خودشناسی

Ali Reza Hashemi Nekoo
Ali Reza Hashemi Nekooمدیر کسب و کار em آزمایشگاه تصدیق کیفیت نرم افزار دانشگاه تهران
‫خودشناسی‬ ‫و‬ ‫معارفه‬
‫درس‬
‫ایجاد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
www.nekoo.ir 1
‫جدید‬ ‫ترم‬ ‫بابت‬ ‫تبریک‬ ‫و‬ ‫سالم‬

‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ،‫نکو‬ ‫هاشمی‬ ‫علیرضا‬ ‫سید‬

‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫عالمه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ارشد‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندس‬

‫و‬ ‫تدریس‬ ،‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ،‫کار‬
...
www.nekoo.ir 2
‫لطفا‬
‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خودتان‬

‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬

‫ترم‬
‫چندم؟‬

‫کاری‬ ‫تجربه‬

‫دانشگاهی‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫انتظار‬

‫درس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫انتظار‬

‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫آیا‬
www.nekoo.ir 3
‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بودن‬ ‫معنادار‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬
( !
‫ک‬ ‫استفان‬
‫اوی‬
)

‫است‬ ‫مهم‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫با‬ ‫عالقه‬ ‫همسانی‬
!

‫این‬ ‫تالقی‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫معنای‬
4
‫جنبه‬
‫بوجود‬
‫آید‬ ‫می‬
:

‫من‬ ‫استعداد‬

‫من‬ ‫اشتیاق‬

‫جهان‬ ‫نیاز‬

‫دیگران‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫وجدان‬
www.nekoo.ir 4
‫استعداد‬

‫ی‬ ‫گانه‬ ‫نه‬ ‫های‬ ‫هوش‬
‫گارتنر‬
:

‫منطقی‬
-
‫ریاضی‬

‫زبانی‬
-
‫کالمی‬

‫جسمی‬
-
‫جنبشی‬

‫موسیقیایی‬

‫گرا‬‫طبیعت‬

‫فردی‬‫میان‬

‫فردی‬‫درون‬

‫فضایی‬
-
‫دیداری‬

‫گرا‬‫هستی‬
www.nekoo.ir
‫اشتیاق‬

‫زمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کاری‬
‫نمی‬
‫گذاریم‬

‫خسته‬
‫نمی‬
‫شویم‬

‫کشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬
.

‫سوال‬
:
‫شنبه‬ ‫چرا‬
‫هایی‬
‫هستند؟‬ ‫کابوس‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫جمعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬
www.nekoo.ir
‫ها‬ ‫ارزش‬

‫دهد‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫چیست؟‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خواسته‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬
.
‫بدو‬
‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫ن‬
‫نمی‬
‫نیست‬ ‫من‬ ‫بنیادین‬ ‫ارزش‬ ‫کنم‬ ‫زندگی‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫آنچه‬ ،‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫توانیم‬
.
3
‫تا‬
5
‫بنیادین‬ ‫ارزش‬
.

‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫خیر؟‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫معامله‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫مطلقا‬
‫نیستند‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫وابسته‬
.

‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬
‫شناسی‬
:

‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلوب‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫خواسته‬ ‫یک‬
(
‫الف‬ ‫ی‬ ‫پدیده‬
)

‫است؟‬ ‫مطلوب‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫چرا‬
(
‫ب‬ ‫بعلت‬
)

‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ب‬ ،‫الف‬ ‫جای‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫سوال‬ ‫حاال‬
.

‫مرحله‬ ‫در‬ ‫وقتی‬
‫چراجویی‬
‫ایم‬ ‫رسیده‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫شدیم‬ ‫متوقف‬

‫مثال‬
:
‫ولی‬ ‫دورتر‬ ‫مغازه‬ ‫از‬ ‫شیرینی‬ ‫خرید‬
‫منصف‬
‫تر‬
!
www.nekoo.ir
‫و‬ ‫بیرونی‬ ‫نیاز‬
3
‫درونی‬ ‫عامل‬

‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلساتی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
(
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫فرصت‬
)
‫پردازیم‬ ‫می‬

‫از‬
4
،‫معنادار‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عامل‬
3
‫هستند‬ ‫درونی‬ ‫عامل‬
.

‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬
3
‫هست؟‬ ‫بالغ‬ ‫و‬ ‫والد‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫عامل‬
www.nekoo.ir
‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫هدفگذاری‬

‫داری‬ ‫سرمایه‬ ‫پاردایم‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫رشته‬ ‫هدفگذاری‬
:
‫کسب‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫ارضای‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫شناخت‬
‫سود‬

‫درس‬ ‫این‬ ‫هدفگذاری‬
:
‫زندگی‬ ‫تعالی‬ ‫برای‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫تعالی‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شناخت‬

‫علی‬ ‫حضرت‬
(
‫ع‬
:)
‫المعارف‬ ‫أنفع‬ ‫النفس‬ ‫معرفة‬
www.nekoo.ir 9
‫کنید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫جمله‬
!

‫پول‬
.........
‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
.
www.nekoo.ir 10
‫تصویر‬ ‫تئوری‬
(
‫بیچ‬
،‫میشل‬ ‫و‬
1987
)
www.nekoo.ir

‫تجویزی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫تصمیمات‬ ‫برخی‬
(
‫سود‬ ‫سازی‬ ‫حداکثر‬
)
‫تبعیت‬
‫نمی‬
‫کند‬
(
‫سایمون‬
)

‫حد‬ ‫برای‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ،‫کامل‬ ‫اطالعات‬
‫سازی‬ ‫اکثر‬
‫تابع‬
‫مطلوبیت‬
‫نه‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ،‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫افراد‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ،
‫شهودی‬

‫شرایط‬ ‫در‬ ،‫توصیفی‬ ‫مدل‬
‫نااطمینانی‬
‫زمانی‬ ‫فشار‬ ‫و‬

‫شماهای‬
‫ذهنی‬
=
‫تجربیات‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ،‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫حذف‬ ‫ساده‬ ‫اصول‬

‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫اصول‬ ،‫موجود‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬

‫بیشینه‬
‫سازی‬
‫مطلوبیت‬
‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫در‬

‫دارید؟‬ ‫تجاری‬ ‫تصمیمات‬ ‫برای‬ ‫قرمزی‬ ‫خطوط‬ ‫شما‬ ‫آیا‬
11
‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫ذهنی‬ ‫تصاویر‬
www.nekoo.ir

‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬
‫ادارکی‬
(
‫لیدوم‬
،
2004
:)

‫خود‬ ‫از‬ ‫تصویر‬
:
‫فرد‬ ‫هنجارهای‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬ ،‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫اعتقادات‬
.

‫مسیر‬ ‫تصویر‬
:
‫آینده‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
.

‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫تصویر‬
:
‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
•
‫است‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫گذشته‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫شرایط‬ ‫انطباق‬
.

‫اقدام‬ ‫تصویر‬
:
‫م‬ ‫طراحی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫مسیر‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اقدامی‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫تصویر‬
‫شود‬ ‫ی‬
.

‫هدف‬
‫و‬
‫وسیله‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
.

‫مالی‬ ‫اهداف‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
12
‫مشترک‬ ‫ارزش‬ ‫ایده‬
(
‫مایکل‬
‫پورتر‬
)
www.nekoo.ir

‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫از‬
(
‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
)

‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫مثل‬ ‫حالت‬ ‫بدترین‬ ‫در‬
10
‫ثواب‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انفاق‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیب‬
‫و‬ ‫انفاق‬
10
‫اینکه‬ ‫از‬ ‫غافل‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫برابر‬
. .....

‫تا‬
‫اجتماعی‬ ‫کارآفرینی‬
(
‫اجت‬ ‫ارزش‬ ،‫اقتصادی‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طوری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫ماعی‬
‫کند‬ ‫تولید‬ ‫هم‬
)

‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مشترک‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬

‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫هم‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬
13
‫دنیای‬
‫مورب‬
(
‫حرکت‬
‫عمودی‬
‫و‬
‫افقی‬
)
www.nekoo.ir

‫فکر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫داری‬ ‫سرمایه‬ ‫پارادایم‬ ‫در‬
‫باشیم؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫ارزش‬
14
‫بگذریم‬
!
www.nekoo.ir 15
‫درسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫معارفه‬

‫هستند‬ ‫اسالیدها‬ ‫همین‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬
.

‫کالس‬ ‫در‬ ‫حضور‬
4
‫نمره‬
( .
‫شوند‬ ‫می‬ ‫تمرین‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کارگاهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫مطالب‬
)

‫مثبتی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫مشارکتتان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬
(
0.25
)
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬
.

‫درسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
:

‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صحبت‬ ‫ربع‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
‫درسی‬ ‫موضوعات‬
‫مجالت‬ ‫از‬
‫زیر‬
(
2
‫نمره‬
:)
 EntrepreneurshipTheory and Practice
 Journal of BusinessVenturing
 https://www.tandfonline.com/toc/tvec20/current

‫همراه‬ ‫به‬ ‫شخص‬ ‫اول‬ ‫فرصت‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬
‫کدهای‬
‫ترم‬ ‫ابتدای‬ ‫مقاالت‬ ‫مهم‬
(
2
‫نمره‬
)

‫ترم‬ ‫پایان‬ ‫آزمون‬
(
12
‫نمره‬
)
www.nekoo.ir 16
‫درسی‬ ‫موضوعات‬

‫و‬ ‫خالقیت‬
‫کارآفرینی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬

‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬

‫مشتری‬ ‫پروفایل‬ ‫هدفگیری‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫بازار‬ ‫شناخت‬

‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ‫تعیین‬

‫رقابتی‬ ‫موقعیت‬ ‫شناخت‬

‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلیدی‬ ‫فرضیات‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬

‫محصول‬ ‫تست‬

‫کشور‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫ارزشگذاری‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬

‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شرعی‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫قانونی‬ ‫بایدهای‬
www.nekoo.ir 17
‫چیست؟‬ ‫موضوع‬
www.nekoo.ir 18

‫چیست؟‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫موضوع‬

‫چیست؟‬ ‫کارآفرینی‬ ‫علم‬ ‫موضوع‬

‫چیست؟‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫قبل‬ ‫اسالید‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫جلسه‬ ‫این‬ ‫تکلیف‬

‫از‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫دو‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منتخب‬ ‫مجالت‬
‫عالقه‬
‫تان‬
‫انتخ‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پیشنهاد‬
‫اب‬
‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫این‬
.

‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫روبرو‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.
‫صحبت‬ ‫موردش‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫جلسه‬
‫کرد‬ ‫خواهیم‬
:
www.nekoo.ir 19
 An Opportunity for Me?The Role of Resources in
Opportunity Evaluation Decisions
 To thine own self be true: Images of self, images
of opportunity, and entrepreneurial action
 Impact of relatedness, uncertainty and slack on
corporate entrepreneurship decisions
 Taken on Faith?The Impact of Uncertainty,
Knowledge Relatedness, and Richness of
Information on Entrepreneurial Opportunity
Exploitation
1 de 19

Recomendados

معارفه و خودشناسی por
معارفه و خودشناسیمعارفه و خودشناسی
معارفه و خودشناسیAli Reza Hashemi Nekoo
114 visualizações11 slides
خودشناسی por
خودشناسیخودشناسی
خودشناسیAli Reza Hashemi Nekoo
81 visualizações9 slides
معارفه، خودشناسی و آشنایی با روش تحقیق por
معارفه، خودشناسی و آشنایی با روش تحقیقمعارفه، خودشناسی و آشنایی با روش تحقیق
معارفه، خودشناسی و آشنایی با روش تحقیقAli Reza Hashemi Nekoo
123 visualizações16 slides
معارفه و خودشناسی por
معارفه و خودشناسیمعارفه و خودشناسی
معارفه و خودشناسیAli Reza Hashemi Nekoo
133 visualizações13 slides
روش تحقیق کیفی por
روش تحقیق کیفیروش تحقیق کیفی
روش تحقیق کیفیAli Reza Hashemi Nekoo
247 visualizações28 slides
روش تحقیق کیفی por
روش تحقیق کیفیروش تحقیق کیفی
روش تحقیق کیفیAli Reza Hashemi Nekoo
107 visualizações27 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a خودشناسی

اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار por
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کاراهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کارکسب و کار شما
37 visualizações9 slides
جلسه توجیهی por
جلسه توجیهیجلسه توجیهی
جلسه توجیهیAli Reza Hashemi Nekoo
44 visualizações6 slides
روش تحقیق و تحقیقات فاوا por
روش تحقیق و تحقیقات فاواروش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاواAli Reza Hashemi Nekoo
82 visualizações26 slides
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfssuser81d2e1
16 visualizações6 slides
Knowledge management por
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge managementBijan Abdolmaleki
492 visualizações20 slides
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی por
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیاستارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیkeyvan zeynali
206 visualizações24 slides

Similar a خودشناسی(20)

اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار por کسب و کار شما
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کاراهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
کسب و کار شما37 visualizações
روش تحقیق و تحقیقات فاوا por Ali Reza Hashemi Nekoo
روش تحقیق و تحقیقات فاواروش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاوا
Ali Reza Hashemi Nekoo82 visualizações
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por ssuser81d2e1
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
ssuser81d2e116 visualizações
Knowledge management por Bijan Abdolmaleki
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Bijan Abdolmaleki492 visualizações
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی por keyvan zeynali
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیاستارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
keyvan zeynali206 visualizações
Miveonlline por pouriayarizadeh
MiveonllineMiveonlline
Miveonlline
pouriayarizadeh9 visualizações
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآور por Ashrafologhalaei Ahmadreza
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآورسازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
Ashrafologhalaei Ahmadreza861 visualizações
تئوری های مدیریت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی por Nozar Poursheikhian
تئوری های مدیریت  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینیتئوری های مدیریت  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
تئوری های مدیریت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
Nozar Poursheikhian1.5K visualizações
ارزشگذاری، آشنایی با فرشتگان و قراردادهای تامین مالی کارآفرینی por Ali Reza Hashemi Nekoo
ارزشگذاری، آشنایی با فرشتگان و قراردادهای تامین مالی کارآفرینیارزشگذاری، آشنایی با فرشتگان و قراردادهای تامین مالی کارآفرینی
ارزشگذاری، آشنایی با فرشتگان و قراردادهای تامین مالی کارآفرینی
Ali Reza Hashemi Nekoo108 visualizações
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 visualizações
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد por MohammadNajafi18
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاوردPp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
MohammadNajafi1817 visualizações
Idea to Business Model Workshop por Sohail Abbasi
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
Sohail Abbasi4.7K visualizações
How to create a successful business in biotechnology por Hosein Godazi
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnology
Hosein Godazi39 visualizações
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx por tarahomjahani
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
tarahomjahani6 visualizações
اخلاق کارمند و کارفرما por Ali Reza Hashemi Nekoo
اخلاق کارمند و کارفرمااخلاق کارمند و کارفرما
اخلاق کارمند و کارفرما
Ali Reza Hashemi Nekoo107 visualizações
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی por Iman Narimani
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازیSelf-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی
Iman Narimani106 visualizações
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16) por ghalamogroup
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
ghalamogroup3.7K visualizações
Biz dev presentation 3 por Mohammad Emaminejad
Biz dev presentation 3Biz dev presentation 3
Biz dev presentation 3
Mohammad Emaminejad110 visualizações

Mais de Ali Reza Hashemi Nekoo

7-بنگاه اقتصادی.pptx por
7-بنگاه اقتصادی.pptx7-بنگاه اقتصادی.pptx
7-بنگاه اقتصادی.pptxAli Reza Hashemi Nekoo
8 visualizações15 slides
حسن قالیباف اصل por
حسن قالیباف اصلحسن قالیباف اصل
حسن قالیباف اصلAli Reza Hashemi Nekoo
113 visualizações1 slide
فلسفه اخلاق por
فلسفه اخلاقفلسفه اخلاق
فلسفه اخلاقAli Reza Hashemi Nekoo
144 visualizações33 slides
نمونه گراندد تئوری 2 por
نمونه گراندد تئوری 2نمونه گراندد تئوری 2
نمونه گراندد تئوری 2Ali Reza Hashemi Nekoo
93 visualizações23 slides
نمونه گراندد تئوری 1 por
نمونه گراندد تئوری 1نمونه گراندد تئوری 1
نمونه گراندد تئوری 1Ali Reza Hashemi Nekoo
98 visualizações24 slides
سیستم های اطلاعات مدیریت 1 por
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1Ali Reza Hashemi Nekoo
121 visualizações11 slides

Mais de Ali Reza Hashemi Nekoo(20)

نمونه گراندد تئوری 2 por Ali Reza Hashemi Nekoo
نمونه گراندد تئوری 2نمونه گراندد تئوری 2
نمونه گراندد تئوری 2
Ali Reza Hashemi Nekoo93 visualizações
نمونه گراندد تئوری 1 por Ali Reza Hashemi Nekoo
نمونه گراندد تئوری 1نمونه گراندد تئوری 1
نمونه گراندد تئوری 1
Ali Reza Hashemi Nekoo98 visualizações
سیستم های اطلاعات مدیریت 1 por Ali Reza Hashemi Nekoo
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
Ali Reza Hashemi Nekoo121 visualizações
قسمت های مشخص شده از برنامه میدون برای تحقیقات por Ali Reza Hashemi Nekoo
قسمت های مشخص شده از برنامه میدون برای تحقیقاتقسمت های مشخص شده از برنامه میدون برای تحقیقات
قسمت های مشخص شده از برنامه میدون برای تحقیقات
Ali Reza Hashemi Nekoo56 visualizações
مدل های ارزیابی توسعه فاوا por Ali Reza Hashemi Nekoo
مدل های ارزیابی توسعه فاوامدل های ارزیابی توسعه فاوا
مدل های ارزیابی توسعه فاوا
Ali Reza Hashemi Nekoo108 visualizações
اطلاعات و نظریه شانون por Ali Reza Hashemi Nekoo
اطلاعات و نظریه شانوناطلاعات و نظریه شانون
اطلاعات و نظریه شانون
Ali Reza Hashemi Nekoo99 visualizações
کسب و کار و تامین مالی اسلامی por Ali Reza Hashemi Nekoo
کسب و کار و تامین مالی اسلامیکسب و کار و تامین مالی اسلامی
کسب و کار و تامین مالی اسلامی
Ali Reza Hashemi Nekoo68 visualizações
آشنایی با بورس و صورتهای مالی por Ali Reza Hashemi Nekoo
آشنایی با بورس و صورتهای مالیآشنایی با بورس و صورتهای مالی
آشنایی با بورس و صورتهای مالی
Ali Reza Hashemi Nekoo186 visualizações

خودشناسی

 • 2. ‫جدید‬ ‫ترم‬ ‫بابت‬ ‫تبریک‬ ‫و‬ ‫سالم‬  ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ،‫نکو‬ ‫هاشمی‬ ‫علیرضا‬ ‫سید‬  ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫عالمه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ارشد‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندس‬  ‫و‬ ‫تدریس‬ ،‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ،‫کار‬ ... www.nekoo.ir 2
 • 3. ‫لطفا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خودتان‬  ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬  ‫ترم‬ ‫چندم؟‬  ‫کاری‬ ‫تجربه‬  ‫دانشگاهی‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫انتظار‬  ‫درس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫انتظار‬  ‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫آیا‬ www.nekoo.ir 3
 • 4. ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بودن‬ ‫معنادار‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ( ! ‫ک‬ ‫استفان‬ ‫اوی‬ )  ‫است‬ ‫مهم‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫با‬ ‫عالقه‬ ‫همسانی‬ !  ‫این‬ ‫تالقی‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫معنای‬ 4 ‫جنبه‬ ‫بوجود‬ ‫آید‬ ‫می‬ :  ‫من‬ ‫استعداد‬  ‫من‬ ‫اشتیاق‬  ‫جهان‬ ‫نیاز‬  ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫وجدان‬ www.nekoo.ir 4
 • 5. ‫استعداد‬  ‫ی‬ ‫گانه‬ ‫نه‬ ‫های‬ ‫هوش‬ ‫گارتنر‬ :  ‫منطقی‬ - ‫ریاضی‬  ‫زبانی‬ - ‫کالمی‬  ‫جسمی‬ - ‫جنبشی‬  ‫موسیقیایی‬  ‫گرا‬‫طبیعت‬  ‫فردی‬‫میان‬  ‫فردی‬‫درون‬  ‫فضایی‬ - ‫دیداری‬  ‫گرا‬‫هستی‬ www.nekoo.ir
 • 6. ‫اشتیاق‬  ‫زمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نمی‬ ‫گذاریم‬  ‫خسته‬ ‫نمی‬ ‫شویم‬  ‫کشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ .  ‫سوال‬ : ‫شنبه‬ ‫چرا‬ ‫هایی‬ ‫هستند؟‬ ‫کابوس‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫جمعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ www.nekoo.ir
 • 7. ‫ها‬ ‫ارزش‬  ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫چیست؟‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خواسته‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ . ‫بدو‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫ن‬ ‫نمی‬ ‫نیست‬ ‫من‬ ‫بنیادین‬ ‫ارزش‬ ‫کنم‬ ‫زندگی‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫آنچه‬ ،‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫توانیم‬ . 3 ‫تا‬ 5 ‫بنیادین‬ ‫ارزش‬ .  ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫خیر؟‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫معامله‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مطلقا‬ ‫نیستند‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ .  ‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫شناسی‬ :  ‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلوب‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫خواسته‬ ‫یک‬ ( ‫الف‬ ‫ی‬ ‫پدیده‬ )  ‫است؟‬ ‫مطلوب‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ( ‫ب‬ ‫بعلت‬ )  ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ب‬ ،‫الف‬ ‫جای‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫سوال‬ ‫حاال‬ .  ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫چراجویی‬ ‫ایم‬ ‫رسیده‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫شدیم‬ ‫متوقف‬  ‫مثال‬ : ‫ولی‬ ‫دورتر‬ ‫مغازه‬ ‫از‬ ‫شیرینی‬ ‫خرید‬ ‫منصف‬ ‫تر‬ ! www.nekoo.ir
 • 8. ‫و‬ ‫بیرونی‬ ‫نیاز‬ 3 ‫درونی‬ ‫عامل‬  ‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلساتی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ( ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ) ‫پردازیم‬ ‫می‬  ‫از‬ 4 ،‫معنادار‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عامل‬ 3 ‫هستند‬ ‫درونی‬ ‫عامل‬ .  ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬ 3 ‫هست؟‬ ‫بالغ‬ ‫و‬ ‫والد‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫عامل‬ www.nekoo.ir
 • 9. ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫هدفگذاری‬  ‫داری‬ ‫سرمایه‬ ‫پاردایم‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫رشته‬ ‫هدفگذاری‬ : ‫کسب‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫ارضای‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫شناخت‬ ‫سود‬  ‫درس‬ ‫این‬ ‫هدفگذاری‬ : ‫زندگی‬ ‫تعالی‬ ‫برای‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫تعالی‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شناخت‬  ‫علی‬ ‫حضرت‬ ( ‫ع‬ :) ‫المعارف‬ ‫أنفع‬ ‫النفس‬ ‫معرفة‬ www.nekoo.ir 9
 • 10. ‫کنید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫جمله‬ !  ‫پول‬ ......... ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ . www.nekoo.ir 10
 • 11. ‫تصویر‬ ‫تئوری‬ ( ‫بیچ‬ ،‫میشل‬ ‫و‬ 1987 ) www.nekoo.ir  ‫تجویزی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫تصمیمات‬ ‫برخی‬ ( ‫سود‬ ‫سازی‬ ‫حداکثر‬ ) ‫تبعیت‬ ‫نمی‬ ‫کند‬ ( ‫سایمون‬ )  ‫حد‬ ‫برای‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ،‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫اکثر‬ ‫تابع‬ ‫مطلوبیت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ،‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫افراد‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ، ‫شهودی‬  ‫شرایط‬ ‫در‬ ،‫توصیفی‬ ‫مدل‬ ‫نااطمینانی‬ ‫زمانی‬ ‫فشار‬ ‫و‬  ‫شماهای‬ ‫ذهنی‬ = ‫تجربیات‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ،‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫حذف‬ ‫ساده‬ ‫اصول‬  ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫اصول‬ ،‫موجود‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬  ‫بیشینه‬ ‫سازی‬ ‫مطلوبیت‬ ‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫در‬  ‫دارید؟‬ ‫تجاری‬ ‫تصمیمات‬ ‫برای‬ ‫قرمزی‬ ‫خطوط‬ ‫شما‬ ‫آیا‬ 11
 • 12. ‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫ذهنی‬ ‫تصاویر‬ www.nekoo.ir  ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫ادارکی‬ ( ‫لیدوم‬ ، 2004 :)  ‫خود‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ : ‫فرد‬ ‫هنجارهای‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬ ،‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫اعتقادات‬ .  ‫مسیر‬ ‫تصویر‬ : ‫آینده‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ .  ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫تصویر‬ : ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ • ‫است‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫گذشته‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫شرایط‬ ‫انطباق‬ .  ‫اقدام‬ ‫تصویر‬ : ‫م‬ ‫طراحی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫مسیر‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اقدامی‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫تصویر‬ ‫شود‬ ‫ی‬ .  ‫هدف‬ ‫و‬ ‫وسیله‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ .  ‫مالی‬ ‫اهداف‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ 12
 • 13. ‫مشترک‬ ‫ارزش‬ ‫ایده‬ ( ‫مایکل‬ ‫پورتر‬ ) www.nekoo.ir  ‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫از‬ ( ‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ )  ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫مثل‬ ‫حالت‬ ‫بدترین‬ ‫در‬ 10 ‫ثواب‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انفاق‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیب‬ ‫و‬ ‫انفاق‬ 10 ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫غافل‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫برابر‬ . .....  ‫تا‬ ‫اجتماعی‬ ‫کارآفرینی‬ ( ‫اجت‬ ‫ارزش‬ ،‫اقتصادی‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طوری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ماعی‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫هم‬ )  ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مشترک‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬  ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫هم‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬ 13
 • 14. ‫دنیای‬ ‫مورب‬ ( ‫حرکت‬ ‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ) www.nekoo.ir  ‫فکر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫داری‬ ‫سرمایه‬ ‫پارادایم‬ ‫در‬ ‫باشیم؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫ارزش‬ 14
 • 16. ‫درسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫معارفه‬  ‫هستند‬ ‫اسالیدها‬ ‫همین‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ .  ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حضور‬ 4 ‫نمره‬ ( . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تمرین‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کارگاهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫مطالب‬ )  ‫مثبتی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫مشارکتتان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ( 0.25 ) ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ .  ‫درسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ :  ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صحبت‬ ‫ربع‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫درسی‬ ‫موضوعات‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ( 2 ‫نمره‬ :)  EntrepreneurshipTheory and Practice  Journal of BusinessVenturing  https://www.tandfonline.com/toc/tvec20/current  ‫همراه‬ ‫به‬ ‫شخص‬ ‫اول‬ ‫فرصت‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫کدهای‬ ‫ترم‬ ‫ابتدای‬ ‫مقاالت‬ ‫مهم‬ ( 2 ‫نمره‬ )  ‫ترم‬ ‫پایان‬ ‫آزمون‬ ( 12 ‫نمره‬ ) www.nekoo.ir 16
 • 17. ‫درسی‬ ‫موضوعات‬  ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫کارآفرینی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬  ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬  ‫مشتری‬ ‫پروفایل‬ ‫هدفگیری‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫بازار‬ ‫شناخت‬  ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ‫تعیین‬  ‫رقابتی‬ ‫موقعیت‬ ‫شناخت‬  ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلیدی‬ ‫فرضیات‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬  ‫محصول‬ ‫تست‬  ‫کشور‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫ارزشگذاری‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬  ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شرعی‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫قانونی‬ ‫بایدهای‬ www.nekoo.ir 17
 • 18. ‫چیست؟‬ ‫موضوع‬ www.nekoo.ir 18  ‫چیست؟‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫موضوع‬  ‫چیست؟‬ ‫کارآفرینی‬ ‫علم‬ ‫موضوع‬  ‫چیست؟‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫قبل‬ ‫اسالید‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
 • 19. ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫تکلیف‬  ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منتخب‬ ‫مجالت‬ ‫عالقه‬ ‫تان‬ ‫انتخ‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اب‬ ‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫این‬ .  ‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫روبرو‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫صحبت‬ ‫موردش‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫جلسه‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ : www.nekoo.ir 19  An Opportunity for Me?The Role of Resources in Opportunity Evaluation Decisions  To thine own self be true: Images of self, images of opportunity, and entrepreneurial action  Impact of relatedness, uncertainty and slack on corporate entrepreneurship decisions  Taken on Faith?The Impact of Uncertainty, Knowledge Relatedness, and Richness of Information on Entrepreneurial Opportunity Exploitation