MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)

DR. DRITA KONXHELI
PROVIME
MENAXHMENTI FINANCIAR
DR. DRITA KONXHELI 1
1. Ecuritë e parasë nga aktivitetet operative, aktivitetet investive dhe aktivitetet e
financimit pasqyrohen nëpërmjet:
a) Pasqyrës së suksesit,
b) Pasqyrës së rrjedhës së parasë,
c) Bilancit të gjendjes
d) Raporteve financiare.
2. Devijimi standard dhe variacioni i kthimit të aseteve pa risk është:
a) I barabartë me 1,
b) I barabartë me zero,
c) Infinit (I pa kufi),
d) Nuk mund të parashihet.
3. Çfarë është koeficienti β, beta? Çfarë kuptoni me koeficientin beta 0.5, 1 dhe 1.5?
Koeficienti Beta mat normën e fitimit të portofolios të letrave me vlerë në lidhje me
normën e fitimit të tregut. Beta është matëse e riskut sistematik (të padiversifikueshëm)
të portofolios.
4. Përgjegjësi e thesarit të një firme është (rretho të saktat):
a) Pagimi i dividendit,
b) Menaxhimi i parasë,
c) Auditimi i brendshëm,
d) Lista e pagave,
e) Menaxhimi i sigurimeve,
f) Kontabiliteti financiar.
5. Riskun josistematik e karakterizojnë këta faktorë (rretho të saktat):
a) Luhatja e normave të interesit,
b) Efektet e konkurrencës së jashtme,
c) Efektet e rregullativës qeveritare,
d) Rënia e fuqisë blerëse e shkaktuar nga inflacioni,
e) Disponimi me lëndë të parë.
6. Kostoja e kredisë afatshkurtër varet nga (rretho të saktat):
a) Çmimi i produkteve në treg,
b) Preferencat kohore të konsumit,
c) Normat e këmbimit,
d) Inflacioni.
DR. DRITA KONXHELI 2
7. Firma “Prishtina” ka mjete rrjedhëse në vlerë prej 4.5 milion euro. Norma rrjedhëse e
likuiditetit është 1.25, ndërsa norma sipas provës acide është 0.75. Sa është niveli i
detyrimeve rrjedhëse të firmës (në milion €)?
Raporti rrjedhës =
Mjetet rrjedhëse
Detyrimet rrjedhëse
Detyrimet rrjedhëse =
Mjetet rrjedhëse
Raporti rrjedhës
=
4.5
1.25
= 𝟑. 𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧ë €
8. Kalkuloni vlerën aktuale të 1,000 € të cilat do t’i pranoni pas 8 viteve. Supozojmë se
norma e interesit është 7%.
PV =
FVn
(1 + i)n
=
1000
(1 + 7 %)8
=
1000
(1 + 0.07)8
=
1000
(1.07)8
=
1000
1.718
= 𝟓𝟖𝟐 €
9. Llogaritni fondet e nevojshme shtesë për një firmë, sipas këtyre të dhënave të
pasqyrave financiare, kur shfrytëzohen plotësisht kapacitetet:
Shitjet vijuese 1,200,000 euro
Shitjet e planifikuara me rritje prej 25%
Mjetet e lidhura drejtpërsëdrejti me shitjet 2,000,000 euro
Detyrimet e lidhura drejtpërsëdrejti me shitjet 400,000 euro
E ardhura neto 210,000 euro
Norma e mbajtjes 70%
Hapi 1: S1 = S0 (1 + g) = 1200000 x (1 + 25%) = 150,0000
Hapi 2: PM =
Të ardhurat neto
Shitjet
=
210000
1200,000
= 0.175
Hapi 3: EFN =
A0
S0
x (S1 − S0) −
L0
S0
x (S1 − S0) − (PM) x (S1) x (b)
=
2000000
1200000
x (1500000 − 1200000) −
400000
1200000
x (1500000 − 1200000)
− (0.175) x (1500000) x (0.7)
= 1.66 x (300000) − 0.33 x (300000) − 183750
= 498000 − 99000 − 183750
= 𝟐𝟏𝟓. 𝟐𝟓𝟎
DR. DRITA KONXHELI 3
10. Kompania “Evropa” ka këtë rezultat përfundimtar për dy vitet pasuese:
Viti 1 Viti 2
Qarkullimi 70,000 100,000
Kosto e shitjes 42,000 55,000
Shpenzimet e veprimtarisë 21,000 35,000
Analizoni profitin marxhinal bruto dhe profitin marxhinal neto për vitin e parë
Hapi 1: Fitimi bruto = Shitjet − KMSH = 70000 − 42000 = 𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎
Fitimi neto = Shitjet − KMSH − Shpenz. e vepr. = 70000 − 42000 −
21000 = 𝟕𝟎𝟎𝟎
Hapi 2: Profiti marxhinal bruto =
Profiti bruto
Shitjet
=
28000
7000
= 0.4 x 100 = 𝟒𝟎 %
Profiti marxhinal neto =
Profiti neto
Shitjet
=
7000
70000
= 0.1 x 100 = 𝟏𝟎 %
11. Sa është norma efektive vjetore (EAR) e 12% e llogaritur në çdo muaj?
EAR = (1 +
i nominal
m
) m − 1 = (1 +
12%
12
) 12 − 1 = (1 + 1%) 12
= (1 + 0.01) 12 − 1 = (1,01) 12 − 1 = 1.126 − 1 = 0.126 = 𝟏𝟐. 𝟔%
DR. DRITA KONXHELI 4
1. Objektivi primar i firmës është të maksimizojë:
a) Profitin,
b) Vlerën e firmës (të ardhurat për një aksion),
c) Satisfaksionin e rrethinës dhe etikën e biznesit,
d) Çdonjërën nga këto.
2. Risku i portofolios do të ulet nëse:
a) Aktivet janë të koreluara pozitivisht,
b) Aktivet janë të pakoreluara,
c) Aktivet janë të koreluara negativisht.
3. Trego llojet e kreditit tregtar:
a) Letrat tregtare,
b) Llogaritë e hapura,
c) Urdhëresat akceptuese,
d) Vija kreditore,
e) Kambialet.
4. Lehtësia për transferimin e pasurisë, përgjegjësia e kufizuar dhe menaxhimi efikas janë
karakteristika të:
a) Firmave individuale,
b) Ortakërive,
c) Korporatave.
5. Çfarë është vlera e tanishme e 1,000 € e fituar çdo vit nga viti 1 deri në vitin e dhjetë,
kur norma e pritur e kthimit të investimit është 11%?
1000 (1 + 0.901) + 1000 (1 + 0.812) + 1000 (1 + 0.731) + 1000 (1 + 0.659)
+ 1000 (1 + 0.593) + 1000 (1 + 0.535) + 1000 (1 + 0.482)
+ 1000 (1 + 0.434) + 1000 (1 + 0.391) + 1000 (1 + 0.352)
+ 1000 (1 + 0.317)
= 1901 + 1812 + 1731 + 1659 + 1593 + 1535 + 1482 + 1434
+ 1391 + 1352 + 1317 = 𝟏𝟕𝟐𝟎𝟕
6. Llogaritni se sa është norma vjetore e interesit për një kredi tregtare në vlerë prej 50,000
euro, e cila ipet me kusht3/30 net 90?
ITC = (
% e zbritjes
100% − % e zbritjes
) 𝑥 (
360
Periudha e pagesës − periudha e zbritjes
)
ITC = (
3%
100% − 3%
) x (
360
90 − 30
) =
0.03
0.97
x
360
60
= 0.0309 x 6 = 0.1854 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟒%
DR. DRITA KONXHELI 5
7. Kompania “Alba” llogarit:
a) Raportin rrjedhës të likuiditetit,
b) Periudhën mesatare të arkëtimit të llogarive,
c) Raportin (normën) e borxhit.
a) Raporti rrjedhës i likuiditetit =
1,663
2,361
= 𝟎. 𝟕𝟎
b) Periudha mesatare e arkëtimit të llogarive =
797
14,244/360
=
797
39.56
= 𝟐𝟎. 𝟏𝟒
c) Norma e borxhit =
11,779
21,684
= 0,5432 x 100 = 𝟓𝟒
8. Nga tabela vijuese
Viti Rrjedha e parasë Fakt. Diskontues
15%
Vlera e tanishme
0 - 100.000 - - 100.000
1 60.000 0.870 52.2
2 80.000 1.626 130.08
3 40.000 2.283 91.32
4 30.000 2.855 85.65
Vlera aktuale:
359.25
Kërkohet:
a) Llogaritni vlerën aktuale neto të investimit
b) Komentoni rezultatin
a) Vlera aktuale = 359.25 − 100.000 = 259.25
b) Projekti pranohet, sepse NPV > 0
DR. DRITA KONXHELI 6
QERSHOR 2018
Grupi 2
1. Sa do të paguanit sot për një investim i cili do të kishte kthim vjetor prej 800 euro, në
fund të çdo viti, për 6 vitet e ardhshme. Supozohet se norma e diskontimit është 5%?
PVA6 = PMT (PVIFA 5%,6) = 800 (5,0757) = 4,060.56 €
2. Në qoftë se kRF = 5%, km = 11% dhe b = 1.3 për aksionin A. Sa është norma e kthimit për
aksionin A?
KP = KRF + (KM - KRF) x β
= 5 + (11 – 5) x 1.3
= 5 + 6 x 1.3
= 5 + 7.8 = 12.8 %
3. Kompania “Merkuri” ka realizuar të ardhura neto në vitin 2017 në shumë prej 380,000.
Mjetet totale të cilat i ka shfrytëzuar gjatë këtij viti ka qenë 1.8 milionë, ndërkaq
aksionet e zakonshme kanë qenë 1.2 milionë. Llogaritni raportin e kthimit nga Mjetet
Totale?
ROA =
Fitimi
Mjetet totale
=
380000
1.8
= 21%
4. Një kompani analizon dy projekte, projektin A dhe projektin B, rrjedha e parasë e së
cilave duket si vijon:
Projekti Projekti A Projekti B Vlera aktuale A
(9%)
Vlera aktuale B
(9%)
0 - 2,000 - 2000 - -
1 1,800 0 0.917 0.917
2 500 500 0.842 0.842
3 20 800 0.772 0.772
4 20 1,600 0.708 0.708
Kostoja e kapitalit të kompanisë është 9%
Llogaritni vlerën aktuale neto për dy projektet dhe tregoni se cili nga këto projekte
është më i mirë.
Vlera aktuale (A) = (1800 x 0.917) + (500 x 0.842) + (20 x 0.772) + ( 20 x 0.708)
= 1650.6 + 421 + 15.44 + 14.16 = 2101.2 – 2000 = 101.2 € (P.A)
Vlera aktuale (B) = (0 x 0.917) + (500 x 0.842) + (800 x 0.772) + (1600 x 0.708)
= 421 + 6176 + 1132 = 2171.4 – 2000 = 171.4 € (P.B)
DR. DRITA KONXHELI 7
5. Nga të dhënat në pasqyrat financiare, llogaritni:
a) Likuiditetin sipas provës acide
b) Normën marxhinale të profitit operativ
c) Qarkullimin total të aseteve
Prova acide =
Mjete rrjedhëse − Stoqet
Detyrimet rrjedhëse
=
1,663 − 99
2361
=
1564
2361
= 0.66 = 66%
Norma marxhinale e profitit operativ =
Profiti bruto
Shitjet
=
5622
14244
= 0.39 = 39%
Qarkullimi total i aseteve =
Shitjet
Mjetet totale
=
14244
21684
= 0.65 = 65%
DR. DRITA KONXHELI 8
1. Thekso epërsitë e aksioneve të zakonshme si burim financimi?
• Aksionet e zakonshme nuk përmbajnë shpenzime fikse, dividendi paguhet vetëm
kur realizohet fitimi. Në qoftë se firma realizon fitim, ajo paguan dividendin, në
rast se nuk ka fitim ajo nuk detyrohet ta paguajë dividendin. Në rastin e
obligacioneve dhe të huave firma ka detyrim ligjor ta paguajë interesin.
• Firma nuk ka detyrim kthimi të aksioneve të zakonshme, përderisa firma të mos
shkojë në likuidim. Në rastin e obligacioneve ajo detyrohet t’i kthejë ato në një
afat të caktuar.
• Aksionet shërbejnë si garancion për kreditorët; shitja e tyre rrit kapacitetin e
shoqërisë për të marrë borxhe.
• Aksionet e zakonshme shiten më lehtë sesa obligacionet.
2. Karakteristikat e pasqyrave financiare sipas standardeve ndërkombëtare?
Relevanca, besueshmëria, krahasueshmëria, kuptueshmëria.
3. Përgjegjësi e kontrollit të një firme:
Kontabilitetin e shpenzimeve, kontabilitetin financiar, hartimin e raporteve financiare,
auditimin e brendshëm, listat e pagave, ruajtja e dukumenteve financiare, hartimin e
buxhetit, menaxhimin e tatimeve.
4. Përgjegjësi e thesarit të një firme:
Relacionet bankare, menaxhimi i keshit, planifikimi i strukturës së kapitalit, menaxhimi i
kredisë, pagesa e dividendës, kreditimi i konsumatorëve, menaxhimi i pensioneve dhe
sigurimeve.
5. Cilët janë faktorët që ndikojnë në riskun sistematik?
Luhatja e çmimeve të letrave me vlerë, luhatja e normave të interesit, humbja e fuqisë
blerëse nga inflacioni, risku i kurseve të këmbimit.
6. Thekso epërsitë e obligacioneve si burim financiar?
• Sigurojnë të ardhurat fikse,
• Kanë përparësi në fitim,
• Kostoja e këtij borxhi është e caktuar më parë,
• Pagesa e interesit të borxhit zbritet për efekte fiskale,
• Borxhi ka zakonisht një skadencë të përcaktuar me saktësi.
7. Kreditimi i konsumatorëve dhe sigurimet janë përgjegjësi të:
a) Drejtuesit të kontrollit,
b) Drejtuesit të thesarit.
DR. DRITA KONXHELI 9
8. Shëno disa nga objektivat jofinanciare të firmës?
1) Maksimizimi i satisfaksionit (ndërlidhet me shumë grupe siç janë: punonjësit,
menaxherët, furnitorët, klientët, komuniteti etj).
2) Etika e biznesit (firmat që kanë pasur etikë kanë pasur këto përparësi: zvogëlimi i
humbjeve nga shpenzimet ilegale, rritja e besimit publik mbi firmën, rritja e
besimit të konsumatorëve për produktet e tyre).
9. Çka përmban bilanci i gjendjes?
Bilanci i gjendjes përbëhet nga mjetet dhe burimet e mjeteve. Është pasqyrë e pozitës
financiare të firmës në një kohë të caktuar.
10. Dallimi mes tregut primar dhe atij sekondar të kapitalit?
➢ Tregu primar i kapitalit – është çdo pikë kontakti ndërmjet ofruesve dhe
shfrytëzuesve të kapitalit. Pika të tilla janë bursat dhe tregjet jozyrtare të titujve.
➢ Tregu sekondar i kapitalit – është tregu në të cilin shiten titujt pasi të jenë
emetuar nga korporatat.
11. Faktorët të cilët ndikojnë në strukturën e kapitalit janë:
1) Risku i biznesit,
2) Pozita tatimore e firmës,
3) Fleksibiliteti financiar,
4) Agresiviteti apo konzervativizmi menaxherial.
12. Kostoja e kredisë afatshkurtër varet nga:
1) Mundësitë e prodhimit,
2) Preferencat kohore të konsumit,
3) Risku,
4) Inflacioni.
13. Variablat e vlerës në kohë të parasë janë:
1) Vlera e ardhshme (FV),
2) Vlera aktuale (PV),
3) Interesi (I),
4) Koha (n).
14. Me ofertë publike, aksionet blihen dhe shiten në:
Tregun e letrave me vlerë.
DR. DRITA KONXHELI 10
15. Procesi i buxhetimit të kapitalit kërkon nga ndërmarrja:
• Të përcaktojë koston e projektit.
• Të vlerësojë rrjedhjen e pritshme të parasë nga projekti investues dhe riskun e
kësaj rrjedhjeje parash.
• Të përcaktojë koston e përshtatshme në krahasim me rrjedhjen e parasë.
• Të përcaktojë vlerën e tanishme të rrjedhjes së pritshme të parasë.
16. Risku mund të klasifikohet si:
1) Risk i biznesit dhe risk financiar,
2) Risk sistematik dhe josistematik,
3) Risk i nje mjeti dhe risk i portfolios.
17. Opsioni PUT?
I jep zotëruesit të tij të drejtën për të shitur një letër me vlerë të caktuar me një çmim të
pacaktuar brenda një date të caktuar.
18. Opsioni CALL?
I jep investitorit të drejtën për të blerë një letër me vlerë me një çmim të paracaktuar
brenda një afati të caktuar.
19. Faktoringu?
Kur firma nuk deëshiron të mbajë dhe të mbledhë llogaritë e saj të arkëtueshme nga
blerësit, ajo mund t’i shesë ato. Ky proces quhet faktoring.
20. Likuiditeti?
Likuiditeti përdoret për të shprehur paratë dhe mundësinë e shkëmbimit të shpejtë të
mjeteve tjera në para.
21. Op. amerikan:
I jep investitorit mundësinë për ta ushtruar gjatë gjith harkut kohor nga çasti i blerjes e
deri në mbarim të afatit.
22. Op. evropian:
Vetëm në mbarim të harkut kohor.
23. Premia e riskut?
Diferenca në mes të kthimit të pritur nga një letër me vlerë dhe kthimit të aseteve pa risk.
DR. DRITA KONXHELI 11
24. Risku i portofolios?
Kalkulimi i dy apo më shumë mjeteve, kombinimi i riskut sistematik me josistematik
përkufizohet si risk i portofolios.
25. CAPM - Modeli i vlerësimit të aktiveve të kapitalit?
Inkuadron konceptin beta me të cilin matet risku si relacion në mes lëvizjes së një letre
specifike me vlerë dhe lëvizjes së tregut të përgjithshëm të letrave me vlerë.
26. Kreditë tregtare?
Kreditë tregtare janë burime fondesh të nevojshme për të financuar stoqet ne biznes dhe
janë 3 llojesh:
1) Llogaritë e hapura,
2) Kambialet dhe
3) Urdhëresat akceptuese.

Recomendados

Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
22.8K visualizações23 slides
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
9.6K visualizações15 slides
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
20.3K visualizações33 slides
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
19.5K visualizações24 slides
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveArdiBucaj
4.8K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Ushtrime - Menaxhimi financiarUshtrime - Menaxhimi financiar
Ushtrime - Menaxhimi financiar
Menaxherat8.2K visualizações
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Kushtrim Xhemajli46.4K visualizações
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
Ermon Cërvadiku14.7K visualizações
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia10.8K visualizações
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea36.7K visualizações
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Valmir Nuredini32.6K visualizações
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj5.1K visualizações
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K visualizações
Menaxhment FinanciarMenaxhment Financiar
Menaxhment Financiar
Ermon Cërvadiku6.8K visualizações
Financat publikeFinancat publike
Financat publike
Menaxherat21.3K visualizações
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Festim Dullaj3K visualizações
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Vllaznim Bytyqi17.8K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami160.8K visualizações
Auditim Pyejtje me pergjigjjeAuditim Pyejtje me pergjigjje
Auditim Pyejtje me pergjigjje
Muhamet Sopa59.8K visualizações
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
student13K visualizações
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi5.1K visualizações

Similar a MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)

Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiarMelaim Ismaili
1.2K visualizações13 slides
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Hamit Agushi
2K visualizações14 slides
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareMenaxherat
736 visualizações22 slides
df.docxdf.docx
df.docxKeisiLicaj
34 visualizações5 slides
55490065 teze d-financiar55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiarUniversiteti i Tiranes
13.1K visualizações10 slides

Similar a MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)(20)

Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
Melaim Ismaili1.2K visualizações
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Hamit Agushi2K visualizações
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
Menaxherat736 visualizações
df.docxdf.docx
df.docx
KeisiLicaj34 visualizações
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Labinot Bajrami2.7K visualizações
55490065 teze d-financiar55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar
Universiteti i Tiranes13.1K visualizações
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005
Hamit Agushi1.3K visualizações
Kapitulli 10Kapitulli 10
Kapitulli 10
coupletea570 visualizações
Ligjerata4 mesim praktikLigjerata4 mesim praktik
Ligjerata4 mesim praktik
Valdet Shala1.6K visualizações
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat FinanciareMenaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë6.3K visualizações
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa51.8K visualizações
Analiza e Aktiviteteve FinanciareAnaliza e Aktiviteteve Financiare
Analiza e Aktiviteteve Financiare
Menaxherat3.5K visualizações
Kf 2-Ligjerata 2-tëKf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-të
Valdet Shala3.2K visualizações
Kontabiliteti 1 nentor 2006Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Hamit Agushi1.1K visualizações
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
Menaxherat5.2K visualizações
Ekonomi e thelluarEkonomi e thelluar
Ekonomi e thelluar
Eris Bzhetaj957 visualizações
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
ekonomia687 visualizações
Korporatat financiare, java xivKorporatat financiare, java xiv
Korporatat financiare, java xiv
Fisnik Morina2.1K visualizações
Aktivitetet FinanciareAktivitetet Financiare
Aktivitetet Financiare
Menaxherat1.6K visualizações

Mais de fatonbajrami1(20)

MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
fatonbajrami16.7K visualizações
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
fatonbajrami18.5K visualizações
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
fatonbajrami146.6K visualizações
Abetarja e Vjetër ShqipeAbetarja e Vjetër Shqipe
Abetarja e Vjetër Shqipe
fatonbajrami110.5K visualizações
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen ÇelaETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
fatonbajrami18.8K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami112.8K visualizações
Të çmendur pas financës islamikeTë çmendur pas financës islamike
Të çmendur pas financës islamike
fatonbajrami1386 visualizações
Menaxhimi i Marketingut - Philip KotlerMenaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
Menaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
fatonbajrami17.5K visualizações
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin EkonomikPërgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
fatonbajrami162.6K visualizações

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)

 • 2. DR. DRITA KONXHELI 1 1. Ecuritë e parasë nga aktivitetet operative, aktivitetet investive dhe aktivitetet e financimit pasqyrohen nëpërmjet: a) Pasqyrës së suksesit, b) Pasqyrës së rrjedhës së parasë, c) Bilancit të gjendjes d) Raporteve financiare. 2. Devijimi standard dhe variacioni i kthimit të aseteve pa risk është: a) I barabartë me 1, b) I barabartë me zero, c) Infinit (I pa kufi), d) Nuk mund të parashihet. 3. Çfarë është koeficienti β, beta? Çfarë kuptoni me koeficientin beta 0.5, 1 dhe 1.5? Koeficienti Beta mat normën e fitimit të portofolios të letrave me vlerë në lidhje me normën e fitimit të tregut. Beta është matëse e riskut sistematik (të padiversifikueshëm) të portofolios. 4. Përgjegjësi e thesarit të një firme është (rretho të saktat): a) Pagimi i dividendit, b) Menaxhimi i parasë, c) Auditimi i brendshëm, d) Lista e pagave, e) Menaxhimi i sigurimeve, f) Kontabiliteti financiar. 5. Riskun josistematik e karakterizojnë këta faktorë (rretho të saktat): a) Luhatja e normave të interesit, b) Efektet e konkurrencës së jashtme, c) Efektet e rregullativës qeveritare, d) Rënia e fuqisë blerëse e shkaktuar nga inflacioni, e) Disponimi me lëndë të parë. 6. Kostoja e kredisë afatshkurtër varet nga (rretho të saktat): a) Çmimi i produkteve në treg, b) Preferencat kohore të konsumit, c) Normat e këmbimit, d) Inflacioni.
 • 3. DR. DRITA KONXHELI 2 7. Firma “Prishtina” ka mjete rrjedhëse në vlerë prej 4.5 milion euro. Norma rrjedhëse e likuiditetit është 1.25, ndërsa norma sipas provës acide është 0.75. Sa është niveli i detyrimeve rrjedhëse të firmës (në milion €)? Raporti rrjedhës = Mjetet rrjedhëse Detyrimet rrjedhëse Detyrimet rrjedhëse = Mjetet rrjedhëse Raporti rrjedhës = 4.5 1.25 = 𝟑. 𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧ë € 8. Kalkuloni vlerën aktuale të 1,000 € të cilat do t’i pranoni pas 8 viteve. Supozojmë se norma e interesit është 7%. PV = FVn (1 + i)n = 1000 (1 + 7 %)8 = 1000 (1 + 0.07)8 = 1000 (1.07)8 = 1000 1.718 = 𝟓𝟖𝟐 € 9. Llogaritni fondet e nevojshme shtesë për një firmë, sipas këtyre të dhënave të pasqyrave financiare, kur shfrytëzohen plotësisht kapacitetet: Shitjet vijuese 1,200,000 euro Shitjet e planifikuara me rritje prej 25% Mjetet e lidhura drejtpërsëdrejti me shitjet 2,000,000 euro Detyrimet e lidhura drejtpërsëdrejti me shitjet 400,000 euro E ardhura neto 210,000 euro Norma e mbajtjes 70% Hapi 1: S1 = S0 (1 + g) = 1200000 x (1 + 25%) = 150,0000 Hapi 2: PM = Të ardhurat neto Shitjet = 210000 1200,000 = 0.175 Hapi 3: EFN = A0 S0 x (S1 − S0) − L0 S0 x (S1 − S0) − (PM) x (S1) x (b) = 2000000 1200000 x (1500000 − 1200000) − 400000 1200000 x (1500000 − 1200000) − (0.175) x (1500000) x (0.7) = 1.66 x (300000) − 0.33 x (300000) − 183750 = 498000 − 99000 − 183750 = 𝟐𝟏𝟓. 𝟐𝟓𝟎
 • 4. DR. DRITA KONXHELI 3 10. Kompania “Evropa” ka këtë rezultat përfundimtar për dy vitet pasuese: Viti 1 Viti 2 Qarkullimi 70,000 100,000 Kosto e shitjes 42,000 55,000 Shpenzimet e veprimtarisë 21,000 35,000 Analizoni profitin marxhinal bruto dhe profitin marxhinal neto për vitin e parë Hapi 1: Fitimi bruto = Shitjet − KMSH = 70000 − 42000 = 𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎 Fitimi neto = Shitjet − KMSH − Shpenz. e vepr. = 70000 − 42000 − 21000 = 𝟕𝟎𝟎𝟎 Hapi 2: Profiti marxhinal bruto = Profiti bruto Shitjet = 28000 7000 = 0.4 x 100 = 𝟒𝟎 % Profiti marxhinal neto = Profiti neto Shitjet = 7000 70000 = 0.1 x 100 = 𝟏𝟎 % 11. Sa është norma efektive vjetore (EAR) e 12% e llogaritur në çdo muaj? EAR = (1 + i nominal m ) m − 1 = (1 + 12% 12 ) 12 − 1 = (1 + 1%) 12 = (1 + 0.01) 12 − 1 = (1,01) 12 − 1 = 1.126 − 1 = 0.126 = 𝟏𝟐. 𝟔%
 • 5. DR. DRITA KONXHELI 4 1. Objektivi primar i firmës është të maksimizojë: a) Profitin, b) Vlerën e firmës (të ardhurat për një aksion), c) Satisfaksionin e rrethinës dhe etikën e biznesit, d) Çdonjërën nga këto. 2. Risku i portofolios do të ulet nëse: a) Aktivet janë të koreluara pozitivisht, b) Aktivet janë të pakoreluara, c) Aktivet janë të koreluara negativisht. 3. Trego llojet e kreditit tregtar: a) Letrat tregtare, b) Llogaritë e hapura, c) Urdhëresat akceptuese, d) Vija kreditore, e) Kambialet. 4. Lehtësia për transferimin e pasurisë, përgjegjësia e kufizuar dhe menaxhimi efikas janë karakteristika të: a) Firmave individuale, b) Ortakërive, c) Korporatave. 5. Çfarë është vlera e tanishme e 1,000 € e fituar çdo vit nga viti 1 deri në vitin e dhjetë, kur norma e pritur e kthimit të investimit është 11%? 1000 (1 + 0.901) + 1000 (1 + 0.812) + 1000 (1 + 0.731) + 1000 (1 + 0.659) + 1000 (1 + 0.593) + 1000 (1 + 0.535) + 1000 (1 + 0.482) + 1000 (1 + 0.434) + 1000 (1 + 0.391) + 1000 (1 + 0.352) + 1000 (1 + 0.317) = 1901 + 1812 + 1731 + 1659 + 1593 + 1535 + 1482 + 1434 + 1391 + 1352 + 1317 = 𝟏𝟕𝟐𝟎𝟕 6. Llogaritni se sa është norma vjetore e interesit për një kredi tregtare në vlerë prej 50,000 euro, e cila ipet me kusht3/30 net 90? ITC = ( % e zbritjes 100% − % e zbritjes ) 𝑥 ( 360 Periudha e pagesës − periudha e zbritjes ) ITC = ( 3% 100% − 3% ) x ( 360 90 − 30 ) = 0.03 0.97 x 360 60 = 0.0309 x 6 = 0.1854 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟒%
 • 6. DR. DRITA KONXHELI 5 7. Kompania “Alba” llogarit: a) Raportin rrjedhës të likuiditetit, b) Periudhën mesatare të arkëtimit të llogarive, c) Raportin (normën) e borxhit. a) Raporti rrjedhës i likuiditetit = 1,663 2,361 = 𝟎. 𝟕𝟎 b) Periudha mesatare e arkëtimit të llogarive = 797 14,244/360 = 797 39.56 = 𝟐𝟎. 𝟏𝟒 c) Norma e borxhit = 11,779 21,684 = 0,5432 x 100 = 𝟓𝟒 8. Nga tabela vijuese Viti Rrjedha e parasë Fakt. Diskontues 15% Vlera e tanishme 0 - 100.000 - - 100.000 1 60.000 0.870 52.2 2 80.000 1.626 130.08 3 40.000 2.283 91.32 4 30.000 2.855 85.65 Vlera aktuale: 359.25 Kërkohet: a) Llogaritni vlerën aktuale neto të investimit b) Komentoni rezultatin a) Vlera aktuale = 359.25 − 100.000 = 259.25 b) Projekti pranohet, sepse NPV > 0
 • 7. DR. DRITA KONXHELI 6 QERSHOR 2018 Grupi 2 1. Sa do të paguanit sot për një investim i cili do të kishte kthim vjetor prej 800 euro, në fund të çdo viti, për 6 vitet e ardhshme. Supozohet se norma e diskontimit është 5%? PVA6 = PMT (PVIFA 5%,6) = 800 (5,0757) = 4,060.56 € 2. Në qoftë se kRF = 5%, km = 11% dhe b = 1.3 për aksionin A. Sa është norma e kthimit për aksionin A? KP = KRF + (KM - KRF) x β = 5 + (11 – 5) x 1.3 = 5 + 6 x 1.3 = 5 + 7.8 = 12.8 % 3. Kompania “Merkuri” ka realizuar të ardhura neto në vitin 2017 në shumë prej 380,000. Mjetet totale të cilat i ka shfrytëzuar gjatë këtij viti ka qenë 1.8 milionë, ndërkaq aksionet e zakonshme kanë qenë 1.2 milionë. Llogaritni raportin e kthimit nga Mjetet Totale? ROA = Fitimi Mjetet totale = 380000 1.8 = 21% 4. Një kompani analizon dy projekte, projektin A dhe projektin B, rrjedha e parasë e së cilave duket si vijon: Projekti Projekti A Projekti B Vlera aktuale A (9%) Vlera aktuale B (9%) 0 - 2,000 - 2000 - - 1 1,800 0 0.917 0.917 2 500 500 0.842 0.842 3 20 800 0.772 0.772 4 20 1,600 0.708 0.708 Kostoja e kapitalit të kompanisë është 9% Llogaritni vlerën aktuale neto për dy projektet dhe tregoni se cili nga këto projekte është më i mirë. Vlera aktuale (A) = (1800 x 0.917) + (500 x 0.842) + (20 x 0.772) + ( 20 x 0.708) = 1650.6 + 421 + 15.44 + 14.16 = 2101.2 – 2000 = 101.2 € (P.A) Vlera aktuale (B) = (0 x 0.917) + (500 x 0.842) + (800 x 0.772) + (1600 x 0.708) = 421 + 6176 + 1132 = 2171.4 – 2000 = 171.4 € (P.B)
 • 8. DR. DRITA KONXHELI 7 5. Nga të dhënat në pasqyrat financiare, llogaritni: a) Likuiditetin sipas provës acide b) Normën marxhinale të profitit operativ c) Qarkullimin total të aseteve Prova acide = Mjete rrjedhëse − Stoqet Detyrimet rrjedhëse = 1,663 − 99 2361 = 1564 2361 = 0.66 = 66% Norma marxhinale e profitit operativ = Profiti bruto Shitjet = 5622 14244 = 0.39 = 39% Qarkullimi total i aseteve = Shitjet Mjetet totale = 14244 21684 = 0.65 = 65%
 • 9. DR. DRITA KONXHELI 8 1. Thekso epërsitë e aksioneve të zakonshme si burim financimi? • Aksionet e zakonshme nuk përmbajnë shpenzime fikse, dividendi paguhet vetëm kur realizohet fitimi. Në qoftë se firma realizon fitim, ajo paguan dividendin, në rast se nuk ka fitim ajo nuk detyrohet ta paguajë dividendin. Në rastin e obligacioneve dhe të huave firma ka detyrim ligjor ta paguajë interesin. • Firma nuk ka detyrim kthimi të aksioneve të zakonshme, përderisa firma të mos shkojë në likuidim. Në rastin e obligacioneve ajo detyrohet t’i kthejë ato në një afat të caktuar. • Aksionet shërbejnë si garancion për kreditorët; shitja e tyre rrit kapacitetin e shoqërisë për të marrë borxhe. • Aksionet e zakonshme shiten më lehtë sesa obligacionet. 2. Karakteristikat e pasqyrave financiare sipas standardeve ndërkombëtare? Relevanca, besueshmëria, krahasueshmëria, kuptueshmëria. 3. Përgjegjësi e kontrollit të një firme: Kontabilitetin e shpenzimeve, kontabilitetin financiar, hartimin e raporteve financiare, auditimin e brendshëm, listat e pagave, ruajtja e dukumenteve financiare, hartimin e buxhetit, menaxhimin e tatimeve. 4. Përgjegjësi e thesarit të një firme: Relacionet bankare, menaxhimi i keshit, planifikimi i strukturës së kapitalit, menaxhimi i kredisë, pagesa e dividendës, kreditimi i konsumatorëve, menaxhimi i pensioneve dhe sigurimeve. 5. Cilët janë faktorët që ndikojnë në riskun sistematik? Luhatja e çmimeve të letrave me vlerë, luhatja e normave të interesit, humbja e fuqisë blerëse nga inflacioni, risku i kurseve të këmbimit. 6. Thekso epërsitë e obligacioneve si burim financiar? • Sigurojnë të ardhurat fikse, • Kanë përparësi në fitim, • Kostoja e këtij borxhi është e caktuar më parë, • Pagesa e interesit të borxhit zbritet për efekte fiskale, • Borxhi ka zakonisht një skadencë të përcaktuar me saktësi. 7. Kreditimi i konsumatorëve dhe sigurimet janë përgjegjësi të: a) Drejtuesit të kontrollit, b) Drejtuesit të thesarit.
 • 10. DR. DRITA KONXHELI 9 8. Shëno disa nga objektivat jofinanciare të firmës? 1) Maksimizimi i satisfaksionit (ndërlidhet me shumë grupe siç janë: punonjësit, menaxherët, furnitorët, klientët, komuniteti etj). 2) Etika e biznesit (firmat që kanë pasur etikë kanë pasur këto përparësi: zvogëlimi i humbjeve nga shpenzimet ilegale, rritja e besimit publik mbi firmën, rritja e besimit të konsumatorëve për produktet e tyre). 9. Çka përmban bilanci i gjendjes? Bilanci i gjendjes përbëhet nga mjetet dhe burimet e mjeteve. Është pasqyrë e pozitës financiare të firmës në një kohë të caktuar. 10. Dallimi mes tregut primar dhe atij sekondar të kapitalit? ➢ Tregu primar i kapitalit – është çdo pikë kontakti ndërmjet ofruesve dhe shfrytëzuesve të kapitalit. Pika të tilla janë bursat dhe tregjet jozyrtare të titujve. ➢ Tregu sekondar i kapitalit – është tregu në të cilin shiten titujt pasi të jenë emetuar nga korporatat. 11. Faktorët të cilët ndikojnë në strukturën e kapitalit janë: 1) Risku i biznesit, 2) Pozita tatimore e firmës, 3) Fleksibiliteti financiar, 4) Agresiviteti apo konzervativizmi menaxherial. 12. Kostoja e kredisë afatshkurtër varet nga: 1) Mundësitë e prodhimit, 2) Preferencat kohore të konsumit, 3) Risku, 4) Inflacioni. 13. Variablat e vlerës në kohë të parasë janë: 1) Vlera e ardhshme (FV), 2) Vlera aktuale (PV), 3) Interesi (I), 4) Koha (n). 14. Me ofertë publike, aksionet blihen dhe shiten në: Tregun e letrave me vlerë.
 • 11. DR. DRITA KONXHELI 10 15. Procesi i buxhetimit të kapitalit kërkon nga ndërmarrja: • Të përcaktojë koston e projektit. • Të vlerësojë rrjedhjen e pritshme të parasë nga projekti investues dhe riskun e kësaj rrjedhjeje parash. • Të përcaktojë koston e përshtatshme në krahasim me rrjedhjen e parasë. • Të përcaktojë vlerën e tanishme të rrjedhjes së pritshme të parasë. 16. Risku mund të klasifikohet si: 1) Risk i biznesit dhe risk financiar, 2) Risk sistematik dhe josistematik, 3) Risk i nje mjeti dhe risk i portfolios. 17. Opsioni PUT? I jep zotëruesit të tij të drejtën për të shitur një letër me vlerë të caktuar me një çmim të pacaktuar brenda një date të caktuar. 18. Opsioni CALL? I jep investitorit të drejtën për të blerë një letër me vlerë me një çmim të paracaktuar brenda një afati të caktuar. 19. Faktoringu? Kur firma nuk deëshiron të mbajë dhe të mbledhë llogaritë e saj të arkëtueshme nga blerësit, ajo mund t’i shesë ato. Ky proces quhet faktoring. 20. Likuiditeti? Likuiditeti përdoret për të shprehur paratë dhe mundësinë e shkëmbimit të shpejtë të mjeteve tjera në para. 21. Op. amerikan: I jep investitorit mundësinë për ta ushtruar gjatë gjith harkut kohor nga çasti i blerjes e deri në mbarim të afatit. 22. Op. evropian: Vetëm në mbarim të harkut kohor. 23. Premia e riskut? Diferenca në mes të kthimit të pritur nga një letër me vlerë dhe kthimit të aseteve pa risk.
 • 12. DR. DRITA KONXHELI 11 24. Risku i portofolios? Kalkulimi i dy apo më shumë mjeteve, kombinimi i riskut sistematik me josistematik përkufizohet si risk i portofolios. 25. CAPM - Modeli i vlerësimit të aktiveve të kapitalit? Inkuadron konceptin beta me të cilin matet risku si relacion në mes lëvizjes së një letre specifike me vlerë dhe lëvizjes së tregut të përgjithshëm të letrave me vlerë. 26. Kreditë tregtare? Kreditë tregtare janë burime fondesh të nevojshme për të financuar stoqet ne biznes dhe janë 3 llojesh: 1) Llogaritë e hapura, 2) Kambialet dhe 3) Urdhëresat akceptuese.