(บทที่ 5)

Farlamai Mana
Farlamai Manaธุระกิจส่วนตัว
บทที่ 5

             สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ

    การจัดทําโครงการคอมพิวเตอรการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง
Microsoft Surface Tablet นี้ สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการ และข#อเสนอแนะ ดังนี้

    5.1 การดําเนินงานจัดทําโครงการ
       5.1.1 วัตถุประสงค#ของโครงการ
            5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย
            Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet
            5.1.1.2 เพื่อศึกษาค#นคว#าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Microsoft Surface Tablet
            5.1.1.3 เพื่อให#ผู#เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได#
            ด#วยตนเองและนํามาประยุกตใช#ให#เข#ากับการเรียนรู#ของตนเองมากยิ่งขึ้น
            5.1.1.4 เพื่อให#สามารถติดตLอสื่อสารกันได#ระหวLางอาจารยเพื่อนและผู#สนใจ
            ทั่วไป


        5.1.2 วัสดุ อุปกรณ# เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใชในการพัฒนา
            5.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร พร#อมเชื่อมตLอระบบเครือขLายอินเทอรเน็ต
            5.2.1.2 เว็บไซตที่ให#บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com
            5.2.1.3 เว็บไซตที่ใช#ในการติดตLอสื่อสารเชLน www.facebook.com
            www.hotmail.com www.google.com
            5.2.2.4 โปรแกรมตัดตLอและตกแตLงรูปภาพเชLน Adobe Photoshop CS4
            และ PhotoScape2.0

    5.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

        การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet
    นี้ ผู#จัดทําได#เริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล#ว และได#สมัครเปWน
สมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได#นําเสนอผลงานเผยแพรLผLาน
เครื อขL ายอิ น เตอรเน็ ต ที่ส ามารถเข# า ถึ งได# ทุกที่ ทุกเวลา โดยได# นํ าไปเผยแพรL ที่เ ว็ บบล็ อกชื่ อ
http://farlamaiteach.wordpress.com         ซึ่ งสามารถเชื่ อมตL อ กั บ สื่ อสั งคมในรู ป แบบของ
Social       Media       ประเภทเว็ บ ไซต facebook           ของผู# จั ด ทํ า ที่ ชื่ อ
http://www.facebook.com/farlamai mana ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกลLาว สามารถจัดการและ
เชื่อมตLอกับเว็บไซตอื่นๆ ได#เปWนอยLางดีโดยทั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนๆในห#องเรียนได#เข#าไปมี
สLวนรLวมในการจัดการเรียนรู# โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยLาง
หลากหลาย ซึ่งทําให#เกิดการเรียนรู#และเปWนแหลLงเรียนรู#ในโลกออนไลนอยLางหลากหลายและ
รวดเร็ว

5.3 ขอเสนอแนะ

     5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป

         5.3.1.1 เว็บไซตที่ให#บริการเว็บบล็อก คือ Wordpress เปWนเว็บบล็อกสําเร็จรูป
     ที่ ใช# ทํา เว็ บไซตได# งLา ยและรวดเร็ ว แตL ถ#า เราใช# ป ระโยชนในทางที่ ไมL ถูกต# องและไมL
     เหมาะสม ก็จะสLงผลตLอการละเมิดลิขสิทธิ์และได#รับความรู#ที่ไมLถูกต#อง เพราะฉะนั้น
     ผู#จั ด ทํา ควรเผยแพรLสิ่ งที่ ดี ๆ ให# บุคคลที่เ ข# ามาเยี่ย มหรื อศึกษาได# ความรู# และสิ่งดี ๆ
     นําไปเผยแพรLตLอให#ผู#อื่นมาศึกษาความรู#ที่เปWนประโยชนตLอไป
         5.3.1.2 ควรมีการจัดทําเนื้อหาของโครงการให#หลากหลายให#ครบทุกกลุLมสาระ
     การเรียนรู#
         5.3.1.3 ควรมีการจัดทําแบบทดสอบกLอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม

     5.3.2 ป/ญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
         5.3.2.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรไมL เ พี ย งพอกั บ การทํ า โครงการ และบางครั้ ง
     อินเทอรเน็ตมีป_ญหา เข#าพร#อมกันก็จะทําให#ช#า จึงทําให#การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความ
     ลLาช#าตามไปด#วย
         5.3.2.2 เพื่อนนักศึกษาบางคนเรียนรู#การพัฒนาเว็บบล็อกคLอนข#างช#า ทําให#ต#อง
     เสียเวลาในการเรียนรู# เพราะครูผู#สอนไมLสามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได#
(บทที่ 5)

Recomendados

งาน คอม por
งาน คอมงาน คอม
งาน คอมปุ๊ปลั๊ก ลุ๊ลั๊ก
207 visualizações5 slides
444 por
444444
444Siraporn Wangkeeree
207 visualizações3 slides
งานที่ 5 por
งานที่ 5งานที่ 5
งานที่ 5Yasumin Promputtha
141 visualizações2 slides
(บทที่ 4) por
(บทที่ 4)(บทที่ 4)
(บทที่ 4)Farlamai Mana
359 visualizações5 slides
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ por
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะปรียาพร ศิริวัฒน์
270 visualizações3 slides
(บทที่ 3) por
(บทที่ 3)(บทที่ 3)
(บทที่ 3)Farlamai Mana
184 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทนำ por
บทนำบทนำ
บทนำSirisuda Sirisinha
430 visualizações5 slides
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน por
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานTangkwa Tom
208 visualizações6 slides
บทที่ 5 por
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5teerarat55
174 visualizações3 slides
บทที่ 5 por
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5teerarat55
121 visualizações3 slides
กิติกรรมประกาศ por
กิติกรรมประกาศกิติกรรมประกาศ
กิติกรรมประกาศKot สุรศักดิ์
56.9K visualizações1 slide

Mais procurados(15)

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน por Tangkwa Tom
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
Tangkwa Tom208 visualizações
บทที่ 5 por teerarat55
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
teerarat55174 visualizações
บทที่ 5 por teerarat55
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
teerarat55121 visualizações
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น por chaiwat vichianchai
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้นบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น
chaiwat vichianchai10.3K visualizações
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ por Beeiiz Gubee
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
Beeiiz Gubee1.5K visualizações
10 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ por Augusts Programmer
10 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ10 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ
10 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ
Augusts Programmer1.7K visualizações
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน por Augusts Programmer
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
Augusts Programmer7.6K visualizações
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน por Champ Wachwittayakhang
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Champ Wachwittayakhang5.1K visualizações
3 บทคัดย่อ por Augusts Programmer
3 บทคัดย่อ3 บทคัดย่อ
3 บทคัดย่อ
Augusts Programmer157 visualizações
6 6 por Eye Buchid
6 66 6
6 6
Eye Buchid104 visualizações

Similar a (บทที่ 5)

55 por
5555
55Siraporn Wangkeeree
160 visualizações2 slides
5 por
55
5Siraporn Wangkeeree
146 visualizações2 slides
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะSirintip Kongchanta
155 visualizações3 slides
044444 por
044444044444
044444Nok Kanokporn
151 visualizações2 slides
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะTanyarad Chansawang
1.2K visualizações2 slides
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ por
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะKittichai Pinlert
276.8K visualizações3 slides

Similar a (บทที่ 5)(20)

05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Sirintip Kongchanta
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Sirintip Kongchanta155 visualizações
044444 por Nok Kanokporn
044444044444
044444
Nok Kanokporn151 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Tanyarad Chansawang
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Tanyarad Chansawang1.2K visualizações
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ por Kittichai Pinlert
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
Kittichai Pinlert276.8K visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Poonyapat Wongpong
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Poonyapat Wongpong237 visualizações
บทที่5 por IShadow' Leo'os
บทที่5บทที่5
บทที่5
IShadow' Leo'os181 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Chalita Vitamilkz
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Chalita Vitamilkz160 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1 por Thanggwa Taemin
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 105 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
Thanggwa Taemin376 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Apitsara Kaewkerd
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Apitsara Kaewkerd855 visualizações
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ por New Tomza
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
New Tomza789 visualizações
ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท por Tanyaporn Puttawan
ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท
Tanyaporn Puttawan337 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Champ Wachwittayakhang
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Champ Wachwittayakhang692 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Sarid Nonthing
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Sarid Nonthing214 visualizações
บทที่ 5 por Dexloei Prawza
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Dexloei Prawza168 visualizações
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ por Saranya Butte
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Saranya Butte193 visualizações

(บทที่ 5)

 • 1. บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ การจัดทําโครงการคอมพิวเตอรการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet นี้ สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการ และข#อเสนอแนะ ดังนี้ 5.1 การดําเนินงานจัดทําโครงการ 5.1.1 วัตถุประสงค#ของโครงการ 5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet 5.1.1.2 เพื่อศึกษาค#นคว#าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Microsoft Surface Tablet 5.1.1.3 เพื่อให#ผู#เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได# ด#วยตนเองและนํามาประยุกตใช#ให#เข#ากับการเรียนรู#ของตนเองมากยิ่งขึ้น 5.1.1.4 เพื่อให#สามารถติดตLอสื่อสารกันได#ระหวLางอาจารยเพื่อนและผู#สนใจ ทั่วไป 5.1.2 วัสดุ อุปกรณ# เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใชในการพัฒนา 5.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร พร#อมเชื่อมตLอระบบเครือขLายอินเทอรเน็ต 5.2.1.2 เว็บไซตที่ให#บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 5.2.1.3 เว็บไซตที่ใช#ในการติดตLอสื่อสารเชLน www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 5.2.2.4 โปรแกรมตัดตLอและตกแตLงรูปภาพเชLน Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 5.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet นี้ ผู#จัดทําได#เริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล#ว และได#สมัครเปWน
 • 2. สมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได#นําเสนอผลงานเผยแพรLผLาน เครื อขL ายอิ น เตอรเน็ ต ที่ส ามารถเข# า ถึ งได# ทุกที่ ทุกเวลา โดยได# นํ าไปเผยแพรL ที่เ ว็ บบล็ อกชื่ อ http://farlamaiteach.wordpress.com ซึ่ งสามารถเชื่ อมตL อ กั บ สื่ อสั งคมในรู ป แบบของ Social Media ประเภทเว็ บ ไซต facebook ของผู# จั ด ทํ า ที่ ชื่ อ http://www.facebook.com/farlamai mana ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกลLาว สามารถจัดการและ เชื่อมตLอกับเว็บไซตอื่นๆ ได#เปWนอยLางดีโดยทั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนๆในห#องเรียนได#เข#าไปมี สLวนรLวมในการจัดการเรียนรู# โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยLาง หลากหลาย ซึ่งทําให#เกิดการเรียนรู#และเปWนแหลLงเรียนรู#ในโลกออนไลนอยLางหลากหลายและ รวดเร็ว 5.3 ขอเสนอแนะ 5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 5.3.1.1 เว็บไซตที่ให#บริการเว็บบล็อก คือ Wordpress เปWนเว็บบล็อกสําเร็จรูป ที่ ใช# ทํา เว็ บไซตได# งLา ยและรวดเร็ ว แตL ถ#า เราใช# ป ระโยชนในทางที่ ไมL ถูกต# องและไมL เหมาะสม ก็จะสLงผลตLอการละเมิดลิขสิทธิ์และได#รับความรู#ที่ไมLถูกต#อง เพราะฉะนั้น ผู#จั ด ทํา ควรเผยแพรLสิ่ งที่ ดี ๆ ให# บุคคลที่เ ข# ามาเยี่ย มหรื อศึกษาได# ความรู# และสิ่งดี ๆ นําไปเผยแพรLตLอให#ผู#อื่นมาศึกษาความรู#ที่เปWนประโยชนตLอไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทําเนื้อหาของโครงการให#หลากหลายให#ครบทุกกลุLมสาระ การเรียนรู# 5.3.1.3 ควรมีการจัดทําแบบทดสอบกLอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม 5.3.2 ป/ญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 5.3.2.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรไมL เ พี ย งพอกั บ การทํ า โครงการ และบางครั้ ง อินเทอรเน็ตมีป_ญหา เข#าพร#อมกันก็จะทําให#ช#า จึงทําให#การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความ ลLาช#าตามไปด#วย 5.3.2.2 เพื่อนนักศึกษาบางคนเรียนรู#การพัฒนาเว็บบล็อกคLอนข#างช#า ทําให#ต#อง เสียเวลาในการเรียนรู# เพราะครูผู#สอนไมLสามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได#