Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)

Ky material është punuar me qëllim të lehtësimit të punës së studentëve gjatë përgatitjes për provim dhe është pa pagesë. Ndalohet shitja, ripublikimi nëpër web-faqe apo çdo lloj përdorimi i këtij punimi me qëllim të përfitimit material!

MENAXHIMI I BVM-VE
Pyetje dhe përgjigje
Dr. Besnik Krasniqi
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
1Menaxhimi i BVM-ve
PYETJET ME ALTERNATIVA
Vërejtje: Përgjigjet e sakta janë të hijezuarat!
1. Mes tjerash, Plani i Biznesit përmbanë analizën e:
a) Tregut, konkurrencës, fleksibilitetit.
b) Tolerancës, konkurrencës, tregut.
c) Tregut, teknologjisë, konkurrencës.
d) Operacioneve, teknologjisë, efektivitetit.
e) Tregut, konkurrencës, inovacioneve.
2. Atribute të ndërmarrësit janë?
a) Toleranca e ulët ndaj riskut,
b) Njohja e shanseve në treg,
c) Aftësia për adaptim,
d) Fokusimi në të tashmen,
e) Vetëbesimi i lartë për aftësinë në sukses.
3. Karakteristika e NVM-ve për marrëdhënie direkte gjatë punës nënkupton:
a) Marrëdhënie direkte me punëtorët,
b) Marrëdhënie direkte me teknologjinë,
c) Marrëdhënie direkte me konsumatorët,
d) Marrëdhënie direkte me institucionet,
e) Marrëdhënie direkte me konkurrentët.
4. Ekspansioni më i madh i NVM-ve nisi në vitet:
a) ‘70 të shek. XX,
b) ‘60 të shek. XX,
c) ‘50 të shek. XX,
d) ‘80 të shek. XX,
e) ‘90 të shek. XX.
5. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e formës së organizimit të NVM-ve janë të gjitha të
mëposhtmet përveç:
a) Kapitali fillestar dhe planet financiare,
b) Tatimet dhe rregullimi qeveritar,
c) Shfrytëzimi i burimeve,
d) Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja,
e) Kufizimet ligjore.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
2Menaxhimi i BVM-ve
6. Cila nga këto është avantazh i “vetëpunësimit” (hapja e biznesit personal):
a) Përgjegjësia për pagesën e tatimeve,
b) Duhet kohë që tregu ta pranojë në një kompani të re,
c) Shpenzon më shumë kohë në biznes,
d) Pavarësia dhe kontrolli,
7. Sipas Bankës Botërore, bizneset e vogla kanë:
a) Më shumë se 9 punëtorë,
b) Më pak se 25 punëtorë,
c) Qarkullim më të vogël se 500.000 €,
d) Deri në 9 punëtorë,
e) 1 deri në 49 punëtorë.
8. Bizneset e vogla janë më të prirura të jenë fleksibile në:
a) Forma organizative,
b) Teknologji,
c) Inovacione,
d) Çmime,
e) Cilësi të produkteve.
9. Forma e organizimit të ndërmarrjeve të vogla me një pronar të vetëm:
a) Është formë dytësore e organizimit,
b) Është formë jodominante e organizimit,
c) Është formë emergjente e organizimit,
d) Është formë dominante e organizimit,
e) Është formë e vetme e organizimit.
10. Ndërmarrjet e vogla dallohet prej ndërmarrjeve të mëdha nga karakteristikat e
mëposhtme, përveç:
a) Marrja më e shpejtë e vendimeve,
b) Fleksibiliteti më i madh,
c) Participim i theksuar i punëtorëve në vendimmarrje,
d) Ndikimi i madh i pronarit,
e) Centralizimi i vendimmarrjes.
11. Dy teoritë e konkurrueshmërisë së bizneseve të vogla dhe biznese të mëdha janë:
a) Teoria e niçeve dhe teoria e universalitetit,
b) Teoria e niçeve dhe teoria e ciklit jetësor,
c) Teoria e dualitetit dhe teoria e niçeve.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
3Menaxhimi i BVM-ve
12. Me kontratën e franshizës, ndërmarrësit i jepet e drejta:
a) Ta modifikojë apo zgjerojë asortimentin,
b) T’i blejë produktet dhe pajisjet në treg,
c) Të ndjekë programe trajnimi dhe specializimi,
d) Të marë kredi nga franshizori për financim,
e) Të përcaktojë termat e kontratës.
13. Efekti spin-off shpreh lidhjen në mes të:
a) Fleksibilitetit dhe inovacioneve,
b) Inovacioneve dhe vetëpunësimit,
c) Vetëpunësimit dhe fleksibilitetit,
d) Fleksibilitetit dhe punësimit,
e) Fleksibilitetit dhe vetëpunësimit.
14. Çështjet e logjistikës së biznesit përcaktohen në:
a) Planin e marketingut,
b) Planin e operacioneve,
c) Planin e personelit,
d) Analizën e konkurrencës,
e) Përshkrimin e produktit.
15. Sipas BE-së, bizneset e vogla kanë:
a) Më shumë se 9 punëtorë,
b) Më pak se 100 punëtorë,
c) Qarkullim më të vogël se 500.000 €,
d) Deri në 25 punëtorë,
e) 1 deri 49 punëtorë.
16. Rregulli SMART nënkupton që objektivat e hartuara duhet të jenë:
a) Specifike, të matshme, të arritshme, rezultative, të kohëzuara.
b) Specifike, të matshme, të arritshme, realiste, teknike.
c) Specifike, të matshme, të arritshme, realiste, të kohëzuara,
d) Specifike, masksimaliste, të arritshme, realiste, të kohëzuara.
17. Mangësia kryesore e formës korporative të organizimit është:
a) Kërkesa juridike,
b) Taksat e dyfishta,
c) Kapitali themeltar i nevojshëm,
d) Përgjegjësia e kufizuar,
e) Kontrolli i aksioneve.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
4Menaxhimi i BVM-ve
18. Cila nga këto është e saktë:
a) Shembull i bizneseve të vogla është kompania ajrore,
b) Shembull i bizneseve të vogla është fabrika e mobileve,
c) Shembull i bizneseve të vogla është servisi për automobila
d) Shembull i bizneseve të vogla është fabrika e autobusëve.
19. Sipas Committee for Economic Development, nëse një biznes i plotëson karakteristikat
e mëposhtme, atëherë konsiderohet biznes i vogël. Cila është e saktë?
a) Menaxhmenti i formës është i varur,
b) Zakonisht, menaxherët nuk janë njëkohësisht edhe pronarë,
c) Madhësia relative e firmës duhet të jetë e vogël,
d) Regjioni i shtrirjes kryesisht është i madh.
20. Ndërmarrjet e vogla karakterizohen me fleksibilitet:
a) Më të madh në krahasim me ndërmarrjet e mëdha,
b) Më të vogël në krahasim me ndërmarrjet e mëdha,
c) Të njëjtë në krahasim me ndërmarrjet e mëdha,
d) Asnjëra.
21. Cila nga këto është e saktë:
a) Bizneset e mëdha mund të marrin punëtorë të rinjë kur kërkesa për produktet e tyre
rritet dhe t’i largojnë kur kërkesa bie.
b) Bizneset e mëdha janë më fleksibile në teknologji se ato të voglat, sepse kanë shumë
më tepër resurse.
c) Niveli i çmimit të një produkti nuk varet nga elasticiteti i atij produkti.
d) Ekonomitë të cilat kanë një përqindje më të madhe të bizneseve të mëdha dalin më
lehtë dhe me më pak pasoja nga recesioni.
22. Sipas Wickham, cilësitë (atributet) kryesore të ndërmarrësit janë janë:
a) Rreziku,
b) Inovacioni,
c) Efektiviteti,
d) Të gjitha.
23. Përparësi e biznesit individual është:
a) Thjeshtësia e procedurave të menaxhimit,
b) Menaxhmenti i specializuar,
c) Kënaqësia personale,
d) Orientimi kah zhvillimi.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
5Menaxhimi i BVM-ve
24. Joint Ventures:
a) Është formë partneriteti në një lëmi të përgjithshme,
b) Do të thotë privilegj apo autorizim,
c) Dobia kryesore e këtij lloji partneriteti është se secila palë sjell diçka të specializuar
me vete.
d) Përfshinë një emër firme.
25. Cila nga këto është e saktë:
a) Vizioni i organizatës përcakton pse organizata ekziston,
b) Vizioni i organizatës përcakton çfarë funksionesh kryen ajo,
c) Vizioni i organizatës mund të quhet ndryshe edhe qëllimi strategjik,
d) Deklarata e vizionit të organizatës përbënë tre deri në katër fjali.
26. Përkufizimi i BVM-ve mund të bëhet sipas këtyre aspekteve (Rretho të saktat):
a) Numri i punëtorëve,
b) Numri i caktuar i të punësuarve me kohë të pjesshme,
c) Pjesëmarrja e vogël në treg,
d) Numri i vogël i drejtorëve në bord,
e) Menaxhimi nga pronari.
27. Bartja e pronësisë është e lehtë në:
a) Pronësi individuale,
b) Korporata,
c) Partneritet.
28. Neto krijimi i vendeve të punës i NVM-ve është:
a) Pozitiv,
b) Negativ.
29. Fleksibiliteti në çmime i NVM-ve varet nga qasja në:
a) Organizim,
b) Informata.
30. Në krahasim me bizneset e mëdha, NVM-të ofrojnë vende pune:
a) Stabile,
b) Jostabile.
31. Dobësi e bizneseve individuale është:
a) Delegimi,
b) Ngarkesa.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
6Menaxhimi i BVM-ve
32. Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti është tipar i:
a) Korporatave,
b) Kooperativave.
33. Ne krahasim me bizneset e mëdha, BVM-të ofrojnë vende pune:
a) Kualitative,
b) Jokualitative.
34. Në korporata, bartja e pronësisë është:
a) E lehtë,
b) E vështirë.
35. Tipar shques i ndërmarrësit është:
a) Status-quo-ja,
b) Ndryshimi.
36. Tregjet e NVM-ve dhe ndërmarrjeve të mëdha janë:
a) Të ndryshme,
b) Të ngjashme.
37. Përkufizimin e qëllimeve në planin e biznesit e ndihmon vegla:
a) SMART,
b) SWOT.
38. Kur kërkesa për produkte ka fluktuime, BVM-të përdorin strategji të shfrytëzimit të
ekonomisë së shkallës:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
39. Krijimi i biznesit të vogël dhe të mesëm, në të shumtën e rasteve është vepër e
menaxherëve:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
40. Taksimi i dyfishtë është e metë e korporatës:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
41. Pavarësia e biznesit është kriter për përkufizimin e BVM-ve:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
7Menaxhimi i BVM-ve
42. Kur kërkesa për produkte nuk fluktuon, BVM-të përdorin strategji të shfrytëzimit të
ekonomisë së shkallës:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
43. Ortakëria për dallim nga korporata, ka bonitet më të vogël kreditor:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
44. Fushat e shtrirjes së aktivitetit të BVM-ve janë të ngjashme me ato të ndërmarrjeve të
mëdha:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
45. Për pronarët e NV-ve në fazën fillestare të zhvillimit, karakteristikë janë mjetet e
kufizuara financiare:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
46. Ekonomitë me përqindjen më të madhe të bizneseve të vogla dhe të mesme, dalin më
vështirë dhe me më shumë pasoja nga recesioni:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
47. Autonomia është përparësi e franshizës në krahasim me biznesin e pavarur:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
48. Ne analizen SWOT, mundësitë dhe rreziqet fokusohen në rrethinën e jashtme të
ndërmarrjes:
a) Po,
b) Jo.
49. Cash flow shpreh pasurinë e projektit:
a) Po,
b) Jo.
50. Vendet e punës në BVM janë më stabile se te bizneset e mëdha:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
8Menaxhimi i BVM-ve
PYETJET E HAPURA
51. Cilat janë karakteristikat qenësore të ndërmarrësit sipas Kuratko dhe Welsch?
1. Njohja e shanseve në treg,
2. Gatishmëria për pranimin e rrezikut,
3. Aftësia për të siguruar resurset (burimet) për investim,
4. Aftësia për të menaxhuar biznesin.
52. Përmendini dhe komentojini disa karakteristika, atribute dhe tipare, të cilat
përshkruajnë ndërmarrësin?
1. Rreziku:
- Ndërmarrësi është i guximshëm të pranojë rrezikun dhe t’i angazhojë mjetet
financiare për realizimin e idesë së vet.
2. Efektiviteti:
- Ndërmarrësi siguron efiçiencë ekonomike përmes krijimit të profitit, e kjo paraqet
kthimin e investimeve.
3. Inovacioni:
- Është risi që ndërmarrësi e sjell me aftësitë e tij.
53. Cilat janë informatat që duhet t’i sigurojë plani i biznesit?
1. Ku ndodhemi tani?
2. Ku dëshirojmë të arrijmë?
3. Si të arrijmë atje?
4. A ia vlejnë sakrificat në krahasim me investimet e bëra?
54. Cilat janë të metat e pronësisë individuale?
1. Përgjegjësi e plotë mbi pronarin,
2. Vështirësi për të siguruar kapitalin e nevojshëm,
3. Pronari/menaxheri është tepër i ngarkuar,
4. Kontinuitei kohor,
5. Kufizime (mungesë) të menaxhmentit.
55. Cilat janë të metat e ortakërisë?
Vazhdimësia e kufizuar, rritja e kapitalit e kufizuar, jofleksibiliteti në organizim, boniteti
më i vogël kreditor sesa te korporata, mosmarrëveshje mes ortakëve etj.
56. Cilët janë tipet e menaxherëve të BVM-ve?
1. Zejtari,
2. Promotori,
3. Menaxheri profesional.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
9Menaxhimi i BVM-ve
57. Cilat janë trendet e reja të zhvillimit të formave të ndërmarrësisë?
1. Bizneset familjare – biznese që inkuadrojnë dy ose më shumë pjesëtarë të familjes.
Nëse janë të suksesshme, krijojnë një traditë të mirë biznesi. Problemi kryesor në këtë
lloj biznesi është rregullimi me kohë i trashëgimit në lidhje me menaxhimin dhe
pasurinë e biznesit.
2. Gratë ndërmarrëse – lind si reaksion i grave ndaj diskriminimit për përparimin e tyre
në karrierë.
3. Ndërmarrësit me kohë të pjesshme – ata rrezikojnë pak, sepse njëkohësisht ruajnë
edhe vendin e punës në një kompani tjetër.
4. Bizneset nga shtëpia – shfrytëzimi i shtëpisë për punë të zyrës, ndërmjetësime
trregtare, sektorët e informatikës dhe bizneset kompjuterike. Në SHBA, ky lloj biznesi
më së shumti udhëhiqet nga gratë.
58. Cilat janë llojet e tregjeve në të cilat plasohen produktet dhe shërbimet e NVM-ve?
1. Tregu i konsumit,
2. Tregu industrial,
3. Qeveria,
4. Eksporti.
59. Çka është ekonomia e ndërmarrësisë?
Paraqet themelimin e biznesit nga një apo disa persona që kanë ndonjë ide dhe janë të
gatshëm ta marrin rrezikun për ndërtimin e idesë së vet, të ballafaqohen me
konkurrencën dhe të ardhmen e panjohur.
60. Cilat janë strategjitë e NVM-ve kundrejt fluktuimeve (luhatjeve) në kërkesë?
1. Shfrytëzimi i ekonomisë së shkallës – kur kërkesa për produkte nuk lëviz, atëherë
bizneset adoptojnë strategji që mundëson efiçiencë më të madhe.
2. Fleksibiliteti i bizneseve ne output – kur lëvizjet në kërkesë janë të mëdha, atëherë
bizneset duhet adoptuar strategji të cilat mundësojnë përshtatjen e nivelit të outputit
me nivelin e kërkesës.
61. Çka paraqet efekti spin-off?
Efekti spin-off, paraqet lidhjen në mes të inovacioneve dhe vetëpunësimit, d.m.th. një
punëtor i punësuar në një kompani vendos të ndahet dhe të krijojë një biznes të vetin,
për shkak se posedon ndonjë resurs specifik nga biznesi ku ishte i punësuar.
62. Cilat janë tipet e franshizave?
1. Franshiza e emrit tregtar,
2. Franshiza e shpërndarjes së produktit,
3. Franshiza e pastër.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
10Menaxhimi i BVM-ve
63. Faktorët e Michaes Porterit që përcaktojnë mundësitë që ofron mjedisi i biznesit janë?
1. Barrierat për hyrje në treg,
2. Fuqia e blerësve,
3. Fuqia e furnitorëve,
4. Potencialet e subtituimit,
5. Rivaliteti ekzistues.
64. Pse është e rëndësishme analiza financiare në planin e biznesit?
Me analizën financiare do të shohim se çfarë janë efektet financiare dhe a mjaftojnë ato
në disa aspekte të rëndësishme: Rrjedha e parasë, Pasqyra e të ardhurave, Bilanci i
gjendjes.
65. Shpjegoni si dhe pse plani i biznesit është instrument i rëndësishëm për zhvillimin e
partneritetit dhe sigurimin e burimeve të jashtme të financimit?
Shumë rrallë ndodhë që një BVM të jetë e mjaftueshme në aspektin e burimeve
financiare. Për këtë ardye, janë të detyruara të hyjnë në marrëdhënie partneriteti apo të
kërkojnë hua nga burimet e ndryshme si banka, institucionet mikrokredituese etj.
66. Cilat janë përparësitë e franshizës?
 Suksesi më i lehtë në zbatimin e tekonologjisë dhe standardeve,
 Trajnimi/marketingu,
 Penetrimi më i lehtë,
 Sistemi i përpunuar mirë për të siguruar cilësinë dhe standardet.
67. Shpejgoni psë NVM-të janë më fleksibile se ndërmarrjet e mëdha?
NVM-të karakterizohen me fleksibilitete më të madh sesa ndermarrjet e mëdha.
Fleksibiliteti nënkupton aftësinë e ndërmarrjes që t’i ndërrojë aktivitetet dhe të reagojë
shpejtë në ndryshimet e tregut lokal. Në anën tjetër, fleksibiliiteti nënkuton ndërmmarje
të veprimit të shpejtë korrigjues, përmirësues të vendimeve të marrura.
68. Çka është plani i biznesit dhe çka i shërben ndërmarrjes?
Plani i biznesit paraqet instrument të rëndësishëm të qeverisjes, zhvillimin e partneritetit
dhe sigurimin e financimit nga burimet e jashtme.
69. Franshiza është marrëdhënie kontraktuese midis shitësit dhe blerësit për të drejtën
mbi…
… ofrimin, shitjen dhe shpërndarjen e produkteve të prodhuara ose shërbimit.
70. Gjatë studimit të tregut, planin e shitjes e bëjmë sipas:
… çmimeve mesatare.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
11Menaxhimi i BVM-ve
71. Cilat elemente në analizën SWOT kanë të bëjnë me mjedisin e brendshëm të
ndërmarrjes?
Përparësitë – sigurojnë aftësi konkurruese në krahasim me konkurrentët.
Dobësitë – mungesa e faktorëve të ndërmarrjes që pamundëson operimin efikas dhe
konkurrues.
72. Përmendi disa nga karakteristikat dalluese që duhet t’i ketë produkti/shërbimi për t’u
diferencuar nga konkurrenca?
Ato janë: Cilësia, dizajni, çmimi, qëndrueshmëria, madhësia, paketimi etj.
73. Diskutoni rolin e shoqatave joqeveritare në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe biznesit të
vogël?
Rrjeti i organizatave joqeveritare që do ta mbështesë zhvillimin e NVM-ve mund të jetë i
gjerë dhe klasifikohet në: asociacionet e lira të ndërmarrësve, fondet e mbështetjes
financiare, institutet e edukimit për menaxhment, institutet shkencore e kërkimore,
organizatat për sherbime dhe mediumet.
74. Përparësitë kryesore të korporatës janë:
Lehtësia për të siguruar burime financiare, lehtësia në ndryshimin e strukturës së
pronësisë dhe transferin e pronës, menaxhmenti i specializuar, përgjegjësi e kufizuar,
përfitime për të punësuarit.
75. Përparësitë e biznesit në partneritet janë:
Bashkimi bën fuqinë, rritja e potencialeve për funskionim dhe zhvillim të biznesit,
sigurimin e lehtë të kapitalit fillestar, mundësitë më të mëdha për rritje dhe zhvillim,
thjeshtësia e procedurave të menaxhimit dhe marrjes së vendimeve në krahasim me
korporatën, ndarja e profitit në pjesë të barabarta ose ndarja e mjeteve të investuara,
themelim i lehtë, varet nga vullneti i mirë i partnerëve.
76. Asetet likuide përfshijnë:
Asetet likuide paraqesin rezervat e kompanisë si dhe fondet tjera që shërbejnë për
operimin e biznesit në baza ditore, ku bën pjesë paraja e gatshme.
77. Numëroni disa elemente sipas të cilave mund të segmentohet tregu?
Familja, shtrirja gjeografike, të ardhurat, religjioni, profesioni, edukimi, mosha, gjinia,
niveli social. Duhet analizuar edhe konsumatorët, jo vetëm konkurrentët.
78. Rrethina e BVM përfshinë:
1. Faktorët e brendshëm: motivet e pronarit, vetitë personale, shkathtësitë teknike,
aftësitë menaxheriale.
2. Faktorët e jashtëm: Mjedisin ekonomik, politik, social dhe teknologjik.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
12Menaxhimi i BVM-ve
79. Paraqitni strukturën e bilancit të suksesit (pasqyrën e të ardhurave) dhe flisni për
rëndësinë e tij. Cili është dallimi dhe ngjashmëritë e tij me rrjedhën e parasë (cash
flow)?
 Pasqyra e të ardhurave/Bilanci i suksesit:
Dokumenti i pasqyrës së të ardhurave, përkatësisht bilancit të suksesit konstaton humbje
ose fitim. Rezultati pozitiv tregon se shitjet mjaftojnë të mbulojnë koston e shitjes dhe
shpenzimet operative, dhe se mbetet një fitim/profit, i cili duhet të bëjë shpagimin e
investimeve të bëra.
Planifikimi i pasqyrës së të ardhurave në planin e biznesit, konsiston në mbledhjen e të
gjitha të hyrave që pritet të realizohen nga shitja e produkteve dhe shërbimeve, duke ia
zbritur shpenzimet totale të operimit të biznesit.
Bilanci i suksesit është i ngjashëm me “fotografinë levizëse”, që tregon se cilat do të jenë
rezultatet e biznesit në lidhje me shitjen dhe profitabilitetin.
 Cash flow/Rrjedha e parasë:
Pasqyra e parasë së gatshme tregon aftësinë e biznesit për të paguar obligimet e veta në
para:
- Faturat nga furnitorët,
- Pagat,
- Kreditë,
- Shërbimet publike,
- Tatimet.
Me një fjalë, ajo shpreh aftësinë paguese.
Thelbi qëndron në faktin që paraja e gatshme në disponim (pgd), të mjaftojë për të
mbuluar kërkesat për pagesa (kpg);
Pgd => Kpg.
Kemi disa madhësi kyçe:
Shitja: paraqet vlerën e mallërve të shitura, e që nxirret nga plani i shitjes (sasia x çmimi).
Kostoja e shitjes: sa na ka kushtuar malli apo shërbimi i shitur (nëse e kemi blerë apo
prodhuar).
Pra, rrjedha e parasë tregon përformancën e biznesit për të për të gjeneruar rrjedhë të
mjaftueshme të parasë së gatshme për të përballuar detyrimet financiare. Ajo na jep
shenja se kur duhet të marrim hua për të tejkaluar problemet afatshkurtëra.
80. Objektivat (qëllimet) duhet të percaktohen sipas:
Objektivat (qellimet) duhet të percaktohen sipas rregullit SMART, që do të thotë:
S - specifike,
M - i matshëm,
A - i arritshëm,
R - realist,
T - i përkufizuar në pikëpamje kohore.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
13Menaxhimi i BVM-ve
81. Ne bilancin e suksesit paraqitet:
… Fitimi ose humbja.
82. Analiza SWOT përcakton:
Përcakton ndikimet e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm si:
S - Përparësitë,
Ë - Dobësitë,
O - Mundësitë,
T - Rreziqet.
83. Klasifikimi i shpenzimeve fikse dhe variabile ne planin e biznesit na ndihmon për të
llogaritur:
Na ndihmon për të llogaritur koston në vlerën e shitjes.
84. Format e pronësisë së biznesit janë:
Pronar i vetëm, Ortakëria dhe Korporata.
85. Cilat janë specifikat e BVM:
Specifikat e BVM janë: inovacionet, fleksibiliteti, marrëdhëniet direkte gjatë punës,
mundësia e punësimit, menaxhimi bëhet nga një person, kapitali i kufizuar, pavarësia e
pronarëve, marrja e shpejtë e vendimeve.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
14Menaxhimi i BVM-ve
ESETË
86. Rëndësia e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonominë e tregut?
Rëndësia e BVM në ekonominë e tregut është e madhe, ato demonstrojnë një nivel të
lartë të inovacionit, fleksibilitetit dhe adaptimit ndaj ndryshimeve të cilat ndodhin në
rrethinë. Në ekonomitë e vendeve të zhvilluara përmenden kontributet që kanë dhënë
BVM në ekonominë e tregut, si p.sh. kontributet në proceset e ndryshimeve teknologjike,
kontributi në sjelljen e konkurrencës së shëndoshë, hapja e vendeve të punës, oferta e
pasur e prodhimeve në tregun vendor, NVM bëhen të përshtatshme në afrimin e
njohurive dhe shkathtësive të reja, përmirësimin e strukturave etj. Por, vlen të theksohet
se rëndësia më e madhe i kushtohet punësimit në të cilin NVM zënë një vend të madh.
87. Franshiza si formë e angazhimit të BVM?
Franshiza është një marrëveshje midis kompanisë poseduese të një marke të mirënjohur
produkti (kompania prind) dhe një ndërmarrësi.
Fjala “franshizë” rrjedh nga fjala franceze “franchise” që do të thotë privilegj apo
autorizim.
Franshizë do të thotë kur blerësi i franshizës siguron të drejtën për biznes sipas një marke,
licence apo teknologjie me rregulla standarde strikte. Këtu përfshihet edhe ndihm në
organizim, trajnimin e stafit dhe ndihma në marketing.
Marrëveshja mbi franshizën mbulon një periudhë të caktuar kohore dhe nëse ajo nuk del
si e suksesshme, ekziston mundësia e anulimit të marrëveshjes.
Tipet e franshizave janë:
1. Franshiza e emrit tregtar,
2. Franshiza e shpërndarjes së produktit,
3. Franshiza e pastër.
Përparësitë e franshizës:
1. Suksesi më i lehtë në zbatimin e teknologjisë dhe standardeve/trajnimi.
2. Marketingu/penetrimi mw i lehtë (emri më i njohur dhe identifikimi me të).
3. Sistemi i përpunuar mire për të sigurauar cilësinë + standardet.
4. Asistenca teknike dhe financiare (trajnime)
Të metat e franshizës:
1. Pagesa e vazhdueshme e franshizws në kwmbim të së drejtës.
2. Standardet strikte - autonomia më e vogël (inspektimi nga franshizori).
3. Kufizimet në blerje dhe shitje.
4. Kufizimet në asortiman.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi
15Menaxhimi i BVM-ve
88. Fushat e veprimit të biznesit të vogël dhe të mesëm?
1. Aktivitete intensive për nga puna që realizohen me shfrytëzim më racional të
burimeve njerëzore dhe pajisjeve, që sigurojnë punësim më të madh.
2. Nevoja për konsumatorë të rregullt që krijon një marrëdhënie midis shfrytëzuesve të
rregullt të shërbimeve përkatësisht konsumatorëve dhe dhënësve /ofruesve të
shërbimeve.
3. Problemi i përputhjes mes ofertës dhe kërkesës ka të bëjë me pasigurinë lidhur me
kërkesën e cila është shpeshherë vështirë e parashikueshme.
4. Fleksibiliteti në lokacion që ndërlidhet me faktin se lokacioni duhet të jetë te
konsumatorët.

Recomendados

Menaxhment - Permbledhje por
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
20.3K visualizações33 slides
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim) por
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Blerim Raci
3.6K visualizações6 slides
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi) por
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)fatonbajrami1
12.6K visualizações169 slides
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje) por
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
60.9K visualizações15 slides
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje por
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeJozef Nokaj
3.5K visualizações15 slides
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara) por
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)fatonbajrami1
10.1K visualizações180 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku por
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku drilon emini
9.2K visualizações11 slides
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje) por
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
33.4K visualizações31 slides
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave) por
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
36.7K visualizações104 slides
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) por
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
15.2K visualizações14 slides
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) por
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
13.8K visualizações9 slides
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje) por
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
22.5K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku por drilon emini
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini9.2K visualizações
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami133.4K visualizações
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami136.7K visualizações
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) por fatonbajrami1
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami115.2K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami113.8K visualizações
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.5K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje por Valmir Nuredini
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Valmir Nuredini32.7K visualizações
Bvm- Justina por drilon emini
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
drilon emini11.1K visualizações
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve) por fatonbajrami1
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
fatonbajrami128.1K visualizações
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami186K visualizações
BAZAT E MENAXHIMIT por Saimir Ciraku
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku27.6K visualizações
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami143K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
fatonbajrami123.3K visualizações
sjellje organizative - berimi pytje por drilon emini
sjellje organizative - berimi pytjesjellje organizative - berimi pytje
sjellje organizative - berimi pytje
drilon emini4.3K visualizações
Menaxhmenti strategjik por coupletea
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea36.8K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata por Jozef Nokaj
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Jozef Nokaj2.1K visualizações
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve por Target
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteveAferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve
Target22.3K visualizações
Bazat e menaxhimit por Menaxherat
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami130K visualizações

Similar a Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)

Hyrje ne menaxhimin e operacioneve por
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHamit Agushi
4.6K visualizações9 slides
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik por
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
1.3K visualizações45 slides
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura) por
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
12.9K visualizações18 slides
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri por
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriVeton Sopjani
5.3K visualizações9 slides
Përgaditje rreth testit shkurt por
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtValdet Shala
5.6K visualizações40 slides
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja por
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaVeton Sopjani
12.4K visualizações35 slides

Similar a Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)(20)

Hyrje ne menaxhimin e operacioneve por Hamit Agushi
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hamit Agushi4.6K visualizações
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik por Mikena Çako
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Mikena Çako1.3K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami112.9K visualizações
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri por Veton Sopjani
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Veton Sopjani5.3K visualizações
Përgaditje rreth testit shkurt por Valdet Shala
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
Valdet Shala5.6K visualizações
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja por Veton Sopjani
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Veton Sopjani12.4K visualizações
Menaxhmenti por Menaxherat
MenaxhmentiMenaxhmenti
Menaxhmenti
Menaxherat4.9K visualizações
Marketing - Përmbledhje por Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K visualizações
marketing mars 2015 por Kastriot Gashi
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi2.7K visualizações
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ... por Target
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Target3.8K visualizações
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.3K visualizações
Menaxhimi strategjik por Menaxherat
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
Menaxherat22.2K visualizações
Menyrat e Fillimit te Biznesit por Menaxherat
Menyrat e Fillimit te BiznesitMenyrat e Fillimit te Biznesit
Menyrat e Fillimit te Biznesit
Menaxherat2.1K visualizações
Sfidat e zhvillimit të SME por Keti Gjipali
Sfidat e zhvillimit të SMESfidat e zhvillimit të SME
Sfidat e zhvillimit të SME
Keti Gjipali2.2K visualizações
Marketing of the bottom of the pyramid (Rast Studimor) por Keti Gjipali
Marketing of the bottom of the pyramid (Rast Studimor)Marketing of the bottom of the pyramid (Rast Studimor)
Marketing of the bottom of the pyramid (Rast Studimor)
Keti Gjipali1.1K visualizações
Nje veshtrim mbi sh.e por ekonomia
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
ekonomia2.5K visualizações
Analiza Konkuruese Stm3 por Besart Krasniqi
Analiza Konkuruese Stm3Analiza Konkuruese Stm3
Analiza Konkuruese Stm3
Besart Krasniqi13.2K visualizações
Menaxhment strategjik java-8 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani5.6K visualizações
Leksion 3 -_nisja_e_biznesi_te_ri por Mikena Çako
Leksion 3 -_nisja_e_biznesi_te_riLeksion 3 -_nisja_e_biznesi_te_ri
Leksion 3 -_nisja_e_biznesi_te_ri
Mikena Çako857 visualizações
Plani i Biznesit por Menaxherat
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat31.9K visualizações

Mais de fatonbajrami1

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime) por
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)fatonbajrami1
9.3K visualizações12 slides
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqifatonbajrami1
6.7K visualizações143 slides
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
22.3K visualizações25 slides
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami por
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajramifatonbajrami1
8.5K visualizações49 slides
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave) por
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
10.3K visualizações262 slides
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
15.8K visualizações186 slides

Mais de fatonbajrami1(19)

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
fatonbajrami19.3K visualizações
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por fatonbajrami1
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
fatonbajrami16.7K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.3K visualizações
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami por fatonbajrami1
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
fatonbajrami18.5K visualizações
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami110.3K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami115.8K visualizações
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017 por fatonbajrami1
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
fatonbajrami146.9K visualizações
Abetarja e Vjetër Shqipe por fatonbajrami1
Abetarja e Vjetër ShqipeAbetarja e Vjetër Shqipe
Abetarja e Vjetër Shqipe
fatonbajrami110.7K visualizações
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami125.4K visualizações
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela por fatonbajrami1
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen ÇelaETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
fatonbajrami18.8K visualizações
Të çmendur pas financës islamike por fatonbajrami1
Të çmendur pas financës islamikeTë çmendur pas financës islamike
Të çmendur pas financës islamike
fatonbajrami1386 visualizações
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat) por fatonbajrami1
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
fatonbajrami130.7K visualizações
Menaxhimi i Marketingut - Philip Kotler por fatonbajrami1
Menaxhimi i Marketingut - Philip KotlerMenaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
Menaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
fatonbajrami17.6K visualizações
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik por fatonbajrami1
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin EkonomikPërgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
fatonbajrami162.6K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami112.2K visualizações
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami135.6K visualizações
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli por fatonbajrami1
Etika e Biznesit - Dr. Ymer HavolliEtika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
fatonbajrami15.3K visualizações
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) por fatonbajrami1
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
fatonbajrami189.5K visualizações
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami149.2K visualizações

Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)

 • 1. MENAXHIMI I BVM-VE Pyetje dhe përgjigje Dr. Besnik Krasniqi
 • 2. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 1Menaxhimi i BVM-ve PYETJET ME ALTERNATIVA Vërejtje: Përgjigjet e sakta janë të hijezuarat! 1. Mes tjerash, Plani i Biznesit përmbanë analizën e: a) Tregut, konkurrencës, fleksibilitetit. b) Tolerancës, konkurrencës, tregut. c) Tregut, teknologjisë, konkurrencës. d) Operacioneve, teknologjisë, efektivitetit. e) Tregut, konkurrencës, inovacioneve. 2. Atribute të ndërmarrësit janë? a) Toleranca e ulët ndaj riskut, b) Njohja e shanseve në treg, c) Aftësia për adaptim, d) Fokusimi në të tashmen, e) Vetëbesimi i lartë për aftësinë në sukses. 3. Karakteristika e NVM-ve për marrëdhënie direkte gjatë punës nënkupton: a) Marrëdhënie direkte me punëtorët, b) Marrëdhënie direkte me teknologjinë, c) Marrëdhënie direkte me konsumatorët, d) Marrëdhënie direkte me institucionet, e) Marrëdhënie direkte me konkurrentët. 4. Ekspansioni më i madh i NVM-ve nisi në vitet: a) ‘70 të shek. XX, b) ‘60 të shek. XX, c) ‘50 të shek. XX, d) ‘80 të shek. XX, e) ‘90 të shek. XX. 5. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e formës së organizimit të NVM-ve janë të gjitha të mëposhtmet përveç: a) Kapitali fillestar dhe planet financiare, b) Tatimet dhe rregullimi qeveritar, c) Shfrytëzimi i burimeve, d) Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja, e) Kufizimet ligjore.
 • 3. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 2Menaxhimi i BVM-ve 6. Cila nga këto është avantazh i “vetëpunësimit” (hapja e biznesit personal): a) Përgjegjësia për pagesën e tatimeve, b) Duhet kohë që tregu ta pranojë në një kompani të re, c) Shpenzon më shumë kohë në biznes, d) Pavarësia dhe kontrolli, 7. Sipas Bankës Botërore, bizneset e vogla kanë: a) Më shumë se 9 punëtorë, b) Më pak se 25 punëtorë, c) Qarkullim më të vogël se 500.000 €, d) Deri në 9 punëtorë, e) 1 deri në 49 punëtorë. 8. Bizneset e vogla janë më të prirura të jenë fleksibile në: a) Forma organizative, b) Teknologji, c) Inovacione, d) Çmime, e) Cilësi të produkteve. 9. Forma e organizimit të ndërmarrjeve të vogla me një pronar të vetëm: a) Është formë dytësore e organizimit, b) Është formë jodominante e organizimit, c) Është formë emergjente e organizimit, d) Është formë dominante e organizimit, e) Është formë e vetme e organizimit. 10. Ndërmarrjet e vogla dallohet prej ndërmarrjeve të mëdha nga karakteristikat e mëposhtme, përveç: a) Marrja më e shpejtë e vendimeve, b) Fleksibiliteti më i madh, c) Participim i theksuar i punëtorëve në vendimmarrje, d) Ndikimi i madh i pronarit, e) Centralizimi i vendimmarrjes. 11. Dy teoritë e konkurrueshmërisë së bizneseve të vogla dhe biznese të mëdha janë: a) Teoria e niçeve dhe teoria e universalitetit, b) Teoria e niçeve dhe teoria e ciklit jetësor, c) Teoria e dualitetit dhe teoria e niçeve.
 • 4. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 3Menaxhimi i BVM-ve 12. Me kontratën e franshizës, ndërmarrësit i jepet e drejta: a) Ta modifikojë apo zgjerojë asortimentin, b) T’i blejë produktet dhe pajisjet në treg, c) Të ndjekë programe trajnimi dhe specializimi, d) Të marë kredi nga franshizori për financim, e) Të përcaktojë termat e kontratës. 13. Efekti spin-off shpreh lidhjen në mes të: a) Fleksibilitetit dhe inovacioneve, b) Inovacioneve dhe vetëpunësimit, c) Vetëpunësimit dhe fleksibilitetit, d) Fleksibilitetit dhe punësimit, e) Fleksibilitetit dhe vetëpunësimit. 14. Çështjet e logjistikës së biznesit përcaktohen në: a) Planin e marketingut, b) Planin e operacioneve, c) Planin e personelit, d) Analizën e konkurrencës, e) Përshkrimin e produktit. 15. Sipas BE-së, bizneset e vogla kanë: a) Më shumë se 9 punëtorë, b) Më pak se 100 punëtorë, c) Qarkullim më të vogël se 500.000 €, d) Deri në 25 punëtorë, e) 1 deri 49 punëtorë. 16. Rregulli SMART nënkupton që objektivat e hartuara duhet të jenë: a) Specifike, të matshme, të arritshme, rezultative, të kohëzuara. b) Specifike, të matshme, të arritshme, realiste, teknike. c) Specifike, të matshme, të arritshme, realiste, të kohëzuara, d) Specifike, masksimaliste, të arritshme, realiste, të kohëzuara. 17. Mangësia kryesore e formës korporative të organizimit është: a) Kërkesa juridike, b) Taksat e dyfishta, c) Kapitali themeltar i nevojshëm, d) Përgjegjësia e kufizuar, e) Kontrolli i aksioneve.
 • 5. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 4Menaxhimi i BVM-ve 18. Cila nga këto është e saktë: a) Shembull i bizneseve të vogla është kompania ajrore, b) Shembull i bizneseve të vogla është fabrika e mobileve, c) Shembull i bizneseve të vogla është servisi për automobila d) Shembull i bizneseve të vogla është fabrika e autobusëve. 19. Sipas Committee for Economic Development, nëse një biznes i plotëson karakteristikat e mëposhtme, atëherë konsiderohet biznes i vogël. Cila është e saktë? a) Menaxhmenti i formës është i varur, b) Zakonisht, menaxherët nuk janë njëkohësisht edhe pronarë, c) Madhësia relative e firmës duhet të jetë e vogël, d) Regjioni i shtrirjes kryesisht është i madh. 20. Ndërmarrjet e vogla karakterizohen me fleksibilitet: a) Më të madh në krahasim me ndërmarrjet e mëdha, b) Më të vogël në krahasim me ndërmarrjet e mëdha, c) Të njëjtë në krahasim me ndërmarrjet e mëdha, d) Asnjëra. 21. Cila nga këto është e saktë: a) Bizneset e mëdha mund të marrin punëtorë të rinjë kur kërkesa për produktet e tyre rritet dhe t’i largojnë kur kërkesa bie. b) Bizneset e mëdha janë më fleksibile në teknologji se ato të voglat, sepse kanë shumë më tepër resurse. c) Niveli i çmimit të një produkti nuk varet nga elasticiteti i atij produkti. d) Ekonomitë të cilat kanë një përqindje më të madhe të bizneseve të mëdha dalin më lehtë dhe me më pak pasoja nga recesioni. 22. Sipas Wickham, cilësitë (atributet) kryesore të ndërmarrësit janë janë: a) Rreziku, b) Inovacioni, c) Efektiviteti, d) Të gjitha. 23. Përparësi e biznesit individual është: a) Thjeshtësia e procedurave të menaxhimit, b) Menaxhmenti i specializuar, c) Kënaqësia personale, d) Orientimi kah zhvillimi.
 • 6. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 5Menaxhimi i BVM-ve 24. Joint Ventures: a) Është formë partneriteti në një lëmi të përgjithshme, b) Do të thotë privilegj apo autorizim, c) Dobia kryesore e këtij lloji partneriteti është se secila palë sjell diçka të specializuar me vete. d) Përfshinë një emër firme. 25. Cila nga këto është e saktë: a) Vizioni i organizatës përcakton pse organizata ekziston, b) Vizioni i organizatës përcakton çfarë funksionesh kryen ajo, c) Vizioni i organizatës mund të quhet ndryshe edhe qëllimi strategjik, d) Deklarata e vizionit të organizatës përbënë tre deri në katër fjali. 26. Përkufizimi i BVM-ve mund të bëhet sipas këtyre aspekteve (Rretho të saktat): a) Numri i punëtorëve, b) Numri i caktuar i të punësuarve me kohë të pjesshme, c) Pjesëmarrja e vogël në treg, d) Numri i vogël i drejtorëve në bord, e) Menaxhimi nga pronari. 27. Bartja e pronësisë është e lehtë në: a) Pronësi individuale, b) Korporata, c) Partneritet. 28. Neto krijimi i vendeve të punës i NVM-ve është: a) Pozitiv, b) Negativ. 29. Fleksibiliteti në çmime i NVM-ve varet nga qasja në: a) Organizim, b) Informata. 30. Në krahasim me bizneset e mëdha, NVM-të ofrojnë vende pune: a) Stabile, b) Jostabile. 31. Dobësi e bizneseve individuale është: a) Delegimi, b) Ngarkesa.
 • 7. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 6Menaxhimi i BVM-ve 32. Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti është tipar i: a) Korporatave, b) Kooperativave. 33. Ne krahasim me bizneset e mëdha, BVM-të ofrojnë vende pune: a) Kualitative, b) Jokualitative. 34. Në korporata, bartja e pronësisë është: a) E lehtë, b) E vështirë. 35. Tipar shques i ndërmarrësit është: a) Status-quo-ja, b) Ndryshimi. 36. Tregjet e NVM-ve dhe ndërmarrjeve të mëdha janë: a) Të ndryshme, b) Të ngjashme. 37. Përkufizimin e qëllimeve në planin e biznesit e ndihmon vegla: a) SMART, b) SWOT. 38. Kur kërkesa për produkte ka fluktuime, BVM-të përdorin strategji të shfrytëzimit të ekonomisë së shkallës: a) E saktë, b) E pasaktë. 39. Krijimi i biznesit të vogël dhe të mesëm, në të shumtën e rasteve është vepër e menaxherëve: a) E saktë, b) E pasaktë. 40. Taksimi i dyfishtë është e metë e korporatës: a) E saktë, b) E pasaktë. 41. Pavarësia e biznesit është kriter për përkufizimin e BVM-ve: a) E saktë, b) E pasaktë.
 • 8. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 7Menaxhimi i BVM-ve 42. Kur kërkesa për produkte nuk fluktuon, BVM-të përdorin strategji të shfrytëzimit të ekonomisë së shkallës: a) E saktë, b) E pasaktë. 43. Ortakëria për dallim nga korporata, ka bonitet më të vogël kreditor: a) E saktë, b) E pasaktë. 44. Fushat e shtrirjes së aktivitetit të BVM-ve janë të ngjashme me ato të ndërmarrjeve të mëdha: a) E saktë, b) E pasaktë. 45. Për pronarët e NV-ve në fazën fillestare të zhvillimit, karakteristikë janë mjetet e kufizuara financiare: a) E saktë, b) E pasaktë. 46. Ekonomitë me përqindjen më të madhe të bizneseve të vogla dhe të mesme, dalin më vështirë dhe me më shumë pasoja nga recesioni: a) E saktë, b) E pasaktë. 47. Autonomia është përparësi e franshizës në krahasim me biznesin e pavarur: a) E saktë, b) E pasaktë. 48. Ne analizen SWOT, mundësitë dhe rreziqet fokusohen në rrethinën e jashtme të ndërmarrjes: a) Po, b) Jo. 49. Cash flow shpreh pasurinë e projektit: a) Po, b) Jo. 50. Vendet e punës në BVM janë më stabile se te bizneset e mëdha: a) E saktë, b) E pasaktë.
 • 9. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 8Menaxhimi i BVM-ve PYETJET E HAPURA 51. Cilat janë karakteristikat qenësore të ndërmarrësit sipas Kuratko dhe Welsch? 1. Njohja e shanseve në treg, 2. Gatishmëria për pranimin e rrezikut, 3. Aftësia për të siguruar resurset (burimet) për investim, 4. Aftësia për të menaxhuar biznesin. 52. Përmendini dhe komentojini disa karakteristika, atribute dhe tipare, të cilat përshkruajnë ndërmarrësin? 1. Rreziku: - Ndërmarrësi është i guximshëm të pranojë rrezikun dhe t’i angazhojë mjetet financiare për realizimin e idesë së vet. 2. Efektiviteti: - Ndërmarrësi siguron efiçiencë ekonomike përmes krijimit të profitit, e kjo paraqet kthimin e investimeve. 3. Inovacioni: - Është risi që ndërmarrësi e sjell me aftësitë e tij. 53. Cilat janë informatat që duhet t’i sigurojë plani i biznesit? 1. Ku ndodhemi tani? 2. Ku dëshirojmë të arrijmë? 3. Si të arrijmë atje? 4. A ia vlejnë sakrificat në krahasim me investimet e bëra? 54. Cilat janë të metat e pronësisë individuale? 1. Përgjegjësi e plotë mbi pronarin, 2. Vështirësi për të siguruar kapitalin e nevojshëm, 3. Pronari/menaxheri është tepër i ngarkuar, 4. Kontinuitei kohor, 5. Kufizime (mungesë) të menaxhmentit. 55. Cilat janë të metat e ortakërisë? Vazhdimësia e kufizuar, rritja e kapitalit e kufizuar, jofleksibiliteti në organizim, boniteti më i vogël kreditor sesa te korporata, mosmarrëveshje mes ortakëve etj. 56. Cilët janë tipet e menaxherëve të BVM-ve? 1. Zejtari, 2. Promotori, 3. Menaxheri profesional.
 • 10. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 9Menaxhimi i BVM-ve 57. Cilat janë trendet e reja të zhvillimit të formave të ndërmarrësisë? 1. Bizneset familjare – biznese që inkuadrojnë dy ose më shumë pjesëtarë të familjes. Nëse janë të suksesshme, krijojnë një traditë të mirë biznesi. Problemi kryesor në këtë lloj biznesi është rregullimi me kohë i trashëgimit në lidhje me menaxhimin dhe pasurinë e biznesit. 2. Gratë ndërmarrëse – lind si reaksion i grave ndaj diskriminimit për përparimin e tyre në karrierë. 3. Ndërmarrësit me kohë të pjesshme – ata rrezikojnë pak, sepse njëkohësisht ruajnë edhe vendin e punës në një kompani tjetër. 4. Bizneset nga shtëpia – shfrytëzimi i shtëpisë për punë të zyrës, ndërmjetësime trregtare, sektorët e informatikës dhe bizneset kompjuterike. Në SHBA, ky lloj biznesi më së shumti udhëhiqet nga gratë. 58. Cilat janë llojet e tregjeve në të cilat plasohen produktet dhe shërbimet e NVM-ve? 1. Tregu i konsumit, 2. Tregu industrial, 3. Qeveria, 4. Eksporti. 59. Çka është ekonomia e ndërmarrësisë? Paraqet themelimin e biznesit nga një apo disa persona që kanë ndonjë ide dhe janë të gatshëm ta marrin rrezikun për ndërtimin e idesë së vet, të ballafaqohen me konkurrencën dhe të ardhmen e panjohur. 60. Cilat janë strategjitë e NVM-ve kundrejt fluktuimeve (luhatjeve) në kërkesë? 1. Shfrytëzimi i ekonomisë së shkallës – kur kërkesa për produkte nuk lëviz, atëherë bizneset adoptojnë strategji që mundëson efiçiencë më të madhe. 2. Fleksibiliteti i bizneseve ne output – kur lëvizjet në kërkesë janë të mëdha, atëherë bizneset duhet adoptuar strategji të cilat mundësojnë përshtatjen e nivelit të outputit me nivelin e kërkesës. 61. Çka paraqet efekti spin-off? Efekti spin-off, paraqet lidhjen në mes të inovacioneve dhe vetëpunësimit, d.m.th. një punëtor i punësuar në një kompani vendos të ndahet dhe të krijojë një biznes të vetin, për shkak se posedon ndonjë resurs specifik nga biznesi ku ishte i punësuar. 62. Cilat janë tipet e franshizave? 1. Franshiza e emrit tregtar, 2. Franshiza e shpërndarjes së produktit, 3. Franshiza e pastër.
 • 11. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 10Menaxhimi i BVM-ve 63. Faktorët e Michaes Porterit që përcaktojnë mundësitë që ofron mjedisi i biznesit janë? 1. Barrierat për hyrje në treg, 2. Fuqia e blerësve, 3. Fuqia e furnitorëve, 4. Potencialet e subtituimit, 5. Rivaliteti ekzistues. 64. Pse është e rëndësishme analiza financiare në planin e biznesit? Me analizën financiare do të shohim se çfarë janë efektet financiare dhe a mjaftojnë ato në disa aspekte të rëndësishme: Rrjedha e parasë, Pasqyra e të ardhurave, Bilanci i gjendjes. 65. Shpjegoni si dhe pse plani i biznesit është instrument i rëndësishëm për zhvillimin e partneritetit dhe sigurimin e burimeve të jashtme të financimit? Shumë rrallë ndodhë që një BVM të jetë e mjaftueshme në aspektin e burimeve financiare. Për këtë ardye, janë të detyruara të hyjnë në marrëdhënie partneriteti apo të kërkojnë hua nga burimet e ndryshme si banka, institucionet mikrokredituese etj. 66. Cilat janë përparësitë e franshizës?  Suksesi më i lehtë në zbatimin e tekonologjisë dhe standardeve,  Trajnimi/marketingu,  Penetrimi më i lehtë,  Sistemi i përpunuar mirë për të siguruar cilësinë dhe standardet. 67. Shpejgoni psë NVM-të janë më fleksibile se ndërmarrjet e mëdha? NVM-të karakterizohen me fleksibilitete më të madh sesa ndermarrjet e mëdha. Fleksibiliteti nënkupton aftësinë e ndërmarrjes që t’i ndërrojë aktivitetet dhe të reagojë shpejtë në ndryshimet e tregut lokal. Në anën tjetër, fleksibiliiteti nënkuton ndërmmarje të veprimit të shpejtë korrigjues, përmirësues të vendimeve të marrura. 68. Çka është plani i biznesit dhe çka i shërben ndërmarrjes? Plani i biznesit paraqet instrument të rëndësishëm të qeverisjes, zhvillimin e partneritetit dhe sigurimin e financimit nga burimet e jashtme. 69. Franshiza është marrëdhënie kontraktuese midis shitësit dhe blerësit për të drejtën mbi… … ofrimin, shitjen dhe shpërndarjen e produkteve të prodhuara ose shërbimit. 70. Gjatë studimit të tregut, planin e shitjes e bëjmë sipas: … çmimeve mesatare.
 • 12. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 11Menaxhimi i BVM-ve 71. Cilat elemente në analizën SWOT kanë të bëjnë me mjedisin e brendshëm të ndërmarrjes? Përparësitë – sigurojnë aftësi konkurruese në krahasim me konkurrentët. Dobësitë – mungesa e faktorëve të ndërmarrjes që pamundëson operimin efikas dhe konkurrues. 72. Përmendi disa nga karakteristikat dalluese që duhet t’i ketë produkti/shërbimi për t’u diferencuar nga konkurrenca? Ato janë: Cilësia, dizajni, çmimi, qëndrueshmëria, madhësia, paketimi etj. 73. Diskutoni rolin e shoqatave joqeveritare në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe biznesit të vogël? Rrjeti i organizatave joqeveritare që do ta mbështesë zhvillimin e NVM-ve mund të jetë i gjerë dhe klasifikohet në: asociacionet e lira të ndërmarrësve, fondet e mbështetjes financiare, institutet e edukimit për menaxhment, institutet shkencore e kërkimore, organizatat për sherbime dhe mediumet. 74. Përparësitë kryesore të korporatës janë: Lehtësia për të siguruar burime financiare, lehtësia në ndryshimin e strukturës së pronësisë dhe transferin e pronës, menaxhmenti i specializuar, përgjegjësi e kufizuar, përfitime për të punësuarit. 75. Përparësitë e biznesit në partneritet janë: Bashkimi bën fuqinë, rritja e potencialeve për funskionim dhe zhvillim të biznesit, sigurimin e lehtë të kapitalit fillestar, mundësitë më të mëdha për rritje dhe zhvillim, thjeshtësia e procedurave të menaxhimit dhe marrjes së vendimeve në krahasim me korporatën, ndarja e profitit në pjesë të barabarta ose ndarja e mjeteve të investuara, themelim i lehtë, varet nga vullneti i mirë i partnerëve. 76. Asetet likuide përfshijnë: Asetet likuide paraqesin rezervat e kompanisë si dhe fondet tjera që shërbejnë për operimin e biznesit në baza ditore, ku bën pjesë paraja e gatshme. 77. Numëroni disa elemente sipas të cilave mund të segmentohet tregu? Familja, shtrirja gjeografike, të ardhurat, religjioni, profesioni, edukimi, mosha, gjinia, niveli social. Duhet analizuar edhe konsumatorët, jo vetëm konkurrentët. 78. Rrethina e BVM përfshinë: 1. Faktorët e brendshëm: motivet e pronarit, vetitë personale, shkathtësitë teknike, aftësitë menaxheriale. 2. Faktorët e jashtëm: Mjedisin ekonomik, politik, social dhe teknologjik.
 • 13. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 12Menaxhimi i BVM-ve 79. Paraqitni strukturën e bilancit të suksesit (pasqyrën e të ardhurave) dhe flisni për rëndësinë e tij. Cili është dallimi dhe ngjashmëritë e tij me rrjedhën e parasë (cash flow)?  Pasqyra e të ardhurave/Bilanci i suksesit: Dokumenti i pasqyrës së të ardhurave, përkatësisht bilancit të suksesit konstaton humbje ose fitim. Rezultati pozitiv tregon se shitjet mjaftojnë të mbulojnë koston e shitjes dhe shpenzimet operative, dhe se mbetet një fitim/profit, i cili duhet të bëjë shpagimin e investimeve të bëra. Planifikimi i pasqyrës së të ardhurave në planin e biznesit, konsiston në mbledhjen e të gjitha të hyrave që pritet të realizohen nga shitja e produkteve dhe shërbimeve, duke ia zbritur shpenzimet totale të operimit të biznesit. Bilanci i suksesit është i ngjashëm me “fotografinë levizëse”, që tregon se cilat do të jenë rezultatet e biznesit në lidhje me shitjen dhe profitabilitetin.  Cash flow/Rrjedha e parasë: Pasqyra e parasë së gatshme tregon aftësinë e biznesit për të paguar obligimet e veta në para: - Faturat nga furnitorët, - Pagat, - Kreditë, - Shërbimet publike, - Tatimet. Me një fjalë, ajo shpreh aftësinë paguese. Thelbi qëndron në faktin që paraja e gatshme në disponim (pgd), të mjaftojë për të mbuluar kërkesat për pagesa (kpg); Pgd => Kpg. Kemi disa madhësi kyçe: Shitja: paraqet vlerën e mallërve të shitura, e që nxirret nga plani i shitjes (sasia x çmimi). Kostoja e shitjes: sa na ka kushtuar malli apo shërbimi i shitur (nëse e kemi blerë apo prodhuar). Pra, rrjedha e parasë tregon përformancën e biznesit për të për të gjeneruar rrjedhë të mjaftueshme të parasë së gatshme për të përballuar detyrimet financiare. Ajo na jep shenja se kur duhet të marrim hua për të tejkaluar problemet afatshkurtëra. 80. Objektivat (qëllimet) duhet të percaktohen sipas: Objektivat (qellimet) duhet të percaktohen sipas rregullit SMART, që do të thotë: S - specifike, M - i matshëm, A - i arritshëm, R - realist, T - i përkufizuar në pikëpamje kohore.
 • 14. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 13Menaxhimi i BVM-ve 81. Ne bilancin e suksesit paraqitet: … Fitimi ose humbja. 82. Analiza SWOT përcakton: Përcakton ndikimet e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm si: S - Përparësitë, Ë - Dobësitë, O - Mundësitë, T - Rreziqet. 83. Klasifikimi i shpenzimeve fikse dhe variabile ne planin e biznesit na ndihmon për të llogaritur: Na ndihmon për të llogaritur koston në vlerën e shitjes. 84. Format e pronësisë së biznesit janë: Pronar i vetëm, Ortakëria dhe Korporata. 85. Cilat janë specifikat e BVM: Specifikat e BVM janë: inovacionet, fleksibiliteti, marrëdhëniet direkte gjatë punës, mundësia e punësimit, menaxhimi bëhet nga një person, kapitali i kufizuar, pavarësia e pronarëve, marrja e shpejtë e vendimeve.
 • 15. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 14Menaxhimi i BVM-ve ESETË 86. Rëndësia e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonominë e tregut? Rëndësia e BVM në ekonominë e tregut është e madhe, ato demonstrojnë një nivel të lartë të inovacionit, fleksibilitetit dhe adaptimit ndaj ndryshimeve të cilat ndodhin në rrethinë. Në ekonomitë e vendeve të zhvilluara përmenden kontributet që kanë dhënë BVM në ekonominë e tregut, si p.sh. kontributet në proceset e ndryshimeve teknologjike, kontributi në sjelljen e konkurrencës së shëndoshë, hapja e vendeve të punës, oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor, NVM bëhen të përshtatshme në afrimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, përmirësimin e strukturave etj. Por, vlen të theksohet se rëndësia më e madhe i kushtohet punësimit në të cilin NVM zënë një vend të madh. 87. Franshiza si formë e angazhimit të BVM? Franshiza është një marrëveshje midis kompanisë poseduese të një marke të mirënjohur produkti (kompania prind) dhe një ndërmarrësi. Fjala “franshizë” rrjedh nga fjala franceze “franchise” që do të thotë privilegj apo autorizim. Franshizë do të thotë kur blerësi i franshizës siguron të drejtën për biznes sipas një marke, licence apo teknologjie me rregulla standarde strikte. Këtu përfshihet edhe ndihm në organizim, trajnimin e stafit dhe ndihma në marketing. Marrëveshja mbi franshizën mbulon një periudhë të caktuar kohore dhe nëse ajo nuk del si e suksesshme, ekziston mundësia e anulimit të marrëveshjes. Tipet e franshizave janë: 1. Franshiza e emrit tregtar, 2. Franshiza e shpërndarjes së produktit, 3. Franshiza e pastër. Përparësitë e franshizës: 1. Suksesi më i lehtë në zbatimin e teknologjisë dhe standardeve/trajnimi. 2. Marketingu/penetrimi mw i lehtë (emri më i njohur dhe identifikimi me të). 3. Sistemi i përpunuar mire për të sigurauar cilësinë + standardet. 4. Asistenca teknike dhe financiare (trajnime) Të metat e franshizës: 1. Pagesa e vazhdueshme e franshizws në kwmbim të së drejtës. 2. Standardet strikte - autonomia më e vogël (inspektimi nga franshizori). 3. Kufizimet në blerje dhe shitje. 4. Kufizimet në asortiman.
 • 16. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Besnik Krasniqi 15Menaxhimi i BVM-ve 88. Fushat e veprimit të biznesit të vogël dhe të mesëm? 1. Aktivitete intensive për nga puna që realizohen me shfrytëzim më racional të burimeve njerëzore dhe pajisjeve, që sigurojnë punësim më të madh. 2. Nevoja për konsumatorë të rregullt që krijon një marrëdhënie midis shfrytëzuesve të rregullt të shërbimeve përkatësisht konsumatorëve dhe dhënësve /ofruesve të shërbimeve. 3. Problemi i përputhjes mes ofertës dhe kërkesës ka të bëjë me pasigurinë lidhur me kërkesën e cila është shpeshherë vështirë e parashikueshme. 4. Fleksibiliteti në lokacion që ndërlidhet me faktin se lokacioni duhet të jetë te konsumatorët.