Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

S sorda i s sonora

  1. Emma Prado i Carla Fidalgo S SORDA I S SONORA
  2. ESCRIUREM S  A principi de paraula:  Entre consonant i vocal o vocal i consonant:
  3.  A final de paraula: ESCRIUREM S  Entre vocals en paraules compostes:
  4.  Entre vocals: ESCRIUREM SS
  5.  Entre vocals, davant de vocals A,O,U:  A final de paraula: ESCRIUREM Ç
  6. ESCRIUREM Ç  Darrere de consonant, davant de les vocals A,O,U:
  7. ESCRIUREM C  A principi de paraula ,davant de les vocals E, I :  Entre vocals i darrere de consonant , davant de vocals E, I :
  8. ORTOGRAFIA DE LA S SORDA  Escriurem amb C les paraules que acaben en: -CIÓ: acció, protecció, invenció… -ÀNCIA: elegància, impor tància, abundància… -ÈNCIA: València, presència, ciència, intel ·ligència… Escriurem amb Ç les paraules formades amb els sufixos: -ANÇA: esperança, confiança, fiança… -ENÇA: coneixença, creença, aparença… Escriurem amb Ç els adjectius acabats en -AÇ, - IÇ, -Ç: fel iç, capaç, veloç…
  9. ORTOGRAFIA DE LA S SORDA  Escriurem amb SS: -Les formes del grau superlatiu de l ’ a d j e ct iu: g r a n d ís s im, g r a n d ís sima, g r a n d ís sims, grandíssimes. -El mor fema de femení singular -ESSA i plural – ESSES: duquessa, duquesses, abadessa, baronessa, b a ro n e s se s… -Les paraules acabades en: -GRESSIÓ: regressió, t r a ns g r ess ió… -GRE SSOR: ag re ss or, t rans g res s or… -PRESSIÓ: ex p r e s sió , p r e s s ió… - PRE S SOR: c omp re s so r, re p re ss o r… - MI S S IÓ: t r a n smi ss ió , a dmi ss ió… -MISSOR: emissor, t r a n smi ss ió…
  10. ORTOGRAFIA DE LA S SONORA  Escriurem Z A principi de paraula ZERO ZOOLÒGIC Entre vocals (són excepcions) TRAPEZI ZEBRA Darrere de consonant CALZE ONZE COLZE  Entre vocals CA SA , TRE SOR, PRE SÓ, COS IR, BRU SA , E S PASA…  Contenen S sonora i s ’ e s c riuen amb S: -Els següents substantius femenins abstractes: -Acabats en –SIÓ: adhesió, cohesió, decisió, explosió… -Acabats en –SI : anàl isi, parèntesi, crisi , dièresi … -Acabats en –ESA: Genti licis: francesa, anglesa, xinesa… Oficis i títols: marquesa, princesa, burgesa… Qual itats: bel lesa, peresa, l letgesa, naturalesa… - Els adjectius femenins acabats en –OSA (excepte grossa i rossa) : meravellosa, p re c i o sa…
Anúncio