Anúncio
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
Anúncio
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها
Próximos SlideShares
تنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن  استتنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن است
Carregando em ... 3
1 de 9
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها(17)

Anúncio

Mais de Farid Kamali(20)

Anúncio

اسرار شگفت‌انگیز جوانه‌ها

  1. ‫ﺷﮕﻔت‬ ‫اﺳرار‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﻧﮕﯾز‬‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳری‬ ‫و‬ ‫ﮐرده‬ ‫ھﻣت‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ‬ ‫اﻧواع‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑزﻧﯾد‬ ‫ھﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫راه‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن‬‫ﺧواھﻧد‬ ‫دور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻣﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫ﮔزﻧد‬ ‫از‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧﻣﺎﺋﯾد‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﻣﻧزل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘرون‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺻرﻓﮫ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﻣﻔﯾدﻧد‬ ‫ﺳﻼﻣﺗﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻗدری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﻧون‬ ‫اﮔر‬ ‫اﻣﺎ‬ .‫دارد‬ ‫ﺗﺷوﯾق‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯾد‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫اھل‬ ‫اﮔر‬ .‫دارﻧد‬ ‫را‬ ‫ﮐردن‬ ‫اﻣﺗﺣﺎن‬ ‫ارزش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺳراغ‬‫ﻧرﻓﺗﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ھﻣراه‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺗﺟدﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧواﻧﯾد‬ ‫را‬ ‫ﻣطﻠب‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫اﯾد‬ ‫اﻧﮕﯾ‬ ‫ﺷﮕﻔت‬ ‫ﺧواص‬ ‫از‬ ‫ﮔﻠﭼﯾﻧﯽ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ز‬‫ﺷوﯾد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھﺎ‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ھﺳﺗﻧد؟‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧوراﮐﯽ‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺧوردن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺗﺎ‬ (‫ﮐﺷت‬ ‫)ﺑدون‬ ‫زﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺷوﻧد‬‫ﺧﺎﻧواده‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬‫ﺧﺎﻧواده‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺗﻌﻠق‬ ‫ﺟو‬ ‫و‬ ‫ﺑرﻧﺞ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﻏﻼت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫و‬ ‫آﻓﺗﺎﺑﮕردان‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋدس‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺣﺑوﺑﺎت‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ .‫ﻏﯾره‬‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﮑورﺑوت‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﮔزﻧد‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐردﻧد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﻣﯾﻼدی‬ ‫ھﯾﺟدھم‬ ‫ﻗرن‬ ‫از‬ ‫اروﭘﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠواﻧﺎن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ .‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫اﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ث‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﮐﻣﺑود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗواﻧﯾد‬‫ﺳﺎﻻدھﺎﯾﺗﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ .‫ی‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬‫ﺗو‬‫آن‬ ‫اﻧﯾد‬‫ھﻣﮫ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﻗﺎﺷق‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑرﯾزﯾد‬ ‫ﭘﯾﺎﻟﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ذاﺋﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾز‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺧواص‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ی‬‫ﻧﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ﻣﺣروم‬ ‫ھﺎ‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ﭼرﺑﯾﮭﺎی‬ ‫ﺑردن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﯾﮑﻧﻧد‬ ‫ﮐﻣﮏ‬
  2. ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻗﯽ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺣﺑوﺑﺎت‬ ‫ی‬‫ﻏﻼ‬ ‫ی‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ .‫ت‬‫ﻓﯾﺑر‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اﻧداﻣﯽ‬ ‫ﺧوش‬ ‫و‬ ‫ﻻﻏری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﯾﺑرھﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ .‫زﯾﺎد‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫آن‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬.‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﮐوﭼﮏ‬ ‫را‬ ‫ﺷﮑﻣﺗﺎن‬ ‫دور‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻓﯾﺑرھﺎ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﮐﻧﻧد‬‫ﺷﺎﺧص‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﺗری‬‫ﺧوﻧﺗﺎن‬ ‫ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾد‬ ‫ﺗﻐﯾ‬ ‫ﻓﯾﺑرھﺎ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﮐﺎﻟری‬ ‫ﺷدن‬ ‫اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﺗرل‬ ‫را‬ ‫ﺧون‬ ‫ﻗﻧد‬ ‫ﯾرات‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬‫دھﻧد‬. ‫آﻧزﯾم‬ ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ھﺎی‬»‫آﻣﯾﻼز‬ ‫و‬ ‫ﭘروﺗﺋﺎز‬ ،‫ﻟﯾﭘﺎز‬«‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬‫آﻧزﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬‫ھﺎی‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﮔوارﺷﯽ‬‫آﻧزﯾم‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﭼرﺑﯽ‬ ‫ﺟذب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮔوارﺷﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ،‫ھﺎ‬‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫راﺣت‬ ‫ﺟذب‬ ‫دﯾر‬ ‫ﻗﻧدھﺎی‬‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ﺗر‬‫دھﻧد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻔظ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫ھﺎ‬‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ .‫ﮐﻧﻧد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫اﺷﺗﮭﺎ‬ ‫ھﺎ‬‫در‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫رژﯾم‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫آب‬ ‫ﻋﺿﻼﺗﺗﺎن‬ ‫ﮔذارﻧد‬‫ﮐم‬ ‫ھﺎ‬‫ﮐﺎﻟری‬‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗر‬.‫اﺳت‬ ‫ﺣﯾواﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑرای‬‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫از‬ ‫راﺣت‬ ‫ﺧﯾﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷود‬‫ا‬ ‫درﻏذا‬ ‫ﮔﯾﺎھﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﮐرد‬ ‫ﺳﺗﻔﺎده‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬‫ﮔزﯾﻧﮫ‬ ‫دﯾﺎﺑﺗﯽ‬ ‫اﻓراد‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھﺎ‬‫ﮔﻠﯾﺳﻣﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧص‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ‬ ‫ی‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫اﺳت‬ ‫ﭘﺎﯾﯾن‬ ‫ھﺎ‬. ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺑرای‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻻﻏری‬ ‫ﺧواص‬ ‫و‬ ‫ﻣﻐذی‬ ‫ﻣواد‬ ‫از‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ی‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﺻﯾﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑﯾن‬ ‫روزاﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬200‫ﺗﺎ‬ 300‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﮔرم‬‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ھﺎ‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ھﺎ‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﻣب‬ ‫؛‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫داﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ،‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ھﺎ‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺣﺑوﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻏﻼت‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺧﺷﮑﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دﻗﯾق‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫دارﻧد‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗر‬‫ﺣﺎوی‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬3‫ﺗﺎ‬6‫ﺑﯾﺷﺗری‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑراﺑر‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫ﺟﺎﻟب‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬‫د‬ ‫ﮐﻣﺗری‬ ‫ﮐﺎﻟری‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ھﺎ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ارﻧد‬‫ﮔﻧدم‬ ‫ی‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ‬ ‫در‬‫ﮔﻧدم‬ ‫ی‬6‫و‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ث‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑراﺑر‬3‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑراﺑر‬‫ﮐﻠﯽ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫دارد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗری‬ ‫آ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﮐﺳﯾدان‬ ‫آﻧﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺣﺎوی‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ﺟذب‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺑزﯾﺟﺎت‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫آھن‬‫ﺷوﻧد‬. ‫ﺑرای‬‫ﺑﮭره‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻐذی‬ ‫ﻣواد‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧدی‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھﺎی‬‫ﺑﯾن‬ ‫روز‬ ‫ھر‬ ‫ھﺎ‬200‫ﺗﺎ‬300‫ﮔرم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻗﯽ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﯾوه‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻد‬ ‫ھﻣراه‬ ‫ﺑﮫ‬‫ذاﺋﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯾل‬‫ﺧ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧودﺗﺎن‬ ‫ی‬‫ﺧواص‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ود‬ ‫ﻧﻌﻣت‬ ‫اﯾن‬‫ﻧﮑﻧﯾد‬ ‫ﻣﺣروم‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫ھﺎی‬. ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻏذا‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ھﺿم‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ھﺎ‬‫ﻣﯽ‬ .‫ﺑﮕﯾرد‬ ‫ﺻورت‬ ‫راﺣﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻏذا‬ ‫دﻓﻊ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼرا؟‬ ‫ﭘرﺳﯾد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫ﻏذا‬ ‫ھﺿم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻓﯾﺑرھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻓﯾﺑر‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ھﺎ‬‫ﮐﻧﻧد‬. ‫ﺑرای‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب‬‫ﻧﺧود‬ ‫و‬ ‫ﻋدس‬ ،‫ﯾوﻧﺟﮫ‬ ،‫ﺷﺑدر‬ ،‫ﻣﺎش‬ ،‫ﮔﻧدم‬ ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫روﻏﻧﯽ‬ ‫داﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫و‬ ‫ﮔردن‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺗﺧم‬ ، ‫ﮐدو‬ ‫ﺗﺧم‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬‫ﮐداﻣﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﺧواﺻﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻣﻔﯾدﺗرﻧد؟‬
  3. ●‫ﮔﻧدم‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﮔروه‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ﮔﻧدم‬ ‫ﮐﻧدﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠق‬ ‫ﺧوش‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬‫ای‬E‫و‬‫ب‬B ‫آن‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬۳‫ﺗﺎ‬۱۲‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑراﺑر‬‫و‬ ‫ب‬۳‫ای‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑراﺑر‬‫ھر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬۱۰۰‫آن‬ ‫ﮔرم‬ ۲۰۰‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫اﻧرژی‬ ‫ﮐﺎﻟری‬‫ب‬‫ﮐم‬ ،‫ﻋﺻﺑﯽ‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﻧدم‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫و‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫را‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺳﺗﮕﯽ‬ ،‫اﺳﺗرس‬ ،‫ﺧواﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧﯾزﯾم‬ ،‫ﺳﻠﻧﯾوم‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬‫ای‬‫ﺑدن‬ ‫اﯾﻣﻧﯽ‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم‬ ‫ﺗﻘوﯾت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫و‬ ‫ﺣذف‬ ‫را‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﻣﺿر‬ ‫آزاد‬ ‫ھﺎی‬ ‫رادﯾﮑﺎل‬ ‫ﺗﺎﻣﯾن‬ ‫را‬ ‫ﺑدن‬ ‫اﮐﺳﯾژن‬ ‫و‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫را‬ ‫ﺟﻧﺳﯽ‬ ‫ﻏدد‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻐزی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﯾد‬ ‫ﺑدن‬ ‫اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬. ●‫ﻣﺎش‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫وﯾﺗﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﻧداﯾن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻓﻊ‬ ‫را‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺳﻣوم‬‫ﻣﯾن‬C‫ﻣواد‬ ‫آھن‬ ‫ﺟذب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬‫ﻣﺎش‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ .‫اﺳت‬ ‫رﺧوت‬ ‫و‬ ‫ﺧﺳﺗﮕﯽ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺑرطرف‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎرز‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬ . ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔراﺑر‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻓﻊ‬ ‫را‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺳﻣوم‬ ،‫اﺳت‬ ‫ادرارآور‬ ،‫ﺷده‬ ‫ﻣﺎدران‬ ‫ﺷﯾر‬ ‫ازدﯾﺎد‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﮐﻧﻧدﮔﯽ‬ ‫ﭼﺎق‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬. ●،‫ﺷﺑدر‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻼﺋم‬ ‫دھﻧده‬ ‫اﻟﺗﯾﺎم‬‫ھﺎ‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺋﺳﮕﯾﺎﯾن‬ ،‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑدن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ھورﻣون‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺎﻟری‬ ‫ﮐم‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻓراواﻧﯽ‬ ‫ﮐﻠﺳﯾم‬ ‫و‬ ‫آھن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧﺷﯾده‬ ‫ﺑﮭﺑود‬ ‫را‬ ‫ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ‬ ‫ﻋﻼﺋم‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺑدﺧﻠﻘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔرﮔرﻓﺗﮕﯽ‬ ،‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﯾد‬ ‫اﻋﺻﺎب‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺎھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧون‬ ‫ﭘرﻓﺷﺎری‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺑد‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﻘوﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧون‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﺻﻔﯾﮫ‬. ●‫ﯾوﻧﺟﮫ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫و‬ ‫ﻣﻧﮕﻧز‬ ‫ﺑودن‬ ‫دارا‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﻣﻐذی‬ ‫ﻣواد‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﺣﺎوی‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫آھن‬ ‫ﻣﻌدن‬ .‫ﻧﺎﻣﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺳﻠطﺎن‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻋرب‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﮭﻣﯽ‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ﺑدن‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫اﻧﺳوﻟﯾن‬ ‫ﺳﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫ﮐروم‬ ‫رﺳوب‬ ‫و‬ ‫ﺳﺧﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧون‬ ‫ﺑد‬ ‫ﮐﻠﺳﺗرول‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﺳﺎﭘوﻧﯾن‬ ‫ﺑودن‬ ‫دارا‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾوﻧﺟﮫ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﯾد‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﮐودﮐﺎن‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫اﺳﺗﺧوان‬ ‫ﺑرای‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﮐﻠﺳﯾم‬ .‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫را‬ ‫ﻋروق‬۲ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آھن‬ ‫اﺳﻔﻧﺎج‬ ‫ﺑراﺑر‬‫اﺳت‬ ‫س‬. . ●‫ﻋدس‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ھﺎی‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺣﺎوی‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮐﻧداﯾن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫را‬ ‫اﻧرژی‬ ‫ﻣﻘو‬ ‫ﻋدس‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﮐﻠﺳﯾم‬ ‫و‬ ‫ﻓﺳﻔر‬ ،‫آھن‬ ‫اﻣﻼح‬ ‫و‬ ‫ﻓوﻟﯾﮏ‬ ‫اﺳﯾد‬ ،‫س‬ ‫ب‬ ‫آ‬،‫ﺧون‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﺻﻔﯾﮫ‬ ،‫ﻗﻠب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ﮐﻠﺳﺗرول‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺛری‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫آن‬ ‫ﻓﯾﺑر‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧرژی‬ ‫اﻓزاﯾﻧده‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐﻠﯾﮫ‬ ‫ﺷﺳﺗﺷودھﻧده‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﮐﻧﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫اﻧﺳوﻟﯾن‬ ‫ﺗرﺷﺢ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺧون‬ ‫ﭘرﻓﺷﺎری‬ ‫دارد‬. ●‫ﻧﺧود‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫زﯾﺎدی‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫دارداﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻧرم‬ ‫آن‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﮔروه‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫و‬ ‫آھن‬ ،‫ﮐﻠﺳﯾم‬ ،‫ﻓﺳﻔر‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫زا‬ ‫اﻧرژی‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫ھﺿم‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ای‬‫و‬‫آن‬ ‫ﻣﻌدﻧﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ب‬۵‫اﺳت‬ ‫ﻧﺧود‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺑراﺑر‬. ●‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺧﺎم‬ ‫را‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫اﻧ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﺳرد‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﺑﮑﺷﯽ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺗواﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﺳﺎﻻد‬ ‫واع‬ ‫ﺑرﯾزﯾد‬ ‫ﺷﯾرازی‬ ‫ﺳﺎﻻد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻠم‬ ،‫ﮐﺎھو‬.،‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﻧﺎﺑود‬ ‫آن‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾﻧﮭﺎی‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺧﺎم‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﺷوﻧد‬.
  4. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫را‬ ‫ھﺎ‬‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﻣﻌطر‬ ‫ﺳﺑﯾزﺟﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎزه‬ ‫ﻟﯾﻣوی‬ ‫ھﻣرأه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻏﻼت‬ ،‫ﺣﺑوﺑﺎت‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫طرز‬‫داﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫و‬ ‫ﮔردن‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺗﺧم‬ ، ‫ﮐدو‬ ‫ﺗﺧم‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫روﻏﻧﯽ‬ ‫در‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺳرطﺎﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻠول‬ ،‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑدن‬ ‫وارد‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫دو‬ ‫ﻣﺎش‬ ‫و‬ ‫ﻋدس‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺿررھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﻗﺎﺑت‬ ‫ﮔوﺷت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫از‬ ‫ﺳوﯾﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ .‫ﺑرﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫از‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ،‫ﻧدارد‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﮔوﺷت‬‫اﺳت‬ ‫ﻓرﻧﮕﯽ‬ ‫ﮔوﺟﮫ‬ ‫رﻗﯾب‬ ،‫ث‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫اﺳﯾدھ‬ ‫دارای‬ ‫ھﺎ‬‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌدﻧﯽ‬ ‫اﻣﻼح‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﻣﻘدار‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﻗﻧد‬ ،‫ﭼرب‬ ‫اﺳﯾدھﺎی‬ ،‫آﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ﺎی‬ .‫اﯾم‬ ‫رﺳﺎﻧده‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺿروری‬ ‫ﻣواد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺧورده‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﻔﯾد‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫از‬ ‫ﺣد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ارزاﻧﯽ‬ ‫ﻣوادﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺑﺎورﮐردﻧﯽ‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﭼﻧﺎن‬ ‫ھم‬ ‫ھﺎ‬‫ﺷد‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬،‫ﻓﺮ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬‫اوا‬‫ﻧﯽ‬‫و‬ ‫از‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﻣﻼ‬‫ح‬‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬‫ھ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺴﺘﻨﺪ‬‫ط‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﯽ‬‫آ‬‫ﯾﻨﺪ‬ ‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫دا‬ ‫از‬ ‫زدن‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬‫ارزش‬ ‫و‬‫ﻏﺬ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬‫آﻧﮭ‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺎ‬‫دا‬ ‫د‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ا‬‫ﺳﺖ‬. ‫ط‬‫ﺟﻮ‬ ‫ﯽ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬،‫زدن‬‫ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ‬،‫ﭘﺮ‬‫و‬‫ﺗﺌﯿﻦ‬‫و‬‫ﭼﺮﺑﯽ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣﻮﺟﻮ‬‫دا‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬‫و‬ ‫ه‬‫ﺑﮫﻣﻮ‬‫اد‬‫ﺳﺒﮏﺗﺮ‬‫و‬‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ھ‬‫ﻀﻢ‬‫و‬‫ﺟﺬ‬‫ب‬‫ﺗﺮ‬‫ی‬‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬‫ﻣﯽﺷﻮ‬‫د‬. ‫ا‬ ‫در‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﯾﻦ‬‫آ‬‫ﻣﯿﺰ‬ ‫ﯾﻨﺪ‬‫و‬ ‫ان‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬‫ا‬ ،‫ﻣﻼ‬‫ح‬‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬‫و‬‫ﭘﺮ‬‫و‬‫ﺗﺌﯿﻦ‬‫دا‬‫ﻧﮫ‬‫ا‬‫ﻓﺰ‬‫ا‬‫ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫ﯾﺶ‬‫از‬ ‫و‬‫ﻣﯿﺰ‬‫ان‬‫ﮐﺎﻟﺮ‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ﮐﺮﺑﻮ‬‫ھ‬‫ﯿﺪ‬‫آن‬ ‫رات‬‫ﻣﯽﺷﻮ‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﮫ‬‫د‬. ‫ﻣوادآﻟوده‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳم‬ ،‫ﮐود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻧﺧواھﯾد‬ ‫ﻧﮕران‬ ‫دﯾﮕر‬ ،‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ھﻧﮕﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﯾر‬ ‫و‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻣواد‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ،‫ﺑﺎﺷد‬‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧظر‬. ‫ﺗواﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ .‫اﺳت‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﮐﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﮐﻣﯽ‬ ،‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﯾﺷﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دارﯾد‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫آن‬ ، ‫ﺳﺑز‬ ‫ﮐوﭼﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺷدن‬ ‫دﯾده‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﻧوروز‬ ‫ﻋﯾد‬ ‫ﺳﺑزه‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫درﺳت‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫آﻧز‬ ،‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫را‬‫ﺑﮫ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ،‫داﺷﺗﻧد‬ ‫وﺟود‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻏﯾرﻓﻌﺎل‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼرب‬ ‫اﺳﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺑدل‬ ‫اﺷﺑﺎع‬ ‫ﭼرﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻣﯾﻧﮫ‬ ‫اﺳﯾدھﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫آﻧز‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﺗﺣرﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ،‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫آﻧزﯾﻣﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎط‬ ‫و‬ ‫ﺳﻼﻣت‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑدن‬ ‫در‬ ‫ﯾﻣﯽ‬ ‫ﮔردد‬. ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫آﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ،‫ﮐرد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫دردﺳرﺗرﯾن‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﯾدﺗرﯾن‬ ،‫ﺗﻣﯾزﺗرﯾن‬ .‫ﺧوردن‬ ‫ﺳﺑزی‬ ،‫ﻧﺎن‬ ،‫ﭘﻧﯾر‬ ،‫ﻣﺎﺳت‬ ،‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﻣﺛل‬ ،‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫درﺳت‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ھم‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬،‫ﻋﯾد‬ ‫ﺷب‬ ‫ﺳﺑزه‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﺳﺑزﮐردن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾراﻧﯾﺎن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺎر‬
  5. ‫ﺷوﻓﺎژ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫طﺎﻗﭼﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮔرم‬ ‫ﮐﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﻣﺣل‬ .‫دارﯾم‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫آﺷﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﺳرد‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ھوا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻗﻔﺳﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺟﺎق‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬. ‫ﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑرای‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ .‫ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد‬ ‫ﺗﻧزﯾﺑﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯾﺷﮫ‬ ‫روی‬ ، ‫ﻧﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫روی‬ ‫ﻏﺑﺎر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻗﺎﺷق‬ ‫ھﺷت‬ ،‫ﻏﻼت‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﻏذاﺧوری‬ ‫ﻗﺎﺷق‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھر‬ ‫از‬. ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻻزم‬ ‫وﺳﺎﯾل‬: -،‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﻠﻧد‬ ‫اﻧدﮐﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﻟﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐوﭼﮏ‬ ‫ﺳﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑزرگ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﺳﺑﺗ‬ ‫ﮔﺷﺎد‬ ‫دھﺎن‬ ‫ﺷﯾﺷﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ -‫ﺗﮑﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐش‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧزﯾب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻠﻣل‬ -‫ﺑزرگ‬ ‫ﮐن‬ ‫ﺻﺎف‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐش‬ ‫آب‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫طرز‬: -‫آب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫اﻧﮕﺷت‬ ‫ﺑﻧد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫آب‬ ‫ای‬ ‫ﮐﺎﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺻﺑﺢ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد‬‫دھﯾد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﮔرﻣﯽ‬. ‫داﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎﺳﮫ‬ ‫آب‬ ،‫ھﻧﮕﺎم‬ ‫ﺻﺑﺢ‬ ‫ﻓرداﯾش‬‫داﻧﮫ‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ ،‫ﻧرﯾزد‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐﺷﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ﻣرطوﺑﯽ‬ ‫ﮐﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎرﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺧش‬ ‫ﺑﺷﻘﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬. -‫ﻣرﺗﺑﮫ؛‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫روزی‬‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫را‬ ‫ﮐﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎرﭼﮫ‬ ‫ﺧود‬ ،‫دﺳت‬ ‫ﮐف‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آﺑﭘﺎش‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫ﺷب‬ ‫و‬ ‫ظﮭر‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑﺢ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫آب‬ ‫ﮐﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾﺷﯾﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎرﭼﮫ‬ ‫ﺑرداﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﯾم‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣدت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺗﮑرار‬ ‫روز‬ ‫ﺷﺑﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔرم‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ھوا‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن‬ ‫ﻣﺣﻠ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ظرف‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫ﮐﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎرﭼﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ .‫دارﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮔرم‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﺳﺑﺗ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﯽ‬. ‫زﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫روز‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫روز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﻣﻌﻣوﻻ‬. ‫ﺣدود‬ ‫ﻣﺣﯾط‬ ‫ﺣرارت‬ ‫اﮔر‬22‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫زود‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫داﻧﮫ‬ ،‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫و‬ ‫ﮔراد‬ ‫ﺳﺎﻧﺗﯽ‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺑﯾن‬ ،‫داﻧﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺳﺗﮫ‬ .‫زﻧد‬‫و‬ ‫درآورﯾد‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗواﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫ﭘﻧﺞ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫اﻧدﮐﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دارﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣرطوب‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ .‫ﺑﮕذارﯾد‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﭘﻧﺟره‬ ‫ﭘﺷت‬. ‫دﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ،‫ﺧورﺷﯾد‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺟﻠوی‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎﻧدن‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﮐش‬ ‫آب‬ ‫آراﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دارﯾد‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫ﯾﺧﭼﺎل‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫درﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ظرﻓﯽ‬ ‫ر‬. ‫روزھﺎی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ،‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺗوﻗف‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﯾﺧﭼﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﮔذاﺷﺗن‬ ‫رﺳﺎﻧد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾرﺗری‬. ‫آﻣﺎد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ،‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺟدا‬ ‫ھﺎ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ( ‫ﺳوﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎش‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ) ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﭘوﺳﺗﮫ‬ ‫ﺑﺧواھﯾد‬ ‫اﮔر‬‫ه‬ ‫روی‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘوﺳﺗﮫ‬ .‫ﺑزﻧﯾد‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫آراﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﭘس‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ﭘر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺑرﯾزﯾد‬ ‫ای‬ ‫ﮐﺎﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﻘدار‬ ‫دارای‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘوﺳﺗﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ،‫ﻧﮑﻧﯾد‬ ‫ﺟدا‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘوﺳﺗﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫وﻟﯽ‬ ،‫آﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آب‬ ‫ﻣﻔﯾدﻧد‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﮔوارش‬ ‫دﺳﺗﮕﺎه‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻓﯾﺑر‬ ‫زﯾﺎدی‬.
  6. ‫ﻣ‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫زﯾر‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫و‬ ،‫ﻧﺧود‬ ،‫ﺳوﯾﺎ‬ ،‫ﻋدس‬ ‫ﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑزﻧﻧد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕﯾرﻧد‬ ‫ھوا‬ ‫آﻧﮭﺎ‬. ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ .‫زﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮐﮭﻧﮫ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫اﮔر‬ ‫وﻟﯽ‬ ،‫زﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫دﯾرﺗر‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫و‬ ‫زودﺗر‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ ‫را‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧرﯾد‬ ‫را‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن‬‫ﻧزده‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺳﻣوم‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺧرﯾد‬ ‫اﻧد‬. ‫ی‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺗواﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ .‫رﺳﺎﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺧوردن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣوادﻣﻌدﻧﯽ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ ‫ﺳﺑز‬ ‫را‬ ‫ﺳﺑزی‬ ‫ﻧوع‬ ‫ھر‬ ‫ﮔﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻧﺧود‬ ،‫ﺗرﺑﭼﮫ‬ ،‫ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ‬ ،‫ﻋدس‬ ،‫ﻣﺎش‬ ،‫ﯾوﻧﺟﮫ‬ :‫از‬ ‫اﻧد‬ ‫ﻋﺑﺎرت‬ ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫آﺳﺎن‬‫م‬ ‫و‬ ،‫ﺟو‬ ، ‫ﺳوﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﻟوﺑﯾﺎھﺎ‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ ‫ﻧﻌﻧﺎ‬ ،‫ﺑزرک‬ ،‫ﮐﻧﺟد‬ ،‫ﮐدو‬ ،‫ﮔردان‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺗﺧﻣﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ارزن‬.. ‫ھﺎ‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻻزم‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫اﻟف‬-‫ﺣدود‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫داﻧﮫ‬6‫ﺗﺎ‬8‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫ﺳﺎﻋت‬: ‫ﯾوﻧﺟﮫ‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬2-3‫روز‬ ‫ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬4-3‫روز‬ ‫ﺗرﺑﭼﮫ‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬5-4‫روز‬ ‫ﮐﻧﺟد‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬2-1‫روز‬ ‫ب‬-‫ﺣدود‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫داﻧﮫ‬10‫ﺗﺎ‬18‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺧﯾس‬ ‫ﺳﺎﻋت‬: ‫ﻧﺧود‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬4-3‫روز‬ ‫ﻋدس‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬2-3‫روز‬ ‫ﻣﺎش‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬3-2‫روز‬ ‫ﺳوﯾﺎ‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬5-3‫روز‬ ‫ﮔردان‬ ‫آﻓﺗﺎب‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬2-1‫روز‬ ‫ﮔﻧدم‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬3-2‫روز‬
  7. ‫ﭼﺎودار‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬3-2‫روز‬ ‫ارزن‬-: ‫زدن‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬4-3‫روز‬ ‫ﮔردان‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺗﺧم‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﺧﻣﮫ‬‫ﻓوق‬ ‫ﻣﻧﺑﻊ‬ ‫آﻓﺗﺎﺑﮕردان‬ ‫ی‬‫اﻟﻌﺎده‬‫ی‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬‫ب‬‫ﻓوﻻت‬ ‫و‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬‫ﺗﺧﻣﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺷود‬‫و‬ ‫ﺧوﺷﻣزه‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻼﻣت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﻧﯽ‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم‬ ‫از‬ ‫ﭘرطرﻓدار‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬‫دوره‬ ‫در‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑدن‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻔﺎظت‬ ‫ﺑﺎرداری‬ ‫ی‬‫ﮐﻧﻧد‬. ‫آﻓﺗﺎﺑﮕردان‬ ‫ﺗﺧﻣﮫ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫ﺧوب‬ ‫ﻣﻧﺑﻊ‬‫ای‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﻗوی‬ ‫اﮐﺳﯾدان‬ ‫آﻧﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬‫ﺳﻠول‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔذارد‬‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫ﻣوھﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭘوﺳت‬ ‫ﺳﻼﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺳد‬ ‫آﺳﯾب‬ ‫ھﺎ‬‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ .‫ﮐﻧد‬‫ای‬‫ﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾﺷﮕﯾری‬ ‫ﺳرطﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺑﺗﻼ‬ ‫از‬‫ﻣﯽ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫آﻓﺗﺎﺑﮕردان‬ ‫ﺗﺧﻣﮫ‬ .‫آورد‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮔردان‬ ‫آﻓﺗﺎب‬ ‫ﺗﺧم‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫طرز‬ ‫ﭼﯿﺰ‬‫ا‬‫ﻻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﯽ‬‫دار‬ ‫زم‬‫ﻣﻘﺪ‬ ‫ﯾﺪ‬‫اری‬‫ﺗﺨﻤﮫ‬‫ﭘوﺳت‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﻧداده‬ ‫ﺑو‬ ‫ﺧﺎم‬‫ر‬‫ا‬‫اول‬‫ﺑﺎ‬‫آب‬‫ﺑﺸﻮﯾﺪ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬‫روز‬‫ﺑﮕذارﯾد‬‫ﺗﻮ‬‫آب‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﻧد‬ ‫روز‬‫ﺑﻌﺪ‬‫رو‬ ‫آب‬‫ﮐﺮ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬‫د‬ ‫ده‬‫ﺳﺘﻤﺎ‬‫ل‬‫ﻧﻤﺪ‬ ‫ﺗﻤﯿﯿﺰ‬‫ار‬‫ﺑﻨﺪ‬‫از‬‫ﯾﺪ‬‫و‬ ‫روش‬‫ﺑﮕذ‬‫ارﯾد‬‫ﺟﺎﯾﯽ‬‫ﻧﻮ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ر‬‫ﺑﺎﺷ‬‫د‬‫ﺑﯿﺮ‬‫ون‬ ‫ﻧ‬‫ﮔذارﯾد‬‫ﮐﮫ‬‫آ‬‫ﻟﻮ‬‫ده‬‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫داﺧل‬ ‫در‬ ‫ﻧوری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎﻓﯾﺳت‬ ‫ﻣﻧزل‬ ‫داﺧل‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫ھﻣﺎﻧﻧد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷود‬ ‫ﮐﻧﻧد‬‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﮏ‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ‬‫د‬‫ﺳﺘﻤﺎ‬‫ل‬‫ﻧ‬ ‫ﺧﺸﮏ‬‫ﺷود‬‫و‬‫ﻣﺮ‬‫ط‬‫ﻮ‬‫ب‬‫ﺑﺎﺷ‬‫د‬‫ﺑﻌﺪ‬3-2‫روز‬‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬‫ز‬‫ﻧ‬‫د‬‫ﮐﮫ‬‫د‬‫ﯾﮕ‬‫رﺑﮭﺗر‬ ‫ا‬‫ﺳﺖ‬‫ﺑﺮ‬‫دار‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﺑﮕذارﯾد‬‫ﯾﺨﭽﺎ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﮐﯿﺴﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬‫ل‬‫ﭼﻮ‬‫ن‬‫ﺣﻮ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫زدن‬‫اﮔر‬‫ﻣﯾﺷوﻧد‬ ‫ﻓﺎﺳد‬ ‫ﺑﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ا‬‫ﻏﻠﺐ‬‫دا‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫را‬‫ﻣﯽﺗﻮ‬‫ان‬‫ﺑﺮ‬‫ای‬‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫ا‬ ‫زدن‬‫ﻧﺘﺨﺎ‬‫ب‬‫ﮐﺮ‬‫ﻏﻼت‬ ‫و‬ ‫ﺣﺑوﺑﺎت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫،ﮐﻧﺟد‬ ‫.ﯾوﻧﺟﮫ‬ ‫ﺷﺑدر‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫د‬ ‫در‬‫ﻓﺮ‬‫آ‬‫ﺟﻮ‬ ‫ﯾﻨﺪ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫ز‬‫ﻧﯽ‬‫ا‬‫ﻣﻮﺟﻮ‬ ‫ﻓﯿﺘﯿﮏ‬ ‫ﺳﯿﺪ‬‫دا‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﮐﻠﺴﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﻣﯿﻞ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺎ‬‫آھ‬ ‫و‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﻦ‬،‫دارد‬ ‫را‬ ‫ن‬‫ﺷﮑﺴﺘﮫ‬ ‫و‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﮫ‬‫و‬ ‫ه‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ‬‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫د‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺖ‬‫دھ‬‫ﻨﺪ‬. ‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﮫ‬‫ھ‬‫ﻣﻘﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎ‬‫ز‬ ‫ار‬‫ﯾﺎ‬‫دارای‬ ‫دی‬‫ﻣﺤﻠﻮ‬ ‫ﻓﯿﺒﺮ‬‫و‬ ‫ل‬‫ﻧﺎﻣﺤﻠﻮ‬‫ل‬‫ﺳﺒﺐ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‬‫د‬‫ﻣﺪﻓﻮ‬ ‫ﻓﻊﮐﺎﻣﻞ‬،‫ع‬‫ﺑﮫﺒﻮ‬‫د‬ ‫ﺑﻮ‬‫ا‬‫ﺳﯿﺮ‬‫و‬‫ﯾﺒﻮﺳﺖ‬‫و‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬‫وز‬‫ﺳﺮ‬‫ط‬‫ﺎ‬‫روده‬ ‫ن‬‫ﺷﺪ‬‫و‬ ‫ه‬‫ﻗﻨﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺑﮫ‬‫و‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﭼﺮﺑﯽ‬‫ن‬‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬. ‫ﻣﺼﺮ‬‫ف‬‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﺑﻮ‬ ‫ﻏﻨﯽ‬ ‫ﻋﻠﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎ‬‫و‬ ‫از‬ ‫دن‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬C‫در‬‫ﺟﺬ‬‫آھ‬ ‫ب‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻦ‬‫ن‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬‫اوا‬‫ﺑﻨﺎﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﯽ‬‫ا‬‫ﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫﺘﺮ‬‫ا‬‫ﺳﺖ‬‫آﻧﮭ‬‫ﺎ‬‫را‬‫ﺻﻮ‬ ‫ﺑﮫ‬‫رت‬‫ﻣﺨﻠﻮ‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ط‬‫ﻧﻮ‬‫اع‬‫ﺳﺎﻻ‬‫دھ‬‫ﺎ‬‫ﺣدود‬۱۰۰‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫روزاﻧﮫ‬ ‫ﮔرم‬ ‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﻏﺬ‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ‬ ‫ﻋﻠﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎ‬‫ا‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﯾﯽ‬‫د‬‫ﮔﺮﺳﻨﮫ‬‫را‬‫ﺧﯿﻠﯽ‬‫زود‬‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺳﯿﺮ‬‫و‬‫ﺧﺎﺻﯿﺖﭼﺎ‬‫ق‬‫ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﻧﺪ‬‫ار‬‫ﻧﺪ‬.
  8. ‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫از‬‫ﻧﻈﺮ‬‫ط‬‫ﻗﺪﯾﻢ‬ ‫ﺐ‬‫ا‬‫ﯾﺮ‬‫ان‬‫ﮔﺮ‬‫ا‬ ‫م‬.‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﻟﺒﺘﮫ‬‫آن‬ ‫ره‬‫ﮔﺮ‬‫م‬‫ﺗﺮ‬‫و‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺸﮏ‬‫آن‬ ‫ه‬‫ﮔﺮ‬‫و‬ ‫م‬‫ﺧﺸﮏ‬‫ا‬.‫ﺳﺖ‬- ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫از‬‫ﻧﻈﺮ‬‫ا‬‫ﯾﻨﮑﮫ‬‫دارای‬‫ﺑﺴﯿﺎ‬‫از‬ ‫ری‬‫ﻣﻮ‬‫اد‬‫ﺷﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬‫آن‬ ‫ه‬‫ﺑﺮ‬‫ای‬‫ﺑﭽﮫ‬‫ھ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺎﯾﯽ‬‫در‬‫ﺣﺎ‬‫ل‬ ‫ر‬‫ﺷﺪ‬‫ھ‬‫ﺴﺘﻨﺪ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﺳﺘﺨﻮ‬‫ان‬‫ﺑﻨﺪ‬‫ی‬‫ﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﯽ‬‫ار‬‫ﺑﺴﯿﺎ‬ ‫ﻧﺪ‬‫ر‬‫ﻣﻔﯿﺪ‬‫ا‬‫ﺣﺘﯽ‬ .‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﻣﺮ‬‫وزه‬‫ﭘﻮ‬‫ا‬ ‫در‬‫ﮔﯿﺎ‬ ‫ﯾﻦ‬‫در‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫دارو‬‫ﺧﺎﻧﮫ‬‫ھ‬‫ﺎﻣﯽﻓﺮ‬‫و‬.‫ﺷﻨﺪ‬‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫را‬‫ﺳﺎﻻ‬ ‫ﺑﺎ‬‫د‬.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﯿﻞ‬ ‫ﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫ا‬‫ﺳﺖ‬.- ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫دو‬‫ﺑﺮ‬‫ا‬‫ﺑﺮ‬‫ا‬‫ﺳﻔﻨﺎ‬‫آھ‬ ‫ج‬‫ﻦ‬‫دارد‬‫ﺑﻨﺎﺑﺮ‬‫ا‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﯾﻦ‬‫ن‬‫ﺳﺎ‬‫ا‬ ‫ز‬‫ﺳﺖ‬‫و‬‫ﺑﺮ‬‫ای‬‫ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺧﻮﻧﯽ‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ‬‫ھ‬‫ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‬‫ا‬‫ﺳﺖ‬. ‫ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫درا‬‫ﺑﻮ‬‫آھ‬ ‫دن‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﻦ‬‫در‬ ‫ای‬‫ﻣﺎ‬‫ن‬‫ﺑﯿﻤﺎ‬‫را‬ ‫ری‬‫ﺑﮑﺎ‬ ‫ﺷﯿﺘﯿﺴﻢ‬‫ر‬‫ﻣﯽ‬‫رود‬ ‫ﻋﻮ‬‫ارض‬‫ﮐﻤﺒﻮ‬‫و‬ ‫د‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬‫ث‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ردن‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫از‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬‫رود‬. ‫ﺟﻮ‬‫ا‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬‫در‬‫ﺑﺴﯿﺎ‬‫از‬ ‫ری‬‫ﮐﺸﻮ‬‫رھ‬‫ﭼﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺎ‬‫رو‬ ‫و‬‫ﺳﯿﮫ‬‫آ‬ ‫و‬‫ﻣﺮﯾﮑ‬‫ﻣﻘﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎ‬‫ز‬ ‫ر‬‫ﯾﺎ‬‫د‬‫ﺑﺠﺎ‬‫ا‬ ‫ی‬‫ﺳﻔﻨﺎ‬‫ج‬ ‫ﻣﺼﺮ‬‫ف‬‫ﻣﯽﺷﻮ‬‫د‬. ‫ﺣﺎ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫وی‬‫ﻣﻘﺪ‬‫ز‬ ‫ار‬‫ﯾﺎ‬‫و‬ ‫دی‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬A,C,E,K‫ا‬‫ﺳﺖ‬ ‫ﮐﻮﺑﯿﺪ‬‫ز‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫ﺧﻢ‬‫را‬‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ا‬‫ﻟﯿﺘﺎ‬‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫م‬‫ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ‬‫ی‬‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ‬‫ی‬‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‬. ‫ﻣﻮ‬‫اد‬‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬‫و‬‫ﭘﺮ‬‫و‬‫ﺗﺌﯿﻦ‬‫ھ‬: ‫ﺎ‬-‫ﺳﺮﺷﺎ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫و‬ ‫از‬ ‫ر‬‫ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫آ‬ ‫دارای‬ ‫ی‬‫ﻣﯿﻼ‬‫ز‬‫ﮐﮫ‬‫آ‬‫ﻣﺨﺼﻮ‬ ‫ﻧﺰﯾﻢ‬‫ھ‬ ‫ص‬‫ﻀﻢ‬ ‫ﻣﻮ‬‫اد‬‫ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ‬‫ا‬ ‫ای‬.‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺳﺖ‬-‫آ‬‫ﻧﺰﯾﻢ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺑﺴﯿﺎ‬‫در‬ ‫ری‬‫ﻣﯽﺷﻮ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫د‬‫ﺑﮫﻋﻨﻮ‬‫ان‬‫ﻣﺜﺎ‬‫ل‬‫ﻣﯽﺗﻮ‬‫از‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ﻣﻮﻟﺴﯿﻦ‬‫ا‬ ،‫ﯾﻨﻮ‬‫ر‬‫ﺗﺎ‬‫و‬ ،‫ز‬‫ﭘﮑﺘﯿﺎ‬‫ز‬‫ﻧﺎ‬‫م‬‫ﺑﺮ‬.‫د‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫دارای‬‫ﺣﺪ‬‫ود‬۲۰٪‫ﭘﺮ‬‫و‬‫ﻣﯽﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗﺌﯿﻦ‬- ‫ﭘﺮ‬‫و‬‫ﺗﺌﯿﻦ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣﻮﺟﻮ‬‫در‬ ‫د‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬‫ﻋﺒﺎ‬‫رﺗﺎ‬‫ﻧﺪ‬:‫از‬‫ﻟﯿﺰﯾﻦ‬‫آرژ‬ ،‫ﻧﯿﻦ‬‫ھ‬ ،‫ﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ‬‫آد‬ ،‫ﻧﯿﻦ‬،‫ﻓﻨﯿﻞ‬‫آ‬‫ﻻﻧﯿﻦ‬‫آ‬ ،‫ﺳﭙﺎ‬‫راژ‬‫ﯾﻦ‬‫و‬ ‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ .‫ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ‬‫ا‬ ‫دارای‬‫ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﺪ‬‫ﻧﯿﺰ‬‫ھ‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ .‫ﺴﺖ‬‫ھ‬‫ﻤﭽﻨﯿﻦ‬‫دارای‬‫ﻣﻨﯿﺰﯾﻮ‬‫آھ‬ ،‫م‬‫ﻦ‬‫و‬‫ﻣﻘﺪ‬‫ر‬‫ﺟﺰﺋﯽ‬ ‫ار‬‫ﺳﻨﯿﮏ‬‫و‬‫ﺳﯿﻠﯿﺲ‬‫ا‬‫ﺑﻨﺎﺑﺮ‬ .‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﯾﻮﻧﺠﮫ‬ ‫ﯾﻦ‬‫از‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬‫اد‬‫ﻏﺬ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎ‬‫ر‬‫ﻗﻮ‬‫ا‬ ‫ی‬‫ﺳﺖ‬‫و‬‫ﻏﺬ‬‫ای‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬‫ا‬ ‫ای‬‫ﻧﺴﺎ‬‫و‬ ‫ن‬‫ﺣﯿﻮ‬‫ا‬‫ﻧﺎ‬‫ا‬ ‫ت‬‫ﺳﺖ‬. ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻣدت‬ ‫در‬48‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺳﺎﻋت‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺿروری‬ ‫ﭼرب‬ ‫اﺳﯾدھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾﺎھﯽ‬ ‫ﭘروﺗﺋﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫داﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺷدت‬ ‫ﺑدن‬‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ .‫ﺷود‬ ‫وﯾﺗﺎﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺳرﺷﺎر‬‫ب‬ ‫ھﺎی‬۶‫ب‬ ،۹،E.‫اﺳت‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫زﯾﻧﮏ‬ ،‫ﻓﺳﻔر‬ ،‫ﭘﺗﺎﺳﯾم‬ ،‫ﻓﯾﺑر‬ ،‫ﮐﻠﺳﯾم‬ ،‫ﻣﻧﯾزﯾم‬ ،‫آھن‬ ، ‫ﮐﻧﺟد‬‫آﻧﺗﯽ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬‫رادﯾﮑﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﮐﺳﯾدان‬‫زودرس‬ ‫ﭘﯾری‬ ‫و‬ ‫ﻋروﻗﯽ‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آزاد‬ ‫ھﺎی‬
  9. ‫ﻣﯽ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺑﺎرزه‬ ‫ﺷوﻧد‬‫داﻧﮫ‬ .‫ﮐﻧد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻠﺳﯾم‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧﺑﻌﯽ‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫ھﺎی‬‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫و‬ ‫ﭘوﺳت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫اﮐﺳﯾژن‬ ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آھن‬ ‫از‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻧﺑﻊ‬ ‫زده‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬‫ﻣوﻟﮑول‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧون‬ ‫ﻗرﻣز‬ ‫ھﺎی‬‫ﺷو‬.‫د‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫روی‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﻏذاﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫در‬ ‫دﺷواری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬.‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫در‬ ‫وﻓور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫داﻧﮫ‬‫ﮐﻧﺟد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑرای‬ .‫ﮐرد‬ ‫ﻧﮕﮭداری‬ ‫ﺧﻧﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺷﮏ‬ ‫ﻣﺣﯾطﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫را‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫ھﺎی‬ ‫داﻧﮫ‬‫ﻣدت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﯾﺧﺗﮫ‬ ‫ﭘرآب‬ ‫ﮐﺎﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﭘوﺳت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬24‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫را‬ ‫ظرف‬ ‫آب‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫ﺧﯾﺳﺎﻧده‬ ‫ﺳﺎﻋت‬ ‫ا‬‫رﯾﺷﮫ‬ ‫ﮔر‬‫ﺷده‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﺎن‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﺳﻔﯾد‬ ‫ھﺎی‬‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬ ‫اﻧد‬‫ﻣﯽ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫زدن‬‫زﻣﺎن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗوان‬ ‫درﻏﯾر‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﻣﺻرف‬‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد‬ ‫ﻣرطوب‬ ‫دﺳﺗﻣﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ﻗرار‬ ‫ظرف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬۳۶ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﺷد‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﺳﻔﯾد‬ ‫ﺟواﻧﮫ‬ ‫ﺳﺎﻋت‬‫و‬ ‫رﯾﺧﺗﮫ‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫ﮐﻧﺟد‬ ‫اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫روز‬ ‫ھر‬ .‫ﮐﻧد‬‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣرطوب‬
Anúncio