Cidades

87 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cidades

 1. 1. À cciiddaaddee aassssoocciiaamm--ssee uumm ccoonnjjuunnttoo ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass:: ddeennssaa ooccuuppaaççããoo hhuummaannaa ee oo eelleevvaaddoo íínnddiiccee ddee ccoonnssttrruuççããoo;; uummaa iinntteennssaa aafflluuêênncciiaa ddee ttrrâânnssiittoo;; ggrraannddee ccoonncceennttrraaççããoo ddee aaccttiivviiddaaddeess eeccoonnóómmii-- ccaass,, ccoomm pprreeddoommíínniioo ddee aaccttiivviiddaaddeess ddoo sseeccttoorr tteerrcciiáárriioo;; eelleevvaaddoo nnúúmmeerroo ddee eeqquuiippaammeennttooss ssoocciiaaiiss ee
 2. 2. Critérios ddee ddeeffiinniiççããoo ddee cciiddaaddee:: DDeemmooggrrááffiiccoo vvaalloorriizzaa oo nnúúmmeerroo ddee hhaabbiittaanntteess ee//oouu aa ddeennssiiddaaddee ppooppuullaacciioonnaall FFuunncciioonnaall tteemm eemm ccoonnttaa aa iinnfflluuêênncciiaa eexxeerrcciiddaa ppeellaa cciiddaaddee ssoobbrree aass áárreeaass eennvvoollvveenntteess ee oo ttiippoo ddee aaccttiivviiddaaddeess aa qquuee aa ppooppuullaaççããoo ssee ddeeddiiccaa JJuurrííddiiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivvoo.. ddeeffiinniiddaass ppoorr ddeecciissããoo lleeggiissllaattiivvaa ..
 3. 3. ÁÁrreeaass ffuunncciioonnaaiiss -- áárreeaass mmaaiiss oouu mmeennooss hhoommooggéénneeaass,, ccoomm ccaarraacctteerrííssttiiccaass pprróópprriiaass.. UUmm ddooss ffaaccttoorreess qquuee ccoonnddiicciioonnaa aa oorrggaanniizzaaççããoo ddaass áárreeaass ffuunncciioonnaaiiss éé aa rreennddaa llooccaattiivvaa ((ccuussttoo ddoo ssoolloo)) qquuee éé iinnfflluueenncciiaaddaa ppeellaa:: aacceessssiibbiilliiddaaddee ddiissttâânncciiaa aaoo cceennttrroo.. NNOOTTAA DDee uumm mmooddoo ggeerraall,, oo ccuussttoo ddoo ssoolloo ddiimmiinnuuii àà mmeeddiiddaa qquuee nnooss aaffaassttaammooss ddoo cceennttrroo ddaa cciiddaaddee..
 4. 4. O preço do solo é aaiinnddaa iinnfflluueenncciiaaddoo ppoorr oouuttrrooss ffaaccttoorreess ccoommoo:: ccoonnddiiççõõeess aammbbiieennttaaiiss -- rreelleevvoo,, ppoolluuiiççããoo,, zzoonnaass vveerrddeess,, ppaaiissaaggeemm,, eettcc;; aassppeeccttooss ssoocciiaaiiss -- aass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass ddaa ppooppuullaaççããoo rreessiiddeennttee;; ppllaannooss ddee uurrbbaanniizzaaççããoo -- aass aaccttiivviiddaaddeess pprroojjeeccttaaddaass ppaarraa uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa áárreeaa ccoonnddiicciioonnaamm oo ccuussttoo ddoo ssoolloo
 5. 5. O CBD éé uummaa áárreeaa mmuuiittoo ddiinnââmmiiccaa,, oonnddee aass ddiiffeerreenntteess ffuunnççõõeess ssee vvããoo ssuucceeddeennddoo:: nnuummaa pprriimmeeiirraa ffaassee,, aassssiissttiiuu-- ssee àà ssuubbssttiittuuiiççããoo ddaass ffuunnççõõeess iinndduussttrriiaall ee rreessiiddeenncciiaall ppeelloo ccoomméérrcciioo ee oouuttrraass aaccttiivviiddaaddeess tteerrcciiáárriiaass;; aaccttuuaallmmeennttee,, vveerriiffiiccaa--ssee aa tteennddêênncciiaa ppaarraa aa ddeesscceennttrraalliizzaaççããoo ddeessttaass ffuunnççõõeess ppaarraa oouuttrraass áárreeaass..
 6. 6. Para aa ddiinnââmmiiccaa ddoo CCBBDD ccoonnttrriibbuueemm ffaaccttoorreess ccoommoo:: aa eessppeeccuullaaççããoo ffuunnddiiáárriiaa;; oo ccoonnggeessttiioonnaammeennttoo ddoo cceennttrroo ((áárreeaa mmaaiiss aannttiiggaa,, ddee rruuaass eessttrreeiittaass));; aa ddiimmiinnuuiiççããoo ddaa aacceessssiibbiilliiddaaddee -- aacceessssoo aaoo cceennttrroo mmaaiiss ddiiffíícciill ee ddeemmoorraaddoo..
 7. 7. Factores de expansão uurrbbaannaa ssããoo:: oo ccrreesscciimmeennttoo ddeemmooggrrááffiiccoo qquuee,, aalliiaaddoo aaoo eelleevvaaddoo ccuussttoo ddaa hhaabbiittaaççããoo nnaa cciiddaaddee,, lleevvaa àà pprrooccuurraa ddee nnoovvaass áárreeaass rreessiiddeenncciiaaiiss nnooss ssuubbúúrrbbiiooss;; aa ddiinnââmmiiccaa ddaa ccoonnssttrruuççããoo cciivviill,, ttaannttoo nnoo qquuee ttooccaa aaoo ppaarrqquuee hhaabbiittaacciioonnaall ccoommoo àà eeddiiffiiccaaççããoo ddee eessppaaççooss ddeessttiinnaaddooss aa aaccttiivviiddaaddeess eeccoonnóómmiiccaass;; oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddaass pprróópprriiaass aaccttiivviiddaaddeess eeccoonnóómmiiccaass,, qquuee ccoonndduuzz àà nneecceessssiiddaaddee ddee eexxppaannddiirr ee mmooddeerrnniizzaarr aass eemmpprreessaass ee,, ccoommoo ttaall,, àà pprrooccuurraa ddee nnoovvooss eessppaaççooss ddee llooccaalliizzaaççããoo;; oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddooss ttrraannssppoorrtteess ee ddaass iinnffrraa--eessttrruuttuurraass vviiáárriiaass,, qquuee aauummeennttaa aa aacceessssiibbiilliiddaaddee ee ddiimmiinnuuii ooss tteemmppooss ee ooss ccuussttooss
 8. 8. A expansão urbana faz-se àà ccuussttaa ddaass áárreeaass ppeerriifféérriiccaass ddaass cciiddaaddeess,, ddaannddoo oorriiggeemm àà ssuubbuurrbbaanniizzaaççããoo -- ooccuuppaaççããoo uurrbbaannaa ddooss ssuubbúúrrbbiiooss.. IImmppaacctteess ssoocciiaaiiss ee tteerrrriittoorriiaaiiss ddaa SSuubbuurrbbaanniizzaaççããoo:: aa iinntteennssiiffiiccaaççããoo ddooss mmoovviimmeennttooss ppeenndduullaarreess,, ccaaddaa vveezz mmaaiiss ccoommpplleexxooss,, uummaa vveezz qquuee aass ddeessllooccaaççõõeess ssee ffaazzeemm eemm ddiirreeccççããoo àà ggrraannddee cciiddaaddee,, mmaass ttaammbbéémm eennttrree aass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ssuubbuurrbbaannaass qquuee aa eennvvoollvveemm;; oo aauummeennttoo ddaass ddeessppeessaass,, ddaa ffaaddiiggaa ee ddoo ssttrreessss aassssoocciiaaddooss ààss ddeessllooccaaççõõeess qquuoottiiddiiaannaass ddaa ppooppuullaaççããoo aaccttiivvaa ee eessccoollaarr;; aa ffaallttaa ddee eeqquuiippaammeennttooss ccoolleeccttiivvooss ee ffrraaccaa ooffeerrttaa ddee sseerrvviiççooss eemm mmuuiittooss aagglloommeerraaddooss ppooppuullaacciioonnaaiiss;;
 9. 9. O processo ddee ccrreesscciimmeennttoo ddaa ssuubbuurrbbaanniizzaaççããoo oorriiggiinnaa oo aappaarreecciimmeennttoo ddee áárreeaass ppeerriiuurrbbaannaass ((áárreeaass oonnddee oo eessppaaççoo rruurraall ccoommeeççaa aa sseerr ooccuuppaaddoo)) .. AA eexxppaannssããoo ddaa rreeddee vviiáárriiaa ffaacciilliittaa eessttee pprroocceessssoo,, qquuee aapprreesseennttaa ccoommoo pprriinncciippaaiiss ccaarraacctteerrííssttiiccaass:: aa llooccaalliizzaaççããoo ddiiffuussaa ddaa ffuunnççããoo rreessiiddeenncciiaall ee ddaass aaccttiivviiddaaddeess eeccoonnóómmiiccaass;; vvaannttaaggeennss rreellaattiivvaammeennttee aa aassppeeccttooss ccoommoo aa aacceessssiibbiilliiddaaddee,, oo ccuussttoo ddooss ssoollooss ee aa qquuaallii­­ddaaddee
 10. 10. A periurbanização éé uumm ffaaccttoorr ddee ddiiffuussããoo ddaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ee ddoo rriittmmoo ddaa vviiddaa uurrbbaannaa,, qquuee ssee aassssoocciiaa aaoo mmooddoo ddee vviiddaa rruurraall:: aass nnoovvaass aaccttiivviiddaaddeess eeccoonnóómmiiccaass aabbssoorrvveemm mmããoo­­ddee­­oobbrraa llooccaall qquuee,, eemm mmuuiittooss ccaassooss,, ccoonnttiinnuuaa aa ooccuuppaarr­­ssee ttaammbbéémm ddee ttaarreeffaass aaggrrííccoollaass;; ccoomm oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo ccoomméérrcciioo ee ddee aallgguunnss sseerrvviiççooss,, aa ppooppuullaaççããoo aaddqquuiirree nnoovvooss hháábbiittooss ddee ccoonnssuummoo;; aa mmeellhhoorriiaa ddaa aacceessssiibbiilliiddaaddee ee,, mmuuiittaass vveezzeess,, ddooss ttrraannssppoorrtteess ppúúbblliiccooss vviiaabbiilliizzaa aass ddeessllooccaaççõõeess ddiiáárriiaass ddee ppaarrttee ddaa ppooppuullaaççããoo,, qquuee ppaassssaa aa ttrraabbaallhhaarr nnooss cceennttrrooss uurrbbaannooss pprróóxxiimmooss..
 11. 11. Acções de incidência social poderão também ccoonnttrriibbuuiirr ppaarraa mmeellhhoorraarr aa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa nnoo eessppaaççoo uurrbbaannoo:: mmeellhhoorriiaa ddaa ggeessttããoo ddoo ttrrááffeeggoo uurrbbaannoo,, aattrraavvééss ddaa ccoonnssttrruuççããoo ddee mmaaiiss ppaarrqquueess ddee eessttaacciioonnaammeennttoo nnaa eennttrraaddaa ddaass cciiddaaddeess ee ddaa ccrriiaaççããoo ddee iinntteerrffaacceess aaddeeqquuaaddooss ààss nneecceessssiiddaaddeess eessppeeccííffiiccaass ddee ccaaddaa cceennttrroo uurrbbaannoo,, eemm ccoonnjjuuggaaççããoo ccoomm oo aauummeennttoo ddaa eeffiiccáácciiaa ddooss ttrraannssppoorrtteess ppúúbblliiccooss;; oo aallaarrggaammeennttoo ddooss sseerrvviiççooss ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo ddee ccrriiaannççaass ee jjoovveennss ((eessppaaççooss ddee ooccuuppaaççããoo ddee tteemmppooss lliivvrreess,, eeqquuiippaammeennttooss ddeessppoorrttiivvooss,, ssaallaass ddee aappooiioo aaoo eessttuuddoo)),, qquuee ddiimmiinnuuaamm aass ssiittuuaaççõõeess ddee rriissccoo ssoocciiaall;; oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee sseerrvviiççooss ddee aappooiioo àà ppooppuullaaççããoo iiddoossaa qquuee ppeerrmmiittaa oo aaccoommppaannhhaammeennttoo ddoommiicciilliiáárriioo ee,, aattrraavvééss ddee uumm mmaaiioorr ccoonnttaaccttoo ssoocciiaall,, aa ddiimmiinnuuiiççããoo ddaass ssiittuuaaççõõeess ddee ssoolliiddããoo;; oo aauummeennttoo ddoo nnúúmmeerroo ddee eessppaaççooss vveerrddeess,, aa pprroommooççããoo ddaa mmeellhhoorriiaa ddooss jjáá eexxiisstteenntteess ee aa ccoonnssttrruuççããoo ee ooppttiimmiizzaaççããoo
 12. 12. Acentuado desequilíbrio ddaa rreeddee uurrbbaannaa ppoorrttuugguueessaa eevviiddeenncciiaa­­ssee:: ppeellaa ddiimmeennssããoo ddooss cceennttrrooss uurrbbaannooss ­­pprreeddoommíínniioo ddee ppeeqquueennooss nnúúcclleeooss uurrbbaannooss,, ffrraaccaa rreepprreesseennttaattiivviiddaaddee ddaass cciiddaaddeess ddee mmééddiiaa ddiimmeennssããoo ee ddooiiss ggrraannddeess cceennttrrooss uurrbbaannooss:: LLiissbbooaa ee PPoorrttoo;; ppeellaa rreeppaarrttiiççããoo ggeeooggrrááffiiccaa ­­ffoorrttee ccoonncceennttrraaççããoo uurrbbaannaa nnoo LLiittoorraall,, oonnddee ssoobbrreessssaaeemm aass áárreeaass mmeettrrooppoolliittaannaass;; ppeelloo nníívveell ddee ffuunnççõõeess ­­pprreeddoommíínniioo ddaass ffuunnççõõeess ddee nníívveell ssuuppeerriioorr ee ddaass rreessttaanntteess ffuunnççõõeess uurrbbaannaass nnaass pprriinncciippaaiiss áárreeaass uurrbbaannaass ddoo
 13. 13. CCoonnsseeqquuêênncciiaass ddoo ddeesseeqquuiillííbbrriioo ddaa rreeddee uurrbbaannaa ppoorrttuugguueessaa:: redução da capacidade de iinnsseerrççããoo ddaass eeccoo­­nnoommiiaass rreeggiioonnaaiiss nnaa eeccoonnoommiiaa nnaacciioonnaall;; aa lliimmiittaaççããoo ddaass rreellaaççõõeess ddee ccoommpplleemmeennttaarriiddaaddee eennttrree ooss ddiiffeerreenntteess cceennttrrooss uurrbbaannooss ee,, ccoommoo ttaall,, ddoo ddiinnaammiissmmoo eeccoonnóómmiiccoo ee ssoocciiaall;; aa lliimmiittaaççããoo ddaa ccoommppeettiittiivviiddaaddee nnaacciioonnaall nnoo ccoonn­­tteexxttoo eeuurrooppeeuu ee mmuunnddiiaall,, ppeellaa ppeerrddaa ddee ssiinneerrggiiaass qquuee uummaa rreeddee uurrbbaannaa eeqquuiilliibbrraaddaa..
 14. 14. Um maior equilíbrio ddaa rreeddee uurrbbaannaa nnaacciioonnaall ppoossssiibbiilliittaa uummaa mmaaiioorr ccooeessããoo tteerrrriittoorriiaall ee ssoocciiaall.. AAss ppoollííttiiccaass ddee oorrddeennaammeennttoo uurrbbaannoo,, ppooddeerrããoo pprroommoovveerr oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo rreeggiioonnaall ppeellaa aaddooppççããoo ddee mmeeddiiddaass qquuee:: ppootteenncciiaalliizzeemm aass eessppeecciiffiicciiddaaddeess ddee ccaaddaa rreeggiiããoo;; ffaacciilliitteemm aa ccoooorrddeennaaççããoo ddee aaccççõõeess aaoo nníívveell ddaa aaddmmiinniissttrraaççããoo llooccaall;; rreeffoorrcceemm aa ccoommpplleemmeennttaarriiddaaddee eennttrree ooss ddiiffeerreenntteess cceennttrrooss uurrbbaannooss;; ppeerrmmiittaamm ddeesseennvvoollvveerr cciiddaaddeess ee ssiisstteemmaass uurrbbaannooss ddoo IInntteerriioorr qquuee ffuunncciioonneemm ccoommoo

×