O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ȉĮȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮĮșȜȒµĮIJĮ
țĮȚțĮȚ ȘȘ ȕȚȦµĮIJȚțȒȕȚȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȒʌȡȠıȑȖȖȚıȒ
IJȠȣȢIJȠȣȢ ȖȚĮȖȚĮ IJȘȞIJȘȞ ...
ȅȚȅȚ ĮȟȓİȢĮȟȓİȢ IJȠȣIJȠȣ ǹșȜȘIJȚıµȠȪǹșȜȘIJȚıµȠȪ
z DZȡıȘ IJȠȣ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ
z DZȡıȘ IJȦȞ įȚĮțȡȓıİȦȞ
z ǿıȩIJȚµȘ ıȣµµİIJȠȤȒ ıİ ȩȜȠȣȢ
z Ǵı...
ǹȟȓİȢǹȟȓİȢ ıIJȘıIJȘ ıȤȠȜȚțȒıȤȠȜȚțȒ ĭȣıȚțȒĭȣıȚțȒ ǹȖȦȖȒǹȖȦȖȒ
z DZȡıȘ IJȠȣ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ
z DZȡıȘ IJȦȞ įȚĮțȡȓıİȦȞ
z ǹʌȠįȠȤȒ IJȘȢ įȚĮijȠȡ...
ȉĮȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮĮșȜȒµĮIJĮ
ıIJȘȞıIJȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮȣʌȘȡİıȓĮ IJȘȢIJȘȢ ıȤȠȜȚțȒȢıȤȠȜȚțȒȢ
ĭȣıȚțȒȢĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢǹȖ...
ȉȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȠȓ ĮȖȫȞİȢ
x ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȫȞİȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞIJĮȚ «ʌĮȡȐ», ĮµȑıȦȢ µİIJȐ IJȠȣȢ
ȠȜȣµʌȚĮțȠȪȢ țĮȚ ıȣµµİIJȑȤȠȣȞ ȠȚ Į...
ȉȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ IJĮ 19 ĮșȜȒµĮIJĮ IJȦȞ șİȡȚȞȫȞ ʌĮȡĮ-
ȠȜȣµʌȚĮțȫȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ
ȉȠȟȠȕȠȜȓĮ
x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȐțȦ...
DZȡıȘ ȕĮȡȫȞ ıİ ʌȐȖțȠ
x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ įȚȐijȠȡİȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ (µİ
IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȞĮ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İțIJİȓȞȠȣȞ IJȠȣ...
ȠµĮįȚțȐ (3 ȟȚijȠµȐȤȠȚ ıİ țȐșİ ȠµȐįĮ) ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ, µİ ȟȓijȠȢ
ĮıțȒıİȦȢ (ijȜİȡȑ), ȟȓijȠȢ µȠȞȠµĮȤȓĮȢ (İʌȑ) țĮȚ ıʌȐșȘ (ıĮµʌȡ).
x ȀȐș...
ǺȚȦµĮIJȚțȑȢǺȚȦµĮIJȚțȑȢ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ ıIJȠıIJȠ
ıȤȠȜİȓȠıȤȠȜİȓȠ
z īțȩȜµʌȠȜ
z ǺȩȜİȧ țĮșȚıµȑȞȦȞ
z ȂʌȩIJıȚĮ
z ǹȖȦȞȓıµĮIJĮ ı...
ǺȚȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȫȞ
ĮșȜȘµȐIJȦȞ ıIJȠ ıȤȠȜİȓȠ
ǺȩȜİȧ țĮșȚıµȑȞȦȞ
ǻȚĮıIJȐıİȚȢ ȖȘʌȑįȠȣ 5ȋ8 µȑIJȡĮ
(5ȋ4 țȐșİ ʌȜİȣ...
ȈIJȘȈIJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮįȚĮįȚțĮıȓĮ IJȘȢIJȘȢ ȑȞIJĮȟȘȢȑȞIJĮȟȘȢ
z ǼȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ
z ǼȟȠȚțİȓȦıȘ µİ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮIJȩµȦȞ µİ
İȚ...
ǾǾ ȑȞIJĮȟȘȑȞIJĮȟȘ țĮȚțĮȚ İȞıȦµȐIJȦıȘİȞıȦµȐIJȦıȘ ……
z İȓȞĮȚ ıȣȞIJȠȞȚıµȑȞȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
– ȩȜȦȞ IJȦȞ İțʌĮȚįİȣIJȚțȫȞ
– IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ IJȠȣ ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Cf80ceb1cf81ceb1cebfcebbcf85cebccf80ceb9ceb1cebaceac ceb1ceb8cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb2ceb9cf89cebcceb1cf84ceb9cebaceae-cf80cf81

Παραολυμπιακά αθλήματα και βιωματική προσέγγιση

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cf80ceb1cf81ceb1cebfcebbcf85cebccf80ceb9ceb1cebaceac ceb1ceb8cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb2ceb9cf89cebcceb1cf84ceb9cebaceae-cf80cf81

 1. 1. ȉĮȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮĮșȜȒµĮIJĮ țĮȚțĮȚ ȘȘ ȕȚȦµĮIJȚțȒȕȚȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȒʌȡȠıȑȖȖȚıȒ IJȠȣȢIJȠȣȢ ȖȚĮȖȚĮ IJȘȞIJȘȞ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘİȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞIJȦȞ µĮșȘIJȫȞµĮșȘIJȫȞ ǻȡ. ǹʌȩıIJȠȜȠȢ ȃIJȐȞȘȢ ȈȤȠȜȚțȩȢ ȈȪµȕȠȣȜȠȢ ĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ
 2. 2. ȅȚȅȚ ĮȟȓİȢĮȟȓİȢ IJȠȣIJȠȣ ǹșȜȘIJȚıµȠȪǹșȜȘIJȚıµȠȪ z DZȡıȘ IJȠȣ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ z DZȡıȘ IJȦȞ įȚĮțȡȓıİȦȞ z ǿıȩIJȚµȘ ıȣµµİIJȠȤȒ ıİ ȩȜȠȣȢ z ǴıİȢ İȣțĮȚȡȓİȢ ıİ ȩȜȠȣȢ z ǼȣȖİȞȒȢ ıȣȞĮȖȦȞȚıµȩȢ Special Olympics ȆĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȠȓ ǹȖȫȞİȢ
 3. 3. ǹȟȓİȢǹȟȓİȢ ıIJȘıIJȘ ıȤȠȜȚțȒıȤȠȜȚțȒ ĭȣıȚțȒĭȣıȚțȒ ǹȖȦȖȒǹȖȦȖȒ z DZȡıȘ IJȠȣ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ z DZȡıȘ IJȦȞ įȚĮțȡȓıİȦȞ z ǹʌȠįȠȤȒ IJȘȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȩIJȘIJĮȢ z ȈȣµµİIJȠȤȒ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ µİ İȚįȚțȑȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ıIJȚȢ ijȣıȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ z DzȞIJĮȟȒ IJȠȣȢ ıIJȠ µȐșȘµĮ IJȘȢ ĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ «ȀĮȜȜȚʌȐIJİȚȡĮ»
 4. 4. ȉĮȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮĮșȜȒµĮIJĮ ıIJȘȞıIJȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮȣʌȘȡİıȓĮ IJȘȢIJȘȢ ıȤȠȜȚțȒȢıȤȠȜȚțȒȢ ĭȣıȚțȒȢĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢǹȖȦȖȒȢ z ȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ ȖȞȦıIJȚțȩ ʌİȡȚİȤȩµİȞȠ IJȘȢ ĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ z ȆȠȜȜȑȢ țȚȞȘIJȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ IJȦȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȥȣȤȠțȚȞȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ z ȅȚ ȕȚȦµĮIJȚțȒ ȖȞȦȡȚµȓĮ ʌȡȠıijȑȡİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ țĮȚ IJȘȞ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ IJȦȞ ĮȟȚȫȞ
 5. 5. ȉȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȠȓ ĮȖȫȞİȢ x ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȫȞİȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞIJĮȚ «ʌĮȡȐ», ĮµȑıȦȢ µİIJȐ IJȠȣȢ ȠȜȣµʌȚĮțȠȪȢ țĮȚ ıȣµµİIJȑȤȠȣȞ ȠȚ ĮșȜȘIJȑȢ µİ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ. x ȅȚ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȠȓ ĮȖȫȞİȢ İȓȞĮȚ IJȠ țȠȡȣijĮȓȠ ĮșȜȘIJȚțȩ ȖİȖȠȞȩȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮșȜȘIJȑȢ µİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ. x ǻȘȜȫȞȠȣȞ, ȩIJȚ Ș ĮȞĮʌȘȡȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ݵʌȩįȚȠ ȖȚĮ IJȘ ıȣµµİIJȠȤȒ ıIJȠȞ ĮșȜȘIJȚıµȩ țĮȚ ıIJȘȞ țȠȡȣijĮȓĮ ĮșȜȘIJȚțȒ įȚȠȡȖȐȞȦıȘ. ȈȪȞįİıȘ µİ IJȘ ıȤȠȜȚțȒ ĭȣıȚțȒ ǹȖȦȖȒ x ȉĮ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȐ ĮșȜȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ ȖȞȦıIJȚțȩ ʌİȡȚİȤȩµİȞȠ IJȘȢ ĭȣıȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ. x ȅȚ țȚȞȘIJȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȫȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ İȞIJȐııȠȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȘ ȥȣȤȠțȚȞȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. x ȅȚ ȕȚȦµĮIJȚțȑȢ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ IJȦȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐįİȚȟȘ IJȦȞ ĮȟȚȫȞ ȀĮIJȘȖȠȡȓİȢ ĮșȜȘIJȫȞ ʌȠȣ ʌĮȓȡȞȠȣȞ µȑȡȠȢ ıIJȠȣȢ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȠȪȢ ĮȖȫȞİȢ x DZIJȠµĮ µİ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩ x DZIJȠµĮ µİ İȖțİijĮȜȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ x DZIJȠµĮ µİ ȞȠȘIJȚțȒ ȣıIJȑȡȘıȘ x ȊʌȩȜȠȚʌİȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ (ȞĮȞȚıµȩȢ, ʌȠȜȚȠµȣİȜȓIJȚįĮ, ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ) x DZIJȠµĮ µİ µİȚȦµȑȞȘ Ȓ țĮșȩȜȠȣ ȩȡĮıȘ x DZIJȠµĮ µİ ĮȞĮʌȘȡȚțȩ ĮµĮȟȓįȚȠ ȉĮ 19 ĮșȜȒµĮIJĮ IJȦȞ șİȡȚȞȫȞ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȫȞ ĮȖȫȞȦȞ ȉȅȄȅǺȅȁǿǹ ȀȅȁȊȂǺǾȈǾ ȉǽȅȊȃȉȅ ȈȀȅȆȅǺȅȁǾ ȆȅǻȅȈĭǹǿȇȅ 7ȋ7 ȈȉǿǺȅȈ ǿȈȉǿȅȆȁȅȎǹ ǹȇȈǾ Ǻǹȇȍȃ ȂȆȅȉȈǿǹ īȀȅȁȂȆȅȁ ȉǼȃǿȈ ǿȆȆǹȈǿǹ ȆȅǻǾȁǹȈǿǹ ȂȆǹȈȉǼȉ ȆȅǻȅȈĭǹǿȇȅ 5ȋ5 ȄǿĭǹȈȀǿǹ ȆǿȃīȀ ȆȅȃīȀ ȇǹīȀȂȆǿ ǺȅȁǼȎ
 6. 6. ȉȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ IJĮ 19 ĮșȜȒµĮIJĮ IJȦȞ șİȡȚȞȫȞ ʌĮȡĮ- ȠȜȣµʌȚĮțȫȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ ȉȠȟȠȕȠȜȓĮ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȐțȦıȘ IJȠȣ ȞȦIJȚĮȓȠȣ µȣİȜȠȪ, İȖțİijĮȜȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ, ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩ Ȓ ȐȜȜȘ țȚȞȘIJȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ, Įʌȩ ȩȡșȚĮ șȑıȘ (ĮȞ µʌȠȡȠȪȞ) Ȓ țĮșȚıµȑȞȠȚ ıİ țĮȡȑțȜĮ. x ȅȚ ĮșȜȘIJȑȢ ıȘµĮįİȪȠȣȞ Įʌȩ ĮʌȩıIJĮıȘ 70 µȑIJȡȦȞ ıİ ıIJȩȤȠ µİ 10 ȠµȩțİȞIJȡȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ ʌȠȣ ıȣȖțİȞIJȡȫȞİȚ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ȕĮșµȠȪȢ. ȀȠȜȪµȕȘıȘ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȩȡĮıȘ Ȓ IJȣijȜȠȓ, µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ țĮȚ µİ ȞȠȘIJȚțȒ ȣıIJȑȡȘıȘ ıIJȠ İȜİȪșİȡȠ, IJȠ ȪʌIJȚȠ, IJȠ ʌȡȩıșȚȠ, IJȘȞ ʌİIJĮȜȠȪįĮ, IJȘ µİȚțIJȒ țĮȚ IJȚȢ ıIJȣIJĮȜȠįȡȠµȓİȢ. x ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ Ȓ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ șĮ IJİȡµĮIJȓıİȚ µİ IJȠȞ țĮȜȪIJİȡȠ ȤȡȩȞȠ. ȉȗȠȪȞIJȠ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȩȡĮıȘ Ȓ IJȣijȜȠȓ ıİ 7 țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ıȦµĮIJȚțȩ IJȠȣȢ ȕȐȡȠȢ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ įȚĮȡțİȓ 5 ȜİʌIJȐ țĮȚ ȞȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ ʌȠȣ șĮ ʌİIJȪȤİȚ 1 ȕĮșµȩ ippon (10 ʌȩȞIJȠȚ) Ȓ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ʌȩȞIJȠȣȢ. ȈțȠʌȠȕȠȜȒ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ, Įʌȩ ȩȡșȚĮ șȑıȘ (ĮȞ µʌȠȡȠȪȞ) Ȓ țĮșȚıµȑȞȠȚ ıİ țĮȡȑțȜĮ. x ȅȚ ĮșȜȘIJȑȢ ĮȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ µİ ĮİȡȠȕȩȜĮ ȩʌȜĮ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ 10 µȑIJȡȦȞ, µİ ʌȣȡȠȕȩȜĮ ʌȚıIJȩȜȚĮ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ 25 µȑIJȡȦȞ țĮȚ µİ ʌȣȡȠȕȩȜĮ ȩʌȜĮ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ 50 µȑIJȡȦȞ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚ- țȞȪİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ µİ IJȘȞ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ ȕĮșµȠȜȠȖȓĮ. ȆȠįȩıijĮȚȡȠ 7 ȋ 7 x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ µȩȞȠ ȐȞįȡİȢ µİ İȖțİijĮȜȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ ıİ 2 ȠµȐįİȢ IJȦȞ 7 ʌĮȚțIJȫȞ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ 2 ȘµȓȤȡȠȞĮ IJȦȞ 30 ȜİʌIJȫȞ. ȃȚțȒIJȡȚĮ ĮȞĮțȘȡȪııİIJĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ șĮ ʌİIJȪȤİȚ ıIJȠȞ ĮȖȫȞĮ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ IJȑȡµĮIJĮ. ȈIJȓȕȠȢ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ Įʌȩ ȩȜİȢ IJȚȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. ȈIJȠȣȢ įȡȩµȠȣȢ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚİȓIJĮȚ İȚįȚțȩ ĮµĮȟȓįȚȠ Ȓ ʌȡȠıșȑıİȚȢ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ, İȞȫ ȠȚ IJȣijȜȠȓ ĮșȜȘIJȑȢ IJȡȑȤȠȣȞ µİ ıȣȞȠįȩ. ȅȚ ȡȓȥİȚȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ țȐșȚıµĮ Ȓ µİ ʌȡȠijȠȡȚțȒ țĮșȠįȒȖȘıȘ ȕȠȘșȠȪ ıIJȠȣȢ IJȣijȜȠȪȢ ĮșȜȘIJȑȢ. ȆȡȠijȠȡȚțȒ țĮșȠįȒȖȘıȘ ȕȠȘșȠȪ (ıIJȠ IJȡȑȟȚµȠ țĮȚ ıIJȠ ʌȐIJȘµĮ) ȑȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȠȚ IJȣijȜȠȓ ĮșȜȘIJȑȢ ıIJĮ ȐȜµĮIJĮ. x ȉĮ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ įȡȩµȦȞ İȓȞĮȚ: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000 µȑIJȡĮ, µĮȡĮșȫȞȚȠȢ țĮȚ ıțȣIJĮȜȠįȡȠµȓİȢ 4ȋ100 țĮȚ 4ȋ400 µȑIJȡĮ. x ȉĮ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ ȡȓȥİȦȞ İȓȞĮȚ: ıijĮȚȡȠȕȠȜȓĮ, įȚıțȠȕȠȜȓĮ, ĮțȠȞIJȚıµȩȢ țĮȚ țȠȡȓȞĮ. x ȉĮ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ ĮȜµȐIJȦȞ İȓȞĮȚ: ȐȜµĮ ıİ µȒțȠȢ, ȐȜµĮ ıİ ȪȥȠȢ țĮȚ IJȡȚʌȜȠȪȞ. x ȈȪȞșİIJĮ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ İȓȞĮȚ IJȠ ʌȑȞIJĮșȜȠ țĮȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ĮȞĮʌȘ- ȡȓĮȢ. ǿıIJȚȠʌȜȠǸĮ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ įȚȐijȠȡİȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ, Įȡțİȓ ȞĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ-ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ țȠȡµȠȪ, ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ ıIJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ țĮȚ ȩȡĮıȘ. ȋȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ 2 IJȪʌȠȚ ıțĮijȫȞ, IJȠ Sonar (µİ IJȡȚµİȜȑȢ ʌȜȒȡȦµĮ) țĮȚ IJȠ 2.4mR (µȠȞȠșȑıȚȠ). x Ȉİ țȐșİ ĮȖȫȞĮ įȚİȟȐȖȠȞIJĮȚ 9 ȚıIJȚȠįȡȠµȓİȢ. ȀİȡįȓȗİȚ IJȠ ıțȐijȠȢ µİ IJȠȣȢ ȜȚȖȩIJİȡȠȣȢ ȕĮșµȠȪȢ ʌȠȚȞȒȢ.
 7. 7. DZȡıȘ ȕĮȡȫȞ ıİ ʌȐȖțȠ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ įȚȐijȠȡİȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ (µİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȞĮ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İțIJİȓȞȠȣȞ IJȠȣȢ ȕȡĮȤȓȠȞȑȢ IJȠȣȢ), ıİ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ, ȕȐıİȚ IJȠȣ ıȦµĮIJȚțȠȪ IJȠȣȢ ȕȐȡȠȣȢ. x ȅ ĮșȜȘIJȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮIJİȕȐıİȚ IJȘȞ µʌȐȡĮ µȑȤȡȚ IJȠ ıIJȒșȠȢ IJȠȣ țĮȚ ȞĮ IJȘȞ ıȘțȫıİȚ IJİȞIJȫȞȠȞIJĮȢ IJĮ ȤȑȡȚĮ IJȠȣ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮțȘȡȪııİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ ʌȠȣ șĮ ıȘțȫıİȚ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ țȚȜȐ ıIJȘȞ țĮIJȘȖȠȡȓĮ IJȠȣ. ȂʌȩIJıȚĮ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ İȖțİijĮȜȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ Ȓ ȐȜȜȘ țȚȞȘIJȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ıİ ĮIJȠµȚțȐ, įȚʌȜȐ țĮȚ ȠµĮįȚțȐ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ. x ȈțȠʌȩȢ IJȠȣ ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮșȜȘIJȑȢ ȞĮ ȡȓȟȠȣȞ IJȚȢ µʌȐȜİȢ µʌȩIJıȚĮ ȩıȠ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȚȠ țȠȞIJȐ ıIJȘȞ ȐıʌȡȘ µʌȐȜĮ ıIJȩȤȠ. ȀİȡįȓȗİȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ, IJȠ ȗİȣȖȐȡȚ Ȓ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ ʌİIJȣȤĮȓȞİȚ IJȘȞ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ ȕĮșµȠȜȠȖȓĮ. īțȩȜµʌȠȜ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȩȡĮıȘ Ȓ IJȣijȜȠȓ ıİ įȪȠ ĮȞIJȓʌĮȜİȢ ȠµȐįİȢ µİ 3 ʌĮȓțIJİȢ. ȉȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ ʌĮȓȗİIJĮȚ ıİ ȖȒʌİįȠ įȚĮıIJȐıİȦȞ 18 ȋ 9 µȑIJȡȦȞ țĮȚ țȐșİ ȠµȐįĮ ȑȤİȚ IJȘ įȚțȒ IJȘȢ İıIJȓĮ µȒțȠȣȢ 9 țĮȚ ȪȥȠȣȢ 1,30 µȑIJȡȦȞ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ȑȤİȚ 2 ȘµȓȤȡȠȞĮ IJȦȞ 10 ȜİʌIJȫȞ. DzȞĮȢ ʌĮȓțIJȘȢ Įʌȩ țȐșİ ȠµȐįĮ ȡȓȤȞİȚ IJȘȞ µʌȐȜĮ (µİ țȠȣįȠȣȞȐțȚĮ) ʌȡȠȢ IJȠ ĮȞIJȓʌĮȜȠ IJȑȡµĮ, µİ ıIJȩȤȠ ȞĮ ʌİIJȪȤİȚ IJȑȡµĮ. ȃȚțȒIJȡȚĮ ȠµȐįĮ ĮȞĮțȘȡȪııİIJĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ ıȘµİȚȫȞİȚ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ IJȑȡµĮIJĮ. ȉȑȞȚȢ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ ĮʌȫȜİȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ ıIJȠ ȑȞĮ Ȓ țĮȚ ıIJĮ įȪȠ țȐIJȦ ȐțȡĮ țĮșȚıµȑȞȠȚ ıİ ĮµĮȟȓįȚȠ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ 3 ıİIJ IJȦȞ 6 ȖțȑȚµȢ, ıIJȠ ĮʌȜȩ (2 ʌĮȓțIJİȢ) Ȓ ıIJȠ įȚʌȜȩ (2 ȗİȣȖȐȡȚĮ). ȃȚțȘIJȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ Ȓ IJȠ ȗİȣȖȐȡȚ ʌȠȣ șĮ ıȘµİȚȫıİȚ 2 ȞȚțȘijȩȡĮ ıİIJ. ǿʌʌĮıȓĮ x ȈȣµµİIJȑȤȠȣȞ ȚʌʌİȓȢ țĮȚ ĮµĮȗȩȞİȢ Įʌȩ ȩȜİȢ IJȚȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. x ȅȚ ĮȞĮȕȐIJİȢ ĮȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ µȩȞȠ ıIJȠ ĮȖȫȞȚıµĮ IJȘȢ ȚʌʌȚțȒȢ įİȟȚȠIJİȤȞȓĮȢ (ȞIJȡİıȐȗ) țĮȚ Ș ȕĮșµȠȜȠȖȓĮ țȡȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țĮȜȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ ĮȜȩȖȠȣ µİ IJȠȞ ĮȞĮȕȐIJȘ țĮȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ıȣȖțİțȡȚµȑȞȦȞ țȚȞȒıİȦȞ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮțȘȡȪııİIJĮȚ Ƞ ĮșȜȘIJȒȢ µİ IJȘȞ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ ȕĮșµȠȜȠȖȓĮ. ȆȠįȘȜĮıȓĮ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ țĮȚ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȩȡĮıȘ Ȓ IJȣijȜȠȓ. ȋȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ įȓIJȡȠȤĮ, IJȡȓIJȡȠȤĮ, ȤİȚȡȠțȓȞȘIJĮ țĮȚ įȚșȑıȚĮ ʌȠįȒȜĮIJĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. x īȓȞȠȞIJĮȚ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ ʌȓıIJĮȢ (IJĮȤȪIJȘIJĮȢ) țĮȚ ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ įȘµȩıȚȠȣ įȡȩµȠȣ (ĮȞIJȠȤȒȢ țĮȚ ĮIJȠµȚțȒȢ ȤȡȠȞȠµȑIJȡȘıȘȢ). ȂʌȐıțİIJ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ (ıİ ĮµĮȟȓįȚȠ) țĮȚ µİ ȞȠȘIJȚțȒ ȣıIJȑȡȘıȘ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞȐµİıĮ ıİ įȪȠ ȠµȐįİȢ IJȦȞ 5 ʌĮȚțIJȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ 4 ʌİȡȚȩįȠȣȢ IJȦȞ 10 ȜİʌIJȫȞ. ȃȚțȒIJȡȚĮ İȓȞĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ ıȘµİȚȫȞİȚ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ʌȩȞIJȠȣȢ. ȆȠįȩıijĮȚȡȠ 5 ȋ 5 x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ µȩȞȠ ȐȞįȡİȢ IJȣijȜȠȓ Ȓ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȩȡĮıȘ ıİ 2 ȠµȐįİȢ IJȦȞ 5 ʌĮȚțIJȫȞ, İț IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ƞ IJİȡµĮIJȠijȪȜĮțĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ IJȣijȜȩȢ Ȓ ȑȤİȚ µİȚȦµȑȞȘ ȩȡĮıȘ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ȑȤİȚ 2 ȘµȓȤȡȠȞĮ IJȦȞ 25 ȜİʌIJȫȞ. ȅȚ ʌĮȓțIJİȢ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȓȗȠȞIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȘȞ µʌȐȜĮ Įʌȩ IJȠȞ İȚįȚțȩ ȒȤȠ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİȚ. ȃȚțȒIJȡȚĮ ĮȞĮțȘȡȪııİIJĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ ʌİIJȣȤĮȓȞİȚ ıIJȠȞ ĮȖȫȞĮ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ IJȑȡµĮIJĮ. ȄȚijĮıțȓĮ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ, ıİ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘµȑȞȠ ĮµĮȟȓįȚȠ. īȓȞȠȞIJĮȚ ĮIJȠµȚțȐ (2 ȟȚijȠµȐȤȠȚ) țĮȚ
 8. 8. ȠµĮįȚțȐ (3 ȟȚijȠµȐȤȠȚ ıİ țȐșİ ȠµȐįĮ) ĮȖȦȞȓıµĮIJĮ, µİ ȟȓijȠȢ ĮıțȒıİȦȢ (ijȜİȡȑ), ȟȓijȠȢ µȠȞȠµĮȤȓĮȢ (İʌȑ) țĮȚ ıʌȐșȘ (ıĮµʌȡ). x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ȑȤİȚ 3 ȖȪȡȠȣȢ IJȦȞ 3 ȜİʌIJȫȞ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚ- țȞȪİIJĮȚ Ƞ ȟȚijȠµȐȤȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌİIJȪȤİȚ ʌȡȫIJȠȢ 15 İʌĮijȑȢ Ȓ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ĮȖȫȞĮ șĮ ȑȤİȚ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ țĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ șĮ ʌİIJȪȤİȚ ʌȡȫIJȘ 45 İʌĮijȑȢ Ȓ șĮ ȑȤİȚ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ İʌĮijȑȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ĮȖȫȞĮ. ȆȚȞȖț ʌȠȞȖț x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ, ıİ ĮµĮȟȓįȚȠ Ȓ ȩȡșȚȠȚ (İijȩıȠȞ µʌȠȡȠȪȞ), ıIJȠ ĮIJȠµȚțȩ (2 ʌĮȓțIJİȢ) țĮȚ ıIJȠ įȚʌȜȩ (2 ȗİȣȖȐȡȚĮ). x ȅ ĮȖȫȞĮȢ ȑȤİȚ 5, 7 Ȓ 9 ıİIJ IJȦȞ 11 ʌȩȞIJȦȞ. ȃȚțȘIJȒȢ ĮȞĮįİȚ- țȞȪİIJĮȚ Ƞ ʌĮȓțIJȘȢ Ȓ IJȠ ȗİȣȖȐȡȚ ʌȠȣ șĮ țİȡįȓıİȚ 3, 4 Ȓ 5 ıİIJ. ȇȐȖțµʌȚ x ȈȣµµİIJȑȤȠȣȞ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ĮµĮȟȓįȚȠ. x ȅ ĮȖȫȞĮȢ ȖȓȞİIJĮȚ µİIJĮȟȪ 2 ȠµȐįȦȞ IJȦȞ 4 ʌĮȚțIJȫȞ ıİ 4 ʌİȡȚȩįȠȣȢ IJȦȞ 8 ȜİʌIJȫȞ. ȀȐșİ ȠµȐįĮ ʌȡȠıʌĮșİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ıIJȘȞ țĮIJȠȤȒ IJȘȢ IJȘȞ µʌȐȜĮ țĮȚ ȞĮ ıȘµİȚȫıİȚ IJȑȡµĮ, ĮȖȖȓȗȠȞIJĮȢ Ȓ ʌİȡȞȫȞIJĮȢ IJȘ ȖȡĮµµȒ IJȑȡµĮIJȠȢ IJȘȢ ĮȞIJȚʌȐȜȠȣ ȠµȐįĮȢ µİ IJȠȣȢ IJȡȠȤȠȪȢ IJȠȣ ʌĮȓțIJȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıIJȘȞ țĮIJȠȤȒ IJȠȣ IJȘȞ µʌȐȜĮ. ȃȚțȒIJȡȚĮ İȓȞĮȚ Ș ȠµȐįĮ ʌȠȣ ıIJȠȞ ĮȖȫȞĮ ʌİIJȣȤĮȓȞİȚ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ IJȑȡµĮIJĮ. ǺȩȜİȧ x ǹȖȦȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ țȚȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ, țĮșȚıµȑȞȠȚ µȑıĮ ıIJȠ ȖȒʌİįȠ, µİ 6 ʌĮȓțIJİȢ ıİ țȐșİ ȠµȐįĮ. Ȉ’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ ȠȚ ʌĮȓțIJİȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ µİIJĮțȚȞȠȪȞIJĮȚ, įİȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ȩµȦȢ ȞĮ ıȘțȫıȠȣȞ IJȘ ȜİțȐȞȘ Ȓ IJȠ ıȫµĮ IJȠȣȢ Įʌȩ IJȠ ȑįĮijȠȢ. x ȀȐșİ ĮȖȫȞĮȢ ȑȤİȚ 3 ȑȦȢ 5 ıİIJ IJȦȞ 25 ʌȩȞIJȦȞ. ȃȚțȒIJȡȚĮ ȠµȐįĮ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ İțİȓȞȘ ʌȠȣ țİȡįȓȗİȚ IJĮ 3 ıİIJ
 9. 9. ǺȚȦµĮIJȚțȑȢǺȚȦµĮIJȚțȑȢ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ ıIJȠıIJȠ ıȤȠȜİȓȠıȤȠȜİȓȠ z īțȩȜµʌȠȜ z ǺȩȜİȧ țĮșȚıµȑȞȦȞ z ȂʌȩIJıȚĮ z ǹȖȦȞȓıµĮIJĮ ıIJȓȕȠȣ ǻȡȩµȠȢ ĮȞIJȠȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡĮıȘ µİ ıȣȞȠįȩ ǻȡȩµȠȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ µİ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȚȘµȑȞȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ȇȓȥİȚȢ Įʌȩ țȐșȚıµĮ z ȆȚȞȖț ʌȠȞȖț µİ țĮșȓıµĮIJĮ ȖȡĮijİȓȠȣ V
 10. 10. ǺȚȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮȠȜȣµʌȚĮțȫȞ ĮșȜȘµȐIJȦȞ ıIJȠ ıȤȠȜİȓȠ ǺȩȜİȧ țĮșȚıµȑȞȦȞ ǻȚĮıIJȐıİȚȢ ȖȘʌȑįȠȣ 5ȋ8 µȑIJȡĮ (5ȋ4 țȐșİ ʌȜİȣȡȐ). ȆĮȓȗȠȣȞ 6 ʌĮȓțIJİȢ ıİ țȐșİ ȠµȐįĮ, µİ IJȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȩʌȦȢ ıIJȠ ʌĮȡĮ- ȠȜȣµʌȚĮțȩ ȐșȜȘµĮ. īțȩȜµʌȠȜ ǻȚĮıIJȐıİȚȢ ȖȘʌȑįȠȣ ȖȪȡȦ ıIJĮ 9ȋ12 µȑIJȡĮ, µİ įȪȠ IJȑȡµĮIJĮ IJȦȞ 9 µȑIJȡȦȞ. ȆĮȓȗȠȣȞ 3 Ȓ 4 ʌĮȓțIJİȢ ıİ țȐșİ ȠµȐįĮ µİ țĮȜȣµµȑȞĮ IJĮ µȐIJȚĮ µİ ʌİȡȚµİIJȦʌȓįİȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȓįȚȠȚ țĮȞȩȞİȢ ȩʌȦȢ ıIJȠ ʌĮȡĮ- ȠȜȣµʌȚĮțȩ ȐșȜȘµĮ. ȆȚȞȖț ʌȠȞȖț µİ IJȡȠȤĮȧțȩ țȐșȚıµĮ ȋȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȞȠȞȚțȩ IJȡĮ- ʌȑȗȚ ʌȚȞȖț ʌȠȞȖț țĮȚ IJȡȠȤĮȧțȐ țĮșȓıµĮIJĮ ȖȡĮijİȓȠȣ. ȅȚ µĮșȘIJȑȢ µİIJĮțȚȞȠȪȞ IJĮ țĮșȓıµĮIJĮ µİ IJĮ ʌȩįȚĮ IJȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȘțȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ ȤȦȡȓȢ Ȟ’ ĮȖȖȓȗȠȣȞ IJȠ IJȡĮʌȑȗȚ. ǻȡȩµȠȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ µİ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȚȘµȑȞȠ IJȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ȅȚ µĮșȘIJȑȢ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȚȠȪȞ IJȠ ȑȞĮ ȐȞȦ ȐțȡȠ, µİ ȗȫȞȘ Ȓ IJĮȚȞȓĮ țĮȚ IJȡȑȤȠȣȞ ȚıȠȡȡȠʌȫȞIJĮȢ IJȠ ıȫµĮ IJȠȣȢ µȩȞȠ µİ IJȠ ȑȞĮ ȤȑȡȚ. ǻȡȩµȠȢ ĮȞIJȠȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡĮıȘ µİ ıȣȞȠįȩ ȅ ıȣȞȠįȩȢ țĮșȠįȘȖİȓ IJȠȞ µĮșȘIJȒ, ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮȜȣµµȑȞĮ IJĮ µȐIJȚĮ IJȠȣ µİ ʌİȡȚ- µİIJȦʌȓįĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌİȡȞȐ µʌȡȠıIJȐ. ǹțȠȞIJȚıµȩȢ Įʌȩ țȐșȚıµĮ Ǿ ȡȓȥȘ IJȠȣ ĮțȠȞIJȓȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ ĮțȓȞȘIJĮ IJĮ ʌȩįȚĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ Ƞ µĮșȘIJȒȢ ȞĮ ıȘțȦșİȓ Įʌȩ IJȠ țȐșȚıµĮ. ȉȠȟȠȕȠȜȓĮ Įʌȩ țȐșȚıµĮ Ǿ ȡȓȥȘ IJȠȣ ȕȑȜȠȣȢ ȖȓȞİIJĮȚ įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ ĮțȓȞȘIJĮ IJĮ ʌȩįȚĮ țĮȚ IJȘȞ İʌĮijȒ µİ IJȠ țȐșȚıµĮ.
 11. 11. ȈIJȘȈIJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮįȚĮįȚțĮıȓĮ IJȘȢIJȘȢ ȑȞIJĮȟȘȢȑȞIJĮȟȘȢ z ǼȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ z ǼȟȠȚțİȓȦıȘ µİ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮIJȩµȦȞ µİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ z ǹʌȠįȠȤȒ IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ µİ İȚįȚțȑȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ z DzȞIJĮȟȒ IJȠȣȢ ıIJȚȢ ʌȡȠıĮȡµȠıµȑȞİȢ țȚȞȘIJȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ IJȘȢ IJȐȟȘȢ z ǼȞıȦµȐIJȦıȘ ıIJȚȢ µȠȡijȑȢ ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ țĮȚ IJȚȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ıȣȞĮȖȦȞȚıµȠȪ
 12. 12. ǾǾ ȑȞIJĮȟȘȑȞIJĮȟȘ țĮȚțĮȚ İȞıȦµȐIJȦıȘİȞıȦµȐIJȦıȘ …… z İȓȞĮȚ ıȣȞIJȠȞȚıµȑȞȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ – ȩȜȦȞ IJȦȞ İțʌĮȚįİȣIJȚțȫȞ – IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ IJȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ – IJȦȞ µĮșȘIJȫȞ µİ İȚįȚțȑȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ IJȦȞ ȖȠȞȑȦȞ IJȠȣȢ z İȓȞĮȚ İȞȑȡȖİȚĮ µİ ĮijİIJȘȡȓĮ IJȠȣȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪȢ z ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȖȖȓȗİȚ ĮȞșȡȦʌȚıIJȚțȐ IJȠ ȐµİıȠ țĮȚ IJȠ İȣȡȪIJİȡȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ

×