O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

E-Marketing by TARAD

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

E-Marketing by TARAD

 1. 1. “กลยุท ธ์ก ารใช้ส ื่อ อิน เตอร์เ น็ท เพื่อ การประชาสัม พัน ธ์”กรณีต ัว อย่า งการใช้ส ื่อ อิน เตอร์เ น็ต เพื่อ การประชาสัม พัน ธ์ นายชิตพงษ์ วุทธานันท์ (ฟิวส์) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินเทอร์เน็ต บริษัท ตลาด ดอท คอม จำากัด www.ThaiSecondhand.com, www.TARAD.com Website : http://www.tosdn.com Blog : http://lab.tosdn.com E-Mail : few@tosdn.com MSN : chffew@hotmail.com
 2. 2. Agenda• การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์(Website)• การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล (Email)• การประชาสัมพันธ์ผ่านเซิร์สเอ็นจิ้น(Search Engine)• การประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆ• การตลาดและประชาสัมพันธ์ในโลกยุค2.0
 3. 3. การประชาสัม พัน ธ์ผ ่า นเว็บ ไซต์
 4. 4. นำา ข้อ มูล ที่ม ี สร้า งเว็บ ไซต์เ ผยแพร่
 5. 5. มีข ้อ มูล ครบถ้ว น
 6. 6. โฆษณาผ่า นเว็บ ไซต์อ ื่น ถึง กลุ่ม เป้า หมาย
 7. 7. ใช้ Online New Media เผยแพร่
 8. 8. Hi5Dr.Dan
 9. 9. การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลE-Mail Direct Marketing (EDM)
 10. 10. E-Mail Marketing การตลาดผ่า น อีเ มล์1. Targeted E-Mail Marketing (เป้า หมาย ชัด เจน) • สร้า ง Mail Marketing ของตัว เอง2. Untargeted E-Mail Marketing (ไม่ร ะบุเ ป้า หมาย) • ไปยืม รายชือ คนอื่น ๆส่ง ่ inetgiant.com, jigsaw.com, MailCreations.com, Briefme.com, Colonize.com,, TargetMails.com• การส่ง เมล์ม ว หรือ SPAM ไม่ถ ือ เป็น E-Mail ั่
 11. 11. พรบว่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกีย วกับ คอมพิว เตอร์ พ .ศ. ่ ๒๕๕๐• มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แก่บคคลอื่นโดยปกปิด ุ หรือปลอมแปลงแหล่งทีมาของกา ่ รส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ บุคคล อื่นโดยปกติสุข ต้อ งระวางโทษปรับ
 12. 12. • ศาลนิว ยอร์ก สัง จำา คุก ชายวัย 28 ปีผ ู้ ่ ต้อ งหาคดีส ง อีเ มลขยะหลายล้า นฉบับ งาน ่ นีน อกจากติด ซัง เตมากกว่า 2 ปีแ ล้ว ยัง ้ ต้อ งเสีย ค่า ปรับ อีก เบ็ด เสร็จ 180,000 เหรีย ญสหรัฐ โดย ผูจัดการออนไลน์ 5 พฤศจิกายน 2550 ้ 15:18 น.
 13. 13. Email Marketing ที่ด ีค วรจะมี!• ส่ง เมล์ห ากับ ผู้ท ี่ค ณ รู้จ ัก อยูแ ล้ว หรือ ผูร ับ ุ ่ ้ แสดงความจำา นงในการรับ เมล์• มีส ว น "ยกเลิก (Unsubscribe)" การรับ ่ อีเ มล์• แจ้ง ผูร ับ เมล์ว ่า คุณ คือ ใคร ้• ใช้เ นื้อ หาที่เ ป็น ความจริง• เคารพสิท ธิข องผูร ับ ้• อย่า ไปแอบเอา (ดูด ) อีเ มล์ม ากจากที่อ ื่น
 14. 14. ตัว อย่า ง eMail ที่ด ี? 1. Subject Line, with Customer Name 2. Introduction ชื่อผู้รับ 3. Body Copy อีเมล์ 4. Call to action
 15. 15. Catalog Mail• Production information with shopping cart
 16. 16. Landing Page สือ โฆษณา ่Home Page Landing Page
 17. 17. Landing Pageหน้าเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ เพือนำา ่ไปสู่การปิดการขายอย่างรวดเร็ว• ใช้ค ำา พูาเดียว" ้น และเร้า ใจภายในหน้ ด กระตุ (Call to Action)• ความยาวของหน้า ควร พอดีก ับ สิ่ง ทีต ้อ งการนำา ่ เสนอ• สร้า งหัว ข้อ ทีส ร้า งความน่า ่ สนใจ• ตั้ง คำา ถาม และตอบ "อยากเพิมยอดขายให้กับ ่
 18. 18. เทคนิค การเขีย นหัว ข้อ (Headline) ให้น า สนใจ ่• เขียนข้อความให้มีความหมายชัดเจน และ ทำาตัวหนา (bold)• ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ผ่านหัวเรื่อง• ใช้คำาทีมีพลัง (ค้นพบ, เคล็ดลับ, ความลับ, รวดเร็ว, ่ Build, Fast)• ตั้งคำาถามกับผู้อ่าน “คุณต้องการเพิ่มยอดขาย ของคุณไหม?”• อย่าเขียนหัวเรื่องยาว (สั้น ชัดเจน ตรงประเด็น กระตุ้นในเกิดการอ่าน)
 19. 19. Viral Marketing การตลาดแบบ ไวรัส• ถ้าคุณได้รับเมล์นแล้วคุณ “รู้สกอยากส่งต่อให้คน ี้ ึ อื่น” แค่นี้ก็ถอว่าเป็น Viral Marketing แล้วครับ ื• เป็นการผสมพสานระหว่าง Word of mouth Marketing (การตลาดแบบปากต่อปาก) + E-Marketing บางคน เรียก Buzz Marketing – ข่าวการทานซูชิแล้วมีหนอนในสมอง, รูปภาพปุ๊กกี้, พี่บอลกับน้องทาทารูป แบบของ Viral Marketing (demo)- บทความน่าสนใจ ตลก เศร้า ด่า ex.ซ้อเจ็ด llable- Flash Animation, Games ontro- รูปภาพnc ethod U M
 20. 20. Nike ID Japan www.nikeid.com
 21. 21. www.SubservientChicken.com สั่งไก่ตัวนี้ทำา อะไรก็ได้ผ่าน เว็บ - นอน (lay down) - กระโดด (Jump)
 22. 22. Freeze Event Viral• Freeze Grand Central USA• Freeze Bangkok – MBK – BTS Station – Paragon Event Space in front building
 23. 23. รูป แบบการสื่อ สารผ่า น Viral ที่ไ ด้ ผล
 24. 24. Insightful Statistics • 89% of adults share content with friends, family and associates by e- mail • 63% of the respondents share content at least once a week • 25% share daily or almost daily • 75% forward content up to six other people • 89% have no adverse feelings to brand sponsorship • 5% refuse to share content that contains a clear brand messageBy : Sharpe Partners.
 25. 25. การประชาสัมพันธ์ผ่านเซิร์สเอ็น จิน ้ Search Engine Marketing
 26. 26. Share Of Searches: March 2008
 27. 27. Which Search Engine?29
 28. 28. Search Engine ทำา งานยัง ไง ?
 29. 29. 2. Paid Search (PPC)1. Natural Search Engine Optimization (SEO) http://adwords.google.com
 30. 30. 1. Search Engine Optimization (SEO)
 31. 31. ตัว อย่า งการเก็บ หน้า ของ Google
 32. 32. ตัว อย่า งตำา แหน่ง ที่จ ะวาง Keyword เอา TITLE ไว้ใ นหน้า เว็บ ไซต์ KEY WORDsALT IMG TAGDESCRIPTION& KEY WORDsLINKS FREQUENCY & RELEVANCY
 33. 33. สิ่ง ที่ต ้อ งหลีก เลี่ย งการทำา เว็บ ให้ต ิด Search Engine• หลีกเลียงการออกแบบเว็บไซต์ดวย ่ ้ Flash, ออกแบบด้วย เฟรม หรือ มี รูปภาพเยอะ ไม่มตัวหนังสือ ี• ขนาดไฟล์ HTML ของหน้าเว็บไซต์ไม่ ควรเกิน 32K• ควรใช้การเขียนเว็บด้วยภาษาง่าย ๆ ไม่ใช่โค๊ดทีสลับสับซ้อน ่• ควรตังชือไฟล์รูปภาพ และใส่คำา ้ ่ อธิบายให้กบภาพ (Image Alt Tag) ั
 34. 34. วิธ ีก ารเช็ก ว่า Search Engine รู้จ ัก เว็บ คุณ แค่ไ หน? ใช้คำาสั่งต่างๆ ดังนีที่ ช่องค้นหาของ Google ้ • ดูจ ำา นวนเว็บ ไซต์ท ี่อ ื่น ๆ ที่ท ำา ลิง ค์ก ลับ มาหาเว็บ คุณ link:www.yoursite.com • ดูจ ำา นวนหน้า เว็บ ที่ Google รู้จ ัก เว็บ ของคุณ (ยิ่งมาก ยิ่งดี) site:www.yoursite.com
 35. 35. เครื่อ งมือ ในการช่ว ยในการทำา SEO• เว็บทีวิเคราะห์ keyword อันดับทีสามารถแยกได้ว่าจะ ่ ่ ดู google ทีประเทศไรได้ด้วย แล้วก็เช็ค back links ่ list ด้วย ไปลองใช้ดนะครับ ู http://www.nichebot.com/ranking/• Spider Web Tools ดูรายงานผลด้านล่างสุด ทีจะบอก ่ จำานวนลิงค์ในหน้านั้นๆของคุณครับ http://www.ranks.nl/cgi-bin/ranksnl/spider/spider.cgi?lang=• เช็ก Link Popularity - เช็กว่ามีเว็บไหนลิงค์มาหาคุณ บ้าง (ยิงเยอะยิงดี Search Engine ยิงรู้จัก) ่ ่ ่ http://www.marketleap.com/publinkpop/
 36. 36. 2. Pay Per Click (Paid Search)
 37. 37. รู้จ ก Google Adwords ัhttp://adwords.google.com • เสียค่าใช้จ่ายเมือมีคน ่ คลิก Ad ของคุณ • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีสนใจ ่ สินค้าและบริการของท่าน 80 % ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทังหมด ้ • สามารถโชว์ Ad ได้ทันที หลังจากเปิด Account • กำาหนดค่าใช้จ่ายประจำา วันได้ • มี Google Keyword Tool ช่วย ในการหาคียเวิร์ดที่ ์ เกี่ยวข้องกับตลาดกลุ่มเป้า
 38. 38. 2. Paid Search (PPC)
 39. 39. การเลือ ก keyword• แหล่งที่จะ Keyword สำาหรับเว็บท่าน – Keyword อังกฤษ : http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/ – Keyword ไทย : - http://truehits.net/index_keyword.php - https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
 40. 40. Per Per Click Advertisingข้อ ดี ข้อ เสีย• มีลูกค้าได้ในเวลาไม่ถง 15 นาที ึ • ต้องเสียเงินทุกครั้งเมื่อมีคนคลิก• ผู้ชมที่คลิกในส่วน Sponsored นี้มี Ad โอกาสเป็นลูกค้ามากกว่าส่วน • ต้องใช้ทกษะที่ค่อนข้างสูงใน ั Natural Result การบริหาร Ad• แม้ว่า Search Engine จะเปลี่ยนแปลง • โอกาสที่จะถูกโกงคลิก (Click Ranking Algorithm อันดับจะคงที่อยู่ Fraud) จากคู่แข่งมีสูงมาก ถ้า เสมอ (ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี) ไม่มีระบบจัดการที่ดีพอ• สามารถเลือกจำานวน keyword ได้ ไม่จำากัด ตราบที่ keyword นั้นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ• สามารถวัดค่า ROI ได้แม่นยำาและ
 41. 41. แสดง 20 คีย ์เ วิร ์ด ทีใ ช้ค ้น หาบ่อ ย ่ ที่ส ุด
 42. 42. Wow.. 100 ways to Advertising your business online• Banner & Rich Media Advertising • Social Network Marketing• Link Exchange • Blog Marketing• Search Engine Marketing • Contextual Advertising• E-Mail Marketing • PR & Press Release• Affiliate Marketing • VDO Marketing • RSS Feed• E-Marketplace Marketing• Viral & Buzz Marketing• Raid Marketing
 43. 43. Banner มาตรฐานโฆษณาออนไลน์ด ้ว ย แบนเนอร์• โฆษณาแถบยาว และปุ่ม (Banners and Buttons) www.webmaster.or.th/tiab 728 x 90 IMU (Leader board) 468 x 60 IMU (Full Banner) 234 x 60 IMU (Half Banner) 120 x 60 IMU 88 x 31 IMU 120 x 90 IMU 125 x 125 IMU 120 x 240 IMU (Button 2) (Micro Bar) (Button 1) Square Button) (Vertical Banner)
 44. 44. 11 วิธ ีก ารออกแบบแบนเนอร์ใ ห้ไ ด้ ผล1. ขนาดยิ่งใหญ่ยงมีโอกาสการคลิกเยอะ ิ่2. เปลี่ยนแบนเนอร์บ่อย (1 แคมเปญ ควรมีอย่างน้อย แบนเนอร์ 2 แบบ)3. เน้นไอเดียหลักเพียงแค่ 1 หรือ 2 ประเด็นเท่านันก็พอ้4. ใช้คำาพูดทีจูงใจ ดึงดูดในแบนเนอร์ เช่น “กดทีน” ่ ่ ี่ “โอกาสสุดท้าย” ฟรี.! ยังเป็นคำาทีมอนุภาคมากทีสด ่ ี ่ ุ5. บริหารจัดการความยาวของตัวอักษรให้ดี ไม่ควรยาว เกินไป เดี๋ยวผู้ชมจะอ่านไม่ทน ั6. การใช้ภาพเคลื่อนไหว จะมีคนคลิกมากว่า โฆษณา ภาพนิ่ง (เคลื่อนไหวอย่างเร็ว) ทำาให้ interact ได้ เช่น มีเกมให้เล่น หรือให้เอาเมาส์คลิกเพืห้คุณสร้าbanner ได เว็บทีใ อเล่นกับ งแบนเนอร์ ่ ่ www.AdDesigner.com7. การใช้เซ็กซ์ ช่วย.. ยังไงคนก็สนใจ www.ABCbanners.com8. ใช้สสันโดดเด่น มีคนสนใจมากกว่า สีดำาๆ ถมึนๆ ี9. การออกแบบทีดี ่10. ขนาดไฟล์ของแบนเนอร์ไม่ควรใหญ่จนเกินไป
 45. 45. Link Echange : แลกลิง ค์ก ับ เว็บ ไซต์ต ่า งๆ• E-Mail ไปขออย่างสุภาพ• แลกในตำาแหน่งที่เท่าเทียมกัน (ดูขนาดของ เว็บไซต์ด้วย)• กำาหนดขนาดการแลกที่แน่นอน• ทำาหน้าแจ้งสำาหรับการขอแลกลิงค์เอาไว้• ทำาลิงค์ หรือ Banner ให้สามารถนำาไปติดได้ เลย** มีผลต่ออันดับใน Google
 46. 46. 2.0Marketing
 47. 47. 2.0 = Social Network
 48. 48. ข้อ ดี การตลาด 2.0• เปิด กว้า ง อิส ระ (Permitted) • ถูก กว่า (Less Expensive)• ผู้ใ ช้เ ป็น หลัก (Customer- • สร้า งสรรค์ (Innovative)Centered) • ได้ผ ลมากกว่า (More• มีค วามเป็น ส่ว นตัว (Personal) Effective)• เป็น สัง คม (Social) • น่า เชื่อ ถือ มากกว่า (More• กระจายออก (Distributed) Trusted)• เกี่ย วข้อ ง (Relevant) • ผลตอบแทนสูง กว่า (Higher ROI)
 49. 49. โฆษณาของคุณจะอยูใ น ่เว็บ ไซต์เ หล่านี้
 50. 50. 1 ทำา ให้ส น ค้า (บริก าร) ิ ของเราน่า พูด ถึง และ บอกต่อ I found a new noodle The chocolate lava cup in 7-11, looks cake there was yummy, have you tried unbelievable! it before?
 51. 51. e sit eb W log B a te Vlog 2 nic mu C om oo k ma rkออกสู่ B D efine Tagging unity m om Networki CSuggestion ngสาธารณะ Sh Discussion ari Co ng Doc l l ab ora um ent ti on(Go Social) Mu Vi sic Ph de o o to
 52. 52. tion iza om S st S Cu R h Up 3 Ma s A PI – SEOสร้า งสรรค์เ ทคนิค Mobile Cross-siteใหม่ๆ Port Me abilityGo innovative. me W d cas t ra Po id ck ge ing t t
 53. 53. 4 อยู่ก บ ผู้ใ ช้ ั ตลอด (เมือ เค้า ต้อ งการเรา) ่
 54. 54. เครือ งมือ ่สำา คัญการตลาด
 55. 55. Social Network Service
 56. 56. Social Network ที่น ิย มสุด ในประเทศไทย www.Hi5.com
 57. 57. Hi5 ของ SonyCyberShot
 58. 58. Hi5 ของ FHMMagazine
 59. 59. Hi5 ของ คุณ อภิส ิท ธิ์เวชชาชีว ะ
 60. 60. Hi5 ของ คุณ ระเบีย บรัต น์ พงษ์พ านิช
 61. 61. Hi5 ของ ดร.แดน เกรีย งศัก ดิ์เจริญ วงศ์ษ ัก ดิ์
 62. 62. เพื่อ นใน Hi5 ของ ดร.แดน
 63. 63. ความเห็น ใน Hi5 ของ ดร.แดน
 64. 64. Youtube - วีด ิโ อ ของ ดร.แดน
 65. 65. Web Blog ของ ดร.แดน
 66. 66. เริ่ม ต้น ง่า ยๆ กับ 2.0
 67. 67. 1. เล่น Webboard• Webboard/Forum/Discussion คือ กระดาน สำาหรับ ตั้งคำาถาม และการตอบคำาถาม• เมื่อคุณอยากรู้สิ่งใด ไม่ต้องอายที่จะถามคำาถาม• เมื่อคุณรู้สงใด จงตอบคำาถามนั้นคืนสังคม ิ่• ช่วยจัดการองค์ความรู้ (KM)
 68. 68. วิธ ีเ ล่น Webboard• หาเว็บบอร์ดที่เป็นตัวคุณ www.pantip.com
 69. 69. • เมื่อถูกใจเว็บบอร์ดที่ไหน สมัครสมาชิก และใช้งาน ได้เลย!• ตัวอย่าง – www.pantip.com : รวมบอร์ดหลายเรื่องราว – www.mthai.com : รวมบอร์ดหลายเรื่องราว (วัยรุ่น) – http://www.opdc.go.th/webboard.php : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ – www.hs6an.ob.tc : สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์
 70. 70. 2. เขีย น Blog• Blog ย่อ มาจาก WebLog• คุณ จะเขีย นอะไรก็ไ ด้ใ น Blog• มัน ไม่เ หมือ น ไดอารี่ ที่ค ณ ต้อ งเขีย นทุก วัน ุ และเขีย นเฉพาะเรื่อ งส่ว นตัว เพีย งอย่า งเดีย ว• แต่ค อ ความรู้ สิง ที่พ บ สิง ที่เ ห็น แนวคิด ของคุณ ื ่ ่
 71. 71. บล็อ ก ของคุณ สุท ธิช ัย หยุน ่http://www.oknation.net/blog/black
 72. 72. บล็อ ก ของพระกิต ติศ ัก ดิ สิร ิภ ทฺโ ทhttp://www.oknation.net/blog/kit2550/
 73. 73. บล็อ ก ใครไม่ร ู้ รู้แ ต่ว ่า น่า ไปทาน http://dunbine.exteen.com/
 74. 74. • http://blog.tarad.com• http://www.oknation.net• http://blog.nationmultimedia.com/• http://mblog.manager.co.th/• http://www.exteen.com• http://www.bloggang.com• http://www.blogger.com
 75. 75. ข้อ ดีข องการเขีย น Blog • เผยแพร่แ นวคิด /ความรู้ข องตัว เอง • สร้า งความน่า เชือ ถือ ให้ต นเอง ่ • ได้เ พื่อ นร่ว มอุด มการณ์! • รวย!!? • สำา นัก พิม พ์เ ชิญ ป็น นัก เขีย น • บทความขายได้ • โอกาสสร้า งสายสัม พัน ธ์ม ส ง ี ู
 76. 76. จบ สอบถามหรือ ดูข ้อ มูล เพิ่ม เติม http://lab.tosdn.comนายชิต พงษ์ วุท ธานัน ท์ (ฟิว ส์)Website : http://www.tosdn.comBlog : http://lab.tosdn.comE-Mail : few@tosdn.comMSN : chffew@hotmail.com
 77. 77. “Thank you”

×