INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)

Ky material është punuar me qëllim të lehtësimit të punës së studentëve gjatë përgatitjes për provim dhe është pa pagesë. Ndalohet shitja, ripublikimi nëpër web-faqe apo çdo lloj përdorimi i këtij punimi me qëllim të përfitimit material!

INFORMATIKA NË BIZNES
Dr. Mihane Berisha
Provime të zgjidhura
Fakulteti
Ekonomik
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
2INFORMATIKA NË BIZNES
PYETJET MEALTERNATIVATËSAKTA
Vërejtje: Përgjigjet e sakta janë të hijezuarat!
1. Me rritje eksponenciale kuptojmë:
a) Kohën e nevojshme për numërimin e një dukurie të caktuar,
b) Kohën e nevojshme për dyfishimin e një dukurie,
c) Kohën e nevojshme për matjen e një dukurie.
2. Efektiviteti paraqet:
a) Raportin midis inputit dhe outputit,
b) Outputin dhe arsyen e ekzistencës së sistemit,
c) Raportin midis outputit të sendërtuar dhe outputit të dëshiruar – parametrit.
3. Funksionimi i sistemit është ideal në qoftë se:
a) Ekziston numër optimal i kanaleve,
b) Dallimet në potenciale ekzistojnë,
c) Rrymime të mjaftueshme,
d) Nuk ka atrofi dhe hipertrofi.
4. Kur dukuritë u përkasin fenomeneve deterministike, rezultate siguron:
a) Qasja vrojtuese,
b) Metoda analitike,
c) Metoda e qasjes sistemore.
5. Telekomunikimet përfshijnë:
a) Bazat e të dhënave,
b) Rrjetat kompjuterike,
c) Komunikimin satelitor,
d) Telekomunikimet,
e) Telematikën.
6. Funksioni kryesor i informatës është:
a) Të rritë sigurinë,
b) Të rritë produktivitetin,
c) Të rritë entropinë,
d) Të evitojë pasigurinë,
e) Të rritë organizimin.
7. Lidhja e sërishme prapavajtëse pozitive synon:
a) Të zvogëlojë ndikimin në sistem,
b) Të rrisë ndikimet e jashtme në sistem,
c) Të mbajë konstante gjendjen e funksionimit të sistemit.
8. Funksionimi i sistemit realizohet:
a) Si rezultat i shndërrimit të inputeve në outpute,
b) Nëpërmjet ndryshimeve që ndodhin në sistem,
c) Në drejtim të njëjtë me veprimin e entropisë.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
3INFORMATIKA NË BIZNES
9. Formimi i informatikës si shkencë është rezultat i:
a) Derivateve të informatikës,
b) Derivateve të kibernetikës,
c) Diturisë që nga paraqitja e qasjes sistemore dhe formimi i kibernetikës si shkencë.
10. Kriteret e formimit të sistemeve janë:
a) Përcaktimi i qartë i qëllimit,
b) Tri qëllimet e formimit të sistemit,
c) Intenziteti i interaksionit midis elementeve,
d) Rrethina relevante,
e) Entropia.
11. Nëse mungon rritja e efikasitetit në funksionimin e sistemit:
a) Sistemi do të zhvillohet,
b) Do të rrezikohet edhe arritja e qëllimit të parë – kontinuiteti (ekzistenca),
c) Do të rrezikohet edhe arritja e qëllimit të tretë,
d) Do të rrezikohet entropia.
12. Për eliminimin e entropisë në sistem duhet të sigurohet:
a) Ruajtja e dallimeve në potencialet e elementeve,
b) Barazimi i potencialeve midis elementeve,
c) Numri maksimal i elementeve.
13. Komponentat e sistemit për menaxhmentin e të dhënave në bazën në bazën e të
dhënave janë:
a) Hardver,
b) Softver,
c) Fjalori i të dhënave,
d) Gjuha e definimit të të dhënave,
e) Baza e të dhënave,
f) Gjuha e manipulimit të të dhënave.
14. Informata është:
a) E dhënë e papërpunuar,
b) Bashkësi e të dhënave të përpunuara,
c) E dhënë e përpunuar e cila përbëhet vetëm nga të dhënat që nevojiten duke i
vendosur njëra me tjetrën.
15. Sistemi informatik është:
a) Sistem neutral, real dhe i pasur,
b) Sistem i hapur, statik, dinamik dhe deterministik,
c) Sistem dinamik, artificial, i hapur dhe propabil.
16. Informata bëhet redundante nëse:
a) Mbërrinë më herët sesa merret vendimi,
b) Vonohet,
c) Ndryshojnë rrethanat e marrjes së vendimit.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
4INFORMATIKA NË BIZNES
17. Komponentat e sistemit për mbështetje të vendimeve janë:
a) Baza e shënimeve, baza e të dhënave dhe softveri i bazës së të dhënave.
b) Baza e të dhënave, baza e modeleve dhe sistemi softverik i bazës së të dhënave.
c) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe sistemi softverik i bazës së të dhënave.
18. Organizimi i të dhënave në bazën e të dhënave, bëhet sipas:
a) Modeli hierarkik, rrjetor dhe relacional.
b) Modeli hierarkik, rrjetor dhe racional,
c) Modeli hierarkik, dimensional dhe hipermedial.
19. Zhvillimi i rrjetave kompjuterike kaloi në fazën e përpunimit jo të kufizuar të të dhënave
në distancë kur u zbulua pajisja e quajtur:
a) Kompjuter,
b) Modem,
c) Rrjet kompjuterik.
20. Rrjeti kompjuterik ndërkombëtar, i cili paraqet një fenomen të kohës sonë quhet:
a) Internet,
b) Intranet,
c) Ekstranet.
21. Nëse jemi të sigurtë se ngjarja do të ndodhë, informata:
a) Ka vlerë më të vogël,
b) Ka vlerë më të madhe,
c) Nuk ka vlerë.
22. Fazat e zhvillimit të rrjetave kompjuterike janë:
a) LAN, MAN dhe WAN.
b) Ylli, unazore dhe e çrregullt.
c) E përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë, e përpunimit jo të kufizuar të të
dhënave në distancë dhe rrjetave kompjuterike dhe multimedia.
23. Faktorët të cilët ndikojnë në interaksion ndërmjet sistemit informatik dhe ndërmarrjes
janë:
a) Faktorët e njohur dhe të panjohur,
b) Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm,
c) Faktorët institucional dhe grupor.
24. Informatika e biznesit u zhvillua si rezultat i zhvilllimit të:
a) Mendimit shkencor dhe qasjes sistemore nga viti 1930,
b) Derivateve të kibernetikës,
c) Bionikës dhe Kibernetikës.
25. Komponentat e sistemit të ekspertëve janë:
a) Baza e të dhënave, baza e modeleve dhe baza e diturisë.
b) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe baza e cilësisë.
c) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe sistemi softverik (interface).
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
5INFORMATIKA NË BIZNES
26. Modeli i analizës “Çka nëse”, përdoret te:
a) Sistemi informatik,
b) Baza e të dhënave,
c) Sistemi për mbështetje të vendimeve.
27. Në vitin 1970, cila teknologji u zbulua?
a) Telematika,
b) Informatika,
c) Telekomunikimi.
28. Sipas fushave të përdorimit të sistemeve informatike ndahen në:
a) Tekniko – teknologjike,
b) Informative,
c) Shkencore.
29. CAM, ka të bëjë me:
a) Projektimin e produkteve,
b) Prodhimin e produkteve,
c) Dizajnimin e produktit të ri,
d) Prodhimin e prototipit të projektuar në fazën e projektimit.
30. Numri më i madh i fenomeneve në natyrë janë të karakterit:
a) Stahostik,
b) Deterministik.
31. Modeli hierarkik i të dhënave përdor strukturën hierarkike për të shprehur relacionin
midis vargjeve, që paraqitet nëpërmes:
a) Teknikës me degë e gjethe,
b) Teknikës me degë e trunguj.
32. Efekti sinergjik është rezultat i energjisë së pjesëve:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
33. Te qasja analitike, pjesët funksionojnë në të njëjtën kohë si shkak dhe pasojë me ndikim
të dyanshëm:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
34. Informata është e dhënë dhe e dhëna është informatë:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
35. Qasja sistemore siguron rezultatet nëse dukuritë janë deterministike:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
6INFORMATIKA NË BIZNES
36. Sistemi informatik proceson nga të dhënat informata dhe i transformon të dhënat në
informata:
a) E saktë,
b) E pasaktë.
37. Njësia elementare për matjen e sasisë së informatave është bajti:
a) Po,
b) Jo.
38. Nëse ndodhë barazimi i plotë i potencialeve ndërmjet elementeve pason gjendja e
entropisë maksimale:
a) Po,
b) Jo.
39. Shprehjet “të dhëna dhe informata”, në të folurit e përditshëm përdoren sikur të kishin
kuptim të ndryshëm:
a) Po,
b) Jo.
40. Menaxhimi (qeverisja) e suksesshme karakterizohet me sukses në realizimin e qëllimit:
a) Po,
b) Jo.
41. Bashkësia e datotekave formon bazën e të dhënave:
a) Po,
b) Jo.
42. Faktorët joekonomik të zhvillimit të një vendi janë: fuqia punëtore, mjetet e punës dhe
objekti i punës:
a) Po,
b) Jo.
43. Informata paraqet të kundërtën e organizimit dhe funksionimit të sistemit:
a) Po,
b) Jo.
44. Vlera e informatës, çmohet sidomos në teorinë e informatave:
a) Po,
b) Jo.
45. Kibernetikë quhet shkenca mbi kompjuterët:
a) Po,
b) Jo.
46. Dokumentet e hipermediave krijohen duke përdorur gjuhën HTML:
a) Po,
b) Jo.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
7INFORMATIKA NË BIZNES
47. Vendosja e elementeve të teknologjisë informatike në një numër të madh të
produkteve dhe shërbimeve të reja paraqet një nga trendet e informatikës:
a) Po,
b) Jo.
48. Aktivitetet e fabrikës së informatizuar bazohen në zyrë të informatizuar:
a) Po,
b) Jo.
49. Qasja sistemore u zhvillua si metodë në vitet e ‘50-ta:
a) Po,
b) Jo.
50. Baza e të dhënave e ka pamjen fizike dhe logjike:
a) Po,
b) Jo.
51. ASCII është kod për transmetimin e informatave:
a) Po,
b) Jo.
52. Modemi karakterizon përpunimin e kufizuar të të dhënave:
a) Po,
b) Jo.
53. Sistemi kompjuterik bën procesimin e informatave:
a) Po,
b) Jo.
54. Redundanca në të vërtetë paraqet sinjalet e tepërta në kanalin e komunikimit:
a) Po,
b) Jo.
55. A e bën njësia e qeverisur tansmemtimin e inputeve në outpute:
a) Po,
b) Jo.
56. Informatika në biznes është veprimtari shërbyese:
a) Po,
b) Jo.
57. Metoda e induksionit e bazon hulumtimin në disa faza:
a) Po,
b) Jo.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
8INFORMATIKA NË BIZNES
PYETJET EHAPURA
58. Sipas marrëdhënies ndërmjet inputit dhe outputit, sistemet informatike ndahen në...
1) Sisemet neutrale,
2) Sisteme të informuara,
3) Sistemi informatik qeverisës.
59. Elementet e qarkut rregullues janë...
1) Input,
2) Pengesat,
3) Njësia qeverisëse,
4) Sinjalet qeverisëse,
5) Sinjalet korrektuese,
6) Njësia e qeverisur,
7) Procesi transformues,
8) Output,
9) LSP.
60. Konceptet e teorisë së përgjithshme të sistemit janë...
1) Funksionimi i sistemit,
2) Koncepti hierarhik,
3) Koncepti i diferencimit dhe specializimit,
4) Koncepti holistik,
5) Koncepti telelogjik,
6) Koncepti i ekuifinalitetit.
61. Pamja logjike e organizmit të të dhënave në bazën e të dhënave përfshinë...
1) Shenjat,
2) Fushën e të dhënave,
3) Segmentin e të dhënave,
4) Datotekën logjike të të dhënave.
62. Atributet e informatës janë...
1) Sasia,
2) Cilësia,
3) Vlera e informatës në kohë.
63. Fazat e ndikimit të internetit në biznes janë:
1) Broshurat elektronike,
2) Biznesi elektronik,
3) Prokurimi elektronik,
4) Tregu elektronik,
5) Ekosistemet dinamike.
64. Fazat e mendimit shkencor janë...
1) Faza e përshkrimit të fenomeneve dhe dukurive (metoda e metaobservacionit),
2) Faza analitike (metoda analitike),
3) Faza e qasjes sistemore (metoda e qasjes sistemore).
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
9INFORMATIKA NË BIZNES
65. Modelet e sistemit informatik të menaxhmentit të biznesit janë...
1) Modeli standard i organizimit,
2) Modeli i dominimit të prodhimit,
3) Modeli ekvipotencial.
66. Fazat e ciklit jetësor të sistemit janë...
1) Faza e zhvillimit të përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë,
2) Faza e zhvillimit të përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë,
3) Faza e rrjetave të multimediave.
67. Në teorinë e sistemeve, entropia është:
1) Masë e çrregullimit dhe mosfunksionimit të sistemit,
2) Masë e pasigurisë së parashikimit të sjelljes së sistemit në të ardhmen,
3) Masë e trasnsparencës së sistemit, përkatësisht e mundësisë së sigurimit të një
pasqyre të sjelljes ekzistuese të sistemit.
68. Kush bën pjesë në teorinë e komunikmit?
1) Teoria e informatave,
2) Teoria e kodimit,
3) Teoria e shenjave.
69. Detyrat e sistemit informatik janë...
Sistemi Informatik proceson informata nga të dhënat, përkatësisht ai i
transformon inputet në outpute.
Sipas J. Wilkinson, 5 detyrat apo aktivitetet e sistemit informativ janë:
1) Mbledhja e të dhënave,
2) Procesimi i të dhënave,
3) Menaxhimi i të dhënave,
4) Kontrolli dhe sigurimi i të dhënave dhe
5) Gjenerimi i informatave.
70. Funksionet e LSP pozitive dhe negative...
LSP pozitive synon rritjen e inputeve në funksionimin e sistemit, me qëllim të
rritjes dhe zhvillimit të tij, nëpërmjet rritjes së outputeve.
Funksionet e LSP negative janë:
1) Të ruajë gjendjen konstante të sistemit.
2) Të nxisë aktivitete qeverisëse lidhur me sendërtimin e qëllimit të caktuar.
3) Të mënjanojë ndikimet e tepërta të rrethinës, të cilat do të shmangin
funksionimin e sistemit nga rruga e cila shpie drejt realizimit të qëllimit të
caktuar.
71. Trego shkurt, çfarë rrjeti janë: Interneti, Intraneti dhe Ekstraneti...
Interneti është rrjet privat, i cili është i mbrojtur nga vizitorët përmes sistemit
firewalls.
Intraneti është një rrjetë e brendshme kompjuterike në ndërmarrje, e cila
mund të sigurojë qasje në të dhënat në ndërmarrje.
Ekstraneti: Intranetet private të cilat i’u lejojnë qasje shfrytëzuesve të jashtëm
quhen Extranete.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
10INFORMATIKA NË BIZNES
72. Trego çka është lidhja e sërishme parapavajtëse dhe si ndahet ajo...
Në bazë të Lidhjes së Sërishme Prapavajtëse (LSP), gjykohet se sa është
realizuar qëllimi i caktuar, çfarë duhet të ndërmirret dhe si duhet të nxiten
aktivitetet qeverisëse për sendërtimin e qëllimit të caktuar.
LSP ndahet në: LSP Pozitive dhe LSP Negative.
73. Çka është Telematika dhe çka përfshinë ajo?
Telematika është bashkim i dy teknologjive (TELEkomunikimet + inforMATIKA).
Telematika përfshinë:
 Rrjetat kompjuterike,
 Rrjetat e të dhënave,
 Rrjetat për komunikimin e të dhënave,
 Rrjetat informative.
74. Redundanca në teorinë e informatave paraqet...
Në teorinë e informatave, redundanca ka të bëjë me përcaktimin e sinjaleve të
panevojshme dhe mënjanimin e tyre, me qëllim të transmetimit korrekt të informatës.
75. Me efekt sinergjik kuptojmë... Efekti sinergjik krijohet si rezultat i interaksionit midis
pjesëve (elementeve) të tërësisë, çka nënkupton se pjesët në të njëjtën kohë funksionojnë
si shkak dhe si pasojë me ndikim të dyanshëm.
76. Çka janë informatat dhe çka është teknologjia informatike në kushtet bashkëkohore të
zhvillimit... në kushtet bashkëkohore të afarizmit, informata – dituria është bërë një
resurs i rëndësishëm në ndërmarrje, kurse teknologjia informative faktor i rëndësishëm i
suksesit dhe efikasitetit të afarizmit të saj.
77. Sistemi informatik paraqet një bashkësi të elementeve të lidhura, të cilat me atributet e
tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave; dhe vetitë e tij janë:
- Sistemi i informatave është sistem dinamik dhe jo statik, sepse me kohë,
me qëllim ose me ndikimin e rrethanës ndryshojnë elementet e tij dhe
sistemi në tërësi.
- S.I. është sistem artificial, sepse ai është rezultat i përpjekjeve të njeriut për
të lehtësuar punën intelektuale dhe kreative.
78. Baza e të dhënave të lidhura në web janë...
Baza e të dhënave te lidhura në web kanë qasje në bazën e të dhënave të
kompanive, ku përmes web-it krijon efikasitet dhe mundësi të reja, madje në
disa raste edhe ndryshimin e mënyrës së zhvillimit të biznesit.
79. Sistem të ekspertëve quajmë atë sistem... informatik, i cili njohuritë e ekspertëve nga
disa lëmi shkencore i strukturon në kompjuter dhe pastaj përmes përgjithësimit të
problemit ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të propozuara.
80. Baza e të dhënave paraqet... një bashkësi të rregulluar të të dhënave nga një lëmi e
caktuar, me qëllim të shfrytëzimit të tyre efikas, në procesin e përpunimit dhe
manipulimit të tyre nga ana e shfrytëzuesit të sistemit informatik.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
11INFORMATIKA NË BIZNES
81. Këmbimi elektronik i të dhënave paraqet... këmbimin e të dhënave të strukturuara
ndërmjet kompjuterëve të sistemeve informatike të kompanive në mënyrë elektronike pa
ndërhyrje manuale dhe me ndihmën e standardeve në forma të definuara më parë.
82. Te modeli relacional i organizimit të të dhënave në bazën e të dhënave... të gjitha të
dhënat i paraqet nëpërmjet tabelave të cilat kanë lidhje njëra me tjetrën dhe në vend se
të dhënat të mbahen të ndara në fajlla të ndryshëm për çdo aplikacion, të dhënat
deponohen fizikisht në një lokacion të njëjtë.
83. Sistemi për menaxhimin e bazës së të dhënave paraqet... një softver, i cili lejon
organizimin e centralizuar të të dhënave, i menaxhon ato në mënyrë efikase dhe siguron
qasje në të dhënat e deponuara.
84. Sistemi informatik i ndërmarrjes paraqet... ndërlidhjen e nënsistemeve informatike
elementare në një tërësi unike strukturore dhe konceptore me qëllim të informatizimit të
proceseve afariste ose shërbyese në ndërmarrje.
85. Çka është telekomunikimi dhe çka përfshinë?
Sistemet telekomunikuese paraqesin nje koleksion të hardverit dhe softverit, të cilat janë
kompatibile dhe veprojnë së bashku, me qëllim që të mundësojnë transmetimin e
informatave nga një lokacion në tjetrin.
Pjesët kryesore të një sistemi telekomunikues janë:
- Kompjuterët,
- Terminalet,
- Kanalet komunikuese,
- Softverët komunikues,
- Funksionet ndihmëse.
86. Çka është sistemi informatik dhe cilat janë vetitë e tij?
Sistemi i cili është në marrëdhënie dhe interaksion me rrethinën në të cilën këmben
madhësitë hyrëse dhe dalëse quhet sistem informatik.
Personeli është komponenta më e rëndësishme e sistemit informatik, dhe komponentat
tjera siç janë: Inputet, procesimi, outputet dhe datoteka e të dhënave janë të kontrolluara
dhe të ekzekutuara nga personeli dhe hardveri.
87. Sipas cilave kritere ndahen rrjetat kompjuterike?
 Sipas hapësirës gjeografike,
 Sipas pronësisë së rrjetave kompjuterike,
 Sipas teknikës së përdorur gjatë transmetimit të të dhënave.
88. Si ndikon ulja e pasigurisë në raport me sasinë e informatave?
Ndikon ne raport të zhdrejtë. Sa më e madhe të jetë sasia e informatave, pasiguria është
më e vogël.
89. Rezultat i këtyre përpjekjeve është zbulimi i mjeteve të prodhimit (faktorët e prodhimit)
dhe përdorimi i metodave... gjithnjë e më të përsosura të qeverisjes dhe organizimit
(metodave të menaxhmentit).
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
12INFORMATIKA NË BIZNES
90. Cili është kodi për transmetimin e sinjaleve?
Kodi përmes të cilit transmetohen sinjalet në teorinë e informative është kodi binar që
shpreh gjendjet “Po” ose “Jo”.
91. Çka është fabrika e informatizuar dhe çka përfshinë?
Koncepti i fabrikës së informatizuar bazohet në mbështetjen kompjuterike të
projektimit, mbështetjen kompjuterike të inxhinieringut, mbështetjen
kompjuterike të planifikimit dhed mbështetjen kompjuterike të cilësisë.
Një nga konceptet më të rëndësishme të fabrikës së informatizuar është
prodhimi i integruar kompjuteristik, i cili përfshinë komponentat CAD, CAM dhe
CAE.
92. Lidhja kthyese negative ndikon që sistemi… me sjelljen e tij zvogëlon ose
neutralizon ndikimin nga rrethina. Me këtë, sistemi kthehet në gjendjen
fillestare.
93. Informatat publike këmbehen me ndihmën e...
Informatat publike këmbehen me ndihmën e radiovalëve nëpërmjet të radios,
televizionit apo internetit si lajme ditore apo emisione të posaçme, pastaj
nëpërmjet të informatorëve të ndryshëm siç janë gazetat, revistat, periodikët,
librat etj.
94. Roli i lidhjes së sërishme prapavajtëse pozitive është... rritja e inputeve në funksionimin
e sistemit, me qëllim të rritjes dhe zhvillimit të tij, nëpërmjet rritjes së outputeve.
95. Entropia maksimale...
Entropia është maksimale në rastin kur gjasat e paraqitjes së një ngjarjeje nga bashkësia e
ngjarjeve të mundshme janë të barabarta.
96. Zyra e informatizuar nënkupton... Koncepti i zyrës së informatizuar bazohet në
integrimin e teknikave të ndryshme të procesimit të të dhënave.
97. Baza e të dhënave quhet bashkësi e organizuar e të dhënave nga një lëmi e caktuar, e
cila u mundëson shfrytëzuesve qasje të shpejtë, të lehtë dhe efikase, deri te të dhënat e
caktuara.
98. Komunikimi satelitor paraqet... bartjen e të gjitha llojeve të sinjaleve tokësore dhe
videosinjaleve përmes satelitit tokësor artificial.
99. WWW është... pako elektronike, e cila mund të përmbajë tekste, grafikë, animacion, zë
dhe video, në seksione të quajtura web-faqe.
100. Kibernetika është shkencë... që ka të bëjë me qeverisjen dhe komunikimin me
qenie të gjalla dhe makina. U formua në vitin 1948.
101. Algoritmi paraqet rregullin, rendin dhe... teknologjinë për zgjidhjen graduale të
problemit të caktuar.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
13INFORMATIKA NË BIZNES
102. Te sistemi informatik i menaxhmentit, raporti ndërmjet inputit dhe outputit
është... sikurse lënda e parë me produktin final.
103. Me telekomunikim kuptojmë... zhvillimin e bartjes së të dhënave (porosisë,
informatave, lajmeve) në distancë.
104. Rrjeti i parë global kompjuterik u quajt... ARPA NET, kurse llojet kryesore të
rrjetave kompjuterike që përdoren sot janë... LAN, MAN dhe WAN.
105. Aplikacionet kyçe të cilat e mundësojnë biznesin elektronik janë...
Posta me zë, fax makina, telekonferencat, datakonferencat dhe video-
konferencat.
106. Kjo qasje shkencore është bazë për krijimin e një numri të madh të diciplinave
shkencore, e në mesin e tyre edhe formimi i... Infomatikës dhe Kibernetikës.
107. Të dhënat e papërpunuara e marrin formën e informatave... pas
përpunimit dhe rregullimit të tyre në sistemin informatik.
108. Ekuacioni i Clode Shanon për vlerën e informatës?
H = - Σ pildpi (xi)
109. Qeversija kibernetike karakterizohet me... qeverisje me qenie të gjalla dhe
makina.
110. Algoritmi paraqet... rendin, rregullin dhe teknologjine për zgjidhje graduale të
problemit.
111. Teoria e komunikimit definon marrëdhëniet e ndryshme të cilat krijohen midis...
palëve të interesuara gjatë procesit të transmetimit të informatave.
112. Në ndryshimin e rrethinës afariste të ndërmarrjes kanë ndikuar... informatat.
113. Sistemi i komunikimit paraqet... parakushtet materiale dhe energjike për
transmetimin e informatës prej burimit deri te marrësi i saj.
114. Sistemi për mbështetje të vendimeve përdor... rrjetin e stacioneve punuese.
115. Kush i studion fenomenet në bazë të globalitetit pa u thelluar në analizë dhe
zbërthim?
Qasja vrojtuese – përshkruese.
116. Teknologjia për transmetimin e të dhënave në formë të zërit, fotografisë dhe
videos quhet... videokonferencë.
117. Elementet e sistemit informatik të menaxhmentit... hardver, softver, baza e të
dhënave, procedura dhe personeli.
Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha
14INFORMATIKA NË BIZNES
118. Kush bën pjes në qeverisje kibernetike?
Në qeverisje kibernetike bëjnë pjesë qeniet e gjalla dhe makinat.
119. Videokonferenca është... telekonferenca në të cilën pjesëmarrësit e shohin njëri-
tjetrin përmes ekranit.
120. Sipas vëllimit të të dhënave, sistemet ndahen në... sisteme informatike të
thjeshta dhe të ndërlikuara.
121. Çka është BIT-i?
Bit-i është njësia elementare për matjen e sasisë së informatave.
122. Si quhen informatat që e mënjanojnë entropinë?
Quhen Negentropi.
123. Komponenta më e rëndësishme e sistemit informatik është... personeli.

Recomendados

INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje) por
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
20.6K visualizações12 slides
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha por
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Fidan Haliti
3.8K visualizações19 slides
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) por
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
43K visualizações36 slides
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje) por
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
61K visualizações15 slides
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) por
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)fatonbajrami1
23.3K visualizações34 slides
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje) por
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
22.6K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Menaxhment - Permbledhje por
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
20.3K visualizações33 slides
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje) por
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
45.9K visualizações15 slides
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje) por
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
12.2K visualizações32 slides
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje) por
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
24.2K visualizações16 slides
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara) por
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)fatonbajrami1
10.1K visualizações180 slides
Informatika ne biznes - Mihane berisha por
Informatika ne biznes - Mihane berisha Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha drilon emini
6.5K visualizações60 slides

Mais procurados(20)

Menaxhment - Permbledhje por Jozef Nokaj
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj20.3K visualizações
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami145.9K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami112.2K visualizações
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami124.2K visualizações
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
fatonbajrami110.1K visualizações
Informatika ne biznes - Mihane berisha por drilon emini
Informatika ne biznes - Mihane berisha Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha
drilon emini6.5K visualizações
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami133.5K visualizações
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve) por fatonbajrami1
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
fatonbajrami128.1K visualizações
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.4K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje por fatonbajrami1
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.4K visualizações
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara) por fatonbajrami1
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
fatonbajrami146.9K visualizações
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim) por Blerim Raci
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Blerim Raci3.6K visualizações
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama por drilon emini
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
drilon emini9.3K visualizações
Menaxhmenti strategjik por coupletea
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea36.8K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.3K visualizações
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami136.7K visualizações
Etika e biznesit por Veton Sopjani
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani3K visualizações
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.9K visualizações
Mikroekonomi 1 por Ermon Cërvadiku
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku33.1K visualizações

Destaque

Bvm- Justina por
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina drilon emini
11.1K visualizações66 slides
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
35.6K visualizações11 slides
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku por
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku drilon emini
9.2K visualizações11 slides
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
23.5K visualizações110 slides
Biznesi i Vogel dhe i Mesem por
Biznesi i Vogel dhe i MesemBiznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i MesemErmon Cërvadiku
3.7K visualizações32 slides
Pyetjet nga provimet por
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetShefket Jakupi
84.6K visualizações6 slides

Destaque(19)

Bvm- Justina por drilon emini
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
drilon emini11.1K visualizações
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami135.6K visualizações
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku por drilon emini
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini9.2K visualizações
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami123.5K visualizações
Biznesi i Vogel dhe i Mesem por Ermon Cërvadiku
Biznesi i Vogel dhe i MesemBiznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i Mesem
Ermon Cërvadiku3.7K visualizações
Pyetjet nga provimet por Shefket Jakupi
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
Shefket Jakupi84.6K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami112.9K visualizações
Ndermarresia por Besart Rexhepi
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
Besart Rexhepi14.4K visualizações
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami130.1K visualizações
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme por Menaxherat
Ndermarrjet e Vogla dhe te MesmeNdermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Menaxherat23.2K visualizações
Informatika e biznesit java 2 por coupletea
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
coupletea1K visualizações
Informatike Biznesi por Faton_Mustafa
Informatike Biznesi Informatike Biznesi
Informatike Biznesi
Faton_Mustafa5.5K visualizações
Biznesielektronik dr-150227134838-conversion-gate02 por Rilind Kastrati
Biznesielektronik dr-150227134838-conversion-gate02Biznesielektronik dr-150227134838-conversion-gate02
Biznesielektronik dr-150227134838-conversion-gate02
Rilind Kastrati489 visualizações
Simple group by examples por tctal
Simple group by examplesSimple group by examples
Simple group by examples
tctal75 visualizações
Informatika e biznesit java 3 - por coupletea
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
coupletea1.1K visualizações
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02 por Rilind Kastrati
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Rilind Kastrati333 visualizações
7 analiza e sistemeve ekonomike dhe ndermarresia por Valdet Shala
7 analiza e sistemeve ekonomike dhe ndermarresia7 analiza e sistemeve ekonomike dhe ndermarresia
7 analiza e sistemeve ekonomike dhe ndermarresia
Valdet Shala5.1K visualizações
Menaxhimi i BVM - Syllabus por Jozef Nokaj
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Jozef Nokaj772 visualizações
Informatika e biznesit java7 por coupletea
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
coupletea692 visualizações

Similar a INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)

Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë Ekonomik por
Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë EkonomikInformatika (Aferdita Berisha) Viti i parë Ekonomik
Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë EkonomikjahirShala
2.8K visualizações17 slides
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve por
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteveAferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteveTarget
22.3K visualizações37 slides
Informatika e biznesit tvogla por
Informatika e biznesit tvoglaInformatika e biznesit tvogla
Informatika e biznesit tvoglaEgzonMehmet
261 visualizações3 slides
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet... por
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
24.6K visualizações18 slides
ligjerata-11.ppt por
ligjerata-11.pptligjerata-11.ppt
ligjerata-11.pptBurimRexhepi
6 visualizações42 slides
Ligjerata 9 por
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9Ferdi Nuredini
1.5K visualizações22 slides

Similar a INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)(8)

Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë Ekonomik por jahirShala
Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë EkonomikInformatika (Aferdita Berisha) Viti i parë Ekonomik
Informatika (Aferdita Berisha) Viti i parë Ekonomik
jahirShala2.8K visualizações
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve por Target
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteveAferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve
Aferdita Berisha - Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve
Target22.3K visualizações
Informatika e biznesit tvogla por EgzonMehmet
Informatika e biznesit tvoglaInformatika e biznesit tvogla
Informatika e biznesit tvogla
EgzonMehmet261 visualizações
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet... por Shpejtim Rudi
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Shpejtim Rudi24.6K visualizações
ligjerata-11.ppt por BurimRexhepi
ligjerata-11.pptligjerata-11.ppt
ligjerata-11.ppt
BurimRexhepi6 visualizações
Ligjerata 9 por Ferdi Nuredini
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9
Ferdi Nuredini1.5K visualizações
Organizimi i te dhenave por Menaxherat
Organizimi i te dhenaveOrganizimi i te dhenave
Organizimi i te dhenave
Menaxherat2.6K visualizações
teknologjia informative / Ligjerata 9 por ilir 1122
teknologjia informative / Ligjerata 9teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9
ilir 11223.3K visualizações

Mais de fatonbajrami1

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime) por
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)fatonbajrami1
9.3K visualizações12 slides
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqifatonbajrami1
6.7K visualizações143 slides
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami por
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajramifatonbajrami1
8.5K visualizações49 slides
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave) por
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
10.3K visualizações262 slides
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
15.8K visualizações186 slides
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017 por
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017fatonbajrami1
46.9K visualizações161 slides

Mais de fatonbajrami1(18)

MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime) por fatonbajrami1
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
fatonbajrami19.3K visualizações
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por fatonbajrami1
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
fatonbajrami16.7K visualizações
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami por fatonbajrami1
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
fatonbajrami18.5K visualizações
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
KOMUNIKIM BIZNESI - Dr. Mrika Kotorri (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami110.3K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami115.8K visualizações
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017 por fatonbajrami1
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) 2017
fatonbajrami146.9K visualizações
Abetarja e Vjetër Shqipe por fatonbajrami1
Abetarja e Vjetër ShqipeAbetarja e Vjetër Shqipe
Abetarja e Vjetër Shqipe
fatonbajrami110.8K visualizações
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami125.5K visualizações
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela por fatonbajrami1
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen ÇelaETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
ETIKA E BIZNESIT - Dr. Hysen Çela
fatonbajrami18.8K visualizações
Të çmendur pas financës islamike por fatonbajrami1
Të çmendur pas financës islamikeTë çmendur pas financës islamike
Të çmendur pas financës islamike
fatonbajrami1386 visualizações
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat) por fatonbajrami1
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
fatonbajrami130.7K visualizações
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi) por fatonbajrami1
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
fatonbajrami112.6K visualizações
Menaxhimi i Marketingut - Philip Kotler por fatonbajrami1
Menaxhimi i Marketingut - Philip KotlerMenaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
Menaxhimi i Marketingut - Philip Kotler
fatonbajrami17.6K visualizações
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik por fatonbajrami1
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin EkonomikPërgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
fatonbajrami162.6K visualizações
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami186K visualizações
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli por fatonbajrami1
Etika e Biznesit - Dr. Ymer HavolliEtika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
fatonbajrami15.3K visualizações
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje) por fatonbajrami1
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
fatonbajrami189.6K visualizações
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami149.2K visualizações

INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)

 • 1. INFORMATIKA NË BIZNES Dr. Mihane Berisha Provime të zgjidhura Fakulteti Ekonomik Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik
 • 2. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 2INFORMATIKA NË BIZNES PYETJET MEALTERNATIVATËSAKTA Vërejtje: Përgjigjet e sakta janë të hijezuarat! 1. Me rritje eksponenciale kuptojmë: a) Kohën e nevojshme për numërimin e një dukurie të caktuar, b) Kohën e nevojshme për dyfishimin e një dukurie, c) Kohën e nevojshme për matjen e një dukurie. 2. Efektiviteti paraqet: a) Raportin midis inputit dhe outputit, b) Outputin dhe arsyen e ekzistencës së sistemit, c) Raportin midis outputit të sendërtuar dhe outputit të dëshiruar – parametrit. 3. Funksionimi i sistemit është ideal në qoftë se: a) Ekziston numër optimal i kanaleve, b) Dallimet në potenciale ekzistojnë, c) Rrymime të mjaftueshme, d) Nuk ka atrofi dhe hipertrofi. 4. Kur dukuritë u përkasin fenomeneve deterministike, rezultate siguron: a) Qasja vrojtuese, b) Metoda analitike, c) Metoda e qasjes sistemore. 5. Telekomunikimet përfshijnë: a) Bazat e të dhënave, b) Rrjetat kompjuterike, c) Komunikimin satelitor, d) Telekomunikimet, e) Telematikën. 6. Funksioni kryesor i informatës është: a) Të rritë sigurinë, b) Të rritë produktivitetin, c) Të rritë entropinë, d) Të evitojë pasigurinë, e) Të rritë organizimin. 7. Lidhja e sërishme prapavajtëse pozitive synon: a) Të zvogëlojë ndikimin në sistem, b) Të rrisë ndikimet e jashtme në sistem, c) Të mbajë konstante gjendjen e funksionimit të sistemit. 8. Funksionimi i sistemit realizohet: a) Si rezultat i shndërrimit të inputeve në outpute, b) Nëpërmjet ndryshimeve që ndodhin në sistem, c) Në drejtim të njëjtë me veprimin e entropisë.
 • 3. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 3INFORMATIKA NË BIZNES 9. Formimi i informatikës si shkencë është rezultat i: a) Derivateve të informatikës, b) Derivateve të kibernetikës, c) Diturisë që nga paraqitja e qasjes sistemore dhe formimi i kibernetikës si shkencë. 10. Kriteret e formimit të sistemeve janë: a) Përcaktimi i qartë i qëllimit, b) Tri qëllimet e formimit të sistemit, c) Intenziteti i interaksionit midis elementeve, d) Rrethina relevante, e) Entropia. 11. Nëse mungon rritja e efikasitetit në funksionimin e sistemit: a) Sistemi do të zhvillohet, b) Do të rrezikohet edhe arritja e qëllimit të parë – kontinuiteti (ekzistenca), c) Do të rrezikohet edhe arritja e qëllimit të tretë, d) Do të rrezikohet entropia. 12. Për eliminimin e entropisë në sistem duhet të sigurohet: a) Ruajtja e dallimeve në potencialet e elementeve, b) Barazimi i potencialeve midis elementeve, c) Numri maksimal i elementeve. 13. Komponentat e sistemit për menaxhmentin e të dhënave në bazën në bazën e të dhënave janë: a) Hardver, b) Softver, c) Fjalori i të dhënave, d) Gjuha e definimit të të dhënave, e) Baza e të dhënave, f) Gjuha e manipulimit të të dhënave. 14. Informata është: a) E dhënë e papërpunuar, b) Bashkësi e të dhënave të përpunuara, c) E dhënë e përpunuar e cila përbëhet vetëm nga të dhënat që nevojiten duke i vendosur njëra me tjetrën. 15. Sistemi informatik është: a) Sistem neutral, real dhe i pasur, b) Sistem i hapur, statik, dinamik dhe deterministik, c) Sistem dinamik, artificial, i hapur dhe propabil. 16. Informata bëhet redundante nëse: a) Mbërrinë më herët sesa merret vendimi, b) Vonohet, c) Ndryshojnë rrethanat e marrjes së vendimit.
 • 4. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 4INFORMATIKA NË BIZNES 17. Komponentat e sistemit për mbështetje të vendimeve janë: a) Baza e shënimeve, baza e të dhënave dhe softveri i bazës së të dhënave. b) Baza e të dhënave, baza e modeleve dhe sistemi softverik i bazës së të dhënave. c) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe sistemi softverik i bazës së të dhënave. 18. Organizimi i të dhënave në bazën e të dhënave, bëhet sipas: a) Modeli hierarkik, rrjetor dhe relacional. b) Modeli hierarkik, rrjetor dhe racional, c) Modeli hierarkik, dimensional dhe hipermedial. 19. Zhvillimi i rrjetave kompjuterike kaloi në fazën e përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë kur u zbulua pajisja e quajtur: a) Kompjuter, b) Modem, c) Rrjet kompjuterik. 20. Rrjeti kompjuterik ndërkombëtar, i cili paraqet një fenomen të kohës sonë quhet: a) Internet, b) Intranet, c) Ekstranet. 21. Nëse jemi të sigurtë se ngjarja do të ndodhë, informata: a) Ka vlerë më të vogël, b) Ka vlerë më të madhe, c) Nuk ka vlerë. 22. Fazat e zhvillimit të rrjetave kompjuterike janë: a) LAN, MAN dhe WAN. b) Ylli, unazore dhe e çrregullt. c) E përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë, e përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë dhe rrjetave kompjuterike dhe multimedia. 23. Faktorët të cilët ndikojnë në interaksion ndërmjet sistemit informatik dhe ndërmarrjes janë: a) Faktorët e njohur dhe të panjohur, b) Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, c) Faktorët institucional dhe grupor. 24. Informatika e biznesit u zhvillua si rezultat i zhvilllimit të: a) Mendimit shkencor dhe qasjes sistemore nga viti 1930, b) Derivateve të kibernetikës, c) Bionikës dhe Kibernetikës. 25. Komponentat e sistemit të ekspertëve janë: a) Baza e të dhënave, baza e modeleve dhe baza e diturisë. b) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe baza e cilësisë. c) Baza e të dhënave, baza e diturisë dhe sistemi softverik (interface).
 • 5. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 5INFORMATIKA NË BIZNES 26. Modeli i analizës “Çka nëse”, përdoret te: a) Sistemi informatik, b) Baza e të dhënave, c) Sistemi për mbështetje të vendimeve. 27. Në vitin 1970, cila teknologji u zbulua? a) Telematika, b) Informatika, c) Telekomunikimi. 28. Sipas fushave të përdorimit të sistemeve informatike ndahen në: a) Tekniko – teknologjike, b) Informative, c) Shkencore. 29. CAM, ka të bëjë me: a) Projektimin e produkteve, b) Prodhimin e produkteve, c) Dizajnimin e produktit të ri, d) Prodhimin e prototipit të projektuar në fazën e projektimit. 30. Numri më i madh i fenomeneve në natyrë janë të karakterit: a) Stahostik, b) Deterministik. 31. Modeli hierarkik i të dhënave përdor strukturën hierarkike për të shprehur relacionin midis vargjeve, që paraqitet nëpërmes: a) Teknikës me degë e gjethe, b) Teknikës me degë e trunguj. 32. Efekti sinergjik është rezultat i energjisë së pjesëve: a) E saktë, b) E pasaktë. 33. Te qasja analitike, pjesët funksionojnë në të njëjtën kohë si shkak dhe pasojë me ndikim të dyanshëm: a) E saktë, b) E pasaktë. 34. Informata është e dhënë dhe e dhëna është informatë: a) E saktë, b) E pasaktë. 35. Qasja sistemore siguron rezultatet nëse dukuritë janë deterministike: a) E saktë, b) E pasaktë.
 • 6. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 6INFORMATIKA NË BIZNES 36. Sistemi informatik proceson nga të dhënat informata dhe i transformon të dhënat në informata: a) E saktë, b) E pasaktë. 37. Njësia elementare për matjen e sasisë së informatave është bajti: a) Po, b) Jo. 38. Nëse ndodhë barazimi i plotë i potencialeve ndërmjet elementeve pason gjendja e entropisë maksimale: a) Po, b) Jo. 39. Shprehjet “të dhëna dhe informata”, në të folurit e përditshëm përdoren sikur të kishin kuptim të ndryshëm: a) Po, b) Jo. 40. Menaxhimi (qeverisja) e suksesshme karakterizohet me sukses në realizimin e qëllimit: a) Po, b) Jo. 41. Bashkësia e datotekave formon bazën e të dhënave: a) Po, b) Jo. 42. Faktorët joekonomik të zhvillimit të një vendi janë: fuqia punëtore, mjetet e punës dhe objekti i punës: a) Po, b) Jo. 43. Informata paraqet të kundërtën e organizimit dhe funksionimit të sistemit: a) Po, b) Jo. 44. Vlera e informatës, çmohet sidomos në teorinë e informatave: a) Po, b) Jo. 45. Kibernetikë quhet shkenca mbi kompjuterët: a) Po, b) Jo. 46. Dokumentet e hipermediave krijohen duke përdorur gjuhën HTML: a) Po, b) Jo.
 • 7. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 7INFORMATIKA NË BIZNES 47. Vendosja e elementeve të teknologjisë informatike në një numër të madh të produkteve dhe shërbimeve të reja paraqet një nga trendet e informatikës: a) Po, b) Jo. 48. Aktivitetet e fabrikës së informatizuar bazohen në zyrë të informatizuar: a) Po, b) Jo. 49. Qasja sistemore u zhvillua si metodë në vitet e ‘50-ta: a) Po, b) Jo. 50. Baza e të dhënave e ka pamjen fizike dhe logjike: a) Po, b) Jo. 51. ASCII është kod për transmetimin e informatave: a) Po, b) Jo. 52. Modemi karakterizon përpunimin e kufizuar të të dhënave: a) Po, b) Jo. 53. Sistemi kompjuterik bën procesimin e informatave: a) Po, b) Jo. 54. Redundanca në të vërtetë paraqet sinjalet e tepërta në kanalin e komunikimit: a) Po, b) Jo. 55. A e bën njësia e qeverisur tansmemtimin e inputeve në outpute: a) Po, b) Jo. 56. Informatika në biznes është veprimtari shërbyese: a) Po, b) Jo. 57. Metoda e induksionit e bazon hulumtimin në disa faza: a) Po, b) Jo.
 • 8. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 8INFORMATIKA NË BIZNES PYETJET EHAPURA 58. Sipas marrëdhënies ndërmjet inputit dhe outputit, sistemet informatike ndahen në... 1) Sisemet neutrale, 2) Sisteme të informuara, 3) Sistemi informatik qeverisës. 59. Elementet e qarkut rregullues janë... 1) Input, 2) Pengesat, 3) Njësia qeverisëse, 4) Sinjalet qeverisëse, 5) Sinjalet korrektuese, 6) Njësia e qeverisur, 7) Procesi transformues, 8) Output, 9) LSP. 60. Konceptet e teorisë së përgjithshme të sistemit janë... 1) Funksionimi i sistemit, 2) Koncepti hierarhik, 3) Koncepti i diferencimit dhe specializimit, 4) Koncepti holistik, 5) Koncepti telelogjik, 6) Koncepti i ekuifinalitetit. 61. Pamja logjike e organizmit të të dhënave në bazën e të dhënave përfshinë... 1) Shenjat, 2) Fushën e të dhënave, 3) Segmentin e të dhënave, 4) Datotekën logjike të të dhënave. 62. Atributet e informatës janë... 1) Sasia, 2) Cilësia, 3) Vlera e informatës në kohë. 63. Fazat e ndikimit të internetit në biznes janë: 1) Broshurat elektronike, 2) Biznesi elektronik, 3) Prokurimi elektronik, 4) Tregu elektronik, 5) Ekosistemet dinamike. 64. Fazat e mendimit shkencor janë... 1) Faza e përshkrimit të fenomeneve dhe dukurive (metoda e metaobservacionit), 2) Faza analitike (metoda analitike), 3) Faza e qasjes sistemore (metoda e qasjes sistemore).
 • 9. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 9INFORMATIKA NË BIZNES 65. Modelet e sistemit informatik të menaxhmentit të biznesit janë... 1) Modeli standard i organizimit, 2) Modeli i dominimit të prodhimit, 3) Modeli ekvipotencial. 66. Fazat e ciklit jetësor të sistemit janë... 1) Faza e zhvillimit të përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë, 2) Faza e zhvillimit të përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë, 3) Faza e rrjetave të multimediave. 67. Në teorinë e sistemeve, entropia është: 1) Masë e çrregullimit dhe mosfunksionimit të sistemit, 2) Masë e pasigurisë së parashikimit të sjelljes së sistemit në të ardhmen, 3) Masë e trasnsparencës së sistemit, përkatësisht e mundësisë së sigurimit të një pasqyre të sjelljes ekzistuese të sistemit. 68. Kush bën pjesë në teorinë e komunikmit? 1) Teoria e informatave, 2) Teoria e kodimit, 3) Teoria e shenjave. 69. Detyrat e sistemit informatik janë... Sistemi Informatik proceson informata nga të dhënat, përkatësisht ai i transformon inputet në outpute. Sipas J. Wilkinson, 5 detyrat apo aktivitetet e sistemit informativ janë: 1) Mbledhja e të dhënave, 2) Procesimi i të dhënave, 3) Menaxhimi i të dhënave, 4) Kontrolli dhe sigurimi i të dhënave dhe 5) Gjenerimi i informatave. 70. Funksionet e LSP pozitive dhe negative... LSP pozitive synon rritjen e inputeve në funksionimin e sistemit, me qëllim të rritjes dhe zhvillimit të tij, nëpërmjet rritjes së outputeve. Funksionet e LSP negative janë: 1) Të ruajë gjendjen konstante të sistemit. 2) Të nxisë aktivitete qeverisëse lidhur me sendërtimin e qëllimit të caktuar. 3) Të mënjanojë ndikimet e tepërta të rrethinës, të cilat do të shmangin funksionimin e sistemit nga rruga e cila shpie drejt realizimit të qëllimit të caktuar. 71. Trego shkurt, çfarë rrjeti janë: Interneti, Intraneti dhe Ekstraneti... Interneti është rrjet privat, i cili është i mbrojtur nga vizitorët përmes sistemit firewalls. Intraneti është një rrjetë e brendshme kompjuterike në ndërmarrje, e cila mund të sigurojë qasje në të dhënat në ndërmarrje. Ekstraneti: Intranetet private të cilat i’u lejojnë qasje shfrytëzuesve të jashtëm quhen Extranete.
 • 10. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 10INFORMATIKA NË BIZNES 72. Trego çka është lidhja e sërishme parapavajtëse dhe si ndahet ajo... Në bazë të Lidhjes së Sërishme Prapavajtëse (LSP), gjykohet se sa është realizuar qëllimi i caktuar, çfarë duhet të ndërmirret dhe si duhet të nxiten aktivitetet qeverisëse për sendërtimin e qëllimit të caktuar. LSP ndahet në: LSP Pozitive dhe LSP Negative. 73. Çka është Telematika dhe çka përfshinë ajo? Telematika është bashkim i dy teknologjive (TELEkomunikimet + inforMATIKA). Telematika përfshinë:  Rrjetat kompjuterike,  Rrjetat e të dhënave,  Rrjetat për komunikimin e të dhënave,  Rrjetat informative. 74. Redundanca në teorinë e informatave paraqet... Në teorinë e informatave, redundanca ka të bëjë me përcaktimin e sinjaleve të panevojshme dhe mënjanimin e tyre, me qëllim të transmetimit korrekt të informatës. 75. Me efekt sinergjik kuptojmë... Efekti sinergjik krijohet si rezultat i interaksionit midis pjesëve (elementeve) të tërësisë, çka nënkupton se pjesët në të njëjtën kohë funksionojnë si shkak dhe si pasojë me ndikim të dyanshëm. 76. Çka janë informatat dhe çka është teknologjia informatike në kushtet bashkëkohore të zhvillimit... në kushtet bashkëkohore të afarizmit, informata – dituria është bërë një resurs i rëndësishëm në ndërmarrje, kurse teknologjia informative faktor i rëndësishëm i suksesit dhe efikasitetit të afarizmit të saj. 77. Sistemi informatik paraqet një bashkësi të elementeve të lidhura, të cilat me atributet e tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave; dhe vetitë e tij janë: - Sistemi i informatave është sistem dinamik dhe jo statik, sepse me kohë, me qëllim ose me ndikimin e rrethanës ndryshojnë elementet e tij dhe sistemi në tërësi. - S.I. është sistem artificial, sepse ai është rezultat i përpjekjeve të njeriut për të lehtësuar punën intelektuale dhe kreative. 78. Baza e të dhënave të lidhura në web janë... Baza e të dhënave te lidhura në web kanë qasje në bazën e të dhënave të kompanive, ku përmes web-it krijon efikasitet dhe mundësi të reja, madje në disa raste edhe ndryshimin e mënyrës së zhvillimit të biznesit. 79. Sistem të ekspertëve quajmë atë sistem... informatik, i cili njohuritë e ekspertëve nga disa lëmi shkencore i strukturon në kompjuter dhe pastaj përmes përgjithësimit të problemit ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të propozuara. 80. Baza e të dhënave paraqet... një bashkësi të rregulluar të të dhënave nga një lëmi e caktuar, me qëllim të shfrytëzimit të tyre efikas, në procesin e përpunimit dhe manipulimit të tyre nga ana e shfrytëzuesit të sistemit informatik.
 • 11. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 11INFORMATIKA NË BIZNES 81. Këmbimi elektronik i të dhënave paraqet... këmbimin e të dhënave të strukturuara ndërmjet kompjuterëve të sistemeve informatike të kompanive në mënyrë elektronike pa ndërhyrje manuale dhe me ndihmën e standardeve në forma të definuara më parë. 82. Te modeli relacional i organizimit të të dhënave në bazën e të dhënave... të gjitha të dhënat i paraqet nëpërmjet tabelave të cilat kanë lidhje njëra me tjetrën dhe në vend se të dhënat të mbahen të ndara në fajlla të ndryshëm për çdo aplikacion, të dhënat deponohen fizikisht në një lokacion të njëjtë. 83. Sistemi për menaxhimin e bazës së të dhënave paraqet... një softver, i cili lejon organizimin e centralizuar të të dhënave, i menaxhon ato në mënyrë efikase dhe siguron qasje në të dhënat e deponuara. 84. Sistemi informatik i ndërmarrjes paraqet... ndërlidhjen e nënsistemeve informatike elementare në një tërësi unike strukturore dhe konceptore me qëllim të informatizimit të proceseve afariste ose shërbyese në ndërmarrje. 85. Çka është telekomunikimi dhe çka përfshinë? Sistemet telekomunikuese paraqesin nje koleksion të hardverit dhe softverit, të cilat janë kompatibile dhe veprojnë së bashku, me qëllim që të mundësojnë transmetimin e informatave nga një lokacion në tjetrin. Pjesët kryesore të një sistemi telekomunikues janë: - Kompjuterët, - Terminalet, - Kanalet komunikuese, - Softverët komunikues, - Funksionet ndihmëse. 86. Çka është sistemi informatik dhe cilat janë vetitë e tij? Sistemi i cili është në marrëdhënie dhe interaksion me rrethinën në të cilën këmben madhësitë hyrëse dhe dalëse quhet sistem informatik. Personeli është komponenta më e rëndësishme e sistemit informatik, dhe komponentat tjera siç janë: Inputet, procesimi, outputet dhe datoteka e të dhënave janë të kontrolluara dhe të ekzekutuara nga personeli dhe hardveri. 87. Sipas cilave kritere ndahen rrjetat kompjuterike?  Sipas hapësirës gjeografike,  Sipas pronësisë së rrjetave kompjuterike,  Sipas teknikës së përdorur gjatë transmetimit të të dhënave. 88. Si ndikon ulja e pasigurisë në raport me sasinë e informatave? Ndikon ne raport të zhdrejtë. Sa më e madhe të jetë sasia e informatave, pasiguria është më e vogël. 89. Rezultat i këtyre përpjekjeve është zbulimi i mjeteve të prodhimit (faktorët e prodhimit) dhe përdorimi i metodave... gjithnjë e më të përsosura të qeverisjes dhe organizimit (metodave të menaxhmentit).
 • 12. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 12INFORMATIKA NË BIZNES 90. Cili është kodi për transmetimin e sinjaleve? Kodi përmes të cilit transmetohen sinjalet në teorinë e informative është kodi binar që shpreh gjendjet “Po” ose “Jo”. 91. Çka është fabrika e informatizuar dhe çka përfshinë? Koncepti i fabrikës së informatizuar bazohet në mbështetjen kompjuterike të projektimit, mbështetjen kompjuterike të inxhinieringut, mbështetjen kompjuterike të planifikimit dhed mbështetjen kompjuterike të cilësisë. Një nga konceptet më të rëndësishme të fabrikës së informatizuar është prodhimi i integruar kompjuteristik, i cili përfshinë komponentat CAD, CAM dhe CAE. 92. Lidhja kthyese negative ndikon që sistemi… me sjelljen e tij zvogëlon ose neutralizon ndikimin nga rrethina. Me këtë, sistemi kthehet në gjendjen fillestare. 93. Informatat publike këmbehen me ndihmën e... Informatat publike këmbehen me ndihmën e radiovalëve nëpërmjet të radios, televizionit apo internetit si lajme ditore apo emisione të posaçme, pastaj nëpërmjet të informatorëve të ndryshëm siç janë gazetat, revistat, periodikët, librat etj. 94. Roli i lidhjes së sërishme prapavajtëse pozitive është... rritja e inputeve në funksionimin e sistemit, me qëllim të rritjes dhe zhvillimit të tij, nëpërmjet rritjes së outputeve. 95. Entropia maksimale... Entropia është maksimale në rastin kur gjasat e paraqitjes së një ngjarjeje nga bashkësia e ngjarjeve të mundshme janë të barabarta. 96. Zyra e informatizuar nënkupton... Koncepti i zyrës së informatizuar bazohet në integrimin e teknikave të ndryshme të procesimit të të dhënave. 97. Baza e të dhënave quhet bashkësi e organizuar e të dhënave nga një lëmi e caktuar, e cila u mundëson shfrytëzuesve qasje të shpejtë, të lehtë dhe efikase, deri te të dhënat e caktuara. 98. Komunikimi satelitor paraqet... bartjen e të gjitha llojeve të sinjaleve tokësore dhe videosinjaleve përmes satelitit tokësor artificial. 99. WWW është... pako elektronike, e cila mund të përmbajë tekste, grafikë, animacion, zë dhe video, në seksione të quajtura web-faqe. 100. Kibernetika është shkencë... që ka të bëjë me qeverisjen dhe komunikimin me qenie të gjalla dhe makina. U formua në vitin 1948. 101. Algoritmi paraqet rregullin, rendin dhe... teknologjinë për zgjidhjen graduale të problemit të caktuar.
 • 13. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 13INFORMATIKA NË BIZNES 102. Te sistemi informatik i menaxhmentit, raporti ndërmjet inputit dhe outputit është... sikurse lënda e parë me produktin final. 103. Me telekomunikim kuptojmë... zhvillimin e bartjes së të dhënave (porosisë, informatave, lajmeve) në distancë. 104. Rrjeti i parë global kompjuterik u quajt... ARPA NET, kurse llojet kryesore të rrjetave kompjuterike që përdoren sot janë... LAN, MAN dhe WAN. 105. Aplikacionet kyçe të cilat e mundësojnë biznesin elektronik janë... Posta me zë, fax makina, telekonferencat, datakonferencat dhe video- konferencat. 106. Kjo qasje shkencore është bazë për krijimin e një numri të madh të diciplinave shkencore, e në mesin e tyre edhe formimi i... Infomatikës dhe Kibernetikës. 107. Të dhënat e papërpunuara e marrin formën e informatave... pas përpunimit dhe rregullimit të tyre në sistemin informatik. 108. Ekuacioni i Clode Shanon për vlerën e informatës? H = - Σ pildpi (xi) 109. Qeversija kibernetike karakterizohet me... qeverisje me qenie të gjalla dhe makina. 110. Algoritmi paraqet... rendin, rregullin dhe teknologjine për zgjidhje graduale të problemit. 111. Teoria e komunikimit definon marrëdhëniet e ndryshme të cilat krijohen midis... palëve të interesuara gjatë procesit të transmetimit të informatave. 112. Në ndryshimin e rrethinës afariste të ndërmarrjes kanë ndikuar... informatat. 113. Sistemi i komunikimit paraqet... parakushtet materiale dhe energjike për transmetimin e informatës prej burimit deri te marrësi i saj. 114. Sistemi për mbështetje të vendimeve përdor... rrjetin e stacioneve punuese. 115. Kush i studion fenomenet në bazë të globalitetit pa u thelluar në analizë dhe zbërthim? Qasja vrojtuese – përshkruese. 116. Teknologjia për transmetimin e të dhënave në formë të zërit, fotografisë dhe videos quhet... videokonferencë. 117. Elementet e sistemit informatik të menaxhmentit... hardver, softver, baza e të dhënave, procedura dhe personeli.
 • 14. Studenti: Faton Bajrami | Prof.: Dr. Mihane Berisha 14INFORMATIKA NË BIZNES 118. Kush bën pjes në qeverisje kibernetike? Në qeverisje kibernetike bëjnë pjesë qeniet e gjalla dhe makinat. 119. Videokonferenca është... telekonferenca në të cilën pjesëmarrësit e shohin njëri- tjetrin përmes ekranit. 120. Sipas vëllimit të të dhënave, sistemet ndahen në... sisteme informatike të thjeshta dhe të ndërlikuara. 121. Çka është BIT-i? Bit-i është njësia elementare për matjen e sasisë së informatave. 122. Si quhen informatat që e mënjanojnë entropinë? Quhen Negentropi. 123. Komponenta më e rëndësishme e sistemit informatik është... personeli.