O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی

نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی

  • Seja o primeiro a comentar

نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی

  1. 1. 1 هو الشافی » تغذيه طبيعی شا هراه تندرستی ، شادابی و سلامتی با روش تغذ يه طبي عی می توان به ن شاط ، شادابی ، سرزندگی ، توان و ا نرژی فوق ال عاده ای د ست يا فت و ضمن پي شگيری از هر گو نه بي ماری ، ا نواع بي ماری ها ح تی بي ماری های صعب ال علاج را ن يز در مان کرد. کارکرد کاملا طبي عی بدن ، ا فزايش طول ع مر ا ستحکام ا ستخوان ها و تأ ث ير قوی بر روح يات ، اخلاق يات و حالات مع نوی ان سان از جم له مزا يای ا ين سبک تغذ يه ا ست . ت حرک طبي عی و تف کر طبي عی تکم يل کن نده سبک تغذ يه طبي عی و از جم له ضروريات يک ز ندگی سالم ا ست . سبک تغذ يه طبي عی ارزان ترين ، را حت ترين ، سريع ترين ، بی ر نج ترين ، ري شه ای ترين و قط عی ترين راه حل های پي شگيری ودر مان کل يه بيماري ها ود ستيابی به تندر ستی و شادابی و تأ مين سلامتی ا ست و به خ صوص برای ا فرادی که دارای ا ضا فه وزن ه ستند ، سريع ترين ، ت ضمينی ترين و بی خ طر ترين راه کار برای کا هش وزن وت نا سب ا ندام به شمار می رود.ب علاوه اين که با در پيش گرفتن سبک تغذ يه طبي عی گام ها يی ب سيار جدی و ا سا سی برای ب قا ی ح يات بر روی کــره زمــين و پيشــگيری ازتشــديد گرمــايش کــره زمــين ، تخريــب محــيط زيســت ، مقابلــه بــا گرســنگی جهانی وبه ويژه افزايش فضايل اخلاقی وتعميق و تلطيف روابط بين انسانها برداشته می شود. را « تندرســت و بانشــاط بــرای زنــدگی » علاقــه منــدان بــه ايــن ســبک تغذيــه لازم اســت ابتــدا کتــاب مطال عه و پس از برر سی، م شورت ، ر فع اب هام و باورم ند شدن به مف يد بودن ا ين روش و نهاي تا پــس از اتخــاذ تصــميم قطعــی در انتخــاب ايــن ســبک مــی تواننــد اقــدام بــه شــروع خــام گيــاهخواری نمايند. قابل مه را » ضروری ا ست در خلال خام گ ياهخواری و در ادا مه تکم يل اطلا عات ، مطال عه ک تاب های اثــر دکتــر زريــن آذر « راهنمــای پزشــکی خــام گيــا هخــواری » اثــر وانــدميکر و « فرامــوش کــن نيزدر دستور کار قرار گيرد. تو جه : کل يه علا قه م ندان به ا ين سبک تغذ يه که ن ياز به مراج عه به پز شک و مرا کز در مانی دار ند کما کان به ادا مه معال جات خود وم صرف دارو های ت جويز شده از سوی پز شکان ادا مه ده ند. در صــورتی کــه در خــلال ادامــه معالجــات ، بــا ميــل ، رغبــت وانتخــاب خــود ايــن شــيوه تغذيــه را برگزيد ند ، يقي نا پز شکان مح ترم ومتع هد با م شا هده شاخص های سلامتی ، رو ند به بودی ون تايج آزمايشات بعدی نسبت به کا هش وحذف داروهای مصرفی شفا يافتگان ا قدام خواهند کرد . چند نکته مهم : 1_ خــواب زود هنگــام وســحر خيــز بــودن بــا طبيعــت انســان ســازگارتر و بــرای ســلامتی بســيار مفيــدتر است. 2_ با توجه به اينکـه بـی تحرکـی وکـم تحرکـی در ايجـاد اخـتلال و عـدم تعـادل و بـروز بيماريهـای مخت لف ن قش و تأثير ب سيار ز يادی دارد ا قدام به تمري نات ورز شی (ا ستقامتی و قدرتی )و در شکل های مختلف ضروری است حداقل روزی نيم ساعت پياده روی بسيار ضروری است . 3_ تنفس عميق نيز به عنوان يکـی از ضـروريات زنـدگی طبيعـی فرامـوش نشـود .( روزی 3 بـار هـر بـار 10 مرتبه ) 4_ با توجه به مضرات و خطرات کلـر موجـود در آب شـرب و غيـر شـرب ، بـا نصـب فيلتـر هـای مخصـوص ، حذف کلر از آب منزل خود را در دستور کار قرار دهيد. 5_سعی شود با مطالعـه کتـاب هـای روانشناسـی مهارتهـای مثبـت انديشـی و تفکـر طبيعـی آموختـه شـود که می توا ند يک مک مل ب سيار مف يد و ضروری برای يک ز ندگی طبي عی با شد. فراگ يری و ا قدام به ريلکسي شن ( تن آرا می) و مديتي شن (مراق به) ن يز ا قدامی تکمي لی و حائز اهم يت به شمار می رود . قــدرت » کتــاب هــای پــل ژاگــو از جملــه کتــاب ، « تمرکــز » (کتــاب هــای م. حــورايی از جملــه کتــاب کتــاب ، « دســتان شــفا بخــش » کتــاب هــای خــوزه ســيلوا از جملــه کتــاب ، « خــود تلقينــی موفق يت نا م حدود » و از ه مه مهم تر ک تاب « ع صبيت و ر شد آد می » های کارن هور نای از جم له اثرآنتونی رابينز ، منابعی بسيار عالی و مؤثر در اين زمينه هستند ). « 6_ برای کسب اطلاعات بيشـتر مـی توانيـد از انـواع کتابهـا و سـی دی هـای راهنمـای خـام گيـاهخواری و انــواع کتابهــای مربــوط بــه مباحــث روانشناســی و نمونــه هــای متنــوعی از ســی دی هــای مربــوط بــه مبا حث روانشنا سی و خود آ موز مهارت های خود شکوفايی که در کتابفرو شی آ فرينش عر ضه می شود استفاده نماييد. همواره در پناه حق ، سالم ، تندرست ، شاداب ، پرتوان وموفق باشيد نحوه تغذيه طبيعی (خام گياهخواری) ( ( برنامه شماره 1 پره يز از خوردن هر گو نه گو شت حيوا نات (ا نواع گو شت قر مز ، ا نواع گو شت پر ندگان و ا نواع ماهی) و پره يز از خوردن هر نوع م شتقات ح يوانی (ت خم مرغ ، شير ، ما ست، پنير، کره ، ک شک ، بستنی و...) و انواع ساندويچ(سوسيس،کالباس ، همبر و پيتزا و.. ) . پره يز از خوردن هرگو نه شيرينی جات ، تر شی جات ، ادو يه های ب سيارتند ، ا نواع کن سرو ا نواع نوشابه و کمپوت و آب ميوه های صنعتی و همه نوع خوراکی های مصنوعی . پرهيز از هر نوع غذای پخته (اعم از حيوانی و گياهی). صبح ها بعد از بيدار شـدن تـا سـاعت 12 ظهـر : 4 وعـده ميـوه يـا آب ميـوه تـازه طبيعـی و متنـوع. در صورت ن ياز می توان يد طی ا ين مدت م يوه جات بي شتری هم م صرف کن يد. با خوردن م يوه های فراوان و ساير سبزيجات مع مولا اح ساس ن ياز به آب پ يدا ن می شود. در صورت اح ساس ن ياز به آب نيم ساعت قبل و نيم ساعت بعد از مصرف هر بار ميوه می توانيد آب بنوشيد. 13 به جز آب هيچ چيزی ميل نکنيد. / ساعت 12 تا 30 14 : انواع سالاد شامل خيار و گوجه ، فلفل دلمه ، کاهو ، (به عنوان چهـار مـاده / 13 تا 30 / نهار بين ساعت 30 اصلی سالاد )ميتوانيد متناسب با ذائقه و سليقه گل کلم و يا انواع کلم و هويج و ساير سبزيجات رنگارنگ را درظرفی جداگانه رنده کرده و يک قا شق از اين ظرف ويک قا شق از ظرف بعدی ميل نماييد. همراه سالاد هرگز از مايونز ا ستفاده نکن يد ب جای آن از لي مو ترش تازه و يا آب لي مو ی د ست ساز خانگی ا ستفاده کن يد. در صورت دسترسی به روغن زيتون طبيعی مصرف روغن زيتون با سالاد نيز بسيار مفيد است که سالاد را نيز خوش طعم تر می کند. دقت کنيد که صد در صد طبيعی و تصفيه نشده باشد . از اندکی فلفل سياه و قرمز نيز ميتوان به
  2. 2. 2 عنوان چاشنی استفاده نمود. حتی المقدور از مصرف کردن نمک ، پياز و سير پرهيز نماييد. برای آشنايی با مراجعه نماييد. ضمنا برای « طلای سبز » روش تهيه انواع سالاد واستفاده از سس های متنوع ميتوانيد به کتاب خوش ط عم تر کردن سالاد ميتوان يد از پودر ساير سبزيجات مع طر و يا ادو يه جات ، مان ند آوي شن ، نع ناع ، دارچين ، زيره ، سياه دانه و غيره استفاده نماييد. همراه با سالاد از انواع جوانه ها ی غلات ، حبوبات ، دانه ها و بذرها نيز در صورت نياز می توان به عنوان مکمل استفاده نمود . جوا نه ها غذاهايی ب سيار ب سيار مف يد و کاملا سالم و طبي عی و سر شار از پروتئين ، ا ملاح ، وي تامين ها ، آ نزيم ها ، چر بی ها ، آن تی اک سيدان ها و ساير مواد ب سيار مف يد و م غذی ه ستند که مواد مف يد مو جود در آنها فوق العاده بيشتر از ساير مواد غذايی است. وبا توجه به فرايند تهيه جوانه ها يعنی بدون استفاده از کود وآفت کش از جمله سالم ترين و غنی ترين محصو لات گيا هی محسوب ميشوند. (ترکيبی از پودر دانه ها و بذر های زير برای افرادی که در شروع خام و گياهخواری احساس گرسنگی دارند می تواند بسيار مفيد باشد. 1- بذر مرزه 2- بذر ريحان 3- بذر شنبليله 4- بذر خرفه 5- بـذر گشـنيز 6- بـذر رازيانه 7- بذر زيره سياه 8- بذر اسفرزه 9- هليله سياه 10 - تخم کدو 11 - تخم آفتاب گردان 12 - بـذر تربچـه -13 دانه کتان 14 - دانه ی بزرک بذرهای تميز و خشک شده فوق را به ميزن هرکدام 50 گرم ، آسياب نموده و برای خوش بو شدن آن از آويشن و گـل محمدی به اندازه ی يک قاشق غذا خوری آسياب شده به بذر ها اضافه نماييد و در شيشه در بسته و در يخچال نگه داری کنيد و روزانه يک قاشق شربت خوری از آن مخلوط را در نصف استکان آب و يک قاشق شربت خوری آ ب لي مو حل و پس از صرف سالاد م يل نماي يد. ا گر ته يه پودر ه مه ی بذرهای فوق م قدور نبا شد مخ لوطی از پودر دانه کتان ، دانه بزرک ، تخم کدو و تخم آفتاب گردان بدليل غنی بودن از انواع چربی هـای امگـا 3 ، امگـا 6 و... را حتما استفاده نماييد.) عصر ها بين ساعت 1:30 تا 2:30 (بعد از خوردن سالاد) به مدت دو ساعت به جز آب هيچ چيزی مصرف نشود. پـس از آن ابتدا يک ميوه آبدار مصرف شود. نيم ساعت بعد پنج تا ده عدد رطب تازه. يک ساعت بعد يک عدد موز ، يک ساعت بعد سه تا پنج عدد انجير تازه يا خيسانده يک ساعت بعد خشکبار خام ترجيحا خيسانده شامل(پنج عدد مغز پسته ، پنج عدد مغز بادام ، يک يا دو عدد مغز گردو...) بعد از مصرف خشکبار به مدت يک و نيم ساعت 4رطـب ، / به جز آب هيچ چيز مصرف نشود .اگر سالاد ظهر ساعت 2 مصرف شده باشد. ساعت 4 يک نوع ميـوه آب دار، 5 7 تا 9 فقط آب.(به جای هر کدام از اين اقلام می توان ساير ميوه جات / 7 خشکبار ، 5 / 6 انجير ، 5 / 5/5 موز ، 5 متنوع را نيز مصرف کرد) 9شب سالاد مثل ظهر . پس از خورد ن سالاد در ساعت 9 شب ديگر نيازی به مصرف هيچ گونه مواد غذايی نيست اما در صورت احساس نياز از ساعت 10 تا 12 شب نيز می توانيد هر يکساعت رطب يا ساير ميوه جات مصرف کنيد. به دليل مقابله با عوارض روحی روانی وتبعات ناشی از تغيير عادت ، اين برنامه تا حدودی فشرده تر از حد معمول ارائه شده است برنامه فوق ويژه افرادی است که تازه پيروی از اين سبک تغذيه را انتخاب کرده اند . بديهی است اين سبک تغذيه هم به لحاظ تأ مين همه جانبه مواد مورد نيازبدن وهم به لحاظ غلبه بر احساس گرسنگی کفايت خواهد کرد اما مطمئنا پس از يک تجربه چند ما هه کليه نگرانی های شما برطرف خواهد شد واين بدن شماست که به شما خواهد گفت چه زمانی وبه چه مواد غذايی وبه چه ميزانی نياز داريد آنگاه به راحتی برنامه غذايی خود را در چهار چوب تغذيه طبيعی طبق ذائقه وسليقه خود تنظيم خواهيد کرد . در صورتی که مايليد به طور تدريجی به اين سبک تغذيه عادت کنيد از برنامه شماره 2 استفاده نماييد.  برنامه شماره 2 روش تدريجی تغييرسبک تغذيه مدت اجرای برنامه شش ماه 1) در يکما هه اول از صبح تا ساعت 7:30 شب دقيقا طبق برنامه شماره 1 عمل شود. 2) در يکماهه اول برای وعده شام تمام غذاهايی که قبلا مصرف می شده از قبيل نان وپنير وتخم مرغ وگوشت وبرنج وغيره مصرف شود. 3) در يکما هه دوم صبح ها تا ساعت 7:30 شب دقيقا طبق برنامه شماره يک عمل شود. 4) در يک ما هه دوم از و عده شام ا نواع مواد گو شتی و فراورده های ح يوانی کلا حذف و صرفا از غذاهای پخ ته گياهی استفاده شود. 5) در ماه سوم کليه غذاهای پخته گياهی نيز از ليست غذاهای مصرفی شام ، حذف ودقيقا طبق برنامه شماره يک عمل شود. 6) درماههای چهارم وپنجم وششم نيز به تغذيه طبيعی طبق برنامه شماره يک ادامه دهيد وپس از پايان ماه ش شم و ضعيت ع مومی خود را با آز مايش ومراج عه به پز شک ارز يابی نماي يد ودر صورت ر ضايت به ا ين سبک ادامه دهيد .  مزايای روش تدريجی تغيير سبک تغذيه : 1) طی دو ماهه اول از صبح تا ساعت 7:30 شب با پرهيز از مصرف غذاهای غير طبيعی ، ناسازگار و ناسـالم از ورود مواد مضر و سموم بيمار زا به بدن پيشگيری می شود. 2) طی مدت دو ماهه اول از اول صبح تا 7:30 شب بدن در حال پاک سازی است و دفع سموم موجود در بـدن آغـاز شده وبه تدريج سموم موجود کاهش می يابد. 3) طی اين مدت کليه مواد طبيعی مورد نياز بدن بدون مانع واختلال جذب بدن می شود. 4) با توجه به اينکه طی دو ماه اول می توان برای شام غذاهای متنوعی را مصرف کرد انگيزه استقامت برای تغذيه طبيعی در طول روز افزايش می يابد. 5) برای مقابله با عوارض روحی روانی ترک عادت وعلايق قبلی طی دو ماهه اول ، مصرف غذاهای پخته وفراورده های حيوانی در وعده شام نوعی تمهيد برای غلبه بر نگرانی و هراس کاذب از احساس گرسنگی است به ويژه اين که با تو جه به فا صله بل ند شب تا صبح بدن فر صت طولانی تری برای تح مل بي شتريک و عده غذايی غ ير طبيعی را خواهد داشت . 6) مشاهده آثار رضايت بخش تغيير تدريجی سبک تغذيه ودست يابی به مزايای فوق الذکر از جمله عواملی است که روند تغيير عادت وپيروی از يک رژيم غذايی سالم و طبيعی را سهل وآسان خواهد کرد . 7) تعيين يک سقف زمانی شش ماهه واستفاده از روش تدريجی باعث می شود که انگيزه واراده شما برای تجربه کردن آن قوی تر شود چرا که با خود خواهيد گفت که به امتحانش می ارزد و الحق که يک تجربه شش ماهه ونتايج شگفت انگيز آن به امتحان کردنش می ارزد .
  3. 3. 3 در پناه حق موفق ومؤيد باشيد کتاب وهوش افزار آفرينش - تلفن : 07823624337 – فکس : 07823625326 - همراه : 09177821130 ايميل :

×