AA AARRCCAA 
DDOO FFIIMM DDOO MMUUNNDDOO 
UUmm ccooffrree gguuaarrddaa aammoossttrraass ddee 
110000 mmiillhhõõeess ddee s...
AA 
““SSvvaallbbaarrdd IInntteerrnnaattiioonnaall SSeeeedd VVaauulltt”” 
((SSIISSVV)) 
““AAbbóóbbaaddaa IInntteerrnnaaccii...
OO oobbjjeettiivvoo éé ccoonnvveerrttêê--llaa eemm 
uummaa nnoovvaa 
AArrccaa ddee NNooéé,, 
uumm eennoorrmmee aarrmmaazzé...
AARRCCAA DDEE NNOOÉÉ DDOO SSÉÉCCUULLOO XXXXII
AA 
AArrccaa ddee NNooéé ddaass sseemmeenntteess 
ffooii ccoonnssttrruuííddaa eemm 
LLoonnggyyeeaarrbbyyeenn,, 
uumm ppeeq...
Salvadora, a ilha da Noruega, onde está oo ccooffrree ppaarraa ccoommbbaatteerr 
eessppeecciiaallmmeennttee eeffeeiittooss...
AA nnoovvaa AArrccaa ddee NNooéé ddoo 
áárrttiiccoo eessttáá ccoonnssttrruuííddaa 
ddeennttrroo ddee uummaa 
mmoonnttaannh...
NNoo ttoottaall,, aa AArrccaa rreecceebbeerráá 
mmaaiiss ddee 110000 mmiillhhõõeess ddee 
sseemmeenntteess pprroocceeddeen...
EEssttaass sseemmeenntteess eessttaarrããoo aarrmmaazzeennaaddaass nnaass 
pprrooffuunnddiiddaaddeess ddee uummaa mmoonntta...
Concebida ppeellaa aarrttiissttaa 
nnoorruueegguueessaa DDyyvveekkee SSaannnnee,, 
aa eennttrraaddaa ddaa aabbóóbbaaddaa t...
Ao entrar na Arca, a primeira coisa qquuee ssee vvêê éé uumm 
llaarrggoo ccoorrrreeddoorr ddee 112255 mmeettrrooss qquuee ...
OO iinntteerriioorr ddoo 
ccoorrrreeddoorr ffooii 
rreeffoorrççaaddoo ccoomm uummaa 
eessttrruuttuurraa cciirrccuullaarr 
...
Junto à porta se encontram os compressores ccuujjaa ffuunnççããoo éé 
eessffrriiaarr oo iinntteerriioorr ddaa aarrccaa..
Ao final do corredor, se encontra a sala ddee ccoonnttrroollee oonnddee ooss 
ttééccnniiccooss ddaa AArrccaa rreeggiissttr...
Os técnicos têm que classificar cada amostra, eessppeecciiffiiccaannddoo 
ssuuaa eessppéécciiee,, pprroocceeddêênncciiaa e...
As mostras de sementes são introduzidas nnoo bbaannccoo eemm 
ppaaccootteess ccoomm ttrrêêss ccaappaass ddee aalluummíínni...
UUmmaa vveezz 
qquuee tteennhhaamm ssiiddoo 
rreeggiissttrraaddaass ee 
sseellaaddaass 
hheerrmmeettiiccaammeennttee,, 
aa...
As amostras, conservadas em "caixas negras", só 
serão postas em circulação no caso de que todas as 
fontes daquela sement...
RReellaattiivvaammeennttee ààss mmeeddiiddaass ddee sseegguurraannççaa,, aa 
iinnssttaallaaççããoo eessttáá ddoottaaddaa dd...
Os responsáveis cciittaamm ttaammbbéémm aa llooccaalliizzaaççããoo rreemmoottaa 
ddaa iinnssttaallaaççããoo,, ooss iinnvveer...
A conservação das sementes na Arca sseerráá uumm sseerrvviiççoo 
ggrraattuuiittoo,, ee ooss ppaaíísseess qquuee eennvviiaa...
NNaa aattuuaalliiddaaddee,, 
jjáá eexxiisstteemm mmaaiiss ddee 11..000000 bbaannccooss ddee sseemmeenntteess 
ppoorr ttood...
Para afrontar todos eesstteess ppeerriiggooss,, nnooss qquuaaiiss ttaammbbéémm 
ddeevvee sseerr aaccrreesscciiddaa aa ccrr...
WWeesstteennggeenn eexxpplliiccaa:: 
«NNoossssoo oobbjjeettiivvoo éé ccoonnsseerrvvaarr aaqquuii uummaa ccóóppiiaa 
ddee s...
C R É D I T O S 
FORMATAÇÃO: MENSAGEIRO DA PAZ 
TEXTO E IMAGENS: NET 
MÚSICA: VANGELIS 
“Memories of Blue de Rosy”
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".

356 visualizações

Publicada em

A nova "Arca de Noé" é um enorme armazém que contém amostras de todas as plantas necessárias para que o ser humano possa reiniciar a conquista da Terra, se se reproduzir um desastre ecológico, seja por causas naturais ou por acção do Homem.

Publicada em: Diversão e humor
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
356
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A arca do fim do mundo, a nova "Arca de Noé".

 1. 1. AA AARRCCAA DDOO FFIIMM DDOO MMUUNNDDOO UUmm ccooffrree gguuaarrddaa aammoossttrraass ddee 110000 mmiillhhõõeess ddee sseemmeenntteess nnoo ÁÁrrttiiccoo
 2. 2. AA ““SSvvaallbbaarrdd IInntteerrnnaattiioonnaall SSeeeedd VVaauulltt”” ((SSIISSVV)) ““AAbbóóbbaaddaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee SSeemmeenntteess SSvvaallbbaarrdd”” ttaammbbéémm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo aa ““AArrccaa ddoo FFiimm ddoo MMuunnddoo"" ffooii ccoonncceebbiiddaa ppaarraa gguuaarrddaarr aammoossttrraass ddee ttooddaass aass vvaarriieeddaaddeess ddee sseemmeenntteess ccoonnhheecciiddaass ppeelloo hhoommeemm..
 3. 3. OO oobbjjeettiivvoo éé ccoonnvveerrttêê--llaa eemm uummaa nnoovvaa AArrccaa ddee NNooéé,, uumm eennoorrmmee aarrmmaazzéémm qquuee ccoonntteennhhaa aammoossttrraass ddaass ppllaannttaass nneecceessssáárriiaass ppaarraa qquuee oo sseerr hhuummaannoo ppoossssaa rreeiinniicciiaarr aa ccoonnqquuiissttaa ddaa TTeerrrraa ssee ssee pprroodduuzziirr uumm ddeessaassttrree eeccoollóóggiiccoo,, sseejjaa ppoorr ccaauussaass nnaattuurraaiiss oouu ppoorr aaççããoo ddoo hhoommeemm..
 4. 4. AARRCCAA DDEE NNOOÉÉ DDOO SSÉÉCCUULLOO XXXXII
 5. 5. AA AArrccaa ddee NNooéé ddaass sseemmeenntteess ffooii ccoonnssttrruuííddaa eemm LLoonnggyyeeaarrbbyyeenn,, uumm ppeeqquueennoo lluuggaarreejjoo mmiinneeiirroo nnaa iillhhaa ddee SSppiittssbbeerrggeenn qquuee ppeerrtteennccee aaoo aarrqquuiippééllaaggoo nnoorruueegguuêêss ddee SSvvaallbbaarrdd,, aaoo nnoorrttee,, aa uunnss 11..000000 kkiillôômmeettrrooss ddoo PPóólloo NNoorrttee.. OO lluuggaarr ffooii eessccoollhhiiddoo ppoorr ssuuaa eessttaabbiilliiddaaddee ssííssmmiiccaa ee ppoorr eessttaarr eessccaavvaaddoo eemm ssoolloo ppeerrmmaanneenntteemmeennttee ggeellaaddoo ddoo tteerrrriittóórriioo áárrttiiccoo ((oo ppeerrmmaaffrroosstt)),, ffaacciilliittaannddoo aa ccoonnsseerrvvaaççããoo..
 6. 6. Salvadora, a ilha da Noruega, onde está oo ccooffrree ppaarraa ccoommbbaatteerr eessppeecciiaallmmeennttee eeffeeiittooss aappooccaallííppttiiccooss ddaass mmuuddaannççaass cclliimmááttiiccaass..
 7. 7. AA nnoovvaa AArrccaa ddee NNooéé ddoo áárrttiiccoo eessttáá ccoonnssttrruuííddaa ddeennttrroo ddee uummaa mmoonnttaannhhaa ccoonnggeellaaddaa..
 8. 8. NNoo ttoottaall,, aa AArrccaa rreecceebbeerráá mmaaiiss ddee 110000 mmiillhhõõeess ddee sseemmeenntteess pprroocceeddeenntteess ddee ttooddaass aass ppaarrtteess ddoo mmuunnddoo..
 9. 9. EEssttaass sseemmeenntteess eessttaarrããoo aarrmmaazzeennaaddaass nnaass pprrooffuunnddiiddaaddeess ddee uummaa mmoonnttaannhhaa áárrttiiccaa,, eemmppaaccoottaaddaass eemm aalluummíínniioo,, rrooddeeaaddaass ppoorr mmuurrooss ddee uumm mmeettrroo ddee llaarrgguurraa.. AA AArrccaa ccoonnttaa ccoomm uumm ttúúnneell ddee 112255 mmeettrrooss ddee pprrooffuunnddiiddaaddee,, eessccaavvaaddoo nnaa rroocchhaa .. IInncclluussiivvee,, ssee ttooddooss ooss ssiisstteemmaass ddee rreeffrriiggeerraaççããoo ffaallhhaarreemm,, ddiizzeemm ooss cciieennttiissttaass,, aa tteemmppeerraattuurraa nnaa mmoonnttaannhhaa nnuunnccaa ssuuppeerraarriiaa aa tteemmppeerraattuurraa ddee ccoonnggeellaammeennttoo ddeevviiddoo aaoo ““ppeerrmmaaffrroosstt””,, aa ccaappaa ddee ggeelloo ppeerrppééttuuaa ddaa rreeggiiããoo..
 10. 10. Concebida ppeellaa aarrttiissttaa nnoorruueegguueessaa DDyyvveekkee SSaannnnee,, aa eennttrraaddaa ddaa aabbóóbbaaddaa tteemm uumm ddeesseennhhoo ffuuttuurriissttaa ccoomm eessppeellhhooss mmeettáálliiccooss qquuee rreefflleetteemm oo ssooll dduurraannttee oo ddiiaa ee bbrriillhhaamm nnaa oobbssccuurriiddaaddee ddee nnooiittee..
 11. 11. Ao entrar na Arca, a primeira coisa qquuee ssee vvêê éé uumm llaarrggoo ccoorrrreeddoorr ddee 112255 mmeettrrooss qquuee lleevvaa aattéé ooss ttrrêêss aarrmmaazzéénnss ddee aabbaasstteecciimmeennttoo..
 12. 12. OO iinntteerriioorr ddoo ccoorrrreeddoorr ffooii rreeffoorrççaaddoo ccoomm uummaa eessttrruuttuurraa cciirrccuullaarr ddee aaççoo ddeesseennhhaaddaa ppaarraa eevviittaarr oo ppeerriiggoo ddee qquuaallqquueerr ccoollaappssoo ddeevviiddoo àà eerroossããoo ddaa mmoonnttaannhhaa eemm qquuee ssee ccoonnssttrruuiiuu aa AArrccaa..
 13. 13. Junto à porta se encontram os compressores ccuujjaa ffuunnççããoo éé eessffrriiaarr oo iinntteerriioorr ddaa aarrccaa..
 14. 14. Ao final do corredor, se encontra a sala ddee ccoonnttrroollee oonnddee ooss ttééccnniiccooss ddaa AArrccaa rreeggiissttrraamm nnooss oorrddeennaaddoorreess ddoo cceennttrroo ccaaddaa aammoossttrraa ddee sseemmeennttee qquuee vvaaii cchheeggaannddoo ddee ttooddooss ooss ppaaíísseess ddoo mmuunnddoo..
 15. 15. Os técnicos têm que classificar cada amostra, eessppeecciiffiiccaannddoo ssuuaa eessppéécciiee,, pprroocceeddêênncciiaa ee iiddaaddee.. TTooddaa iinnffoorrmmaaççããoo vvaaii ppaarraa uumm bbaannccoo ddee ddaaddooss ccuujjoo ccoonntteeúúddoo ppooddee sseerr aacceessssaaddoo lliivvrreemmeennttee nnaa wweebb ppeellaa ccoommuunniiddaaddee cciieennttííffiiccaa..
 16. 16. As mostras de sementes são introduzidas nnoo bbaannccoo eemm ppaaccootteess ccoomm ttrrêêss ccaappaass ddee aalluummíínniioo qquuee ssããoo ffeecchhaaddooss ddee ffoorrmmaa hheerrmmééttiiccaa ppaarraa ggaarraannttiirr ssuuaa ccoonnsseerrvvaaççããoo nnaass mmeellhhoorreess ccoonnddiiççõõeess ppoossssíívveeiiss..
 17. 17. UUmmaa vveezz qquuee tteennhhaamm ssiiddoo rreeggiissttrraaddaass ee sseellaaddaass hheerrmmeettiiccaammeennttee,, aass aammoossttrraass ddee sseemmeenntteess ssããoo iinnttrroodduuzziiddaass eemm ccaaiixxaass ddee pplláássttiiccoo ee ttrraassllaaddaaddaass aa uummaa ddaass ttrrêêss ccââmmaarraass ddaa AArrccaa..
 18. 18. As amostras, conservadas em "caixas negras", só serão postas em circulação no caso de que todas as fontes daquela semente no planeta tenham sido destruídas ou esgotadas.
 19. 19. RReellaattiivvaammeennttee ààss mmeeddiiddaass ddee sseegguurraannççaa,, aa iinnssttaallaaççããoo eessttáá ddoottaaddaa ddee uummaa ppoorrttaa bblliinnddaaddaa ee uumm mmuurroo ddiivviissóórriioo,, ee ccoonnttaarráá ccoomm aa pprreesseennççaa ddee aauuttoorriiddaaddeess nnoorruueegguueessaass..
 20. 20. Os responsáveis cciittaamm ttaammbbéémm aa llooccaalliizzaaççããoo rreemmoottaa ddaa iinnssttaallaaççããoo,, ooss iinnvveerrnnooss iinnccrriivveellmmeennttee ffrriiooss,, ooss bbaannccooss ddee ggeelloo ee iinncclluussiivvee aa aaggrreessssiivviiddaaddee ddooss uurrssooss ppoollaarreess,, ccoommoo mmeeddiiddaass ddee sseegguurraannççaa aaddiicciioonnaaiiss..
 21. 21. A conservação das sementes na Arca sseerráá uumm sseerrvviiççoo ggrraattuuiittoo,, ee ooss ppaaíísseess qquuee eennvviiaarreemm ssuuaass aammoossttrraass ccoonnttiinnuuaarrããoo sseennddoo sseemmpprree sseeuuss pprroopprriieettáárriiooss.. TTooddooss eelleess ppooddeerrããoo rreeccoorrrreerr ààss ccóóppiiaass ddee rreeppoossiiççããoo qquuee ssee ccoonnsseerrvvaarrããoo nnoo ccooffrree áárrttiiccoo sseemmpprree qquuee uummaa ddaass vvaarriieeddaaddeess ddeessaappaarreeççaa ddee sseeuu aammbbiieennttee nnaattuurraall..
 22. 22. NNaa aattuuaalliiddaaddee,, jjáá eexxiisstteemm mmaaiiss ddee 11..000000 bbaannccooss ddee sseemmeenntteess ppoorr ttooddoo oo mmuunnddoo.. NNoo eennttaannttoo,, mmuuiittooss ddeelleess,, ssoobbrreettuuddoo nnooss ppaaíísseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, ssee eennccoonnttrraamm ppeerrmmaanneenntteemmeennttee aammeeaaççaaddooss ppeellaa eessccaasssseezz ddee áágguuaa,, oo rriissccoo ddee tteerrrreemmoottooss,, iinnuunnddaaççõõeess oouu oouuttrrooss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss,, oo iimmppaaccttoo ddooss ccoonnfflliittooss bbéélliiccooss oouu ssiimmpplleessmmeennttee uummaa mmáá ggeessttããoo ddeevviiddoo àà eessccaasssseezz ddee rreeccuurrssooss..
 23. 23. Para afrontar todos eesstteess ppeerriiggooss,, nnooss qquuaaiiss ttaammbbéémm ddeevvee sseerr aaccrreesscciiddaa aa ccrreesscceennttee aammeeaaççaa ddaa mmuuddaannççaa cclliimmááttiiccaa oouu ddee uummaa ccaattáássttrrooffee gglloobbaall qquuee ppooddeerriiaa pprroovvooccaarr uummaa gguueerrrraa nnuucclleeaarr,, aa NNoorruueeggaa ccoonnssttrruuiiuu eessttaa AArrccaa..
 24. 24. WWeesstteennggeenn eexxpplliiccaa:: «NNoossssoo oobbjjeettiivvoo éé ccoonnsseerrvvaarr aaqquuii uummaa ccóóppiiaa ddee sseegguurraannççaa ddaass sseemmeenntteess ddee ttooddoo oo ppllaanneettaa.. AAssssiimm,, ffrreennttee aa qquuaallqquueerr ccaattáássttrrooffee,, ddee oorriiggeemm nnaattuurraall oouu hhuummaannaa,, aa bbiiooddiivveerrssiiddaaddee ddooss ccuullttiivvooss eessttaarráá aa ssaallvvoo.. AA AArrccaa rreepprreesseennttaa uummaa eessttrraattééggiiaa ccrruucciiaall ppaarraa ggaarraannttiirr oo ffuuttuurroo ddooss ccuullttiivvooss qquuee nnooss aalliimmeennttaamm aa ttooddooss»..
 25. 25. C R É D I T O S FORMATAÇÃO: MENSAGEIRO DA PAZ TEXTO E IMAGENS: NET MÚSICA: VANGELIS “Memories of Blue de Rosy”

×