مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة

1
‫تقديم‬:
‫م‬ ‫رررررررت‬‫ر‬‫ح‬ ‫دع‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫بعرررررررد‬ ‫ررررررر‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررررس‬ ‫ب‬ ‫ررررررر‬‫ر‬ ‫يبت‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫تعبيسي‬ ‫ستححررررررر‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫تعتبرررررررع‬
‫ع‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫بسمس‬‫ررررر‬‫ر‬‫مثسنوي‬‫ررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررسم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررريم‬‫ر‬‫متعب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سععول‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ستحح‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ؤسب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫وه‬
‫رررررس‬ ‫م‬ ‫متسبعررررر‬ ‫مستححرررررس‬ ‫بعررررر‬ ‫وسبرررررف‬ ‫رررررس‬ ‫سبي‬ ‫ؤلرررررعل‬ ‫ؤحرررررسسى‬‫و‬ ‫مسعسهرررررد‬ ‫و‬ ‫بيرررررس‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫سثررررر‬
‫ع‬ ‫مسد‬) ‫معبيس‬
‫رررررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مععب‬ ‫رررررسمم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررردي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررسبي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ؤو‬ ‫رررررسى‬‫ر‬‫نل‬ ‫رررررم‬‫ر‬‫ت‬1908‫ررررر‬‫ر‬‫ه‬
‫رررررس‬‫ر‬ ‫تبت‬ ‫رررررم‬‫ر‬‫ث‬ ‫رررررعي‬‫ر‬‫مسم‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬‫ررررر‬‫ر‬‫مععب‬ ‫رررررسمم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررعل‬‫ر‬‫لل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬
‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫إلح‬ ‫و‬‫رررررأل‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررع‬‫ر‬ ‫مس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررراو‬‫ر‬ ‫رررررسس‬‫ر‬‫مل‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررري‬‫ر‬‫تاح‬ ‫رررررتم‬‫ر‬‫ل‬
‫ررررع‬ ‫مس‬ ‫ررررسى‬ ‫ؤن‬ ‫ؤسيرررري‬ ‫سررررأل‬ ‫لليررررعر‬ ‫هررررف‬ ‫سبررررف‬ ‫يررررد‬ ‫مست‬ ‫لررررد‬ ‫متو‬‫يررررسدر‬ ‫م‬ ‫مررررف‬ ‫بسمدومرررر‬ ‫دلرررري‬
‫ررررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫لو‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررريأل‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سن‬ ‫و‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررردد‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ل‬
1978‫ررررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ى‬ ‫رررررررو‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫عبي‬ ‫مس‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررررع‬‫ر‬‫ب‬ ‫ؤ‬ ‫رررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررررررع‬‫ر‬‫وتعتب‬
‫ينرررررسه‬ ‫سرررررس‬ ‫ويترررررسبي‬ ‫رررررس‬ ‫م‬ ‫متسبعررررر‬ ‫بيرررررس‬ ‫م‬ ‫سررررردد‬ ‫ؤو‬ ‫مسحرررررس‬44‫و‬ ‫مررررر‬102‫و‬ ‫سمررررر‬
‫م‬ ‫حرررررررت‬ ‫دع‬ ‫سمبررررررر‬‫مؤسسعررررررر‬ ‫رررررررف‬ ‫ب‬‫مؤرررررررسسع‬ ‫مسوحرررررررم‬ ‫لررررررر‬2012‫ـررررررر‬2013‫بسلتبررررررر‬
‫لو‬ ‫سررررررررد‬ ‫س‬ ‫بؤسسعرررررررر‬ ‫نيرررررررر‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫معبي‬ ‫ع‬ ‫رررررررد‬‫ر‬‫مس‬ ‫و‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬‫رررررررر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ؤأل‬ ‫معبررررررررم‬ ‫سرررررررري‬
‫تتعدل‬ ‫ال‬ ‫مبؤسسع‬ ‫الحتيعسبي‬30‫سم‬ ‫ؤم‬
‫ررررررب‬‫ر‬‫سم‬ ‫م‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫مؤ‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررا‬‫ر‬‫بب‬ ‫لقررررررد‬‫ررررررو‬‫ر‬‫يومي‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫سموعي‬ ‫مب‬ ‫سبررررررف‬ ‫يأل‬2012‫ررررررفيأل‬‫ر‬‫م‬
‫ررررو‬‫ر‬‫ق‬ ‫مت‬‫ررررم‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بسمؤسسع‬12‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬‫م‬804‫رررر‬‫ر‬‫سم‬‫ب‬‫رررر‬‫ر‬ ‫بب‬ ‫رررروع‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫نح‬‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مثب‬
‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫سررررررأل‬ ‫ررررررلم‬ ‫م‬ ‫معرررررردد‬ ‫هررررررف‬ ‫ع‬ ‫ويررررررت‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫سؤسرررررروب‬706‫ؤحررررررتسف‬‫ررررررع‬ ‫ل‬ ‫سررررررأل‬
‫و‬ ‫غوؤي‬ ‫مبيد‬534‫عي‬ ‫د‬ ‫سع‬
‫رررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررررتقبب‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررد‬‫ر‬ ‫و‬‫آلد‬‫ررررم‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫ررررسني‬‫ر‬‫إلنح‬ ‫رررروم‬‫ر‬‫معب‬ ‫و‬2012‫رررر‬‫ر‬‫ـ‬
2013‫ررررررع‬‫ر‬‫مل‬ ‫رررررري‬‫ر‬‫ؤسي‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬‫ررررررس‬‫ر‬‫س‬‫ررررررسه‬‫ر‬‫ين‬10480‫م‬ ‫ررررررن‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬2482‫ررررررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫مؤ‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬
‫رررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ررررسدي‬‫ر‬‫مع‬ ‫رررريع‬‫ر‬‫مح‬ ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ررررتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررررس‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مت‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫مسع‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬
‫ـ‬ ‫ررررردعؤس‬‫ر‬‫مس‬ ‫ـ‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫ـ‬ ‫عر‬ ‫إلد‬ ‫عي‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫مسع‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررريأل‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫وس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مستحح‬
) ‫تب‬ ‫مس‬
‫ل‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫مستحح‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررروم‬‫ر‬‫تق‬ ‫ررررررفي‬‫ر‬‫م‬ ‫رررررردوع‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررررسهو‬‫ر‬‫س‬ ‫ل‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ررررررسه‬‫ر‬‫لس‬‫ررررررس‬‫ر‬‫وس‬‫هو‬
‫ل‬ ‫س‬ ‫لب‬ ‫بد‬ ‫مسوؤودر‬ ‫ل‬ ‫مسع‬ ‫ب‬ ‫تقوم‬ ‫مفي‬ ‫مدوع‬
2
1‫تعريف‬ ‫ـ‬.‫المكتبة‬
‫رررر‬‫ر‬‫يح‬ ‫مع‬ ‫رررروعد‬‫ر‬‫مس‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫تعتب‬‫ررررسم‬‫ر‬‫مع‬ ‫رررريم‬‫ر‬‫متعب‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مستحح‬‫رررردي‬‫ر‬ ‫م‬‫رررردسم‬‫ر‬‫ت‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬
‫ررعر‬‫ر‬‫سبسل‬ ‫رر‬‫ر‬‫عيق‬ ‫ب‬ ‫رري‬‫ر‬‫ح‬ ‫مدع‬ ‫رر‬‫ر‬‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ررعع‬‫ر‬‫مسق‬‫رر‬‫ر‬‫ولعسم‬‫ررس‬‫ر‬‫معح‬ ‫و‬ ‫ررو‬‫ر‬ ‫مب‬ ‫رري‬‫ر‬‫س‬ ‫رر‬‫ر‬‫متعسس‬ ‫ررولع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬
‫مترررر‬ ‫معبسيرررر‬‫وتتررررولع‬ ‫لررررع‬ ‫ررررسأل‬ ‫س‬ ‫لرررر‬ ‫تتررررولع‬ ‫ال‬‫ررررس‬ ‫ؤي‬‫سبررررف‬‫مسؤرررر‬ ‫و‬ ‫ممرررر‬ ‫و‬ ‫ترررر‬ ‫م‬
‫متررردعي‬ ‫ررر‬ ‫هي‬ ‫رررسى‬ ‫وؤس‬ ‫ررر‬ ‫م‬ ‫تيسؤرررس‬ ‫ررر‬ ‫و‬ ‫متحرررؤي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫للررر‬ ‫و‬ ‫موثرررس‬ ‫و‬ ‫مررردوعيس‬ ‫و‬
‫رردر‬‫ر‬ ‫مو‬ ‫رر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رروي‬‫ر‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ررد‬‫ر‬ ‫و‬‫ررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬‫رر‬‫ر‬ ‫مسلتب‬ ‫ررسم‬‫ر‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ررس‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫تب‬ ‫س‬ ‫رريأل‬‫ر‬‫لسح‬
‫ررني‬‫ر‬‫تم‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررسسد‬‫ر‬‫يح‬ ‫ررس‬‫ر‬‫سس‬‫رر‬‫ر‬‫وح‬ ‫ررس‬‫ر‬‫متلمم‬‫ررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رروم‬‫ر‬‫مي‬ ‫ررسع‬‫ر‬‫لم‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫ؤع‬ ‫سع‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررو‬‫ر‬‫م‬ ‫م‬ ‫وم‬
‫ملع‬ ‫و‬ ‫مسوحيقي‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫و‬ ‫معحوسس‬ ‫و‬ ‫سحو‬ ‫م‬ ‫سج‬ ‫بع‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫تبس‬ ‫مس‬
2.‫المكتبة‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬ ‫ـ‬
‫رر‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ؤنل‬‫آلد‬‫و‬ ‫رر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫رري‬‫ر‬‫تاح‬ ‫رري‬‫ر‬‫س‬ ‫ررس‬‫ر‬‫سن‬ ‫ت‬ ‫رردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫ررسني‬‫ر‬‫إلنح‬ ‫رروم‬‫ر‬‫معب‬ ‫و‬‫ررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررن‬‫ر‬‫فم‬1979
‫ررردع‬‫ر‬‫تق‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ؤسسمي‬ ‫رررس‬‫ر‬‫بسح‬ ‫ررربيم‬‫ر‬‫وح‬ ‫رررسدج‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررري‬‫ر‬ ‫سو‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررد‬‫ر‬‫وتوؤ‬2503. 31‫ررري‬‫ر‬‫سعب‬ ‫رررع‬‫ر‬‫ست‬‫رررس‬‫ر‬‫س‬
:‫سبنييأل‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫وت‬ ‫سمعد‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬
‫مق‬ ‫مسبنف‬ ‫هو‬ ‫لو‬‫لتي‬ ‫ل‬ ‫مسع‬ ‫سبف‬ ‫ويتولع‬ ‫ديم‬:
‫ـ‬)‫مسى‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫ملستم‬ ‫ي‬ ‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬
‫ـ‬‫ت‬ ‫س‬) ‫تعوني‬ ‫إلم‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬
‫ـ‬‫ت‬ ‫س‬‫مسمب‬ ‫يح‬ ‫ع‬
‫ـ‬: ‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬
‫س‬ ‫ت‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫سح‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫وتبب‬50‫رررري‬‫ر‬‫سعب‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫ست‬‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررريدهس‬‫ر‬‫عم‬ ‫رررروأل‬‫ر‬ ‫ويت‬‫ررررب‬‫ر‬‫مستحبح‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫منل‬ ‫و‬ ‫رررردوعيس‬‫ر‬‫م‬
‫معحررررررررس‬ ‫و‬‫مسعررررررررسؤم‬ ‫و‬ ‫ليرررررررر‬ ‫مبيببيوغع‬ ‫لسسررررررررس‬ ‫و‬ ‫مسمررررررررسدع‬ ‫و‬ ‫ؤرررررررري‬ ‫مسع‬ ‫و‬ ‫ررررررررس‬ ‫عو‬ ‫ل‬ ‫و‬
‫ررررولع‬‫ر‬‫وت‬ ‫رررروسس‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫و‬‫رررر‬‫ر‬‫سمع‬ ‫مبس‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫مسبسل‬ ‫ررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سني‬ ‫س‬ ‫يديأل‬ ‫ررررت‬‫ر‬‫مبسح‬‫سدر‬ ‫ررررت‬‫ر‬‫الح‬ ‫و‬‫ررررس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬
‫رر‬‫ر‬‫بب‬ ‫م‬ ‫ررس‬‫ر‬‫يح‬ ‫رر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررف‬‫ر‬‫تل‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫لةن‬ ‫رر‬‫ر‬‫يل‬ ‫سع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫سي‬ ‫ررتسف‬‫ر‬‫لح‬ ‫ررعر‬‫ر‬ ‫وب‬ ‫رر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫ررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ؤأل‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رردسس‬‫ر‬‫مل‬
‫ررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫سدر‬ ‫ررت‬‫ر‬‫بسالح‬ ‫توع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫ررتع‬‫ر‬‫مسسح‬‫ررسأل‬‫ر‬ ‫مس‬ ‫رريأل‬‫ر‬‫بع‬ ‫رريدهس‬‫ر‬‫عم‬‫رر‬‫ر‬‫بوتي‬ ‫معن‬ ‫ررب‬‫ر‬‫بسمل‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫عب‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ث‬ ‫رر‬‫ر‬‫ي‬
‫ررر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫رررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررس‬‫ر‬‫س‬‫رررف‬‫ر‬‫سب‬‫ررر‬‫ر‬‫وه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫مدومي‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ني‬ ‫مو‬ ‫رررد‬‫ر‬‫مسعسه‬ ‫و‬ ‫رررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫ررر‬‫ر‬‫بع‬ ‫سس‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ب‬
: ‫سلت‬
‫مل‬ ‫سيأل‬ ‫مثسن‬ ‫حأل‬ ‫م‬
‫ش‬ ‫سع‬ ‫سيس‬ ‫مقس‬
‫سدي‬ ‫مس‬ ‫مثسن‬ ‫حأل‬ ‫م‬
‫هع‬ ‫بأل‬‫ؤ‬‫س‬‫ديع‬
3
‫س‬ ‫ب‬ ‫هللا‬ ‫سبد‬ ‫بأل‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫حيدي‬
‫نس‬ ‫بس‬ ‫حسسسي‬ ‫سوالي‬
‫معبس‬ ) ‫د‬ ‫يؤ‬ ‫ملسس‬ ‫سد‬ ‫س‬
‫وؤدر‬ ‫لو‬ ‫سد‬ ‫س‬
‫أل‬ ‫و‬ ‫بت‬ ‫محعدي‬ ‫مسسمن‬ ‫سبد‬
‫مؤديدر‬ ‫سم‬ ‫مد‬ ‫لعي‬
‫بسمعبس‬ ‫إللعيقي‬ ‫حس‬ ‫مدع‬ ‫د‬ ‫سع‬
‫مثقسلي‬ ‫معبوم‬ ‫و‬ ‫مبتعبي‬ ‫سي‬ ‫إلح‬ ‫مسنظس‬
‫عيع‬ ‫مت‬ ‫وؤيش‬ ‫مسقسوس‬ ‫سؤب‬
‫س‬ ‫بن‬ ‫سنلوع‬
‫ت‬ ‫م‬ ‫عبس‬ ‫ؤسعي‬ ‫سنلوع‬
‫عيع‬ ‫مت‬ ‫ؤيش‬ ‫سى‬ ‫وؤس‬ ‫مبسقسوس‬ ‫محسسي‬ ‫مسندوبي‬
‫سنلوع‬‫د‬ ‫مسع‬‫بسمعبس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬ ‫مب‬ ‫مثقسل‬
‫حعود‬ ‫سقتنيس‬
‫وي‬ ‫م‬ ‫ؤسسع‬ ‫سقتنيس‬
‫مثع‬ ‫و‬ ‫لثسع‬ ‫معبوم‬ ‫ن‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫مسع‬
: ‫ل‬ ‫يتسث‬ ‫لب‬ ‫د‬ ‫سنوأل‬ ‫ي‬ ‫بو‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫محيع‬ ‫ب‬ ‫ويتم‬
‫سم‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫تقديم‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫سبف‬ ‫يؤ‬ ‫مقسس‬ ‫لدسس‬ ‫سأل‬ ‫سدر‬ ‫حت‬ ‫م‬
‫مسلمص‬ ‫سأل‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫مس‬ ‫ي‬ ‫و‬‫س‬ ‫م‬
‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫دوى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مت‬
‫مقسس‬ ‫ونظسل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫نظسم‬ ‫سبف‬ ‫سظ‬ ‫م‬
‫بسمقسس‬ ‫تبي‬ ‫مس‬ ‫مبسؤسوس‬ ‫ملسعؤي‬ ‫بسإلسسعر‬ ‫اليحس‬
‫ي‬ ‫بيس‬ ‫نحلس‬ ‫سعي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫بنحخ‬ ‫اليحس‬20‫لق‬ ‫مسس‬ ‫ل‬) ‫س‬ ‫مم‬ ‫ديد‬ ‫ت‬ ‫سي‬
‫حسس‬ ‫نم‬ ‫سأل‬ ‫ثع‬ ‫ؤ‬ ‫حي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بسحتعسس‬ ‫يحس‬ ‫ال‬
4
‫ـ‬‫سسس‬: ‫سمع‬ ‫مس‬
‫يوؤد‬‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬‫بقسستيأل‬‫بب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫سن‬ ‫يد‬ ‫يحت‬ ‫مقسستيأل‬ ‫هستيأل‬ ‫دل‬ ‫سمع‬ ‫مبس‬
‫حب‬ ‫سأل‬ ‫يأل‬ ‫مسوظ‬ ‫بع‬ ‫سبف‬ ‫ال‬ ‫حت‬ ‫نس‬ ‫ع‬ ‫ومقد‬‫سى‬ ‫ت‬ ‫ال‬‫ؤي‬ ‫نؤد‬ ‫مم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بقسس‬‫معي‬ ‫ؤو‬
‫س‬ ‫ؤو‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫بسال‬ ‫تبقف‬ ‫ال‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ؤأل‬ ‫سؤيب‬ ‫سع‬ ‫س‬ ‫هنسن‬ ‫أل‬ ‫م‬ ‫غبيبنس‬ ‫يل‬‫سنس‬ ‫الست‬‫وتببا‬
‫م‬ ‫و‬ ‫سس‬ ‫ت‬ ‫سحس‬38515
‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬ ‫سع‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫سعع‬ ‫تنظيم‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ؤنل‬ ‫مبع‬ ‫مقسسس‬ ‫دل‬ ‫وتوظ‬
‫سبف‬ ‫بيس‬ ‫م‬ ‫بس‬ ‫سي‬ ‫لي‬ ‫يلسعن‬ ‫س‬ ‫سعع‬ ‫ؤو‬ ) ‫لو‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫يؤسسع‬ ‫مسع‬ ‫سي‬ ‫س‬ ‫سلتع‬ ‫وأل‬ ‫ي‬ ‫ؤو‬
‫ن‬ ‫مو‬ ‫ممعيد‬
‫سمع‬ ‫مس‬ ‫سس‬
‫ـ‬‫سم‬ ‫م‬ ‫سس‬‫ي‬ ‫مع‬ ‫سبد‬ ‫حيأل‬:
‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫تتولع‬‫لحتسف‬ ‫و‬ ‫حيأل‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫هد‬ ‫تم‬ ‫مت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سبف‬‫مود‬‫غيعي‬
‫لحتسف‬ ‫و‬ ‫ؤللوش‬‫س‬ ‫لب‬ ‫بد‬ ‫ويوؤد‬ ) ‫ع‬ ‫س‬ ‫وس‬ ‫يندو‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫سس‬ ‫ع‬ ‫بسمل‬
‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫بد‬ ‫ويعس‬ ‫مسس‬ ‫مقعأل‬ ‫سأل‬ ‫ملسحينيس‬ ‫مف‬ ‫س‬ ‫تسعيل‬ ‫يعود‬ ‫ت‬‫يأل‬ ‫سوظ‬
‫ـ‬: ‫وظس‬ ‫مس‬ ‫سس‬
‫مسقتنيس‬ ‫و‬ ‫منحخ‬ ‫سأل‬ ‫د‬ ‫وسس‬ ‫مقديس‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سبف‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫تتولع‬‫ليس‬ ‫ع‬ ‫سون‬ ‫سأل‬ ‫مؤديدر‬
‫ودوعيس‬‫ملستم‬ ‫بسن‬ ‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫يقوم‬ ‫ؤأل‬ ‫بعد‬ ‫لسص‬ ‫م‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫ب‬ ‫يتم‬ ‫ي‬
‫متحؤي‬ ‫و‬
5
‫ـ‬:‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬
‫س‬ ‫ت‬ ‫سحس‬ ‫تببا‬73‫سعبي‬ ‫ستع‬‫ملدس‬ ‫هف‬ ‫ويادي‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫بتلمص‬ ‫لسم‬ ‫ت‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬
‫تيأل‬ ‫سوظ‬‫م‬ ‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫بد‬ ‫تلمص‬ ‫سس‬‫لي‬ ‫بوغع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مؤيوموؤي‬ ‫بلع‬‫وتسعيلي‬
‫لليعر‬ ‫هف‬ ‫وتمن‬‫س‬ ‫عتبس‬‫م‬ ‫ؤم‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ملع‬ ‫ؤسس‬ ‫بسمسدأل‬‫و‬ ‫بيع‬‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫تو‬
‫مد‬ ‫ي‬‫ع‬‫ل‬‫وسقسيي‬ ‫ؤسم‬ ‫ؤ‬ ‫ف‬ ‫ملع‬ ‫هف‬ ‫لةأل‬ ‫وسسوسس‬ ‫سيش‬ ‫مت‬ ‫ؤو‬ ‫يسب‬ ‫مب‬ ‫تؤنبس‬ ‫وفمن‬ ) ‫ممندو‬ ‫ؤو‬
‫سلتب‬
‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مسدأل‬ ‫ح‬ ‫ملع‬ ‫تمني‬
‫مسبنف‬ ‫ؤسس‬: ‫مثسن‬
‫حن‬ ‫نؤس‬ ‫ثم‬ ‫ؤديد‬ ‫سبنف‬ ‫و‬ ‫ل‬2006‫يعع‬ ‫سس‬ ‫ؤو‬ ‫ؤع‬ ‫سحتودب‬ ‫سأل‬ ‫سبسعر‬ ‫وهو‬
‫بسآلد‬ ‫مب‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫متلممس‬ ‫سلتب‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سأل‬ ‫عميد‬ ‫سبف‬ ‫توي‬ ‫ي‬ ‫مسلتعن‬ ‫بسمسحتودب‬
‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫سحس‬ ‫وتببا‬ ‫إلنحسني‬ ‫معبوم‬ ‫و‬128‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ملدس‬ ‫ى‬ ‫باد‬ ‫يقوم‬ ‫سعبي‬ ‫ستع‬‫لسح‬
‫يأل‬ ‫سوظ‬
3‫األقسام‬ ‫ـ‬
: ‫سلت‬ ‫وه‬ ‫بي‬ ‫بسم‬ ‫تدع‬ ‫مت‬ ‫متلممس‬ ‫ح‬ ‫حسم‬ ‫ؤ‬ ‫سدر‬ ‫مف‬ ‫تب‬ ‫مبس‬ ‫مسععل‬ ‫معميد‬ ‫ينقحم‬
6
‫متع‬ ‫و‬ ‫سعر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫متسعيخ‬
‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬
‫سي‬ ‫إلح‬ ‫متعبي‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫مععبي‬ ‫مب‬
‫الؤتسسب‬ ‫سبم‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫مب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫مب‬
‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬ ‫حس‬ ‫مدع‬
‫هف‬ ‫غنسى‬ ‫يتم‬ ‫لةن‬ ‫ومإللسعر‬‫معميد‬‫وأل‬ ‫ت‬ ‫ؤو‬ ‫متبسد‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫ؤو‬ ‫ى‬ ‫ملع‬ ‫ؤو‬ ‫ب‬ ‫إلبد‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫سس‬
‫ي‬ ‫ؤوس‬ ‫هب‬ ‫سأل‬ ‫سبسعر‬
‫ال‬ ‫إلسسعر‬ ‫نظسم‬ ‫لةأل‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مستولعر‬ ‫متلممس‬ ‫ؤسيي‬ ‫تلص‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫سن‬ ‫لةف‬‫يحس‬
‫ي‬ ‫ب‬ ‫يتعدل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫مف‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫يدلي‬ ‫سسس‬ ‫مسعسؤم‬ ‫بع‬ ‫بلعول‬
‫حسسس‬
4.‫واإلعالمية‬ ‫الوثائقية‬ ‫المعالجة‬ ‫ـ‬
‫سسبي‬ ‫مف‬ ‫مسقتنيس‬ ‫و‬ ‫موثس‬ ‫ي‬ ‫تل‬ ‫ي‬ ‫تعوني‬ ‫إلم‬ ‫عح‬ ‫بسم‬ ‫يعع‬ ‫سس‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫وي‬
‫سد‬ ‫مقو‬ ‫ول‬ ‫مسعسمؤ‬‫مسحتو‬ ‫سبف‬ ‫وم‬ ‫مستد‬‫مدوم‬ ‫ل‬‫بعنسسج‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫وتتم‬PMB‫وهو‬
‫معسمسي‬ ‫سد‬ ‫مقو‬ ‫ح‬ ‫وسبعسج‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫سسبي‬ ‫يح‬ ‫سؤسن‬ ‫سعبوسست‬ ‫بعنسسج‬UNIMARC
‫و‬z30 050
‫مديوي‬ ‫معلعي‬ ‫متمني‬ ‫ح‬ ‫ليتم‬ ‫معميد‬ ‫تمني‬ ‫ؤسس‬DEWEY‫مف‬ ‫مسععل‬ ‫يقحم‬ ‫مفي‬
‫متسمي‬ ‫حسم‬ ‫ل‬
000‫معسوسيس‬ ‫ؤو‬ ‫معسسيس‬ :
100‫بح‬ ‫م‬ :
200‫مديسنس‬ :
300‫الؤتسسسي‬ ‫معبوم‬ :
400‫س‬ ‫مب‬ :
7
500‫ق‬ ‫م‬ ‫معبوم‬ :‫يق‬ ‫مد‬ ‫ؤو‬
600‫نوموؤيس‬ ‫مت‬ :
700‫نوأل‬ ‫م‬ :
800:‫آلد‬
900‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫و‬ ‫متسعيخ‬ :
5.‫المكتبة‬ ‫داخل‬ ‫وتنظيمها‬ ‫الوثائقية‬ ‫المجموعات‬ ‫ـ‬
‫ت‬ ‫مس‬ ‫أل‬ ‫ت‬ ‫ت‬‫بسمب‬ ‫توب‬ ‫س‬ ‫قي‬ ‫وثس‬ ‫سؤسوس‬ ‫ب‬‫و‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مععبي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫إلنؤبي‬‫إلحبسني‬ ‫و‬)‫سس‬
‫إلحبسني‬ ‫س‬ ‫بسمب‬ ‫يعر‬ ‫م‬ ‫سؤسوس‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬‫و‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬:‫ع‬ ‫نف‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسؤسوسس‬ ‫ؤهم‬ ‫وسأل‬
: ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ؤ‬
‫مؤن‬ ‫ي‬ ‫يعع‬ ‫سس‬ ‫ؤو‬ ‫مؤديد‬ ‫لع‬ ‫مسحتودب‬ ‫سى‬ ‫ل‬ ‫تلميص‬ ‫تم‬‫ت‬ ‫م‬ ‫يأل‬ ‫متل‬ )‫مسلتعن‬ ‫سح‬
‫وتتولع‬‫بسمب‬ ‫سؤبد‬ ‫سبف‬ ‫تب‬ ‫مس‬‫سيسديأل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫و‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫تيأل‬ ‫بسمب‬ ‫سؤبد‬ ‫وسبف‬ ‫مععبي‬
‫بي‬ ‫بسم‬ ‫مسدعح‬ ‫متلممس‬
‫مستحبحب‬ ‫منلع‬ ‫و‬ ‫مدوعيس‬ ‫ـ‬
‫أل‬ ‫سنو‬ ‫سأل‬ ‫ون‬ ‫س‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫تتولع‬ ‫مت‬ ‫مدوعيس‬ ‫لسؤسوس‬‫عنحي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مععبي‬ ‫بسمب‬
‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫و‬‫م‬ ‫ستو‬ ‫س‬ ‫بع‬‫د‬ ‫س‬ ‫سن‬ ‫مبع‬ ‫و‬ ‫ممدوع‬‫ليسس‬ ‫تو‬‫مستحبحب‬ ‫منلع‬ ‫يلص‬‫لتتولع‬
‫بيس‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫مف‬ ‫إللسعر‬ ‫يتس‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫مؤسسعس‬ ‫و‬ ‫مسعسهد‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫سأل‬ ‫سؤسوس‬ ‫سبف‬ ‫تب‬ ‫مس‬
)‫مسعسهد‬ ‫و‬‫منلع‬ ‫و‬ ‫معنسويأل‬ ‫ح‬ ‫سعتب‬ ‫لسص‬ ‫ؤنسح‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مدوعيس‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫لمم‬ ‫د‬ ‫و‬
‫ح‬ ‫وسعتب‬ ‫مستحبحب‬‫ح‬ ‫للع‬ ‫مبع‬ ‫و‬ ‫معنسويأل‬‫مؤسسعس‬‫مستححس‬ ‫ؤو‬‫تمدعهس‬ ‫مت‬
‫مؤسسعي‬ ‫س‬ ‫عو‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫ـ‬ ‫ل‬
‫أل‬ ‫يس‬ ‫سس‬ ‫أل‬‫دي‬ ‫م‬‫مت‬ ‫يس‬ ‫مس‬ ‫إل‬ ‫ح‬ ‫سديدر‬ ‫ل‬ ‫معحس‬ ‫يلص‬ ‫ليسس‬ ‫قعر‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫سن‬
‫سأل‬ ‫مس‬ ‫بعيأل‬ ‫تس‬‫س‬ ‫لسن‬‫م‬‫دوم‬ ‫وسسهو‬ ‫ن‬ ‫و‬‫سأل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫لمص‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫متلممس‬ ‫ح‬ ‫وتتعت‬
) ‫سعي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫ي‬ ‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬ ‫ل‬ ‫د‬: ‫سلت‬ ‫وه‬
‫مععبي‬162‫توع‬ ‫د‬
‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬49‫توع‬ ‫د‬
‫عنحي‬ ‫م‬162‫توع‬ ‫د‬
‫ي‬ ‫إلنؤبي‬54‫توع‬ ‫د‬
8
‫متسعيخ‬30‫ني‬ ‫و‬ ‫توع‬ ‫د‬103‫دومي‬
‫إل‬ ‫متعبي‬‫سي‬ ‫ح‬98‫دومي‬ ‫توع‬ ‫د‬
‫بح‬ ‫م‬7‫د‬‫توع‬
‫بنلع‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫وتت‬ ‫لوموي‬ ‫ح‬ ‫ؤي‬ ‫محنو‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫متمني‬ ‫ل‬ ‫سأل‬ ‫يعتسد‬ ‫د‬ ‫و‬
‫ي‬ ‫توع‬ ‫مد‬‫يحس‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫س‬ ‫بلعوؤ‬‫لق‬ ‫بسو‬‫س‬ ‫ب‬ ‫مس‬
6.‫الجديدة‬ ‫المقتنيات‬ ‫ـ‬
‫حررررررب‬ ‫تبرررررر‬ ‫مس‬ ‫عر‬ ‫د‬ ‫تلررررررف‬ ‫مقررررررد‬‫و‬‫وحررررررس‬‫سديرررررردر‬‫وفمررررررن‬ ‫ررررررس‬ ‫سقتنيست‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫أل‬ ‫مإلسرررررر‬
‫سبررررررف‬ ‫ب‬ ‫رررررر‬ ‫ال‬ ‫ؤو‬ ) ‫نررررررس‬ ‫إلس‬ ‫يحرررررربوعر‬ ‫محرررررربوعر‬ ‫سبررررررف‬ ‫تعبرررررر‬ ‫مررررررو‬ ‫عيرررررر‬ ‫سررررررأل‬ ‫سررررررس‬
‫ررررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫ررررري‬‫ر‬ ‫سو‬Bibliothèque de) FLSH D’Oujda. )‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫رررررأل‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬
‫متععيررررر‬ ‫مرررررف‬ ‫رررررس‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫سرررررأل‬ ‫تحرررررعف‬ ‫ستعرررررددر‬ ‫ؤنلررررر‬‫بررررريأل‬ ‫وسرررررأل‬ ‫مؤديررررردر‬ ‫بيررررر‬ ‫م‬ ‫بسنلررررروع‬
: ‫لنل‬ ‫هف‬
‫مؤسس‬ ‫سعع‬‫لومف‬ ‫مدوعر‬ ‫ي‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫معبيس‬ ‫مسعسهد‬ ‫و‬ ‫عس‬2007)
‫مثسني‬ ‫مدوعر‬ ‫ي‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫معبيس‬ ‫مسعسهد‬ ‫و‬ ‫مؤسسعس‬ ‫سعع‬2008)
‫تب‬ ‫مس‬ ‫و‬ ‫سحتديعر‬ ‫در‬ ‫سس‬5‫دؤنبع‬2007
‫سأل‬ ‫مسدعح‬ ‫تس‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫وسعع‬ ‫ح‬ ‫دع‬ ‫يوم‬12‫مف‬18‫نونبع‬2007
‫عنح‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫مسع‬ ‫سي‬ ‫بتعسوأل‬ ‫سع‬
9
‫ليسس‬ ‫آسس‬ ‫مسحسمن‬ ‫يلص‬ ‫ليسس‬ ‫سنعدس‬ ‫ؤو‬ ‫سلي‬ ‫غيع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سدد‬ ‫و‬ ‫محت‬ ‫سبف‬ ‫إلؤسب‬ ‫سن‬ ‫مقد‬
: ‫سالت‬ ‫ل‬ ‫مسنلوع‬ ‫و‬ ‫يس‬ ‫د‬ ‫بسم‬ ‫يتعب‬
: ‫يس‬ ‫د‬ ‫م‬17774
: ‫مسلتعيس‬86259
: ‫ملع‬22348
: ‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬120
‫مسؤ‬110
7:‫العمل‬ ‫مواقيت‬ ‫ـ‬
‫ررررررد‬‫ر‬‫مق‬‫ررررررس‬‫ر‬ ‫ؤو‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررررت‬‫ر‬‫مح‬ ‫ررررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫بسإلؤسب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررردي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررررررسأل‬‫ر‬‫رررررر‬‫ر‬‫معس‬
‫رررررر‬‫ر‬‫إلؤسب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫سن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ررررررب‬‫ر‬‫سنسح‬‫ررررررسد‬‫ر‬‫ستس‬ ‫رررررر‬‫ر‬ ‫لل‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ؤن‬ ‫ؤي‬ )‫يال‬‫ؤو‬ ‫ررررررتسع‬‫ر‬‫مسح‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫متو‬
‫رررررسى‬‫ر‬‫ؤثن‬ ‫ؤو‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫سن‬ ‫إلست‬ ‫رررررس‬‫ر‬ ‫ؤو‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررررسال‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررع‬‫ر‬‫تع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ؤأل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسؤسوس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫تو‬
‫مععو‬ ‫بةنؤس‬ ‫مقيسم‬
‫مس‬ ‫معس‬ ‫ي‬ ‫سو‬ ‫ؤسس‬‫ع‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫ل‬ ‫عتسدر‬: ‫ل‬
‫سأل‬‫الثنيأل‬‫محسس‬ ‫سأل‬ : ‫ملسي‬ ‫مف‬8 :30‫محسس‬ ‫مف‬12 :00‫وسأل‬ ‫س‬ ‫مبس‬15 :00
‫مف‬17 :30‫سحسى‬
‫محسس‬ ‫سأل‬ : ‫مؤسع‬ ‫يوم‬8 :30‫محسس‬ ‫مف‬11 :30‫س‬ ‫مبس‬.‫محسس‬ ‫وسأل‬15 :00‫محسس‬ ‫مف‬
17 :30‫سحسى‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫لابو‬ ‫محب‬ ‫يوم‬‫بق‬ ‫س‬ ‫وأل‬ ‫ت‬
‫ل‬ ‫إلسسعر‬ ‫ؤسس‬‫ل‬ ‫تو‬ ‫س‬‫يسث‬ ‫مت‬ ‫تب‬ ‫بسمس‬ ‫سحؤ‬ ‫يد‬ ‫سحت‬ ‫وؤ‬‫س‬ ‫نظسس‬‫سآلت‬:
‫م‬‫ت‬ ‫م‬ ‫سدد‬‫مسدر‬
‫م‬ ‫بب‬‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫لو‬ ‫حبن‬‫س‬‫بي‬ ‫مع‬ ‫حبن‬
‫م‬ ‫بب‬‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫ملسس‬ ‫حبن‬‫س‬‫محسد‬ ‫حبن‬
‫توع‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫مسسحتع‬ ‫بب‬
‫لحستفر‬
‫وأل‬ ‫مسوظ‬
1
2
3
6
2
3‫ؤيسم‬
‫ؤحبوب‬
3‫ؤحسبيي‬
3‫ؤحسبيي‬
‫ؤحبوب‬
‫ؤديدر‬ ‫سسعر‬ ‫سأل‬ ‫سدر‬ ‫الحت‬ ‫أل‬ ‫يس‬ ‫ومإللسعر‬‫بعد‬‫مسلمم‬ ‫مسدر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫عؤسب‬‫لديأل‬ ‫مبو‬ ‫بسمنحب‬
‫م‬ ‫سبف‬‫ي‬ ‫مستحح‬ ‫لسعل‬ ‫سأل‬ ‫تب‬ ‫س‬‫سدر‬ ‫بسالحت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حس‬‫سلظ‬ ‫س‬ ‫سأل‬ ‫بتعليص‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫لدسس‬ ‫سأل‬
10
‫تب‬ ‫مس‬‫بب‬ ‫مب‬ ‫يحس‬ ‫ال‬ ‫سس‬ ‫لق‬ ‫لبي‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫إلسسعر‬ ‫ؤسس‬‫بسحتعسعر‬‫بيعر‬ ‫م‬ ‫ملع‬‫منسفع‬ ‫و‬‫ر‬‫وغسمبس‬‫سس‬
‫سأل‬ ‫مس‬ ‫سيأل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫إل‬ ‫وأل‬ ‫ي‬
‫ررررررس‬ ‫لةن‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسعؤعي‬ ‫سسرررررر‬ ‫يلررررررص‬ ‫ليسررررررس‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫ؤس‬‫مسبسلررررررع‬ ‫رررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫سنيررررررس‬ ‫س‬ ‫رررررولع‬‫ر‬‫ت‬
‫توع‬ ‫مررررررد‬ ‫و‬ ‫مسسحررررررتع‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬‫لحررررررستفر‬ ‫و‬‫بسمنحررررررب‬ ‫سررررررس‬‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫مبررررررس‬‫ل‬‫مومررررررول‬ ‫م‬ ‫ررررررن‬ ‫يس‬
‫ررررررس‬‫ر‬ ‫مي‬‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ؤو‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫سلظ‬ ‫مس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررعليص‬‫ر‬‫بت‬‫ررررررس‬‫ر‬ ‫سن‬ ‫ررررررو‬‫ر‬‫ين‬‫ررررررسعل‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررديأل‬‫ر‬‫ل‬ ‫مبو‬ ‫ررررررب‬‫ر‬‫بسمنح‬
‫بعررررررد‬ ‫ررررررسأل‬ ‫مس‬ ‫بعرررررريأل‬ ‫ب‬ ‫رررررر‬ ‫م‬ ‫تبرررررر‬ ‫مس‬ ‫لرررررردسس‬ ‫سررررررأل‬ ‫سدر‬ ‫بسالحررررررت‬ ‫ررررررم‬ ‫م‬ ‫يحررررررس‬ ‫مستححرررررر‬
‫ررررررس‬‫ر‬‫بسموث‬ ‫إلدالى‬ ‫وبعررررررد‬ ‫ررررررس‬ ‫سن‬ ‫ررررررو‬‫ر‬‫ين‬ ‫سررررررأل‬ ‫و‬ ‫سلظرررررر‬ ‫مس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫تررررررعليص‬ ‫سبررررررف‬ ‫مررررررو‬ ‫م‬
‫رررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫دي‬ ‫وت‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫بوب‬ ‫مس‬‫ررررريس‬‫ر‬‫عح‬ ‫ررررريأل‬‫ر‬‫لسح‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ؤ‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫رررررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬
‫سنظ‬ ‫بل‬ ‫ي‬ ‫تو‬‫س‬ ‫وس‬ ‫سعي‬ ‫ىر‬ ‫بقع‬ ‫تحس‬ ‫وسدعوحس‬ ‫م‬
8.‫المكتبة‬ ‫طاقم‬ ‫ـ‬
‫ل‬ ‫مسع‬‫وأل‬ ‫مسوظ‬ ‫سدد‬
‫سلظ‬ ‫مس‬ ‫ت‬ ‫س‬
‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬
‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬ ‫ت‬ ‫س‬
‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬
‫لع‬ ‫مسحتودب‬ ‫و‬ ‫مسلتع‬ ‫مقسس‬
‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬
‫وظس‬ ‫مس‬ ‫سس‬
‫حيأل‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫سس‬
‫سمع‬ ‫مس‬ ‫سس‬
1
1
1
3
5
2
2
2
11
: ‫خاتمة‬
‫مررررر‬ ‫ول‬‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررررو‬‫ر‬‫مق‬‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫س‬ ‫رررررو‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫مسي‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫مب‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫وعد‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤس‬
‫بوؤررررررررردر‬ ‫إلنحرررررررررسني‬ ‫معبررررررررروم‬ ‫و‬ ‫لد‬ ‫بيررررررررر‬‫بسستبسعهرررررررررس‬‫نسوفؤرررررررررس‬‫مؤسسعيررررررررر‬ ‫تبرررررررررس‬ ‫مبس‬
‫مؤسسعيررررر‬ ‫بررررر‬ ‫مسع‬ ‫لررررر‬ ‫سررررر‬ ‫مستع‬ ‫مسععلررررر‬ ‫سبرررررف‬ ‫مرررررو‬ ‫مب‬ ‫حرررررب‬ ‫يرررررى‬ ‫ت‬ ‫متررررر‬ ‫عبيررررر‬ ‫مس‬
‫رررر‬‫ر‬‫نن‬ ‫س‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫وسب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫متعبيسي‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫موح‬ ‫و‬ ‫رررري‬‫ر‬‫ؤ‬ ‫مسع‬ ‫و‬ ‫رررردوعيس‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫رررروليع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تعس‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬
‫ؤ‬ ‫رررررررد‬ ‫با‬ ‫تبررررررر‬ ‫مس‬‫بلرررررررب‬ ‫رررررررس‬ ‫وعب‬ ‫ويعهرررررررس‬ ‫وت‬ ‫سحرررررررو‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ررررررر‬ ‫ؤ‬‫مدوميررررررر‬ ‫مسعبوسرررررررس‬
"‫رررررسل‬ ‫بسإل‬ " ‫رررر‬‫ر‬‫لنتعني‬‫رررر‬‫ر‬‫م‬‫س‬ ‫ت‬ ‫سنلررررروع‬ ‫بررررراهم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مبتععي‬ ‫بانلررررر‬ ‫رررروم‬‫ر‬‫تق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫لرررررةأل‬ ‫ررررن‬‫ر‬‫فم‬ ‫ف‬
‫س‬ ‫وسقتنيست‬
‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررررأل‬‫ر‬ ‫م‬‫ررررر‬‫ر‬ ‫يل‬ ‫ال‬‫رررررس‬‫ر‬ ‫لي‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫تتل‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسل‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫سبين‬
‫ررررررس‬‫ر‬‫ه‬ ‫ؤبع‬‫ررررررسع‬‫ر‬‫ؤ‬ ‫الن‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫وسل‬ ‫ررررررس‬‫ر‬ ‫ؤسبس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫سس‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫م‬ ‫ررررررلم‬‫ر‬ ‫مت‬ ‫و‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫مسععل‬
‫رررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ستهب‬ ‫رررع‬‫ر‬‫غي‬ ‫رررعي‬‫ر‬‫مبل‬ ‫عد‬ ‫رررو‬‫ر‬‫مس‬ ‫ررر‬‫ر‬‫سل‬ ‫رررف‬‫ر‬‫م‬ ‫رررسلتس‬‫ر‬‫رررس‬‫ر‬‫مسؤ‬‫ررر‬‫ر‬‫رررف‬‫ر‬‫سب‬‫رررن‬‫ر‬‫فم‬‫ررردم‬‫ر‬‫س‬
‫ررررس‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫لسم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ني‬ ‫سي‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫تولعه‬‫رررر‬‫ر‬‫ملسم‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫تيسؤ‬ ‫ال‬ ‫ررررفوي‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررسم‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررسى‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫نؤ‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫س‬
‫ررررر‬‫ر‬‫توب‬ ‫مس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫م‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫غي‬ ‫رررررف‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫مست‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫بسم‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫لسم‬ ‫أل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫ؤس‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫توؤ‬ ‫ال‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ي‬
‫ي‬ ‫بع‬ ‫عيق‬ ‫ب‬
12
‫سسم‬ ‫تقديم‬1
1‫تب‬ ‫مس‬ ‫تععي‬ ‫ـ‬2
2‫تب‬ ‫مس‬ ‫تسعيخ‬ ‫سأل‬ ‫نبفر‬ ‫ـ‬2
3‫حسم‬ ‫ل‬ ‫ـ‬5
4‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬ ‫ـ‬6
5‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫وتنظيس‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسؤسوس‬ ‫ـ‬7
6‫مؤديدر‬ ‫مسقتنيس‬ ‫ـ‬8
7‫معس‬ ‫ي‬ ‫سو‬ ‫ـ‬9
8‫تب‬ ‫مس‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ـ‬10
‫لستس‬11
‫سع‬ ‫م‬12

Recomendados

05 business model patterns por
05 business model patterns05 business model patterns
05 business model patternsMahdi Nasseri
2.2K visualizações55 slides
Business idea generation por
Business idea generationBusiness idea generation
Business idea generationMahdi Nasseri
47.9K visualizações56 slides
3rd StartupWeekend Tehran - Report por
3rd StartupWeekend Tehran - Report3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - ReportMohsen Malayeri
647 visualizações31 slides
3 highways for innovating in business ideas por
3 highways for innovating in business ideas3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideasMahdi Nasseri
3.8K visualizações57 slides
2nd StartupWeekend Tehran Report por
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran ReportMohsen Malayeri
543 visualizações36 slides
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1 por
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1غمدان العنسي
11K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Jazba e-khidmat-e-islam por
Jazba e-khidmat-e-islamJazba e-khidmat-e-islam
Jazba e-khidmat-e-islammuzaffertahir9
206 visualizações19 slides
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی por
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیمسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیMahdi Nasseri
1.8K visualizações73 slides
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از por
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از Mojtaba Hasanlu
15 visualizações10 slides
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri) por
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
2.3K visualizações57 slides
start_up 05 por
start_up 05start_up 05
start_up 05aliaalistartup
102 visualizações17 slides
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بست por
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بستبازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بست
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بستMohammad Kiamanesh
355 visualizações53 slides

Mais procurados(20)

Jazba e-khidmat-e-islam por muzaffertahir9
Jazba e-khidmat-e-islamJazba e-khidmat-e-islam
Jazba e-khidmat-e-islam
muzaffertahir9206 visualizações
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی por Mahdi Nasseri
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیمسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
Mahdi Nasseri1.8K visualizações
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از por Mojtaba Hasanlu
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
Mojtaba Hasanlu15 visualizações
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri) por Mahdi Nasseri
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri2.3K visualizações
start_up 05 por aliaalistartup
start_up 05start_up 05
start_up 05
aliaalistartup102 visualizações
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بست por Mohammad Kiamanesh
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بستبازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بست
بازتاب اخبار کاهش تعرفه پروفیل یو پی وی سی + ویستا بست
Mohammad Kiamanesh355 visualizações
Content mapping template por Mahdi Nasseri
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping template
Mahdi Nasseri1.9K visualizações
Buyer persona template por Mahdi Nasseri
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
Mahdi Nasseri3.7K visualizações
پاور پوینت ایمنی در صنایع ریخته گری por vahid eskandarian
پاور پوینت ایمنی در صنایع ریخته گریپاور پوینت ایمنی در صنایع ریخته گری
پاور پوینت ایمنی در صنایع ریخته گری
vahid eskandarian136 visualizações
Work accident por vahid eskandarian
Work accidentWork accident
Work accident
vahid eskandarian447 visualizações
How to have a successfull TED(x) talk por Mahdi Nasseri
How to have a successfull TED(x) talkHow to have a successfull TED(x) talk
How to have a successfull TED(x) talk
Mahdi Nasseri3.4K visualizações
Scrum اسکرام por Mahdi Fa
Scrum اسکرام Scrum اسکرام
Scrum اسکرام
Mahdi Fa1.1K visualizações
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها por Mahdi Nasseri
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاهفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
Mahdi Nasseri10K visualizações
1st StartupWeekend Tehran Report por Mohsen Malayeri
1st StartupWeekend Tehran Report1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran Report
Mohsen Malayeri859 visualizações
مقدمه ای بر مدل کسب و کار por Mahdi Nasseri
مقدمه ای بر مدل کسب و کارمقدمه ای بر مدل کسب و کار
مقدمه ای بر مدل کسب و کار
Mahdi Nasseri7.6K visualizações
challenges of Top management audit por Reza Seifollahy
challenges of Top management auditchallenges of Top management audit
challenges of Top management audit
Reza Seifollahy382 visualizações
20 گزینه شغلی جذاب por Mahdi Nasseri
20 گزینه شغلی جذاب20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذاب
Mahdi Nasseri2.5K visualizações

Destaque

Lap. penyumbang dana kampanye por
Lap. penyumbang dana kampanyeLap. penyumbang dana kampanye
Lap. penyumbang dana kampanyePergi Ngantor Suka-suka
146 visualizações3 slides
《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會 por
《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會
《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會DudjomBuddhistAssociation
158 visualizações10 slides
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤... por
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...DudjomBuddhistAssociation
137 visualizações8 slides
Compara 1 por
Compara 1Compara 1
Compara 1chicholore
362 visualizações184 slides
67427 por
6742767427
67427MarcoBsc
144 visualizações1 slide
Certified Lean Six Sigma Greenbelt por
Certified Lean Six Sigma GreenbeltCertified Lean Six Sigma Greenbelt
Certified Lean Six Sigma GreenbeltJoe Guercio, MBA
61 visualizações1 slide

Destaque(16)

《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會 por DudjomBuddhistAssociation
《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會
《蓮花海》(44) 聖地巡禮-世界遺產名錄之一:印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(4)-敦珠佛學會
DudjomBuddhistAssociation158 visualizações
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤... por DudjomBuddhistAssociation
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...
《蓮花海》(43) 「問與答」牽出「智慧」(14)-「密宗」有「發心密」的意思,代表什麼呢?-什麼是「異乎平常、斷惑證真」之力用呢?-移喜泰賢金剛上師及啤...
DudjomBuddhistAssociation137 visualizações
Compara 1 por chicholore
Compara 1Compara 1
Compara 1
chicholore362 visualizações
67427 por MarcoBsc
6742767427
67427
MarcoBsc144 visualizações
Certified Lean Six Sigma Greenbelt por Joe Guercio, MBA
Certified Lean Six Sigma GreenbeltCertified Lean Six Sigma Greenbelt
Certified Lean Six Sigma Greenbelt
Joe Guercio, MBA61 visualizações
《莲花海》(41) 「问与答」牵出「智慧」(12)-「密宗」有「隐显密」的意思,代表什么呢?-什么是「借密彰显」的教法呢?-移喜泰贤金刚上师及啤吗哈尊金刚... por DudjomBuddhistAssociation
《莲花海》(41) 「问与答」牵出「智慧」(12)-「密宗」有「隐显密」的意思,代表什么呢?-什么是「借密彰显」的教法呢?-移喜泰贤金刚上师及啤吗哈尊金刚...《莲花海》(41) 「问与答」牵出「智慧」(12)-「密宗」有「隐显密」的意思,代表什么呢?-什么是「借密彰显」的教法呢?-移喜泰贤金刚上师及啤吗哈尊金刚...
《莲花海》(41) 「问与答」牵出「智慧」(12)-「密宗」有「隐显密」的意思,代表什么呢?-什么是「借密彰显」的教法呢?-移喜泰贤金刚上师及啤吗哈尊金刚...
DudjomBuddhistAssociation117 visualizações
Redu xcatalogo por Milene Fabrine
Redu xcatalogoRedu xcatalogo
Redu xcatalogo
Milene Fabrine95 visualizações
Doc1 por sundarksomu
Doc1Doc1
Doc1
sundarksomu39 visualizações
Gerencia de proyectos de tecnología educativa por naimo
Gerencia de proyectos de tecnología educativaGerencia de proyectos de tecnología educativa
Gerencia de proyectos de tecnología educativa
naimo91 visualizações
《蓮花海》(43) 給上師的信:我的修行感想與祈請(2)及我的修行感想與祈請(3)-敦珠佛學會 por DudjomBuddhistAssociation
《蓮花海》(43) 給上師的信:我的修行感想與祈請(2)及我的修行感想與祈請(3)-敦珠佛學會《蓮花海》(43) 給上師的信:我的修行感想與祈請(2)及我的修行感想與祈請(3)-敦珠佛學會
《蓮花海》(43) 給上師的信:我的修行感想與祈請(2)及我的修行感想與祈請(3)-敦珠佛學會
DudjomBuddhistAssociation284 visualizações
《莲花海》(38) 智慧的运用-智慧的修行方向(38)-为什么「观想」是一种最能直接连结「心性」的修行方法呢?-能「观心」者方可彻底解脱,快速的「成佛」-... por DudjomBuddhistAssociation
《莲花海》(38) 智慧的运用-智慧的修行方向(38)-为什么「观想」是一种最能直接连结「心性」的修行方法呢?-能「观心」者方可彻底解脱,快速的「成佛」-...《莲花海》(38) 智慧的运用-智慧的修行方向(38)-为什么「观想」是一种最能直接连结「心性」的修行方法呢?-能「观心」者方可彻底解脱,快速的「成佛」-...
《莲花海》(38) 智慧的运用-智慧的修行方向(38)-为什么「观想」是一种最能直接连结「心性」的修行方法呢?-能「观心」者方可彻底解脱,快速的「成佛」-...
DudjomBuddhistAssociation162 visualizações
Project Management Essentials (1) por Cheryl Collins
Project Management Essentials (1)Project Management Essentials (1)
Project Management Essentials (1)
Cheryl Collins20 visualizações

Similar a مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة

اصول و فنون مذاکره por
اصول و فنون مذاکرهاصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکرهMoshaveran international Business School
895 visualizações10 slides
Education by Cloud computing for Oil 2 por
Education by Cloud computing for Oil 2Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2Jamal Azizbeigi
141 visualizações5 slides
مدیریت پسماند های رادیو اکتیو por
مدیریت پسماند های رادیو اکتیومدیریت پسماند های رادیو اکتیو
مدیریت پسماند های رادیو اکتیوMILAD AHMADY
321 visualizações36 slides
Trahizamanbandi por
TrahizamanbandiTrahizamanbandi
TrahizamanbandiReza Maleki
235 visualizações6 slides
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met... por
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...Amir Mahjoorian
292 visualizações113 slides
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر por
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرأسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرrasha ali
153 visualizações21 slides

Similar a مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة(20)

Education by Cloud computing for Oil 2 por Jamal Azizbeigi
Education by Cloud computing for Oil 2Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2
Jamal Azizbeigi141 visualizações
مدیریت پسماند های رادیو اکتیو por MILAD AHMADY
مدیریت پسماند های رادیو اکتیومدیریت پسماند های رادیو اکتیو
مدیریت پسماند های رادیو اکتیو
MILAD AHMADY321 visualizações
Trahizamanbandi por Reza Maleki
TrahizamanbandiTrahizamanbandi
Trahizamanbandi
Reza Maleki235 visualizações
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met... por Amir Mahjoorian
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
Amir Mahjoorian292 visualizações
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر por rasha ali
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرأسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
rasha ali153 visualizações
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با por Mojtaba Hasanlu
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با
Mojtaba Hasanlu52 visualizações
مطالعه شبیه سازی درکنترل دستگاه تغییردهنده شرایط هوای متناوب برای عرضه قدرت و... por morteza Zolfaghari_Morteza
مطالعه شبیه سازی درکنترل دستگاه تغییردهنده شرایط هوای متناوب برای عرضه قدرت و...مطالعه شبیه سازی درکنترل دستگاه تغییردهنده شرایط هوای متناوب برای عرضه قدرت و...
مطالعه شبیه سازی درکنترل دستگاه تغییردهنده شرایط هوای متناوب برای عرضه قدرت و...
morteza Zolfaghari_Morteza266 visualizações
13th polymernameh por heliad
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernameh
heliad42 visualizações
1311a por MILAD AHMADY
1311a1311a
1311a
MILAD AHMADY339 visualizações
مدیریت پسماند های رادیو اکتیو por MILAD AHMADY
مدیریت پسماند های رادیو اکتیومدیریت پسماند های رادیو اکتیو
مدیریت پسماند های رادیو اکتیو
MILAD AHMADY268 visualizações
خرید لوستر در ایران por cheraghdasti
خرید لوستر در ایرانخرید لوستر در ایران
خرید لوستر در ایران
cheraghdasti 3 visualizações
الاقتصاد الاسود por Radwa Radwan
الاقتصاد الاسودالاقتصاد الاسود
الاقتصاد الاسود
Radwa Radwan480 visualizações
آموزش خرید لوستر چوبی por iranlustrads
آموزش خرید لوستر چوبیآموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبی
iranlustrads49 visualizações
Virtual leadership.shahrjerdi (1) por Fatemeh Shahrjerdi
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Fatemeh Shahrjerdi325 visualizações
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی por Hossein Zeinivand
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
Hossein Zeinivand136 visualizações

مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة

 • 1. 1 ‫تقديم‬: ‫م‬ ‫رررررررت‬‫ر‬‫ح‬ ‫دع‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫بعرررررررد‬ ‫ررررررر‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررررس‬ ‫ب‬ ‫ررررررر‬‫ر‬ ‫يبت‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫تعبيسي‬ ‫ستححررررررر‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫تعتبرررررررع‬ ‫ع‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫بسمس‬‫ررررر‬‫ر‬‫مثسنوي‬‫ررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررسم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررريم‬‫ر‬‫متعب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سععول‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ستحح‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ؤسب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫وه‬ ‫رررررس‬ ‫م‬ ‫متسبعررررر‬ ‫مستححرررررس‬ ‫بعررررر‬ ‫وسبرررررف‬ ‫رررررس‬ ‫سبي‬ ‫ؤلرررررعل‬ ‫ؤحرررررسسى‬‫و‬ ‫مسعسهرررررد‬ ‫و‬ ‫بيرررررس‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫سثررررر‬ ‫ع‬ ‫مسد‬) ‫معبيس‬ ‫رررررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مععب‬ ‫رررررسمم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررردي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررسبي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ؤو‬ ‫رررررسى‬‫ر‬‫نل‬ ‫رررررم‬‫ر‬‫ت‬1908‫ررررر‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررررس‬‫ر‬ ‫تبت‬ ‫رررررم‬‫ر‬‫ث‬ ‫رررررعي‬‫ر‬‫مسم‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬‫ررررر‬‫ر‬‫مععب‬ ‫رررررسمم‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررعل‬‫ر‬‫لل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬ ‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫إلح‬ ‫و‬‫رررررأل‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررررع‬‫ر‬ ‫مس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررراو‬‫ر‬ ‫رررررسس‬‫ر‬‫مل‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررري‬‫ر‬‫تاح‬ ‫رررررتم‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررع‬ ‫مس‬ ‫ررررسى‬ ‫ؤن‬ ‫ؤسيرررري‬ ‫سررررأل‬ ‫لليررررعر‬ ‫هررررف‬ ‫سبررررف‬ ‫يررررد‬ ‫مست‬ ‫لررررد‬ ‫متو‬‫يررررسدر‬ ‫م‬ ‫مررررف‬ ‫بسمدومرررر‬ ‫دلرررري‬ ‫ررررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫لو‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ؤسسع‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررريأل‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سن‬ ‫و‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررردد‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ل‬ 1978‫ررررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ى‬ ‫رررررررو‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫عبي‬ ‫مس‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررررع‬‫ر‬‫ب‬ ‫ؤ‬ ‫رررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رررررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررررررع‬‫ر‬‫وتعتب‬ ‫ينرررررسه‬ ‫سرررررس‬ ‫ويترررررسبي‬ ‫رررررس‬ ‫م‬ ‫متسبعررررر‬ ‫بيرررررس‬ ‫م‬ ‫سررررردد‬ ‫ؤو‬ ‫مسحرررررس‬44‫و‬ ‫مررررر‬102‫و‬ ‫سمررررر‬ ‫م‬ ‫حرررررررت‬ ‫دع‬ ‫سمبررررررر‬‫مؤسسعررررررر‬ ‫رررررررف‬ ‫ب‬‫مؤرررررررسسع‬ ‫مسوحرررررررم‬ ‫لررررررر‬2012‫ـررررررر‬2013‫بسلتبررررررر‬ ‫لو‬ ‫سررررررررد‬ ‫س‬ ‫بؤسسعرررررررر‬ ‫نيرررررررر‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫معبي‬ ‫ع‬ ‫رررررررد‬‫ر‬‫مس‬ ‫و‬ ‫رررررررس‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬‫رررررررر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ؤأل‬ ‫معبررررررررم‬ ‫سرررررررري‬ ‫تتعدل‬ ‫ال‬ ‫مبؤسسع‬ ‫الحتيعسبي‬30‫سم‬ ‫ؤم‬ ‫ررررررب‬‫ر‬‫سم‬ ‫م‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫مؤ‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررا‬‫ر‬‫بب‬ ‫لقررررررد‬‫ررررررو‬‫ر‬‫يومي‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫سموعي‬ ‫مب‬ ‫سبررررررف‬ ‫يأل‬2012‫ررررررفيأل‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررو‬‫ر‬‫ق‬ ‫مت‬‫ررررم‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بسمؤسسع‬12‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬‫م‬804‫رررر‬‫ر‬‫سم‬‫ب‬‫رررر‬‫ر‬ ‫بب‬ ‫رررروع‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫نح‬‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مثب‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫سررررررأل‬ ‫ررررررلم‬ ‫م‬ ‫معرررررردد‬ ‫هررررررف‬ ‫ع‬ ‫ويررررررت‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫سؤسرررررروب‬706‫ؤحررررررتسف‬‫ررررررع‬ ‫ل‬ ‫سررررررأل‬ ‫و‬ ‫غوؤي‬ ‫مبيد‬534‫عي‬ ‫د‬ ‫سع‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررررتقبب‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررد‬‫ر‬ ‫و‬‫آلد‬‫ررررم‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫ررررسني‬‫ر‬‫إلنح‬ ‫رررروم‬‫ر‬‫معب‬ ‫و‬2012‫رررر‬‫ر‬‫ـ‬ 2013‫ررررررع‬‫ر‬‫مل‬ ‫رررررري‬‫ر‬‫ؤسي‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬‫ررررررس‬‫ر‬‫س‬‫ررررررسه‬‫ر‬‫ين‬10480‫م‬ ‫ررررررن‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬2482‫ررررررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررررردد‬‫ر‬‫مؤ‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ررررسدي‬‫ر‬‫مع‬ ‫رررريع‬‫ر‬‫مح‬ ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ررررتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررررس‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مت‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫مسع‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ررررردعؤس‬‫ر‬‫مس‬ ‫ـ‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫ـ‬ ‫عر‬ ‫إلد‬ ‫عي‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫مسع‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررريأل‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫وس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مستحح‬ ) ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫مستحح‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررروم‬‫ر‬‫تق‬ ‫ررررررفي‬‫ر‬‫م‬ ‫رررررردوع‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررررسهو‬‫ر‬‫س‬ ‫ل‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ررررررسه‬‫ر‬‫لس‬‫ررررررس‬‫ر‬‫وس‬‫هو‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫لب‬ ‫بد‬ ‫مسوؤودر‬ ‫ل‬ ‫مسع‬ ‫ب‬ ‫تقوم‬ ‫مفي‬ ‫مدوع‬
 • 2. 2 1‫تعريف‬ ‫ـ‬.‫المكتبة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫يح‬ ‫مع‬ ‫رررروعد‬‫ر‬‫مس‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫تعتب‬‫ررررسم‬‫ر‬‫مع‬ ‫رررريم‬‫ر‬‫متعب‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫مستحح‬‫رررردي‬‫ر‬ ‫م‬‫رررردسم‬‫ر‬‫ت‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ررعر‬‫ر‬‫سبسل‬ ‫رر‬‫ر‬‫عيق‬ ‫ب‬ ‫رري‬‫ر‬‫ح‬ ‫مدع‬ ‫رر‬‫ر‬‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ررعع‬‫ر‬‫مسق‬‫رر‬‫ر‬‫ولعسم‬‫ررس‬‫ر‬‫معح‬ ‫و‬ ‫ررو‬‫ر‬ ‫مب‬ ‫رري‬‫ر‬‫س‬ ‫رر‬‫ر‬‫متعسس‬ ‫ررولع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬ ‫مترررر‬ ‫معبسيرررر‬‫وتتررررولع‬ ‫لررررع‬ ‫ررررسأل‬ ‫س‬ ‫لرررر‬ ‫تتررررولع‬ ‫ال‬‫ررررس‬ ‫ؤي‬‫سبررررف‬‫مسؤرررر‬ ‫و‬ ‫ممرررر‬ ‫و‬ ‫ترررر‬ ‫م‬ ‫متررردعي‬ ‫ررر‬ ‫هي‬ ‫رررسى‬ ‫وؤس‬ ‫ررر‬ ‫م‬ ‫تيسؤرررس‬ ‫ررر‬ ‫و‬ ‫متحرررؤي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫للررر‬ ‫و‬ ‫موثرررس‬ ‫و‬ ‫مررردوعيس‬ ‫و‬ ‫رردر‬‫ر‬ ‫مو‬ ‫رر‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫رروي‬‫ر‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ررد‬‫ر‬ ‫و‬‫ررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬‫رر‬‫ر‬ ‫مسلتب‬ ‫ررسم‬‫ر‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ررس‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫تب‬ ‫س‬ ‫رريأل‬‫ر‬‫لسح‬ ‫ررني‬‫ر‬‫تم‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررسسد‬‫ر‬‫يح‬ ‫ررس‬‫ر‬‫سس‬‫رر‬‫ر‬‫وح‬ ‫ررس‬‫ر‬‫متلمم‬‫ررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رروم‬‫ر‬‫مي‬ ‫ررسع‬‫ر‬‫لم‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫ؤع‬ ‫سع‬ ‫ررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررو‬‫ر‬‫م‬ ‫م‬ ‫وم‬ ‫ملع‬ ‫و‬ ‫مسوحيقي‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫و‬ ‫معحوسس‬ ‫و‬ ‫سحو‬ ‫م‬ ‫سج‬ ‫بع‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫تبس‬ ‫مس‬ 2.‫المكتبة‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬ ‫ـ‬ ‫رر‬‫ر‬‫بي‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ؤنل‬‫آلد‬‫و‬ ‫رر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫رري‬‫ر‬‫تاح‬ ‫رري‬‫ر‬‫س‬ ‫ررس‬‫ر‬‫سن‬ ‫ت‬ ‫رردر‬‫ر‬‫بوؤ‬ ‫ررسني‬‫ر‬‫إلنح‬ ‫رروم‬‫ر‬‫معب‬ ‫و‬‫ررن‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررن‬‫ر‬‫فم‬1979 ‫ررردع‬‫ر‬‫تق‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ؤسسمي‬ ‫رررس‬‫ر‬‫بسح‬ ‫ررربيم‬‫ر‬‫وح‬ ‫رررسدج‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررري‬‫ر‬ ‫سو‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررد‬‫ر‬‫وتوؤ‬2503. 31‫ررري‬‫ر‬‫سعب‬ ‫رررع‬‫ر‬‫ست‬‫رررس‬‫ر‬‫س‬ :‫سبنييأل‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫وت‬ ‫سمعد‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫مق‬ ‫مسبنف‬ ‫هو‬ ‫لو‬‫لتي‬ ‫ل‬ ‫مسع‬ ‫سبف‬ ‫ويتولع‬ ‫ديم‬: ‫ـ‬)‫مسى‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫ملستم‬ ‫ي‬ ‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫س‬) ‫تعوني‬ ‫إلم‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫س‬‫مسمب‬ ‫يح‬ ‫ع‬ ‫ـ‬: ‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫سح‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫وتبب‬50‫رررري‬‫ر‬‫سعب‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫ست‬‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررريدهس‬‫ر‬‫عم‬ ‫رررروأل‬‫ر‬ ‫ويت‬‫ررررب‬‫ر‬‫مستحبح‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫منل‬ ‫و‬ ‫رررردوعيس‬‫ر‬‫م‬ ‫معحررررررررس‬ ‫و‬‫مسعررررررررسؤم‬ ‫و‬ ‫ليرررررررر‬ ‫مبيببيوغع‬ ‫لسسررررررررس‬ ‫و‬ ‫مسمررررررررسدع‬ ‫و‬ ‫ؤرررررررري‬ ‫مسع‬ ‫و‬ ‫ررررررررس‬ ‫عو‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ررررولع‬‫ر‬‫وت‬ ‫رررروسس‬‫ر‬‫مسوح‬ ‫و‬‫رررر‬‫ر‬‫سمع‬ ‫مبس‬ ‫ررررع‬‫ر‬‫مسبسل‬ ‫ررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫سني‬ ‫س‬ ‫يديأل‬ ‫ررررت‬‫ر‬‫مبسح‬‫سدر‬ ‫ررررت‬‫ر‬‫الح‬ ‫و‬‫ررررس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رر‬‫ر‬‫بب‬ ‫م‬ ‫ررس‬‫ر‬‫يح‬ ‫رر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررف‬‫ر‬‫تل‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫لةن‬ ‫رر‬‫ر‬‫يل‬ ‫سع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫سي‬ ‫ررتسف‬‫ر‬‫لح‬ ‫ررعر‬‫ر‬ ‫وب‬ ‫رر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫ررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ؤأل‬ ‫ررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رردسس‬‫ر‬‫مل‬ ‫ررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫سدر‬ ‫ررت‬‫ر‬‫بسالح‬ ‫توع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫ررتع‬‫ر‬‫مسسح‬‫ررسأل‬‫ر‬ ‫مس‬ ‫رريأل‬‫ر‬‫بع‬ ‫رريدهس‬‫ر‬‫عم‬‫رر‬‫ر‬‫بوتي‬ ‫معن‬ ‫ررب‬‫ر‬‫بسمل‬ ‫ررس‬‫ر‬ ‫عب‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ث‬ ‫رر‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫رررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررس‬‫ر‬‫س‬‫رررف‬‫ر‬‫سب‬‫ررر‬‫ر‬‫وه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫مدومي‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ني‬ ‫مو‬ ‫رررد‬‫ر‬‫مسعسه‬ ‫و‬ ‫رررس‬‫ر‬‫مؤسسع‬ ‫ررر‬‫ر‬‫بع‬ ‫سس‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ب‬ : ‫سلت‬ ‫مل‬ ‫سيأل‬ ‫مثسن‬ ‫حأل‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫سع‬ ‫سيس‬ ‫مقس‬ ‫سدي‬ ‫مس‬ ‫مثسن‬ ‫حأل‬ ‫م‬ ‫هع‬ ‫بأل‬‫ؤ‬‫س‬‫ديع‬
 • 3. 3 ‫س‬ ‫ب‬ ‫هللا‬ ‫سبد‬ ‫بأل‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫حيدي‬ ‫نس‬ ‫بس‬ ‫حسسسي‬ ‫سوالي‬ ‫معبس‬ ) ‫د‬ ‫يؤ‬ ‫ملسس‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫وؤدر‬ ‫لو‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫أل‬ ‫و‬ ‫بت‬ ‫محعدي‬ ‫مسسمن‬ ‫سبد‬ ‫مؤديدر‬ ‫سم‬ ‫مد‬ ‫لعي‬ ‫بسمعبس‬ ‫إللعيقي‬ ‫حس‬ ‫مدع‬ ‫د‬ ‫سع‬ ‫مثقسلي‬ ‫معبوم‬ ‫و‬ ‫مبتعبي‬ ‫سي‬ ‫إلح‬ ‫مسنظس‬ ‫عيع‬ ‫مت‬ ‫وؤيش‬ ‫مسقسوس‬ ‫سؤب‬ ‫س‬ ‫بن‬ ‫سنلوع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫عبس‬ ‫ؤسعي‬ ‫سنلوع‬ ‫عيع‬ ‫مت‬ ‫ؤيش‬ ‫سى‬ ‫وؤس‬ ‫مبسقسوس‬ ‫محسسي‬ ‫مسندوبي‬ ‫سنلوع‬‫د‬ ‫مسع‬‫بسمعبس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬ ‫مب‬ ‫مثقسل‬ ‫حعود‬ ‫سقتنيس‬ ‫وي‬ ‫م‬ ‫ؤسسع‬ ‫سقتنيس‬ ‫مثع‬ ‫و‬ ‫لثسع‬ ‫معبوم‬ ‫ن‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫مسع‬ : ‫ل‬ ‫يتسث‬ ‫لب‬ ‫د‬ ‫سنوأل‬ ‫ي‬ ‫بو‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫محيع‬ ‫ب‬ ‫ويتم‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫تقديم‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫سبف‬ ‫يؤ‬ ‫مقسس‬ ‫لدسس‬ ‫سأل‬ ‫سدر‬ ‫حت‬ ‫م‬ ‫مسلمص‬ ‫سأل‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫مس‬ ‫ي‬ ‫و‬‫س‬ ‫م‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫دوى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫مقسس‬ ‫ونظسل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫نظسم‬ ‫سبف‬ ‫سظ‬ ‫م‬ ‫بسمقسس‬ ‫تبي‬ ‫مس‬ ‫مبسؤسوس‬ ‫ملسعؤي‬ ‫بسإلسسعر‬ ‫اليحس‬ ‫ي‬ ‫بيس‬ ‫نحلس‬ ‫سعي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫بنحخ‬ ‫اليحس‬20‫لق‬ ‫مسس‬ ‫ل‬) ‫س‬ ‫مم‬ ‫ديد‬ ‫ت‬ ‫سي‬ ‫حسس‬ ‫نم‬ ‫سأل‬ ‫ثع‬ ‫ؤ‬ ‫حي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بسحتعسس‬ ‫يحس‬ ‫ال‬
 • 4. 4 ‫ـ‬‫سسس‬: ‫سمع‬ ‫مس‬ ‫يوؤد‬‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬‫بقسستيأل‬‫بب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫سن‬ ‫يد‬ ‫يحت‬ ‫مقسستيأل‬ ‫هستيأل‬ ‫دل‬ ‫سمع‬ ‫مبس‬ ‫حب‬ ‫سأل‬ ‫يأل‬ ‫مسوظ‬ ‫بع‬ ‫سبف‬ ‫ال‬ ‫حت‬ ‫نس‬ ‫ع‬ ‫ومقد‬‫سى‬ ‫ت‬ ‫ال‬‫ؤي‬ ‫نؤد‬ ‫مم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بقسس‬‫معي‬ ‫ؤو‬ ‫س‬ ‫ؤو‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫بسال‬ ‫تبقف‬ ‫ال‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ؤأل‬ ‫سؤيب‬ ‫سع‬ ‫س‬ ‫هنسن‬ ‫أل‬ ‫م‬ ‫غبيبنس‬ ‫يل‬‫سنس‬ ‫الست‬‫وتببا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫سس‬ ‫ت‬ ‫سحس‬38515 ‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬ ‫سع‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫سعع‬ ‫تنظيم‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ؤنل‬ ‫مبع‬ ‫مقسسس‬ ‫دل‬ ‫وتوظ‬ ‫سبف‬ ‫بيس‬ ‫م‬ ‫بس‬ ‫سي‬ ‫لي‬ ‫يلسعن‬ ‫س‬ ‫سعع‬ ‫ؤو‬ ) ‫لو‬ ‫سد‬ ‫س‬ ‫يؤسسع‬ ‫مسع‬ ‫سي‬ ‫س‬ ‫سلتع‬ ‫وأل‬ ‫ي‬ ‫ؤو‬ ‫ن‬ ‫مو‬ ‫ممعيد‬ ‫سمع‬ ‫مس‬ ‫سس‬ ‫ـ‬‫سم‬ ‫م‬ ‫سس‬‫ي‬ ‫مع‬ ‫سبد‬ ‫حيأل‬: ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫تتولع‬‫لحتسف‬ ‫و‬ ‫حيأل‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫هد‬ ‫تم‬ ‫مت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سبف‬‫مود‬‫غيعي‬ ‫لحتسف‬ ‫و‬ ‫ؤللوش‬‫س‬ ‫لب‬ ‫بد‬ ‫ويوؤد‬ ) ‫ع‬ ‫س‬ ‫وس‬ ‫يندو‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫سس‬ ‫ع‬ ‫بسمل‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫بد‬ ‫ويعس‬ ‫مسس‬ ‫مقعأل‬ ‫سأل‬ ‫ملسحينيس‬ ‫مف‬ ‫س‬ ‫تسعيل‬ ‫يعود‬ ‫ت‬‫يأل‬ ‫سوظ‬ ‫ـ‬: ‫وظس‬ ‫مس‬ ‫سس‬ ‫مسقتنيس‬ ‫و‬ ‫منحخ‬ ‫سأل‬ ‫د‬ ‫وسس‬ ‫مقديس‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سبف‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫تتولع‬‫ليس‬ ‫ع‬ ‫سون‬ ‫سأل‬ ‫مؤديدر‬ ‫ودوعيس‬‫ملستم‬ ‫بسن‬ ‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫يقوم‬ ‫ؤأل‬ ‫بعد‬ ‫لسص‬ ‫م‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫ب‬ ‫يتم‬ ‫ي‬ ‫متحؤي‬ ‫و‬
 • 5. 5 ‫ـ‬:‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫سحس‬ ‫تببا‬73‫سعبي‬ ‫ستع‬‫ملدس‬ ‫هف‬ ‫ويادي‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫بتلمص‬ ‫لسم‬ ‫ت‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬ ‫تيأل‬ ‫سوظ‬‫م‬ ‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫بد‬ ‫تلمص‬ ‫سس‬‫لي‬ ‫بوغع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مؤيوموؤي‬ ‫بلع‬‫وتسعيلي‬ ‫لليعر‬ ‫هف‬ ‫وتمن‬‫س‬ ‫عتبس‬‫م‬ ‫ؤم‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ملع‬ ‫ؤسس‬ ‫بسمسدأل‬‫و‬ ‫بيع‬‫لسص‬ ‫سأل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫تو‬ ‫مد‬ ‫ي‬‫ع‬‫ل‬‫وسقسيي‬ ‫ؤسم‬ ‫ؤ‬ ‫ف‬ ‫ملع‬ ‫هف‬ ‫لةأل‬ ‫وسسوسس‬ ‫سيش‬ ‫مت‬ ‫ؤو‬ ‫يسب‬ ‫مب‬ ‫تؤنبس‬ ‫وفمن‬ ) ‫ممندو‬ ‫ؤو‬ ‫سلتب‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مسدأل‬ ‫ح‬ ‫ملع‬ ‫تمني‬ ‫مسبنف‬ ‫ؤسس‬: ‫مثسن‬ ‫حن‬ ‫نؤس‬ ‫ثم‬ ‫ؤديد‬ ‫سبنف‬ ‫و‬ ‫ل‬2006‫يعع‬ ‫سس‬ ‫ؤو‬ ‫ؤع‬ ‫سحتودب‬ ‫سأل‬ ‫سبسعر‬ ‫وهو‬ ‫بسآلد‬ ‫مب‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫متلممس‬ ‫سلتب‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سأل‬ ‫عميد‬ ‫سبف‬ ‫توي‬ ‫ي‬ ‫مسلتعن‬ ‫بسمسحتودب‬ ‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫سحس‬ ‫وتببا‬ ‫إلنحسني‬ ‫معبوم‬ ‫و‬128‫مقسس‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ملدس‬ ‫ى‬ ‫باد‬ ‫يقوم‬ ‫سعبي‬ ‫ستع‬‫لسح‬ ‫يأل‬ ‫سوظ‬ 3‫األقسام‬ ‫ـ‬ : ‫سلت‬ ‫وه‬ ‫بي‬ ‫بسم‬ ‫تدع‬ ‫مت‬ ‫متلممس‬ ‫ح‬ ‫حسم‬ ‫ؤ‬ ‫سدر‬ ‫مف‬ ‫تب‬ ‫مبس‬ ‫مسععل‬ ‫معميد‬ ‫ينقحم‬
 • 6. 6 ‫متع‬ ‫و‬ ‫سعر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫متسعيخ‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سي‬ ‫إلح‬ ‫متعبي‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫مععبي‬ ‫مب‬ ‫الؤتسسب‬ ‫سبم‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫مب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وآد‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫مب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬ ‫حس‬ ‫مدع‬ ‫هف‬ ‫غنسى‬ ‫يتم‬ ‫لةن‬ ‫ومإللسعر‬‫معميد‬‫وأل‬ ‫ت‬ ‫ؤو‬ ‫متبسد‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫ؤو‬ ‫ى‬ ‫ملع‬ ‫ؤو‬ ‫ب‬ ‫إلبد‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫سس‬ ‫ي‬ ‫ؤوس‬ ‫هب‬ ‫سأل‬ ‫سبسعر‬ ‫ال‬ ‫إلسسعر‬ ‫نظسم‬ ‫لةأل‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مستولعر‬ ‫متلممس‬ ‫ؤسيي‬ ‫تلص‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫سن‬ ‫لةف‬‫يحس‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫يتعدل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫مف‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫يدلي‬ ‫سسس‬ ‫مسعسؤم‬ ‫بع‬ ‫بلعول‬ ‫حسسس‬ 4.‫واإلعالمية‬ ‫الوثائقية‬ ‫المعالجة‬ ‫ـ‬ ‫سسبي‬ ‫مف‬ ‫مسقتنيس‬ ‫و‬ ‫موثس‬ ‫ي‬ ‫تل‬ ‫ي‬ ‫تعوني‬ ‫إلم‬ ‫عح‬ ‫بسم‬ ‫يعع‬ ‫سس‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫وي‬ ‫سد‬ ‫مقو‬ ‫ول‬ ‫مسعسمؤ‬‫مسحتو‬ ‫سبف‬ ‫وم‬ ‫مستد‬‫مدوم‬ ‫ل‬‫بعنسسج‬ ‫عي‬ ‫سأل‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫وتتم‬PMB‫وهو‬ ‫معسمسي‬ ‫سد‬ ‫مقو‬ ‫ح‬ ‫وسبعسج‬ ‫عح‬ ‫م‬ ‫سسبي‬ ‫يح‬ ‫سؤسن‬ ‫سعبوسست‬ ‫بعنسسج‬UNIMARC ‫و‬z30 050 ‫مديوي‬ ‫معلعي‬ ‫متمني‬ ‫ح‬ ‫ليتم‬ ‫معميد‬ ‫تمني‬ ‫ؤسس‬DEWEY‫مف‬ ‫مسععل‬ ‫يقحم‬ ‫مفي‬ ‫متسمي‬ ‫حسم‬ ‫ل‬ 000‫معسوسيس‬ ‫ؤو‬ ‫معسسيس‬ : 100‫بح‬ ‫م‬ : 200‫مديسنس‬ : 300‫الؤتسسسي‬ ‫معبوم‬ : 400‫س‬ ‫مب‬ :
 • 7. 7 500‫ق‬ ‫م‬ ‫معبوم‬ :‫يق‬ ‫مد‬ ‫ؤو‬ 600‫نوموؤيس‬ ‫مت‬ : 700‫نوأل‬ ‫م‬ : 800:‫آلد‬ 900‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫و‬ ‫متسعيخ‬ : 5.‫المكتبة‬ ‫داخل‬ ‫وتنظيمها‬ ‫الوثائقية‬ ‫المجموعات‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫مس‬ ‫أل‬ ‫ت‬ ‫ت‬‫بسمب‬ ‫توب‬ ‫س‬ ‫قي‬ ‫وثس‬ ‫سؤسوس‬ ‫ب‬‫و‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مععبي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫إلنؤبي‬‫إلحبسني‬ ‫و‬)‫سس‬ ‫إلحبسني‬ ‫س‬ ‫بسمب‬ ‫يعر‬ ‫م‬ ‫سؤسوس‬ ‫سبف‬ ‫تتولع‬‫و‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسس‬:‫ع‬ ‫نف‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسؤسوسس‬ ‫ؤهم‬ ‫وسأل‬ : ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ؤ‬ ‫مؤن‬ ‫ي‬ ‫يعع‬ ‫سس‬ ‫ؤو‬ ‫مؤديد‬ ‫لع‬ ‫مسحتودب‬ ‫سى‬ ‫ل‬ ‫تلميص‬ ‫تم‬‫ت‬ ‫م‬ ‫يأل‬ ‫متل‬ )‫مسلتعن‬ ‫سح‬ ‫وتتولع‬‫بسمب‬ ‫سؤبد‬ ‫سبف‬ ‫تب‬ ‫مس‬‫سيسديأل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫و‬ ‫عنحي‬ ‫م‬ ‫تيأل‬ ‫بسمب‬ ‫سؤبد‬ ‫وسبف‬ ‫مععبي‬ ‫بي‬ ‫بسم‬ ‫مسدعح‬ ‫متلممس‬ ‫مستحبحب‬ ‫منلع‬ ‫و‬ ‫مدوعيس‬ ‫ـ‬ ‫أل‬ ‫سنو‬ ‫سأل‬ ‫ون‬ ‫س‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫تتولع‬ ‫مت‬ ‫مدوعيس‬ ‫لسؤسوس‬‫عنحي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مععبي‬ ‫بسمب‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬ ‫و‬‫م‬ ‫ستو‬ ‫س‬ ‫بع‬‫د‬ ‫س‬ ‫سن‬ ‫مبع‬ ‫و‬ ‫ممدوع‬‫ليسس‬ ‫تو‬‫مستحبحب‬ ‫منلع‬ ‫يلص‬‫لتتولع‬ ‫بيس‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫مف‬ ‫إللسعر‬ ‫يتس‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫مؤسسعس‬ ‫و‬ ‫مسعسهد‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫سأل‬ ‫سؤسوس‬ ‫سبف‬ ‫تب‬ ‫مس‬ )‫مسعسهد‬ ‫و‬‫منلع‬ ‫و‬ ‫معنسويأل‬ ‫ح‬ ‫سعتب‬ ‫لسص‬ ‫ؤنسح‬ ‫مقسس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مدوعيس‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫لمم‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫وسعتب‬ ‫مستحبحب‬‫ح‬ ‫للع‬ ‫مبع‬ ‫و‬ ‫معنسويأل‬‫مؤسسعس‬‫مستححس‬ ‫ؤو‬‫تمدعهس‬ ‫مت‬ ‫مؤسسعي‬ ‫س‬ ‫عو‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫أل‬ ‫يس‬ ‫سس‬ ‫أل‬‫دي‬ ‫م‬‫مت‬ ‫يس‬ ‫مس‬ ‫إل‬ ‫ح‬ ‫سديدر‬ ‫ل‬ ‫معحس‬ ‫يلص‬ ‫ليسس‬ ‫قعر‬ ‫م‬ ‫هف‬ ‫ل‬ ‫سن‬ ‫سأل‬ ‫مس‬ ‫بعيأل‬ ‫تس‬‫س‬ ‫لسن‬‫م‬‫دوم‬ ‫وسسهو‬ ‫ن‬ ‫و‬‫سأل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫لمص‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫متلممس‬ ‫ح‬ ‫وتتعت‬ ) ‫سعي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫معحس‬ ‫ي‬ ‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬ ‫ل‬ ‫د‬: ‫سلت‬ ‫وه‬ ‫مععبي‬162‫توع‬ ‫د‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬49‫توع‬ ‫د‬ ‫عنحي‬ ‫م‬162‫توع‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫إلنؤبي‬54‫توع‬ ‫د‬
 • 8. 8 ‫متسعيخ‬30‫ني‬ ‫و‬ ‫توع‬ ‫د‬103‫دومي‬ ‫إل‬ ‫متعبي‬‫سي‬ ‫ح‬98‫دومي‬ ‫توع‬ ‫د‬ ‫بح‬ ‫م‬7‫د‬‫توع‬ ‫بنلع‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫وتت‬ ‫لوموي‬ ‫ح‬ ‫ؤي‬ ‫محنو‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫متمني‬ ‫ل‬ ‫سأل‬ ‫يعتسد‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫توع‬ ‫مد‬‫يحس‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫س‬ ‫بلعوؤ‬‫لق‬ ‫بسو‬‫س‬ ‫ب‬ ‫مس‬ 6.‫الجديدة‬ ‫المقتنيات‬ ‫ـ‬ ‫حررررررب‬ ‫تبرررررر‬ ‫مس‬ ‫عر‬ ‫د‬ ‫تلررررررف‬ ‫مقررررررد‬‫و‬‫وحررررررس‬‫سديرررررردر‬‫وفمررررررن‬ ‫ررررررس‬ ‫سقتنيست‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫أل‬ ‫مإلسرررررر‬ ‫سبررررررف‬ ‫ب‬ ‫رررررر‬ ‫ال‬ ‫ؤو‬ ) ‫نررررررس‬ ‫إلس‬ ‫يحرررررربوعر‬ ‫محرررررربوعر‬ ‫سبررررررف‬ ‫تعبرررررر‬ ‫مررررررو‬ ‫عيرررررر‬ ‫سررررررأل‬ ‫سررررررس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫بي‬ ‫م‬ ‫ررررري‬‫ر‬ ‫سو‬Bibliothèque de) FLSH D’Oujda. )‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫رررررأل‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫متععيررررر‬ ‫مرررررف‬ ‫رررررس‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫سرررررأل‬ ‫تحرررررعف‬ ‫ستعرررررددر‬ ‫ؤنلررررر‬‫بررررريأل‬ ‫وسرررررأل‬ ‫مؤديررررردر‬ ‫بيررررر‬ ‫م‬ ‫بسنلررررروع‬ : ‫لنل‬ ‫هف‬ ‫مؤسس‬ ‫سعع‬‫لومف‬ ‫مدوعر‬ ‫ي‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫معبيس‬ ‫مسعسهد‬ ‫و‬ ‫عس‬2007) ‫مثسني‬ ‫مدوعر‬ ‫ي‬ ‫عبي‬ ‫مس‬ ‫معبيس‬ ‫مسعسهد‬ ‫و‬ ‫مؤسسعس‬ ‫سعع‬2008) ‫تب‬ ‫مس‬ ‫و‬ ‫سحتديعر‬ ‫در‬ ‫سس‬5‫دؤنبع‬2007 ‫سأل‬ ‫مسدعح‬ ‫تس‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫وسعع‬ ‫ح‬ ‫دع‬ ‫يوم‬12‫مف‬18‫نونبع‬2007 ‫عنح‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫مسع‬ ‫سي‬ ‫بتعسوأل‬ ‫سع‬
 • 9. 9 ‫ليسس‬ ‫آسس‬ ‫مسحسمن‬ ‫يلص‬ ‫ليسس‬ ‫سنعدس‬ ‫ؤو‬ ‫سلي‬ ‫غيع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫سدد‬ ‫و‬ ‫محت‬ ‫سبف‬ ‫إلؤسب‬ ‫سن‬ ‫مقد‬ : ‫سالت‬ ‫ل‬ ‫مسنلوع‬ ‫و‬ ‫يس‬ ‫د‬ ‫بسم‬ ‫يتعب‬ : ‫يس‬ ‫د‬ ‫م‬17774 : ‫مسلتعيس‬86259 : ‫ملع‬22348 : ‫بي‬ ‫م‬ ‫سنلوع‬120 ‫مسؤ‬110 7:‫العمل‬ ‫مواقيت‬ ‫ـ‬ ‫ررررررد‬‫ر‬‫مق‬‫ررررررس‬‫ر‬ ‫ؤو‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررررت‬‫ر‬‫مح‬ ‫ررررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫بسإلؤسب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫د‬ ‫رررررردي‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررررررسأل‬‫ر‬‫رررررر‬‫ر‬‫معس‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫إلؤسب‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫سن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ررررررب‬‫ر‬‫سنسح‬‫ررررررسد‬‫ر‬‫ستس‬ ‫رررررر‬‫ر‬ ‫لل‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ؤن‬ ‫ؤي‬ )‫يال‬‫ؤو‬ ‫ررررررتسع‬‫ر‬‫مسح‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫متو‬ ‫رررررسى‬‫ر‬‫ؤثن‬ ‫ؤو‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫سن‬ ‫إلست‬ ‫رررررس‬‫ر‬ ‫ؤو‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررررسال‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررررع‬‫ر‬‫تع‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫ؤأل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسؤسوس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫تو‬ ‫مععو‬ ‫بةنؤس‬ ‫مقيسم‬ ‫مس‬ ‫معس‬ ‫ي‬ ‫سو‬ ‫ؤسس‬‫ع‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫ل‬ ‫عتسدر‬: ‫ل‬ ‫سأل‬‫الثنيأل‬‫محسس‬ ‫سأل‬ : ‫ملسي‬ ‫مف‬8 :30‫محسس‬ ‫مف‬12 :00‫وسأل‬ ‫س‬ ‫مبس‬15 :00 ‫مف‬17 :30‫سحسى‬ ‫محسس‬ ‫سأل‬ : ‫مؤسع‬ ‫يوم‬8 :30‫محسس‬ ‫مف‬11 :30‫س‬ ‫مبس‬.‫محسس‬ ‫وسأل‬15 :00‫محسس‬ ‫مف‬ 17 :30‫سحسى‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫لابو‬ ‫محب‬ ‫يوم‬‫بق‬ ‫س‬ ‫وأل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫إلسسعر‬ ‫ؤسس‬‫ل‬ ‫تو‬ ‫س‬‫يسث‬ ‫مت‬ ‫تب‬ ‫بسمس‬ ‫سحؤ‬ ‫يد‬ ‫سحت‬ ‫وؤ‬‫س‬ ‫نظسس‬‫سآلت‬: ‫م‬‫ت‬ ‫م‬ ‫سدد‬‫مسدر‬ ‫م‬ ‫بب‬‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫لو‬ ‫حبن‬‫س‬‫بي‬ ‫مع‬ ‫حبن‬ ‫م‬ ‫بب‬‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫ملسس‬ ‫حبن‬‫س‬‫محسد‬ ‫حبن‬ ‫توع‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫مسسحتع‬ ‫بب‬ ‫لحستفر‬ ‫وأل‬ ‫مسوظ‬ 1 2 3 6 2 3‫ؤيسم‬ ‫ؤحبوب‬ 3‫ؤحسبيي‬ 3‫ؤحسبيي‬ ‫ؤحبوب‬ ‫ؤديدر‬ ‫سسعر‬ ‫سأل‬ ‫سدر‬ ‫الحت‬ ‫أل‬ ‫يس‬ ‫ومإللسعر‬‫بعد‬‫مسلمم‬ ‫مسدر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫عؤسب‬‫لديأل‬ ‫مبو‬ ‫بسمنحب‬ ‫م‬ ‫سبف‬‫ي‬ ‫مستحح‬ ‫لسعل‬ ‫سأل‬ ‫تب‬ ‫س‬‫سدر‬ ‫بسالحت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حس‬‫سلظ‬ ‫س‬ ‫سأل‬ ‫بتعليص‬ ‫تب‬ ‫مس‬ ‫لدسس‬ ‫سأل‬
 • 10. 10 ‫تب‬ ‫مس‬‫بب‬ ‫مب‬ ‫يحس‬ ‫ال‬ ‫سس‬ ‫لق‬ ‫لبي‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫إلسسعر‬ ‫ؤسس‬‫بسحتعسعر‬‫بيعر‬ ‫م‬ ‫ملع‬‫منسفع‬ ‫و‬‫ر‬‫وغسمبس‬‫سس‬ ‫سأل‬ ‫مس‬ ‫سيأل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫سبي‬ ‫ب‬ ‫إل‬ ‫وأل‬ ‫ي‬ ‫ررررررس‬ ‫لةن‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسعؤعي‬ ‫سسرررررر‬ ‫يلررررررص‬ ‫ليسررررررس‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫ؤس‬‫مسبسلررررررع‬ ‫رررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫سنيررررررس‬ ‫س‬ ‫رررررولع‬‫ر‬‫ت‬ ‫توع‬ ‫مررررررد‬ ‫و‬ ‫مسسحررررررتع‬ ‫ببرررررر‬ ‫م‬‫لحررررررستفر‬ ‫و‬‫بسمنحررررررب‬ ‫سررررررس‬‫ببرررررر‬ ‫م‬ ‫مبررررررس‬‫ل‬‫مومررررررول‬ ‫م‬ ‫ررررررن‬ ‫يس‬ ‫ررررررس‬‫ر‬ ‫مي‬‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ؤو‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫سلظ‬ ‫مس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررعليص‬‫ر‬‫بت‬‫ررررررس‬‫ر‬ ‫سن‬ ‫ررررررو‬‫ر‬‫ين‬‫ررررررسعل‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررديأل‬‫ر‬‫ل‬ ‫مبو‬ ‫ررررررب‬‫ر‬‫بسمنح‬ ‫بعررررررد‬ ‫ررررررسأل‬ ‫مس‬ ‫بعرررررريأل‬ ‫ب‬ ‫رررررر‬ ‫م‬ ‫تبرررررر‬ ‫مس‬ ‫لرررررردسس‬ ‫سررررررأل‬ ‫سدر‬ ‫بسالحررررررت‬ ‫ررررررم‬ ‫م‬ ‫يحررررررس‬ ‫مستححرررررر‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫بسموث‬ ‫إلدالى‬ ‫وبعررررررد‬ ‫ررررررس‬ ‫سن‬ ‫ررررررو‬‫ر‬‫ين‬ ‫سررررررأل‬ ‫و‬ ‫سلظرررررر‬ ‫مس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫تررررررعليص‬ ‫سبررررررف‬ ‫مررررررو‬ ‫م‬ ‫رررررول‬‫ر‬‫موم‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫دي‬ ‫وت‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫بوب‬ ‫مس‬‫ررررريس‬‫ر‬‫عح‬ ‫ررررريأل‬‫ر‬‫لسح‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ؤ‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مقسس‬ ‫رررررولع‬‫ر‬‫تت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫سنظ‬ ‫بل‬ ‫ي‬ ‫تو‬‫س‬ ‫وس‬ ‫سعي‬ ‫ىر‬ ‫بقع‬ ‫تحس‬ ‫وسدعوحس‬ ‫م‬ 8.‫المكتبة‬ ‫طاقم‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫مسع‬‫وأل‬ ‫مسوظ‬ ‫سدد‬ ‫سلظ‬ ‫مس‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫مؤعد‬ ‫و‬ ‫متحؤي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫مسعؤعيس‬ ‫سس‬ ‫لع‬ ‫مسحتودب‬ ‫و‬ ‫مسلتع‬ ‫مقسس‬ ‫ليس‬ ‫ع‬ ‫مؤ‬ ‫سس‬ ‫وظس‬ ‫مس‬ ‫سس‬ ‫حيأل‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫سس‬ ‫سمع‬ ‫مس‬ ‫سس‬ 1 1 1 3 5 2 2 2
 • 11. 11 : ‫خاتمة‬ ‫مررررر‬ ‫ول‬‫رررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررررو‬‫ر‬‫مق‬‫ررررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫س‬ ‫رررررو‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫مسي‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫مب‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ل‬ ‫وعد‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤس‬ ‫بوؤررررررررردر‬ ‫إلنحرررررررررسني‬ ‫معبررررررررروم‬ ‫و‬ ‫لد‬ ‫بيررررررررر‬‫بسستبسعهرررررررررس‬‫نسوفؤرررررررررس‬‫مؤسسعيررررررررر‬ ‫تبرررررررررس‬ ‫مبس‬ ‫مؤسسعيررررر‬ ‫بررررر‬ ‫مسع‬ ‫لررررر‬ ‫سررررر‬ ‫مستع‬ ‫مسععلررررر‬ ‫سبرررررف‬ ‫مرررررو‬ ‫مب‬ ‫حرررررب‬ ‫يرررررى‬ ‫ت‬ ‫متررررر‬ ‫عبيررررر‬ ‫مس‬ ‫رررر‬‫ر‬‫نن‬ ‫س‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫وسب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫متعبيسي‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫موح‬ ‫و‬ ‫رررري‬‫ر‬‫ؤ‬ ‫مسع‬ ‫و‬ ‫رررردوعيس‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫رررروليع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تعس‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ؤ‬ ‫رررررررد‬ ‫با‬ ‫تبررررررر‬ ‫مس‬‫بلرررررررب‬ ‫رررررررس‬ ‫وعب‬ ‫ويعهرررررررس‬ ‫وت‬ ‫سحرررررررو‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ررررررر‬ ‫ؤ‬‫مدوميررررررر‬ ‫مسعبوسرررررررس‬ "‫رررررسل‬ ‫بسإل‬ " ‫رررر‬‫ر‬‫لنتعني‬‫رررر‬‫ر‬‫م‬‫س‬ ‫ت‬ ‫سنلررررروع‬ ‫بررررراهم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مبتععي‬ ‫بانلررررر‬ ‫رررروم‬‫ر‬‫تق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تب‬ ‫مس‬ ‫لرررررةأل‬ ‫ررررن‬‫ر‬‫فم‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫وسقتنيست‬ ‫رررررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫رررررأل‬‫ر‬ ‫م‬‫ررررر‬‫ر‬ ‫يل‬ ‫ال‬‫رررررس‬‫ر‬ ‫لي‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫تتل‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫مت‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫مسل‬ ‫رررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫سؤسوس‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫سبين‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫ه‬ ‫ؤبع‬‫ررررررسع‬‫ر‬‫ؤ‬ ‫الن‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫وسل‬ ‫ررررررس‬‫ر‬ ‫ؤسبس‬ ‫ررررررأل‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ررررررس‬‫ر‬‫سس‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫ب‬ ‫م‬ ‫ررررررلم‬‫ر‬ ‫مت‬ ‫و‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫مسععل‬ ‫رررف‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ستهب‬ ‫رررع‬‫ر‬‫غي‬ ‫رررعي‬‫ر‬‫مبل‬ ‫عد‬ ‫رررو‬‫ر‬‫مس‬ ‫ررر‬‫ر‬‫سل‬ ‫رررف‬‫ر‬‫م‬ ‫رررسلتس‬‫ر‬‫رررس‬‫ر‬‫مسؤ‬‫ررر‬‫ر‬‫رررف‬‫ر‬‫سب‬‫رررن‬‫ر‬‫فم‬‫ررردم‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررس‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫لسم‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ني‬ ‫سي‬ ‫ررررف‬‫ر‬‫سب‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫تولعه‬‫رررر‬‫ر‬‫ملسم‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫تيسؤ‬ ‫ال‬ ‫ررررفوي‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررسم‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررسى‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫نؤ‬ ‫ررررس‬‫ر‬‫س‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫توب‬ ‫مس‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫م‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫غي‬ ‫رررررف‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫مست‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫بسم‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫لسم‬ ‫أل‬ ‫رررررس‬‫ر‬‫ؤس‬ ‫رررررد‬‫ر‬‫توؤ‬ ‫ال‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ؤن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫بع‬ ‫عيق‬ ‫ب‬
 • 12. 12 ‫سسم‬ ‫تقديم‬1 1‫تب‬ ‫مس‬ ‫تععي‬ ‫ـ‬2 2‫تب‬ ‫مس‬ ‫تسعيخ‬ ‫سأل‬ ‫نبفر‬ ‫ـ‬2 3‫حسم‬ ‫ل‬ ‫ـ‬5 4‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسعسمؤ‬ ‫ـ‬6 5‫تب‬ ‫مس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫وتنظيس‬ ‫قي‬ ‫موثس‬ ‫مسؤسوس‬ ‫ـ‬7 6‫مؤديدر‬ ‫مسقتنيس‬ ‫ـ‬8 7‫معس‬ ‫ي‬ ‫سو‬ ‫ـ‬9 8‫تب‬ ‫مس‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ـ‬10 ‫لستس‬11 ‫سع‬ ‫م‬12