O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
INSTITUT MEDITERR`ANIA
TREBALL DE RECERCA
Promoci´o 2016-2018
´Index
1 Treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Qu`e ´es el trebal...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
1 Treball de recerca
1.1 Qu`e ´es el treball de recerca?
´Es un conjunt d’activitats estructu...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
El tema de la recerca no ha de ser gaire extens –per evitar la complexitat, ni tampoc massa
c...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
3.1 Les fonts d’informaci´o
Existeix una gran varietat de fonts de diverses caracter´ıstiques...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
A l’´ındex hi ha de constar la introducci´o, tots els cap´ıtols i apartats, la conclusi´o, la...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
• Reflexi´o personal: ´es desitjable tamb´e que es vagi una mica m´es enll`a de la mera ex-
po...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
Citacions dins el text
S’han d’incloure les refer`encies bibliogr`afiques completes per tal qu...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
f) Annexes
Un cop acabat el treball ens podem trobar amb una s`erie de materials, que, tot i ...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
6 Exposici´o oral
La presentaci´o oral no ha de ser una lectura de les conclusions, sin´o una...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
• Per a diagnosticar la capacitat d’iniciativa: mirar si aporta noves idees, solucions als pr...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
el proc´es de recerca i de realitzaci´o del treball, i en faci la valoraci´o, amb la correspo...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
• Capacitat d’organitzar la feina, planificaci´o adequada a la recerca, creativitat, iniciativ...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
10 Recuperaci´o del treball de recerca
Hi ha la possibilitat de recuperar el Treball de Recer...
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
A Full de seguiment
TREBALL DE RECERCA 2016-2018
B Full d’avaluaci´o del treball de recerca
C Full d’avaluaci´o de la presentaci´o oral
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Treball de recerca (1)

632 visualizações

Publicada em

GUIA DEL TREC. INS MEDITERRÀNIA (EL VENDRELL)

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Treball de recerca (1)

 1. 1. INSTITUT MEDITERR`ANIA TREBALL DE RECERCA Promoci´o 2016-2018
 2. 2. ´Index 1 Treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1 Qu`e ´es el treball de recerca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 L’elecci´o del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Tipus de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.1 Les fonts d’informaci´o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Estructuraci´o del treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 Pautes de presentaci´o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 Exposici´o oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 El seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 L’avaluaci´o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 Planificaci´o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 Recuperaci´o del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 Premis del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A Full de seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 B Full d’avaluaci´o del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 C Full d’avaluaci´o de la presentaci´o oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1
 3. 3. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 1 Treball de recerca 1.1 Qu`e ´es el treball de recerca? ´Es un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigaci´o que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientaci´o i seguiment del professorat, per tal de consolidar la compet`encia en recerca. Es pot emmarcar dins un `ambit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicaci´o hor`aria de l’alumnat ´es de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat. Aquest treball: • ´Es una petita investigaci´o. • Pot estar emmarcat dins d’una mat`eria o pot ser interdisciplinar. • Est`a dirigit per un professor/-a - tutor/-a. • Equival a 2 cr`edits i representa el 10% de la nota global del batxillerat. • Es presenta per escrit i oralment. • S’avalua tenint en compte l’actuaci´o durant la realitzaci´o del treball, l’informe escrit i la presentaci´o oral. Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/ 1.2 L’elecci´o del tema En plantejar-se l’elecci´o del tema, s’han de tenir en compte diverses consideracions: • La relaci´o de la recerca amb la modalitat de batxillerat, interessos, aficions, estudis poste- riors... • Quin aspecte interessa aprofundir, que hauria de ser adequat a la pr`opia capacitat i prepa- raci´o. • Quant temps s’hi pot dedicar, ´es a dir, l’equilibri entre el temps de dedicaci´o i la complexitat de la recerca. • Quins coneixements es tenen sobre el tema, les fonts d’informaci´o existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, ´es convenient que facis una recerca preliminar. • Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l’experimentaci´o, la realitzaci´o i la presentaci´o de l’informe...). 2
 4. 4. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 El tema de la recerca no ha de ser gaire extens –per evitar la complexitat, ni tampoc massa concret– per evitar que es pugui no trobar prou informaci´o–. En cap cas no es tracta de dur a terme un “copia i enganxa” d’informaci´o enciclop`edica ni d’Internet, sin´o de respondre a les preguntes i comprovar si la hip`otesi formulada ´es certa o no. 2 Tipus de treball A l’hora de plantejar-nos fer un treball de recerca el podem fer: • Un treball bibliogr`afic o de compilaci´o ´es el resultat d’haver revisat la diversa bibliografia publicada sobre un tema de coneixement i interrelacionar-la de manera que el resultat sigui una visi´o general o concreta del tema escollit. • Un treball d’investigaci´o pret´en ser una investigaci´o original sobre un tema, ´es a dir, descobrir-ne alguna cosa nova. • Un projecte tecnol`ogic ´es la construcci´o o disseny d’un objecte, d’una aplicaci´o, d’una instal·laci´o, d’un programa inform`atic, d’una maqueta o d’un muntatge per tal de donar soluci´o a una determinada necessitat. • Un treball de creaci´o tindria com objectiu final l’elaboraci´o d’un text literari, un audio- visual, uns dibuixos, il·lustracions, ... i aniria acompanyat del treball previ i/o paral·lel de reflexi´o i documentaci´o sobre el tema. 3 Metodologia Aqui teniu un exemple d’un m`etode de treball, que es pot seguir per a desenvolupar el treball de recerca correctament: Veure: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html 3
 5. 5. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 3.1 Les fonts d’informaci´o Existeix una gran varietat de fonts de diverses caracter´ıstiques: Fonts orals: s´on relativament fiables quan es tracta de fets o situacions actuals. ´Es convenient contrastar-les amb fonts escrites o b´e orals de proced`encia diferent. Fonts documentals: s´on molt diverses (censos, registres parroquials, llibres de comptabilitat, legislaci´o, pel·l´ıcules, etc). Generalment es troben als arxius, aquests poden ser municipals, auton`omics, estatals, etc., o tamb´e especialitzats com per exemple les filmoteques. Fonts period´ıstiques: els diaris, les revistes i d’altres publicacions peri`odiques permeten con- trastar diverses opinions sobre un fet concret. Les podem trobar a les hemeroteques. Fonts art´ıstiques i arqueol`ogiques: reflecteixen la mentalitat d’un moment hist`oric concret en un lloc determinat. Generalment es troben en museus i en excavacions. Fonts bibliogr`afiques: s´on necess`aries per con`eixer l’amplitud i profunditat amb qu`e s’ha trac- tat un tema determinat. Es troben a les biblioteques. Internet: Hi trobem nombrosos recursos i documents sencers, oferts per universitats, organis- mes p´ublics, empreses i individus; s’hi poden trobar, consultar i copiar diccionaris de tot tipus, enciclop`edies, il·lustracions, not´ıcies o articles de diaris i revistes, textos literaris, etc. 4 Estructuraci´o del treball L’estructura del treball de recerca ser`a: a) Portada La portada ha d’ocupar una p`agina sencera (la primera de l’informe) i ha de contenir la informaci´o seg¨uent: • T´ıtol • Autor/-a (grup de classe) • Tutor/-a del treball • Data de presentaci´o • Nom del centre educatiu: Institut Mediterr`ania (El Vendrell) b) ´Index Ha de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball per poder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar. 4
 6. 6. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 A l’´ındex hi ha de constar la introducci´o, tots els cap´ıtols i apartats, la conclusi´o, la bibliografia i els annexes. A vegades, interessa adjuntar al final uns altres´ındexs m´es particulars que ajuden el lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests s´on: ´Index alfab`etic: ´Es una llista al final del treball, ordenada alfab`eticament, de persones, mat`eries i top`onims que s’esmenten en el treball. Al costat de la refer`encia s’hi ha de posar el n´umero de la p`agina on apareix. ´Index cronol`ogic: ´Es molt ´util per als treballs de tipus hist`oric, ja que ´es una llista en la qual es descriuen fets hist`orics. c) Introducci´o S’hi han d’explicar els objectius del treball i justificar-ne el perqu`e. S’ha de valorar l’estat actual de la q¨uesti´o tractada, justificar el m`etode de treball emprat i els passos concrets que s’han seguit per a la recollida de dades pr`evia a l’elaboraci´o del treball, tamb´e s’hi pot incloure els models de recollida de dades (metodologia), i l’estructura general de l’obra, comentar-hi el perqu`e de la bibliografia escollida i/o altres fonts. Tamb´e s’hi haur`a de fer refer`encia a les dificultats m´es significatives i com s’han afrontat. d) Cos del treball El cos del treball t´e un car`acter espec´ıfic, molt lligat a les caracter´ıstiques concretes que vulguem donar a la investigaci´o, i per tant ´es dif´ıcil de generalitzar. L’alumne/-a s’haur`a de posar d’acord amb el seu tutor/-a del treball. Aix´ı i tot, es poden plantejar algunes recomanacions. e) Conclusions Aquestes s´on algunes de les q¨uestions que es poden abordar en l’apartat de conclusions: • Recull i presentaci´o sint`etica dels resultats obtinguts. • Valoraci´o dels resultats: per qu`e ´es important o significatiu all`o que s’ha trobat o aconse- guit? • Valoraci´o de l’estrat`egia metodol`ogica aplicada: d’on es partia i on s’ha arribat?, s’ha pogut respondre satisfact`oriament la pregunta inicial de forma completa o parcial?, s’han assolit els objectius proposats?, fins on s’ha arribat i per qu`e? • Incid`encies: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la re- cerca, com han influ¨ıt en el resultat i com s’han intentat resoldre. • Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-la avanc¸ar. • Valoraci´o de tot el proc´es de recerca i del que s’ha apr`es. 5
 7. 7. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 • Reflexi´o personal: ´es desitjable tamb´e que es vagi una mica m´es enll`a de la mera ex- posici´o objectiva de resultats, que s’entri en el terreny de la reflexi´o personal (possibles conseq¨u`encies pr`actiques, implicacions generals i extrapolacions dels resultats obtinguts a d’altres `ambits, etc.). En aquest cas, ´es imprescindible explicitar que es tracta precisament de consideracions personals que no es desprenen directament dels resultats de la recerca. f) Bibliografia i fonts d’informaci´o Per tal que siguin rigorosos, els treballs han de citar tota la informaci´o rellevant que no sigui original d’aquell treball, tant el material bibliogr`afic (llibres, revistes), com el cartogr`afic, v´ıdeos, CD-ROM, l’obtingut per internet i les fonts orals. Pel que fa a internet, s’ha de tenir en compte que moltes fonts electr`oniques poden desa- par`eixer. Per aquesta ra´o, conv´e citar, sobretot, aquelles p`agines web signades. Tamb´e ´es bo imprimir o desar el document consultat per tal d’acreditar que es tracta d’una font aut`entica. Sobretot, rebutja informaci´o de la qual no tinguis clara la font. Citacions dins el text Dins el text, les citacions s’introdueixen amb autor i any, de manera que quedi clar d’on prov´e aquella idea o dada. A l’apartat de bibliografia es posa la refer`encia completa per tal que el lector pugui trobar el treball citat. Segueix el format seg¨uent: • Quan el treball ´es d’un sol autor, se cita l’autor i l’any: (Smith, 1965) • Quan s´on dos autors, els dos autors i l’any: (Smith i Wenson, 1987) o (Smith Wenson, 1987) • Quan s´on m´es de dos autors, se cita nom´es el primer i s’afegeix et al. (= et alli, “i altres” en llat´ı): (Smith et al., 1972) Procura introduir les cites de manera natural dins el text, seguint el redactat, no acumulades al final de les frases. Fixa’t que segons el redactat, en par`entesi s’hi posa l’autor i l’any, o nom´es l’any: • Tal com proposa Allen (1997), (...) • (...) tenen una edat corresponent a 25 ka BP (Lowe Walker, 1997). • que segons Chorley et al. (1984), (...) • Willis Bennett (1994) consideren que.... Si se cita textualment, es posa la p`agina: Williams afirma que “en comparar els desordres de la personalitat s’ha de tenir en compte l’edat del pacient” (Williams,1995, p. 45) 6
 8. 8. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 Citacions dins el text S’han d’incloure les refer`encies bibliogr`afiques completes per tal que el lector pugui trobar el treball citat. Algunes recomanacions generals s´on: • Utilitza el terme Bibliografia com a t´ıtol si nom´es has consultat material en suport paper b´e siguin llibres, revistes o mapes. • Utilitza el t´ıtol, Refer`encies o Fonts d’informaci´o si has consultat, a m´es, altres fonts d’infor- maci´o. En aquest cas, especifica el suport en qu`e es troben. • Les refer`encies han de ser completes: autor, any, t´ıtol, revista o llibre i p`agines. Posa el nom de la revista complet, sense abreujar. • Ordena les refer`encies alfab`eticament pel primer autor. Quan citis diversos treballs d’un mateix autor, s’ordenen cronol`ogicament, primer els treballs que signa sol, ordenats de m´es antic a m´es modern, i despr´es els que t´e amb altres autors, ordenats alfab`eticament pel segon autor, i cronol`ogicament, si es repeteixen els autors. 1. Llibres • COGNOMS, Nom o nom de l’entitat responsable. (any). T´ıtol (en cursiva). Editorial. Lloc de publicaci´o. • CRDOQ Priorat. (2011) Priorat, Denominaci´o d’Origen Qualificada. Torroja del Priorat. • TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la informaci´on: noves tecnologies i Internet: diccionari terminol`ogic. (2000). Barcelona. 2. Publicacions • Cognoms, Nom o nom de l’entitat responsable. (Any). T´ıtol publicaci´o. Editorial. Lloc publicaci´o. • `Omnium Cultural. (2006). Escola Catalana. n´um. 435. `Omnium. `Area d’Educaci´o i Formaci´o. Barcelona. • Cognoms, Nom o nom de l’entitat responsable de l’article. (Any). “T´ıtol de l’article”. Incl`os a T´ıtol de la revista (en cursiva), n´umero X, p`ag. X. Lloc de publicaci´o. • MOLIST, Merc`e. (2006). “La blocosfera catalana”. Coneixement i Societat. n´um. 10, p. 28-55. Barcelona 3. Textos electr`onics, bases de dades i programes inform`atics • Just despr´es del t´ıtol, s’escriu l’expressi´o en l´ınia entre claud`ators i, al final de la re- fer`encia, s’indica l’adrec¸a d’Internet (entre angles ¡ ¿) i la informaci´o de la data de consulta (Consulta: dia mes any), escrita entre claud`ators. • Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari de procediments culinaris [en l´ınia]. Bar- celona: TERMCAT, cop. 2006. <http://termcat.cat/dicci/culinaris/index/ html> [Consulta: 20 octubre 2009]. • P`amies i Riudor, V´ıctor. Paremiologia catalana: Refranys, dites, frases fetes, prover- bis. . . [en l´ınia]. 2008. <http://refranys.wordpress.com> [Consulta: 20 octu- bre 2009]. 7
 9. 9. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 f) Annexes Un cop acabat el treball ens podem trobar amb una s`erie de materials, que, tot i no estar inclosos en el cos, poden ser ´utils. Aquests materials formen el que s’anomena annexes, que es col·loquen al final del treball despr´es de la bibliografia. Cal fer un´ındex dels diversos annexes que inclou el treball per poder-los numerar, i nom´es s’hi ha de posar el material al qual ens hem referit en algun moment del treball. Els annexes s’utilitzen per presentar: • Material que no es pot col·locar en el nucli de l’informe a causa de les seves dimensions (pl`anols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (v´ıdeos, CD-ROM, DVD, etc.). • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions ma- tem`atiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l’informe alteraria la presentaci´o l`ogica i ordenada del treball. • Documentaci´o d’inter`es per al lector de l’informe i que no es cita a la llista de refer`encia. • Descripci´o detallada d’equips o programes emprats. 5 Pautes de presentaci´o El treball s’ha de presentar: • Impr`es amb l’ordinador, per una cara, amb interlineat de 1,5, text justificat, lletra arial i amb un tamany de lletra 12. • S’han de deixar els marges adequats. Es recomana: superior, 3 cm; inferior, 2,5 cm; es- querre, 3 cm; dret, 2,5cm. • Ha d’estar escrit en llengua catalana. • Les notes a peu de p`agina, els peus d’il·lustracions o gr`afics i les citacions presentades en par`agraf a part s’han de distingir amb un cos de lletra m´es petit (de 9-10 punts). • Cal separar amb una l´ınia en blanc, despr´es de punt i a part, els diferents par`agrafs del text. Tamb´e es pot prescindir d’aquesta l´ınia en blanc, per`o aleshores cada nou par`agraf comenc¸a amb la primera l´ınia entrada dins del text: despr´es d’haver fet unes cinc pulsaci- ons. • Els fulls DIN A4 han d’estar numerats. • L’extensi´o no ha de superar els 50 fulls. I el m´ınim ha de ser de 30 fulls. Hi ha de figurar una portada i una contraportada. • S’entregar`a una c`opia en format paper i enquadernada en color; i una altra c`opia en format paper, enquadernada en blanc i negre.Cal lliurar el treball al tutor del grup-classe en format pdf (via mail o pendrive). 8
 10. 10. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 6 Exposici´o oral La presentaci´o oral no ha de ser una lectura de les conclusions, sin´o una exposici´o que tracti de fer una s´ıntesi de tot el treball fet. Partir`a d’un gui´o orientador fet de la manera m´es esquem`atica possible i basat en les parts considerades claus del treball: Introducci´o: s’ha d’anunciar el tema, justificar-ne l’elecci´o i destacar-ne l’inter`es, la import`ancia o l’actualitat; s’hi ha de presentar l’objectiu o la hip`otesi de partida i les grans l´ınies del pla que seguir`as en l’exposici´o. Desenvolupament: s’hi ha descriure sint`eticament i de manera organitzada les etapes, els punts o apartats b`asics de la tasca de recerca, sense entrar en detalls secundaris. Conclusi´o: S’hi ha de presentar un resum dels resultats del treball, comentats i relacionats amb la hip`otesi o objectiu plantejats en la introducci´o; s’hi ha d’esmentar les possibles insu- fici`encies o obstacles detectats en el curs de la recerca i s’hi poden indicar nous camins d’investigaci´o sobre la q¨uesti´o estudiada o sobre d’altres relacionades amb el mateix tema. Les caracter´ıstiques principals de l’exposici´o han de ser: • Claredat, s´ıntesi i rigor. • Correcci´o i adequaci´o ling¨u´ıstiques. • Durada d’uns 15 minuts. • ´Us de diversos recursos audiovisuals o tecnol`ogics: La utilitzaci´o de programes com Power Point o el Prezzi s´on molt ´utils sempre que sigui realment un suport eficac¸ de l’exposici´o oral. ´Es aconsellable que les diapositives continguin els conceptes b`asics per centrar l’aten- ci´o sobre els punts m´es importants, per a posar en evid`encia les dades m´es significatives que s’exposen aix´ı com mostrar fotografies, gr`afics, taules... que es vulguin comentar. Fer- lo servir sense un treball previ i la supervisi´o del tutor/-a ´es innecessari i pot empobrir la presentaci´o. 7 El seguiment Consisteix a fer un seguiment per part del tutor del treball de recerca del progr´es de l’alumnat durant tot el proc´es d’investigaci´o i d’aprenentatge, avaluant aquest proc´es i donant pautes per tal de millorar-lo. • Per a valorar la capacitat d’organitzacio: veure si porta els materials classificats i troba all`o que se li demana. • Per analitzar la capacitat de planificaci´o: observar si seq¨u`encia correctament les accions, t´e previst format i estructura. 9
 11. 11. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 • Per a diagnosticar la capacitat d’iniciativa: mirar si aporta noves idees, solucions als pro- blemes, etc. • Per a fer un seguiment de la capacitat de treball: veure si porta la feina al dia. • Per a analitzar la capacitat d’investigaci´o: veure si planteja objectius adients, troba mate- rials pertinents (bibliografia, fonts...) i sap treure conclusions. • Per a con`eixer la capacitat de s´ıntesi: comprovar si redacta amb ordre, incloent opinions pr`opies i alienes, de manera argumentada i coherent, sense repeticions innecess`aries ni juxtaposici´o d’idees. • Per a detectar la capacitat d’exposici´o: comprovar si el text ´es clar i conc´ıs, si els materials auxiliars (gr`afics, taules...) estan elaborats correctament. • Per a valorar la capacitat de di`aleg: comprovar si revisa els plantejaments despr´es d’una observaci´o que se li fa, si sap escoltar, si fa observacions... Pel que fa al seguiment, ser`a obligatori concertar 4 entrevistes amb el tutor durant el desenvolupament del treball on s’anotaran els acords presos en cada entrevista. (Full de control de visites). La primera entrevista es realitzar`a a finals del tercer trimestre de 1r de batxillerat. Abans de vacances s’ha d’entregar el tema per escrit i decidir el treball que s’ha de fer a l’estiu. Al setembre, revisi´o de la feina i enfocament definitiu. Hi ha un seguiment peri`odic del tutor/- a, amb la freq¨u`encia que cregui convenient, tenint en compte que f´ora bo almenys un contacte cada mes. Cal que el tutor/a posi per escrit un resum dels continguts de la primera entrevista. Durant el mes de novembre, rep`as de l’estat dels treballs dels alumnes. Si un alumne/-a no es posa en contacte amb el tutor/-a del treball, aquest ho ha de comunicar al tutor/-a del grup classe, tenint en compte que no mantenir un contacte pe- ri`odic, per tal que el tutor/-a pugui supervisar la feina que es va fent, ´es un motiu de suspendre el treball. 8 L’avaluaci´o L’avaluaci´o final va a c`arrec d’un tribunal format pel tutor/-a, un professor/-a del mateix depar- tament i un altre professor/-a del centre. Els tribunals es constituiran a mitjans del segon trimestre, rebran el treball de recerca, i dispo- saran de dues setmanes per a la lectura i valoraci´o. Passat aquest temps, els alumnes exposaran oralment el treball i el tribunal far`a l’avaluaci´o final, que ser`a comunicada al tutor/-a del grup. Criteris d’avaluaci´o La normativa explicita molt clarament que durant el seguiment cal fer una avaluaci´o formativa, que implica la recollida per part del professor-tutor de dades sobre l’actuaci´o de l’alumnat durant 10
 12. 12. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 el proc´es de recerca i de realitzaci´o del treball, i en faci la valoraci´o, amb la corresponent infor- maci´o a l’alumne/-a. ´Es important la comunicaci´o entre el tutor i l’alumne, per tal que aquest pugui reconduir la recerca o adequar els procediments utilitzats, si cal. Pel que fa al seguiment del desenvolupament del treball, el professor/-a tutor/-a tindr`a en compte: • Els procediments de recerca de la informaci´o utilitzats, la seva tipologia i la seva idone¨ıtat amb el que es pret´en; si les fonts s´on adequades i suficients, la seva diversitat i selecci´o, els recursos emprats per a la seva recerca, el cam´ı seguit per arribar-hi, i el tractament de la informaci´o. • La creativitat, la capacitat de variar i aplicar recursos alternatius. Tamb´e la capacitat d’a- nalitzar les dificultats i entrebancs espec´ıfics que poden apar`eixer en el desenvolupament del treball, i la capacitat de copsar i integrar els resultats que no s’esperen durant el seu desenvolupament. • L’´us adequat dels recursos de la tecnologia de la informaci´o. • La realitzaci´o de les diverses fases i apartats pr`eviament acotats del treball dins dels termi- nis establerts. L’avaluaci´o compr`en tres aspectes: • Avaluaci´o del dossier o mem`oria. • Avaluaci´o de tot el proc´es d’elaboraci´o controlat de prop pel tutor (seguiment). • Avaluaci´o oral del treball. A l’avaluaci´o final es consideraran uns criteris comuns que fan refer`encia a capacitats gene- rals, com per exemple: • Estructuraci´o adequada del treball escrit de recerca ( introducci´o, descripci´o del treball dut a terme, resultats, discussi´o, conclusions, bibliografia i altres recursos, annexes). ´Us adequat dels recursos gr`afics. Bona presentaci´o dels materials. • Presentaci´o oral: claredat, rellev`ancia i organitzaci´o del contingut; ´us adequat i efectiu de la veu i la gestualitat i altres recursos (audiovisuals, tecnol`ogics, etc.). • Adequaci´o de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar durant la presentaci´o. • ´Us adequat de la llengua, tant escrita com oral. Adequaci´o del llenguatge i el vocabulari al tema estudiat. • Capacitat de s´ıntesi. • Valoraci´o cr´ıtica del propi treball. • Esforc¸, responsabilitat i const`ancia en la realitzaci´o de les tasques proposades i planifica- des. 11
 13. 13. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 • Capacitat d’organitzar la feina, planificaci´o adequada a la recerca, creativitat, iniciativa, grau d’autonomia adquirit en el desenvolupament del treball. Capacitat de resoldre els proble- mes que van sorgint. • Idone¨ıtat de les fonts d’informaci´o i capacitat d’extreure dades significatives per al desen- volupament del treball. La qualificaci´o dels treballs es repartir`a de la manera seg¨uent: 1. Valoraci´o del tutor (40%) 2. Valoraci´o del tribunal (60%), desglossat de la seg¨uent manera: • Treball escrit: (35%) • Exposici´o oral davant del tribunal (25%) Recordeu: No s’acceptaran treballs que no hagin estat supervisats i dirigits pels tutors/-es del treball de recerca. No s’avaluar`a cap treball que no hagi seguit totes les fases del proc´es, incloent l’exposici´o oral; per tant la seva qualificaci´o ser`a un 1. Ser`a obligatori presentar un esborrany del treball de recerca abans de Nadal. 9 Planificaci´o CURS 2016-2017 • Durant el 3r Trimestre s’explicar`a en qu`e consisteix el treball de recerca. • Mes d’abril: els alumnes fan una proposta de treballs de recerca i es far`a un repartiment equitatiu dels treballs entre tots els `ambits. • Mes de maig: es realitzaran les assignacions dels treballs de recerca. • Mes de juny: entrevista amb el tutor de treball de recerca per a concretar la feina per a l’estiu. CURS 2017-2018 • Mes de setembre: segona entrevista amb el tutor per tal de lliurar el gui´o del treball i fer una revisi´o de la feina feta durant l’estiu. • Mes d’octubre i novembre: seguiment del treball de recerca. • Mes de desembre: lliurament de l’esborrany del treball de recerca al tutor/-a. • Mes de gener: entrega del treball de recerca definitiu i preparaci´o de l’exposici´o oral. 12
 14. 14. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 10 Recuperaci´o del treball de recerca Hi ha la possibilitat de recuperar el Treball de Recerca en una convocat`oria durant el mes de maig (dates a concretar). El proc´es ser`a entregar el treball escrit i es fomentar`a el grau d’autonomia de l’alumne/-a. El tutor/-a donar`a les instruccions pertinents d’aquells aspectes que cal modificar, ampliar, millorar.., per`o no en far`a el seguiment peri`odic. La nota m`axima, en el cas que el treball es consideri aprovat, ser`a de 5. 11 Premis del treball de recerca En cas que la qualificaci´o final obtinguda sigui un excel·lent (9-10) hi ha la possibilitat de presen- tar el treball de recerca a un premi si el centre ho considera convenient. Aquests reconeixements a l’excel.l`encia poden concretar-se en retribucions en met`al·lic, aparells tecnol`ogics o, fins i tot, la matr´ıcula gratu¨ıta del primer any de grau. Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/ 13
 15. 15. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 A Full de seguiment
 16. 16. TREBALL DE RECERCA 2016-2018 B Full d’avaluaci´o del treball de recerca
 17. 17. C Full d’avaluaci´o de la presentaci´o oral

×