Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Vastuullisen sijoittamisen kansainväliset kuulumiset(20)

Anúncio

Mais de Finanssiala ry - Finance Finland(20)

Último(20)

Anúncio

Vastuullisen sijoittamisen kansainväliset kuulumiset

 1. Vastuullisen sijoittamisen kansainväliset kuulumiset Elina Kamppi Asiantuntija Finanssialan Keskusliitto
 2. finanssiala.fi Viimeisimmät aloitteet • Komission tutkimus vihreiden velkakirjojen markkinapotentiaalista • OECD:n tutkimus institutionaalisten sijoittajien ESG-kriteerien omaksumisesta • EMF-ECBC:n aloite energiatehokkuusindikaattoreiden integroimiseksi asuntolainoihin • G20 tulevat suuntaviivat • FSB:n Task Force on Climate Related Disclosure suositukset ilmastonmuutosriskistä raportoimiseksi
 3. finanssiala.fi Komission tutkimus vihreiden velkakirjojen markkinoista ja potentiaalista 2.12.2016 Mahdolliset EU-standardit vihreille velkakirjoille Ajoitus Mitä standardoidaan Arvioitu vaikutus markkinoiden kokoon ja likviditeettiin Sääntelyn määrä Aikahorisontti Ennen liikkeellelaskua Kriteerit "vihreille" projekteille ja niiden valinnalle Likviditeetin lisääntyminen, markkinatoimijoiden väheneminen lyhyellä aikavälillä, mutta kasvu pidemmällä tähtäimellä Korkea Lyhyt Puolueeton tarkistus Likviditeetin lisääntyminen, markkinatoimijoiden väheneminen Korkea Lyhyt Sijoituspäätös Velkakirjaesite ennen liikkeeseenlaskua Likviditeetin lisääntyminen, markkinatoimijoiden väheneminen Kohtalainen Lyhyt Rahojen kohdentaminen Likviditeetin lisääntyminen, markkinoiden kokoon vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia Kohtalainen Lyhyt Liikkeeseenlaskun jälkeen Puolueeton jälkitarkastus Likviditeetin lisääntyminen, markkinatoimijoiden väheneminen Korkea Keskipitkä Säännöllinen raportointi Likviditeetin lisääntyminen, markkinoiden kokoon vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia Kohtalainen Keskipitkä
 4. finanssiala.fi Komission tutkimus vihreiden velkakirjojen markkinoista ja potentiaalista 2.12.2016 • Sidosryhmät yleisesti tukevat standardisointia, varsinkin vapaaehtoista, sekä ulkopuolista arviointia. • Muita pohdittuja julkisia toimia velkakirjamarkkinoiden tukemiseksi: • Sijoittaminen vihreisiin velkakirjoihin • Julkisten vihreiden velkakirjojen liikkeeseenlasku • Yhteenkokoaminen ja arvopaperistaminen • Luottoluokitusten parantaminen • Velkakirjatoimijoiden yhteistyön avittaminen • Verokannustimet • Standardisoiminen ja määrittely • Vihreiden velkakirjojen suosiminen rahapolitiikassa ja keskuspankkien toiminnassa http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/potential-green-bond.pdf
 5. finanssiala.fi OECD:n tutkimus institutionaalisten sijoittajien ESG-kriteerien omaksumisesta • Miten eläkerahastot, vakuutusyhtiöt ja omaisuudenhoitajat ottavat ESG-tekijät (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit) huomioon sijoituspäätöksissään ja miten lainsäädäntökehys mahdollistaa ja kannustaa kyseiseen toimintaan. Sijoittajia sekä OECD-maista että niiden ulkopuolelta. • Keskeiset havainnot: • Hallinnollinen kehys mahdollistaa ESG-kriteerien huomioon ottamisen, mutta samalla epäselvyyksiä voi tulla siitä, miten ne sopivat yhteen muiden velvollisuuksien kanssa (riskienhallinta, tuottolupaukset…) • ESG-kriteerien huomioon ottaminen vaikuttaa sijoitusten tuottoihin, sekä laajemmin finanssimarkkinoiden riskinäkymiin ja kasvuun. • ESG-tekijöiden vaikutusta sijoitusriskien kokonaisuuteen on vaikea arvioida ja mitata tällä hetkellä, mutta keinoja tiedon tarkentamiseksi kehitellään jatkuvasti. • ESG-kriteerit ovat yleensä kvalitatiivisia, ja niitä on vaikea yhdistää kvantitatiivisiin talousmalleihin. Seurauksena näitä eri kriteerejä käytetään rinnakkain, ja ESG-kriteerien merkittävyys verrattuna taloudellisiin laskelmiin vaihtelee eri sijoittajien välillä. • Institutionaalisten sijoittajien velvollisuuksien (fiduciary duty) uudelleenmäärittely?
 6. finanssiala.fi EMF-ECBC:n aloite energiatehokkuusindikaattoreiden integroimiseksi asuntolainoihin • Energy Efficient Mortgage Initiative: Euroopan laajuinen standardi, jota soveltamalla pankit voivat hinnoitella asuntolainat rakennusten energiatehokkuuden mukaan. • Kannustaisi kotitalouksia rakennusten uudistuksiin ja (jälki)korjauksiin, koska kannustimena edullisempi laina. • Pankkien riskit takaisinmaksun viivästymisen suhteen vähenisivät, kun kotitaloukset säästäisivät energiakustannuksissa, ja toisaalta lainan vakuutena olevan omaisuuden arvo nousisi. Energiatehokkaat asuntolainat voisivat toimia vähemmän pääomaa vaativana luokkana pankkien taseessa. • Energiatehokkaat rakennukset vähentävät pankkien riskiä päästöjä tuottavan varallisuuden mahdollista arvonmenetystä kohtaan (brown discount). • Syyskuussa 2016 EMF-ECBC käynnisti virallisesti hankkeen, joka tuo yhteen isot pankit ja luotottajat, arvonmäärittäjät sekä rakennus- ja energia-alan yrityksiä yhteisten parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Komission edustaja oli mukana tilaisuudessa ja suhtautuminen Brysselin lainsäätäjien puolelta on ollut positiivista. • Parhaillaan käynnissä on pankeille suunnattu kysely aiheeseen liittyen, vastausaikaa on tammikuun 11. päivään saakka (https://www.surveymonkey.com/r/eemortgages). Seuraava työryhmätapaaminen sidosryhmien kesken helmikuussa 2017. • Lisätietoja: Heli Niemelä, hniemela@hypo.org ja Luca Bertalot, lbertalot@hypo.org
 7. finanssiala.fi G20 • Saksan puheenjohtajuus 1.12.2016 alkaen, valmistelee Hampurin huippukokouksen 7.-8. heinäkuuta 2017 • Saksa on ollut edelläkävijä ilmastotavoitteiden toteuttamisessa, joten odotettavissa uusia kunnianhimoisia aloitteita • Päätavoitteet huippukokoukseen kolmen kategorian alla: • Ensuring stability (talouskasvu, rakenteelliset uudistukset, reilu ja vapaa kauppa) • Improving viability for the future (SDG, Pariisin sopimus, terveys, naiset ja talous) • Accepting responsibility (erityisesti Afrikka ja kestävät investoinnit, mutta myös rahanpesu, maahanmuutto ja pakolaisuus sekä terrorismin rahoitus) • Lokakuun 28.pvä julkaistiin selvitys G20-maiden ilmastolupausten täyttämisestä. Ilmastorahoituksessa kolmen kärki Etelä-Korea, UK, Ranska ja Saksa. Neljä heikointa suorittajaa Brasilia, Venäjä, Intia ja Turkki. • Vuosina 2008-2016 yhteensä 53 ilmastoon liittyvää sitoumusta, joista tarkasteltiin 22 tärkeintä. Yleinen suoritusprosentti 65. http://www.g20.utoronto.ca/analysis/161128-climate-research.html
 8. finanssiala.fi FSB:nTask Force on Climate Related Disclosure julkaisi suosituksensa ilmastonmuutosriskistä raportoimiseksi 14.12.2016 • Sektori- ja alakohtaiset suositukset siihen, miten yritykset voisivat paremmin varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin, uhkiin sekä mahdollisuuksiin. • Kaikille yrityksille yhteisesti koskevat raportointisuositukset koskevat hallinnon, liikestrategian, riskienhallinnan ja suoritusarviointien vaiheita. • Finanssialalle omia räätälöityjä ehdotuksia pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja sijoittajasektoreille. • Ei uusia raportointikäytäntöjä tai standardeja, vaan jättää yritysten itsensä varaan pohtia, miten raportointisuositukset toteutetaan käytännössä. Kuvataan siis lähinnä tietoa, jota pitäisi tuottaa, mutta ei oteta kantaa siihen, miten. • Riskiskenaarioiden osalta työryhmä kehottaa yrityksiä haastamaan omaa ajatteluaan ja yrityksen tosiasiallista varautumista nykyiseen kehitykseen perustuvien ennusteiden ulkopuolelle. Riskit jaetaan konkreettisiin ja siirtymävaiheen muutoksiin. • Linkki FSB:n työryhmän raportteihin tästä. Palautetta FSB:n suosituksista voi antaa 12.2.2017 asti, jonka pohjalta työryhmä julkaisee loppuraportin G20-ryhmän huippukokouksessa heinäkuussa 2017.
 9. finanssiala.fi Tulossa… • Komission korkean tason työryhmä kestävän rahoituksen edistämiseksi aloittaa työnsä tammikuussa 2017 • Koostuu 20:stä kokeneesta asiantuntijasta liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan ja muiden ei-valtiollisten tahojen edustajista. FK:n edustaja Esko Kivisaari. • Mandaatti: Suositusten laatiminen komissiolle siitä miten julkista ja yksityistä pääomaa voitaisiin parhaiten kohdentaa kestäviin investointeihin, ja vähentää riskiä finanssisektorin altistumisesta kriisille vähähiiliseen talouteen siirryttäessä. • Painopiste erityisesti ympäristöseikoissa, mutta ”tarpeen mukaan” myös yhteiskunnallisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä (ESG). • Komission tutkimus vakuutusalasta ja ilmastonmuutoksesta (tammi/helmikuu 2017), loppuseminaari kesäkuussa 2017.
 10. Kiitos!
 11. finanssiala.fi Finanssiala – ihmisen arjessa! Elina Kamppi asiantuntija elina.kamppi@finanssiala.fi 0505721637 @ElinaKamppi
Anúncio