O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 64 Anúncio

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Baixar para ler offline

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ “สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักราชเลขาธิการ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การบริหารข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ : มาตรฐานเอกสารดิจิทัล" ณ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ “สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักราชเลขาธิการ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การบริหารข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ : มาตรฐานเอกสารดิจิทัล" ณ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (20)

Mais de Satapon Yosakonkun (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศตพล ยศกรกุล ฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. ข ้อมูล ข่าวสาร  ข ้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือ ยอมรับว่าเป็นข ้อเท็จจริง  ข ้อความที่มีการส่ง/รับเพื่อ สื่อสารให ้รู้เรื่องกัน สิ่งที่สื่อความหมายให ้รู้เรื่องราวข ้อเท็จจริง ข ้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะทาได ้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ โดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได ้จัดทาไว ้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทาให ้สิ่งที่บันทึกไว ้ปรากฏได ้
 3. 3. ข ้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การดาเนินงานของรัฐหรือข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน http://www.oic.go.th/
 4. 4.  กระทรวงมหาดไทย ◦ ประเภทงบรายจ่าย ◦ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของผู้ว่าราชการจังหวัด ◦ การมอบอานาจปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ◦ โครงการปลูกต ้นไม ้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา “1 หมู่บ ้าน 1 ชุมชน 80 ต ้น 80 พรรษา”  ธนาคารแห่งประเทศไทย ◦ โครงสร ้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน ◦ อัตราดอกเบี้ยประจาวันของธนาคารพาณิชย์ ◦ ภาระผูกพันในภายหน้าของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ◦ สถิติเกี่ยวกับฐานะและการดาเนินงานของบริษัทเงินทุน ◦ วันหยุดทาการของสถาบันการเงิน
 5. 5. Traditional Format  สิ่งพิมพ์  ภาพถ่าย  แผนที่  วัตถุต่างๆ Born-Digital Format  เอกสารที่สร ้างด ้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ◦ Microsoft Office ◦ Adobe PhotoShop  เอกสารที่ส่งออก (Export) หรือแปลง (Convert) จาก ต ้นฉบับดิจิทัล ◦ PDF  ภาพถ่ายจากกล ้องถ่ายภาพ ดิจิทัล  สื่อมัลติมีเดีย  Social Media
 6. 6.  ICT  ภาพลักษณ์องค์กร  ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยงานสารบรรณ  พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร  พระราชบัญญัติการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล  ระเบียบ ข ้อบังคับ ขององค์กร
 7. 7. เสียเวลาปรับแต่งโห!! สร ้างสารบัญ เสียเวลาจัง ฟอนต์ Error เปิดแล ้ว ฟอร์แมตเสีย เปิดไม่ได ้นะ คนละ version ค ้นหายากมาก ที่เก็บกระจาย ข ้อกาหนดมีการ ปรับเปลี่ยนตอบรับ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารองค์กร ยุคใหม่ จาไม่ได ้แล ้วใช ้ ขนาดอักษรเท่าไร
 8. 8. เอกสาร แยกกันเก็บ ไม่เป็นระบบ จัดเข ้าแฟ้มเอกสาร จัดเก็บ เข ้าระบบจัดเก็บ เก็บเข ้าตู้เอกสาร Drive / Folder / Sub-Folder Directory
 9. 9. • ใช ้ชื่อที่ประกอบด ้วยตัวอักษร a – z, 0 – 9 มี ความหมายถึงเนื้อหาของเอกสารที่จัดเก็บ  ห ้ามใช ้ภาษาไทย • อักขระพิเศษ คือเครื่องหมาย hyphen -  หลีกเลี่ยงการเคาะเว ้นวรรค และ/หรืออักขระ พิเศษอื่นๆ • กรณีตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ให ้นาหน้าด ้วยตัวเลข วันที่สร ้าง/แก ้ไข/เผยแพร่เอกสาร ในรูปแบบ yyyymmdd (โดย yyyy คือปี ค.ศ.)
 10. 10. • ผู้ใช ้งานจานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมาย underscore • สร ้างความเข ้าใจผิด ความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อน ได ้ง่าย
 11. 11. • ในวันเดียวกันหากมีการแก ้ไขเอกสารหลายครั้ง ให ้ระบุตัวเลขรุ่นของการแก ้ไขต่อท ้าย เช่น  20130612-digital-standard-1.doc  20130612-digital-standard-2.doc • หากมีการแก ้ไขเอกสารในวันถัดไป ให ้กาหนด ชื่อแฟ้มเอกสารใหม่โดยใช ้วันที่ที่แก ้ไข  20130613-digital-standard.doc
 12. 12. ทุกคนที่ใช ้ อินเทอร์เน็ตได ้ สามารถสร ้าง ช่องทางเผยแพร่ ข่าวสารได ้สะดวก ผ่าน Facebook
 13. 13. เคยทราบกันไหมครับ “รูปภาพ” จากกล ้องถ่ายภาพ “ฝังข ้อมูลพิกัด” ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และนาไปแสดงบนแผนที่สาธารณะฉบับออนไลน์ได ้ง่าย --- Google Map ---
 14. 14. EXIF  เมทาดาทาที่มาพร ้อมกับรูป ถ่าย  บันทึกด ้วยซอฟต์แวร์ที่มา พร ้อมกับกล ้องถ่ายภาพ ดิจิทัล ◦ Taken Date ◦ Make ◦ Manufacturer IPTC  เมทาดาทาที่ผู้ใช ้ช่างภาพ ผู้สร ้างสรรค์ สามารถบันทึก เพิ่มเติมได ้ ◦ Caption/Title ◦ Description ◦ Keyword ◦ Category ◦ Right
 15. 15.  ภาพจากกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลรุ่นใหม่ๆ จะฝังค่าพิกัด Geo Tag ไว ้ใน EXIF Metadata ซึ่งต ้องใช ้โปรแกรม เฉพาะดึงค่ามาแสดงผล  geotag-0.062.jar ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tag ดาวน์โหลดได ้ที่ http://sourceforge.net/projects/geotag  ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tag แบบ Online http://www.geoimgr.com
 16. 16. ภาพตัวอย่างความสามารถการดึง IPTC Metadata ของภาพด ้วย Flickr.com
 17. 17. Descriptive Metadata
 18. 18. สืบค ้นต่อด ้วย Administrative Metadata
 19. 19.  ตั้งค่าวันที่/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลให ้ตรงกับเวลาจริง (เทียบกับเวลามาตรฐาน)  กาหนดคุณภาพของการถ่ายภาพ/บันทึกภาพให ้สูง  ระบุข ้อมูลเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ และอื่นๆ ตามค่าควบคุม (Config) ของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลแต่ละรุ่น  เก็บภาพคุณภาพสูงไว ้เป็นระบบ  ภาพที่นามาใช ้งานหรือเผยแพร่ ควรระบุ IPTC ให ้เหมาะสมก่อน เผยแพร่ หรือบางกรณีหากจาเป็นต ้องเผยแพร่ภาพนั้นๆ ควรใช ้ โปรแกรมเฉพาะ “ลบ EXIF/IPTC” ออกเสียก่อน  ปรับขนาดภาพให ้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนเผยแพร่
 20. 20. www.wolframalpha.com/facebook
 21. 21.  สัญลักษณ์ (Symbols)  เครื่องหมาย (Sign System)  สี  ชื่อหน่วยงาน  เสื้อที่มีการสกรีนเสื้อ  บรรจุภัณฑ์ (Packages)  แผ่นพับ (Brochures)  โปสเตอร์ (Posters)  แผนที่ (Maps)  ป้ายโฆษณา (Billboards)  การประชาสัมพันธ์ (Promotions)  หัวจดหมาย (Letter Heads)  หนังสือพิมพ์ (Newspapers)
 22. 22. ฟอร์แมตของแฟ้มภาพ Logo JPG GIF GIF – transparent PNG PNG – transparent
 23. 23.  โลโก ้  สีประจาองค์กร  เทมเพลต
 24. 24.  โลโก ้  เทมเพลตต่างๆ  KKU font
 25. 25.  สีม่วงดอกรัก  CMYK  RGB  Web Code
 26. 26. Blue 100C 60 M 0Y 6K Red 0C 91M 87Y 0K Yellow 0C 0M 100Y 0K
 27. 27. Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ต Digital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัล Web เว็ป เวป เว็บ Site ไซต์ ไซท์ การใช ้งานคอมพิวเตอร์ ( Computer ) มีความสาคัญสูง มากขึ้นอย่างเห็นได ้ชัด ยิ่งมีกระแสอินเทอร์เน็ต( Internet ) ยิ่งทาให ้การทางาน และกระบวนการต่าง ๆ จาเป็นต ้องเร่ง ปรับรูปแบบเพื่อให ้งานต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม
 28. 28.  ฟอนต์แห่งชาติ  การพิมพ์หนังสือราชการด ้วยโปรแกรมการพิมพ์ คอมพิวเตอร์  การใช ้ตัวเลขไทย “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่ม ตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย
 29. 29. รายละเอียดประกาศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm
 30. 30.  ตั้งค่ามาตราหน่วยวัดของ Word, Writer เป็น เซนติเมตร (cm)  รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Line Spacing เป็น Single  รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Paragraph Spacing ในส่วน Before (Above) เป็น 6pt หรือ 12pt  รู้จักกับคาสั่งตั้งระยะกั้นหน้า (First Line Indent) เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรพิมพ์บันทึกภำยใน สวทช. และจดหมำยออก งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ศว. ได้พัฒนำระบบช่วยเหลือออนไลน์ Easy Memo
 31. 31. ฟอนต์ที่ถูกต ้อง กระบวนการที่ถูกต ้อง  TH SarabunPSK  TH SarabunNew  TH Sarabun IT๙  TH SarabunPSK ๙  การตั้ง Default Font  การฝังฟอนต์ (Embedded Font)
 32. 32.  ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1 เท่า หรือ Single คือ ???  ระยะห่างระหว่างพารากราฟ 1 Enter + Before 6pt คือ ???
 33. 33.  เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint สร ้างเอกสารแบบ Style กาหนด Metadata บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์ ส่งออกเป็น PDF/A
 34. 34.  Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต  Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อตนเองและใส่ สัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่  เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์  มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สิทธิ์” ให ้ทุกคนเห็น อย่างชัดเจน สงวนลิขสิทธิ์ Copyright (c) CreativeCommons (cc) สมบัติสาธารณะ Public Domain (pd)
 35. 35.  แหล่งข ้อมูลที่น่าเชื่อถือ  การใช ้ข ้อมูล .. ข ้อความ ภาพ สื่อ อย่างเหมาะสม  ประเภทของลิขสิทธิ์ ณ วันนี้  Copyright  CreativeCommons  Public Domain  การให ้เครดิตผู้สร ้างสรรค์
 36. 36.  กฎหมายกาหนดข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ ประโยชน์ในการเรียนการสอนได ้ตามสมควร  การกระทาดังกล่าวจะต ้องอยู่ภายใต ้กฎเกณฑ์ของ การใช ้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ ◦ ต ้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ ้าของลิขสิทธิ์ ◦ ต ้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด ้วยกฎหมายของ เจ ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
 37. 37. From: YouTube no_reply@youtube.com Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00 To: xxxx@gmail.com Subject: Information about your video “ปปปปปปป“ Dear xxxx, Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, -The YouTube Team -© 2011 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 38. 38.  คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง  ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8
 39. 39.  Quick Response Code  2D Barcode  - Stores more data than
 40. 40. Photo of Iron Man 2 with QR Code: Courtesy of Marvel Comics
 41. 41.  มาตรฐาน และข ้อกาหนด เป็น “ประเด็นสาคัญ”  ปัญหา “ภาษา”  ทรัพย์สินทางปัญญา  การหมั่นตรวจสอบ และ ร่วมกันตรวจสอบ
 42. 42. http://www.thailibrary.in.th http://www.stks.or.th/wiki  ศตพล ยศกรกุล  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  http://www.facebook.com/firstsatapon  http://slideshare.net/firstpimm

×