(บทที่ 4)

Farlamai Mana
Farlamai Manaธุระกิจส่วนตัว
67
                         บทที่ 4

                   ผลการดําเนินงานโครงการ


    การจัดทําโครงการคอมพิว เตอรการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง
Microsoft Surface Tablet เล4มนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress
และค#นคว#าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Microsoft Surface Tablet เพื่อให#ผู#จัดทําโครงการสามารถนํามา
ประยุกตใช#ให#เข#ากับการเรียนรู#ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต4อสื่อสารกันได#ระหว4างครูเพื่อน
และผู#สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดําเนินงานโครงการ ดังนี้

    4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก

        การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet
    นี้ ผู#จัดทําได#เริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล#ว แล#วได#สมัครเปGน
    สมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ
    http://farlamaiteach.wordpress.com เสนอเผยแพร4ผลงานผ4านเครือข4ายอินเทอรเน็ต ที่
    ส า ม า ร ถ เ ข# า ถึ ง ไ ด# ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า โ ด ย ไ ด# นํ า เ ผ ย แ พ ร4 ที่ เ ว็ บ บ ล็ อ ก ชื่ อ
    http://farlamaiteach.wordpress.com ซึ่งสามารถเชื่อมต4อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social
    Media ประเภทเว็บไซต facebook ของผู#จัดทําที่ชื่อ http://www.facebook.com/farlamai
    mana ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล4าว สามารถจัดการและเชื่อมต4อกับเว็บไซตอื่นๆ ได#เปGนอย4างดีโดยทั้ง
    อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนๆในห#องเรียนได#เข#าไปมีส4วนร4วมในการจัดการเรียนรู# โดยแสดงความเห็น
    ในเนื้อหาและรูปแบบของการนําอย4างหลากหลาย ซึ่งทําให#เกิดการเรียนรู#และเปGนแหล4งเรียนรู#ใน
    โลกออนไลนอย4างหลากหลายและรวดเร็ว
                  ตัวอยางการนําเสนอหน!าเว็บบล็อก
68
         การนําเสนอหน#า Weblog โดยใช# Wordpress
การนําเสนอ โฆษณาของ Microsoft Surface Tablet ผ4าน Weblog โดยใช# Wordpress
69
การนําเสนอข#อมูลจาก Weblog ผ4านสื่อสังคมออนไลน (Facebook)
70
71

Mais conteúdo relacionado

Similar a (บทที่ 4)

44
4Siraporn Wangkeeree
138 visualizações4 slides
44
4Siraporn Wangkeeree
190 visualizações4 slides
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1M'suKanya MinHyuk
160 visualizações5 slides
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4teerarat55
170 visualizações5 slides
00 ส่วนนำ0100 ส่วนนำ01
00 ส่วนนำ01Adsurdity Master
446 visualizações5 slides

Similar a (บทที่ 4)(20)

44
4
Siraporn Wangkeeree138 visualizações
44
4
Siraporn Wangkeeree190 visualizações
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
M'suKanya MinHyuk160 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
ธีรารัตน์ ประกาศพร215 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
teerarat55170 visualizações
00 ส่วนนำ0100 ส่วนนำ01
00 ส่วนนำ01
Adsurdity Master446 visualizações
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
IShadow' Leo'os5.9K visualizações
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
IShadow' Leo'os565 visualizações
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
IShadow' Leo'os501 visualizações
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
IShadow' Leo'os649 visualizações
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Wilaiporn Seehawong110 visualizações
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Poonyapat Wongpong176 visualizações
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
ธีรารัตน์ ประกาศพร86 visualizações
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
ธีรารัตน์ ประกาศพร73 visualizações
บทที่5บทที่5
บทที่5
chaiya5329116 visualizações
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Wormzaza Worthless118 visualizações
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
นิชนิภา อรรถพร1.3K visualizações
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
นิชนิภา อรรถพร741 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
นิชนิภา อรรถพร554 visualizações
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Pongtep Treeone240 visualizações

Mais de Farlamai Mana(6)

ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
Farlamai Mana91.7K visualizações
(บทที่ 3)(บทที่ 3)
(บทที่ 3)
Farlamai Mana184 visualizações
(บทที่ 2)(บทที่ 2)
(บทที่ 2)
Farlamai Mana1.1K visualizações
(บทที่ 1)(บทที่ 1)
(บทที่ 1)
Farlamai Mana255 visualizações

(บทที่ 4)

 • 1. 67 บทที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงการ การจัดทําโครงการคอมพิว เตอรการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet เล4มนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress และค#นคว#าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Microsoft Surface Tablet เพื่อให#ผู#จัดทําโครงการสามารถนํามา ประยุกตใช#ให#เข#ากับการเรียนรู#ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต4อสื่อสารกันได#ระหว4างครูเพื่อน และผู#สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด#วย Wordpress เรื่อง Microsoft Surface Tablet นี้ ผู#จัดทําได#เริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล#ว แล#วได#สมัครเปGน สมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://farlamaiteach.wordpress.com เสนอเผยแพร4ผลงานผ4านเครือข4ายอินเทอรเน็ต ที่ ส า ม า ร ถ เ ข# า ถึ ง ไ ด# ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า โ ด ย ไ ด# นํ า เ ผ ย แ พ ร4 ที่ เ ว็ บ บ ล็ อ ก ชื่ อ http://farlamaiteach.wordpress.com ซึ่งสามารถเชื่อมต4อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต facebook ของผู#จัดทําที่ชื่อ http://www.facebook.com/farlamai mana ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล4าว สามารถจัดการและเชื่อมต4อกับเว็บไซตอื่นๆ ได#เปGนอย4างดีโดยทั้ง อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนๆในห#องเรียนได#เข#าไปมีส4วนร4วมในการจัดการเรียนรู# โดยแสดงความเห็น ในเนื้อหาและรูปแบบของการนําอย4างหลากหลาย ซึ่งทําให#เกิดการเรียนรู#และเปGนแหล4งเรียนรู#ใน โลกออนไลนอย4างหลากหลายและรวดเร็ว ตัวอยางการนําเสนอหน!าเว็บบล็อก
 • 2. 68 การนําเสนอหน#า Weblog โดยใช# Wordpress การนําเสนอ โฆษณาของ Microsoft Surface Tablet ผ4าน Weblog โดยใช# Wordpress
 • 4. 70
 • 5. 71