal es la Intrusa, que és la mort. Aquesta obra introdueix el teatre simbolista a Catalunya. Els màxims representants són: Santiago Rusiñol, i Adrià Gual.
 • 55. El Wagnerisme Richard Wagner va crear un nou model de teatre basat en la unió de totes les arts, i a Catalunya moltes de les seves obres van ser representades, com ara: La Walkíria. Els modernistes veien en Wagner l’encarnació perfecta de l’artista ideal. Durant la IV Festa Modernista, es va representar La Fada, on finalment aquesta admiració va quedar materialitzada. El pes del Wagnerisme és molt significant a Catalunya, tant en poesia com en teatre.
 • 56. Santiago Rusiñol 1861 - 1931 Inicialment va mostrar interès per la pintura i es considerava un pintor que a vegades escrivia. Organitzà les festes modernistes, i participà a les tertúlies de la cerveseria Quatre Gats. Seguidor fidel de Maeterlink, va publicar Anant pel món, i Oracions.
 • 57. L’alegria que passa, El jardí abandonat, Cigales i formigues, El pati blau… La més important : L’auca del senyor Esteve. Aquesta obra narra la història d’una família de comerciants que estalvien, però que a la 4ta generació apareix un, en Ramonet que no vol ser botiguer i vol ser artista. Rusiñol hi expressa el reconeixement de l’esforç i de l’aportació de les dues classes socials en conflicte.
 • 58. Es tractaven temes d’impacte social, com la posició de la dona, o la llibertat. Aquesta influència a Catalunya va cristal·litzar en un teatre vitalista, on els màxims representants van ser: Ignasi Iglésias i Joan Puig i Ferreter. El teatre vitalista Amb l’estrena d’ Un enemic del poble es produeix un canvi clau per la renovació del teatre català, perquè l’autor de l’obra, Henrik Ibsen, va ser capdavanter de l'anomena't teatre d’idees.
 • 59. Adrià Gual 1872 -1943 Va viure una temporada a París, on va conèixer els corrents de l’època, i també recollia la influència de Maeterlink i de Wagner. Va fundar la seva pròpia companyia, el Teatre Íntim, on més endavant l’any 1913 es va fundar l’Escola d’Art Dramàtic. Obres: Nocturn, Andante Morat , Blancaflor, i Misteri de dolor.
 • 60. Ignasi Iglésias 1871 -1929. Va fundar juntament amb Pere Coromines i Jaume Brossa el Teatre Independent. Està emmarcat dins del corrent vitalisa influït per Ibsen. La seva obra se centra en les reivindicacions socials, les més destacades són acusades de transgressores i immorals: l’Argolla, i Fructidor on defensa la lliure actuació moral dels sentiments i els instints naturals enfront els convencionalismes establerts.
 • 62. Després de la Renaixença s’havia donat més importància a la poesia. Els inicis de la narrativa modernista no seran fins els primers anys del segle XX, ja que l’ideari del Modernisme no s’avenia amb la novel·la. La prosa representava la massa grisa del poble.
 • 63. La majoria de les novel·les es desenvolupen en un marc natural, però no romàntic, on l’ambient és hostil i es presenta una realitat crua i pessimista. Així doncs, els personatges de les novel·les modernistes són presoners de la lluita entre el seu ideal i la realitat, i són la plasmació de l’heroi modernista, que s’imposa a la seva sort. És per això que la natura es converteix en un espai hostil i simbòlic contra el qual lluiten els personatges.
 • 64. • Raimon Casellas, •Victor Català, •Prudenci Bertrana, •Joaquim Ruyra, •Josep Pous i Pagès i •Salvador Galmés.
 • 65. Raimon Casellas Barcelona,1855-1910. La seva obra va contribuir a la difusió de les idees del Modernisme. Cal destacar:  Les multituds  Els sots feréstecs: que planteja un enfrontament entre l’artista i la societat, simbolitzat en la trajectòria d’un capellà, Mossèn Llàtzer que intenta acostar-se a una comunitat de pagesos, però aquests són hostils i cruels.
 • 66. Víctor Català És el pseudònim de Caterina Albert i Paradís, (1869-1966) per poder publicar les seves obres. Les activitats polítiques del seu pare (diputat republicà que es va haver d’exiliar durant un temps per haver participat en l’alçament federalista empordanès de l’octubre de 1869) són la base del catalanisme de l’autora, la seva identificació amb la llengua catalana i l’afinitat amb les doctrines d’Enric Prat de la Riba.
 • 67. Va presidir els Jocs Florals de Barcelona de 1917 on pronuncià el discurs De civisme i civilitat i fou nomenada membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona l’any 1923 on llegí el discurs Sensacions d’Empúries. Tenint en compte la cronologia de les edicions, l’obra s’agrupa en tres etapes. La primera concorda amb els anys del Modernisme i és la més important, tant per la quantitat d’obres com per la varietat de gèneres.
 • 68. Publica dos volums de poesia, El cant dels mesos (1901) Llibre Blanc-Policromi-Tríptic (1905), un volum de teatre, Quatre monòlegs (1901), tres reculls de contes, Drames rurals (1902) Ombrívoles (1904) Caires Vius (1907) una novel·la, Solitud (1905), que la consagra i traspassa les fronteres.
 • 69. L’autora, a més a més, mostra interès pels móns interiors de les persones, sobretot de les dones, en un doble enfocament:  l’aprofundiment psicològic d’un personatge, com fa magistralment amb la Mila de Solitud  la dualitat entre l’aparença externa i la personalitat interior.
 • 70. Al predomini dels espais rurals i l’interès pels conflictes humans, cal afegir-hi • La condensació narrativa • La riquesa lingüística, sobretot quant als registres i al lèxic, • L’estilística, un estil suggestiu, expressiu i plàstic, en definitiva efectista.
 • 71. Prudenci Bertrana Torder,a1867 - Girona,1941 Conreà la narrativa i el teatre. Dins els seus relats cal esmenar els recollits a Proses bàrbares (1911) i, entre les seves novel·les, destaca Josafat (1906). És una recreació del mite de la bella i la bèstia, en la història de les relacions eròtiques entre el campaner i una prostituta. EL final de l’obra acaba amb l’embogiment de na Fineta, i acaba suïcidant-se. .
 • 72. Joaquim Ruyra Girona,1858 – Blanes,1939 Va ser un dels que es va quedar al marge de les lluites de l’ideari modernista. La seva prosa va en busca de la perfecció, i troba en el conte, el seu espai literari. Els més destacats, Marines i boscatges (1903) són el recull dels contes més emblemàtics, relaten la passió que sentia pel mar, i també hi reprodueix el parlar salat de la gent de Blanes. Les tres narracions més importants són: Jacobé, L’idil·li d’en Temme, i El rem de trenta-quatre.
 • 73. Josep Pous i Pagès Figueres, 1873 -Barcelona, 1952 Va estudiar medicina però es va acabar decantant cap al periodisme i la literatura. És autor d’una sola novel·la, La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, la qual es considera l’última gran novel·la modernista. Relata la vida d’en Jordi Fraginals, i com es converteix en un símbol de revolta, però que degut al càncer i al dolor, decideix suïcidar-se, culminant una lluita individual contra el determinisme del medi.
 • 74. Salvador Galmés St.Llorenç des Cardassar (MLLRC), 1871- 1951 Va dedicar tota la seva vida a la transcripció i edició crítica de l’obra lul·liana, i la seva obra més important és: Flor de card. Algunes de les seves característiques són: ruralisme dels ambients, fatalitat tràgica, i llenguatge bell i expressiu.
 • 75. Característiques de la narrativa modernista 1. Llengua i estil narratiu . Inaugurat per Raimon Casellas. El llenguatge respon a una intenció estilística. Introducció dels elements emfàtics i afectius propis de la llengua parlada i concretament dels pagesos catalans: diminutius, augmentatius, exclamacions, renecs, vulgarismes, repeticions, pleonasmes,... 2. Simbolisme . La narració modernista és un encadenament de símbols darrera un referent real. És la realitat mateixa que el Modernisme capta com un conjunt de signes de misteri, de l’inconegut. 3. Forta càrrega eròtica , d’un erotisme reprimit, que sovint esclata en forma de “sacré” (extraordinari).
 • 76. 4.- Visió tràgica del món rural . Les accions es desenvolupen en un marc no-ciutat, preferentment la muntanya. El món rural no és considerat com un indret idíl·lic, de vida no contaminada sinó que és enfocat d’una forma crua, negra i pessimista. . La natura representa les forces primàries, brutals de l’instint, de les baixes passions. Es presenta com a destructora de l’individu, de la llibertat, de la força creativa. . El pagès és la rutina, l’hostilitat a tot el que és nou, la submissió fanàtica a tradicions opressives, la dependència de les deficiències morals que se’n deriven: avarícia, egoisme, mesquinesa.
 • 77. . Els modernistes idealitzen el solitari, el marginat, figura que cal interpretar com l’artista i intel·lectual modernista que s’enfronta a les masses, a les multituds, a les quals tracta de regenerar. . Planteja les relacions entre un individu inquiet i revoltat i una massa social passiva, que intenta asfixiar les pretensions renovadores del personatge.