O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
سِا مِا ای هناگدنچ ِزورلکسِا یرامیب نامرد؟بیرف ای تیعقاو :ییاذغ میژر زا هدافتسا اب 
کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک یحارط و همجر...
تدش هب سِا مِا ناینابرق یمامت زا یمین ،یرامیب نیا ای و دننک یم تکرح رچلیو اب ،دنا یرتسب -دنناوتان .دنرتدب مه نیا زا یتح 
ج...
2.دنراد دوخ زغم رد 
هتخانشان ،دیامن یم عیرست ار سِا مِا تلامح هک هچنآ یاهشنکاو ،اهسوریو لماش کوکشم لماوع اما ،تسا .دنشاب ی...
ًاساسا .دندومن هبرجت ار یرامیب تفرشیپ شهاک زین دنمقلاع عابشا یبرچ ندرک دودحم هب رتشیب کناوس عاونا همه تارطخ دروم رد وا ،اه...
.دهد یم شهاک دصرد 40 هزادنا هب ار ییاذغ داوم هئارا یاه هیصوت اب ییاذغ میژر عون نیا ،تقیقح رد عمجم هلمج زا( تشادهب یاهنامزا...
برای آشنایی با طرز تهیه غذاهای گیاهی خوشمزه و سالم، می توانید از دستورهای غذایی گیاهی متنوع در 
بخش پایانی کتاب های زیر: 
...
زا شیب شزومآ یریوصت ید یو ید ای و یهایگ ملاس هیذغت اب ییانشآ باتک دیناوت یم لیامت تروص رد زا و دیئامن یرادیرخ contact@phce...
WWW.PHCE.ORG
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری

3.707 visualizações

Publicada em

درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری

Publicada em: Saúde
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری

 1. 1. سِا مِا ای هناگدنچ ِزورلکسِا یرامیب نامرد؟بیرف ای تیعقاو :ییاذغ میژر زا هدافتسا اب کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک یحارط و همجرت / وگخساپ بط ناکشزپ هتیمک هتشون لاگود کم ناج رتکد هتشون یرامیب هک هیرظن نیا تشادهب ناصصختم رثکا ،یبصع هاگتسد هدننک دساف یرامیب کی ،سِا مِا دودرم ار دشاب طابترا رد ییاذغ میژر اب تسا نکمم نینچ هک تسا راد هدنخ اهنآ رظن هب .دنرمش یم هب یزیچ ریثأت تحت تسا نکمم یزیمآرارسا یرامیب یارب هناخزپشآ هب ندرک هاگن یاج هب .دشاب یگداس نیا یارب ینامرد راظتنا رد یکشزپ هاگتسد ،باوج نتفرگ هتفرشیپ یروانف یاه شهوژپ زا ات دشاب یم سِا مِا دیاش -دنک هراشا رصقم کی هب تقد اب و دوش لصاح.ندب ینمیا متسیس رد هابتشا کی ای و سوریو کی ناصصختم و ناکشزپ زا نم هک یماگنه ،نیا دوجو اب هک منک یم لاوئس یدنمورین دهاوش دروم رد هیذغت اب یطابترا چیه ییاذغ میژر هک دنک تابثا دناوتب یلاخ تسد هشیمه اهنآ ،درادن سِا مِا نامرد ای و لیلد میژر دیوگب هک مدیدن ار یا هعلاطم زونه نم .دنتسه .درک دهاوخن یکمک سِا مِا یرامیب ناینابرق هب ییاذغ ییاذغ میژر هب ،دوجوم یملع دهاوش همه ،تقیقح رد.دننک یم هراشا شور نیرتدنمدوس ناونع هب یبصع-یباهتلا یرامیب نیرت عیاش سِا مِا هک یدارفا هب هک تسا هدحتم تلاایا رد هدننک دساف دنک یم هلمح ،دنتسه لاس 55 ات 15 نینس رد ًاتدمع لولس رد -بیسآ قطانم -ددعتم یاه تحارج اب هک تفاب .دوش یم صخشم عاخن ای و زغم یبصع یاه بجوم و هدش اه تحارج نیا نیزگیاج ،تخس مخز یاج ًابیرقت .دوش یم یبصع یاه لولس درکلمع فقوت تلامح زا سِا مِا هب لاتبم ییاکیرمآ 500.000 اهنآ هک دنرب یم جنر یبصع متسیس هب هدننک دوع یکی .دراد یم زاب فلتخم تاساسحا و اهدرکلمع زا ار ؛دریگب ار ینابرق کی ییانیب تسا نکمم تلامح نیا زا لرتنک نتفر نیب زا ببس تسا نکمم یدعب هلمح تسا نکمم اپ ای تسد کی ،دعب هام دنچ ؛دوش هناثم هب لاتبا لاس هد زا سپ .دشاب هتشادن تردق رگید کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک1 WWW.PHCE.ORG
 2. 2. تدش هب سِا مِا ناینابرق یمامت زا یمین ،یرامیب نیا ای و دننک یم تکرح رچلیو اب ،دنا یرتسب -دنناوتان .دنرتدب مه نیا زا یتح جیار یلامش یاپورا و هدحتم تلاایا ،اداناک رد سِا مِا یماگنه .تسا ردان *ایسآ و اقیرفآ رد اما ،هدوب ترجاهم سِا مِا نییاپ عویش اب یروشک زا مدرم هک اذغ و یگدنز شور یریذپان بانتجا روطب هک( دننک یم هب ناشءلاتبا رطخ ،)دزاس یم نوگرگد ار ناش ندروخ ،تاعلاطم زا یرایسب .دبای یم شیازفا زین یرامیب نیا عوقو رد توافت دناوت یم هک ار یطیحم تسیز لماوع ،دهد حیضوت فلتخم یاه تیعمج نایم رد ار یرامیب لماع هک دسر یم رظن هب .دنا هداد رارق یسررب دروم تسیز طیحم اب ام هک دشاب یطابترا نیرتیوق ،یلصا.ام هنازور یفرصم یاذغ رادقم :میراد دوخ یرتلااب نازیم ًلاومعم دنمتورث یاهروشک هچرگا نازیم رتریقف یاهروشک و هتشاد سِا مِا هب لاتبا زا :دراد دوجو انثتسا کی نایم نیا رد اما ،دنراد یرت نییاپ نردم روشک کی رد اه ینپاژ هکنیا اب یتح .نپاژ روشک تاداع و یگدولآ ،یحور راشف همه اب هدش یتعنص یاهروشک ریاس اب تسا کرتشم هک یندیشک راگیس رب ینتبم ییاذغ میژر اما ،دننک یم یگدنز یتعنص هدش فرصم یاهاذغ هصخشم رتشیب اه ینپاژ جنرب سِا مِا یرامیب اجنآ رد هک تسا رتریقف یاهروشک رد دهاوش ،نپاژ روشک بیترت نیا هب .دراد یرتمک عویش میژر کی هکنیا رب ینبم دنک یم داجیا یدنمورین تادیدهت رگید هن ،یناویح یاهاذغ زا ّولمم ییاذغ.دنک داجیا ار سِا مِا ساسا و هیاپ تسا نکمم ،»نردم« زا راشرس ییاذغ میژر کی یاه تلاح همه ،هتبلا اما ،ددرگ یتلاکشم ببس دناوت یم برچرپ یاهاذغ هدمآ تسدب یاهیبرچ صوصخب -یناویح یاهیبرچ و دشر اب ار طابترا نیرتشیب -ینبل یاه هدروارف زا دراد تللاد نیا رب هیرظن کی 1.دنا هتشاد سِا مِا هعسوت ،یگدنز رد اهدعب ،واگ ریش اب ناکدوک ندرک هیذغت هک واگ ریش .تسا یبصع متسیس یگدید بیسآ یانبم برچ دیسا کی( کیئلونیل دیسا زا مجنپ کی اهنت یاراد ،کیئلونیل دیسا .دشاب یم ناسنا ناتسپ ریش )یرورض نکمم .دزاس یم ار یبصع یاه تفاب هدنزاس رصانع اب هتفای شرورپ ناکدوک هک دشاب تروص نیا هب تسا دوبمک اب هک یناویح یبرچ زا راشرس ییاذغ میژر کی رثکا هک روطنامه( دوب دهاوخ وربور کیئلونیل دیسا یبصع متسیس ،)دنتسه نینچ ام هعماج رد ناکدوک نس نتفر لااب اب نامزمه هک دنشاب هتشاد یرت فیعض یاهتفاب لیلحت و هیزجت .دشاب اهیرامیب دعتسم ،ناش تبسن ،سا ما هب لاتبم دارفا هک تسا هداد ناشن زغم یرتلااب عابشا یبرچ رادقم ،یرامیب نیا دقاف دارفا هب کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک2 هکیروطب تسا هدرک ادیپ عویش سا ما یرامیب زین ناریا رد هتبلا * ناریا سا ما یللملا نیب هرگنك نیمهن یملعریبد هتفگ قبط رفن كی یناریا هداوناخ ره رد هدنیآ لاس 10 :دوش یم ینیب شیپ.دش دهاوخ لاتبم سا ما یرامیب هب WWW.PHCE.ORG
 3. 3. 2.دنراد دوخ زغم رد هتخانشان ،دیامن یم عیرست ار سِا مِا تلامح هک هچنآ یاهشنکاو ،اهسوریو لماش کوکشم لماوع اما ،تسا .دنشاب یم زغم هب نوخ نایرج تلالاتخا و کیژرلآ متسیس اب ،یرامیب نیا رثؤم لماع ،دایز لامتحا هب تاحارج اریز ،تسا طبترم عاخن ای زغم رد نوخ شدرگ یاهگر کیدزن یبصع یاه لولس رد سِا مِا مخز راثآ و .دنوش یم زکرمتم ینوخ سِا مِا تلامح دیوگ یم هک دراد دوجو هیرظن کی زغم ساسح یاهتفاب رد نوخ رادقم شهاک رثا رب نینچ دناوت یم ییاذغ میژر یبرچ .دوش یم داجیا و هدش نوخ نایرج دراو هک دشاب هتشاد یریثأت هب اهلولس ،هجیتن رد .دناشوپ یم ار ینوخ یاهلولس دنهد یم لیکشت ار ییاه هدوت ،هدیبسچ رگیدکی .دزاس یم دنک ار یتایح یاهتفاب هب نوخ نایرج هک ،)هتکس عاونا دروم لثم( دهد یمن هتخل لیکشت نوخ اهلولس ندش هدوت ،ینوخ یاهگر زا یرایسب رد اما هدش فقوتم نوخ نایرج هک دبای یم تدش یردقب تفاب 3،4.دنک یم تفا نوخ نژیسکا یلک رادقم و نژیسکا و نوخ زا ینلاوط نامز تدم یارب هک ییاه یگداس نیا هب زیچ ایآ .درم دنهاوخ ،دننام یم مورحم؟دشاب سِا مِا یرامیب هدننک داجیا لماع دناوت یم یتملاس هب میزادنیب یهاگن دییایب ،لاثم ناونع هب لوط رد .دودحم یبرچ اب ییاذغ میژر کی رد دارفا یاپورا یلاغشا یاه نیمزرس رد ،مود یناهج گنج رگید مدرم .دوب لااب یحور راشف و بایمک اذغ ،یبرغ نیمه هب ،دنتشادن ار تشوگ ندروخ یلام تعاطتسا هک دندروآ یور تاجیزبس و تلاغ هب ضوع رد ،لیلد .دوب ناشیاه کوخ و اه هجوج ،اهواگ کاروخ لابق یناویح یاه هدروارف فرصم ریگمشچ شهاک ،هجیتن ناکشزپ .دوب ییاذغ میژر رد یبرچ لک رادقم و لوط رد ،سِا مِا هب لاتبم نارامیب هک دندومن هدهاشم یرتسب ناتسرامیب رد رتمک راب 2/5 ات 2 ،گنج یاهلاس 5.دندش سیئر ،کناوس یور رتکد یژولورون شخب قبسا رد هک نگروا هاگشناد هاگشناد کشزپ رضاح لاح نگروا تشادهب مولع هک درک هظحلام ،دشاب یم ،سا ما هب لاتبم نارامیب .دنتفای دوبهب یرابجا یبرچ مک ییاذغ میژر نیا رثا رب دوخ نارامیب هجلاعم هب عورش کناوس ،1950 ههد رد یبوخ رایسب جیاتن هب وا .دومن یا ییاذغ میژر نینچ اب رامیب نارازه ،دعب لاس 35 تدم رد ور نیا زا ،دیسر تحت .درک نامرد هویش نیمه هب ار سِا مِا هب لاتبم :دندوب هجوت لباق وا جیاتن ،یکشزپ درادناتسا هنوگره 6.دوب هتفای دوبهب دصرد 95 هزادنا هب نارامیب تیعضو و دندش یم یرامیب هجوتم دوز نارامیب هک یتروص رد یتح اما ،دنتشاد یرتهب تیعضو ،دنتشاد یمک تلامح دندوب هدرب جنر سِا مِا زا یتلاوط یاهتدم هک ینارامیب کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک3 WWW.PHCE.ORG :کناوس یور رتکد اب لاگود کم ناج رتکد هبحاصم * http://www.drmcdougall.com/res_swank.html
 4. 4. ًاساسا .دندومن هبرجت ار یرامیب تفرشیپ شهاک زین دنمقلاع عابشا یبرچ ندرک دودحم هب رتشیب کناوس عاونا همه تارطخ دروم رد وا ،اه لاس لوط رد اما ،دوب ییاذغ میژر .تسا هدرک ادیپ یرتشیب قفاوت یبرچ بسح رب یبرچ دصرد 20 دودح نونکا مه وا سِا مِا.دراد یرلاک اما .دندرکن تفلاخم کناوس جیاتن اب تاعلاطم ریاس میژر کی زا یرادفرط یاج هب ،ناکشزپ زا یرایسب ،سا ما هب لاتبم نارامیب یارب یبرچ مک یهایگ ییاذغ اریز ،دندرک در ار نآ ای و هتفرگ هدیدان ار کناوس راک ای ییاذغ میژر نیا ندرک لابند هک دندرک یم رکف اهنآ کناوس زا نم هک یتقو .دوب دهاوخ لکشم رایسب طسوت یدایز نازیم هب وا تاعلاطم ارچ هک مدیسرپ نم هب ،هدش هتفرگ هدیدان سِا مِا یشهوژپ هسسؤم رد کچوک هاگشیامزآ نیا رد نم ،ناج ،نیبب« :تفگ دندشن رضاح اهنآ .متسه یتیمها مک درف ،هاگشناد راک سپ ،دنزادرپب ار نم هژورپ یتاقیقحت یاه هنیزه »؟دشاب مهم دناوت یم روطچ نم :دمآ تسدب کناوس تاقیقحت زا مهم هتفای هس 11. ییاذغ میژر کی رتعیرس هچ ره سِا مِا رامیب کی ندش رتدب زا یریگولج سناش ،دریذپب ار یبرچ مک.تسا رتشیب یرامیب رثا رب وا گرم و 22. هب ار دوخ عابشا یبرچ بذج رادقم هک ینارامیب رگید ،دندومن دودحم زور رد مرگ 20 زا رتمک دوخ زا ار یرامیب رثا رب راظتنا دروم تماخو ای مرگ 125 اه ییاکیرمآ رثکا( .دندادن ناشن).دننک یم فرصم یبرچ زور رد رتشیب 33. عابشا یبرچ بذج رادقم هک ینارامیب نایم رد گرم نازیم ،دوب رتمک ای مرگ 17 هنازور ،ناش دصرد 31 ،هلاس 35 هرود کی یط اهنآ رد ریم و نازیم .تسا یداع هب کیدزن نازیم نیا هک دوب حطس نآ فرصم هک ینارامیب یارب ریم و گرم نیا هک یناسک و دندومن ظفح ار یبرچ زا نییاپ صیخشت نامز زا لاس هس تدم رد ار ییاذغ میژر ،رگید فرط زا .دوب دصرد 21 ،دندرک زاغآ یرامیب هنازور عابشا یبرچ مرگ 25 زا رتشیب هک ینارامیب لوط رد ناشریم و گرم نازیم ،دندرک یم فرصم نآ زا یمین ًابیرقت ؛دوب دصرد 79 ،هعلاطم هرود.دندوب سِا مِا زا یشان ًامیقتسم ،اهگرم خرن هک( عابشا یبرچ هنازور بذج رد یمرگ 8 توافت )دنک یم ربارب هس سِا مِا ناینابرق یارب ار ریم و گرم:دشاب ریز مک ریداقم موهفم هب دناوت یم• )مرگ 10( کوخ سیسوس سنوا 1• )مرگ 14( طسوتم یبرچ اب رگربمه ددع 1• )مرگ 14( واگ بوغرم تشوگ کیتسا سنوا 3• )مرگ 9( رادچ رینپ سنوا 1• )مرگ 8( هرک یروخپوس قشاق 2• )مرگ 8( لماک ریش ناجنف 1 ندومن فقوتم روظنم هب .دنتسه نشور اه هتفای ناکما هک ییاج ات دیاب ییاذغ میژر ،سا ما یرامیب 6 ًابیرقت ینعی ،دشاب هتشاد ینییاپ عابشا یبرچ دراد ییاذغ میژر کی هب نیا هک ،اه یرلاک لک زا دصرد زا تسا ترابع هک :دوش یم ریبعت یبرچ مک یهایگ یاهاذغ ینعی ،اه هویم و اه یزبس ،اه هتساشن زا یکی یبرچ لک دصرد 10 ات 5 لماش اهنت هک یا هزمشوخ یاه هدروارف ،غرم مخت ندروخ زا امش رگا .دنشاب یم و لیگران نغور لیبق زا یریسمرگ یاهنغور و ینبل هنوگچیه لامع ،دیرادرب تسد امرخ هتسه نغور ای.دینک یمن فرصم یعابشا یبرچ میژر کی ،سِا مِا یرامیب ندومن فقوتم رب هولاع قاچ دارفا رد ار نزو شهاک ،برچ مک یهایگ ییاذغ هیهت هنیزه و هدرب نیب زا ار تسوبی ،هداد شیازفا کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک4 WWW.PHCE.ORG
 5. 5. .دهد یم شهاک دصرد 40 هزادنا هب ار ییاذغ داوم هئارا یاه هیصوت اب ییاذغ میژر عون نیا ،تقیقح رد عمجم هلمج زا( تشادهب یاهنامزاس ریاس طسوت هدش لک سیئر هرادا و اکیرمآ بلق نمجنا ،اکیرمآ ناطرس دراد رارق اتسار کی رد )اکیرمآ لاردف تلود یرادهب یاه هدروارف و تشوگ ،یبرچ ندروخ هب ار مدرم هک و اه یزبس ،لماک تلاغ ندوزفا اب نامزمه رتمک ینبل .دزیگنا یم رب یرتشیب یاه هویم زا هدافتسا اب ار دوخ سِا مِا هب لاتبم نارامیب نم هنوگچیه نودب لماک یهایگ ییاذغ میژر کی ینبل یاه هدروارف ای و غرم مخت ،هدوزفا نغور یابروش :دنتسه انشآ اهاذغ نیا .منک یم هجلاعم یعون( یهایگ یاه لفاو ،درس یاه لایرس ،رسود وج یهایگ یاه کیکنپ و )دنروخ یم هریش اب هک هنیگاخ یارب یهایگ یاه چیودناس و اهپوس ؛هناحبص یارب :عبانم 1. Lancet 1974;2:1061. 2. Lancet 1963;1:26. 3. Circulation 1954;9:335. 4. Am J Med 1959;26:68. 5. Am J Med 1950;220:421. 6. Arch Neurol 1970;23:460. کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک5 .ماش یارب هدش هداد تفت تاجیزبس و )chili( هیودا رپ یایبول کاروخ ،ایبول یوتیراب ،یتگاپسا و ؛راهان لیلد نیا هب اهنت هن ،مراد تیاضر رایسب ییاذغ میژر زا هدافتسا اب نامرد شور نیا زا هدمآ تسدب جیاتن زا نم کش نودب هک لیلد نیا هب نینچمه هکلب ،دنا هدش فقوتم نم سِا مِا هب لاتبم نارامیب رثکا یرامیب تفرشیپ هک دنناوتب هک یکمک رادقم ره هب سِا مِا هب لاتبم نارامیب هک دنناد یم همه و دنا هتفایزاب ار دوخ یلک یتملاس .دندنمزاین ،مک دنچ ره ،دننک تفایرد WWW.PHCE.ORG
 6. 6. برای آشنایی با طرز تهیه غذاهای گیاهی خوشمزه و سالم، می توانید از دستورهای غذایی گیاهی متنوع در بخش پایانی کتاب های زیر: و یا کتاب های بخش آشپزی گیاهی و همچنین بخش های آشپزی گیاهی وب سایت کانون انسان پاک، زمین پاک: •پلوها و خورشت ها •سوپ ها و آش ها •خوراک ها •غذاهای فرنگی •دسرهای گیاهی •نوشیدنی ها •غذاها و دسرهای خام گیاهی و http://greenbook.phce.org/vegan-food بطور رایگان استفاده نمائید. کانون انسان پاک، زمین پاک WWW.PHCE.ORG خوراک نخود فرنگی سوپ قارچ پای کدو حلوایی برگر بادمجان پودینگ انبه و تمشک اسموتی توت ها
 7. 7. زا شیب شزومآ یریوصت ید یو ید ای و یهایگ ملاس هیذغت اب ییانشآ باتک دیناوت یم لیامت تروص رد زا و دیئامن یرادیرخ contact@phce.org سردآ هب لیمیا لاسرا قیرط زا زین ار یهایگ یاذغ عون 30.دینک هدافتسا نآ یهایگ ییاذغ یاهروتسد :دیناوت یم یراوخهایگ ماخ میژر قیرط زا سِا مِا یرامیب نامرد یارب رد صصخت قوف ،یلخاد یاهیرامیب صصختم( رذآ نیرز رتکد اب خساپ و شسرپ هاگبو رد سِا مِا شخب هب .دیئامن هعجارم )یعیبط نامرد و هیذغت کشزپ ،ارفص هسیک و دبک ،شراوگ هاگتسد یاهیرامیب WWW.PHCE.ORG کاپ نیمز ،کاپ ناسنا نوناک
 8. 8. WWW.PHCE.ORG

×