O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

سم موجود در بادام زمینی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a سم موجود در بادام زمینی (20)

Anúncio

Mais de Farid Kamali (20)

سم موجود در بادام زمینی

  1. 1. ‫زﻣﯾﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎدام‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺳم‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬1959‫ﮔردﯾد‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﺎﯾﮑوﺗوﮐﺳﯾن‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﻘﻘﯾن‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺟﻠب‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘﯾوﺳت‬ ‫وﻗوع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺣﺻر‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺷدﻧد‬ ‫ﻣﺗوﺟﮫ‬ ‫داﻧﺷﻣﻧدان‬ ‫ﺷده‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫طﯾورﮔردﯾد‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺑوﻗﻠﻣون‬ ‫ھزاران‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﭘرﻧدﮔﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗوﺳط‬‫اﯾن‬ . ‫اﻧد‬ ‫ﮔردﯾده‬ ‫ﻣﺳﻣوم‬ ‫طﯾور‬ ‫ﺧوراک‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﮑﻣل‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫در‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﺷده‬ ‫آﺳﯾﺎب‬ ‫زﻣﯾﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎدام‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺳم‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬ ‫ﺑﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎده‬)‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬Aflatoxin(‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻠورﺳﻧس‬ ‫ﺗﻼﻟو‬ ‫دارای‬ ‫ﺑﻧﻔش‬ ‫ﻣﺎوراء‬ ‫ﻧور‬ ‫زﯾر‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫رﺷد‬ ‫وﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻓﻼوس‬ ‫آﺳﭘرژﯾﻠوس‬ ‫ﮐﭘﮏ‬)Aspergillus flavus(. ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫زﻣﯾﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎدام‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬‫اﺳت‬ ‫ﺻﺣراﯾﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣوش‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺗرﮐﯾﺑﺎت‬ ‫زاﺗرﯾن‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺟزو‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎدی‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫دارای‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺳرطﺎﻧزاﯾﯽ‬ ‫ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ .‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬‫ﻧظﯾر‬ ‫ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣﻧﺷﺎء‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻓراھم‬ ‫را‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫اﯾن‬‫آﻻی‬ ‫ﻗزل‬ ‫ﻣﺎھﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ، ‫ﺑودﻧد‬ ‫ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده‬ ‫ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﮔردﯾده‬ ‫ﺗوﺻﯾف‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﮓ‬ ‫در‬ ‫ھﭘﺎﺗﯾت‬ ‫و‬ ‫ﮐﻣﺎﻧﯽ‬ ‫رﻧﮕﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫دﻗﯾق‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫آﻧﺎﻟﯾز‬ ‫ھﺎی‬ ‫روش‬ ‫ﺗﮑﺎﻣل‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﻣورد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫اﻏﻠب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذرت‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎدام‬ ‫وﯾژه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺷﺎورزی‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺗرﮐﯾﺑﺎت‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺎﯾﻊ‬ ، ‫ﮔﯾرﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫اﮐﻧون‬‫ھﺎ‬ ‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﮐﭘﮑﯽ‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫دو‬ ‫وﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬‫آﺳﭘرژﯾﻠوس‬ ‫و‬ ‫ﻓﻼوس‬ ‫آﺳﭘرژﯾﻠوس‬ ‫ﭘﺎرازﯾﺗﯾﮑوس‬)A.parasiticus(‫ﮔرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬‫ﭘراﮐﻧده‬ ‫ﮔرﻣﺳﯾری‬ ‫ﻧﯾﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻣﺳﯾری‬ ‫ﻣﻧﺎطق‬ ‫در‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧد‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬
  2. 2. ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻟودﮔﯽ‬‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬‫ﻧظﯾر‬ ‫اﻧﺑﺎری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرداﺷت‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﻧﮕﮭداری‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫اﺳﺎﺳﺎ‬ ‫ﻣﺎﯾﮑوﺗوﮐﺳﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫رﺷد‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟﺎزه‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﯾﻠﯾوم‬ ‫ﭘﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫آﺳﭘرژﯾﻠوﺳﮭﺎ‬‫اﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﻼوه‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ن‬ ‫ﮔردﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫در‬ ‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﺎﻻﺗرﯾن‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﮔرم‬ ‫ھوای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫رطوﺑت‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫ﻧﺎن‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫دام‬ ‫ﺗوﺳط‬ ‫ﺧوراک‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﻧﺎﺑﻊ‬ ‫از‬ ‫زده‬.‫ﺷود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫ﻣﺻرف‬‫آﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣوﺟب‬‫ﻣﺧ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮐﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺗﻠﻔﯽ‬.‫ﺷود‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫آﺳﯾﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑردن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮔﻧدم‬ ‫داری‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫در‬‫ﻓﻼووس‬ ‫آﺳﭘرژﯾﻠوس‬‫ﺳم‬ ‫و‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎآﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫رﺷد‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫داﺧل‬ ‫آﻧرادر‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑدن‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﭼرﺧﮫ‬ ‫وارد‬ ‫دادن‬ ‫دام‬ ‫ﺧوراک‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺳﺗن‬ ‫را‬ ‫ﺧطرﻧﺎک‬ ‫ﻣدﻓون‬.‫ﻣﯾﺷود‬ ‫دام‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧوراک‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﭼرﺧﮫ‬ ‫وارد‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﯾم‬ ‫ﺑرده‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫آﻧرا‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫اﻓﻼﺗوﮐﺳﯾن‬ ‫ﺑردن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫اﯾم‬ ‫ﻧﺑرده‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧرا‬ ‫ﺳم‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﯾم‬ ‫ﺑرده‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫ﺷﺳﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﺣرارﺗﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺣرارﺗﮭﺎی‬‫ﭘذﯾر‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣوا‬ ‫ﺧواص‬ ‫رﻓﺗن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﺻﻧﺎﯾﻊ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺎرﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﻏذا‬ ‫ﭼرﺧﮫ‬ ‫وارد‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫وارد‬ ‫ﻧﺣوی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳم‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺗرﻛﯾﺑﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﻧﮕﮭداري‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫اﻛﻧون‬ ‫زاﯾﻲ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ . ‫ﮔردﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻣزرﻋﮫ‬ ‫در‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑرداﺷت‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫راﺑط‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳﺎﻟم‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺳﭘرژﯾﻠوس‬‫ﺷراﯾط‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﺳﺗرس‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﮔﯾﺎه‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭘﺎرازﯾﺗﻲ‬ ‫ﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﻛروﺑﻲ‬ ‫ﺛﺎﻧوﯾﮫ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾت‬ ‫از‬ ‫ﺗﻌدادي‬ ‫.ھﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻛم‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾر‬ ، ‫ﺧﺷﻛﺳﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺳﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﺗرﻛﯾﺑﺎت‬ ‫از‬ ‫ﮔروھﻲ‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﮫ‬B1‫دﻗﯾق‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗري‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﯾت‬ ‫ﻧرھﺎ‬ ‫ﻋﻣوﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﻲ‬ ‫ﺳن‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧس‬ ، ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫در‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﻣﺳﻣوﻣﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوﺟﮭﻲ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺳﮓ‬ ‫و‬ ‫ﯾﻛروزه‬ ‫اردك‬ ‫ﺟوﺟﮫ‬ ‫ﻧظﯾر‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬B1‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺣﺳﺎس‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫طوري‬LD50‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬35/0‫و‬5/0‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ‬ ‫در‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﺑدن‬ ‫وزن‬ ‫ﮔرم‬ ‫ﻛﯾﻠو‬ ‫ھر‬ ‫ازاي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔرم‬ ‫ﻣﯾﻠﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺗر‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻲ‬ ‫ﻣوش‬ ‫و‬ ‫ﺻﺣراﯾﻲ‬ ‫ﻣوش‬ ‫ﻧظﯾر‬LD50‫ﺣدودا‬ ‫آﻧﮭﺎ‬9mg/kg‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺳرطﺎﻧزاﯾﻲ‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ، ‫ﻛﻣﺎﻧﻲ‬ ‫رﻧﮕﯾن‬ ‫آﻻي‬ ‫ﻗزل‬ ‫ﻣﺎھﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺻﺣراﯾﻲ‬ ‫ﻣوش‬ ‫ﻣورد‬ ‫در‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬B1‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺗرﻛﯾﺑﺎت‬ ‫ﺳرطﺎﻧزاﺗرﯾن‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺻﺣراﯾﻲ‬ ‫ﻣوش‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﮓ‬ ‫اﻧدازه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﯾت‬ ‫؟آﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑراي‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣت‬ ‫ﺳم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎد‬‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫ﺗﺎﺳف‬ ‫ﻣوارد‬ ‫از‬ ‫؟ﯾﻛﻲ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﺑﺎ‬1974‫ﻣﺳﻣوﻣﯾت‬ ‫ﮔﺳﺗرده‬ ‫ﺷﯾوع‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ . ‫ﮔردﯾد‬ ‫ﮔزارش‬ ‫ھﻧدوﺳﺗﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺣدود‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫آن‬ ‫درﮔﯾر‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ھزار‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭘﯾوﺳت‬ ‫وﻗوع‬ ‫ﺑﮫ‬100‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﮔﯾري‬ ‫اﻧدازه‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫ﻧﻣودﻧد‬ ‫ﻓوت‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺗﺧﻣﯾن‬ ‫اﻣﻛﺎن‬ ، ‫ﻣﺳﻣوﻣﯾت‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫زده‬ ‫ﻛﭘك‬ ‫ذرت‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬LD50‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬B1‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻓراھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺻﺣراﯾﻲ‬ ‫ﻣوش‬ ‫و‬ ‫ﺳﮓ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾر‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ھﻧوز‬ ‫اﻣﺎ‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫ﺑراي‬ ‫طﺑﯾﻌﻲ‬ ‫ﺗرﻛﯾﺑﺎت‬ ‫ﺳرطﺎﻧزاﺗرﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧظﯾر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎط‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺑروز‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ . ‫ﺧﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ھﺳت‬ ‫زا‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﺗرﻛﯾب‬ ‫اﯾن‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾ‬ ‫ﻣﻌرض‬ ‫در‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫اوﻟﯾﮫ‬ ‫ﻓرض‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده‬ ‫آﻓرﯾﻘﺎ‬ ‫ﻗﺎره‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫وﻗوع‬ ‫و‬ ‫ﻏذاﯾﻲ‬ ‫رژﯾم‬ ‫ن‬ ‫ھﭘﺎﺗﯾت‬ ‫وﯾروس‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺷدﯾدي‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑررﺳﻲ‬ ‫ﻣورد‬ ‫اﺣﺗﯾﺎط‬B‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻧظر‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﺣﻘﻘﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳﯾﻧرژﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾﺟﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫زا‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﻏذاھﺎي‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫از‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻓرﯾﻘﺎ‬ ‫ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫د‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗداوﻟﻲ‬ ‫ﻏذاﯾﻲ‬ ‫ﻋﺎدات‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻧدوﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼرا‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطرح‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻣﺎ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺗداوﻟﺗر‬ ‫ﻛﺑدي‬ ‫ﺳﯾروز‬ ‫ھﻧدوﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ .‫ﻧﻘش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﯾن‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗري‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑررﺳﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ﻧﻘﺎط‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑدي‬ ‫ﺻدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫در‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬
  3. 3. ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾزه‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑدن‬ ‫در‬ ‫ﺗرﻛﯾب‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﭘﯾوﻧدد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑوﻗوع‬ ‫ﺗرﻛﯾب‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳﻣﻲ‬ ‫اﺛرات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﺑدن‬ ‫در‬ ‫ﺳﻣ‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻗطﻌﺎ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﻛﻲ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫اﯾن‬ ‫وﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﻲ‬ ‫ﯾت‬B1‫ﺻﺎدق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﮔﺎو‬ ‫ﺑدن‬ ‫رو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ .‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫در‬ ‫ﺗرﻛﯾب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﻟﻛول‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﻣودن‬ ‫ھﯾدروﻛﺳﯾﻠﮫ‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫و‬M1. ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫وارد‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﺷﯾري‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫و‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫آﻟودﮔﻲ‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ، ‫ﺷﯾر‬ ‫در‬ ‫زدﮔﻲ‬ ‫ﻛﭘك‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻓراھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻏذاي‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫اﭘوﻛﺳﯾد‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺛﺎﺑت‬‫در‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫آن‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣزﻣن‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫اﭘوﻛﺳﯾد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎﺗﻲ‬ . ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎوم‬ ‫ﻧﺳﺑﺗﺎ‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺳرطﺎﻧ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﺧطر‬ ‫ﺑﺎﻻﺗرﯾن‬ ‫ﻣﻌرض‬ ‫در‬ ، ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾزه‬ ‫ﻣؤﺛري‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫زاﯾﻲ‬B1‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔزارش‬ ‫زﯾرا‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﭘوﻛﺳﯾد‬DNA‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ‫ھﯾدروﻛﺳﯾﻼز‬ ‫آﻧزﯾم‬ ‫ﻛﻣك‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫اﭘوﻛﺳﯾد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎﺗﻲ‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﺣﺳﺎ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗرﯾن‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑدﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺳﺗﺎل‬ ‫ھﯾدروﻛﺳﻲ‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺗرﻛﯾب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯾت‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣوﻟﻛول‬ ‫در‬ ‫ﻟﯾزﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫دﻧﺑﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺗﺎل‬ ‫ھﯾدروﻛﺳﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ . ‫دارﻧد‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫اﭘوﻛﺳﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫اﻛﻧون‬B1‫ھﺎي‬ ‫ﻣوﻟﻛول‬ ‫ﮔواﻧﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫دﻧﺑﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬DNA‫از‬ ‫ﺗﻌدادي‬ ‫در‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ‫ﻧﻘﺎط‬‫ﻛدون‬ ‫ﻧﻘﺎط‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬249‫ژن‬ ‫در‬P53‫ﻓرآﯾﻧدي‬ ‫در‬ ‫ژن‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ھﭘﺎﺗﯾت‬ ‫وﯾروس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺷﺧص‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷرﻛت‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺑراﺑر‬ ‫در‬ ‫ﻣﺣﺎﻓظت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫طﺑﯾﻌﻲ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬B‫ﺑﮫ‬ ‫ژن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬P53‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑدﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺗﺻل‬B1‫ھﭘﺎﺗﯾت‬ ‫وﯾروس‬ ‫و‬B‫روي‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ھﺎي‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ژن‬P53. ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺳﯾﻧرژﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﯾﻛدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دﯾد‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺎدﮔﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔذارﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫روده‬ ‫از‬ ‫ﺟذب‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺎت‬ ‫داراي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫آﻣد‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫اﻧﺗﻘﺎل‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬ (‫)واﻟدﯾن‬ ‫اوﻟﯾﮫ‬ ‫ﻣوﻟﻛول‬ ‫اﯾﻧرو‬ ‫از‬ ‫اﻧﺗﻘﺎل‬ ‫و‬‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﺑدن‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯾﮫ‬ ‫ﻣوﻟﻛول‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﻲ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾزه‬ ‫روش‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑدن‬ ‫اﻧداﻣﮭﺎي‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﺑد‬ ‫در‬ ‫ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﻛﻲ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋﻛس‬ ‫اﺻﻠﻲ‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛ‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﯾت‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺳﯾن‬B1‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺳم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣزﻣن‬ ‫ﺳﻣﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﺗوﺳطﻲ‬ ‫ﺣد‬ ‫در‬ . ‫دھد‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﯾت‬ ‫ﺣدي‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺳرطﺎﻧزاﯾﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬ ‫ﮔﯾرﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﻣﻌرض‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﺣﺗﻲ‬ ‫اطﻔﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﻣﺗﻌدد‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﺎت‬ ‫آﻓ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻏذاي‬ ‫ﺗوﺳط‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺎدراﻧﻲ‬ ‫زﯾرا‬‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻼﺗوﻛﺳﯾن‬M1‫ھﯾﭻ‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﺗرﺷﺢ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎھش‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫وﺳﯾﻌﻲ‬ ‫ﺗﻼﺷﮭﺎي‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻏذاﯾﻲ‬ ‫رژﯾم‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫آﻓﻼﺗوﻛﺳﯾن‬ ‫ﺗوﺳط‬ ‫ﺧطر‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻛﻲ‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻏذاﯾﻲ‬ ‫ﻣواد‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫آﻟودﮔﻲ‬ ‫ﺣذف‬ ‫اﻣﻛﺎن‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ﭘﯾﺷﮕﯾری‬ ‫ﺟﻠوﮔﯾر‬ ‫آن‬ ‫ﻣﮭﻠﮏ‬ ‫ﺳم‬ ‫و‬ ‫ﮐﭘﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫آﻣدن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫داری‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫روﺷﮭﺎی‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﭘس‬‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ی‬

×