ส่วนหน้าปกการพัฒนาเว็บบล็อก

Farlamai Mana
Farlamai Manaธุระกิจส่วนตัว
การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word press
         เรื่อง Microsoft Surface Tablet
 Weblog Development with Word Press The Microsoft Surface Tablet           นางสาวนุรมา    วาเลาะแต
           นางสาวรอมล8ะ    หะมะ
           นางสาวอูมิกือซง  หะยีจิ
           นางสาวซาฮีเราะ   วาแต
           นางสาวสาลือนา   สาแม็ง
           นายมูฮัมหมัด    แวเล็ง


        โครงการนักศึกษานี้เปGนสHวนหนึ่งของการศึกษา
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         วิทยาลัยการอาชีพปLตตานี จังหวัดปLตตานี
A Student Project Submitted in Pratial Fulfillment of the Requirements
 For the Diploma of Vocational Education in Information Technology
   Pattani Industrial and Community Education College, Pattani
                  2555

              ใบรับรองโครงการ
            วิทยาลัยการอาชีพปLตตานี
ชื่อโครงการ      การพัฒนาเว็บบล็อก (Webblog) ดวย Word Press เรื่อง Microsoft Surface Tablet
           Webblog Deverlopment with Word Press The Microsoft Surface Tablet

ผูศึกษา        นางสาวนุรมา           วาเลาะแต             รหัส
           นางสาวรอมล8ะ           หะมะ               รหัส
           นางสาวอูมิกือซง         หะยีจิ              รหัส
           นางสาวซาฮีเราะ          วาแต               รหัส
           นางสาวสาลือนา          สาแม็ง              รหัส
           นายมูฮัมหมัด           แวเล็ง              รหัส

สาขาวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศ
           ไดรับอนุมัติใหนับเปFนสGวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปMตตานี

                               .................................................อาจารยOที่ปรึกษา
                                 ( นางสาวอาตีกะหO อาแว )

                               .................................................
                                  ( นายธีระ บินกาเซ็ม )
                              หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  .................................................      .................................................
  ( นางสาวภิญญดา อธิรัตนชัย )                   ( นายไชยสิทธิ์ กิจคา )
หัวหนาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                รองผูอํานวยการฝWายวิชาการ

                    วGาที่ ร.ต..............................................
                           ( นิพนธO ภูGพลับ )
                    ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปMตตานี
ชื่อโครงการ       :    การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word press เรื่อง Microsoft
                 Surface Tablet
ชื่อ          :    นางสาวนุรมา วาเลาะแต , นางสาวรอมล8ะ หะมะ , นางสาวอูมีกือซง หะยีจิ
                 นางสาวซาฮีเราะ วาแต , นางสาวสาลือนา สาแม็ง , นายมูฮัมหมัด แวเล็ง
แผนกวิชา        :    เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา        :    นางสาวอาตีกะหO อาแว
ปZการศึกษา     :   2555


                        บทคัดยHอ
          โครงการการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word Press เรื่อง Microsoft
Surface Tablet นี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคOเพื่อนําเอารูปแบบการเรียนรูยุคใหมGที่ใชสื่อสังคม หรือ
Social Media ซึ่งเปFนสื่อที่ไดรับความสนใจและเปFนที่นิยมในปMจจุบัน มาประยุกตOเขากับการเรียนรู โดยได
ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการจัดสรางเว็บบล็อกดวยเว็บไซตOสําเร็จรูปชื่อวGา Word Press ทั้งนี้
ไดทําการศึกษาคนควาเนื้อหาความรูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Microsoft Surface Tablet คือ คอมพิวเตอรO
พกพาหรือคอมพิวเตอรOที่สามารถใชงานขณะเคลื่อนที่ไดขนาดกลางที่มีหนาจอแบบสัมผัสในการใชงานเปFน
หลัก โดยผูจัดทําโครงการสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากWord Press ไดดวยตนเองและนํามา
ประยุ ก ตO ใ ชใหเขากั บ การเรี ย นรู ของตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น และไดนํ า เสนอบทเรี ย นผG า นเว็ บ บล็ อ ก ที่
http://farlamaiteach.wordpress.com ทั้งนี้ ทําใหสามารถติดตGอสื่อสารกันไดระหวGางครูเพื่อนและ
ผูสนใจทั่วไปไดเปFนอยGางดี
                     กิตติกรรมประกาศ
      โครงการเลGมนี้สําเร็จไดดวยความชGวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝWาย ผูจัดทําโครงการ
รูสึกซาบซึ้งเปFนอยGางยิ่งและขอกราบของพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
     นางสาวอาตีกะหO อาแว ครูที่ปรึกษาโครงการประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรุณาให
ความรู คําปรึกษา ขอเสนอแนะทางวิชาการ และสนับสนุนทุก ๆ ดานดวยดีตลอดมา
     นายธีระ บินกาเซ็ม หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน
การทําโครงการ สGงผลใหโครงการสําเร็จลุลGวงตามวัตถุประสงคOที่ไดกําหนดไว
    คณะอาจารยO ในแผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในวิ ช าที่ ส ามารถใหความรู ใน
การศึกษาและทําโครงการนี้
นางสาวยามีละหO มานะ ครูโรงเรียนชุมชนบานปาแดปาลัส ที่ใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําใน
การจัดทําโครงการนี้
    เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดใหคําแนะนําและใหกําลังใจ คุณพGอ
คุณแมG พี่นองทุกคนที่คอยใหการสนับสนุน ชGวยเปFนกําลังใจและสGงแรงใจในการทําโครงการมาโดยตลอด


                           นางสาวนุรมา      วาเลาะแต
                           นางสาวรอมล8ะ      หะมะ
                           นางสาวอูมีกือซง    หะยีจิ
                           นางสาวซาฮีเราะ     วาแต
                           นางสาวสาลือนา     สาแม็ง
                           นายมูฮัมหมัด      แวเล็ง

Recomendados

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Sornnarin Wuthifuey
4K visualizações6 slides
โครงงาน por
โครงงานโครงงาน
โครงงานpam123145
7.9K visualizações18 slides
โครงงาน por
โครงงานโครงงาน
โครงงานjuthawadee555
1.7K visualizações16 slides
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ por
โครงงาน ระบบปฏิบัติการโครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการkat55
1.3K visualizações16 slides
การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ N por
การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ Nการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ N
การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ Nfeirockjock
5.6K visualizações12 slides
รายงานโครงการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสม... por
รายงานโครงการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสม...รายงานโครงการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสม...
รายงานโครงการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสม...BlogAseanTraveler
12.3K visualizações59 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

หน้าปก2 por
หน้าปก2หน้าปก2
หน้าปก2Siraporn Wangkeeree
3.3K visualizações5 slides
ส่วนนำ por
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำนิชนิภา อรรถพร
1.3K visualizações5 slides
โครงงานระบบปฏิบัติการ por
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการThanapon Seadthaisong
5.6K visualizações22 slides
โครงการจัดทำเว็บไซต์ por
โครงการจัดทำเว็บไซต์โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์Sonasung
23.6K visualizações1 slide
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266 por
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266karakas14
1.4K visualizações39 slides
หน้าปก por
หน้าปกหน้าปก
หน้าปกDexloei Prawza
195K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

หน้าปก2 por Siraporn Wangkeeree
หน้าปก2หน้าปก2
หน้าปก2
Siraporn Wangkeeree3.3K visualizações
โครงงานระบบปฏิบัติการ por Thanapon Seadthaisong
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
Thanapon Seadthaisong5.6K visualizações
โครงการจัดทำเว็บไซต์ por Sonasung
โครงการจัดทำเว็บไซต์โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์
Sonasung23.6K visualizações
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266 por karakas14
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ266
karakas141.4K visualizações
หน้าปก por Dexloei Prawza
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
Dexloei Prawza195K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Kiattipong Sriwichai
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Kiattipong Sriwichai2K visualizações
โครงงานเรื่อง ระบบปฎิบัติการ por peepee kullabut
โครงงานเรื่อง ระบบปฎิบัติการโครงงานเรื่อง ระบบปฎิบัติการ
โครงงานเรื่อง ระบบปฎิบัติการ
peepee kullabut1.2K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Sitanan Norapong
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sitanan Norapong2K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ por molovekotic
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
molovekotic2.4K visualizações
การพัฒนาเว็บบล็อก por wadsana123
การพัฒนาเว็บบล็อกการพัฒนาเว็บบล็อก
การพัฒนาเว็บบล็อก
wadsana1232.7K visualizações
โครงงาน por praifa1122
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
praifa11222K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Wannwipha Kanjan
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Wannwipha Kanjan84.3K visualizações
โครงงานคอม por Somsak Kaeosijan
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Somsak Kaeosijan2.3K visualizações
โครงงานเรื่อง ลำโพงจากจอคอมพิวเตอร์ por Wirachat Inkhamhaeng
โครงงานเรื่อง ลำโพงจากจอคอมพิวเตอร์โครงงานเรื่อง ลำโพงจากจอคอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่อง ลำโพงจากจอคอมพิวเตอร์
Wirachat Inkhamhaeng39.7K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ por jamiezaa123
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
jamiezaa123635 visualizações
ตัวอย่างโครงงานพัฒนา por Pennapa Boopphacharoensok
ตัวอย่างโครงงานพัฒนาตัวอย่างโครงงานพัฒนา
ตัวอย่างโครงงานพัฒนา
Pennapa Boopphacharoensok3.2K visualizações

Destaque

หน้าปกโครงงาน por
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
392.6K visualizações1 slide
หน้าปก por
หน้าปกหน้าปก
หน้าปกวลัยลักษณ์ ยมพินิจ
216.9K visualizações4 slides
ปกรายงาน por
ปกรายงานปกรายงาน
ปกรายงานJane Janjira
102.9K visualizações8 slides
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์ por
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์kand-2539
3.2K visualizações1 slide
00 หน้าปกเเรก por
00 หน้าปกเเรก00 หน้าปกเเรก
00 หน้าปกเเรกpaisonmy
1.4K visualizações1 slide
0ปกโครงการ por
0ปกโครงการ0ปกโครงการ
0ปกโครงการสุนีย์ แก้วสุพรรณ
2.8K visualizações16 slides

Destaque(20)

หน้าปกโครงงาน por Kanistha Chudchum
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum392.6K visualizações
ปกรายงาน por Jane Janjira
ปกรายงานปกรายงาน
ปกรายงาน
Jane Janjira102.9K visualizações
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์ por kand-2539
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
kand-25393.2K visualizações
00 หน้าปกเเรก por paisonmy
00 หน้าปกเเรก00 หน้าปกเเรก
00 หน้าปกเเรก
paisonmy1.4K visualizações
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์ por kand-2539
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
kand-253918.8K visualizações
หน้าปก por shikapu
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
shikapu145.6K visualizações
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por Sasiyada Promsuban
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban206.6K visualizações
ปกรายงานโครงการ por chaiwat vichianchai
ปกรายงานโครงการปกรายงานโครงการ
ปกรายงานโครงการ
chaiwat vichianchai4K visualizações
โครงงาน por juthawadee555
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
juthawadee5551.6K visualizações
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง por พัน พัน
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้างโครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
พัน พัน5K visualizações
งานโครงการเรื่องหลักการสอนวิชาคณิตศาสตร์ por keeree samerpark
งานโครงการเรื่องหลักการสอนวิชาคณิตศาสตร์งานโครงการเรื่องหลักการสอนวิชาคณิตศาสตร์
งานโครงการเรื่องหลักการสอนวิชาคณิตศาสตร์
keeree samerpark9.5K visualizações
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ por พัน พัน
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
พัน พัน27.2K visualizações
รายงานวิจัย por Enooann Love
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย
Enooann Love47.2K visualizações
คำนำ por Dmath Danai
คำนำคำนำ
คำนำ
Dmath Danai38.4K visualizações
โครงการปันน้ำใจ por พัน พัน
โครงการปันน้ำใจโครงการปันน้ำใจ
โครงการปันน้ำใจ
พัน พัน28.6K visualizações
รูปเล่มรายงาน por Znackiie Rn
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงาน
Znackiie Rn720.9K visualizações

Similar a ส่วนหน้าปกการพัฒนาเว็บบล็อก

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา” por
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”Net'Net Zii
254 visualizações3 slides
หน้าปก12 por
หน้าปก12หน้าปก12
หน้าปก12อติมา อุ่นจิตร
4.2K visualizações5 slides
ส่วนนำ por
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำอติมา อุ่นจิตร
250 visualizações5 slides
00 ส่วนนำ1 por
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1Miw Inthuorn
111 visualizações5 slides
ส่วนนำ por
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำShe's Mammai
306 visualizações6 slides
รูปเล่มวิชาโครงงาน por
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
11.1K visualizações51 slides

Similar a ส่วนหน้าปกการพัฒนาเว็บบล็อก(20)

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา” por Net'Net Zii
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
Net'Net Zii254 visualizações
00 ส่วนนำ1 por Miw Inthuorn
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Miw Inthuorn111 visualizações
ส่วนนำ por She's Mammai
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
She's Mammai306 visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong11.1K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong13.9K visualizações
00 001 por Nok Kanokporn
00 00100 001
00 001
Nok Kanokporn244 visualizações
โครงร่างโครงงาน por Panupong Srimuang
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
Panupong Srimuang679 visualizações
โครงร่าง por Panupong Srimuang
โครงร่างโครงร่าง
โครงร่าง
Panupong Srimuang221 visualizações
โครงร่าง por Panupong Srimuang
โครงร่างโครงร่าง
โครงร่าง
Panupong Srimuang220 visualizações
1พ por Ployko Stawbery
1พ1พ
1พ
Ployko Stawbery262 visualizações
00 ส่วนนำ1 por Pop Cholthicha
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Pop Cholthicha162 visualizações
00 ส่วนนำ1 por Pop Cholthicha
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Pop Cholthicha188 visualizações
Resume Pises Tantimala por Pises Tantimala
Resume Pises TantimalaResume Pises Tantimala
Resume Pises Tantimala
Pises Tantimala7.7K visualizações
โครงงาน por idear445
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
idear445279 visualizações
โครงงาน por idear445
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
idear445350 visualizações

Mais de Farlamai Mana

ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress por
ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpressภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress
ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpressFarlamai Mana
1.1K visualizações67 slides
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface por
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceFarlamai Mana
91.7K visualizações4 slides
(บทที่ 5) por
(บทที่ 5)(บทที่ 5)
(บทที่ 5)Farlamai Mana
395 visualizações3 slides
(บทที่ 4) por
(บทที่ 4)(บทที่ 4)
(บทที่ 4)Farlamai Mana
359 visualizações5 slides
(บทที่ 3) por
(บทที่ 3)(บทที่ 3)
(บทที่ 3)Farlamai Mana
184 visualizações2 slides
(บทที่ 2) por
(บทที่ 2)(บทที่ 2)
(บทที่ 2)Farlamai Mana
1.1K visualizações52 slides

Mais de Farlamai Mana(7)

ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress por Farlamai Mana
ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpressภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress
ภาคผนวก ข. การใช้งานWordpress
Farlamai Mana1.1K visualizações
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface por Farlamai Mana
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
Farlamai Mana91.7K visualizações
(บทที่ 5) por Farlamai Mana
(บทที่ 5)(บทที่ 5)
(บทที่ 5)
Farlamai Mana395 visualizações
(บทที่ 4) por Farlamai Mana
(บทที่ 4)(บทที่ 4)
(บทที่ 4)
Farlamai Mana359 visualizações
(บทที่ 3) por Farlamai Mana
(บทที่ 3)(บทที่ 3)
(บทที่ 3)
Farlamai Mana184 visualizações
(บทที่ 2) por Farlamai Mana
(บทที่ 2)(บทที่ 2)
(บทที่ 2)
Farlamai Mana1.1K visualizações
(บทที่ 1) por Farlamai Mana
(บทที่ 1)(บทที่ 1)
(บทที่ 1)
Farlamai Mana255 visualizações

ส่วนหน้าปกการพัฒนาเว็บบล็อก

 • 1. การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word press เรื่อง Microsoft Surface Tablet Weblog Development with Word Press The Microsoft Surface Tablet นางสาวนุรมา วาเลาะแต นางสาวรอมล8ะ หะมะ นางสาวอูมิกือซง หะยีจิ นางสาวซาฮีเราะ วาแต นางสาวสาลือนา สาแม็ง นายมูฮัมหมัด แวเล็ง โครงการนักศึกษานี้เปGนสHวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปLตตานี จังหวัดปLตตานี A Student Project Submitted in Pratial Fulfillment of the Requirements For the Diploma of Vocational Education in Information Technology Pattani Industrial and Community Education College, Pattani 2555 ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยการอาชีพปLตตานี
 • 2. ชื่อโครงการ การพัฒนาเว็บบล็อก (Webblog) ดวย Word Press เรื่อง Microsoft Surface Tablet Webblog Deverlopment with Word Press The Microsoft Surface Tablet ผูศึกษา นางสาวนุรมา วาเลาะแต รหัส นางสาวรอมล8ะ หะมะ รหัส นางสาวอูมิกือซง หะยีจิ รหัส นางสาวซาฮีเราะ วาแต รหัส นางสาวสาลือนา สาแม็ง รหัส นายมูฮัมหมัด แวเล็ง รหัส สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับอนุมัติใหนับเปFนสGวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปMตตานี .................................................อาจารยOที่ปรึกษา ( นางสาวอาตีกะหO อาแว ) ................................................. ( นายธีระ บินกาเซ็ม ) หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ................................................. ................................................. ( นางสาวภิญญดา อธิรัตนชัย ) ( นายไชยสิทธิ์ กิจคา ) หัวหนาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝWายวิชาการ วGาที่ ร.ต.............................................. ( นิพนธO ภูGพลับ ) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปMตตานี ชื่อโครงการ : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word press เรื่อง Microsoft Surface Tablet ชื่อ : นางสาวนุรมา วาเลาะแต , นางสาวรอมล8ะ หะมะ , นางสาวอูมีกือซง หะยีจิ นางสาวซาฮีเราะ วาแต , นางสาวสาลือนา สาแม็ง , นายมูฮัมหมัด แวเล็ง แผนกวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา : นางสาวอาตีกะหO อาแว
 • 3. ปZการศึกษา : 2555 บทคัดยHอ โครงการการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Word Press เรื่อง Microsoft Surface Tablet นี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคOเพื่อนําเอารูปแบบการเรียนรูยุคใหมGที่ใชสื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเปFนสื่อที่ไดรับความสนใจและเปFนที่นิยมในปMจจุบัน มาประยุกตOเขากับการเรียนรู โดยได ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการจัดสรางเว็บบล็อกดวยเว็บไซตOสําเร็จรูปชื่อวGา Word Press ทั้งนี้ ไดทําการศึกษาคนควาเนื้อหาความรูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Microsoft Surface Tablet คือ คอมพิวเตอรO พกพาหรือคอมพิวเตอรOที่สามารถใชงานขณะเคลื่อนที่ไดขนาดกลางที่มีหนาจอแบบสัมผัสในการใชงานเปFน หลัก โดยผูจัดทําโครงการสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากWord Press ไดดวยตนเองและนํามา ประยุ ก ตO ใ ชใหเขากั บ การเรี ย นรู ของตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น และไดนํ า เสนอบทเรี ย นผG า นเว็ บ บล็ อ ก ที่ http://farlamaiteach.wordpress.com ทั้งนี้ ทําใหสามารถติดตGอสื่อสารกันไดระหวGางครูเพื่อนและ ผูสนใจทั่วไปไดเปFนอยGางดี กิตติกรรมประกาศ โครงการเลGมนี้สําเร็จไดดวยความชGวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝWาย ผูจัดทําโครงการ รูสึกซาบซึ้งเปFนอยGางยิ่งและขอกราบของพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย นางสาวอาตีกะหO อาแว ครูที่ปรึกษาโครงการประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรุณาให ความรู คําปรึกษา ขอเสนอแนะทางวิชาการ และสนับสนุนทุก ๆ ดานดวยดีตลอดมา นายธีระ บินกาเซ็ม หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน การทําโครงการ สGงผลใหโครงการสําเร็จลุลGวงตามวัตถุประสงคOที่ไดกําหนดไว คณะอาจารยO ในแผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในวิ ช าที่ ส ามารถใหความรู ใน การศึกษาและทําโครงการนี้
 • 4. นางสาวยามีละหO มานะ ครูโรงเรียนชุมชนบานปาแดปาลัส ที่ใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําใน การจัดทําโครงการนี้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดใหคําแนะนําและใหกําลังใจ คุณพGอ คุณแมG พี่นองทุกคนที่คอยใหการสนับสนุน ชGวยเปFนกําลังใจและสGงแรงใจในการทําโครงการมาโดยตลอด นางสาวนุรมา วาเลาะแต นางสาวรอมล8ะ หะมะ นางสาวอูมีกือซง หะยีจิ นางสาวซาฮีเราะ วาแต นางสาวสาลือนา สาแม็ง นายมูฮัมหมัด แวเล็ง