New Microsoft PowerPoint Presentation

‫غذا‬ ‫جهانی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬1395
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫تفتی‬ ‫دهقان‬ ‫انه‬‫ز‬‫فر‬
‫کمیل‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬‫مرکز‬ ‫تغذیه‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬
1
2
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
•‫شامل‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ضایعات‬:
‫تولید‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬
‫مصرف‬
3
4
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫کاهش‬‫ضایعات‬‫غذا‬
‫میباشد؛‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تولید‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ضایعات‬ ‫بیشترین‬ ‫ا‬‫ر‬‫ظاه‬‫میوه‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬
‫بافت‬ ‫ن‬‫چو‬ ‫میشوند؛‬ ‫متحمل‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫دگی‬‫ز‬ ‫آفت‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫غالت‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گیاهی‬
‫میکنند‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫نده‬‫ز‬.‫برداش‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫ضایعات‬ ‫باید‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫همین‬ ‫به‬‫ت‬
‫شود‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫عرضه‬ ‫تا‬ ‫ل‬‫محصو‬.
.1‫ضای‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫برداشت‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫عات‬
‫ساند‬‫ر‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬.
.2‫ما‬‫ز‬ ‫تا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫محصوالت‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫سرد‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫عرضه‬ ‫ن‬
‫نمود‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬
‫تولید‬
5
‫محصو‬ ‫برداشت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تاثیر‬ ‫الت‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫شد‬ ‫خرد‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫سوهانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میخی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کمباین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬‫و‬ ‫برنج‬ ‫ن‬
‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫گندم‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫برداشت‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬.
‫مینی‬‫ز‬ ‫سیب‬ ‫مانند‬ ‫موادی‬ ‫از‬ ‫خاک‬ ‫ی‬‫جداساز‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬٬‫موثر‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫چغندر‬
‫باشد‬
‫کشاو‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برنج‬ ‫سبوس‬ ‫یا‬ ‫شلتوک‬ ‫ی‬‫جداساز‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬‫ر‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫تاثیر‬
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫که‬‫و‬ ‫شده‬
‫ض‬ ‫تولید‬ ‫شاهد‬ ‫دیگر‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ان‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫عموم‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬ ‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫بهترین‬‫ایعات‬
‫نباشیم‬ ‫کالن‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫اوان‬‫ر‬‫ف‬.
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫تولید‬
6
‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫روشهای‬
‫موثر‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫آنها‬
‫باشد‬.
‫بعضا‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫سردخانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مانند‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬
‫ضایعات‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫میوه‬
‫باشد‬ ‫موثر‬.
‫ضایعات‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫البته‬
‫دام‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تولید‬٬‫کودهای‬
‫گیاهی‬٬‫تا‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫پزی‬ ‫شرینی‬ ‫صنایع‬
‫از‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫ضایعات‬ ‫میزان‬ ‫این‬
‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫اسراف‬.
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫تولید‬
7
‫از‬ ‫یرا‬‫ز‬ ‫ند؛‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ی‬‫کمتر‬ ‫ضایعات‬ ‫دامی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬‫تمام‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫میتوان‬ ‫دام‬ ‫قسمتهای‬.
‫اهمیت‬ ‫خائز‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫سرد‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫دامی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫در‬
‫میباشد‬.
‫مختلف‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫قابلیت‬ ‫شیر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫کمی‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫نیز‬ ‫لبنی‬ ‫صنایع‬‫تنها‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬
‫ارگانی‬‫و‬‫میکر‬ ‫بدلیل‬ ‫است‬ ‫ی‬‫سردساز‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫لبنی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫های‬ ‫سم‬
‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫تا‬ ‫سرما‬ ‫نجیره‬‫ز‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫لبنی‬ ‫مواد‬ ‫فعال‬.
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫تولید‬
8
‫ب‬ ‫بسته‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫جوامع‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ندی‬
‫غذ‬ ‫مواد‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجتا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬‫ایی‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬.
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
9
‫روشهای‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫و‬ ‫میوه‬
‫سبزیجات‬
‫اتمسفر‬
‫شده‬ ‫اصالح‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫فعال‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫هوشمند‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
10
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫شامل‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫مزایایی‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫اتمسفر‬ ‫با‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬:
‫ی‬‫سبز‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫ل‬‫کنتر‬
‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
‫ی‬‫سبز‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫نرمی‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ی‬‫بو‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
11
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫فعال‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬:
‫ی‬‫هواز‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬‫و‬‫میکر‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ن‬‫اکسیژ‬ ‫کاهش‬
‫ل‬‫محصو‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سیدگی‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اتیلن‬ ‫کاهش‬
‫فساد‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫و‬ ‫طوبت‬‫ر‬ ‫کاهش‬
12
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫هوشمند‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬:
‫و‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫انقضا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مان‬‫ز‬‫و‬ ‫دما‬ ‫شاخص‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬
‫تعبیه‬ ‫بسته‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫نوعی‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ز‬‫گا‬ ‫شاخص‬‫شده‬
‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.
13
14
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫بندی‬ ‫بسته‬
15
‫استفاد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بهتر‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬‫حفظ‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫توضیحی‬‫مختصر‬ ‫ر‬‫مذکو‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫بسته‬ ‫از‬‫ه‬
‫ن‬‫مدر‬ ‫های‬ ‫بندی‬.
‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ ‫از‬ ‫دیگر‬:
‫اف‬‫ر‬‫اس‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬ ‫بی‬ ‫خرید‬‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫فله‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬
‫میشود‬‫حفظ‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫فله‬‫غذایی‬ ‫مواد‬‫برعکس‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬
‫باشد‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫فله‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اداتی‬‫ر‬‫ای‬‫است‬‫ممکن‬ ‫بهداشتی‬ ‫نظر‬‫از‬ ‫همچنین‬
‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫نان‬ ‫بویژه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬
‫خاصی‬ ‫قشر‬ ‫مختص‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬‫نیست‬.
‫نان‬‫مردم‬ ‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬٬‫نقشی‬
‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫مردم‬ ‫غذایی‬ ‫الگوی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
‫نان‬ ‫خوردنی‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬
‫است‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫غذایی‬ ‫سبد‬ ‫اصلی‬ ‫ماده‬
‫کشور‬ ‫در‬ ‫گندم‬ ‫مصرف‬ ‫سرانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫؛‬۱۳۵
‫مصرف‬ ‫نان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرم‬ ‫کیلو‬
‫شود‬ ‫می‬.
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
16
‫نان‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫اصالح‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫مهمترین‬
‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ضایعات‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫است‬ ‫نان‬.
‫حدود‬ ‫ضایعات‬ ‫ان‬۱۶.۳٪‫پایین‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫است‬
‫و‬ ‫صحیح‬ ‫پخت‬ ‫عدم‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫عواملی‬ ‫و‬ ‫نان‬.‫بودن‬ ‫خمیر‬
‫نان‬ ‫قسمتهای‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫پخت‬ ‫نبودن‬ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫دور‬
‫میباشد‬.
‫میتواند‬ ‫آموزشی‬ ‫مسائل‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫طبق‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نان‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫نقش‬.‫آموزش‬
‫چانه‬ ‫کردن‬ ‫پهن‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ننوایی‬ ‫کارگران‬
‫ضایعات‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫کاهش‬ ‫حرارت‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫خمیر‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نانوایی‬.
‫دارای‬ ‫سنتی‬ ‫لواش‬ ‫نان‬ ‫انواع‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
17
٬‫سوخت‬ ‫نیازمند‬ ‫كه‬ ‫خودرو‬ ‫یك‬ ‫همچون‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬
‫و‬ ‫آب‬ ٬‫روغن‬...‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫مي‬
‫و‬ ‫بازدهي‬ ٬‫عملكرد‬ ‫بهترین‬ ‫آن‬ ‫كیفیت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬
‫مواد‬ ‫به‬ ٬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نیازمند‬ ‫غذایي‬.‫آن‬ ‫كلیدي‬ ‫نكته‬ ‫ولي‬
‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫پیچیده‬ ‫سیستم‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫كه‬ ‫است‬
‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫روحي‬ ‫و‬ ‫جسمي‬ ‫خصوصیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫مواد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫چه‬
‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایي‬
‫نماییم‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫طریقي‬.
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫نكات‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫كه‬ ‫طور‬ ‫همان‬
‫خودرو‬ ‫خرابي‬ ‫باعث‬ ‫خودروها‬ ‫سازنده‬ ‫كارخانه‬
‫گردد‬ ‫مي‬‫باید‬ ‫؛‬‫این‬ ‫نیز‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫خصوص‬ ‫در‬
‫با‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫ترویج‬ ‫عموم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آگاهي‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
18
‫علت‬ ‫كه‬ ‫ایم‬ ‫كرده‬ ‫توجه‬ ‫نكته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آیا‬
‫پیدا‬ ‫نزولي‬ ‫سیر‬ ‫كه‬ ‫انسان‬ ‫عمر‬ ‫شدن‬ ‫كوتاه‬ ‫اصلي‬
‫مواد‬ ‫نامناسب‬ ‫الگوي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫كرده‬
‫بیماریهاي‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫باشد؟‬ ‫نمي‬ ‫غذایي‬
‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سرطانها‬ ‫و‬ ‫سكته‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جدید‬
‫باشد؟‬ ‫نمي‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ‫ساده‬ ‫اصول‬
٬‫نیست‬ ‫نكردن‬ ‫مصرف‬ ‫جویي‬ ‫صرفه‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬
‫است‬ ‫كردن‬ ‫مصرف‬ ‫درست‬ ‫جویي‬‫صرفه‬‫دنبال‬ ‫اگر‬ ‫و‬
‫و‬ ‫خود‬ ‫براي‬ ‫تغذیه‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫الگوي‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬
‫عزیزانمان‬ ‫سالمت‬ ‫خواهان‬ ‫اگر‬ ٬‫هستیم‬ ‫مان‬ ‫خانواده‬
‫و‬ ‫دهیم‬ ‫تخصیص‬ ‫وقت‬ ‫قدري‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هستیم‬
‫سالمتي‬ ‫قدر‬ ٬‫كسالت‬ ‫و‬ ‫بیماري‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫دچار‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫بدن‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ساده‬ ‫شناختي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫گام‬ ‫آن‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ٬‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫انسان‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
19
‫اسراف‬ ‫پردرآمد‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬
‫آموزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫بیشتری‬
‫کمک‬ ‫میتواند‬ ‫نیاز‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫راستای‬ ‫در‬
‫کننده‬‫باشد‬.
‫مصرف‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫راهنمای‬
‫کننده‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
20
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نقش‬ ‫مهمترین‬ ‫مصرف‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫میباشد‬ ‫بانوان‬.‫زنان‬ ‫تاکنون‬ ‫دیرباز‬ ‫از‬
‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫همواره‬
‫همین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫مصرف‬ ‫مناسب‬ ‫الگوی‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫امر‬
‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫اصالح‬ ‫ریزان‬ ‫برنامه‬ ‫بهترین‬
‫زنان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫یاد‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫در‬
‫خانه‬ ‫بزرگترهای‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دهنده‬ ‫پیوند‬
‫جامعه‬ ‫و‬٬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬٬
‫هم‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬
‫رفته‬٬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫دهنده‬ ‫پیوند‬
‫هستند‬ ‫فرهنگ‬ ‫دهنده‬.
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
21
‫را‬ ‫جامعه‬ ‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫زنان‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬
‫بگیرند‬ ‫برعهده‬٬‫تا‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫میتوانند‬
‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬.‫اصالح‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬
‫افراد‬ ‫رفتارهای‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬
‫بگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫خانواده‬.
‫هنجارهای‬ ‫میتوانند‬ ‫زنان‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬
‫بپذیرند‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫رفتاری‬٬
‫دهند‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اجرا‬.‫از‬ ‫خود‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
‫خانواده‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بپرهیزند‬ ‫اسراف‬
‫دهند‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نیز‬.
‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫سنتی‬ ‫جوامع‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬
‫است‬ ‫بده‬ ‫چشمگیر‬ ‫بسیار‬ ‫قناعت‬٬‫مدرن‬ ‫جوامع‬ ‫در‬
‫به‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
22
‫مناسب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫چیدن‬‫یخچال‬:
‫یکی‬‫مواد‬ ‫اسراف‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫اقدامات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬
‫است‬ ‫یخچال‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫چیدن‬ ٬‫غذایی‬.
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫طوری‬ ‫خانگی‬ ‫الکتریکی‬ ‫وسیله‬ ‫این‬
‫دارد‬ ‫خاصی‬ ‫برودت‬ ‫درجه‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬.‫باید‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫قرار‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خوراکی‬ ‫هر‬
‫داد‬.‫که‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫باید‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
‫تا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫جلوتر‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فاسد‬ ‫زودتر‬
‫شوند‬ ‫مصرف‬ ‫زودتر‬.
‫شده‬ ‫درج‬ ‫ها‬ ‫خورکی‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫روی‬ ‫معموال‬ ‫نگهداری‬ ‫روش‬
‫در‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫ماده‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫شد‬ ‫آن‬ ‫فساد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫یخچال‬ ‫مناسب‬ ‫قسمت‬.
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
23
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬:
.1‫در‬:‫را‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
٬‫ها‬ ‫سس‬ ٬‫ها‬ ‫نوشیدنی‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫برای‬ ٬‫دارد‬
‫زیاد‬ ‫سرمای‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫سود‬ ‫نمک‬ ‫های‬ ‫خوراکی‬ ‫و‬ ‫مربا‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ٬‫ندارند‬ ‫هم‬.
.2‫پایین‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬:‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫رطوبت‬ ‫رگالتور‬ ‫به‬ ‫طبقات‬ ‫این‬
‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬
‫است‬ ‫آل‬ ‫ایده‬.‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫البته‬
‫گاز‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫زیرا‬ ‫باشند‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫سبزیجات‬
‫میوه‬ ‫رسیدن‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫متساعد‬ ‫اتان‬
‫شود‬ ‫کال‬ ‫های‬.
.3‫میانی‬ ‫طبقه‬:‫و‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬ ‫یخچال‬ ‫قسمت‬ ‫این‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ماکیان‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫طوری‬ ‫میانی‬ ‫طبقه‬
‫دیگر‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫مایعات‬ ‫سرایت‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫که‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
24
‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫غذایی‬:
‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ٬‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫لیستی‬.‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫ابتدا‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫مجددا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مصرف‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬
‫بخرید‬ ‫دارید‬ ‫الزم‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬.
‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫گرسنه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬
‫نیاز‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫حتما‬ ‫زیرا‬ ‫نروید‬ ‫غذایی‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫انتخاب‬ ‫واقعی‬.‫اعضای‬ ‫تعداد‬ ‫عالوه‬ ‫به‬
‫داشته‬ ‫مدنظر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تغذیه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬
‫باشید‬.
‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫دقت‬‫ها‬:
‫و‬ ‫مصرف‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫خوراکی‬ ‫هر‬
‫دارند‬ ‫خاصی‬ ‫نگهداری‬.‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬
‫از‬ ‫اعم‬ ‫نگهداری‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫فریزر‬ ‫و‬ ‫یخچال‬ ٬‫کابینت‬.‫خوراکی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫می‬ ‫ریخته‬ ‫بیرون‬ ‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ها‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
25
‫حداکثری‬ ‫استفاده‬‫خوراکی‬ ‫هر‬ ‫از‬
‫مواد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دورریخته‬ ‫زائد‬.‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫باشند‬ ‫خوشمزه‬ ‫بسیار‬ ‫غذاها‬ ‫بعضی‬.‫می‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫گل‬ ‫و‬ ‫بروکلی‬ ‫کلم‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫های‬ ‫استخوان‬ ‫توان‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫درسوپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عصاره‬ ‫و‬ ‫جوشاند‬ ‫مرا‬ ‫کل‬.
‫دسر‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫رس‬ ‫زیاد‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫سوپ‬ ‫و‬.
‫ریختن‬ ‫بیرون‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫منجمد‬
‫کرد‬ ‫منجمد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.‫مدت‬
‫متفاوت‬ ‫یخچال‬ ‫مانند‬ ‫فریزر‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نگهداری‬
‫است‬.
•‫توجه‬‫خشک‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫کردن‬ ‫منجمد‬ ‫هنگام‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬
‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫آب‬ ‫جذب‬ ‫یا‬ ‫شدن‬‫شود‬:
‫ظروف‬‫احتمال‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫چیده‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬
‫کمتر‬ ‫هوا‬ ‫شدن‬ ‫جمع‬‫شود‬.
‫درضورت‬‫شدکه‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬ ‫فریزر‬ ‫پاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
26
27
‫مدت‬‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫زمان‬
‫فریزرعبارتند‬‫از‬:
‫باقیمانده‬‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ٬‫غذا‬:‫بین‬2‫تا‬3‫ماه‬
‫سوپ‬:4‫ماه‬
‫میوه‬‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬:12‫ماه‬
‫نان‬:2‫ماه‬
‫شیر‬:6‫هفته‬
‫گوشت‬‫شده‬ ‫چرخ‬:‫بین‬2‫تا‬3‫ماه‬
‫گوشت‬‫گاو‬:‫بین‬10‫تا‬12‫ماه‬
‫مرغ‬:6‫ماه‬
‫ماهی‬‫چرب‬:2‫ماه‬
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
28
‫احیای‬‫کود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫مجدد‬
‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫کود‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫تبدیل‬
‫آنها‬ ‫مصرف‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬
‫است‬ ‫گذشته‬.‫و‬ ‫تازه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫کودها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫و‬ ‫رنگ‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫سبز‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫پالسیده‬.‫و‬ ‫مرطوب‬ ‫اول‬ ‫گروه‬
‫خشک‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫ازت‬ ‫سرشاراز‬
‫دارند‬ ‫کربن‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫بوده‬.‫باقیمانده‬
‫جای‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫پوست‬ ‫و‬
‫گیرند‬ ‫می‬.٬‫نان‬ ‫های‬ ‫خرده‬ ٬‫چای‬ ‫و‬ ‫قهوه‬ ‫تفاله‬
‫در‬ ‫گردو‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫پوست‬ ٬‫ماکارونی‬ ‫و‬ ‫برنج‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫جای‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬.‫توصیه‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
‫و‬ ‫گوشت‬ ٬‫لبنیات‬ ٬‫کود‬ ‫تهیه‬ ‫هنگام‬ ‫شود‬ ‫می‬
‫نکنید‬ ‫مخلوط‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماهی‬.
‫مصرف‬
‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
‫منابع‬ ‫برخی‬:
29
۱.‫اح‬ ‫بیگی‬.‫نان‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬
‫کرمانشاه‬ ‫شهر‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫دربین‬.‫فصلنامه‬
‫زنان‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫پژوهشی‬ ‫علمی‬.1390.
۲.‫حم‬ ‫مهر‬.‫و‬ ‫میوه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫نوین‬ ‫روشهای‬
‫خورده‬ ‫برش‬ ‫سبزیجات‬.٬‫ترویجی‬ ‫علمی‬ ‫فصلنامه‬
‫فنون‬ ‫و‬ ‫علوم‬.1392.
۳.‫ام‬ ‫رستگاری‬.‫مواد‬ ‫ضایعات‬ ‫از‬ ‫دورنمایی‬
‫غذایی‬‫ایران‬ ‫در‬.
www.Passeportsante.fr
30
1 de 30

Recomendados

Agriculture development and food journal 1 por
Agriculture development and food journal 1Agriculture development and food journal 1
Agriculture development and food journal 1sayednaim
548 visualizações5 slides
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا por
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذارفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذاmaryam lotfi
405 visualizações17 slides
مراحل تولید نرم افزار por
مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزارMeysam Hooshmand
326 visualizações11 slides
Fsta por
FstaFsta
Fstaghasem omidali
428 visualizações43 slides
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1Naim Khalid
205 visualizações5 slides
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 por
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Naim Khalid
700 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a New Microsoft PowerPoint Presentation

تغذیه و بهداشت دهان por
تغذیه و بهداشت دهانتغذیه و بهداشت دهان
تغذیه و بهداشت دهانAtousa Choopani dastgerdi
2.9K visualizações202 slides
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Naim Khalid
555 visualizações5 slides
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1 por
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1Agriculture development and food journal vol 3-issue 1
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1Naim Khalid
703 visualizações9 slides
وگن برای زندگی por
وگن برای زندگیوگن برای زندگی
وگن برای زندگیGiah Khari
489 visualizações323 slides
چگونه خام گیاهخوار شویم por
چگونه خام گیاهخوار شویمچگونه خام گیاهخوار شویم
چگونه خام گیاهخوار شویمalih210
2.9K visualizações3 slides
Ghallat hoboubat por
Ghallat hoboubatGhallat hoboubat
Ghallat hoboubatMohammad Ali Kalantari
180 visualizações6 slides

Similar a New Microsoft PowerPoint Presentation(20)

Agriculture development and food journal vol 1-issue 5 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Naim Khalid555 visualizações
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1Agriculture development and food journal vol 3-issue 1
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1
Naim Khalid703 visualizações
وگن برای زندگی por Giah Khari
وگن برای زندگیوگن برای زندگی
وگن برای زندگی
Giah Khari489 visualizações
چگونه خام گیاهخوار شویم por alih210
چگونه خام گیاهخوار شویمچگونه خام گیاهخوار شویم
چگونه خام گیاهخوار شویم
alih2102.9K visualizações
Agriculture development and food journal vol 1-issue 4 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 1-issue 4Agriculture development and food journal vol 1-issue 4
Agriculture development and food journal vol 1-issue 4
Naim Khalid860 visualizações
Agriculture development and food journal vol 6-issue 2 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 6-issue 2 Agriculture development and food journal vol 6-issue 2
Agriculture development and food journal vol 6-issue 2
Naim Khalid227 visualizações
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز por Mohammad Baghaei
 ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز  ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
Mohammad Baghaei225 visualizações
The effect of lifestyle on the health and aging process por Mohammad Baghaei
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging process
Mohammad Baghaei145 visualizações
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی por Farid Kamali
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهینحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی
Farid Kamali4.1K visualizações
Healthy Eating Hacks For Busy Professionals by Farnoosh Ahmadi (Farsi).pdf por FarnooshAhmadi
Healthy Eating Hacks For Busy Professionals by Farnoosh Ahmadi (Farsi).pdfHealthy Eating Hacks For Busy Professionals by Farnoosh Ahmadi (Farsi).pdf
Healthy Eating Hacks For Busy Professionals by Farnoosh Ahmadi (Farsi).pdf
FarnooshAhmadi6 visualizações
Ten cancer fighting foods por Naim Khalid
Ten cancer fighting foodsTen cancer fighting foods
Ten cancer fighting foods
Naim Khalid63 visualizações
تغذیه ورزشی.pdf por pouyahoseini44
تغذیه ورزشی.pdfتغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdf
pouyahoseini446 visualizações
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt por hofyani1
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
hofyani11 visão
محصولات ارگانیک Organic food por finalgoal1
محصولات ارگانیک Organic foodمحصولات ارگانیک Organic food
محصولات ارگانیک Organic food
finalgoal194 visualizações
حقیقت درباره رژیم های غذایی سرشار از پروتئین por Farid Kamali
حقیقت درباره رژیم های غذایی سرشار از پروتئینحقیقت درباره رژیم های غذایی سرشار از پروتئین
حقیقت درباره رژیم های غذایی سرشار از پروتئین
Farid Kamali865 visualizações
سامانه جامع اطلاعات کشاورزی por Zuheir Montazeri
سامانه جامع اطلاعات کشاورزیسامانه جامع اطلاعات کشاورزی
سامانه جامع اطلاعات کشاورزی
Zuheir Montazeri509 visualizações
Ten cancer causing foods por Naim Khalid
Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foods
Naim Khalid61 visualizações
مدیریت دوره گذر por masood javanroodi
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذر
masood javanroodi441 visualizações

New Microsoft PowerPoint Presentation

 • 1. ‫غذا‬ ‫جهانی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬1395 ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫تفتی‬ ‫دهقان‬ ‫انه‬‫ز‬‫فر‬ ‫کمیل‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬‫مرکز‬ ‫تغذیه‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ 1
 • 2. 2
 • 3. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ •‫شامل‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ضایعات‬: ‫تولید‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫مصرف‬ 3
 • 5. ‫کاهش‬‫ضایعات‬‫غذا‬ ‫میباشد؛‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تولید‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ضایعات‬ ‫بیشترین‬ ‫ا‬‫ر‬‫ظاه‬‫میوه‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬ ‫بافت‬ ‫ن‬‫چو‬ ‫میشوند؛‬ ‫متحمل‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫دگی‬‫ز‬ ‫آفت‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫غالت‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گیاهی‬ ‫میکنند‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫نده‬‫ز‬.‫برداش‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫ضایعات‬ ‫باید‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫همین‬ ‫به‬‫ت‬ ‫شود‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫عرضه‬ ‫تا‬ ‫ل‬‫محصو‬. .1‫ضای‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫برداشت‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫عات‬ ‫ساند‬‫ر‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬. .2‫ما‬‫ز‬ ‫تا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫محصوالت‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫سرد‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫عرضه‬ ‫ن‬ ‫نمود‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫تولید‬ 5
 • 6. ‫محصو‬ ‫برداشت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تاثیر‬ ‫الت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫شد‬ ‫خرد‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫سوهانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میخی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کمباین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬‫و‬ ‫برنج‬ ‫ن‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫گندم‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫برداشت‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬. ‫مینی‬‫ز‬ ‫سیب‬ ‫مانند‬ ‫موادی‬ ‫از‬ ‫خاک‬ ‫ی‬‫جداساز‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬٬‫موثر‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫چغندر‬ ‫باشد‬ ‫کشاو‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برنج‬ ‫سبوس‬ ‫یا‬ ‫شلتوک‬ ‫ی‬‫جداساز‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫تاثیر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫که‬‫و‬ ‫شده‬ ‫ض‬ ‫تولید‬ ‫شاهد‬ ‫دیگر‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ان‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫عموم‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬ ‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫بهترین‬‫ایعات‬ ‫نباشیم‬ ‫کالن‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫اوان‬‫ر‬‫ف‬. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫تولید‬ 6
 • 7. ‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫روشهای‬ ‫موثر‬ ‫ضایعات‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫آنها‬ ‫باشد‬. ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫سردخانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫ضایعات‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫میوه‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬. ‫ضایعات‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫البته‬ ‫دام‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تولید‬٬‫کودهای‬ ‫گیاهی‬٬‫تا‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫پزی‬ ‫شرینی‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫ضایعات‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫اسراف‬. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫تولید‬ 7
 • 8. ‫از‬ ‫یرا‬‫ز‬ ‫ند؛‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ی‬‫کمتر‬ ‫ضایعات‬ ‫دامی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬‫تمام‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫میتوان‬ ‫دام‬ ‫قسمتهای‬. ‫اهمیت‬ ‫خائز‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫سرد‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫دامی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫میباشد‬. ‫مختلف‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫قابلیت‬ ‫شیر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫کمی‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫نیز‬ ‫لبنی‬ ‫صنایع‬‫تنها‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ارگانی‬‫و‬‫میکر‬ ‫بدلیل‬ ‫است‬ ‫ی‬‫سردساز‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫لبنی‬ ‫های‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ف‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫های‬ ‫سم‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫تا‬ ‫سرما‬ ‫نجیره‬‫ز‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫لبنی‬ ‫مواد‬ ‫فعال‬. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫تولید‬ 8
 • 9. ‫ب‬ ‫بسته‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫جوامع‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ندی‬ ‫غذ‬ ‫مواد‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجتا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬‫ایی‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬. ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 9
 • 10. ‫روشهای‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫سبزیجات‬ ‫اتمسفر‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫فعال‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫هوشمند‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ 10
 • 11. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫شامل‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫مزایایی‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫اتمسفر‬ ‫با‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬: ‫ی‬‫سبز‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫ی‬‫سبز‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫نرمی‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ی‬‫بو‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ 11
 • 12. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫فعال‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬: ‫ی‬‫هواز‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬‫و‬‫میکر‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ن‬‫اکسیژ‬ ‫کاهش‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سیدگی‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اتیلن‬ ‫کاهش‬ ‫فساد‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫و‬ ‫طوبت‬‫ر‬ ‫کاهش‬ 12
 • 13. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫هوشمند‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬: ‫و‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫انقضا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مان‬‫ز‬‫و‬ ‫دما‬ ‫شاخص‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫تعبیه‬ ‫بسته‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫نوعی‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ز‬‫گا‬ ‫شاخص‬‫شده‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬. 13
 • 15. ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ 15 ‫استفاد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بهتر‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬‫حفظ‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫توضیحی‬‫مختصر‬ ‫ر‬‫مذکو‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫بسته‬ ‫از‬‫ه‬ ‫ن‬‫مدر‬ ‫های‬ ‫بندی‬. ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ ‫از‬ ‫دیگر‬: ‫اف‬‫ر‬‫اس‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬ ‫بی‬ ‫خرید‬‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫فله‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫میشود‬‫حفظ‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫فله‬‫غذایی‬ ‫مواد‬‫برعکس‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫باشد‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫فله‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اداتی‬‫ر‬‫ای‬‫است‬‫ممکن‬ ‫بهداشتی‬ ‫نظر‬‫از‬ ‫همچنین‬
 • 16. ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫نان‬ ‫بویژه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫خاصی‬ ‫قشر‬ ‫مختص‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬‫نیست‬. ‫نان‬‫مردم‬ ‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬٬‫نقشی‬ ‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫مردم‬ ‫غذایی‬ ‫الگوی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫نان‬ ‫خوردنی‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫غذایی‬ ‫سبد‬ ‫اصلی‬ ‫ماده‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫گندم‬ ‫مصرف‬ ‫سرانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫؛‬۱۳۵ ‫مصرف‬ ‫نان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرم‬ ‫کیلو‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 16
 • 17. ‫نان‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫اصالح‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫مهمترین‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ضایعات‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫است‬ ‫نان‬. ‫حدود‬ ‫ضایعات‬ ‫ان‬۱۶.۳٪‫پایین‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫پخت‬ ‫عدم‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫عواملی‬ ‫و‬ ‫نان‬.‫بودن‬ ‫خمیر‬ ‫نان‬ ‫قسمتهای‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫پخت‬ ‫نبودن‬ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫دور‬ ‫میباشد‬. ‫میتواند‬ ‫آموزشی‬ ‫مسائل‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫طبق‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نان‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫نقش‬.‫آموزش‬ ‫چانه‬ ‫کردن‬ ‫پهن‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ننوایی‬ ‫کارگران‬ ‫ضایعات‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫کاهش‬ ‫حرارت‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫خمیر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نانوایی‬. ‫دارای‬ ‫سنتی‬ ‫لواش‬ ‫نان‬ ‫انواع‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 17
 • 18. ٬‫سوخت‬ ‫نیازمند‬ ‫كه‬ ‫خودرو‬ ‫یك‬ ‫همچون‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫آب‬ ٬‫روغن‬...‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫بازدهي‬ ٬‫عملكرد‬ ‫بهترین‬ ‫آن‬ ‫كیفیت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ٬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نیازمند‬ ‫غذایي‬.‫آن‬ ‫كلیدي‬ ‫نكته‬ ‫ولي‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫پیچیده‬ ‫سیستم‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫روحي‬ ‫و‬ ‫جسمي‬ ‫خصوصیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫چه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایي‬ ‫نماییم‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫طریقي‬. ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫نكات‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫كه‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫خودرو‬ ‫خرابي‬ ‫باعث‬ ‫خودروها‬ ‫سازنده‬ ‫كارخانه‬ ‫گردد‬ ‫مي‬‫باید‬ ‫؛‬‫این‬ ‫نیز‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫ترویج‬ ‫عموم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آگاهي‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 18
 • 19. ‫علت‬ ‫كه‬ ‫ایم‬ ‫كرده‬ ‫توجه‬ ‫نكته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آیا‬ ‫پیدا‬ ‫نزولي‬ ‫سیر‬ ‫كه‬ ‫انسان‬ ‫عمر‬ ‫شدن‬ ‫كوتاه‬ ‫اصلي‬ ‫مواد‬ ‫نامناسب‬ ‫الگوي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫كرده‬ ‫بیماریهاي‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫باشد؟‬ ‫نمي‬ ‫غذایي‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سرطانها‬ ‫و‬ ‫سكته‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫باشد؟‬ ‫نمي‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ‫ساده‬ ‫اصول‬ ٬‫نیست‬ ‫نكردن‬ ‫مصرف‬ ‫جویي‬ ‫صرفه‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫كردن‬ ‫مصرف‬ ‫درست‬ ‫جویي‬‫صرفه‬‫دنبال‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫براي‬ ‫تغذیه‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫الگوي‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫عزیزانمان‬ ‫سالمت‬ ‫خواهان‬ ‫اگر‬ ٬‫هستیم‬ ‫مان‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫تخصیص‬ ‫وقت‬ ‫قدري‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هستیم‬ ‫سالمتي‬ ‫قدر‬ ٬‫كسالت‬ ‫و‬ ‫بیماري‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫دچار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بدن‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ساده‬ ‫شناختي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گام‬ ‫آن‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ٬‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 19
 • 20. ‫اسراف‬ ‫پردرآمد‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫آموزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫کمک‬ ‫میتواند‬ ‫نیاز‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫کننده‬‫باشد‬. ‫مصرف‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫راهنمای‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 20
 • 21. ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نقش‬ ‫مهمترین‬ ‫مصرف‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫میباشد‬ ‫بانوان‬.‫زنان‬ ‫تاکنون‬ ‫دیرباز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫همواره‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫مصرف‬ ‫مناسب‬ ‫الگوی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫اصالح‬ ‫ریزان‬ ‫برنامه‬ ‫بهترین‬ ‫زنان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫یاد‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫بزرگترهای‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دهنده‬ ‫پیوند‬ ‫جامعه‬ ‫و‬٬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬٬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفته‬٬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫دهنده‬ ‫پیوند‬ ‫هستند‬ ‫فرهنگ‬ ‫دهنده‬. ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 21
 • 22. ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫زنان‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫بگیرند‬ ‫برعهده‬٬‫تا‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫میتوانند‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬.‫اصالح‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬ ‫افراد‬ ‫رفتارهای‬ ‫بر‬ ‫میتواند‬ ‫مصرف‬ ‫الگوی‬ ‫بگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫خانواده‬. ‫هنجارهای‬ ‫میتوانند‬ ‫زنان‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بپذیرند‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫رفتاری‬٬ ‫دهند‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اجرا‬.‫از‬ ‫خود‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫خانواده‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بپرهیزند‬ ‫اسراف‬ ‫دهند‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نیز‬. ‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫سنتی‬ ‫جوامع‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬ ‫است‬ ‫بده‬ ‫چشمگیر‬ ‫بسیار‬ ‫قناعت‬٬‫مدرن‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 22
 • 23. ‫مناسب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫چیدن‬‫یخچال‬: ‫یکی‬‫مواد‬ ‫اسراف‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫اقدامات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫یخچال‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫چیدن‬ ٬‫غذایی‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫طوری‬ ‫خانگی‬ ‫الکتریکی‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫خاصی‬ ‫برودت‬ ‫درجه‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬.‫باید‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫قرار‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خوراکی‬ ‫هر‬ ‫داد‬.‫که‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫باید‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫جلوتر‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فاسد‬ ‫زودتر‬ ‫شوند‬ ‫مصرف‬ ‫زودتر‬. ‫شده‬ ‫درج‬ ‫ها‬ ‫خورکی‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫روی‬ ‫معموال‬ ‫نگهداری‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫ماده‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شد‬ ‫آن‬ ‫فساد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫یخچال‬ ‫مناسب‬ ‫قسمت‬. ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 23
 • 24. ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬: .1‫در‬:‫را‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ٬‫ها‬ ‫سس‬ ٬‫ها‬ ‫نوشیدنی‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫برای‬ ٬‫دارد‬ ‫زیاد‬ ‫سرمای‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫سود‬ ‫نمک‬ ‫های‬ ‫خوراکی‬ ‫و‬ ‫مربا‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ٬‫ندارند‬ ‫هم‬. .2‫پایین‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬:‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫رطوبت‬ ‫رگالتور‬ ‫به‬ ‫طبقات‬ ‫این‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫آل‬ ‫ایده‬.‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫البته‬ ‫گاز‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫زیرا‬ ‫باشند‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫سبزیجات‬ ‫میوه‬ ‫رسیدن‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫متساعد‬ ‫اتان‬ ‫شود‬ ‫کال‬ ‫های‬. .3‫میانی‬ ‫طبقه‬:‫و‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬ ‫یخچال‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ماکیان‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫طوری‬ ‫میانی‬ ‫طبقه‬ ‫دیگر‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫مایعات‬ ‫سرایت‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 24
 • 25. ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫غذایی‬: ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ٬‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫لیستی‬.‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫مجددا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مصرف‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ ‫بخرید‬ ‫دارید‬ ‫الزم‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬. ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫گرسنه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫هایی‬ ‫خوراکی‬ ‫حتما‬ ‫زیرا‬ ‫نروید‬ ‫غذایی‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫انتخاب‬ ‫واقعی‬.‫اعضای‬ ‫تعداد‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫داشته‬ ‫مدنظر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تغذیه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫باشید‬. ‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫دقت‬‫ها‬: ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫خوراکی‬ ‫هر‬ ‫دارند‬ ‫خاصی‬ ‫نگهداری‬.‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نگهداری‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫فریزر‬ ‫و‬ ‫یخچال‬ ٬‫کابینت‬.‫خوراکی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫می‬ ‫ریخته‬ ‫بیرون‬ ‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 25
 • 26. ‫حداکثری‬ ‫استفاده‬‫خوراکی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مواد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوراکی‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دورریخته‬ ‫زائد‬.‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫خوشمزه‬ ‫بسیار‬ ‫غذاها‬ ‫بعضی‬.‫می‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گل‬ ‫و‬ ‫بروکلی‬ ‫کلم‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫های‬ ‫استخوان‬ ‫توان‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫درسوپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عصاره‬ ‫و‬ ‫جوشاند‬ ‫مرا‬ ‫کل‬. ‫دسر‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫رس‬ ‫زیاد‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫سوپ‬ ‫و‬. ‫ریختن‬ ‫بیرون‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫منجمد‬ ‫کرد‬ ‫منجمد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.‫مدت‬ ‫متفاوت‬ ‫یخچال‬ ‫مانند‬ ‫فریزر‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫نگهداری‬ ‫است‬. •‫توجه‬‫خشک‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫کردن‬ ‫منجمد‬ ‫هنگام‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫آب‬ ‫جذب‬ ‫یا‬ ‫شدن‬‫شود‬: ‫ظروف‬‫احتمال‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫چیده‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کمتر‬ ‫هوا‬ ‫شدن‬ ‫جمع‬‫شود‬. ‫درضورت‬‫شدکه‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬ ‫فریزر‬ ‫پاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ 26
 • 27. 27 ‫مدت‬‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫خوراکی‬ ‫نگهداری‬ ‫زمان‬ ‫فریزرعبارتند‬‫از‬: ‫باقیمانده‬‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ٬‫غذا‬:‫بین‬2‫تا‬3‫ماه‬ ‫سوپ‬:4‫ماه‬ ‫میوه‬‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬:12‫ماه‬ ‫نان‬:2‫ماه‬ ‫شیر‬:6‫هفته‬ ‫گوشت‬‫شده‬ ‫چرخ‬:‫بین‬2‫تا‬3‫ماه‬ ‫گوشت‬‫گاو‬:‫بین‬10‫تا‬12‫ماه‬ ‫مرغ‬:6‫ماه‬ ‫ماهی‬‫چرب‬:2‫ماه‬ ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
 • 28. 28 ‫احیای‬‫کود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫کود‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫تبدیل‬ ‫آنها‬ ‫مصرف‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫گذشته‬.‫و‬ ‫تازه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫کودها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫پالسیده‬.‫و‬ ‫مرطوب‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫خشک‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫ازت‬ ‫سرشاراز‬ ‫دارند‬ ‫کربن‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫بوده‬.‫باقیمانده‬ ‫جای‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬.٬‫نان‬ ‫های‬ ‫خرده‬ ٬‫چای‬ ‫و‬ ‫قهوه‬ ‫تفاله‬ ‫در‬ ‫گردو‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫پوست‬ ٬‫ماکارونی‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫جای‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬.‫توصیه‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ٬‫لبنیات‬ ٬‫کود‬ ‫تهیه‬ ‫هنگام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نکنید‬ ‫مخلوط‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماهی‬. ‫مصرف‬ ‫غذا‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬
 • 29. ‫منابع‬ ‫برخی‬: 29 ۱.‫اح‬ ‫بیگی‬.‫نان‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬ ‫کرمانشاه‬ ‫شهر‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫دربین‬.‫فصلنامه‬ ‫زنان‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫پژوهشی‬ ‫علمی‬.1390. ۲.‫حم‬ ‫مهر‬.‫و‬ ‫میوه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫نوین‬ ‫روشهای‬ ‫خورده‬ ‫برش‬ ‫سبزیجات‬.٬‫ترویجی‬ ‫علمی‬ ‫فصلنامه‬ ‫فنون‬ ‫و‬ ‫علوم‬.1392. ۳.‫ام‬ ‫رستگاری‬.‫مواد‬ ‫ضایعات‬ ‫از‬ ‫دورنمایی‬ ‫غذایی‬‫ایران‬ ‫در‬. www.Passeportsante.fr
 • 30. 30