O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد خام گیاهخواری

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
‫به‬ ‫تقدیم‬
‫آذر‬ ‫زرین‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬
‫سراینده‬:‫بهزادی‬ ‫بابک‬
1
‫نیست‬ ‫بیش‬ ‫زهری‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫س‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫قرص‬ ‫طبیبان‬ ‫ای‬
‫نیست‬ ‫تشویش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫راضی‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫قلب‬...
2
‫نخور‬ ‫پخته‬ ‫بخور‬ ‫خام‬
‫نخور‬ ‫مرده‬ ‫بخور‬ ‫زنده‬
‫خود‬ ‫معده‬ ‫قوی‬ ‫تو‬ ‫کن‬
‫نخور‬ ‫شسته‬ ‫ه‬َ‫گ‬ ‫به‬ ‫گاه‬
‫می...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Ge a94
Ge a94
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد خام گیاهخواری (11)

Anúncio

Mais de Farid Kamali (14)

Anúncio

اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد خام گیاهخواری

 1. 1. ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫آذر‬ ‫زرین‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سراینده‬:‫بهزادی‬ ‫بابک‬
 2. 2. 1 ‫نیست‬ ‫بیش‬ ‫زهری‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫س‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫قرص‬ ‫طبیبان‬ ‫ای‬ ‫نیست‬ ‫تشویش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫راضی‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫قلب‬ ‫نویس‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ،‫را‬ ‫ات‬ ‫شیوه‬ ‫کن‬ ‫عوض‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫اندیش‬ ‫نیک‬ ‫فکر‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫پیشه‬ ،‫تجارت‬ ‫این‬‫نیست‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پخته‬ ،‫خواران‬ ‫خام‬ ‫امان‬ ‫بی‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ،‫خامان‬ ‫جمله‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫مرگ‬ ‫عادتی‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫سنگینی‬ ‫ی‬ ‫مایه‬ ‫هستی‬ ‫زیبای‬ ‫گل‬ ‫نو‬ ‫وجودت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫پلو‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫نخور‬‫دستی‬ ‫دو‬ ‫سرد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫طبع‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫باشد‬ ‫بلغم‬ ‫فزاید‬‫سود‬ ‫و‬‫سستی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫گندم‬ ‫به‬ ‫آدم‬‫شد‬ ‫رانده‬ ‫اینجا‬‫گندم‬ ‫به‬‫شد‬ ‫بنده‬ ‫می‬ ‫هرشب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫هر‬‫خورد‬ ‫ها‬ ‫شکم‬ ‫نان‬ ‫با‬‫شد‬ ‫گنده‬
 3. 3. 2 ‫نخور‬ ‫پخته‬ ‫بخور‬ ‫خام‬ ‫نخور‬ ‫مرده‬ ‫بخور‬ ‫زنده‬ ‫خود‬ ‫معده‬ ‫قوی‬ ‫تو‬ ‫کن‬ ‫نخور‬ ‫شسته‬ ‫ه‬َ‫گ‬ ‫به‬ ‫گاه‬ ‫می‬ ‫هوایی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ای‬ ‫دنبه‬‫کند‬ ‫واهی‬ ‫دنیای‬ ‫راهی‬‫می‬‫کند‬ ‫کشم‬ ‫بر‬ ‫آهی‬ ‫سینه‬ ‫نهاد‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫حالی‬ ‫به‬ ‫حالی‬ ‫دل‬ ‫چونکه‬‫کند‬ ‫جملگی‬ ‫پزشکان‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬ ‫این‬ ‫شرمندگی‬ ‫مایه‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫هست‬ ‫یکی‬ ‫صادق‬ ‫و‬ ‫حاذق‬ ‫حکیم‬ ‫کو‬ ‫بندگی‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫کند‬ ‫کاو‬ ‫ت‬ّ‫عل‬ ‫درمان‬ ‫میکند‬ ‫طبیعی‬ ّ‫طب‬ ‫ت‬ّ‫مل‬ ‫سرگرم‬ ‫میکند‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫اما‬ ‫د‬ ‫صد‬ ‫با‬‫دارو‬ ‫باند‬ ‫با‬ ‫مافیا‬ ‫با‬ ،‫غل‬ ‫می‬ ‫هی‬‫ت‬ّ‫ذل‬ ‫سوی‬ ‫را‬ ‫غافالن‬ ‫کشاند‬
 4. 4. 3 ‫ت‬ّ‫عل‬ ‫درمان‬ ‫میکند‬ ‫طبیعی‬ ّ‫طب‬ ‫ت‬ّ‫مل‬ ‫سرگرم‬ ‫کند‬ ‫اما‬ ‫مدرن‬ ّ‫طب‬ ‫هردم‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫عارضه‬ ‫و‬ ‫اشتباه‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مردمان‬ ‫ما‬‫ت‬ّ‫ذل‬ ‫سوی‬ ‫کشاند‬ ‫تجارت‬ ‫با‬ ‫آلوده‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫آلوده‬‫اسارت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ‫شرارت‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ،‫اشارت‬ ‫این‬ ‫تو‬ ‫بشنو‬ ‫خسارت‬ ‫زند‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫مالت‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫حرارت‬ ‫ز‬ ‫زاید‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫امراض‬ ‫ها‬ ‫مرارت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫از‬ ‫کاهد‬ ‫خوری‬ ‫ناپخته‬ ‫ها‬ ‫خسارت‬ ‫بینیم‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫پختنی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شرارت‬ ‫کاهیم‬ ‫میوه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫خواران‬ ‫پخته‬‫شما‬ ‫حال‬ ‫بر‬ ‫واي‬ ‫شما‬ ‫آشغال‬ ‫سطل‬ ‫هاتان‬ ‫معده‬ ‫نكرد‬ ‫تغییري‬ ‫چو‬ ‫خوردن‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫درد‬‫و‬‫داروی‬‫مضر‬‫شما‬ ‫مال‬
 5. 5. 4 ‫ما‬ ‫قرمز‬ ‫خط‬ ‫هست‬ ‫حرارت‬ ‫ما‬ ‫ترمز‬ ‫خط‬ ‫هاست‬ ‫لغزش‬ ‫و‬ ‫خامت‬ ‫قوت‬ ‫آهن‬ ‫ملح‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫ما‬ ‫هرمز‬ ‫سرخ‬ ‫خاک‬ ‫بسان‬ ‫دوم‬ ‫مصراع‬:‫ترمز‬ ‫خط‬ ‫باشه‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫هرچه‬(‫نشانه‬)‫روی‬ ‫مونده‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫بیشتره‬ ‫آسفالت‬=‫عوارض‬ ‫باشه‬ ‫بیشتر‬ ‫خگخ‬ ‫در‬ ‫لغزش‬ ‫هرچه‬(‫نشانه‬)‫بیشتری‬ ‫میزاره‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫روی‬ ‫دوم‬ ‫بیت‬:‫آهنه‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫هرمز‬ ‫جزیره‬ ‫سرخ‬ ‫خاک‬ ‫مثل‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬(‫اونجا‬ ‫مردم‬ ‫مفیده‬ ‫کمخونی‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫میگن‬) ‫می‬ ‫چون‬ ‫کنترل‬‫نفس‬ ‫هردم‬ ‫کنی‬ ‫می‬‫آ‬ ‫شوی‬‫قفس‬ ‫کنج‬ ‫از‬ ‫زاد‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫وهم‬ ‫های‬ ‫پرده‬‫رود‬ ‫هوس‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫با‬ ‫گردیم‬ ‫امتحان‬
 6. 6. 5 ‫دانه‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ،‫جوانه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ،‫میوه‬ ‫ماهرانه‬ ‫عاقالنه‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ناشیانه‬ ‫امری‬ ‫هست‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ‫می‬‫تازیانه‬ ‫مردم‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫زند‬ ‫راه‬ ‫دادی‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫پخته‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫یاخته‬ ‫ساختی‬‫سیاه‬ ‫تو‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬ ‫تش‬ ‫ز‬ ‫دوری‬ ‫تو‬ ‫کن‬ ‫گیاه‬ ‫خام‬ ‫و‬ ‫خور‬ ‫میوه‬ ‫ّتی‬‫د‬‫م‬ ‫هستی‬ ‫زیبای‬ ‫نوگل‬ ‫وجودت‬ ‫دودستی‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫آشغال‬ ‫نریز‬ ‫هستی‬ ‫مخلوق‬ ‫اشرف‬ ‫هستی‬ ‫تو‬ ‫رستی‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫خوری‬ ‫سالم‬ ‫اگر‬ ‫علف؟‬ ‫گاوی‬ ‫و‬ ‫خر‬ ‫بهر‬ ‫پزی‬ ‫حاضر‬ ‫شوی‬ ‫آیا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ّ‫قو‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫تو‬ ‫دانی‬‫لف‬ ‫کنی‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬ ‫حیوان‬ ‫آن‬ ّ‫حق‬ ‫در‬ ‫نئی‬ ‫حاضر‬ ‫ناخلف‬ ‫باشی‬ ‫تو‬ ‫اغلب‬ ‫خود‬ ‫بهر‬ ‫از‬ ‫عجب‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬
 7. 7. 6 ‫سیاهی‬ ‫و‬ ‫اسپید‬ ‫هرچیز‬ ‫مخور‬ ‫گاهی‬ ‫تربیزه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫شلغم‬ ‫مگر‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫رویان‬ ‫هرچیز‬ ‫بخور‬ ‫گیاهی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫خوراک‬ ‫دارو‬ ‫دست‬ ‫مسپار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫تن‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫میوه‬ ‫دست‬ ‫بسپار‬‫جارو‬ ‫سموم‬ ‫حجابی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫رسوب‬ ‫تو‬ ‫الیه‬ ‫الیه‬ ‫دای‬ُ‫بز‬ ‫فرارو‬ ‫مانع‬ ‫شده‬ ‫یا‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫نشسته‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫آالم‬ ‫مایه‬ ‫بدخوری‬ ‫و‬ ‫پرخوری‬ ‫ما‬ ‫آرام‬ ‫مایه‬ ‫خوری‬ ‫تک‬ ،‫خوری‬ ‫ساده‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫اضافی‬ ‫بار‬ ‫خوری‬ ‫درهم‬ ‫و‬ ‫قاطی‬ ‫ما‬ ‫اورام‬ ‫مرهم‬ ‫خوری‬ ‫تر‬ ،‫خوری‬ ‫تازه‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫سم‬ ‫ز‬ ‫تن‬ ‫کن‬‫تصفیه‬ ‫ها‬ ‫تزکیه‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫کن‬ ‫تخلیه‬ ‫ها‬ ‫تیرگی‬ ‫از‬
 8. 8. 7 ‫بیماریست‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫زدایی‬ ‫سم‬ ‫بیداریست‬ ‫زنگ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫هایت‬ ‫وی‬ َ‫ر‬ ‫کج‬ ‫تاوان‬ ‫هست‬ ‫بیزاریست‬ ‫پخته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خام‬ ‫چاره‬ ‫گیاه‬ ‫پخته‬ ،‫پخته‬ ‫لحم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫سیاه‬ ‫کنند‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ها‬ ‫پخته‬ ‫رها‬ ‫طب‬ ‫چاه‬ ‫از‬ ‫خواهی‬‫گردی‬ ‫تباه‬ ‫قوت‬ ،‫تفاله‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫دوری‬ ‫کنی‬ ‫گر‬ ‫دارو‬ ‫ز‬ ‫رنجوری‬ ‫ز‬ ‫گردی‬ ‫رها‬ ‫بیابد‬‫رامش‬‫درمان‬ ‫و‬ ‫زند‬‫نیشت‬‫چو‬‫زنبوری‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫بخیسانی‬ ‫گر‬ ‫دانه‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫می‬‫خواب‬ ‫ز‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫بیدار‬ ‫شود‬ ‫پیکرت‬ ‫بر‬ ‫دهد‬ ‫جان‬ ‫گردد‬ ‫تازه‬ ‫می‬‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دلشاد‬ ‫شوی‬
 9. 9. 8 ‫عاد‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬‫ما‬ ‫دیرین‬ ‫و‬ ‫دردآور‬ ‫ت‬ ‫ضایع‬ ‫میکند‬‫های‬ ‫زمان‬‫ما‬ ‫شیرین‬ ‫و‬ ‫خوش‬ ‫ما‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫اتالف‬ ‫میکند‬ ‫ما‬ ‫زیرین‬ ‫پیکر‬ ‫اندر‬ ‫سم‬ ‫جمع‬ ‫میکند‬ ‫غذایت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫ننوش‬ ‫عذابت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫دهد‬ ‫عادت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شاکر‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫بخور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫و‬ُ‫ج‬‫ب‬ ‫رض‬ ‫یابد‬ ‫ات‬ ‫معده‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫که‬‫ایت‬ ‫سالم‬ ‫فکر‬ ‫محصول‬ ‫نباشد‬ ‫ژن‬ ‫اصالح‬ ‫عالم‬ ‫پروردگار‬ ‫بیافریده‬ ‫کامل‬ ‫اصل‬‫هستی‬ ‫اساس‬ ‫و‬‫قائم‬‫بذات‬‫و‬‫پایا‬ ‫ظالم‬ ‫قشر‬ ‫فکر‬ ‫بر‬ ‫ارجح‬ ‫طبیعت‬ ‫هوش‬ ‫را‬ ‫هرچه‬ ‫انسان‬ ‫کرده‬ ‫دستکاری‬ ‫را‬ ‫چهره‬ ،‫را‬ ‫جانور‬ ،‫را‬ ‫ها‬ ‫میوه‬
 10. 10. 9 ‫است‬ ‫نعمت‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫ارگانیک‬ ‫نوع‬‫است‬ ‫رحمت‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫سالم‬ ‫محصول‬ ‫عرضه‬ ‫است‬ ‫زحمت‬ ‫قرین‬ ‫خورده‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫کود‬! ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫ذتأمینه‬ ‫ه‬َ‫ی‬‫گ‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫هشتای‬ ‫آمین‬ ‫از‬ ‫رند‬ُ‫پ‬ ‫گوریل‬ ‫و‬ ‫خر‬ ‫و‬ ‫فیل‬ ‫ماشینه‬ ‫و‬ ‫شرر‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫کمبود‬ ‫ات‬ ‫خاکی‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫راه‬ ‫میگذرد‬ ‫پاک‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫رامش‬ ،‫آگهی‬ ‫میطلبد‬‫ات‬ ‫ی‬ ‫پشتکار‬ ‫میطلبد‬ ،‫قرار‬ ‫یک‬ ‫میطلبد‬ ‫ات‬ ‫افالکی‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ،‫را‬ ‫تو‬ ‫رهاند‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫بشر‬ ‫د‬َ‫خور‬ ‫خردی‬ ‫بی‬ ‫با‬ ‫پرهیزی‬ ‫هر‬ ‫بدون‬ ،‫ضرر‬ ‫خوف‬ ‫بی‬ ‫همراه‬ ‫ت‬ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫های‬ ‫وسوسه‬ ‫با‬ ‫تجویزی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ْ‫غلط‬ ‫عادات‬
 11. 11. 10 ‫عنب‬ ‫و‬ ‫قضب‬ ‫تو‬ ‫بخور‬ ‫قرآن‬ ‫گفته‬ ‫عرب‬ ‫جهل‬ ‫اسیر‬ ‫خامخواری‬ ‫قب‬‫را‬ ‫انبان‬ ‫مساز‬ ‫حیوان‬ ‫ر‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫کشانده‬ ‫خوردن‬ ‫الشه‬ ‫را‬ ‫فصل‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫خور‬ ‫رسد‬ ‫فصلی‬ ‫هر‬ ‫چونکه‬ ‫را‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫بدان‬ ‫ما‬ ‫قوت‬ ‫پخته‬ ‫نورش‬ ‫و‬ ‫هور‬ ‫مریض‬ ‫نسل‬ ‫نما‬ ‫احیا‬ ،‫نپز‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫نیک‬ ‫را‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫طعم‬ ‫ژن‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫چشد‬ ‫تا‬ ‫گنده‬ ‫ها‬ ‫شکم‬ ‫نان‬ ‫با‬‫شد‬ ‫شد‬ ‫مرده‬ ‫گیاه‬ ‫قبر‬ ‫شد‬ ‫خورده‬ ‫آشغال‬ ‫که‬ ‫بس‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫افسرده‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫دل‬ ‫خام‬ ‫قوت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫تپد‬ ‫نیرویی‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫نباشد‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫مستدام‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫هستی‬ ِ‫هستی‬
 12. 12. 11 ‫ماست‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫دیم‬ ‫محصول‬ ‫نخود‬ ‫بانوان‬ ‫خوراک‬‫برناست‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ‫و‬ ‫آمین،کربوهیدرات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فیبر‬ ‫درآن‬ ‫سرماست‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫انرژی‬ ‫طبیعت‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫سبزی‬ ‫گونه‬ ‫سه‬ ‫باشد‬ ‫طبیبت‬ ،‫دوا‬ ‫جای‬ ‫دان‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫برگی‬ ‫ها‬ ‫رقم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫خور‬ ‫ای‬ ‫میوه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫طینت‬ ‫و‬ ‫طنین‬ ‫تن‬ ‫در‬ ‫نوازد‬ ‫آن‬ ‫ملح‬ ‫تا‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫نخود‬ ‫هست‬‫نان‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫زیان‬ ‫پر‬ ‫آن‬ ‫چو‬ ‫یاکه‬ ،‫گوشت‬ ‫مثل‬ ‫گران‬ ‫نیست‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫دیمی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ،‫سم‬ ‫و‬ ‫کود‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫بهر‬ ،‫سودبخش‬ ‫همه‬ ‫بهر‬ ‫نپخته‬ ‫غذای‬ ‫بدن‬ ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫نهفته‬ ‫نور‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫هضم‬ ‫میکند‬ ‫خفته‬ ‫تن‬ ‫این‬ ‫دوباره‬ ‫احیا‬ ‫شود‬ ‫شکفته‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫میشود‬ ‫گل‬ ‫مثل‬
 13. 13. 12 ‫ق‬‫بود‬ ‫خام‬ ‫انسان‬ ‫قوت‬ ‫آتش‬ ‫از‬ ‫بل‬ ‫بود‬ ‫همگام‬ ‫کهکشان‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫دام‬ ‫و‬ ‫کام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫اسیر‬ ‫کی‬ ‫بود‬ ‫آالم‬ ،‫ناخوشی‬ ‫حاال‬ ‫چو‬ ‫کی‬ ‫خورده‬ ‫هور‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫خور‬ ‫مرده‬ ‫شور‬ ‫ملح‬ ‫و‬ ‫نار‬ ‫کز‬ ‫آن‬ ‫نه‬ ‫سبزی‬ ،‫دانه‬ ‫گاهی‬ ،‫میوه‬ ‫خوراکت‬ ‫برد‬ ‫زنبور‬ ‫از‬ ‫بهره‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫خور‬‫ه‬ ‫را‬ ‫نوا‬ ‫بی‬ ‫انسان‬ ‫نموده‬ ‫درو‬ ‫دارو‬ ‫را‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ‫دکتر‬ ‫هر‬ ‫کن‬ ‫رها‬ ‫خور‬ ‫ناپخته‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫به‬ ‫درمان‬ ،‫پخته‬ ‫ز‬ ‫دردمان‬ ‫ما‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫این‬ ‫دریاب‬ ،‫غنیمت‬ ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫دم‬ ‫انسان‬ ‫قوت‬ ‫نباشد‬ ‫حیوانی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ّ‫غال‬ ‫اطعام‬‫جسم‬‫نمی‬ ‫جان‬ ‫و‬‫باشد‬‫سان‬ ‫بدین‬ ‫عر‬ ‫به‬ ‫آور‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کشتار‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫دوری‬‫فان‬ ‫که‬ ‫آیا‬‫خورده‬ ‫آتش‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫باشد‬‫یکسان؟‬
 14. 14. 13 ‫حیوانی‬ ،‫شکر‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫از‬ ‫مخور‬ ،‫خور‬ ‫کم‬ ‫ه‬ّ‫غل‬ ‫پنهانی‬ ‫ها‬ ‫عارضه‬ ‫نشود‬ ‫دچارت‬ ‫تا‬ ‫بریانی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خمیری‬ ‫و‬ ‫تخمیر‬ ‫آنچه‬ ‫کیهانی‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫نکند‬ ،‫نورش‬ ‫رفته‬ ‫کن‬ ‫پیشه‬ ‫خود‬ ‫خوردن‬ ‫اندر‬ ‫وحدت‬ ‫کن‬ ‫اندیشه‬ ‫کمی‬ ‫خود‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫کثرت‬‫رها‬ ‫کن‬ ‫خواری‬ ‫کن‬ ‫تیشه‬ ‫و‬ ‫فروغ‬ ‫بی‬ ‫قوت‬ ‫ترک‬ ‫خام‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫د‬ َ‫و‬َ‫ر‬ ‫سردی‬ ‫و‬ ‫گرمی‬ ‫عام‬ ‫بهر‬ ‫باشد‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫نو‬ ّ‫طب‬ ‫است‬ ‫خوردن‬ ‫طبیعی‬ ‫قوت‬ ‫ما‬ ّ‫طب‬ ‫دام‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫پخته‬ ‫نه‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫شخصیت‬ ‫نباشد‬ ‫اشکم‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫خاصیت‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫چربی‬ ‫بار‬ ‫ساز‬ ‫پر‬ ‫اندرون‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫ذهنیت‬ ‫کن‬ ‫تقویت‬ ،‫خور‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫خام‬
 15. 15. 14 ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫پیکر‬ ‫بر‬ ‫مزن‬ ‫تیغه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫خنجری‬ ‫دمادم‬ ‫همیشه‬ ‫کن‬ ‫خردش‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫نیرویت‬ ‫که‬ ‫تیز‬ ‫خنجر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫ریز‬ ‫کاهو‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫بنماییم‬ ‫توان‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫تا‬‫هرچیز‬ ‫خوری‬ ‫یکریز‬ ‫هی‬ ‫رنده‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫منما‬ ‫ریز‬ ‫سبزی‬ ‫منما‬ ‫ان‬ّ‫بر‬ ‫تیغه‬ ‫با‬ ‫فریز‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫منما‬ ‫نیز‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫منما‬ ‫مریض‬ ‫تو‬ ‫بسازد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ات‬ ‫صبحانه‬ ‫بهترین‬ ‫باشد‬ ‫میوه‬ ‫ات‬ ‫ظهرانه‬ ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ ،‫کاهو‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫ات‬ ‫عصرانه‬ ‫کنجدی‬ ‫خرما‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫هدیه‬ ‫درستی‬ ‫تن‬‫ات‬ ‫شکرانه‬ ‫و‬
 16. 16. 15 ‫خاکیان‬ ‫و‬ ‫ماکیان‬ ‫و‬ ‫ماهیان‬ ‫افالکیان‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫نمیسازد‬ ‫دان‬ ‫ما‬ ‫قوت‬ ‫باشد‬ ‫فردوس‬ ‫میوه‬ ‫سالیان‬ ‫طعام‬ ‫بند‬ ‫بگسالن‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫افروز‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫شعله‬ ‫برون‬ ‫نار‬ ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫را‬ ‫باطن‬ ‫نور‬ ‫خام‬ ‫به‬ ‫روشن‬ ‫شود‬ ‫اشکم‬ ‫مجمر‬ ‫قرون‬ ‫جنگ‬ ‫عامل‬ ‫آتش‬ ‫باشد‬ ‫ظ‬ ‫منما‬ ‫حیوان‬ ‫قبر‬‫شکم‬ ‫رف‬ ‫حکم‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باز‬ ‫منما‬ ‫سبزی‬ ‫گور‬ ‫کم‬ ‫یه‬ ‫بیندیش‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫بخورش‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫دگرگون‬ ‫گردد‬ ‫ما‬ ‫سیگنال‬ ‫شود‬ ‫مثبت‬ ‫طعام‬ ‫ر‬َ‫ا‬ ‫نسازیم‬ ‫ضایع‬ ‫ما‬ ‫امسال‬ ‫نکو‬ ‫آنگه‬
 17. 17. 16 ‫ها‬ ‫مطبخ‬ ،‫مطب‬ ‫به‬ ‫میکشاند‬ ‫ها‬ ‫فرسخ‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫س‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫کرده‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫هی‬‫ها‬ ‫دوزخ‬ ‫ها‬ ‫مسلخ‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ،‫جهالت‬ ‫با‬ ‫خام‬ ‫تو‬ ‫خوری‬ ‫ار‬ ‫میشود‬ ‫تو‬ ‫رهنمای‬ ‫تو‬ ‫میل‬ ‫مدام‬ ‫گر‬ ‫تو‬ ‫خوری‬ ‫میوه‬ ،‫حذر‬ ‫کنی‬ ‫مضر‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫دام‬ ‫ز‬ ‫دل‬ ‫تو‬ ‫بکنی‬ ‫یا‬ ‫کنی‬ ‫دل‬ ‫پخته‬ ‫ز‬ ‫که‬ ‫ور‬ ‫گام‬ ‫تو‬ ‫ره‬ ‫به‬ ‫بزنی‬ ‫ار‬ ،‫عام‬ ‫راه‬ ‫ز‬ ‫برهی‬ ‫ار‬ ‫کند‬ ‫بریان‬ ‫پزد‬ ‫می‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫گری‬ ‫او‬ ‫عادت‬ ‫این‬ ‫عاقبت‬‫کند‬ ‫ان‬ ‫کند‬ ‫عریان‬ ‫سموم‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫کند‬ ‫جریان‬ ‫بدن‬ ‫ّال‬‫ی‬‫س‬ ‫نور‬ "‫هوشیار‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سبز‬ ‫درختان‬ ‫بار‬" ‫کردگار‬ ‫معرفت‬ ‫است‬ ‫دکتری‬ ‫ثمرش‬ ‫هر‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫سحاب‬ ‫همچو‬ ‫روزگار‬ ‫میگذرد‬ ‫یار‬ ‫کوی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جلوه‬ ‫بهار‬ ‫در‬ ‫شکفد‬ ‫گل‬
 18. 18. 17 ‫م‬ ‫زنده‬ ‫خواری‬ ‫زنده‬ ‫با‬ ‫آوانسیان‬ ‫نام‬‫اند‬ ‫راند‬ ‫جهل‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫علمش‬ ‫نور‬ ‫شعاع‬ ‫با‬ ‫خواند‬ ‫زنده‬ ‫زبان‬ ‫شش‬ ‫تالشش‬ ‫با‬ ‫م‬ّ‫معل‬ ‫بی‬ ‫تکاند‬ ‫را‬ ‫طب‬ ‫پیکر‬ ‫تندش‬ ‫لحن‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫با‬ ‫دارویت‬ ‫بشود‬ ‫غذایت‬ ‫بگذار‬ ‫سویت‬ ‫بیاید‬ ‫سالمتی‬ ‫آنکه‬ ‫تا‬ ‫دارو‬ ‫از‬ ‫رها‬ ‫طب‬ ‫علم‬ ‫آینده‬ ‫جارویت‬ ‫سم‬ ‫ز‬ ‫کند‬ ‫غذا‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫با‬ ‫سرطان‬ ‫از‬ ‫رهید‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫نتوان‬ ‫سم‬ ‫فزاید‬ ‫پختنی‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫چاره‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫می‬ ‫اسیدی‬‫فکرت‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫غذای‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫شود‬ ‫ذکرت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رامش‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫قلیایی‬ ‫و‬ ‫مهرت‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫س‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫با‬ ‫دویدن‬ ،‫سحرخیزی‬ ‫فطرت‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫اصل‬ ‫به‬ ‫واصل‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫احیا‬ ‫کند‬
 19. 19. 18 ‫ع‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫سالها‬‫تفاله‬ ‫و‬ ‫خوردیم‬ ‫پخته‬ ‫ادت‬ ‫زباله‬ ‫تدفین‬ ‫بهر‬ ‫محلی‬ ‫شد‬ ‫ما‬ ‫معده‬ ‫چاله‬ ‫ز‬ ‫ما‬ ‫ه‬َ‫چ‬ ‫میبرد‬ ‫ی‬ّ‫م‬‫س‬ ‫داروی‬ ،‫نو‬ ‫طب‬ ‫مچاله‬ ‫پیکر‬ ‫میکند‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫دواست‬ ‫د‬َ‫ی‬‫رو‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫بر‬ ‫آنچه‬ ‫غذاست‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫ها‬ ‫زمینی‬ ‫این‬ ‫اختالط‬‫بالست‬ ‫شفاست‬ ‫هردم‬ ‫را‬ ‫میوه‬ ‫خوردی‬ ‫چو‬ ‫تک‬ ‫شویم‬ ‫گردو‬ ‫و‬ ‫گندم‬ ‫چرخ‬ ‫درگیر‬ ‫کی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫رهیم‬ ‫وا‬ ‫ها‬ ‫خوری‬ ‫قاطی‬ ‫همه‬ ‫زین‬ ‫کی‬ ‫عاقبت‬ ‫صحیح‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ریزد‬ ‫معده‬ ‫رژیم‬ ‫صدها‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫میوه‬ ‫تنهای‬ ‫خوردن‬ ‫خوراکت‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫مکن‬ ‫دگرگون‬ ‫زی‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫خوراک‬‫پاکت‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫راحت‬ ‫ساده‬ ‫بخور‬ ،‫رنده‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫مکن‬ ‫هالکت‬ ‫از‬ ‫خام‬ ‫اینگونه‬ ‫َد‬‫ن‬‫ما‬ ‫مصون‬
 20. 20. 19 ‫پوست‬ ‫بر‬ ‫بمالی‬ ‫که‬ ‫یا‬ ،‫بخوری‬ ،‫بویی‬ ‫هرچه‬ ‫دوست‬ ‫ای‬ ‫افتد‬ ‫کبد‬ ‫بر‬ ‫گذرش‬ ‫هم‬ ‫عاقبت‬ ‫شد‬ ‫چون‬ ‫ملتهب‬ ‫و‬ ‫چرب‬ ‫الشه‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫از‬ ‫کبد‬ ‫لیموست‬ ‫و‬ ‫انار‬ ،‫آلبالو‬ ‫و‬ ‫توت‬ ‫اش‬ ‫چاره‬ ‫خیزد‬ ‫بال‬ ‫پرخور‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫خوردن‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫کن‬ ‫خو‬ ‫دال‬ ‫ریزد‬ ‫کوال‬ ‫کوکا‬ ‫و‬ ‫سم‬ ‫اشکم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آمیزد‬ ‫در‬ ‫امراضی‬ ‫به‬ ‫چاقی‬ ،‫ورم‬ ‫و‬ ‫باد‬ ‫بدان‬ ‫بپرهیزد‬ ‫پختن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫او‬ ‫بهر‬ ‫از‬ ‫شفا‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫میرود‬ ‫سیاره‬ ‫آب‬ ‫شبدر‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫بهر‬ ‫و‬ ‫حمام‬ ‫بهر‬‫ظرف‬ ‫بی‬ ‫شستن‬ ‫چغندر‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫کشت‬ ‫بهر‬ ‫نخوردن‬ ‫ما‬ ‫درمان‬ ‫خوردن‬ ‫به‬ ‫نما‬ ‫دقت‬ ‫سپردن‬ ‫دل‬ ‫پخته‬ ‫بر‬ ‫مردن‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫آغاز‬
 21. 21. 20 ‫کل‬ ‫و‬ ‫جزء‬ ‫گیرد‬ ‫نور‬ ‫تا‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫کن‬ ‫وارد‬ ‫نور‬ ‫دهل‬ ‫از‬ ‫خرامان‬ ‫گردی‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫طعام‬ ‫خور‬ ‫رها‬ ‫میگردی‬ ‫رفت‬ ‫باال‬ ‫چو‬ ‫سلولی‬ ‫هوش‬ ‫می‬ ‫خود‬ ،‫بدن‬ ‫را‬ ‫نرمال‬ ‫سطح‬‫نماید‬‫کنترل‬ ‫می‬ ‫لوزالمعده‬ ‫چرخ‬‫نور‬ ‫به‬ ‫چرخد‬ ‫هور‬ ‫نور‬ ‫زیر‬ ‫پخته‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫تک‬ ‫همین‬ ،‫سبزی‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫می‬‫عبور‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫کنی‬ ‫یوگا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫غذای‬ ‫بودا‬ ‫رهرویی‬ ‫هر‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫دریا‬ ‫و‬ ‫صحرا‬ ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫برمودا‬ ‫راز‬ ‫بفهمی‬ ‫خواری‬ ‫زنده‬ ‫به‬ ‫سیان‬ِ‫ن‬‫آوا‬ ‫بساط‬ ‫برچید‬‫خواری‬ ‫مرده‬ ‫سبز‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬ ‫خواری‬ ‫باده‬ ‫نشاط‬ ‫کرد‬ ‫ول‬
 22. 22. 21 ‫آتش‬ ‫گرمی‬ ‫زور‬ ‫به‬ ‫حبوباتت‬ ‫این‬ ‫نرم‬ ‫مکن‬ ‫بخیسانش‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بریز‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫بکن‬ ‫رنگین‬ ‫سیاره‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫هستی‬ ‫آب‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫نگریانش‬ ‫آتش‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫خندان‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫جان‬ ‫بده‬ ‫حبوبات‬ ‫نرم‬ ‫منما‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫رسوبات‬ ‫تو‬ ‫اندر‬ ‫شود‬ ‫نمایان‬ ‫که‬ ‫زودپز‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ،‫فشار‬ ‫و‬ ‫زور‬ ،‫عجله‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫عقوبات‬ ‫و‬ ‫مجازات‬ ‫طعم‬ ‫بچشی‬ ‫شاید‬ ‫نیست‬ ‫خام‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫دارد‬ ‫آنچه‬ ‫نیست‬ ‫بادام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫یا‬ ‫میوه‬ ‫ما‬ ‫آالم‬ ‫عامل‬ ‫ها‬ ‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫نیست‬ ‫عام‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫خاصان‬ ‫شیوه‬ ‫تغ‬‫درون‬ ‫ای‬ ‫شعله‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫این‬ ‫چو‬ ‫میدهد‬ ‫ییر‬ ‫برون‬ ‫ای‬ ‫تفاله‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫تو‬ ‫خوراک‬ ‫از‬ ‫زند‬ ‫سر‬ ‫درهمی‬ ‫رسوم‬ ‫چه‬ ‫این‬ ،‫اضطرار‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫چه‬ ‫این‬ ‫قرون‬ ‫عادت‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫رویم‬ ‫تی‬ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫پی‬ ‫کز‬
 23. 23. 22 ‫جوان‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫میشوی‬ ‫جوانه‬ ‫با‬ ‫روان‬ ‫بشناسی‬ ‫که‬ ‫پویا‬ ‫میشوی‬ ‫کین‬ ‫و‬ ‫جهل‬ ‫درونت‬ ‫از‬ ‫میزدایی‬ ‫سو‬‫دوان‬ ‫بشتابی‬ ‫یار‬ ‫نور‬ ‫ی‬ ‫خود‬ ‫دور‬ ‫بر‬ ‫بزن‬ ‫چرخی‬ ‫نخود‬ ‫با‬ ‫گندم‬ ‫و‬ ‫ماش‬ ‫خور‬ ‫باد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫تا‬ ‫خور‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫برآید‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خشکی‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫هر‬ ‫معتدل‬ ‫کن‬ ‫تر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫آبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫چرم‬ ‫جنس‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫رها‬ ‫خود‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫ذکر‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫کن‬ ‫منقلب‬ ‫شو‬ ‫وگان‬‫را‬ ‫را‬ ‫کشکی‬ ‫آش‬ ‫هر‬ ‫نخور‬ ‫و‬ ‫پختند‬ ‫که‬ ‫هرچه‬ ‫نخور‬ ‫ما‬ ‫ِی‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫دی‬ ‫میکند‬ ‫دگرگون‬ ‫یوگا‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫ویرانه‬ ‫معبد‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫میسازد‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫آگاهانه‬ ‫اعمال‬ ‫کند‬ ‫افزون‬
 24. 24. 23 ‫شکفته‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫خفته‬ ‫درونت‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫چون‬‫نپخته‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوری‬ ،‫یوگا‬ ‫کنی‬ ‫سحر‬ ‫هر‬ ‫در‬‫ژرفت‬ ‫های‬ ‫دم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کر‬ُ‫ش‬ ‫با‬ ‫نهفته‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫نیروی‬ ‫کنی‬ ‫پویا‬ ‫است‬ ‫چربی‬ ‫شاخص‬ ‫گنده‬ ‫شکم‬ ‫است‬ ‫وبگردی‬ ‫روزگار‬ ‫حاصل‬ ‫محصول‬ ‫دستکاری‬ ‫حاصل‬ ‫است‬ ‫چپگردی‬ ‫و‬ ‫انحراف‬ ‫حاصل‬ ‫بیشتر‬ ‫خامت‬ ،‫بیش‬ ‫بینش‬ ‫هرچه‬ ‫بیشتر‬ ‫وخامت‬ ،‫کم‬ ‫بینش‬ ‫هرچه‬ ‫خو‬ ‫بر‬ ‫بنگر‬ ‫نیک‬‫بشر‬ ‫ای‬ ‫راکت‬ ‫بیشتر‬ ‫ندامت‬ ‫خردورزی‬ ‫بی‬ ‫لبن‬ ‫و‬ ‫لحم‬ ‫یا‬ ‫زرده‬ ‫با‬ ‫بدن‬ ‫این‬ ‫اسیدی‬ ‫سازی‬ ‫استخوان‬ ‫بگیرد‬ ‫پوکی‬ ‫سخن‬ ‫گو‬ ‫قلیا‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫از‬
 25. 25. 24 ‫اشتباه‬ ‫و‬ ‫یخ‬ ‫عصر‬ ،‫شرر‬ ‫کشف‬ ‫تباه‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫قوت‬ ‫بشر‬ ‫کرده‬ ‫گوشت‬ ‫دربند‬ ‫و‬ ‫آلوده‬ ‫چو‬ ‫گشته‬ ‫تباه‬ ‫اثراتش‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫کرده‬ ‫ت‬‫سالمت‬ ‫احیای‬ ‫شرط‬ ‫عادل‬ ‫عالمت‬ ‫رفع‬ ‫میکند‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫غرامت‬ ‫نپردازد‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫زند‬ ‫استقامت‬ ‫کم‬ ‫کند‬ ‫دارو‬ ،‫دوا‬ ‫اجزا‬ ‫مجموع‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫فراتر‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫می‬ ‫نگر‬ ‫جامع،کل‬ ‫درمان‬‫تن‬ ‫این‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ،‫تک‬ ‫تک‬ ‫نوین‬ ّ‫طب‬‫اعضا‬ ‫بیند‬ ‫درما‬ ‫نو‬ ّ‫طب‬‫همیشه‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نده‬ ‫تیشه‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫ما‬ ‫پیکر‬ ‫بر‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫خواری‬ ‫الشه‬ ‫از‬ ‫بازارشان‬ ‫رونق‬ ‫ریشه‬ ‫ز‬ ‫سم‬ ‫زداید‬ ‫می‬ ‫خواری‬ ‫خام‬
 26. 26. 25 ‫را‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫آلوده‬ ‫کنند‬ ‫ها‬ ‫پتروشیمی‬ ‫را‬ ‫پاک‬ ‫هوای‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫آلوده‬ ‫سم‬ ،‫اوره‬ ‫میشود‬ ‫ساکت‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫آید‬ ‫چون‬ ‫رشوه‬ ‫تاک‬ ‫درخت‬ ‫بنشان‬ ‫زمین‬ ‫تخریب‬ ‫جای‬‫را‬ ‫شوی‬ ْ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫تا‬ ‫فرصتی‬ ‫ِه‬‫د‬ ‫بدن‬ ‫درمان‬ ‫خود‬ ‫هست‬ ‫شوی‬ ‫فربه‬ ‫و‬ ‫ناخوش‬ ‫جویدن‬ ‫دائم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دان‬ ‫عافیت‬ ‫نشان‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫ف‬ُ‫پ‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫شوی‬ ْ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫و‬ ‫انار‬ ‫و‬ ‫سیب‬ ‫عاشق‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫عالج‬ ‫هردم‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫بدن‬ ‫درمان‬ ‫خود‬ ‫هست‬ ‫مزاج‬ ‫و‬ ‫طبع‬ ‫زنی‬ ‫هم‬ ‫قاطی‬ ‫قوت‬ ‫با‬ ‫تویی‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫وا‬ ‫نو‬ ‫طب‬‫پیچیدگی‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫انی‬ّ‫ک‬‫د‬ ‫ه‬ ‫احتیاج‬ ‫نداریم‬ ‫ما‬ ‫طبیعت‬ ‫با‬ ‫طبیبی‬ ‫به‬ ‫محتاج‬ ‫مکمل‬ ‫به‬ ‫گوشتخواران‬ ‫تاراج‬ ‫د‬َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫تن‬ ‫امالح‬ ‫پخته‬ ‫انساج‬ ‫تعادل‬ ‫هم‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫عالج‬ ‫راه‬ ‫یگانه‬ ‫خواری‬ ‫خام‬
 27. 27. 26 ‫جوی‬ ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروتئین‬ ‫جوی‬ ‫سبزینه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫دیز‬ ‫در‬ ‫میوه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جوی‬‫مجوی‬ ‫ی‬ ‫جوی‬ ‫بوزینه‬ ‫یا‬ ‫گاو‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ، ‫ریه‬ ، ‫روده‬ ، ‫ما‬ ‫پوست‬ ‫تخلیه‬ ‫اوره‬ ‫و‬ ‫خلط‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫کرده‬ ‫تصفیه‬ ، ‫خون‬ ‫پاکی‬ ، ‫کبد‬ ‫کار‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫سم‬ ‫دفع‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫استخوان‬ ‫پوکی‬ ‫گمان‬ ‫بی‬ ‫پیکرت‬ ‫کند‬ ‫اسیدی‬ ‫چون‬ ‫دان‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫چاره‬ ‫ک‬ ‫در‬‫کتان‬ ،‫خرما‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫و‬ ‫کنجد‬ ،‫لم‬ ‫است‬ ‫هفتاد‬ ‫بدنت‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫آب‬ ‫درصد‬ ‫است‬ ‫مازاد‬ ‫نمک‬ ‫ما‬ ‫تشنگی‬ ‫علت‬ ‫هست‬ ‫ادویه‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ،‫دارو‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ،‫پختنی‬ ‫است‬ ‫ناشاد‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫و‬ ‫غم‬ ،‫سم‬ ‫حاصل‬
 28. 28. 27 ‫است‬ ‫هفتاد‬ ‫بدنت‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫آب‬ ‫درصد‬ ‫است‬ ‫معتاد‬ ‫نمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بدنی‬ ‫گردد‬ ‫تشنه‬ ‫عا‬‫است‬ ‫باد‬ ‫یا‬ ‫سدیم‬ ،‫سم‬ ‫شدن‬ ‫تشنه‬ ‫مل‬ ‫است‬ ‫فریاد‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫درد‬ ‫ثمرش‬ ‫ها‬ ‫روی‬ ‫کج‬ ‫تناول‬ ‫کردی‬ ‫مدل‬ ‫چندین‬ ‫اگر‬ ‫تداخل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شاید‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫تمایل‬ ‫این‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫الکل‬ ‫بسازد‬ ‫تعادل‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫تو‬ ‫گاهی‬ ‫شوی‬ ‫ضرور‬ ‫غیر‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫داروها‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫عبور‬ ‫کن‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خام‬ ‫طعام‬ ‫با‬ ‫ط‬ ‫عرصه‬ ‫تاجران‬‫شمار‬ ‫بی‬ ‫ب‬ ‫قبور‬ ‫سوی‬ ‫ما‬ ‫افسار‬ ‫شند‬ِ‫ک‬ ‫می‬ ‫پزشکی‬ ‫جنایات‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫پنهان‬ ‫اشکی‬ ‫بنشانده‬ ‫ها‬ ‫سینه‬ ‫از‬ ‫آه‬ ‫جسته‬ ‫بر‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫جاری‬ ‫اگر‬ ‫اخالق‬ ‫مشکی‬ ‫دنیای‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫نور‬
 29. 29. 28 ‫کن‬ ‫آشنا‬ ‫نخوردن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دلت‬ ‫کن‬ ‫شنا‬ ‫آگاهی‬ ‫بحر‬ ‫درون‬ ‫بشناس‬ ‫خودت‬‫کن‬ ‫رها‬ ‫بندی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫غنا‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫وجودت‬ ‫آوا‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫عاقبت‬ ‫پزشکی‬ ‫مداوا‬ ‫آالمت‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫نماید‬ ‫عالمت‬ ‫درمان‬ ‫نه‬ ‫یابی‬ ‫شفا‬ ‫تراوا‬ ‫فکر‬ ‫میشود‬ ‫خوراکت‬ ‫آشنا‬ ‫نخوردن‬ ‫با‬ ‫دل‬ ‫ربنا‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫بی‬ ،‫دل‬ ‫بیدار‬‫اعتنا‬ ‫انحنا‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫ناروا‬ ‫های‬ ‫زخم‬ ‫با‬ ‫بینوا‬ ‫های‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ‫طب‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫قوا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫تحلیل‬
 30. 30. 29 ‫آن‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫خور‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫را‬ ‫ّاره‬‫ی‬‫س‬ ‫این‬ ‫خورشید‬ ‫بیکران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیرویش‬ ‫جهان‬ ‫اندر‬ ‫حیات‬ ‫ذی‬ ‫هر‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ّال‬‫ی‬‫س‬ ‫موج‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫درمان‬ ،‫دهد‬ ‫تسکین‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫َد‬‫ن‬‫گردا‬ ‫ها‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫دهد‬ ‫شادی‬ ‫را‬ ‫خونش‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫از‬ ‫بگذر‬‫مریز‬ ‫ستیز‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫اش‬ ‫الشه‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫چون‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫پیش‬ ‫طبیعت‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫گریزی‬ ‫گر‬‫مریض‬ ‫هردم‬ ‫شوی‬ ‫سوزنده‬ ‫و‬ ‫ال‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫اکسنده‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫خنثی‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫پایا‬ ‫اکسیژن‬ ‫فروزنده‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫قفس‬ ‫از‬ ‫رست‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫درمان‬ ‫میتوان‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫میگیرد‬ ‫آرام‬‫نفس‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫روان‬ ‫هوس‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫افتیم‬ ‫ولی‬ ‫حیوانی‬ ‫قوت‬ ‫با‬ ‫جرس‬ ‫میدارد‬ ‫فریاد‬ ،‫بیا‬ ‫برپا‬ ‫شده‬ ‫موجی‬
 31. 31. 30 ‫است‬ ‫جهل‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫ز‬ ‫ناشی‬ ‫دارو‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫است‬ ‫سهل‬ ‫چه‬ ‫شدن‬ ‫درمان‬ ‫سبزی‬ ،‫میوه‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫سالم‬ ،‫سالم‬ ‫جسم‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آرامش‬ ،‫سالم‬ ‫فکر‬ ‫همراه‬ ‫میشود‬ ‫درمان‬ ‫زود‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫قند‬ ‫میشود‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیدار‬ ،‫خفته‬ ‫پانکراس‬ ‫میشود‬ ‫چسبان‬ ِ‫خون‬ ،‫میزان‬ ‫و‬ ‫نرمال‬ ‫غلظتش‬ ‫میشود‬ ‫درخشان‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫تن‬ ‫مجراهای‬ ‫جمله‬ ‫نورانی‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫ریزد‬ ‫برون‬ ‫بورانی‬ ‫و‬ ‫بریانی‬ ‫نه‬ ،‫حیوانی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ّ‫غال‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫با‬ ‫نه‬‫حیرانی‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫فزاید‬ ،‫باشد‬ ‫سم‬ ‫که‬ ‫دارو‬ ‫روحانی‬ ‫های‬ ‫انرژی‬ ‫کن‬ ‫افزون‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫اسیدی‬ ‫چون‬ ‫خون‬ ‫اچ‬ ‫پی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫استخوان‬ ‫از‬ ‫کلسیم‬‫رود‬ ‫ما‬ ‫جسم‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫سردی‬ ‫ز‬ ‫قلیایی‬ ‫گشته‬‫رهد‬
 32. 32. 31 ‫فروغ‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫قوت‬ ‫خور‬ ‫ّتی‬‫د‬‫م‬ ّ‫غال‬ ‫و‬ ‫حیوانی‬ ‫از‬ ‫بگذر‬‫دوغ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫شلوغ‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫به‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫یوغ‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ّ‫طب‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫قوی‬ ‫کن‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫ایمنی‬ ‫دستگاه‬ ‫منزوی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫گردد‬ ‫تن‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫نور‬ ،‫دویدن‬ ،‫بیداری‬ ‫زود‬ ،‫خوابی‬ ‫زود‬ ‫پیروی‬ ‫طبیعت‬ ‫نظم‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫نیک‬ ‫تقویت‬ ،‫خام‬ ‫قوت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫یت‬ّ‫م‬‫س‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ،‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫عفونت‬ ‫حذر‬ ‫نما‬ ‫استرس‬ ‫از‬ ،‫خیز‬ ‫زود‬ ‫و‬ ‫زود‬ ‫بخواب‬ ‫عافیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بیا‬ ،‫شکر‬ ،‫نمک‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫گذر‬ ‫کن‬ ‫پرهیز‬ ‫پرخوری‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫لبریز‬ ‫دل‬ ،‫نور‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫تجهیز‬ ‫تن‬ ‫میوه‬ ‫با‬ ‫کن‬ ‫تجویز‬ ‫را‬ ‫پخته‬ ‫نا‬
 33. 33. 32 ‫شیرین‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫پر‬ ‫ای‬ ‫میوه‬ ،‫باشد‬ ‫صبحانه‬ ‫بهترین‬ ‫این‬‫دیرین‬ ‫اجداد‬ ‫ت‬ ّ‫قو‬ ‫بوده‬ ‫پاک‬ ‫خوراک‬ ‫ماکیان‬ ‫تخم‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫می‬‫زیرین‬ ‫به‬ ‫روئین‬ ‫الیه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روح‬ ‫شاند‬ِ‫ک‬ ‫ای‬ ‫سفره‬ ‫هر‬ ‫زینت‬ ‫سبزی‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫هره‬ُ‫ز‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫شب‬ ‫سپهر‬ ‫چون‬ ‫ای‬ ‫حجره‬ ‫در‬ ‫کنی‬ ‫طی‬ ‫چندی‬ ‫چونکه‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫کهکشان‬ ‫تا‬ ‫کنی‬ ‫وا‬‫ای‬ ‫فره‬ ‫می‬‫پرنده‬ ‫دانه‬ ‫خورد‬ ‫می‬‫درنده‬ ‫الشه‬ ‫خورد‬ ‫انسان‬ ‫خورد‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫می‬‫چرنده‬ ‫برگ‬ ‫خورد‬ ‫بال‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫اندر‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫مبتال‬ ‫دردی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫جال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهی‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫آن‬ ‫ترک‬ ‫می‬‫مال‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫الم‬ ‫آنگه‬ ‫شود‬
 34. 34. 33 ‫کن‬ ‫رها‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫دکتر‬ ‫یک‬‫کن‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫بر‬ ‫نظر‬ ‫کن‬ ‫بها‬ ‫بی‬ ‫پخته‬ ‫ترک‬ ‫کن‬ ‫منتها‬ ‫تا‬ ‫گردشی‬ ‫حرارت‬ ،‫پختن‬ ،‫ماهیت‬ ‫دگرگون‬ ‫سازد‬ ‫طهارت‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫فکر‬ ‫با‬ ‫خور‬ ‫پخته‬ ‫نا‬ ‫تجارت‬ ‫کاین‬ ‫دارو‬ ‫درگیر‬ ‫مکن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جسارت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫سرمایه‬ ‫کند‬ ‫غارت‬ ‫روح‬ ‫آغاز‬ ‫نقطه‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫می‬‫وضوح‬ ‫با‬ ‫حقایق‬ ‫نمایاند‬ ‫می‬‫کوه‬ ‫سوی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫جسم‬ ‫کشاند‬ ‫می‬‫صبوح‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫بیدار‬ ‫شوی‬ ‫کن‬ ‫اشتها‬ ‫این‬ ،‫کنترل‬ ‫کن‬ ‫اژدها‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫رام‬ ‫می‬ ‫عقل‬‫کن‬ ‫ها‬ ‫چه‬ ‫گوید‬ ‫کن‬ ‫انتها‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫فکر‬
 35. 35. 34 ‫خوردنی‬ ‫سردی‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫گرمی‬ ‫درگیر‬ ‫کی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫پژمردنی‬ ‫ما‬ ‫کرده‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫یا‬ ‫طب‬ ‫تی‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ر‬ ‫بشکفد‬ ‫تا‬ ْ‫ه‬ِ‫ن‬ ‫گام‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬‫تنت‬ ‫و‬ ‫وح‬ ‫آزردنی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫الشه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫ای‬ ‫قطره‬ ‫میهمان‬ ‫ه؟‬ّ‫ش‬‫پ‬ ‫چیست‬ ‫ای‬ ‫بهره‬ ‫گیرد‬ ‫که‬ ‫بحری‬ ‫از‬ ‫نوشد‬ ‫فصد‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫حجامت‬ ‫نوعی‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫نشاند‬ ‫غلیان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫هی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫چاق‬ ‫اسپاگتی‬ ‫و‬ ‫ناگت‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫بسازد‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬‫نی‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫ها‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫شود‬ ‫گنده‬ ‫شکم‬ ‫طی‬ ‫کن‬ ‫طبیعت‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫و‬ ‫خوشی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫تری‬ ‫سالم‬ ‫شوی‬ ‫الغرتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫تری‬ ‫عالم‬ ‫خوری‬ ‫هرچه‬ ‫تر‬ ‫خام‬ ‫تری‬ ‫حازم‬ ‫خوری‬ ‫کم‬ ،‫بخوابی‬ ‫کم‬ ‫تری‬ ‫ظالم‬ ‫کنی‬ ‫خی‬ ّ‫سال‬ ‫چه‬ ‫هر‬
 36. 36. 35 ‫زندگیست‬ ‫این‬ ‫حرمت‬ ‫ما‬ ‫مکتب‬ ‫بالندگیست‬ ‫و‬ ‫آبادی‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫ح‬ ‫دست‬‫جهان‬ ‫خوبان‬ ‫همراه‬ ‫ق‬ ‫بندگیست‬ ‫نشان‬ ‫پاکی‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫محافظ‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫سپری‬ ‫چون‬ ‫ما‬ ‫مگنتیک‬ ‫تن‬ ‫منافذ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫آن‬ ‫کند‬ ‫طبیعی‬ ‫نا‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫لذائذ‬ ‫و‬ ‫خوراکت‬ ‫به‬ ،‫ک‬ّ‫تحر‬ ،‫بو‬ ‫به‬ ‫بنگر‬ ‫نافذ‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫موج‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫عمیق‬ ‫دم‬ ‫به‬ ،‫داشته‬ ‫محافظتی‬ ‫نقش‬ ‫زمین‬ ‫ازن‬ ‫الیه‬ ‫مثل‬ ‫انسان‬ ‫مغناطیسی‬ ‫بدن‬‫مختلف‬ ‫عوامل‬ (‫هوا‬ ‫نوع‬/‫آب‬/‫غذا‬/‫شیمیایی‬ ‫مواد‬/‫منفی‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫انرژی‬ ‫سطوح‬)...‫این‬ ‫بر‬ ‫اول‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫فیزیکی‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ،‫گذاشته‬ ‫اثر‬ ‫سطح‬‫شود‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫مثل‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫می‬ ‫ترمیم‬‫استادی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اندام‬ ‫کند‬ ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫گوارش‬ ‫و‬ ‫مفصل‬ ‫و‬ ‫غدد‬ ،‫ایمنی‬ ‫سرکوبگرهای‬ ‫بی‬ ‫شده‬‫عادی‬
 37. 37. 36 ‫روده‬ ‫در‬ ‫شیر‬ ‫هضم‬ ‫نیمه‬ ‫پروتئین‬ ‫بوده‬ ‫تن‬ ‫های‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫شبه‬ ،‫بیگانه‬ ‫هست‬ ‫کند‬ ‫حمله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫گشته‬ ‫گیج‬ ‫ایمنی‬ ‫فرسوده‬ ‫های‬ ‫جسم‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫حاصلش‬ ‫پدید‬ ‫د‬َ‫آر‬ ‫مرض‬ ‫ویرانگر‬ ‫نار‬ ‫می‬‫پلید‬ ‫ی‬ّ‫م‬‫س‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫در‬ ‫نهد‬ ‫اسید‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فزون‬ ‫چون‬ ‫ا‬ ‫حاصلش‬‫جدید‬ ‫درد‬ ‫پر‬ ‫مراض‬ ‫ت‬ّ‫ن‬‫ج‬ ‫نار‬ ‫بر‬ ‫مده‬ ‫را‬ ‫م‬ّ‫ن‬‫جه‬ ‫نار‬ ‫ت‬ّ‫ن‬‫م‬ ‫و‬ ‫مزد‬ ‫بی‬ ‫دردسر‬ ‫بی‬ ‫اش‬ ‫تازه‬ ‫خور‬ ‫خامش‬ ‫ز‬ ‫بهره‬ ‫بری‬ ‫تا‬ ‫ان‬ّ‫م‬‫ر‬ ‫داده‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ ‫محنت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫ب‬ُ‫ر‬ ‫آنکه‬ ‫نی‬

×