ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress

Farlamai Mana
Farlamai Manaธุระกิจส่วนตัว
78
ภาคผนวก ข.
79
79
การสมัครเพื่อขอเขาใชงานบล็อก

       เขาไปที่ WWW.WORDPRESS.COM เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดังภาพ
ขางล*างนี้ใหครบถวน
                   ใส* URL ของบล็อก
                    ใส*ชื่อผูใช ซึ่งตองไม*นอยกว*า 4 ตัวอักษร                         ใส*รหัสผ*าน                                ใส*อีเมล=
       เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหกด Sign Up จากนั้น wordpress จะส*งขอความ
ไปยังอีเมล=ที่ไดกรอกไว
80
      กดที่ลิงก=ในอีเมล=เพื่อยืนยันการมีตัวตน เพื่อตอบรับการเปFนสมาชิก
การเขาใชงานบล็อก

      ไปยัง www.wordpress.com แลวเลือก log in เพื่อเขาใชงานบล็อกซึ่งไดสมัครเปFน
สมาชิกเรียบรอยแลว
                  ใส*ชื่อผูใช

                           ใส*รหัสผ*าน
      เมื่อลงชื่อเขาใชงานบล็อกแลวจะปรากฏดังภาพขางล*างนี้
81
การเปลี่ยนภาษา

      เนื่องจาก Wordpress.com มีภาษาใหเลือกมากมาย จึงสามารถเปลี่ยนภาษาไดตาม
ตองการ โดยเขาไปที่หนาหลัก จากนั้นเลือกเมนู Settings ---> General -- > Language เมื่อเลือกภาษา
ที่ตองการไดแลว ก็กด Save Change ก็จะไดภาษาที่ตองการ                             เลือก Setting                             เลือก General
                               เลือก ภาษาที่ตองการ
                                 เช*น th – ไทย
82
การจัดการหนาหลัก

      หนาหลัก จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด ไม*ว*าจะเปFนข*าวสาร
ฉบับร*าง ผูที่เขามาชมบล็อกหรือเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรือแมกระทั่งการแสดงความคิดเห็น
ล*าสุดที่เกิดขึ้นที่บล็อก

                                เลือก หนาหลัก
      ในส*วนของ หนาหลัก จะแสดงดังภาพขางล*างนี้
83
       ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจานวนเรื่องที่โพสต=หนาที่เขียน หมวดหมู*ต*าง ๆ และ
ปXายกํากับ รวมถึง จํานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็นที่ไดรับการอนุมัติ
จํานวนขอความที่รอดาเนินการ และจํานวนสแปม
        เขียนอย$างเร็ว หากตองการเขียนเรื่องอย*างรวดเร็วโดยไม*อยากเขาไปเขียนในเขียน
เรื่องใหม$ เครื่องมือส*วนนี้ จะสามารถเขียนเรื่องโดยใส*หัวขอ เนื้อเรื่อง ปXายกากับ และ แนบไฟล=ภาพ
วีดีโอ เพลง และสื่ออื่น ๆ ไดดวยเช*นกัน
             ใส*หัวขอเรื่อง

                                        ใส*เนื้อเรื่อง

             หากยังไม*อยากเผยแพร*ให
             เลือกบันทึกเปFนฉบับร*าง               ใส*ปXายกํากับ
          ใส*รูปภาพ   ใส*วิดีโอ ใส*เสียง    เพิ่มสื่อ  Add Poll
             **รายละเอียดในการใชเครื่องมือต*าง ๆ จะอธิบายเพิ่มในการเขียนเรื่องใหม$**
84
     ความคิดเห็นล$าสุด เปFนการแสดง 5 ความเห็นล*าสุด ซึ่งเจาของบล็อกสามารถเลือกที่
จะไม*อนุมัติ ตอบกลับ แกไข ความเห็นสแปม หรือ Trash ความคิดเห็นต*าง ๆ ที่ถูกโพสต=ในบล็อกได
        ลิงก(เขา ในส*วนนี้จะแจงเมื่อมีเชื่อมต*อลิงก=จากบล็อก หรือ เว็บไซต=อื่น
        Your Stuf จะแสดงลิงค=ที่เกิดขึ้นกับบล็อก ไม*ว*าจะเปFนเรื่องที่โพสต=หรือความ
คิดเห็นต*าง ๆ
        ฉบับร$างล$าสุด หากว*ามีฉบับร*างถูกบันทึกไว ก็จะแสดงรายการฉบับร*างตรงส*วนนี้
85
    What’s Hot เปFนส*วนแสดงความเคลื่อนไหวต*าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Wordpress.com
- ข$าว WordPress.com จะเปFนการแจงข*าวล*าสุดต*างๆ
- บล็อกยอดนิยมวันนี้ WordPress.com จะแสดงรายการบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุดในช*วงเวลา
 นั้น
- ท็อปโพสต(จาก WordPress.com จะแสดงรายชื่อของผูเขียนบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุด
 ในช*วงระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งไม*ไดหมายความว*าบล็อกของผูเขียนนั้น ๆ จะเปFนที่นิยม
86
การจัดการเรื่อง

       เรื่อง เครื่องมือนี้จะใชสําหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวต*าง ๆ ที่
เขียน

                                     เรื่อง
       Posts แสดงรายการเรื่องต*าง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้น ไม*ว*าจะเปFน ฉบับร*างหรือเรื่องที่ถูก
เผยแพร*แลว
       เขียนเรื่องใหม$                                   เขียนเรื่องใหม*
87
เพิ่มเรื่องใหม$
                    ใส*ชื่อเรื่อง

                            เครื่องมือต*าง ๆ ที่ใช
                            สําหรับการเขียนเรื่อง                                     ใส*เนื้อเรื่อง
       คุณสมบัติของเครื่องมือต*าง ๆ

      ตัวหนา                     เพิ่มปXายกํากับอีก
      ตัวเอียง                    ตรวจคําผิด
      ขีดฆ*า                     ขยายเต็มจอ
      รายชื่อที่ไม*ไดเรียงลาดับ            แสดง/ซ*อนเครื่องมือ
      รายชื่อที่เรียงลาดับ                    จัดหนา
      BlockQoute                   ขีดเสนใต
      จัดชิดซาย                    ขยายเต็มบรรทัด
      จัดกึ่งกลาง                  เลือกสีอักษร
      จัดชิดขวา                    วางเปFนตัวอักษร
      เพิ่ม/แกไขลิงก=                 วางจากโปรแกรมเวิร=ด
      ยกเลิกการทําลิงก=                เอารูปแบบออก
      เพิ่ม custom character              Outdent
      Indent                      ยอนกลับ
      ทําซ้ํา                     ช*วยเหลือ
88
  อัพโหลด/เพิ่มสื่อต*าง ๆ
       ใส*รูปภาพ    ใส*วิดีโอ  ใส*เสียง    เพิ่มสื่อ   Add Poll

- การใส$รูปภาพ
                       คลิกเลือกไฟล=ภาพในเครื่อง
                       คอมพิวเตอร=เพื่อใส*ในเรื่อง
                              ในส*วนนี้ไม*จําเปFนตองใส*
                                 รายละเอียด
                           เลือกตําแหน*งและขนาดของภาพ
                           เมื่อเรียบรอยแลว คลิกใส*เขาในเรื่อง
89
  - การใส$วิดีโอ เนื่องจาก wordpress.com ไม*สนับสนุนให อัพโหลดโดยตรง จึงขอแนะนําให
    นําไฟล=วิดีโอไปฝากไวที่ www.youtube.com หรือเว็บไซต=ที่รับฝากไฟล=วีดีโอ แลวจึงนําลิงก=
    มาใส*ในเรื่องที่เขียน                         กดเมนู Share ซึ่งอยู*ใตวิดีโอ แลวคัดลอกลิงก=
                         เพื่อนําไปวางที่เมนูวิดีโอใน Wordpress.com
    เมื่อไดวีดีโอที่ตองการแลว ใหคัดลอกลิงก=มาว*าที่เมนูวิดีโอ                              คัดลอกลิงก=จาก youtube มาวางที่นี่
     หรือจะเขียนโคดก็ไดเช*นกัน คือ [youtube ที่อยู*ของวีดีโอ (URL)]
จะเขียนไดตามนี้ [youtube http:/ www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs]
90
- การใส$เพลง จะคลายกับการใส*วีดีโอ คือตองนาไฟล=ไปฝากไวที่เว็บไซด=อื่นก*อน จากนั้นนา
  ลิงค=มาใส*ที่ Wordpress.com และเนื่องจากมีขอจากัดบางอย*าง จึงจาเปFนตองเขียนเปFนโคด
  เท*านั้น ซึ่งจะเขียนโคดไดดังนี้ [audio ที่อยู*ของเพลง (URL)]
                             ที่อยู*ลิงก=ฝากเพลง (URL)
91
      ป?ายกํากัด ใส*คําจํากัดความของเรื่องที่เขียน เพื่อใหผูอ*านสามารถคนเจอบล็อกจาก
Google ไดง*ายขึ้น ซึ่งควรจะใชคําสั้น ๆ และใชเครื่องหมาย , (comma) เพื่อคั่นระหว*างขอความ
        Categories หมวดหมู*ต*าง ๆ เมื่อเขียนเรื่องเรียบรอยแลว ก็เลือกหมวดหมู*ที่ตองการ
เพื่อจัดเขากลุ*ม หากไม*ไดเลือกหมวดหมู* wordpress.com จะจัดเขาหมวดหมู* Uncatagorized โดย
อัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมู*จะอธิบายต*อไป
92
       เผยแพร$ เปFนการจัดการเรื่องที่เขียนว*าจะใหอยู*ในสถานะใด ไม*ว*าจะเปFน ฉบับร*าง การ
ตั้งเวลาเผยแพร* หรือ เผยแพร*ทันที
   - เมื่อเขียนเรื่องแลว ยังไม*อยากเผยแพร* ก็ใหบันทึกเปFนฉบับร*างไวก*อน แลวค*อยกลับมา
     เผยแพร*ที่หลังได
   - ถาหากอยากจะกําหนดเวลาในการเผยแพร* ก็ใหเลือก การเผยแพร*ทันที และกําหนดเวลาใน
     การที่จะเผยแพร*เรื่องที่เขียน เมื่อกําหนดเรื่องแลว ตองกดเผยแพร* ไม*เช*นนั้นเรื่องที่ถูกตั้งเวลา
     ไว จะไม*ถูกส*งไปที่หนาบล็อก
   - ส*วนในกรณีที่อยากจะเผยแพร*ทันที ก็ใหกดเผยแพร*ไดเลย โดยไม*ตองตั้งเวลา หรือ บันทึก
     เปFนฉบับร*าง
93
การจัดการ Categories

       สรางหมวดหมู$ใหม$ เปFนเครื่องมือที่ใชสําหรับการจัดเรื่องที่เขียนใหเปFนหมวดหมู* เช*น
แบบฝvก ใบงาน การบาน เปFนตน ซึ่งในหมวดหมู*ใหญ*สามารถมีหมวดหมู*ย*อยไดอีก เช*น หมวดหมู*
ใหญ* คือ กลุ*มสาระการเรียนรู จะมีหมวดหมู*ย*อย เปFนกลุ*มสาระต*าง ๆ เช*น ภาษาไทย คณิตศาสตร=
วิทยาศาสตร= สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปFนตน และในหมวดหมู*ย*อยก็สามารถมีหมวดหมู*
ย*อยไดอีกเช*น ภาษาไทย ก็จะมีหมวดหมู*ย*อยเปFน เนื้อหาวิชา แผนการสอน แบบฝvกหัด ใบงาน
การบาน เปFนตน
                          ใส*ชื่อหมวดหมู*


                         หมวดหมู*ใหญ* ซึ่งภายในหมู*
                         เพลง อาจจะมีหมวดหมู*ย*อย
                         เปFน เพลงสากล เพลงลูกทุ*ง
                           หรือ เพลงเพื่อชีวิต
94
         ภาพขางล*างนี้แสดงจานวนหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลบหมวดหมู*ที่ไม*ตองการได
ที่นี่ โดยเรื่องที่ถูกบันทึกอยู*ในหมวดหมู*ที่ถูกลบ จะยายไปอยู*ที่หมวดหมู* Uncategorized หรือ
หมวดหมู*หลัก จึงไม*ตองกังวลว*าเมื่อลบหมวดหมู*แลว เรื่องที่อยู*ในหมวดหมู*นั้น ๆ จะหายไป


                      รายการหมวดหมู*
95
การจัดการ Link
      ลิงก( จะแสดงรายการลิงก=ต*างๆ ที่เชื่อมต*อกับบล็อก
                                รายการลิงก=ทั้งหมด
      เพิ่มลิงก(ใหม$ หากตองการเพิ่มลิงก=ใหม*ใหทําตามขั้นตอนขางล*างนี้
                                ใส*ชื่อเว็บลิงก=


                              ใส*ที่อยู*เว็บ/บล็อก
         เพิ่มลิงก=

                          คําขยายความไม*จําเปFนตองใส*ก็ได
96
เพิ่มลิงก(หมวดหมู$
                     ใส*ชื่อลิงก=หมวดหมู*
           เพิ่มลิงก=หมวดหมู*
97
การจัดการหนา

     Pages แสดงรายการหนาทั้งหมดที่จะแสดงบนบล็อก
                         รายการหนาทั้งหมด
     เพิ่มหนาใหม$ จะเหมือนกับการเขียนเรื่องใหม* ไม*ว*าจะเปFนการเขียนหรือการเผยแพร*


                                    ใช*ชื่อหนาใหม*
                             การเขียนเรื่องในหนาใหม* จะ
                             เหมือนกับการเขียนเรื่องใหม*
                              ยอนกลับไปอ*านเพิ่มเติมที่
                               “การเขียนเรื่องใหม*”
98
การจัดการรูปแบบบล็อก                จัดการ Themes

               Themes จะเปFนหนาตาของบล็อก ซึ่งมีใหเลือกมากมาย ขึ้นอยู*กับ
               ลักษณะของการใชงาน ซึ่งในแต*ละ Themes ก็จะมีขอจากัดแตกต*าง
               กันไป เช*น มีหัว/ไม*มีหัว มี 2 คอลัมภ=/ 3 คอลัมภ= เปFนตน      การจัดการ Themes โดยปกติแลวแต*ละ Themes จะมีขอจากัดที่แตกต*างกันออกไป ซึ่ง
จะอธิบายรายละเอียดไวในแต*ละ Themes อยู*แลว สาหรับการจัดการ Themes นั้น สามารถเขาไป
แกไขไดไม*ว*าจะเปFนพื้นหลัง (ในกรณีที่ Themes นั้น อนุญาตใหแกไข) ส*วนหัว หรืออื่น ๆ          เขาไปจัดการ Themes

                       ส*วนนี้จะอธิบายว*า Theme นั้น ๆ ทําอะไรไดบาง


      ในกรณีที่อยากเปลี่ยน Themes ใหม* Wordpress.com ก็จะมี Themes ใหเลือกมากมาย
ซึ่งสามารถเลือกไดตามลักษณะการใชงานหรือความพอใจ

                       ตัวอย*าง Themes ที่มีใหเลือก
99
ส$วนหัว ในส*วนนี้จะมีเฉพาะบาง Themes ที่มีส*วนหัวเท*านั้น จึงจะ
สามามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะตองกําหนดขนาดของภาพใหพอดี
กับขนาดของส*วนหัวเดิม เช*น 940 x 198 pixels เปFนตน

  ใส*ส*วนหัว
             การปรับเปลี่ยนส*วนหัวสามารถทาได
               เฉพาะ Themes ที่มีหัวเท*านั้น
           เลือกภาพที่จะใชเปFนส*วนหัว


     เมื่อเลือกภาพที่จะใชเปFนส*วนหัวของบล็อกไดแลว จะมี
     ภาพใหดูก*อน หากไม*พอใจ ก็สามารถแกไขไดอีกครั้ง
    ตัวอย*างส*วนหัวของบล็อกที่เปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว
100
การจัดการ Widget
                     เครื่องมือ Widgets

รายการ Widgets ต*าง ๆ ตามภาพขางล*างนี้ ไม*ว*าจะเปFน คนหา
ปฏิทิน สถิติ ขอความ เปFนตน ซึ่ง Widgets บางตัวจะไม*
แสดงผลในบาง Themes จึงควรพิจารณาเลือกตามลักษณะการ
ใชงาน และเหมาะสมกับ Themes


                 รายการ Widgets ต*าง ๆ เมื่อตองการ
                ใช ก็ลากไปวางไวที่ Primary Widget
                   Area ซึ่งอยู*ทางดานขวา
                      Primary Widget Area

                      จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดที่ใชงานอยู*ในบล็อก
                      ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอาออกได ในกรณีที่ตองการเอา
                      ออกใหคลิกที่ Widget นั้น ๆ แลวเลือก “ลบ”


    รายการ Widget ที่กาลังใชอยู*
                            รายการ Widgets
101
                         คนหา เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อใหผูที่เขามา
                ใส*หัวขอ     เยี่ยมชมบล็อกใชคนหาบทความหรือขอมูล
                         ภายในบล็อกไดสะดวกขึ้น                                          ใส*หัวขอ
เรื่องล$าสุด เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง
รายการเรื่องหรือบทความที่ถูกโพสต=ล*าสุด ซึ่ง
สามารถเลือกจานวนเรื่องที่จะแสดงได เริ่มตน
                                 ใส*จํานวนเรื่อง
จาก 1 เรื่อง จนถึง 15 เรื่อง                ใส*หัวขอ      คลังเก็บ เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง
                          จานวนเรื่องที่ถูกโพสต=แลว ซึ่งสามารถ
                          แสดงผลเปFน Drop down ไดดวย

        เลือกการแสดงผล
หมวดหมู$ เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง                   ใส*หัวขอ
รายการหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกให
แสดงผลเปFน Drop down จํานวนเรื่อง หรือ
ลําดับขั้นได
                               เลือกการแสดงผล
102
                            Meta เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อควบคุมการ

                 ใส*หัวขอ        เขาระบบ/ออกจากระบบ, ผูควบคุมเว็บ, feed
                            และเวิร=ดเพรสลิงค=
Akismet เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อ
รายงานการกรอง spam
                       ใส*หัวขอ
                                  Author Grid เปFน Widget ที่
                                  ติดตั้งไวเพื่อแสดงรายชื่อผูเขียน
                      เลือกขนาด        ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเขียนที่ไม*
                                  เคยเขียนดวย
Authors เปFน Widget ที่ติดตั้ง                         ใส*หัวขอ
ไวเพื่อแสดงรายชื่อผูเขียน
ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเขียนที่                           ใส*จํานวนเรื่อง
ไม*เคยเขียน และแสดงจานวน
เรื่องของผูเขียนแต*ละคนดวย ซึ่ง
กําหนดใหแสดงเรื่องของผูเขียน
แต*ละคนไดสูงสุด 10 เรื่อง                    เลือกขนาด
103
                                    Box.net file sharing เปFน

                          รับโคดไดที่นี่    Widget ที่มีไวสําหรับแชร=
                                    ไฟล=ที่ฝากไวที่
                                    www.Box.net โดยจะตอง
         คัดลอกโคดที่ไดมาวางที่นี่
                                    สมัครเปFนสมาชิกของ
                                    Box.net ดวย และเมื่อเปFน
                                    สมาชิกแลวจะไดรับโคด
                                    HTML เพื่อนํามาวางที่
                                    Widget
         กําหนดขนาดของกล*องไฟล=
Custom Menu เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อ
สราง เมนู ที่ยังไม*มีอยู*ตอนนี้ ซึ่งจะสามารถใชได
กับบาง Widget เท*านั้น
                                  คลิกเพื่อสรางเมนู
104
                  ใส*หัวขอ
                          Category Cloud เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ
         กําหนดจํานวน           แสดงรายการหมวดหมู* ซึ่งสามารถแสดงได
        เรื่องที่จะใหแสดง          สูงสุด 30 หมวดหมู* และสามารถเลือกที่จะไม*
                          แสดงในบางหมวดหมู*ไดดวย

                        ใส*เรื่องที่ไม*ตองการใหแสดงโดยใช , (comma)
                                 ขั้นระหว*างเรื่อง
                                     ใส*หัวขอ
Flickr เปFน Widget มีไวเพื่อแสดงภาพที่อยู*ใน
                                    ใส* URL ของอัลบั้ม
www.flickr.com โดยนาเอา URL มาใส*ใน
Widget นี้ ซึ่งไม*จาเปFนตองเปFนสมาชิกของเว็บ
ไซด=ก็ได แต*ในกรณีที่ตองการแสดงภาพจาก                  กําหนดจานวนภาพที่แสดง
อัลบั้มภาพของตนเอง จาเปFนตองสมัครเปFน
สมาชิกก*อน จึงจะสามารถนาภาพมาแสดงที่
                                      เลือกขนาดภาพ
บล็อกได
105
         ใส*หัวขอ   Gravatar (รูปประจาตัวที่ใชไดทั่ว
                โลก) เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง
                ภาพส*วนตัวของผูใชซึ่งภายใต E-mail
ใส*อีเมล=           เดียวกัน ไม*ว*าจะไปแสดงความ
                คิดเห็นหรือใชบริการที่เว็บไซด=ใด ก็
      กําหนดขนาดของภาพ
                จะแสดงภาพนี้ดวย
106
เลือกภาพที่จะใชเปFน Gravatar / Avatar
      ตัดภาพ
เมื่อตัดภาพเรียบรอยแลวคลิกที่นี่
107
                เลือกตั้งค*าการจัดอันดับของภาพ
Gravatar / Avatar ที่ถูกเปลี่ยนเรียบรอยแลว
108
      Image เปFน widget ที่มีไวเพื่อลิงก=ภาพจากหนาบล็อกซึ่งเปFนภาพขนาดย*อไปยังภาพขนาดเต็ม                    ใส*หัวขอ
                             ใส* URL ของภาพ
                          กําหนดความกวาง/ยาว ของภาพ

                            ใส* URL ของภาพ       ภาพดานซายจะเปFนภาพที่อยู*หนาบล็อก ส*วนภาพใหญ*ดานขวาเปFนภาพขนาดเต็มซึ่ง
จะแสดงเมื่อผูชมคลิกที่ภาพเล็ก
  เมื่อคลิกที่ภาพเล็กจะปรากฏ
     เปFนภาพใหญ*
109
       สมัครสมาชิก Meebo คลิกที่นี่
                          Meebo เปFนกล*องสนทนา ประเภท Live Chat
                          ตัวหนึ่งที่ช*วยใหผูเขาชม blog สามารถพูดคุย
                          กับเจาของบล็อกไดง*ายขึ้น ซึ่งจาเปFนตองสมัคร
                          สมาชิกของเว็บไซด= Meebo ก*อน จากนั้น
                          คัดลอกโคดที่ไดมาวางที่ Widget นี้ ก็จะมีกล*อง
                          สนทนาปรากฏที่หนาบล็อก
                      เมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว
    คัดลอกโคดมาวาง              เขาไปที่นี่ เพื่อรับโคด
       ที่นี่
      RSS เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงการ feed ขอความจากเว็บไซด=ที่เราตองการจะให
แสดงผลที่หนาบล็อก                         ใส* URL ที่ตองการ Feed ที่นี่

                           ใส*หัวขอ

                            เลือกจํานวนขอความที่ตองการ Feed


                      เลือกการแสดงผล
110
                         RSS Links เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงลิงก=
                         ไปยังเว็บไซด=ที่ตองการ Feed
             ใส*หัวขอ

                     เลือกหัวขอของการแสดง Feed

                    เลือกรูปแบบอักษร
Tag Cloud เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงปXาย
กํากับที่ใชมากสุดในรูปแบบของ cloud หรือ                ใส*หัวขอ
กลุ*มแท็ก
                  ใส*หัวขอ
                         Top Posts & Pages เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ
                เลือกจํานวน    แสดงกระทูและหนาบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุด
                  รายการ    ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ*านไป ซึ่ง
                         สามารถแสดงไดสูงสุดถึง 10 รายการ
111
                         Twitter เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง
         ใส*หัวขอ/ชื่อเจาของ Twitter   ขอความจาก Twitter โดยใส*ชื่อ Twitter ของผูที่
                         เราตองการใหแสดงที่หนาบล็อก ซึ่งเปFน
                 ใส*ชื่อของ   Twitter ของใครก็ได ไม*จาเปFนตองเปFนของ
                 Twitter    ตนเองเท*านั้น ซึ่งสามารถแสดงขอความได
                         สูงสุด 5 ขอความ
              เลือกจานวน
               รายการ
      Vodpod Videos เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการวีดีโอโปรด ซึ่งผูที่เขาชมบล็อก
จะไดเห็นและเขาชมวีดีโอที่เกี่ยวของกับบล็อกไดง*ายขึ้น                          สมัครสมาชิก Vodpod


                        คลิกเพื่อรับ Vodpod โคด

           คัดลอกโคดมาวางที่นี่
112
     วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod
     เขาไปที่ www.vodpod.com จากนั้นทําตามขั้นตอนดังภาพขางล*างนี้                       ใส*ชื่อผูใช

                   ใส*รหัสผ*านอย*างนอย 5 ตัวอักษร

                            ใส*อีเมล=
     เลือกเว็บไซด=ที่ตองการให Vodpod ไปแสดงผล ในที่นี้จะเลือก Wodpress.com จากนั้น
กรอกรายละเอียดต*าง ๆ ใหครบถวน
                  ใส* URL ของบล็อกที่ตองการแสดงวีดีโอจาก Vodpod

                  ใส*ชื่อผูใชบล็อก

                  ใส*รหัสผ*านของบล็อก
113
                       ขั้นตอนนี้จะไม*ทําก็ได
                     คัดลอกโคดนี้ไปวางที่ Widget Vodpod
คลังเก็บ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงจานวน              ใส*หัวขอ
เรื่องในคลังเก็บหรือแสดงผลแบบ drop down
เปFนรายการชื่อเรื่อง
                           เลือกรูปแบบการแสดงผล
114
ใส*หัวขอ           ความคิดเห็นล$าสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ
               แสดงรายการความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดง
               รายการความคิดเห็นไดสูงสุด 5 ความคิดเห็น
             เลือกจานวนความคิดเห็นที่ตองการแสดงผล

              กําหนดขนาดและสีพื้นของภาพ Avatar
                 รวมถึงสีพื้นของขอความดวย               จํานวนการคลิกสูงสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ
   ใส*หัวขอ        แสดงรายการหัวขอที่มีการคลิกมากที่สุดในช*วง
               ระยะเวลา 48- 72 ชั่วโมง
        กําหนดความยาวของการแสดงผล

         เลือกจานวน URL ที่ตองการ
             แสดงผล
               ปฏิทิน เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงวันที่มีการ
   ใส*หัวขอ
               โพสต=
115
   ใส*หัวขอ
                      ลงทะเบียนบล็อก เปFน Widget
                      ที่มีไวใหผูเขาชมบล็อกสมัครเปFน
 ใส*รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณีผูสมัคร   สมาชิกบล็อก เพื่อรับข*าวสาร
  เปFนสมาชิกของ wordpress.com      ต*าง ๆ

   ใส*รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี
    ผูสมัครไม*ไดเปFนสมาชิกของ
        wordpress.com
ใส*หัวขอ
               ลิงก( เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการลิงก=
เลือกรูปแบบการจัดอันดับ   โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลไดตาม
               ความพอใจ
      เลือกรูแบบการ
       แสดงผล
116
                      สถิติบล็อก เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงสถิติ
             ใส*หัวขอ     จํานวนการเขาชมบล็อก ซึ่งจะประมวลผลทุก ๆ
             ใส*คําอธิบาย    60 วินาที
                             ใส*หัวขอ

หนา เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการ          เลือกการจัดเรียง

หนาที่มีอยู*โดยสามารถเลือกการจัดเรียงและ        ใส*เลขหนาที่ไม*ตองการแสดงผล
เลือกที่จะไม*แสดงผลในบางหนาไดดวย
เช*นกัน
                      เรื่องล$าสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการ
            ใส*หัวขอ      เรื่องที่ถูกเขียนขึ้นล*าสุด ซึ่งสามารถกําหนดการ
                      แสดงผลไดสูงสุด 15 เรื่อง


       ใส*จํานวนเรื่องที่
       ตองการแสดงผล
117
    ใส*หัวขอ           หมวดหมู$ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง
                  รายการหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงผล
                  เปFน dropdown / เรื่อง หรือ ขั้น

   เลือกการแสดงผลขอความ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อเขียนขอความ และยังรองรับ HTML ดวย             ใส*หัวขอ
              เขียนขอความ หรือคัดลอก
               HTML Code มาวางที่นี่
118
การจัดการผูใช
       All เปFนรายการแสดงสถานะของผูใชทั้งหมด ไม*ว*าจะเปFนชื่อ อีเมล= สถานะ และ
จํานวนเรื่องที่เขียน
                         รายการผูใชงานบล็อก
       Add User From Community เพิ่มผูใชงานบล็อกจากสมาชิกของ Wordpress.com
                            ใส*อีเมล=

                              กําหนดบทบาท
119
      การเพิ่มผูใชใหม$

      Add Existing User เปFนการเชิญบุคคลภายนอกเขามาเปFนผูใชบล็อกผ*านทางอีเมล=
และสามารถกําหนดบทบาทได 4 ระดับ คือ ผูควบคุมเว็บ ผูเขียน ผูสนับสนุน และ ผูตรวจทาน
                           ใส*อีเมล=
                                  กําหนดบทบาท


      Create New User เปFนการสรางและเพิ่มผูใชใหม*เขาในบล็อก


                          ใส*ชื่อผูใช

                                 ใส*อีเมล=                               กําหนดบทบาท
120
     Invites เปFนการส*งคําเชิญไปยังเพื่อนหรือบุคคลที่ตองการใหเขามาเปFนสมาชิกบล็อก                           ใส*ชื่อ นามสกุล และ อีเมล=


                          ใส*ขอความเพื่อเชิญมาเปFนสมาชิก
      My Public Profile

      Basic Details เปFนการบอกรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับบล็อก เพื่อใหผูที่เขาชมบล็อก
ไดทราบว*าบล็อกนี้เปFนบล็อกเกี่ยวกับอะไร เจาของบล็อกคือใคร
                           ใส*ชื่อ นามสกุล

                     ใส*ชื่อที่ตองการใหปรากฏสู*สาธารณะ
121
Contacts เติมรายละเอียดขางล*างนี้ เพื่อใหผูชมสามารถติดต*อกับเจาของบล็อกได
               ตรงส*วนนี้ไม*จําเปFนตองกรอกใหครบ
Photos อัพโหลดภาพเพื่อเปFนภาพประจําตัวไดจํานวนมาก
                      เพิ่มรูปภาพประจาตัวLinks ใส*ลิงก=ที่เจาของบล็อกชอบที่นี่ ซึ่งจะแสดงรวมที่หนาประวัติส*วนตัว


      ใส* URL          ใส*คําอธิบายลิงก=
122
การจัดการ Personal Settings

     ตัวเลือกส$วนตัว ในส*วนนี้ใหคงไว ไม*ตองเปลี่ยนการตั้งค*าก็ได
                        เลือกรูปแบบภาษา
               กรณีเปFนผูใชหลายบล็อก เลือกบล็อกหลักที่นี่
123
      Account Details เปFนการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผูใช ไม*ว*าจะเปFนอีเมล=
URL ของเว็บไซด= และรหัสผ*านของบล็อก


                       ใส*อีเมล=สําหรับการแจงเตือน

                            ลิงก=อัตโนมัติเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น


                          แกไขรหัสผ*าน
124
ารตั้งค$า

      ตั้งค$าทั่วไป เปFนการตั้งค*าทั่วไปเกี่ยวกับบล็อก


                                 ใส*ชื่อบล็อก

                                     ใส*คําอธิบายบล็อก

                                        ใส*อีเมล=
      ค$าการเขียน เปFนการกําหนดค*าและจัดการเกี่ยวกับการเขียน
                          กําหนดความกวางของช*องการเขียน เพื่อให
                        สะดวกในการเขียนมากขึ้น ควรตั้งค*าไวที่ 20 เสน
                             กําหนดหมวดหมู*เรื่องหลักและลิงก=หลัก
125
      กําลังอ$านการตั้งค$า เปFนการจัดการการแสดงผลของเรื่องล*าสุดและหนาที่คงที่ ซึ่ง
สามารถกําหนดจํานวนเรื่องที่จะแสดงผลที่หนาบล็อกไดสูงสุด 10 เรื่อง                                เลือกการแสดงผลโดย
                                เรื่องล*าสุดหรือหนาคงที่
                                   กําหนดจํานวนเรื่อง
                                   ที่จะใหแสดงที่หนาบล็อก
      ตั้งค$าสนทนา ในส*วนนี้ใหคงไว ไม*จาเปFนตองเปลี่ยน


                        กําหนดหมวดหมู*เรื่องหลักและลิงก=หลัก
126
การตั้งค$าสื่อ เปFนการกําหนดขนาดของภาพ ซึ่งไม*จาเปFนตองเปลี่ยน
ตั้งค$าส$วนตัว เปFนการตั้งค*าการแสดงผลของบล็อก
Email Post Changes เปFนการตั้งค*าการแจงเตือนทางอีเมล=
127
     WebHooks เปFนการแจงความเคลื่อนไหวของบล็อกไปยังเว็บไซด=ต*าง ๆ เช*น
Facebook Twitter เปFนตน


                     แสดงรายการเว็บไซด=
                               เลือกรายการ hook
                         ใส* URL ของเว็บไซด=ที่ตองการ hook
128
Wordpress.com Plug In / Add On

      นอกจาก Widget ต*าง ๆ ที่ Wordpress มีใหแลว ยังสามารถนา Add On อื่น ๆ มาใชกับ
บล็อกไดอีกดวย ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังต*อไปนี้

การน าภาพ Profile จาก Facebook มาใชแทนภาพ Author / ผูเขียน

       หากว*าเปFนสมาชิก Facebook อยู*แลว และไม*อยากใหเกิดการเสียเวลาในการเปลี่ยนภาพ
ของเจาของบล็อกบ*อย ๆ ก็สามารถใชภาพ Profile มาใชแทนได เปลี่ยนครั้งเดียวไดถึง 2 เว็บไซด= ถือ
ว*าคุมค*าเลยทีเดียว

       เขาไปที่ ขอมูลส$วนตัว ---- > สรางเครื่องหมายขอมูลส$วนตัว ซึ่งจะอยู*ดานขวาล*างสุด
ถาหากว*าหาไม*เจอ ใหเขาไปที่ลิงก=นี้ http:/ www.facebook.com/badges/profile.php สาหรับ
เครื่องหมายขอมูลส*วนตัว ที่สามารถนามาใชไดกับ Wordpress.com จะมีอยู*สองรายการคือ แถบปXาย
ขอมูลส*วนตัว และแถบปXายรูปภาพ ส*วนรายการอื่น ๆ ไม*สามารถแสดงผลที่ Wordpress.com ได ใน
ที่นี้จะแนะนาวิธีนาภาพ Profile จาก Facebook ไปใชแทน ภาพ Author ในบล็อก
      เลือก แถบป?ายขอมูลส$วนตัว แลวไปที่ แกไขแถบป?ายนี้ เพื่อแกไขการแสดงผล

                             คลิกเพื่อแกไข
129
      เลือกการแสดงผลไดตามตองการ แต*หากขอมูลที่ใหไวที่ Facebook เปFนภาษาไทย การ
แสดงผลจะเปFนภาษาที่อ*านไม*ออก จึงขอแนะนาใหเลี่ยงที่จะเลือกการแสดงผลของรายการที่เปFน
ภาษาไทย หรือในทางที่ดีที่สุดคือ เลือกเพียง รูปภาพประจาตัว ก็พอ ส*วนการจัดวางจะใหจัดวางใน
รูปแบบใดก็เลือกไดเลย จากนั้นก็กดบันทึก
                 เนื่องจากมีขอมูลที่เปFนภาษาไทยการ
                  แสดงผลจึงเปFนภาษาที่อ*านไม*ออก
     เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว ใหคัดลอกโคดที่ได ไปวางที่ Widget >
ขอความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หนาบล็อกโดยอัตโนมัติ

                            คัดลอกโคดที่นี่
130
      ซึ่งจะปรากฏภาพ Profile ดังภาพขางล*างนี้
                            ขอความที่ไม*ตองการ     และเพื่อไม*ใหมีขอความเกะกะดังภาพขางบน ก*อนจะนาโคดไปวางที่ Widget >
ขอความ ใหลบขอความที่เปFนสีแดงดังภาพขางล*างออกไปก*อน
                            ลบขอความที่ไม*ตองการ
      เปFนอันจบขั้นตอนการนาภาพ Profile จาก Facebook มาใชแทนภาพ Author ในบล็อก
การนําภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หนาบล็อก
131
      วิธีการนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หนาบล็อก จะคลายกับการนาภาพ
Profile มาใช เขาไปที่ http:/ www.facebook.com/badges/profile.php
      เลือก แถบป?ายรูปภาพ แลวไปที่ แกไขแถบป?ายนี้ เพื่อแกไขการแสดงผล                               คลิกเพื่อแกไข


       เลือกการแสดงผลไดตามตองการ ทั้งการจัดวางและจานวนรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือก
จานวนรูปภาพที่ตองการแสดงผลไดสูงสุด 8 ภาพ ซึ่งภาพที่จะแสดงผลจะเปFนภาพล*าสุดที่ถูกโพสต=
โดยภาพที่จากอัลบั้มภาพจาก Facebook จะแสดงผลที่บล็อกไดก็ต*อเมื่ออัลบั้มภาพนั้นถูกตั้งค*าความ
เปFนส*วนตัวไวใหสามารถชมไดทุกคน                             ตัวอย*างภาพ
             เลือกการแสดงผล
     สาหรับการแกไขการตั้งค*าอัลบั้มภาพใน Facebook ใหไปที่อัลบั้มภาพที่ตองการ
แสดงผล แลวเลือก แกไขขอมูลอัลบั้ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค*าความเปFนส*วนตัว เปFน ทุกคน
132
                        เปลี่ยนการตั้งค*าความเปFนส*วนตัว
      เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว ใหคัดลอกโคดที่ได ไปวางที่ Widget >
ขอความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หนาบล็อกโดยอัตโนมัติ
เหมือนกับภาพ Profile
                                คัดลอกโคดที่นี่
133
       และเพื่อไม*ใหมีขอความเกะกะอัลบั้มภาพที่แสดง ใหลบขอความที่เปFนสีแดงดังภาพ
ขางล*างนี้ออกไป ส*วนตรงชื่อจะไม*ลบก็ได
                              ลบขอความที่ไม*ตองการ
     ขางล*างนี้เปFนตัวอย*างภาพที่แสดงผลที่หนาบล็อก ซึ่งสามารถลิงก=ไปที่อัลบั้มเต็มใน
Facebook ได
134
การนําสมุดเยี่ยมจาก Slide.com มาใส$ในบล็อก

        เพื่อใหผูที่เขาชมบล็อกมีที่สําหรับลงชื่อเยี่ยม ในที่นี้ขอแนะนําวิธีการนําสมุดเยี่ยมจาก
Slide.com มาใช ก*อนอื่นตองไปสมัครสมาชิก http:/ slide.com ซึ่งในที่นี้จะไม*ขออธิบายวิธีการสมัคร
เนื่องจากเชื่อว*าทุกท*านสามารถสมัครไดดวยตนเอง จากนั้นลงชื่อเขาใช แลวทําตามขั้นตอน
ดังต*อไปนี้ไดเลย
                                       เลือกสรางสมุดเยี่ยม
       เลือกสรางสมุดเยี่ยม จากนั้นกรอกรายละเอียดใหครบถวนและสามารถดัดแปลงสมุด
เยี่ยมใหเปFนแบบของตนเองไดตามใจชอบ จากนั้นกดบันทึกเพื่อรับโคด
                            กรอกรายละเอียดใหครบถวน
135
        จากนั้นเลือกเว็บไซด=ที่ตองการใชสมุดเยี่ยมนี้ ซึ่งจะมีรายการเว็บไซด=ต*าง ๆ อยู*ทางดาน
ขวามือ ในที่นี้จะเลือก Wordpress.com เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส*งไปในที่ที่ไม*ตองการ ควรคัดลอกโคด
ไปวางจะดีกว*า ซึ่งในที่นี้จะไปวางที่เรื่องใหม* หรือ หนาใหม*ก็ได
                               คัดลอกโคดนี้ไปวางที่ wordpress       เมื่อนําสมุดเยี่ยมไปใส*ในบล็อกจะไดสมุดเยี่ยมดังภาพขางล*างนี้
136
การนํา Chatroll มาใชกับบล็อก

      เนื่องจากมีปˆญหากับ Meebo ซึ่งเปFน Widget หนึ่งของ Wordpress.com ที่มีคุณสมบัติ
เปFน Chat Box หรือกล*องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตัวอื่นซึ่งอาจจะไม*เหมือนกันนัก แต*ก็สามารถ
นํามาใชแทนกันได Live Chat ที่ว*าก็คือ Chatroll วิธีการนํามาใชก็ไม*ยาก เพียงเขาไปที่
http:/ chatroll.com/signup จากนั้นทําตามขั้นตอนขางล*างนี้ ซึ่งในที่นี้จะแนะนําวิธีการสมัครเขาใช
จาก Facebook
                       คลิกที่นี่เพื่อขอเขาใช Chatroll
      จะตองอนุญาตให Facebook เชื่อมต*อกับ Chatroll
                          คลิกที่นี่เพื่ออนุญาต
137
เลือก Create a new live event เพื่อสรางหองแชตใหม*
               คลิกที่นี่ใส*ชื่อหองแชต จากนั้นกด Continue เพื่อทําขั้นตอนต*อไป
                     ใส*ชื่อหองแชตที่นี่
เลือกบล็อกที่ตองการนําไปใช ในที่นี่จะเลือก Wordpress.com
138
      จากนั้นคัดลอกโคดที่ไดไปวางที่ Widget > ขอความ ในหนา Dashboard/หนาหลัก ที่
Wordpress.com
                             คัดลอกโคดที่นี่
      เมื่อนาไปวางที่ Wordpress.com แลว จะปรากฏลิงก=ไปที่หองแชตตามภาพขางล*างนี้
139
การใชสัญญาอนุญาตกับบล็อก

      ครีเอทีฟคอมมอนส( (Creative Commons: CC) คือองค=กรที่ไม*แสวงหาผลกาไรจัดตั้ง
ขึ้นขยายขอบข*ายของการใชสื่อต*างๆ ใหกวางขึ้นโดยไม*จากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญา
อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส= จะเอื้อใหมีการใชสื่อทั้งทางภาพ เสียง ขอมูล โดยการแบ*งแยกสัญญา
อนุญาตย*อยออกสาหรับการแจกจ*ายและการใชขอมูล โดยการอางอิงถึงเจาของลิขสิทธิเดิม

       สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส= ช*วยใหเจาของลิขสิทธิสามารถใหสิทธิบางส*วนหรือ
ทั้งหมดแก*สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไวได โดยการใชสัญญาอนุญาตหลายหลาก
รูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกใหเปFนสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเป‰ดทั้งหลาย โดยมี
จุดประสงค=เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปˆญหาลิขสิทธิต*อการแบ*งปˆนสารสนเทศ

       รายละเอียดของแต*ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู*กับรุ*นของสัญญา และประกอบไปดวย
ตัวเลือกจากสี่เงื่อนไข
       แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดงและนาเสนอ
ชิ้นงานดังกล*าว และสรางงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล*าว ไดเฉพาะกรณีที่ผูนั้นไดแสดงเครดิตของ
ผูเขียนหรือผูใหอนุญาตตามที่ระบุไว
       ไม$ใชเพื่อการคา (Noncommercial - nc) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดงและ
นาเสนอชิ้นงานดังกล*าว และสรางงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล*าว ไดเฉพาะกรณีที่ไม*นาไปใช
ในทางการคา
       ไม$ดัดแปลง (No Derivative Works - nd) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดง
และนาเสนอชิ้นงานดังกล*าวในรูปแบบที่ไม*ถูกดัดแปลงเท*านั้น
       อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - sa) : อนุญาตใหผูอื่นแจกจ*ายงานดัดแปลง ได
เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร*ดวยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานตนฉบับ
(ดู copyleft)

      เงื่อนไขเหล*านี้สามารถใชประกอบไดมากที่สุด 6 แบบ ไดแก*

    แสดงที่มา (cc-by)
    แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา (cc-by-nc)
    แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา-ไม*ดัดแปลง (cc-by-nc-nd)
    แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-nc-sa)
140
    แสดงที่มา-ไม*ดัดแปลง (cc-by-nd)
    แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-sa)

      จะเห็นไดว*า ทุกแบบลวนมีการแสดงที่มา (by) เสมอ

       ผูอื่นสามารถนาผลงานไปใชต*อไดโดยไม*ตองขออนุญาต เพียงแต*ตองทําตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว หากจะนาไปใชนอกเหนือจากที่กําหนด ก็จาเปFนตองติดต*อเพื่อขออนุญาตอีกที (ที่มา :
http:/ th.wikipedia.org )

       วิธีการติด CC ใหกับบล็อกก็ไม*ยาก โดยเขาไปที่
http:/ creativecommons.org/choose/?lang=th จากนั้นเลือกลักษณะการอนุญาตที่ตองการ
      ใส*รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ตองการใชสัญญาอนุญาต
141
    เลือกรูปแบบของสัญญาอนุญาตที่ตองการใหแสดงที่บล็อก
                              ตัวอย*างรูปแบบที่เลือก
    จากนั้นคัดลอกโคดไปวางที่ Widget > ขอความ ก็จะปรากฏสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส=ที่
บล็อก
    ภาพขางล*างนี้เปFนตัวอย*าง สัญญาที่ปรากฏที่บล็อก
142
การนํา QR Code มาใชกับบล็อก

       เพื่อใหสามารถเขาถึงบล็อกไดง*ายขึ้น จึงแนะใหนํา QR Code มาใชกับบล็อก โดยเขา
ไปที่ http:/ qrcode.kaywa.com/ จากนั้นกรอกรายละเอียดต*าง ๆ ใหครบถวน ก็จะได QR Code มาติด
บล็อก ซึ่งสามารถอ*านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QR Code เพิ่มเติมไดที่
http:/ beta.i3.in.th/content/view/313
                              ใส* URL ของบล็อก


                             เลือกขนาด
          คัดลอกโคดที่นี่      โดยคัดลอกโคดไปวางที่ Widget > ขอความ ก็จะได QR Code ติดบล็อกดังภาพขางล*าง
นี้
143

Recomendados

Joomla Article por
Joomla ArticleJoomla Article
Joomla ArticleTA2726344 INTR WBI PROG
565 visualizações20 slides
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น por
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นkvcthidarat
48K visualizações27 slides
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface por
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceFarlamai Mana
91.7K visualizações4 slides
(บทที่ 5) por
(บทที่ 5)(บทที่ 5)
(บทที่ 5)Farlamai Mana
395 visualizações3 slides
(บทที่ 4) por
(บทที่ 4)(บทที่ 4)
(บทที่ 4)Farlamai Mana
359 visualizações5 slides
(บทที่ 3) por
(บทที่ 3)(บทที่ 3)
(บทที่ 3)Farlamai Mana
184 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
21.3K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.2K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.9K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd21.3K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.2K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.9K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.2K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress

 • 2. 79
 • 3. 79 การสมัครเพื่อขอเขาใชงานบล็อก เขาไปที่ WWW.WORDPRESS.COM เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดังภาพ ขางล*างนี้ใหครบถวน ใส* URL ของบล็อก ใส*ชื่อผูใช ซึ่งตองไม*นอยกว*า 4 ตัวอักษร ใส*รหัสผ*าน ใส*อีเมล= เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหกด Sign Up จากนั้น wordpress จะส*งขอความ ไปยังอีเมล=ที่ไดกรอกไว
 • 4. 80 กดที่ลิงก=ในอีเมล=เพื่อยืนยันการมีตัวตน เพื่อตอบรับการเปFนสมาชิก การเขาใชงานบล็อก ไปยัง www.wordpress.com แลวเลือก log in เพื่อเขาใชงานบล็อกซึ่งไดสมัครเปFน สมาชิกเรียบรอยแลว ใส*ชื่อผูใช ใส*รหัสผ*าน เมื่อลงชื่อเขาใชงานบล็อกแลวจะปรากฏดังภาพขางล*างนี้
 • 5. 81 การเปลี่ยนภาษา เนื่องจาก Wordpress.com มีภาษาใหเลือกมากมาย จึงสามารถเปลี่ยนภาษาไดตาม ตองการ โดยเขาไปที่หนาหลัก จากนั้นเลือกเมนู Settings ---> General -- > Language เมื่อเลือกภาษา ที่ตองการไดแลว ก็กด Save Change ก็จะไดภาษาที่ตองการ เลือก Setting เลือก General เลือก ภาษาที่ตองการ เช*น th – ไทย
 • 6. 82 การจัดการหนาหลัก หนาหลัก จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด ไม*ว*าจะเปFนข*าวสาร ฉบับร*าง ผูที่เขามาชมบล็อกหรือเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรือแมกระทั่งการแสดงความคิดเห็น ล*าสุดที่เกิดขึ้นที่บล็อก เลือก หนาหลัก ในส*วนของ หนาหลัก จะแสดงดังภาพขางล*างนี้
 • 7. 83 ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจานวนเรื่องที่โพสต=หนาที่เขียน หมวดหมู*ต*าง ๆ และ ปXายกํากับ รวมถึง จํานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็นที่ไดรับการอนุมัติ จํานวนขอความที่รอดาเนินการ และจํานวนสแปม เขียนอย$างเร็ว หากตองการเขียนเรื่องอย*างรวดเร็วโดยไม*อยากเขาไปเขียนในเขียน เรื่องใหม$ เครื่องมือส*วนนี้ จะสามารถเขียนเรื่องโดยใส*หัวขอ เนื้อเรื่อง ปXายกากับ และ แนบไฟล=ภาพ วีดีโอ เพลง และสื่ออื่น ๆ ไดดวยเช*นกัน ใส*หัวขอเรื่อง ใส*เนื้อเรื่อง หากยังไม*อยากเผยแพร*ให เลือกบันทึกเปFนฉบับร*าง ใส*ปXายกํากับ ใส*รูปภาพ ใส*วิดีโอ ใส*เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll **รายละเอียดในการใชเครื่องมือต*าง ๆ จะอธิบายเพิ่มในการเขียนเรื่องใหม$**
 • 8. 84 ความคิดเห็นล$าสุด เปFนการแสดง 5 ความเห็นล*าสุด ซึ่งเจาของบล็อกสามารถเลือกที่ จะไม*อนุมัติ ตอบกลับ แกไข ความเห็นสแปม หรือ Trash ความคิดเห็นต*าง ๆ ที่ถูกโพสต=ในบล็อกได ลิงก(เขา ในส*วนนี้จะแจงเมื่อมีเชื่อมต*อลิงก=จากบล็อก หรือ เว็บไซต=อื่น Your Stuf จะแสดงลิงค=ที่เกิดขึ้นกับบล็อก ไม*ว*าจะเปFนเรื่องที่โพสต=หรือความ คิดเห็นต*าง ๆ ฉบับร$างล$าสุด หากว*ามีฉบับร*างถูกบันทึกไว ก็จะแสดงรายการฉบับร*างตรงส*วนนี้
 • 9. 85 What’s Hot เปFนส*วนแสดงความเคลื่อนไหวต*าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Wordpress.com - ข$าว WordPress.com จะเปFนการแจงข*าวล*าสุดต*างๆ - บล็อกยอดนิยมวันนี้ WordPress.com จะแสดงรายการบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุดในช*วงเวลา นั้น - ท็อปโพสต(จาก WordPress.com จะแสดงรายชื่อของผูเขียนบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุด ในช*วงระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งไม*ไดหมายความว*าบล็อกของผูเขียนนั้น ๆ จะเปFนที่นิยม
 • 10. 86 การจัดการเรื่อง เรื่อง เครื่องมือนี้จะใชสําหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวต*าง ๆ ที่ เขียน เรื่อง Posts แสดงรายการเรื่องต*าง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้น ไม*ว*าจะเปFน ฉบับร*างหรือเรื่องที่ถูก เผยแพร*แลว เขียนเรื่องใหม$ เขียนเรื่องใหม*
 • 11. 87 เพิ่มเรื่องใหม$ ใส*ชื่อเรื่อง เครื่องมือต*าง ๆ ที่ใช สําหรับการเขียนเรื่อง ใส*เนื้อเรื่อง คุณสมบัติของเครื่องมือต*าง ๆ ตัวหนา เพิ่มปXายกํากับอีก ตัวเอียง ตรวจคําผิด ขีดฆ*า ขยายเต็มจอ รายชื่อที่ไม*ไดเรียงลาดับ แสดง/ซ*อนเครื่องมือ รายชื่อที่เรียงลาดับ จัดหนา BlockQoute ขีดเสนใต จัดชิดซาย ขยายเต็มบรรทัด จัดกึ่งกลาง เลือกสีอักษร จัดชิดขวา วางเปFนตัวอักษร เพิ่ม/แกไขลิงก= วางจากโปรแกรมเวิร=ด ยกเลิกการทําลิงก= เอารูปแบบออก เพิ่ม custom character Outdent Indent ยอนกลับ ทําซ้ํา ช*วยเหลือ
 • 12. 88 อัพโหลด/เพิ่มสื่อต*าง ๆ ใส*รูปภาพ ใส*วิดีโอ ใส*เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll - การใส$รูปภาพ คลิกเลือกไฟล=ภาพในเครื่อง คอมพิวเตอร=เพื่อใส*ในเรื่อง ในส*วนนี้ไม*จําเปFนตองใส* รายละเอียด เลือกตําแหน*งและขนาดของภาพ เมื่อเรียบรอยแลว คลิกใส*เขาในเรื่อง
 • 13. 89 - การใส$วิดีโอ เนื่องจาก wordpress.com ไม*สนับสนุนให อัพโหลดโดยตรง จึงขอแนะนําให นําไฟล=วิดีโอไปฝากไวที่ www.youtube.com หรือเว็บไซต=ที่รับฝากไฟล=วีดีโอ แลวจึงนําลิงก= มาใส*ในเรื่องที่เขียน กดเมนู Share ซึ่งอยู*ใตวิดีโอ แลวคัดลอกลิงก= เพื่อนําไปวางที่เมนูวิดีโอใน Wordpress.com เมื่อไดวีดีโอที่ตองการแลว ใหคัดลอกลิงก=มาว*าที่เมนูวิดีโอ คัดลอกลิงก=จาก youtube มาวางที่นี่ หรือจะเขียนโคดก็ไดเช*นกัน คือ [youtube ที่อยู*ของวีดีโอ (URL)] จะเขียนไดตามนี้ [youtube http:/ www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs]
 • 14. 90 - การใส$เพลง จะคลายกับการใส*วีดีโอ คือตองนาไฟล=ไปฝากไวที่เว็บไซด=อื่นก*อน จากนั้นนา ลิงค=มาใส*ที่ Wordpress.com และเนื่องจากมีขอจากัดบางอย*าง จึงจาเปFนตองเขียนเปFนโคด เท*านั้น ซึ่งจะเขียนโคดไดดังนี้ [audio ที่อยู*ของเพลง (URL)] ที่อยู*ลิงก=ฝากเพลง (URL)
 • 15. 91 ป?ายกํากัด ใส*คําจํากัดความของเรื่องที่เขียน เพื่อใหผูอ*านสามารถคนเจอบล็อกจาก Google ไดง*ายขึ้น ซึ่งควรจะใชคําสั้น ๆ และใชเครื่องหมาย , (comma) เพื่อคั่นระหว*างขอความ Categories หมวดหมู*ต*าง ๆ เมื่อเขียนเรื่องเรียบรอยแลว ก็เลือกหมวดหมู*ที่ตองการ เพื่อจัดเขากลุ*ม หากไม*ไดเลือกหมวดหมู* wordpress.com จะจัดเขาหมวดหมู* Uncatagorized โดย อัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมู*จะอธิบายต*อไป
 • 16. 92 เผยแพร$ เปFนการจัดการเรื่องที่เขียนว*าจะใหอยู*ในสถานะใด ไม*ว*าจะเปFน ฉบับร*าง การ ตั้งเวลาเผยแพร* หรือ เผยแพร*ทันที - เมื่อเขียนเรื่องแลว ยังไม*อยากเผยแพร* ก็ใหบันทึกเปFนฉบับร*างไวก*อน แลวค*อยกลับมา เผยแพร*ที่หลังได - ถาหากอยากจะกําหนดเวลาในการเผยแพร* ก็ใหเลือก การเผยแพร*ทันที และกําหนดเวลาใน การที่จะเผยแพร*เรื่องที่เขียน เมื่อกําหนดเรื่องแลว ตองกดเผยแพร* ไม*เช*นนั้นเรื่องที่ถูกตั้งเวลา ไว จะไม*ถูกส*งไปที่หนาบล็อก - ส*วนในกรณีที่อยากจะเผยแพร*ทันที ก็ใหกดเผยแพร*ไดเลย โดยไม*ตองตั้งเวลา หรือ บันทึก เปFนฉบับร*าง
 • 17. 93 การจัดการ Categories สรางหมวดหมู$ใหม$ เปFนเครื่องมือที่ใชสําหรับการจัดเรื่องที่เขียนใหเปFนหมวดหมู* เช*น แบบฝvก ใบงาน การบาน เปFนตน ซึ่งในหมวดหมู*ใหญ*สามารถมีหมวดหมู*ย*อยไดอีก เช*น หมวดหมู* ใหญ* คือ กลุ*มสาระการเรียนรู จะมีหมวดหมู*ย*อย เปFนกลุ*มสาระต*าง ๆ เช*น ภาษาไทย คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปFนตน และในหมวดหมู*ย*อยก็สามารถมีหมวดหมู* ย*อยไดอีกเช*น ภาษาไทย ก็จะมีหมวดหมู*ย*อยเปFน เนื้อหาวิชา แผนการสอน แบบฝvกหัด ใบงาน การบาน เปFนตน ใส*ชื่อหมวดหมู* หมวดหมู*ใหญ* ซึ่งภายในหมู* เพลง อาจจะมีหมวดหมู*ย*อย เปFน เพลงสากล เพลงลูกทุ*ง หรือ เพลงเพื่อชีวิต
 • 18. 94 ภาพขางล*างนี้แสดงจานวนหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลบหมวดหมู*ที่ไม*ตองการได ที่นี่ โดยเรื่องที่ถูกบันทึกอยู*ในหมวดหมู*ที่ถูกลบ จะยายไปอยู*ที่หมวดหมู* Uncategorized หรือ หมวดหมู*หลัก จึงไม*ตองกังวลว*าเมื่อลบหมวดหมู*แลว เรื่องที่อยู*ในหมวดหมู*นั้น ๆ จะหายไป รายการหมวดหมู*
 • 19. 95 การจัดการ Link ลิงก( จะแสดงรายการลิงก=ต*างๆ ที่เชื่อมต*อกับบล็อก รายการลิงก=ทั้งหมด เพิ่มลิงก(ใหม$ หากตองการเพิ่มลิงก=ใหม*ใหทําตามขั้นตอนขางล*างนี้ ใส*ชื่อเว็บลิงก= ใส*ที่อยู*เว็บ/บล็อก เพิ่มลิงก= คําขยายความไม*จําเปFนตองใส*ก็ได
 • 20. 96 เพิ่มลิงก(หมวดหมู$ ใส*ชื่อลิงก=หมวดหมู* เพิ่มลิงก=หมวดหมู*
 • 21. 97 การจัดการหนา Pages แสดงรายการหนาทั้งหมดที่จะแสดงบนบล็อก รายการหนาทั้งหมด เพิ่มหนาใหม$ จะเหมือนกับการเขียนเรื่องใหม* ไม*ว*าจะเปFนการเขียนหรือการเผยแพร* ใช*ชื่อหนาใหม* การเขียนเรื่องในหนาใหม* จะ เหมือนกับการเขียนเรื่องใหม* ยอนกลับไปอ*านเพิ่มเติมที่ “การเขียนเรื่องใหม*”
 • 22. 98 การจัดการรูปแบบบล็อก จัดการ Themes Themes จะเปFนหนาตาของบล็อก ซึ่งมีใหเลือกมากมาย ขึ้นอยู*กับ ลักษณะของการใชงาน ซึ่งในแต*ละ Themes ก็จะมีขอจากัดแตกต*าง กันไป เช*น มีหัว/ไม*มีหัว มี 2 คอลัมภ=/ 3 คอลัมภ= เปFนตน การจัดการ Themes โดยปกติแลวแต*ละ Themes จะมีขอจากัดที่แตกต*างกันออกไป ซึ่ง จะอธิบายรายละเอียดไวในแต*ละ Themes อยู*แลว สาหรับการจัดการ Themes นั้น สามารถเขาไป แกไขไดไม*ว*าจะเปFนพื้นหลัง (ในกรณีที่ Themes นั้น อนุญาตใหแกไข) ส*วนหัว หรืออื่น ๆ เขาไปจัดการ Themes ส*วนนี้จะอธิบายว*า Theme นั้น ๆ ทําอะไรไดบาง ในกรณีที่อยากเปลี่ยน Themes ใหม* Wordpress.com ก็จะมี Themes ใหเลือกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกไดตามลักษณะการใชงานหรือความพอใจ ตัวอย*าง Themes ที่มีใหเลือก
 • 23. 99 ส$วนหัว ในส*วนนี้จะมีเฉพาะบาง Themes ที่มีส*วนหัวเท*านั้น จึงจะ สามามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะตองกําหนดขนาดของภาพใหพอดี กับขนาดของส*วนหัวเดิม เช*น 940 x 198 pixels เปFนตน ใส*ส*วนหัว การปรับเปลี่ยนส*วนหัวสามารถทาได เฉพาะ Themes ที่มีหัวเท*านั้น เลือกภาพที่จะใชเปFนส*วนหัว เมื่อเลือกภาพที่จะใชเปFนส*วนหัวของบล็อกไดแลว จะมี ภาพใหดูก*อน หากไม*พอใจ ก็สามารถแกไขไดอีกครั้ง ตัวอย*างส*วนหัวของบล็อกที่เปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว
 • 24. 100 การจัดการ Widget เครื่องมือ Widgets รายการ Widgets ต*าง ๆ ตามภาพขางล*างนี้ ไม*ว*าจะเปFน คนหา ปฏิทิน สถิติ ขอความ เปFนตน ซึ่ง Widgets บางตัวจะไม* แสดงผลในบาง Themes จึงควรพิจารณาเลือกตามลักษณะการ ใชงาน และเหมาะสมกับ Themes รายการ Widgets ต*าง ๆ เมื่อตองการ ใช ก็ลากไปวางไวที่ Primary Widget Area ซึ่งอยู*ทางดานขวา Primary Widget Area จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดที่ใชงานอยู*ในบล็อก ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอาออกได ในกรณีที่ตองการเอา ออกใหคลิกที่ Widget นั้น ๆ แลวเลือก “ลบ” รายการ Widget ที่กาลังใชอยู* รายการ Widgets
 • 25. 101 คนหา เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อใหผูที่เขามา ใส*หัวขอ เยี่ยมชมบล็อกใชคนหาบทความหรือขอมูล ภายในบล็อกไดสะดวกขึ้น ใส*หัวขอ เรื่องล$าสุด เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง รายการเรื่องหรือบทความที่ถูกโพสต=ล*าสุด ซึ่ง สามารถเลือกจานวนเรื่องที่จะแสดงได เริ่มตน ใส*จํานวนเรื่อง จาก 1 เรื่อง จนถึง 15 เรื่อง ใส*หัวขอ คลังเก็บ เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง จานวนเรื่องที่ถูกโพสต=แลว ซึ่งสามารถ แสดงผลเปFน Drop down ไดดวย เลือกการแสดงผล หมวดหมู$ เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อแสดง ใส*หัวขอ รายการหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกให แสดงผลเปFน Drop down จํานวนเรื่อง หรือ ลําดับขั้นได เลือกการแสดงผล
 • 26. 102 Meta เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อควบคุมการ ใส*หัวขอ เขาระบบ/ออกจากระบบ, ผูควบคุมเว็บ, feed และเวิร=ดเพรสลิงค= Akismet เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อ รายงานการกรอง spam ใส*หัวขอ Author Grid เปFน Widget ที่ ติดตั้งไวเพื่อแสดงรายชื่อผูเขียน เลือกขนาด ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเขียนที่ไม* เคยเขียนดวย Authors เปFน Widget ที่ติดตั้ง ใส*หัวขอ ไวเพื่อแสดงรายชื่อผูเขียน ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเขียนที่ ใส*จํานวนเรื่อง ไม*เคยเขียน และแสดงจานวน เรื่องของผูเขียนแต*ละคนดวย ซึ่ง กําหนดใหแสดงเรื่องของผูเขียน แต*ละคนไดสูงสุด 10 เรื่อง เลือกขนาด
 • 27. 103 Box.net file sharing เปFน รับโคดไดที่นี่ Widget ที่มีไวสําหรับแชร= ไฟล=ที่ฝากไวที่ www.Box.net โดยจะตอง คัดลอกโคดที่ไดมาวางที่นี่ สมัครเปFนสมาชิกของ Box.net ดวย และเมื่อเปFน สมาชิกแลวจะไดรับโคด HTML เพื่อนํามาวางที่ Widget กําหนดขนาดของกล*องไฟล= Custom Menu เปFน Widget ที่ติดตั้งไวเพื่อ สราง เมนู ที่ยังไม*มีอยู*ตอนนี้ ซึ่งจะสามารถใชได กับบาง Widget เท*านั้น คลิกเพื่อสรางเมนู
 • 28. 104 ใส*หัวขอ Category Cloud เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ กําหนดจํานวน แสดงรายการหมวดหมู* ซึ่งสามารถแสดงได เรื่องที่จะใหแสดง สูงสุด 30 หมวดหมู* และสามารถเลือกที่จะไม* แสดงในบางหมวดหมู*ไดดวย ใส*เรื่องที่ไม*ตองการใหแสดงโดยใช , (comma) ขั้นระหว*างเรื่อง ใส*หัวขอ Flickr เปFน Widget มีไวเพื่อแสดงภาพที่อยู*ใน ใส* URL ของอัลบั้ม www.flickr.com โดยนาเอา URL มาใส*ใน Widget นี้ ซึ่งไม*จาเปFนตองเปFนสมาชิกของเว็บ ไซด=ก็ได แต*ในกรณีที่ตองการแสดงภาพจาก กําหนดจานวนภาพที่แสดง อัลบั้มภาพของตนเอง จาเปFนตองสมัครเปFน สมาชิกก*อน จึงจะสามารถนาภาพมาแสดงที่ เลือกขนาดภาพ บล็อกได
 • 29. 105 ใส*หัวขอ Gravatar (รูปประจาตัวที่ใชไดทั่ว โลก) เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง ภาพส*วนตัวของผูใชซึ่งภายใต E-mail ใส*อีเมล= เดียวกัน ไม*ว*าจะไปแสดงความ คิดเห็นหรือใชบริการที่เว็บไซด=ใด ก็ กําหนดขนาดของภาพ จะแสดงภาพนี้ดวย
 • 30. 106 เลือกภาพที่จะใชเปFน Gravatar / Avatar ตัดภาพ เมื่อตัดภาพเรียบรอยแลวคลิกที่นี่
 • 31. 107 เลือกตั้งค*าการจัดอันดับของภาพ Gravatar / Avatar ที่ถูกเปลี่ยนเรียบรอยแลว
 • 32. 108 Image เปFน widget ที่มีไวเพื่อลิงก=ภาพจากหนาบล็อกซึ่งเปFนภาพขนาดย*อไปยังภาพขนาดเต็ม ใส*หัวขอ ใส* URL ของภาพ กําหนดความกวาง/ยาว ของภาพ ใส* URL ของภาพ ภาพดานซายจะเปFนภาพที่อยู*หนาบล็อก ส*วนภาพใหญ*ดานขวาเปFนภาพขนาดเต็มซึ่ง จะแสดงเมื่อผูชมคลิกที่ภาพเล็ก เมื่อคลิกที่ภาพเล็กจะปรากฏ เปFนภาพใหญ*
 • 33. 109 สมัครสมาชิก Meebo คลิกที่นี่ Meebo เปFนกล*องสนทนา ประเภท Live Chat ตัวหนึ่งที่ช*วยใหผูเขาชม blog สามารถพูดคุย กับเจาของบล็อกไดง*ายขึ้น ซึ่งจาเปFนตองสมัคร สมาชิกของเว็บไซด= Meebo ก*อน จากนั้น คัดลอกโคดที่ไดมาวางที่ Widget นี้ ก็จะมีกล*อง สนทนาปรากฏที่หนาบล็อก เมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว คัดลอกโคดมาวาง เขาไปที่นี่ เพื่อรับโคด ที่นี่ RSS เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงการ feed ขอความจากเว็บไซด=ที่เราตองการจะให แสดงผลที่หนาบล็อก ใส* URL ที่ตองการ Feed ที่นี่ ใส*หัวขอ เลือกจํานวนขอความที่ตองการ Feed เลือกการแสดงผล
 • 34. 110 RSS Links เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงลิงก= ไปยังเว็บไซด=ที่ตองการ Feed ใส*หัวขอ เลือกหัวขอของการแสดง Feed เลือกรูปแบบอักษร Tag Cloud เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงปXาย กํากับที่ใชมากสุดในรูปแบบของ cloud หรือ ใส*หัวขอ กลุ*มแท็ก ใส*หัวขอ Top Posts & Pages เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ เลือกจํานวน แสดงกระทูและหนาบล็อกที่มีผูเขาชมมากที่สุด รายการ ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ*านไป ซึ่ง สามารถแสดงไดสูงสุดถึง 10 รายการ
 • 35. 111 Twitter เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง ใส*หัวขอ/ชื่อเจาของ Twitter ขอความจาก Twitter โดยใส*ชื่อ Twitter ของผูที่ เราตองการใหแสดงที่หนาบล็อก ซึ่งเปFน ใส*ชื่อของ Twitter ของใครก็ได ไม*จาเปFนตองเปFนของ Twitter ตนเองเท*านั้น ซึ่งสามารถแสดงขอความได สูงสุด 5 ขอความ เลือกจานวน รายการ Vodpod Videos เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการวีดีโอโปรด ซึ่งผูที่เขาชมบล็อก จะไดเห็นและเขาชมวีดีโอที่เกี่ยวของกับบล็อกไดง*ายขึ้น สมัครสมาชิก Vodpod คลิกเพื่อรับ Vodpod โคด คัดลอกโคดมาวางที่นี่
 • 36. 112 วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod เขาไปที่ www.vodpod.com จากนั้นทําตามขั้นตอนดังภาพขางล*างนี้ ใส*ชื่อผูใช ใส*รหัสผ*านอย*างนอย 5 ตัวอักษร ใส*อีเมล= เลือกเว็บไซด=ที่ตองการให Vodpod ไปแสดงผล ในที่นี้จะเลือก Wodpress.com จากนั้น กรอกรายละเอียดต*าง ๆ ใหครบถวน ใส* URL ของบล็อกที่ตองการแสดงวีดีโอจาก Vodpod ใส*ชื่อผูใชบล็อก ใส*รหัสผ*านของบล็อก
 • 37. 113 ขั้นตอนนี้จะไม*ทําก็ได คัดลอกโคดนี้ไปวางที่ Widget Vodpod คลังเก็บ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงจานวน ใส*หัวขอ เรื่องในคลังเก็บหรือแสดงผลแบบ drop down เปFนรายการชื่อเรื่อง เลือกรูปแบบการแสดงผล
 • 38. 114 ใส*หัวขอ ความคิดเห็นล$าสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ แสดงรายการความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดง รายการความคิดเห็นไดสูงสุด 5 ความคิดเห็น เลือกจานวนความคิดเห็นที่ตองการแสดงผล กําหนดขนาดและสีพื้นของภาพ Avatar รวมถึงสีพื้นของขอความดวย จํานวนการคลิกสูงสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อ ใส*หัวขอ แสดงรายการหัวขอที่มีการคลิกมากที่สุดในช*วง ระยะเวลา 48- 72 ชั่วโมง กําหนดความยาวของการแสดงผล เลือกจานวน URL ที่ตองการ แสดงผล ปฏิทิน เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงวันที่มีการ ใส*หัวขอ โพสต=
 • 39. 115 ใส*หัวขอ ลงทะเบียนบล็อก เปFน Widget ที่มีไวใหผูเขาชมบล็อกสมัครเปFน ใส*รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณีผูสมัคร สมาชิกบล็อก เพื่อรับข*าวสาร เปFนสมาชิกของ wordpress.com ต*าง ๆ ใส*รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผูสมัครไม*ไดเปFนสมาชิกของ wordpress.com ใส*หัวขอ ลิงก( เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการลิงก= เลือกรูปแบบการจัดอันดับ โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลไดตาม ความพอใจ เลือกรูแบบการ แสดงผล
 • 40. 116 สถิติบล็อก เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงสถิติ ใส*หัวขอ จํานวนการเขาชมบล็อก ซึ่งจะประมวลผลทุก ๆ ใส*คําอธิบาย 60 วินาที ใส*หัวขอ หนา เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการ เลือกการจัดเรียง หนาที่มีอยู*โดยสามารถเลือกการจัดเรียงและ ใส*เลขหนาที่ไม*ตองการแสดงผล เลือกที่จะไม*แสดงผลในบางหนาไดดวย เช*นกัน เรื่องล$าสุด เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดงรายการ ใส*หัวขอ เรื่องที่ถูกเขียนขึ้นล*าสุด ซึ่งสามารถกําหนดการ แสดงผลไดสูงสุด 15 เรื่อง ใส*จํานวนเรื่องที่ ตองการแสดงผล
 • 41. 117 ใส*หัวขอ หมวดหมู$ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อแสดง รายการหมวดหมู*ทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงผล เปFน dropdown / เรื่อง หรือ ขั้น เลือกการแสดงผล ขอความ เปFน Widget ที่มีไวเพื่อเขียนขอความ และยังรองรับ HTML ดวย ใส*หัวขอ เขียนขอความ หรือคัดลอก HTML Code มาวางที่นี่
 • 42. 118 การจัดการผูใช All เปFนรายการแสดงสถานะของผูใชทั้งหมด ไม*ว*าจะเปFนชื่อ อีเมล= สถานะ และ จํานวนเรื่องที่เขียน รายการผูใชงานบล็อก Add User From Community เพิ่มผูใชงานบล็อกจากสมาชิกของ Wordpress.com ใส*อีเมล= กําหนดบทบาท
 • 43. 119 การเพิ่มผูใชใหม$ Add Existing User เปFนการเชิญบุคคลภายนอกเขามาเปFนผูใชบล็อกผ*านทางอีเมล= และสามารถกําหนดบทบาทได 4 ระดับ คือ ผูควบคุมเว็บ ผูเขียน ผูสนับสนุน และ ผูตรวจทาน ใส*อีเมล= กําหนดบทบาท Create New User เปFนการสรางและเพิ่มผูใชใหม*เขาในบล็อก ใส*ชื่อผูใช ใส*อีเมล= กําหนดบทบาท
 • 44. 120 Invites เปFนการส*งคําเชิญไปยังเพื่อนหรือบุคคลที่ตองการใหเขามาเปFนสมาชิกบล็อก ใส*ชื่อ นามสกุล และ อีเมล= ใส*ขอความเพื่อเชิญมาเปFนสมาชิก My Public Profile Basic Details เปFนการบอกรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับบล็อก เพื่อใหผูที่เขาชมบล็อก ไดทราบว*าบล็อกนี้เปFนบล็อกเกี่ยวกับอะไร เจาของบล็อกคือใคร ใส*ชื่อ นามสกุล ใส*ชื่อที่ตองการใหปรากฏสู*สาธารณะ
 • 45. 121 Contacts เติมรายละเอียดขางล*างนี้ เพื่อใหผูชมสามารถติดต*อกับเจาของบล็อกได ตรงส*วนนี้ไม*จําเปFนตองกรอกใหครบ Photos อัพโหลดภาพเพื่อเปFนภาพประจําตัวไดจํานวนมาก เพิ่มรูปภาพประจาตัว Links ใส*ลิงก=ที่เจาของบล็อกชอบที่นี่ ซึ่งจะแสดงรวมที่หนาประวัติส*วนตัว ใส* URL ใส*คําอธิบายลิงก=
 • 46. 122 การจัดการ Personal Settings ตัวเลือกส$วนตัว ในส*วนนี้ใหคงไว ไม*ตองเปลี่ยนการตั้งค*าก็ได เลือกรูปแบบภาษา กรณีเปFนผูใชหลายบล็อก เลือกบล็อกหลักที่นี่
 • 47. 123 Account Details เปFนการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผูใช ไม*ว*าจะเปFนอีเมล= URL ของเว็บไซด= และรหัสผ*านของบล็อก ใส*อีเมล=สําหรับการแจงเตือน ลิงก=อัตโนมัติเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น แกไขรหัสผ*าน
 • 48. 124 ารตั้งค$า ตั้งค$าทั่วไป เปFนการตั้งค*าทั่วไปเกี่ยวกับบล็อก ใส*ชื่อบล็อก ใส*คําอธิบายบล็อก ใส*อีเมล= ค$าการเขียน เปFนการกําหนดค*าและจัดการเกี่ยวกับการเขียน กําหนดความกวางของช*องการเขียน เพื่อให สะดวกในการเขียนมากขึ้น ควรตั้งค*าไวที่ 20 เสน กําหนดหมวดหมู*เรื่องหลักและลิงก=หลัก
 • 49. 125 กําลังอ$านการตั้งค$า เปFนการจัดการการแสดงผลของเรื่องล*าสุดและหนาที่คงที่ ซึ่ง สามารถกําหนดจํานวนเรื่องที่จะแสดงผลที่หนาบล็อกไดสูงสุด 10 เรื่อง เลือกการแสดงผลโดย เรื่องล*าสุดหรือหนาคงที่ กําหนดจํานวนเรื่อง ที่จะใหแสดงที่หนาบล็อก ตั้งค$าสนทนา ในส*วนนี้ใหคงไว ไม*จาเปFนตองเปลี่ยน กําหนดหมวดหมู*เรื่องหลักและลิงก=หลัก
 • 50. 126 การตั้งค$าสื่อ เปFนการกําหนดขนาดของภาพ ซึ่งไม*จาเปFนตองเปลี่ยน ตั้งค$าส$วนตัว เปFนการตั้งค*าการแสดงผลของบล็อก Email Post Changes เปFนการตั้งค*าการแจงเตือนทางอีเมล=
 • 51. 127 WebHooks เปFนการแจงความเคลื่อนไหวของบล็อกไปยังเว็บไซด=ต*าง ๆ เช*น Facebook Twitter เปFนตน แสดงรายการเว็บไซด= เลือกรายการ hook ใส* URL ของเว็บไซด=ที่ตองการ hook
 • 52. 128 Wordpress.com Plug In / Add On นอกจาก Widget ต*าง ๆ ที่ Wordpress มีใหแลว ยังสามารถนา Add On อื่น ๆ มาใชกับ บล็อกไดอีกดวย ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังต*อไปนี้ การน าภาพ Profile จาก Facebook มาใชแทนภาพ Author / ผูเขียน หากว*าเปFนสมาชิก Facebook อยู*แลว และไม*อยากใหเกิดการเสียเวลาในการเปลี่ยนภาพ ของเจาของบล็อกบ*อย ๆ ก็สามารถใชภาพ Profile มาใชแทนได เปลี่ยนครั้งเดียวไดถึง 2 เว็บไซด= ถือ ว*าคุมค*าเลยทีเดียว เขาไปที่ ขอมูลส$วนตัว ---- > สรางเครื่องหมายขอมูลส$วนตัว ซึ่งจะอยู*ดานขวาล*างสุด ถาหากว*าหาไม*เจอ ใหเขาไปที่ลิงก=นี้ http:/ www.facebook.com/badges/profile.php สาหรับ เครื่องหมายขอมูลส*วนตัว ที่สามารถนามาใชไดกับ Wordpress.com จะมีอยู*สองรายการคือ แถบปXาย ขอมูลส*วนตัว และแถบปXายรูปภาพ ส*วนรายการอื่น ๆ ไม*สามารถแสดงผลที่ Wordpress.com ได ใน ที่นี้จะแนะนาวิธีนาภาพ Profile จาก Facebook ไปใชแทน ภาพ Author ในบล็อก เลือก แถบป?ายขอมูลส$วนตัว แลวไปที่ แกไขแถบป?ายนี้ เพื่อแกไขการแสดงผล คลิกเพื่อแกไข
 • 53. 129 เลือกการแสดงผลไดตามตองการ แต*หากขอมูลที่ใหไวที่ Facebook เปFนภาษาไทย การ แสดงผลจะเปFนภาษาที่อ*านไม*ออก จึงขอแนะนาใหเลี่ยงที่จะเลือกการแสดงผลของรายการที่เปFน ภาษาไทย หรือในทางที่ดีที่สุดคือ เลือกเพียง รูปภาพประจาตัว ก็พอ ส*วนการจัดวางจะใหจัดวางใน รูปแบบใดก็เลือกไดเลย จากนั้นก็กดบันทึก เนื่องจากมีขอมูลที่เปFนภาษาไทยการ แสดงผลจึงเปFนภาษาที่อ*านไม*ออก เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว ใหคัดลอกโคดที่ได ไปวางที่ Widget > ขอความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หนาบล็อกโดยอัตโนมัติ คัดลอกโคดที่นี่
 • 54. 130 ซึ่งจะปรากฏภาพ Profile ดังภาพขางล*างนี้ ขอความที่ไม*ตองการ และเพื่อไม*ใหมีขอความเกะกะดังภาพขางบน ก*อนจะนาโคดไปวางที่ Widget > ขอความ ใหลบขอความที่เปFนสีแดงดังภาพขางล*างออกไปก*อน ลบขอความที่ไม*ตองการ เปFนอันจบขั้นตอนการนาภาพ Profile จาก Facebook มาใชแทนภาพ Author ในบล็อก การนําภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หนาบล็อก
 • 55. 131 วิธีการนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หนาบล็อก จะคลายกับการนาภาพ Profile มาใช เขาไปที่ http:/ www.facebook.com/badges/profile.php เลือก แถบป?ายรูปภาพ แลวไปที่ แกไขแถบป?ายนี้ เพื่อแกไขการแสดงผล คลิกเพื่อแกไข เลือกการแสดงผลไดตามตองการ ทั้งการจัดวางและจานวนรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือก จานวนรูปภาพที่ตองการแสดงผลไดสูงสุด 8 ภาพ ซึ่งภาพที่จะแสดงผลจะเปFนภาพล*าสุดที่ถูกโพสต= โดยภาพที่จากอัลบั้มภาพจาก Facebook จะแสดงผลที่บล็อกไดก็ต*อเมื่ออัลบั้มภาพนั้นถูกตั้งค*าความ เปFนส*วนตัวไวใหสามารถชมไดทุกคน ตัวอย*างภาพ เลือกการแสดงผล สาหรับการแกไขการตั้งค*าอัลบั้มภาพใน Facebook ใหไปที่อัลบั้มภาพที่ตองการ แสดงผล แลวเลือก แกไขขอมูลอัลบั้ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค*าความเปFนส*วนตัว เปFน ทุกคน
 • 56. 132 เปลี่ยนการตั้งค*าความเปFนส*วนตัว เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว ใหคัดลอกโคดที่ได ไปวางที่ Widget > ขอความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หนาบล็อกโดยอัตโนมัติ เหมือนกับภาพ Profile คัดลอกโคดที่นี่
 • 57. 133 และเพื่อไม*ใหมีขอความเกะกะอัลบั้มภาพที่แสดง ใหลบขอความที่เปFนสีแดงดังภาพ ขางล*างนี้ออกไป ส*วนตรงชื่อจะไม*ลบก็ได ลบขอความที่ไม*ตองการ ขางล*างนี้เปFนตัวอย*างภาพที่แสดงผลที่หนาบล็อก ซึ่งสามารถลิงก=ไปที่อัลบั้มเต็มใน Facebook ได
 • 58. 134 การนําสมุดเยี่ยมจาก Slide.com มาใส$ในบล็อก เพื่อใหผูที่เขาชมบล็อกมีที่สําหรับลงชื่อเยี่ยม ในที่นี้ขอแนะนําวิธีการนําสมุดเยี่ยมจาก Slide.com มาใช ก*อนอื่นตองไปสมัครสมาชิก http:/ slide.com ซึ่งในที่นี้จะไม*ขออธิบายวิธีการสมัคร เนื่องจากเชื่อว*าทุกท*านสามารถสมัครไดดวยตนเอง จากนั้นลงชื่อเขาใช แลวทําตามขั้นตอน ดังต*อไปนี้ไดเลย เลือกสรางสมุดเยี่ยม เลือกสรางสมุดเยี่ยม จากนั้นกรอกรายละเอียดใหครบถวนและสามารถดัดแปลงสมุด เยี่ยมใหเปFนแบบของตนเองไดตามใจชอบ จากนั้นกดบันทึกเพื่อรับโคด กรอกรายละเอียดใหครบถวน
 • 59. 135 จากนั้นเลือกเว็บไซด=ที่ตองการใชสมุดเยี่ยมนี้ ซึ่งจะมีรายการเว็บไซด=ต*าง ๆ อยู*ทางดาน ขวามือ ในที่นี้จะเลือก Wordpress.com เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส*งไปในที่ที่ไม*ตองการ ควรคัดลอกโคด ไปวางจะดีกว*า ซึ่งในที่นี้จะไปวางที่เรื่องใหม* หรือ หนาใหม*ก็ได คัดลอกโคดนี้ไปวางที่ wordpress เมื่อนําสมุดเยี่ยมไปใส*ในบล็อกจะไดสมุดเยี่ยมดังภาพขางล*างนี้
 • 60. 136 การนํา Chatroll มาใชกับบล็อก เนื่องจากมีปˆญหากับ Meebo ซึ่งเปFน Widget หนึ่งของ Wordpress.com ที่มีคุณสมบัติ เปFน Chat Box หรือกล*องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตัวอื่นซึ่งอาจจะไม*เหมือนกันนัก แต*ก็สามารถ นํามาใชแทนกันได Live Chat ที่ว*าก็คือ Chatroll วิธีการนํามาใชก็ไม*ยาก เพียงเขาไปที่ http:/ chatroll.com/signup จากนั้นทําตามขั้นตอนขางล*างนี้ ซึ่งในที่นี้จะแนะนําวิธีการสมัครเขาใช จาก Facebook คลิกที่นี่เพื่อขอเขาใช Chatroll จะตองอนุญาตให Facebook เชื่อมต*อกับ Chatroll คลิกที่นี่เพื่ออนุญาต
 • 61. 137 เลือก Create a new live event เพื่อสรางหองแชตใหม* คลิกที่นี่ ใส*ชื่อหองแชต จากนั้นกด Continue เพื่อทําขั้นตอนต*อไป ใส*ชื่อหองแชตที่นี่ เลือกบล็อกที่ตองการนําไปใช ในที่นี่จะเลือก Wordpress.com
 • 62. 138 จากนั้นคัดลอกโคดที่ไดไปวางที่ Widget > ขอความ ในหนา Dashboard/หนาหลัก ที่ Wordpress.com คัดลอกโคดที่นี่ เมื่อนาไปวางที่ Wordpress.com แลว จะปรากฏลิงก=ไปที่หองแชตตามภาพขางล*างนี้
 • 63. 139 การใชสัญญาอนุญาตกับบล็อก ครีเอทีฟคอมมอนส( (Creative Commons: CC) คือองค=กรที่ไม*แสวงหาผลกาไรจัดตั้ง ขึ้นขยายขอบข*ายของการใชสื่อต*างๆ ใหกวางขึ้นโดยไม*จากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส= จะเอื้อใหมีการใชสื่อทั้งทางภาพ เสียง ขอมูล โดยการแบ*งแยกสัญญา อนุญาตย*อยออกสาหรับการแจกจ*ายและการใชขอมูล โดยการอางอิงถึงเจาของลิขสิทธิเดิม สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส= ช*วยใหเจาของลิขสิทธิสามารถใหสิทธิบางส*วนหรือ ทั้งหมดแก*สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไวได โดยการใชสัญญาอนุญาตหลายหลาก รูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกใหเปFนสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเป‰ดทั้งหลาย โดยมี จุดประสงค=เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปˆญหาลิขสิทธิต*อการแบ*งปˆนสารสนเทศ รายละเอียดของแต*ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู*กับรุ*นของสัญญา และประกอบไปดวย ตัวเลือกจากสี่เงื่อนไข แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดงและนาเสนอ ชิ้นงานดังกล*าว และสรางงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล*าว ไดเฉพาะกรณีที่ผูนั้นไดแสดงเครดิตของ ผูเขียนหรือผูใหอนุญาตตามที่ระบุไว ไม$ใชเพื่อการคา (Noncommercial - nc) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดงและ นาเสนอชิ้นงานดังกล*าว และสรางงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล*าว ไดเฉพาะกรณีที่ไม*นาไปใช ในทางการคา ไม$ดัดแปลง (No Derivative Works - nd) : อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจ*าย หรือแสดง และนาเสนอชิ้นงานดังกล*าวในรูปแบบที่ไม*ถูกดัดแปลงเท*านั้น อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - sa) : อนุญาตใหผูอื่นแจกจ*ายงานดัดแปลง ได เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร*ดวยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานตนฉบับ (ดู copyleft) เงื่อนไขเหล*านี้สามารถใชประกอบไดมากที่สุด 6 แบบ ไดแก* แสดงที่มา (cc-by) แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา (cc-by-nc) แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา-ไม*ดัดแปลง (cc-by-nc-nd) แสดงที่มา-ไม*ใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-nc-sa)
 • 64. 140 แสดงที่มา-ไม*ดัดแปลง (cc-by-nd) แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-sa) จะเห็นไดว*า ทุกแบบลวนมีการแสดงที่มา (by) เสมอ ผูอื่นสามารถนาผลงานไปใชต*อไดโดยไม*ตองขออนุญาต เพียงแต*ตองทําตามเงื่อนไขที่ กําหนดไว หากจะนาไปใชนอกเหนือจากที่กําหนด ก็จาเปFนตองติดต*อเพื่อขออนุญาตอีกที (ที่มา : http:/ th.wikipedia.org ) วิธีการติด CC ใหกับบล็อกก็ไม*ยาก โดยเขาไปที่ http:/ creativecommons.org/choose/?lang=th จากนั้นเลือกลักษณะการอนุญาตที่ตองการ ใส*รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ตองการใชสัญญาอนุญาต
 • 65. 141 เลือกรูปแบบของสัญญาอนุญาตที่ตองการใหแสดงที่บล็อก ตัวอย*างรูปแบบที่เลือก จากนั้นคัดลอกโคดไปวางที่ Widget > ขอความ ก็จะปรากฏสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส=ที่ บล็อก ภาพขางล*างนี้เปFนตัวอย*าง สัญญาที่ปรากฏที่บล็อก
 • 66. 142 การนํา QR Code มาใชกับบล็อก เพื่อใหสามารถเขาถึงบล็อกไดง*ายขึ้น จึงแนะใหนํา QR Code มาใชกับบล็อก โดยเขา ไปที่ http:/ qrcode.kaywa.com/ จากนั้นกรอกรายละเอียดต*าง ๆ ใหครบถวน ก็จะได QR Code มาติด บล็อก ซึ่งสามารถอ*านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QR Code เพิ่มเติมไดที่ http:/ beta.i3.in.th/content/view/313 ใส* URL ของบล็อก เลือกขนาด คัดลอกโคดที่นี่ โดยคัดลอกโคดไปวางที่ Widget > ขอความ ก็จะได QR Code ติดบล็อกดังภาพขางล*าง นี้
 • 67. 143