O slideshow foi denunciado.

Tài nguyên cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt | Vietnamese Resources for Children with Special Needs

1

Compartilhar

Próximos SlideShares
Issue11
Issue11
Carregando em…3
×
1 de 22
1 de 22

Tài nguyên cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt | Vietnamese Resources for Children with Special Needs

1

Compartilhar

Tài nguyên cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Tài nguyên cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Federation for Children with Special Needs

Livros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

Tài nguyên cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt | Vietnamese Resources for Children with Special Needs

 1. 1. Nguồn tài nguyên sẵn có để hổ trợ cho trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt Resources Available In Support of Children with Special Needs Mary Castro Summers, Family TIES of Massachusetts-Cầu nối các gia đình Oanh Bui, Parent Training and Information Center, FCSN CẦU NỐI CÁC GIA ĐÌNH - HÃY TĂNG CƯỜNG HỔ TRỢ LẪN NHAU FAMILY TIES: TOGETHER IN ENHANCING SUPPORT Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 1
 2. 2. Một phần quan trọng của việc làm Cha làm Mẹ là An important part of being a parent means Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 2 ♥ listening for your child’s vision, ♥ lắng nghe ước mơ của con mình, ♥ believing that it is possible, ♥ Tin tưởng là mọi thứ có thể được and và ♥using it as a guiding star. ♥sử dụng nó như kim chỉ nam. Janet Vohs, Mother of Jessica Vohs and Staff, Federation for Children with Special Needs Janet Vohs, Mẹ của Jessica Vohs và Nhân viên Liên bang Trẻ em Cần sự Trợ giúp Đặc biệt
 3. 3. Federation for Children with Special Needs Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt . Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 3 The Federation for Children with Special Needs Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt The Federation for Children with Special Needs advocates for quality education, strong parent participation and access to quality health care services for all children, especially those with disabilities Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt biện hộ cho chất lượng giáo dục, tăng cường sự tham gia của phụ huynh cũng như giúp tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả các trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.
 4. 4. Specific projects at the Federation for Children with Special Needs Một số dự án của Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 4 Parent Training and Information (PTI) Trung Tâm Đào Tạo và Cung Cấp Thông Tin Cho Phụ Huynh (PTI) The Parent Training and Information Center (PTI) provides information, support, technical assistance and workshops on special education to Massachusetts families who have children with disabilities and the professionals who work with them. Trung Tâm cung cấp thông tin, và tổ chức hội thảo về giáo dục đặc biệt cho các gia đình có con khuyết tật và cho các nhà chuyên môn làm việc với gia đình. Nếu có câu hỏi thắc mắc liên quan đến IEP và chương trình giáo dục đặc biệt, phụ huynh có thể gọi điện đến 617-399-8328. Family TIES of Massachusetts Cầu Nối Gia Đình Bang Massachusetts Family TIES of Massachusetts provides information and referral services, emotional support, trainings, and parent-to-parent matching to families of children and youth with special needs. Families needing assistance in Vietnamese, you can call 1-800-905- 8437. Cầu Nối Gia Đình Bang Massachusetts cung cấp thông tin và các dịch vụ hổ trợ về mặt tình cảm. Cầu Nối Gia Đình Bang Massachusetts còn có chương trình kết nối phụ huynh với phụ huynh - là chương trình kết nối những phụ huynh có cùng hoàn cảnh với nhau. Hãy gọi số 1-800-905-8437. Khi gọi điện đến số máy này, phụ huynh để lại tin nhắn nói tiếng Việt, sẽ có nguời Việt gọi lại cho phụ huynh.
 5. 5. Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 5 Specific projects at the Federation for Children with Special Needs Một số dự án của Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt Massachusetts Family Voices Tiếng Nói Các Gia Đình Bang Massachusetts Do you have questions or concerns about your child’s eligibility for MassHealth or private insurance and the coverage that they can provide for your child with special needs? Call the MA Family- to-Family Health Information Center for free assistance. Nếu bạn có thắc mắc gì về các điều kiện đuợc huởng Masshealth, bảo hiểm tư cũng như các dịch vụ mà bảo hiểm có thể chi trả cho người khuyết tật. Hãy gọi đến Trung tâm Thông tin Sức khỏe Gia đình để nhận được trợ giúp miễn phí, số 1-800-331-0688 ext. 301 Massachusetts Center for Family and Community Engagement Trung Tâm Cộng Đồng và Gia Đình How can families partner with schools to help students succeed? This program provides information, resources and training to help families and schools work together. Call the Massachusetts Center for Family and Community Engagement to learn more about partnering with your school. Làm thế nào gia đình có thể làm việc cùng với nhà truờng để giúp học sinh thành công? Chương trình này hợp tác với phụ huynh, thầy cô giáo và các thành viên trong cộng đồng để cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức các lớp đào tạo nhằm giúp phụ huynh biết cách làm việc hợp tác hiệu quả hơn với nhà trường.
 6. 6. Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 6 Specific projects at the Federation for Children with Special Needs Một số dự án của Liên Bang Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt Visions of Community Conference Hội Thảo Viễn Ảnh của Cộng Đồng This annual conference is held in March at the Seaport World Trade Center in Boston and features many workshops on a range of topics including the IEP process, advocacy, transition, and recreation. It includes more than 75 exhibitors and is a great opportunity to network with other families, professionals and to pick up free resources. Most conference activities are not only provided in English but also Cantonese, Mandarin, Portuguese, Somali, Spanish and Vietnamese. Hội thảo hàng năm này thường tổ chức vào tháng 3 tại Seaport World Trade center ở Boston. Tại hội thảo, phụ huynh có thể học thêm nhiều kiến thức liên quan đến quá trình thiết kế IEP, kĩ năng biện hộ, lên kế hoạch chuyển tiếp và thông tin giải trí cho các con của mình. Hội thảo hàng năm thu hút hơn 75 công ty và tổ chức đến triển lãm. Đây là cơ hội tốt để kết nối với phụ huynh, với các nhà chuyên môn, và nhận được nhiều nguồn tài nguyên miễn phí. Hầu hết các hoạt động tại hội thảo được tổ chức bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Tàu, Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Tiếng Việt.
 7. 7. Có các dịch vụ nào khác cho gia đình có con cần sự trợ giúp đặc biệt? 7Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Are there more services for families of children with special needs?
 8. 8. Có nhiều chương trình hổ trợ tại Massachusetts! 8Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 There are many more programs in Massachusetts!
 9. 9. Bộ Y Tế Công bang Massachusetts Massachusetts Department of Public Health –– 9Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 DPH DPH Early Intervention Programs Chương trình can thiệp sớm (dưới 3 tuổi) Regional Consultation Program Chương trình Tư Vấn vùng Early Intervention Parent Leadership Project Dự Án Cha Mẹ Lãnh Đạo-Chương trình Can thiệp sớm Community Support Line (800-882-1435) Đường dây hổ trợ Cộng Đồng (800-882-1435) Care Coordination Program Chương trình Điều phối Chăm sóc Catastrophic Illness in Children Relief Fund Quỹ Cứu trợ cho Trẻ em MASSTART MASSTART Medical Review Team Đội ngũ đánh giá về Y khoa Pediatric Palliative Care Program Chương trình Chăm sóc trẻ em
 10. 10. Bảo hiểm Sức khỏe cho Trẻ cần sự trợ giúp đặc biệt Health Insurance for Children with Special Health Care Needs 10Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 DPH Community Support Line shares information about MassHealth programs intended to assure that all child have insurance coverage for their basic medical needs: Đường dây hổ trợ cộng đồng của Bộ Y Tế công cộng chia sẻ thông tin về các chương trình Masshealth có nhằm đảm bảo trẻ có bảo hiểm chi trả cho nhu cầu y tế cơ bản nhất Kaileigh Mulligan Program Chương trình cho trẻ bị nặng cần y tá chăm sóc hoặc chỉ dựa vào các máy móc y khoa trợ sống MasshHealth CommonHealth Chương trình bảo hiểm của bang, không dựa vào thu nhập và chỉ dựa vào bệnh lý của trẻ. Premium Assistance Program (MSPCA) Chương trình hổ trợ phụ huynh trả tiền premium đóng cho bảo hiểm tư Children’s Medical Security Plan Chương trình bảo hiểm cơ bản nhất cho các em bé mà không thỏa điều kiện về di trú CALL THE DPH COMMUNITY SUPPORT LINE: 800-882-1435 or MASS FAMILY VOICE: 1-800-331-0688 ext. 301 Gọi đến số: 800-882-1435 để xin thông tin. Hoặc MASS FAMILY VOICE: 1-800-331- 0688 ext. 301
 11. 11. Các dịch vụ mà Masshealth có thể chi trả cho gia đình có con cần sự trợ giúp đặc biệt Services available for families of individuals with special needs through MassHealth 11Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 MassHealth MassHealth Early Intervention Can thiệp sớm (dưới 3 tuổi) Personal Care Attendant (PCA) Hổ trợ cá nhân (người đến giúp thêm cho gia đình chăm người bệnh trong vấn đề vệ sinh cá nhân) Rehabilitation and Therapy services (physical, occupational, speech) Trị liệu và các dịch vụ phục hồi chức năng (vật lý trị liệu, chức năng trị liệu, ngôn ngữ trị liệu) Home Health Care Chăm sóc tại nhà (các em bị bệnh nặng) Private Duty Nurse Services Y tá riêng (các em cần phải có y tá để chăm sóc, G- tube…) Long-term Care in a Medical facility (nursing home, hospital, etc.) Chăm sóc lâu dài tại các cơ sở chăm sóc y khoa (nhà dưỡng lão, bệnh viện…) Durable Medical Equipment (DME) Các thiết bị hổ trợ y khoa bền vững (máy nói, máy trợ tim…) Adult foster care, adult day health care, and day habilitation services Các dịch vụ chăm sóc cho người lớn tuổi
 12. 12. Các dịch vụ mà MassHealth có thể chi trả cho gia đình có con cần sự trợ giúp đặc biệt Services available for families of individuals with special needs through MassHealth 12Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 MassHealth/CBHI MassHealth/CBHI In-Home Therapy (IHT) Là chương trình trị liệu tại nhà dựa trên ưu điểm của người bệnh và gia đình, nhằm giúp cải thiện khả năng gia đình có thể cung cấp các dịch vụ hiệu quả để hổ trợ cho trẻ/thanh niên ngay trong gia đình. Phương pháp can thiệp giúp gia đình hổ trợ thêm cho các em ngay tại gia đình, hạn chế trường hợp các em phải nhập viện hay vào các cơ sở trị liệu về tâm thần. Intensive Care Coordination (ICC) Chương trình giúp điều phối các dịch vụ theo mô hình tổng quan để giúp trẻ/thanh niên dưới 21 tuổi. In-Home Behavioral Services (IHBS) Dành cho trẻ dưới 21 tuổi có nhiều hành vi ảnh hưởng đến khả năng trẻ có thể tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng Therapeutic Mentoring (TM) Dành cho trẻ dưới 21 tuổi, được cung cấp tại nhà hoặc tại cộng đồng. Chương trình hổ trợ dựa trên ưu điểm của thanh niên giúp thanh niên cải thiện kỹ năng tự lập, giao tiếp xã hội và tự biện hộ.
 13. 13. Các dịch vụ mà MassHealth có thể chi trả cho gia đình có con cần sự trợ giúp đặc biệt Services available for families of individuals with special needs through MassHealth 13Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Mashealth/24 hour level of care Mashealth/Chăm sóc 24 giờ Emergency Service Program/Mobile Crisis Intervention (ESP/MCI) Community Crisis Stabilization (CSS) Inpatient Acute Care Mental Health Intensive Community Based Acute Treatment (ICBAT) Community Based Acute Treatment (CBAT) Acute Treatment Services (ATS) Enhanced Acute Treatment Services (E-ATS) Enhanced Acute Treatment Services (E-ATS) for adolescents Là các chương trình hổ trợ cho trẻ/thanh niên dưới 21 tuổi. Chương trình cung cấp các dịch vụ ngắn hạn tại nhà, trực tiếp với thanh niên bị khủng hoảng về mặt hành vi hoặc tâm thần. Chương trình sẽ hổ trợ giúp cho các em đánh giá, nhận ra ưu khuyết điểm của mình, giúp cân bằng cuộc sống và xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn cho các em.
 14. 14. Bộ Dịch vụ cho Người Khuyết Tật của bang Massachusetts Massachusetts Department of Developmental Services (DDS) 14Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 DDS is a State Program that provides some services to individuals with developmental delays, including flexible funding and financial support for respite services. DDS là một tổ chức của Bang cung cấp các dịch vụ cho người chậm phát triển, bao gồm cấp nguồn ngân sách linh động hoặc hổ trợ về tài chính cho việc giữ con cho các gia đình Family Support: Offers additional supports for children who have developmental delays and complex medical needs. Hổ trợ Gia đình: hổ trợ thêm cho các gia đình cần được giúp đỡ về các dịch vụ giải trí, đào tạo hoặc chi phí cho các trường hợp đặc biệt Autism Support: Coordinates activities through community support centers offering specialized services for children and adults with ASD. Hổ trợ Tự kỷ: phối hợp với các trung tâm hổ trợ cộng đồng để tổ chức hoạt động chuyên dành cho các trẻ em mắc hội chứng tự kỷ Individual Support: Provides services to adults diagnosed with intellectual disabilities, including case management, community-based day programs, and group living situations for adults. Hổ trợ Cá nhân: Cung cấp các dịch vụ cho người lớn có chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ giúp họ tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng. Contact the Project Able Office at 617-988-8132 Gọi Project Able: 617-988-8132 để có thêm thông tin
 15. 15. Bộ Y Tế Tâm Thần bang Massachusetts Massachusetts Department of Mental Health (DMH) 15Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Mission is to improve the quality of life for individuals who have serious and persistent mental health issues or severe emotional disturbance. Nhiệm vụ của DMH nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của những cá nhân bị tâm thần nghiêm trọng hoặc bị rối loạn cảm xúc nghiêm trọng Ensures access to an integrated network of effective, efficient, and culturally competent mental health services that promote consumer rights, responsibilities, rehabilitation, and recovery Đảm bảo cung cấp mạng lưới các dịch vụ sức khỏe tâm thần hiệu quả, phù hợp với văn hóa của các gia đình. Bộ y tế tâm thần luôn tôn trọng quyền, trách nhiệm, phục hồi chức năng của người tham gia chương trình Supports Parent/Professional Advocacy League (PAL), a statewide network of families, local family support groups, and professionals on behalf of children and adolescents with mental, emotional, or behavioral special needs. (617-542-7860) Hổ trợ phụ huynh và các nhà chuyên môn, có mạng lưới hổ trợ gia đình trên toàn bang, nhóm hổ trợ phụ huynh địa phương và các chuyên môn làm việc để hổ trợ trẻ em, thanh thiếu niên cần hổ trợ về sức khỏe tâm thần và hành vi. Contact: 617-626-8000 www.mass.gov/dmh Để có thêm chi tiết, vui lòng gọi 617-626-8000
 16. 16. Các chương trình khác trong cộng đồng… Even More Community Programs… 16Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Just a sampling of supports that are available Một vài chương trình hổ trợ có trong cộng đồng Mass. Commission for the Blind (MCB) and Mass. Commission for the Deaf and Hard of Hearing (MCDHoH) offer specialized services for individuals have vision or hearing impairments. MCB and MCDHoH: dành cho các cá nhân bị mù hoặc câm điếc ARCs are local programs that offer a variety of services for individuals with developmental delays, such as social and recreation opportunities, education, parent and sibling support groups, advocacy support, respite services, and more. ARCs là các tổ chức địa phương cung cấp nhiều chương trình cho người khuyết tật về trí tuệ và phát triển bao gồm các chương trình giải trí, các nhóm hổ trợ anh chị em, các dịch vụ chăm sóc trẻ… Disability Law Center offers free legal assistance and training to disabled individuals relative to special education services, accessibility, and discrimination. Trung Tâm Luật dành cho người khuyết tật cung cấp các dịch vụ hổ trợ pháp lý cho người khuyết tật gồm Luật giáo dục đặc biệt. Easter Seals offers information, assistive technology assistance, job training, and employment programs. Their Mass. Assistive Technology Loan Program has low-interest loans for AT and some housing adaptations. Easter Seals cung cấp thông tin về kỹ thuật hổ trợ; đào tạo việc làm và nghề nghiệp. Tại đây có chương trình cho thuê kỹ thuật hổ trợ và cho vay lãi xuất thấp để mua các thiết bị kỹ thuật hổ trợ hoặc sửa sang nhà đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật (vd: đường đi cho xe lăn…)
 17. 17. Ủy ban Phục Hồi Chức năng Massachusetts Rehabilitation Commission (MRC) 17Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Provides vocational training for adults with disabilities who are not supported by DDS or DMH. Đào tạo nghề cho người trưởng thành bị khuyết tật, những người không nhận được trợ giúp từ DMH hoặc DDS Offers many programs for young adults to gain skills for independent living, as well as job-related skills. Cung cấp nhiều chương trình cho người trưởng thành học được nhiều kỹ năng tự lập, kỹ năng về việc làm May financially support some aspect of participation for in-state college-based training programs Có thể hổ trợ về mặt tài chính để học sinh tham gia các lớp đào tạo tại các trường đại học công lập Project Impact offers assistance with the SSI application process. Project Impact hổ trợ cho quá trình xin SSI Contact: 617-204-3600 www.mass.gov/mrc Vui lòng liên hệ 617-204-3600 để có thêm thông tin chi tiết
 18. 18. Các Trung Tâm hổ trợ cuộc sống Tự lập Independent Living Centers (ILCs) 18Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Directed by persons with disabilities, with the purpose of empowering people with disabilities to advocate and take control of their own lives Do người khuyết tật dẫn dầu, với mục tiêu là tạo thêm sức mạnh cho người khuyết tật có thể tự biện hộ cho mình và tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho chính mình Local programming across the state Các chương trình địa phương ở toàn bang Provide advocacy services, information and referral services, peer counseling, career assessments, independent living skills training, housing assistance, and Personal Care Attendant (PCA) programs – and the all-important SSI application process. Cung cấp các dịch vụ biện hộ, thông tin và giới thiệu, tư vấn, đánh giá nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng sống tự lập, hổ trợ về nhà cửa và các chương trình người chăm sóc (PCA) cũng như hổ trợ việc xin SSI
 19. 19. An Sinh Xã Hội & SSI Social Security & SSI 19Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 SSI is financial assistance paid through the Social Security Administration for individuals with disabilities. SSI là hổ trợ về mặt tài chính được chi trả bởi văn phòng an sinh xã hội dành cho người khuyết tật Children with disabilities may apply for this program—their parents’ income and assets will determine their eligibility. Tùy thuộc vào mức thu nhập của phụ huynh mà trẻ em khuyết tật cũng có đủ điều kiện để tham gia Upon the 18th birthday, children are considered independent of their parents’ assets and have eligibility criteria based on their own assets ($2,000 limit). Khi trẻ tròn 18 tuổi, trẻ được xem là trưởng trành và có thể tự xin SSI nếu tài sản của cá nhân này không quá $2000 Reminder: Talk with an experienced attorney and financial planner about maintaining your child’s eligibility for government benefits into adulthood. Lưu ý: trao đổi với luật sư có kinh nghiệm và những nhà hoạch định tài chính về việc duy trì các phúc lợi của chính phủ khi con mình chuyển sang tuổi trưởng thành.
 20. 20. Phụ Huynh sẽ đi đâu từ đây? Where can parents go from here? 20Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Get to know the advocacy programs that can assist you in making your voice heard by government representatives. Tìm hiểu thêm về các chương trình biện hộ giúp phụ huynh có cơ hội trao đổi với các nhà làm luật lắng nghe khó khăn của mình Learn about programs like Family Voices, Mass. Families Organizing for Change, ArcMass, and Mass. Family Voices. Tìm hiểu thêm các chương trình như Family Voices, Mass. Families Organizing for Change, ArcMass, và Mass Family Voices. Introduce your family to representatives of local, state, and national government. Giới thiệu gia đình mình với những nhà làm luật của địa phương, tiểu bang và quốc hội PARENTS are the experts when it comes to their children. It is through their efforts that their child’s and family’s needs will be understood. Cha mẹ là chuyên gia chính khi nói về con của mình. Nếu phụ huynh cố gắng nỗ lực cho mọi người biết mình cần giúp gì, thì mọi người mới biết để giúp Encourage parents to contact Family TIES for help to define their challenges and identify solutions. Phụ huynh nên liên hệ chương trình Family TIES - Cầu Nối các gia đình để chia sẻ, yêu cầu giúp đỡ và tìm hiểu thêm về các chương trình tại địa phương có thể hổ trợ thêm cho phụ huynh
 21. 21. Lời khuyên cuối cho phụ huynh Final Words of Advice for Parents 21Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014 Remember that your child is a child first, whose special needs are a distant second thought. Nhớ là con của mình là một đứa trẻ. Nhìn chúng là một đứa trẻ trước, sau đó mới đến các nhu cầu bệnh tật của chúng Find time in every day to cherish the love of your child. There is nothing quite like it. Dành quỹ thời gian mỗi ngày để xây dựng tình yêu với con mình. Sẽ chẳng có gì có thể so sánh được tình yêu thương dành cho các con cả. Aim for the moon when it comes to your child’s dreams…if you fail, at least you’ll be land among the stars. Mục tiêu là luôn nghĩ đến ước mơ mình có cho các con, “dù cho mình chưa biến những ước mơ đó thành sự thật, hay dù cho mình thất bại, mình vui là mình đã làm hết những gì có thể cho các con.”
 22. 22. Liên hệ Family TIES Contact Family TIES of Massachusetts! Điện thoại số 1-800-905-TIES (8437) Hoặc Visit our website at Vào trang web này để có thêm thông tin www.massfamilyties.org 22Family TIES of Massachusetts: A project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health and Nutrition. March 2014

Notas

 • Early Intervention Programs: Supportive services for children from birth to 3 years of age who have developmental delays or are at risk for same
  Regional Consultation Program: Additional supports for children with complex medical needs while enrolled in the Early Intervention system
  Early Intervention Parent Leadership Project: Offers leadership training, advocacy skills, and family involvement for parents who have contact with the Early Intervention system
  Screening tests are designed to identify infants shortly after birth for a list of conditions that are treatable, but not clinically evident in the newborn period.
  If a child has a Positive Screening Test, they are referred to their pediatrician for testing and further follow-up.
  Community Support Line: 800-882-1435: Offers information, technical assistance, and referral for families of children with special health care needs
  Care Coordination Program: Connects children with special health care needs with appropriate services and resources in a coordinated effort to achieve good health
  Catastrophic Illness in Children Relief Fund: Financial assistance (through reimbursement) for families who have extraordinary out-of-pocket expenses relating to their child’s special health care needs
  MASSTART
  Information and training for school personnel relative to a child’s complex health conditions and technology needs
  Medical Review Team: Certifies medical and developmental eligibility for pediatric nursing home and skilled nursing facilities admissions through an evaluation and review process
  Pediatric Palliative Care Program: Offers supportive services to families of children whose chronic health conditions are life-limiting
 • What is the Kaileigh Mulligan Home Care Program? The Kaileigh Mulligan program is a home care program for severely disabled children who require skilled nursing care or are dependent on assistive technology. It does not count parent income or assets in determining financial eligibility. This program allows children to receive care at home that is equal to the level of care they would receive in a nursing home or other medical facility.
  What is CommonHealth? CommonHealth is comprehensive health insurance similar to MassHealth Standard, for eligible disabled adults and disabled children through age 18 who cannot get MassHealth Standard because their incomes are too high.
  CMSA: The Children's Medical Security Plan (CMSP) is a program that provides certain uninsured children and adolescents with primary and preventive medical and dental coverage.
  MSCPA is one of five MassHealth Premium Assistance programs. MSCPA provides financial assistance to families who have a family member with MassHealth Standard or Mass‐Health CommonHealth and who pay other health insurance premiums.
 • What is the Kaileigh Mulligan Home Care Program? The Kaileigh Mulligan program is a home care program for severely disabled children who require skilled nursing care or are dependent on assistive technology. It does not count parent income or assets in determining financial eligibility. This program allows children to receive care at home that is equal to the level of care they would receive in a nursing home or other medical facility.
  What is CommonHealth? CommonHealth is comprehensive health insurance similar to MassHealth Standard, for eligible disabled adults and disabled children through age 18 who cannot get MassHealth Standard because their incomes are too high.
  CMSA: The Children's Medical Security Plan (CMSP) is a program that provides certain uninsured children and adolescents with primary and preventive medical and dental coverage.
  MSCPA is one of five MassHealth Premium Assistance programs. MSCPA provides financial assistance to families who have a family member with MassHealth Standard or Mass‐Health CommonHealth and who pay other health insurance premiums.
 • The Children's Behavioral Health Initiative (CBHI) is an interagency initiative of the Commonwealth's Executive Office of Health and Human Services whose mission is to strengthen, expand, and integrate Massachusetts state services into a comprehensive, community-based system of care to ensure that families and their children with significant behavioral, emotional, and mental health needs obtain the services necessary for success in home, school, and community. Six services – described below – have been developed and implemented to meet this mission.
  INTENSIVE CARE COORDINATION (ICC) is delivered by a Community Service Agency (CSA) and provides care coordination through the Wraparound care planning process for youth under the age of 21 who have been diagnosed with a serious emotional disturbance (SED). A Care Coordinator works with the youth, family/caregiver(s), supports, providers, schools, state agencies, and others who play a key role in the youth's life. The Care Coordinator works with those identified to facilitate the development of a care planning team for the youth, and together this team comes up with an Individual Care Plan to address the youth's needs and support the goals identified by the youth and family/caregiver.Access to Service: Direct access - referrals are made through any individual or agency (i.e., self, provider, state agency, school, etc.).
  FAMILY SUPPORT AND TRAINING (FS&T) provides a structured, one-to-one, strength-based relationship between a Family Partner and a parent/caregiver of a youth under 21. The purpose of this service is for resolving or ameliorating the youth's emotional and behavioral needs by improving the capacity of the parent/caregiver to parent the youth. FS&T aims to improve the youth's functioning in the community or support the youth's return to the community via work with the caregiver. Services may include education; assistance in navigating the child-serving systems (DCF, education, mental health, juvenile justice, etc.); fostering empowerment, including linkages to peer/parent support and self-help groups; assistance in identifying formal and community resources (e.g., after-school programs, food assistance, summer camps, etc.); and support, coaching, and training for the parent/caregiver.Access to Service: Referrals are made solely through one of the Clinical Hub Services of Intensive Care Coordination (ICC), In-Home Therapy (IHT), or Outpatient Therapy.
  IN-HOME THERAPY SERVICES (IHT) is a structured, consistent, strength-based therapeutic relationship between a licensed clinician and the youth (under the age of 21) and family for the purpose of treating the youth's behavioral health needs, including improving the family's ability to provide effective support for the youth to promote his/her healthy functioning within the family. Interventions are designed to enhance and improve the family's capacity to improve the youth's functioning in the home and community and may prevent the need for the youth's admission to an inpatient hospital, psychiatric residential treatment facility, or other treatment setting.
 • MOBILE CRISIS INTERVENTION (MCI) is the youth-serving (under the age of 21) component of an Emergency Services Program (ESP) provider. MCI provides a short-term service that is a mobile, onsite, face-to-face, therapeutic response to a youth experiencing a behavioral health crisis for the purpose of identifying, assessing, treating, and stabilizing the situation and reducing immediate risk of danger to the youth or others consistent with the youth's risk management/safety plan, if one exists. This service is provided 24 hours a day, 7 days a week and includes: a crisis assessment; engagement in a crisis planning process which may result in the development/update of one or more Crisis Planning Tools (Safety Plan, Advance Communication to Treatment Providers, Supplements to Advance Communication and Safety Plan, Companion Guide for Providers on the Crisis Planning Tools for Families) that contain information relevant to and chosen by the youth and family; up to 7 days of crisis intervention and stabilization services including: onsite, face-to-face, therapeutic response, psychiatric consultation, and urgent psychopharmacology intervention, as needed; and referrals and linkages to all medically necessary behavioral health services and supports, including access to services along the behavioral health continuum of care. For youth who are receiving Intensive Care Coordination (ICC), MCI staff will coordinate with the youth's ICC Care Coordinator throughout the delivery of the service. MCI also will coordinate with the youth's primary care physician, any other care management program, or other behavioral health providers providing services to the youth throughout the delivery of the service.Access to Service: Any individual or agency (i.e., MBHP Member, provider, state agency, school, etc.) may contact or may refer someone to an ESP (Emergency Service Provider) for evaluation.
  IN-HOME BEHAVIORAL SERVICES (IHBS) addresses a youth's (under 21) behaviors that interfere with successful functioning in the community. Services are delivered by one or more members of a team consisting of professional and paraprofessional staff via a combination of Behavior Management Therapy and Behavior Management Monitoring.Access to Service: Referrals are made solely through one of the Clinical Hub Services of Intensive Care Coordination (ICC), In-Home Therapy (IHT), or Outpatient Therapy.
  Behavior Management Therapy includes a behavioral assessment (observing the youth's behavior, antecedents of behaviors, and identification of motivators) and the development of a highly specific behavior plan with interventions that are designed to diminish, extinguish, or improve specific behaviors related to the youth's behavioral health condition(s). Supervision and coordination of interventions, and training other interveners to address specific behavioral objectives or performance goals are provided.
  Behavior Management Monitoring includes implementation of the behavior plan developed by the Behavior Management Therapist as well as monitoring of the youth's behavior and reinforcing implementation of the behavior plan by the caregiver(s). Also included is progress reporting back to the Behavior Management Therapist on implementation of the behavior plan and progress toward behavioral objectives or performance goals so that the behavior plan may be modified as needed.
  THERAPEUTIC MENTORING SERVICES (TM) are provided to youth (under the age of 21) in any setting where the youth resides, such as the home (including foster homes and therapeutic foster homes), and in other community settings such as school, child care centers, or respite settings. TM offers structured, one-to-one, strength-based support services between a therapeutic mentor and a youth for the purpose of addressing daily living, social, and communication needs. TM services include supporting, coaching, and training the youth in age-appropriate behaviors, interpersonal communication, problem-solving and conflict resolution, and relating appropriately to other children and adolescents, as well as adults, in recreational and social activities. TM promotes a youth's success in navigating various social contexts, learning new skills, and making functional progress in the community.Access to Service: Referrals are made solely through one of the Clinical Hub Services of Intensive Care Coordination, In-Home Therapy, or Outpatient Therapy.
 • ×