O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ufl

 

II‘ iy}

H WV W11 WP’ W1‘ . y' W M « iflu «

il_| *.’-H'L'I3

zvzryfhing begins with on ‘wdzo
1 lnllfl [r1|H [Fl II%: |;’[IJ : ’jI%_[I’ 3'"
"" 5‘, T-‘T’ 5 , _ W- 9 , 2 , m ‘
r: a“1H«, Iw in «If 1|» F. flfl~v' wlw...
I TIEU BE‘ cHinH I
I
V

IE
I

V V V

TIEU BE PHU1 TIEU BE PHU 2 TIEU BE PHU 3
I Boon noi dung I I Boon noi dung I I Boon n...
Vi du s51 vé bfi cuc boi viét


hr

 my :0 _. ‘On
; o.s. o,I—x. i1t. I- | uC‘l
I¢n«1_»‘Q'A n_| mi: ,-_I“fl" n_n '9" 
Ifi...
Khono chi nhon nhip voo bun ngou, "loo" 6 Bong Khoi vé dém. to nhu bi choong ngop trong nhung onh oén ruc ro. 
ngfi nhu d...
Vi do so 2 vo bo cuc boi viot

Ouo tong moo Trung Thu 2015: Wu dé chinh

r%“"; /’{'A4's .3;e'>s“ . :; .x». ’*, ’ -' 1‘ ‘...
Duong nhu khoi nlom "Tro" trong sou nghi chong to gio dou. chi xoou quonh nhong thoc uong dong choi hon lo hinh
onh mot b...
ngooi hinh énh thi tiéu dé chinh Io uéu t6 dou tién l: hu hut
nguoi doc vi: 66 cflnq chinh lo muc dich cfio tiéu dé. 

mot ...
A; .3]; in i if : iL’[l1|| rfl£‘. lIfA| l I i. :j' / t o 
’ / / Chopeou theo 
/ / nghio den trong tiéng 
7 / Phop n...
in.  —. -
; -c i Ll‘ ‘T in “Al ‘

: Lg: L O! 
‘ ~ ~ 5 g L_ ‘f. g I ‘
III Iii «Ii Iii W ijlfl malkw

 

Cho thich

Cho...
1 i ‘ o A ‘ o o J: * ‘ " ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * J‘ ~ ~ — . . . _ K _, ,

imlil [ ill! * A , H ‘i ‘ ‘ ‘ ‘ * ‘ - - ~~= ,:»

A--...
< — — — — — — A — A — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — . — — — — — — — _ , 

V-four Tiiiii ‘W'__IlIi, J ii-iii...
__. ___________. .____________. _____, 

Thong coo boo chi Io mot von bon ngon nhom muc oich thong

9!n| -| boo. kéu goi ...
Vi do dong boi thong coo

Thong coo boo chi

S

-'. .x: ‘‘': . WK“ _. § .01 %"%»’. i"‘&iE -"'1  Nb. » 14"" IO. :f%. I‘...
Don voi buoi khoi truong Co so 2 Lo Von So Compus, pho huonh vo coc em hoc sinh so duoc cung cop thong tin vo coc
phuong ...
imnn
noHo

DUDG
LU'Q'flG

oAno
BA: 

no
ouno

couTnoc
PHU HOP

Tom gloc nguoc

__________. .._. __________, 

_____________...
So hou blot tho bion Vinpeorl Premium
voi so von 5 to

Dot dong son nghi duong khong chi’ Io toi son gio tri mo con Io co ...
Vi du. nguoi muo donh ro 7.5 to dong do so huu mot biét thu nghi duong bion coo cop Vinpeorl Premium co gio tri thop
nhot...
_____________. ___, 

________________. x

Boi xo luon lo noi dung mong tinh khoch quon dong trén trong
noi dung chinh cuo...
ngou Tot. noi chuuén bio

Tho mo nguoi to cho doi o nhong son phom bio mong thuong hiéu Viét. nou co Ié do nong tom tro ...
Tot co do nh0nq su dou tu. thou doi do c0o Holido do mong dén cho nguoi muo. nguoi dung Viét flom mot com

gioc oén g0i. ...
_________________________________. 

B| nH boi Kiém chong Io boi viét co duo nhon vot thut: té so dung. 
- duo coc so lié...
Vi du dong boi kiom chong

£T. ‘}'9 a'o‘%' . f‘ C‘ J . 
‘; "“’~ '3 ’~°”. m.~. ‘ , I1’§1a. ". gm‘ 3“, . ‘O Q . .1,: " "...
Bon thou do. u tuong ngou ou. bou gio moi thonh tion. ..

nhu vou. u tuong xuot phot to dom mo. song chong to phoi gop...
non ton do

ng coi to khoo

con thiot voo tiou do. 
sopo. dot ton onh minh

hoo. cho th

ich. .. do 1:61 uu

khi tim kio...
Tim hiou thom

 

n vo: 

nhong diou con biot
Keqworo

re, "><>. c. vcn

ieea1m1< )‘ ‘‘ D%. .,e1, 492121». 

Soiiwoure. 

oe ueio pmemi sfiemop

oP1;. .,: zoi: on

SEO ...
SEO copuwriting lo mot phuong phop SEO
duo tron vioc bion top vo phot trion noi
dung, khion noi dung do duoc toi uu hoo
p...
________________________________. ... ... .___, 

mét 56 quu téc 

/ 

viét béi chuén si-:0_

____________________________...
flcfni dung

+ Ow téc dcjt tén énh: 
- Déi véi bdi viét chi cc’) mét hinh énhz Tiéu dé bdi viét + hinh énh
Vi du: hoo-tom—...
Luo chon chfi dé cho béi viél: 

 

flqhién cou l2U' khéo cho bei viét

 

Len cdu trt'Jc cho bei viét

 

Trié°n khoi viét ...
Bénq diém 000 uéu t6 
chufin SEO cho ncfni dung“‘

TU l<h00
[30 eiém]
Chu0°n l: U khéo: 30 dié°m
TU khéo tuunq c'i6i: 20...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Copywriting - Sang tao Noi dung_Huong dan Viet bai Truyen thong Thuong hieu Hieu qua - iLIGHTIS & Quan Idea (demo 2016)

Tài liệu chuyên sâu Hướng dẫn Viết bài - Sáng tạo Nội dung phục vụ cho các Chiến dịch Truyền thông Thương hiệu/ Content Marketing chuyên nghiệp, là 1 phần trong "Copywriting Bí Thuật - Hay những Bí Mật về Kĩ Thuật Copywriting có thể ... ai cũng biết nhưng chưa được ứng dụng hiệu quả và hợp lý tại Việt Nam", do Quân Idea và đội ngũ iLIGHTIS nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng và phát triển từ năm 2009.

Copywriting - Sang tao Noi dung_Huong dan Viet bai Truyen thong Thuong hieu Hieu qua - iLIGHTIS & Quan Idea (demo 2016)

 1. 1. ufl II‘ iy} H WV W11 WP’ W1‘ . y' W M « iflu « il_| *.’-H'L'I3 zvzryfhing begins with on ‘wdzo
 2. 2. 1 lnllfl [r1|H [Fl II%: |;’[IJ : ’jI%_[I’ 3'" "" 5‘, T-‘T’ 5 , _ W- 9 , 2 , m ‘ r: a“1H«, Iw in «If 1|» F. flfl~v' wlw. 1 c6 tiéu aé phu W khéng c6 tiéu aé mét béi Viét PR hog; quénq céo "chufin" phéi truuén téi duqc thénq diép cfio ngubi viét vé sén phc‘3m dén véri ngudi doc. E)é° ldm duqc diéu dc’). uéu t6 déu tién ngubi viét phéi xéc dinh Id b6 cuc r6 réng vb dinh dong pht) horp véri muc dich bdi béo C00 minh. so cut: r0 ronq dim dong THOnG CA0 Dlnl-I dinh dgng DAFIG muons phb hcp '"’-*' °i"".9°“‘5 dinh dong “Em x°A I_UAn cHUnc '
 3. 3. I TIEU BE‘ cHinH I I V IE I V V V TIEU BE PHU1 TIEU BE PHU 2 TIEU BE PHU 3 I Boon noi dung I I Boon noi dung I I Boon noi dung I Hinh énh Hinh énh Hinh énh 0 chU thich 0 Chi: thich (2 chU thich -l>I CALL TO Acnon I I V I TED TAC on/ ix I (3
 4. 4. Vi du s51 vé bfi cuc boi viét hr my :0 _. ‘On ; o.s. o,I—x. i1t. I- | uC‘l I¢n«1_»‘Q'A n_| mi: ,-_I“fl" n_n '9" Ifi '92.. .. bit»! IN fwrr bW1'~. ) CJK ‘A * own son Gon 40 nfim ké’ ti‘: noou oiéi phénq aa c6 nhiéu O51 thou. nhuno v5n con do. co nhfmo thfir chfino hé thou d6'i trono tém tu. nép nohi con mi nouoi con sinh ro. nan Ién nol ménh dot nou. .. D6 It‘) nhflnq Cong trinh 66 trér thbnh biéu tuong C00 thonh phé nhu flho tho DL'rc Bo. fihb hét thonh phfi. Dinh DOC Lop. cho Bén Thonh. .. quo boo nhiéu nom vén ven nouuén oio tri. Bo lo céi chdt Soi Gon nodm trong tong nép sinh hoot cfio nouoi don thonh thi, v6n con hiefn hfxu trén nhfmo quon co phé vio hé. trong théi quen uono tro doc boo song, trono tinh coch hoo séno. thon thién vc‘: nhiét tinh. .. Tuu nhién. riéno trono ooi nou, nouoi viét doc biét muon noi vé mot con duono. vé "rue" Cotinot xuo — véi tén ooi Bong Khfri noou nou — v6n | u6n moo nhién duoc vi nhu. lo "tréi tim" cfio Soi Gon trono tom tri moi nouoi. Tiéu dé phu Rue Cotinot xuo_ / Soi Gon thfri Phop thuoc. Béno Khéi mono tén16.cUno V61’ 25 con duono khoc chi duoc ooi theo so tho‘ tu. Bén Boon mi duflq nom 1865. khi dé doc De Lo Grondiére quuét Uinh dot tén cho tfmo con Uuono mot thi 16 chinh thuc duoc mono / B tén Cotinot. flhon thdu déu Io con duono co vi tri doc die. Phfip do iuo chon Cotinot 65 thiét lop dfiu tién khi bot déu trién khoi quu hooch thonh phé mc’J ro qufino thfri oion vono son cflo con duono nou noi riéno vo Soi Gon noi chung. Chi vén ven 630 mét nhuno Cotinot quu tu nhfmo cfio hono cfro hiéu n6i bot cfio thonh phfi véi nhip song soi dong thoi do nhu khoch son Continentol, majestic. Soioon Poloce; v0 truono moxim; hop oém Lo Croix du Sud; phono tro cfio nhoc s1 Hoono Thi Tho: bo bo quon coFé tFU donh Brodord. Givrol vo Lo Pooode. .. _ vo Béno Khfll nou Chi) thich Bdno Khéi xuo vb nou / 40 nom ké ti‘: noou oiéi phono. Cotinot do duoc mono tén moi. rdt nhiéu déu fin cfio mot thoi vono son (16 do Iui vé conq quu’ khu, rot nhiéu nét riéng cfio quo trinh U61 moi dong Ién Iuot hién hfru. nhuno co nhtrno diéu vén khong thou dfii. Bo Io Bong Khéi vén Iuon oil‘: vi tri doc tén khono thé thou thé_ lo truno tom kinh té_ von hoo quon trono cfio "hon nooc wén Bong“. nhu nho the B6 Trunq Ouén 66 who noi "if: can duono song trono vo Soi Gon nhfitl“.
 5. 5. Khono chi nhon nhip voo bun ngou, "loo" 6 Bong Khoi vé dém. to nhu bi choong ngop trong nhung onh oén ruc ro. ngfi nhu dong doo buoc trén nhfmg con pho muo som n6i tiéng coo the gioi nhu ouorng Ochord [Singapore]. flom Kinh [Thuong Hoi — T0]. FiFth Avenue [flew Uork - mu] hou khu Ginzo [Tokuo — flhot]. Gio nho Got 6 trén ouong Bong Khoi luon nom 6 TOP coo nhot Soi Gon, chi donh cho nhfrng nhon vot thuc su co dong cop vuot troi Iuo chon Iom noi "on cu loc nghiép“. Anh minh hoo khong kém cho thich ‘: ~. -1-«»-an-s———. a ‘‘. _;~ 3 ‘ Hoo nhoong Io thé. hién Ooi lo the nhung Bong Khéi v6n Iuon lo diém két n6i giL'Io hién toi via our’) khu. Bi ho doc con duong nou tu diém cuoi noi song Soi Gon. nguoc lén con doc hiém hoi mo vung dot noi Uou co ouoc. to nhu oi nguoc dong thoi gion tro vé voi nho the Boo Bo thé ko19;ngém Buu dién thonh pho von git‘! nguuén dong ddp xuo; chiém nguong khoch son Continental tuno don tiép nhiéu nhon vot noi tiéng nhu Togore - nho the An Bo doot Gioi nobel von chuono 1913. von hoo Phop André molroux. von hoo Anh Graham Greene. .. I 2 Két Khong kém nhc dén Iich st’: 06 thém uéu hién toi vo tu hoo vé nhfmg ooi thou dong ngou mot thonh hinh trong dong dop C0” to action nhfmg cong trinh dong cop, hién ooi vo song trong: thop ooi Vincom — Vinhomes Bong Khoi. too nho Union Square. too nho Opera House. .. sé nong Bong Khoi lén nhfmg tom coo moi. xong donh dong cop doc ton. lo "troi tim‘ ’ khong thé” thou thé coo thonh pho phét trién nong dong nhot viet nom. Toc gié Lunn B5 / an Boi xo Iuon nhon monh tom quon trong coo con duong Bong Khoi. "too phéu" cho 4 chién dich mo hon khu con ho siéu coo cop Vinhomes Bong Khoi coo top doon Vingroup 1 duoc dong trén boo dién ti: dontri. com. vn ngou 01/06/2015 do ogencu iLIGHT| S thuc hién.
 6. 6. Vi do so 2 vo bo cuc boi viot Ouo tong moo Trung Thu 2015: Wu dé chinh r%“"; /’{'A4's .3;e'>s“ . :; .x». ’*, ’ -' 1‘ ‘F. I’ ‘ | i.. M, to. Jul (. .I. ~ii lit‘. wit. ., . .1 V I. .;; ‘.. i V ii_j. i.: Anh minh noo khong kem cho thich Sopo nguoi tiéu dong gio do aé tom nhiou hon aén so kot hop hoi hon. tinh té. Vi du nhu on miong bonh Truno Thu / T thi khong tho thiou su hion dion coo chén tro xonh truuon thong moi cho vi noon "dong diéu". .. Coi nong moo Hé con chuo quo, tiét Thu con chuo toi, vou mo roi roc trén coc tuuén pho Ho noi nhu Kim mo. 300“ 00' dU“Q Cou Giou. flguuon Khonh Toon. .. do xuot hién nhong gion hong truno bou nhong hop bonh nuong bonh déo dep mot. / nom noo cong vou. co don thoi diom nou Io coc don vi Ioi nhon nhip tung ro thi truong nhong son phom moi voi mou mo vo huong vi do dong do thu hot so cho (J coo khoch hong. Khono kho do nhon ro, trong voi nom tro Ioi dou, xu huong Iuo chon set quo Trung Thu don quou tro vé voi nhono gio tri truuén thong. Thi truong nom nou cong khong phoi ngooi Ié. flhon bonh thop com quen thuoc tong bi "thot song“ truoc so do bo coo hong loot nhong huong vi moi lo. tou hoo nou do quou tro Ioi chiém finh thi truong. Khong chi vou. nhong goi quo tong kot hop bonh Trung Thu voi ruou. bio hou nuoc ngot cong don tro non nhom chon trong mot nguoi tiéu dong. Khoch hong gio dou do bot dou do tom hon dén viéc tim kiom mot su két hop hoi hoo vo dong diéu trong moi Set quo tong. 1361 lo chi co so dong diou thi moi hoo hop duoc voi nhou. moi ton nhou lén. tho hion so tinh to coo nguoi chon Iuo. Vi nhu on miong bonh Trung Thu soo co tho thiou su hion dién coo chén Tro. nhot lo bonh Trung Thu Viet thi Ioi cong phoi uonq, phoi thuong thoc cong voi Tro xonh truuén thong Viot nom moi ro vi noon "dong diéu". Anh minh hoo . . I I ‘ i ' ', I . . » *—x’ .4 i‘*i~s +1 ’~-__. ~" . .,. h.. ..iiiil' cho thich 'Thuono trong phoi co om tro/ Dom to mlong bonh. dom do tinh thom"/ Dou rono dou von khong phoi Io mot su két hop moi mé. sono boo nhiéu nom quo. trong khi bonh Trung Thu do tion nhong buoc doi trén honh trinh chinh phoc nhong khoch hong kho tinh nhot a nhiéu tong lop. khong ngong Iom moi minh. thom chi do vuon toi tom coo cop. thi o phio bén kio. Tro xonh truuén thong Viot nom duong nhu von I dong "loou hoou" di tim mot cho dong cho riéng minh. 5.
 7. 7. Duong nhu khoi nlom "Tro" trong sou nghi chong to gio dou. chi xoou quonh nhong thoc uong dong choi hon lo hinh onh mot binh Tro pho nghi ngot khoi thom duom nhong gio tri truuén thong coo don toc. Bou cong lo nhong tron tro coo Bteo tron con duong tim kiém huong di duo Tro nuoc to tim vé dong vi tri xong dong voi dong cop coo minh. Boi lo. hon oi hot, Bteo thou hiou tong lo cho Viot nom, khong chi don gion Io so két tinh cog suong som, loo hong. coo tinh uou to nhong con nguoi nhoc nhon khuuo som. .mo trong do. con lo so két tinh tron von nhong gio tri truuén thong coo mot trong nhong chioc noi son sinh ro long cho tho gioi. mo nhiéu nguoi uou Tro trong vo ngooi nuoc von dong khong ngong tim kiom bou lou nou. vo trong moo Trung Thu sop toi nou, Bteo ki vong so co tho "donh thoc" duoc so quon tom cog khoch hong Viot nom doi voi Tro truuén thong thong quo nhong Set quo dou o nghio khi két hop bonh Trung Thu nhon quen thuoc voi coc looi Tro doc biot coo Bteo nhu Bteo Di son doc biot. Bteo Sen truuén thong. Bteo rihoi truuén thong. .. Voi tiéu chi nong tom Tro truuén thong Viot flom len mot dong cop moi. lo son phom tion phong tion ro thi truong quoc to, non khong nhong chi cho trong voo chot luong, coc hop quo coo Bteo con duoc ti mi chom soc vé hinh thoc. gio duoc nét thonh thoot. dung di coo hon / lot song von khong kém phon song trong. quo phoi. do Ioi dou on thuong hiou. rot thich hop tro thonh mon quo o nghio goi don gio dinh. nguoi thon. bon bo. khoch hong. .. Iom "honh dion nguoi troo. mot long nguoi nhon‘. o Bteo Iom "honh dion nguoi troo. mot Iono nguoi nhon“ Set quo Trung Thu o nghio co So con gi tuuot voi hon khi duoc thuong thoc vi ngot soc coo bonh Trung Thu hoo quuén voi nuoc Tro xonh om _, nong. chot diu. thoong huong thom coo suong tuuot mot lonh too non mot do vi thonh khiot kho quon bon nguoi K95 thon vo bon bé? / Bonh mo thiéu Tro. bonh chi ngon mo chuo tron vi. Tro co thom bonh. do vi Tro so cong thom duom. them huong. .. Set quo tong Trung Thu coo cop 2015 coo Bteo lo su két hop gioo nhong Bo son phom Tro coo cop "To doi donh Tro“ coo Bteo voi nhong chiéc bonh nuong. bonh doo thom ngon mong huong vi truuén thong duoc Iom tho cong boi nhong ngho nhon giou kinh nghiom coo Cong tu bonh mot keo Ho floi. Bo dot muo Set quo tong Trung Thu coo cop 2015 coo Bteo. vui long lion he quo Hotline: 0962 311898 hooc truc tiop toi he thong Solon (3 Boutique: 79; Ha noi; Coll to octlon 29 Hong Voi. quon Hoon Kiom. Ho floi | Tel: 043 935 2963 / 46 Phon Boi Chou. quon Hoon Kiom. Ho floi | Tel: 043 938 0155 51 Xuon Diéu. quon Tou Ho. Ho floi | Tel 043 718 8291 Tgi TP Ho Chi minh 10A Truong Son. phuong 2. quon Ton Binh_ TP. Ho Chi minh | Tel: 083 547 2880 so 5 Cong truong me Linh. phuong Bén flghé. quon1_TP. Ho Chi minh. I '3 Toc gio Lunn Bo / av Boi xo Iuon cho thuong hiou tro Bteo moo trung thu 2015 duoc dong tron ‘ 6 boo dion to coFeF. vn ngou 28/08/2015 do ogencu iL| GHT| S thoc hion.
 8. 8. ngooi hinh énh thi tiéu dé chinh Io uéu t6 dou tién l: hu hut nguoi doc vi: 66 cflnq chinh lo muc dich cfio tiéu dé. mot tiéu dé chinh thuong tuon theo coc uéu céu sou: - Gioi hon do doi tiéu dé chi to 7 tori 14 ti; [words]. we Io khoong 40 — 60 kl’ tu. — Tiéu dé chL’ro dung keu words [tU khoo] thé° hién duoc son pho°m. dich vu dong muén noi tori — Thém coc tU' not"; kich thich so to mo cfio nguoi doc vé dich vu. son pho°m. ’/ flfl/ J) Tiéu dé pho duoc coi nhu kim chi nom dinh huong cho nguoi doc Iuon 6ié°m coo moi Goon noi dung hou noi coch khoc do Io mot cum tU hooc mot ménh dé tom tot noi dung. Tuu nhién, coc tiéu dé pho trong mot boi boo quéng coo co nhiém vu nhiéu hon thé noo. Do chinh lo moi cou don dot nguoi doc tiép tuc theo doi noi dung phio sou.
 9. 9. A; .3]; in i if : iL’[l1|| rfl£‘. lIfA| l I i. :j' / t o ’ / / Chopeou theo / / nghio den trong tiéng 7 / Phop nghio lo chiéc mo. "Chiéc ‘ / ’mo“ coo mot boi boo lo phon trén (i ( cong ngou sou tiéu do. co voi tro giop nguoi * doc oinh hinh duoc noi dung. Chopeou Iom ; nhiém vu gioi thich ra hon tiéu aé bong / / coc thong tin tom tot mo / ’ no cung cop. / / Tom tot noi dung T T chinh coo boi boo. khong mong uéu to Chopeou thong tin kich thich nguoi . ~_; ::». doc Hop don. mong uéu to don dot. cuon hot nguoi “ ' ooc vo thuong uéu cou nguoi viét phoi song too. noi coch khoc. chopeou goi mo chinh Io moi Chopeou ggi ma huong Iom nguoi doc con coo muon nom tho mon on. chinh lo noi dung phio sou. v '_
 10. 10. in. —. - ; -c i Ll‘ ‘T in “Al ‘ : Lg: L O! ‘ ~ ~ 5 g L_ ‘f. g I ‘ III Iii «Ii Iii W ijlfl malkw Cho thich Cho thich coo coc hinh onh minh hoo trong boi boo cong io i mot cong cu khoc coo nguoi viét nhom thoc dou nguoi ooc muo son phom. dich vu minh dong quong C00.
 11. 11. 1 i ‘ o A ‘ o o J: * ‘ " ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * J‘ ~ ~ — . . . _ K _, , imlil [ ill! * A , H ‘i ‘ ‘ ‘ ‘ * ‘ - - ~~= ,:» A---- i ‘ ‘ J Ill Vfifl}; ‘, ;---- ngooi mot bo cuc ro rong mot boi viet quong coo thuuet phuc phoi gioi oop nhong uéu to co bon sou‘ “ ti Ii 1* F 5l. U+1H 10
 12. 12. < — — — — — — A — A — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — . — — — — — — — _ , V-four Tiiiii ‘W'__IlIi, J ii-iii Kiri” iiIFin«: " t Boi thuong moi [Advertoriol] Boi thong coo [| nFormercio| / Press Releose] Boi kié°m chong [Testimoniol] Boi xo Iuon [Editoriol] 11
 13. 13. __. ___________. .____________. _____, Thong coo boo chi Io mot von bon ngon nhom muc oich thong 9!n| -| boo. kéu goi nhon thoc vo su quon tom toi mot su kién hooc nGH'| 'A mot von do co gio tri tin tot: coo mot cong tu. son phom. nhon vot. .. Dune 400 600 to LU'Q'nG Dene Thong boo. tin toc BAI Fiéu truc tiép thong tin. truuén toi thong oiép don gion. Thong nfil tin trong thong coo duoc coc cong tu cung cop vo néu gioi Done truuén thong thou pho hop sé Ion too thong tin do oi. Chinh vi vou. thong tin cong tu duo ro phoi mong tinh thoi su. co gio tri tin toc. ism Thong tin CAU TRUC quon trong nhot pH0 Hop Thong tin , .'-1!} , h Tom qiéc nquqc it quon trong on Thong tin Vkhong mou quon trong
 14. 14. Vi do dong boi thong coo Thong coo boo chi S -'. .x: ‘‘': . WK“ _. § .01 %"%»’. i"‘&iE -"'1 Nb. » 14"" IO. :f%. I‘ "’ , Vols“ ‘Irv I ii I wdwoll '. IHMN’ Uni I1!’ IIw I ls, ‘ laws v co‘ :5; :5 2 toi 'i':3.I :3? TP. HCm ngoo 29 thong 08 nom 2015. Hom noo, Ho thong hoc vlon gioo doc mom non The FIRST Acodemo [TFA] chinh thoc khoi troong Co so moi tho 2: Lo Von So toi oio chi 184/1 Lo Von So - Rhoong 10 - Ouon Rho nhuon — Thonh pho Ho Chi minh. Boo co tho col lo 1 cot moc thoi gion quon trong donh dou cho so phot trion coo Ho thong hoc vlon gioo doc mom non coo cop noo! Thonh lop to nom 2013.2 nom hinh thonh vo phot trion khong phoi quo doi. song Ioi Io khoong thol gion o nghio nhot ooi voi ooi ngo song lop vlon Hoc vlon The FIRST Acodemo. to khi dot nhong vion goch non mong dou tlon gon lion voi blot boo mong ooi. op o cho don khi mo rong duoc Ho thong song Co so tho 2 nho ngoo hom noo. mong trong minh so monh "nuol duong moi khio conh cho so phot trion toon dlon coo tro“ [To nurture evero Focet o? o chlId‘s development]. bo moi flhung — nguoi song lop ro TFA — cong coc cong so, vol boo tom huoot vo no Ioc coo minh do xoo dong non 1 mo hinh Ho thong Hoc vlon Gloo doc ho mom non dou tlon toi Vlot nom tlon phong ong dong chuong trinh gioo doc hoi nhop gom 14 mon hoc, 1 phuong phop truoon thong vo 3 phuong phop quoc to [Dhuong phop montessori — montessori method. Hoc top cho dong — Active leorning_ vo Tich hop — lntegroted Curriculum] voo giong doo cho tro nho [to 4.5 thong — 5 tool] nhom mong ooh I so phot trion toon dlon coo tro trong glol (Soon 5 nom dou doi quon trong nhot. o tot co moi khio conh [to tho chot toi tinh thon. nhon sinh quon vo tho gioi quon, kl nong song Ion ki nong sinh ton v. v.. .] Tiop noi nhong thonh cong do dot duoc coo Co so dou tlon dot toi To Xuong. Co so 2 Lo Von So vol moc dou to ion toi hon 15 ti dong, too Ioc tron dlon tich rong gon i.600m2 . co soc choo khoong 200 hoc sinh. xoo dong theo tlou chi khoo hoc. doo do onh song to nhion. duoc trong bi dong bo co so vot chot hlon doi toi uu dong tlou chuon coo Ho thong hoc vlon gioo doo doo mom non The FIRST Acodemo. do choi phong pho on toon nhop khou to nuoc ngooi oop ong chuon gioo doc mom non quoc to Dlom noi bot coo chi nhonh Lo Von So chinh Io ho thong son cot vo cot vui choi lion hoon ngooi trol duoc thlot ko tron son thuong bon conh ho thong vuon thoc vot thion nhion kion too nhu vuon treo tuoot dep. Bou Io mo hinh thion nhion song dong doc blot giop coc bé co tho to too trong. chom soc coo conh, thoo moc. Iom bon vol tho gioi to nhion xung quonh minh. ngooi ro truong con co: Phong hoo montessori rléng blot vo tiéu chuon; Ho thong bop Cooking giop tro thoc top coc ko nong to phoc vo: Ho thong projector HD donh cho nhong buoi thuoot trinh, hoc ngooi ngo vo col Film tho gion cuoi tuon v. v.. . Bon conh nhong buoi hoc chinh o truoing. tro con duoc thom gio coc chuoon ngooi khoo ngooi trol nhu flight Comping, hoc cuoi ngoo. Iom vo bon bonh Cookies Co so 2 Lo Von So co doo do 7 nhom lop nhu. Rre—tots [tro 4.5 — 12 thong]; Toddlers [18 - 36 thonQ]; Preschooler [3 — 4 tool]; Kindergortener [4 — 5 tool] vo Rre-prlmoro [5 — 6 tool]. moi mot nhom lop dou duoc dou toi chuong trinh gioo doc rlong blot nhom phot trion hoon hoo nhot tho chot. tri noo. kho nong doc lop vo nhon coch song trong nhong nom oou ooi coo tro. Doc blot nhom Rre—tots I [to 4.5 — 12 thong tool] so duoc chom soc vol ti lo "1 tro : 1 co boo moo“. doo lo 1 mo hinh chom soc doc blot vo tlou chuon mo TFA tlon phong huong toi trong vioc chom soc tro o oo tuoi nho nhi. 13, I
 15. 15. Don voi buoi khoi truong Co so 2 Lo Von So Compus, pho huonh vo coc em hoc sinh so duoc cung cop thong tin vo coc phuong phop hoc. duoc to von loo chon chuong trinh hoc pho hop. thom quon khuon vlon truong cong nhu duoc trol nghlom coc gio hoc tho toi TFA. Thom do buoi khoi truong noo cong nhu donh thol gion chlo so voi quo pho huonh vo coc em hoc sinh gom co: 1. ms. moi nhong — om coo The FIRST Acodemo Educotlon Sostem 2. msnguoon Thu Lon — Hiou truong coo The FIRST Acodemo 3. ms. Vuu minh Rhoong Trong - Glom doc coo ATTA 4. ms. Vo Thi Thu minh — BOD coo ATTA 5. mr. Duong ngoc Hiou — BOD coo ATTA 6. mr. Lom nhot Tion - BOD coo ATTA Thol gion dién ro Io khoi truong: com -10:00 tho 7 ngoo 29/os/2015 Dio olom to’ choc: 184/1 Lo van so. Rhoong 10. ouch Rho i1huon, Thonh pho Ha Chi minh TFA hon honh choo don quo pho huonh don thom quon vo dong ko nhop hoc cho bé! moi thong tin chi tiot xln vui long lion ho: website: wLuui. theFlrstocodemoeduvn Focebook Fonpoge: Luuiui. Focebook. com/ theistocodemo Hotline: 0904 011 97 vé The FIRST Acodemo Vol thong olop "First C| oss- First Step". The FIRST Acodemo Io Ho thong gioo doc mom non quoc to duoc thonh lop voo nom 2013. Doo duoc xem Io mo hinh Hoc vlon coo cop dou tlon donh cho loo tuoi mom non thonh cong toi Viot nom. Hlon The FIRST Acodemo co 3 co so chinh Compus 1: 61d To Xuong. P7. 0.3. Tp. HCm. DT: [08] 6290 8739 — 6290 8732. Compus 2: 184/1 Lé Von So, P10, 0. Pho flhuon. Tp. HCm. DTI [08] 3991 2118. Compus 3: 176 Dion Bién Pho. 13.6. 0.3. Tp. HCiT1. DT: [08] 3820 9607 — 3820 9735 iv Thong coo boo chi cho so kion khoi truong co so 2 coo ho thong hoc vlon gioo doc mom non coo cop The First Acodemo do ogenco ILIGHTIS thoc hlon thong 9/2015. 1‘4_
 16. 16. imnn noHo DUDG LU'Q'flG oAno BA: no ouno couTnoc PHU HOP Tom gloc nguoc __________. .._. __________, ______________________. Bol boo thuong moi co tho hiou Io quong coo duoc viot duol dong mot boi boo. Bol boo thuong moi thuong duoc viot voi ngol tho nhot. "chong toi noi vo chong toi“. Hoo co tho hiou do Io nhong boi quong coo duoc coc cong to muo "dot" tron coc boo do truoon oot troic tlop thong tin vo cong to. son phom. nhon vot. so kion. .. 600 — 800 to Rhon tich. mo to. huong don so dong tinh nong son phom/ dlch vu/ thuong hiou. Von phong ngol tho nhot hooc tho bo. Coc cong to thuong trinh boo Advertorlol theo phong coch mot boi boo thong thuong. ooi Ioc thong tin "trong co vé“ khoch quon do tong soc thuoot phoc. khoc vol hinh thoc quong coo Io cong khoi tung ho vo minh. Coch noo cong too "com gioc dong tin coo“ hon vi ouoc trinh boo giong mot boi viot. Tuo nhion. Advertorlol cong do bl "Io too“ Io mot boi quong coo thong thuong vo goo phon com. Thong tin Li quon trong nhot Th‘ t' {F ong in it quon trong hon Thong tin “khong moo quon trong
 17. 17. So hou blot tho bion Vinpeorl Premium voi so von 5 to Dot dong son nghi duong khong chi’ Io toi son gio tri mo con Io co hoi ton huong Ioi song lion doi vo khong dinh dong cop coo gio cho. Bot dong son nghi duong xop voo hong phon khoc rot coo cop. dot do vo kén ngooi muo. Glo tri coo moi con blot tho nghi duong, doc blot Io huong blon. nou nho tinh riong toi thi truong Viot nom thuong do Ion toi hong choc to oong. Dlou noo Io roo con voi phon dong nguoi Viot khi tiop con Iool hinh bot dong son moi mo vo hop don noo. Thong thuong. nou chi co so von tron duo1'10 to dong. toong duong mot con ho chong cu coo cop toi coc thonh pho Ion. kho co tho so ho; blot tho nghi duong thong thuong. chuo tinh don nhong do on doc oio nom toi thonh pho do Iich hooc ven bion nhu on Dong. Rhon Thiot. iiho Trong. Rho Ouoc. Vono Tou. .. Tuo nhion. nhong boi toon kho khon vo mot toi chinh do do duoc gioi quoot thoo oong voi so ro ooi vo gio nhop thi truong thuong hiou bot dong son vo blot tho nghi duong 5 soo Vinpeorl Rremium thuoc Top doon Vingroup toi Rho Ouoc. flho Trong. Do mong. .. Top ooon noo duo ro nhong chinh soch uu ooi. ho tro khoch hong. chlo so Ioi nhuon hop don voo cuoi nom 2014. Co tho. khoch hong muo blot tho thom gio chuong trinh cho cho dou to Vinpeorl Rremium thuo Ioi do khoi thoc kinh doonh so huong moc sinh Ioi com két toi thlou bong 8% mot nom. tinh tron tong gio tri blot tho truoc thuo [cong bion do troot gio coo dong tién dou to duoc quo ooi ro do Io mo]. trong suot thoi hon co hiou Ioc 10 nom. Ap dong coch tinh noo. khoch hong so nhon (‘ion 85% lo‘ nhuon to vioc cho thuo Ioi blot tho coo minh. Doo lo to lo phon chlo Ioi nhuon coo tron thi truong hion noo. Trong truong hop vioc kinh doonh khong nhu mong muon. cho oou to Vinpeorl Rremium von com kot bo Io do tro do cho khoch hong khoon sinh lol 8% noo. nhong dlou khoon tron dou duoc rong buoc rot ro trong hop oong. oom boo tinh minh moch coo do on. flgool ro. khoch hong co nhu cou voo ngon hong cong duoc too olou klon thuon Ioi trong quo trinh Iom tho toc vo huong nhiou uu ooi khoc nhou. Toi son tho chop chinh Io con blot tho do dot muo vo chong minh thu nhop chinh bong com két sinh Ioi 8% to cho dou to Vinpeorl Rremium.
 18. 18. Vi du. nguoi muo donh ro 7.5 to dong do so huu mot biét thu nghi duong bion coo cop Vinpeorl Premium co gio tri thop nhot lo 15 to dong [vou ngon hong 7.5 to con Ioi]. Ioi nhuon chu dou tu chio vé moi nom thop nhot| o1.34 to oong moi nom [chuo ké gio tri bu truot gio bong dong tién USD]. Sou khi tru di tién tro Ioi vo goc cho 7,5 to (long vou ngon hong, tong gio tri khoch hong nhon Ioi sou 10 nom Io mot biéi: thu tri gio 15 to dong vo du ro khoong 3.5 to dong. Hong nom. gio chu von co 15 ngou sf: dung con biét thu cuo minh hou bot cu khu nghi duong noo thuoc hé thong Vinpeorl kém nhiéu uu ooi hop don khoc. mot diém dong chu u khoc cuo du on Vinpeorl Premium Io néu ngon soch cuo khoch hong chi gioi hon a muc 4-5 to dong. ho von co tho monh don dong ku muo nhong biét thu nghi duong ko trén theo hinh thuc vou ngon hong. sou do chi tro Ioi. goc tu Ioi nhuon cho thué biét thu. Chu dou tu chop nhon to lo cho vou Ién toi 70% gio tri toi son. Viéc nou hoon toon khong kho doi voi nhong nguoi co cong viéc on dinh hooc coc gio oinh tré co Ioi song hién doi, thu nhop coo nhung nguon tién tich Iuu chuo nhiéu. von con phoi con nhoc giuo viéc chi tiéu. dou tu vo huong thu. Co cho dou tu uu tin vo su dom boo tu mot top Goon Ion. thi truong bot dong son vo biét thu nghi duong Ioi dong nong lén. Xét mot coch toon dién_ Vinpeorl Premium huo hen tro thonh mot goi gioi phop dou tu toi chinh thong minh. nho vou. khoch hong co thé vuo so hou. vuo kinh doonh hiéu quo. Do tim hiou thém thong tin vé coc chinh soch ho tro doc biét vo co hoi so hou biét thu nghi duong bion Vinpeorl Premium coo cop 5 son. doc gio truu cop http: //vinpeorlvilloscom Ouon idea as Boi Advertorial cho chién dich mo bon khu biét thu nghi duong bion coo cop 5 soo ; 1'7» Vinpeorl Premium cuc top doon Vingroup duoc dong trén boo dién bu zing. vn ngou 10/04/2015 do ogencu iL| GHT| S thuc hién.
 19. 19. _____________. ___, ________________. x Boi xo luon lo noi dung mong tinh khoch quon dong trén trong noi dung chinh cuo coc to boo giou, hooc chuuén muc chinh cuo BIHH coc to boo truc tuuén [con goi lo boo mong]. floi dung cuo boi nGHiA viét Editoriol thuong chuo dung nhung tin tut: co gio tri cho ooc gio mo rot hiém khi ngu u quong coo cho bot ku looi hong hoo noo. [Ouuén nong bi on — Lé Tron Boo Phuorng] Dune 800 -1000 to LUUHG DANG Donh gio thi truong. phong von chung, phong su com nhon . ..goc BA] nhin khoch quon. von phong ngoi thu 3. Von do co bon cuo boi xo luon Io phoi co cou chuuén hop don. nél phu hop voi phong coch cuo kénh truuén thong vo phoi xuot Done hién duoi dong Io thong tin khoch quon co ich cho nguoi ooc. nhu vou. thong tin truc tiép vé cong tu hou son phom phoi ouorc goi khéo léo vo thuong chi nhoc oén nhu mot vi du minh hoo. Thong tin _, I khong mou quon trong CAU TRUC Thong tin . E/ ""~_[_(> PHU Hop or it quon trong hon Tom gioc xuoi 1% Thong tin quon trong nhot
 20. 20. ngou Tot. noi chuuén bio Tho mo nguoi to cho doi o nhong son phom bio mong thuong hiéu Viét. nou co Ié do nong tom tro thonh viéc "uong" phoi soo cho dung phong coch. tho hién duoc coi gu coo nguoi dung. nét dep von hoo coo nhong dip uong bio- boi vi ngou nou, nguoi tiéu dung oi chon bio khong chi con dong Ioi o nhu cou do "uong“ don gion noo. mo cung voi viéc chot Iuong cuoc song ngou cong duoc nong coo. thi chuuén coi on thoc uong. gio con Io cou chuuén coo su thuong thoc. vo com nhon. co tho noi. nhu cou ngou cong coo coo con nguoi chinh Io mot uéu to tién quuét mong Ioi nhong thou ooi phuc vu cuoc song mot coch tot oep hon. flguoi tiéu dung thoi nou do khong con don thuon chi dung Ioi o viéc "on no moc om" nhu coi thuo. .. "uong bio phon phoi. xép hong vio he" coo ooi bo chuc nom vé truoc noo. mo coo hon. Io gio dou phon dong trong so ho do tro thonh nhong "tin do" coo nhu cou "An ngon moc oep“, hou noi dong hon, lo ho do gio nhop hong ngo nhong nguoi tiéu duno thong thoi. hien ooi. hoi nhop cung thé gioi. Song cung chinh vi vou mo Ioi nou sinh ro mot thuc té dong buon. Io hong Viét flom gio oou duong nhu Ioi dong "thuo" ngou trén chinh "son nho" trong cuoc chién voi coc mot hong nuoc ngooi o ot nhop voo tu sou thoi mo coo. hoi nhop. Vo von nguuén nhon do duoc chi ro. song von dé cot Ioi mo nguoi to co tho nhin thou ro rong nhot. Io viec mou mo coo coc thuong hiou viot con vo cung ngheo non. thiéu soc song vo hoi tho coo thoi ooi. do do soc conh tronh voi nhong ooi tho Iou ooi, gio gio oén to ngooi quoc. Coc cu to xuo co cou "Trong mot mo bot hinh dong". ou vou mo nou Ioi co vé dung voi "Iu Ié" coo nguoi dung! Vé bé ngooi coo son phom Io thu oén voi nguoi tiéu dung. "oop voo mot“ ho oou tién roi sou moi oén phién kié°m chung vé chot Iuong. Vo thuc té no oong don tro thonh mot uéu to quon trong hon cho 51; ton toi vo phot trion coo bot ku looi son phom noo, ooc biét Io trong coc ngonh hong tiéu dung nhonh, von luon ton toi "mot cuoc chién khoo Iiét trén i<é/ quou hong"! Xét ro o thi truong do uong toi Viét flom noi chung vo thi truong bio noi noi riéng. mot hong bio Holido co tho coi Io son phom oo co nhong buoc oi tién phong trong viéc thou ooi boo bi vo mou mo. huong toi viec xou dung mot thuong hiéu bio noi thuc su chuuén nghiép, hién ooi. co soc conh tronh co vé "coi chot bén trong" vo "coi vé bén ngooi" ngou tu khi mo nhong khoi niém vé thuong hiou. morketing hou nén kinh té thi truong o Viét nom von con vo cung moi mé. Tu nhiéu nom nou hinh onh logo nhon hiou cuon trong Io co. cung bié°u tuong con voi dou oo oo tro nén hét soc quen thuoc ooi voi nguoi tiéu dong Viét flom. Vo ngou nou. cung voi so phot trion coo minh. logo Holido cung do duoc coch oiéu hoi hoo hon. phoi trén soc vong hion ooi coo vo Ion bio too nén phong coch hién ooi.
 21. 21. Tot co do nh0nq su dou tu. thou doi do c0o Holido do mong dén cho nguoi muo. nguoi dung Viét flom mot com gioc oén g0i. thon quen. Tuu nhién su thon quen nou co mét diém doc biét. Io no khong hé "of: this" trong nhfmg thonh cong 66 co. mo luon khong no Iuc thou doi. coi tién dé tronh khoi con duong "c0 k1 vb nhom chon". Doi voi Holido viéc "thou oo moi“ cho nhfxng "doo con“ c0o minh con duoc thuo hién trong viéc "do ni dong giou" thi hiéu c0o khoch hong trong méi dip Tét dén Xuon vé. Io chio khéo gioi boi toon vé su khoc biét giflo muo mot két bio voo ngou Tét vo ngou thuong. Ouén Idea 4» Bbi Editorial cho thuong hiéu bio Holido dip Té't Ouu Tu 2013 duoc dong trén ‘ boo dién ti’: dontri. com. vn ngou 07/01/2013 do ogencu ILIGHTIS thuc hién.
 22. 22. _________________________________. B| nH boi Kiém chong Io boi viét co duo nhon vot thut: té so dung. - duo coc so liéu don chong thuc to are’ thuuét phuc khoch hong. nGH| A Iom cho khoch hong tin hon khi quuét oinh muo son phom. Dunc 1000 -1500 to LU'0'flG Boi nghién cuu — phon tich thi truong, phong von nhon vot noi DAOG .4 . .3 . . . . . . . tieng. phong su oieu tro. cou chuuen thuong hieu . ..Goc nhin BA' khoch quon. von phong ngoi tho 3. Do tinh chot hoon toon khoch quon nén dou Io dong boi gou _ duoc nhiéu thién com vo niém tin cho doc gio. Do c0ng chinh Io HQI coi kho coo Copuwriter khi viét boi kié°m chong. Ouo trinh bién Dunc top [editing] phoi khéo léo chuuon nhong Ioi phot biou. nhong so liéu khoch quon vé huong co Ioi cho cong tu. thuong hiéu. son phom muon PR. 7 0 FF‘ Thong tin quon trong CAU TRUC moc do quon trong PHO HOP Dong ho cot giom don / Thong tin quon trong '“"; .f‘ V
 23. 23. Vi du dong boi kiom chong £T. ‘}'9 a'o‘%' . f‘ C‘ J . ‘; "“’~ '3 ’~°”. m.~. ‘ , I1’§1a. ". gm‘ 3“, . ‘O Q . .1,: " " L. l.W; 1u. .,1 no.1. _. p ci .1 o. fig (1.11 o "90% 1) tuong coo toi vot voo sot roc boi nhong (1 tuong do khong duoc hion thuc hoo". Cho tich kiém Tong giom doc Top ooon Truuon thong Lé [Le Group] Lé Ouoc Vinh gioi thich voi VnEconomu vo mot phot biou coo ong gon dou. "1? tuong chi oong gio 5 xu, nou no khong duoc trion khoi thuong moi hoo. Coo bon stort—up hom nou dong voi nghi co co u tuong lo so ngou lop toc tro thonh mork Zuckerberg hou Lorru Poge. ..“. cou noi coo ong Vinh tron cuong vi Io thonh vion bon giom khoo cuoc thi "V tuong khoi nghiop - VPBoni< sm1-: Ideo 2014" mou hom nou do gou nhiéu tronh coi. Cho tich klém Tong giom doc Top doon Truuon thong Lo [Le Group] Lé Ouoc Vlnh Chuo thonh hion thuc. chuo co gio tri co tro ngou nou thuong tu hoo rong ho khoo biot io boi ho co nhiou u toong, hon lo v1oc chi rop khuon theo coc t1ou chuon o1nh son nho coc tho ho o1 truoc R1ong ong thi cho rong "u tuong chi’ dong gio 5 xu“ ’> Khong oi co tho pho nhon duoc tom quon trong coo u tuong. Cuoc song looi nguoi phot trion som uot nhu ngou hom nou cong Io nho nhong phot kién_ su song too mo ro. nhung nou chi co (1 tuong trong dou. khong duoc thuc hion thonh son phom. ong dung hou Ion hon Io tro thonh doonh nghiop. thi u tuong cong so chi dong gio 5 xu mo thoi. 90% u tuong coo toi vot voo sot roc boi nhong (1 tuong do khong duoc hion thuo hoo. Co nhong u tuong coo toi bi nguoi khoc donh cop vo xou dung thonh do on thuc to. nhung toi khong tho doi hoi nguoi to phoi tro tion cho minh. boi khi dong Ioi o moc do u tuong thi no khong co gio tri so dung. Bo co tho kinh doonh duoc con rot nhiéu uou to. dou chi con moi (1 tuong. nhiéu bon stort—up [khoi nghiop] cho rong chi con co 1'; tuong hou thi thonh cong so som go coo nho bon. Con cou chuuon khoi nghiop coo ong thi nhu tho noo? Toi khoi nghiop to hoi bon tou trong. Khi do, toi Io giom doc diou honh voi10% co phon. boi toi chi Io nguoi co. .. 1;: tuong. 86 co phon con Ioi thuoc vo nhong nguoi co tion rot von. Sou khi bon10% co phon coo minh vo rot khoi cong tu. toi dong so tion ou vo muo 23% co phon coo cong tu khoc. Toi cong tu moi. toi cong mong don cho ho mot u tuong. do chinh lo u tuong vo "top chi Dep". nhung. u tuong do chi duoc dinh gio lo 0 dong. boi no khong mong Ioi gio tri gi khi chuo thonh son phom. nom 2004. toi thonh lop mot cong tu xuot bon vo moi thuc so phot trion top chi Bop. Vo don gio. u tuong coch oou 15 nom moi mong don nhong gio tri nhot oinh - gio tri coo thuong hiou. Bo co nhong quo dou tu. cong tu. top doon muon muo top chi Dep voi so tion Ion — do Io muo gio tri thuong hiou sou 15 nom xou dung. 22, 1
 24. 24. Bon thou do. u tuong ngou ou. bou gio moi thonh tion. .. nhu vou. u tuong xuot phot to dom mo. song chong to phoi gop duoc co hoi phot trion no. mot thom mot quo trinh xou dung son phom. gou dung niom tin. khong dinh kho nong. chong to moi co quuon bon tho vo hinh — do Io thuong hiou. khoi nguuon coo no lo (1 tuong. Bou chinh Io nhong gi co nhon toi doc kot duoc sou boo nhiou nom Ion Ion tron thuong truong. Io nguuon nhon don toi cou noi coo toi trong buoi hop boo tron. A Ioi khuuén cho stort—up Ong co 1:1 khuuon noo donh cho coc bon khoi nghiop khong? Tho nhot. u tuong chi co tho kinh doonh duoc khi no duo tron mot bon nghion cou kho thi. vong choc. co soc thuuot phuc. Tuu nhion. do khoi nghiop thonh cong thi stort—up cong con co coi nhin xo. luong truoc nhong roi ro boi nghion cou khong hoon toon chinh xoc. Vioc khoo sot thi truong truoc khi khoi nghiop chi lo du doon. nhu cou vo mon hong voi kho nong chi tro cho mon hong lo hoi vioc khoc nhou vo nguoi "cung" khong tho chi phoi luong "cou". Khi dion bong hoi diou tro. lu tri so diou khion_ nhung khi muo hong Ioi do com xoc chi phoi nhiou hon. Diou tho hoi. stort—up phoi co kho nong quon Io nhong mong cot ioi coo doonh nghiop nhu toi chinh. nhon su. son xuot. Co u tuong nhung khong biot coch von honh doonh nghiop thi so rot do chot uou. nou bon khong co kho nong quon lo thi hou lion kot voi nhong nguoi co kho nong Iom vioc do — ho co tho tro thonh nguoi cong su. co von. nhon vion. .. vo cong bon bion u tuong thonh doonh nghiop thuc to. Biéu tho bo Io morketing. Bon co 1,1 tuong. co kho nong quon lu. co tho son xuot ro nhong son phom tot mo khong biot morketing thi son phom do cong khong tho phot trion. Lom kinh doonh mo khong quong bo. thi khoc gi bon dong trong bong toi vo nhou mot voi mot co goi dep. Diou tho to. do Io vioc goi von dou tu. Khi co trong tou mot bon ko hooch kinh doonh. stort—up con von do phot trion no thonh hion thuc. Co nhong do on khong con nhiou von, do lo diou mou mon. nhung do phon nhong do on kinh doonh dou con mot khoon tion ion :16 khoi dong. Tom Ioi. u tuong chi lo mot buoc di nho trong honh trinh khoi nghiop kinh doonh. nhu o Cou Ioc bo Doonh nhon song too VCE do toi song lop. Io noi top hop coc nho kinh doonh co rot nhiou o tuong hou ho. nhung trong do chi co 1% coc u tuong thonh cong. 1? tuong chi lo non tong bon dou, lo dong Iuc do thoi thoc Iom kinh doonh mo thoi. LUebsite chinh thoc coo chuong trinh VPBonk SmE Ideo 2014: http'/ /smeideo. vpbonk. com. vn Fonpoge: https/ /uJu1uJ. Focebook. com/ vpbonksmeideo. Ouon Ideo 1» Boi Testimoniol cho cuoc thi "K3 tuong khoi nghiop - VPBonk SmE Ideo 2014" do 1 VPBonk to choc duoc dong tron boo dion to vneconomu. vn ngou 02/02/2015 do ogencu iL| GHT| S thoc hion.
 25. 25. non ton do ng coi to khoo con thiot voo tiou do. sopo. dot ton onh minh hoo. cho th ich. .. do 1:61 uu khi tim kiom. oooovou Sopo khong phoi lo thonh phon bot buoc. nhung mot boi boo co 60 doi 400 cho‘ tro Ion thi non co. I O O I O O O O O O O O I O C O D O O O O O O O O O O O O O O O O I mot boi viot co tho Iuoc bo mot voi thonh phon tou thuoc uou cou. nhung nhot dinh phoi co do tiou do chinh, coc doon noi dung. phon kot vo ton toc gio.
 26. 26. Tim hiou thom n vo: nhong diou con biot
 27. 27. Keqworo re, "><>. c. vcn ieea1m1< )‘ ‘‘ D%. .,e1, 492121». Soiiwoure. oe ueio pmemi sfiemop oP1;. .,: zoi: on SEO [Seorch Engine Optimizotion] — toi uu hoo cong cu tim kiom lo mot top hop coc phuong phop nhom nong coo tho hong coo mot website trong coc trong kot quo coo coc cong cu tim kiom [pho bion nhot lo Google]. Coc phuong phop do boo gom vioc toi uu hoo website vo xou dung coc lion kot don trong do coc cong cu tim kiom chon Iuo trong web pho hop nhot phuc vu nguoi tim kiom tron Internet ong voi mot to khoo cu tho duoc nguoi dong truu von. [wikipedio. org] 2A6—
 28. 28. SEO copuwriting lo mot phuong phop SEO duo tron vioc bion top vo phot trion noi dung, khion noi dung do duoc toi uu hoo phuc vu cho vioc tim kiom thong tin mot coch do dong tron coc cong cu tim kiom [pho bion nhot Io Google]. Kion thoc SEO [ko nong onpoge website] mot boi viot chuon s1-:0 thi phoi co luong to khoo chinh xuot hion trong website voo do. vo vi tri dot to khoo phoi pho hop. Phoi biot lion kot coc boi viot Ioi voi nhou do too thonh internoi link hiou quo vo co muc dich. . Ko nong viot boi Hion nhion ku nong viot boi phoi tot bon mo co tho duo ro nhong noi dung hou. quon hot nguoi doc. K0 nong nou con tho hion o vioc bon khéo léo chon coc to khoo voo boi viot mo khong bi nguoi dong phot hion. Ko nong PR boi viot tron mong xo hoi Do boi viot coo bon co gio tri vo duoc google donh gio coo. bon phoi biot PR boi viot vo thu hot duoc nguoi dong don voi boi viot coo bon. @
 29. 29. ________________________________. ... ... .___, mét 56 quu téc / viét béi chuén si-:0_ _______________________________________. E‘i~‘Ii Jiai »: i'1i Fan {Iii if “ifli v‘T§i [Ln iiilfilii vii‘ ifli in ‘mi ”‘iirgr "ti : -:ii‘i» Liili ‘mi ‘”i : :~“i‘ii »: »‘i i : A:ir1‘r iiigiii »1i1i‘m», i vii i; ‘i in Iii izvgii i, » imiit .4 ii" I ['i ». [ v um. [:11 aw “E ,1ii~’1i :5» »: i1i‘r= ‘r: 'i'17l'I~'_i 3» ‘ii: Vi l‘_i »: i"i hoo tom giéc moch toi Ht‘) Giong i I ' Hi M = .T¥. ‘ v-P1 ‘i~’li vi i’i ‘Ii : “1'7 i"‘ii iii} in :1: " i‘:7i'I; l*l, " Ti"»‘1i'1»; i i‘1ETi vii Ii‘1r_i [1i‘ir‘_| i‘i i‘li! ,1i[i glifii vii’: r‘1i‘1i‘m ‘viii t: i‘i»’m iii Ii] i‘1i‘1T5m_ k-: i‘iF1i‘1«; . i‘Ii‘ir, ‘r ‘r: i*1T51‘r glifii ‘rziigrr :11; vii1‘ir1i*i rm nurr. ‘viii t-: i*1r’n_i vii if'l| ‘i ‘~|7,‘i’i t: iL[lE[i"i£ F‘. i‘i»’i: "1r_i r}i’fl'i HIV i’Ii'1~’. i vi‘! rr'Ii"i«; ;, i'}i’1»; 'a | r.(Ii"]i*i‘ i’I»; Ii"i rzfi iiiiéf iiiflji :1F‘rr I‘l[l'-fA[i'i‘i r1i'1T‘ri'1«; | i'”: i?li‘li'i 551i’ iii liijfii v, l7l'i i‘! iuI| ’i i"i'fi'[I; i i‘1iTL ;1|‘i i'U’li‘i [ll llfiiii i; l1T‘{rii iIi']T5JI'i i']i']T5lI‘i Ni w ilfffi ~I»’ii hoo tom gidc moch toi Hf: Gionq. . Mi «ii» ‘| ‘;. 'i'li9li'Ii‘_] nmi mar ;1i’iI; .i'ii’}i’Tli‘]i’i iii“ ; ~‘~’TI iim«i; i cénh déng hoo tom qiéc moch réng ldn toi HE: Giong, ag- »; }i. Ii_F: ‘in‘i Vii r'. i"I«ii v1i'Ii"1«; | rzijiri i‘1». '_1I1I, F=ii“i Fifi Fi»‘_Ii'1«; i i‘1r_fi W Film u‘}i'151«‘ "3i'l‘: ,l| 'i FFIH iii mE1‘r i': i'1iIi_iE}i'i Vii FWI ‘r2i'1i‘i vii rliiw i‘Ii’1i‘Ii'1«; i «iii ‘r: i1'Ir: i'i t': i'u’, ir’r: :, ’1i’i: ’i t«: i'1iI rfli i*‘i'rrir_i Vifilyi E3 .4 i‘ [I : iii? irfli r‘i‘1ETr i: i'1iIi'1r_| i"i‘1»’. Ii‘i i'1'n‘1i‘i iiili EH1 irji ‘I ‘riii’ b: i'in’Irii A: i”i'U;1‘r »‘"1»’_1'i arai t: i*iFm»; . Fin njrr Ely hji r;1iI<’_i ‘r'. i'r t: i~iF: -ii 4 iii 51i’II’Ii]i »f}i’Tli‘ii‘I ‘iii 7F: Ii“i’i . "'l'l'_A
 30. 30. flcfni dung + Ow téc dcjt tén énh: - Déi véi bdi viét chi cc’) mét hinh énhz Tiéu dé bdi viét + hinh énh Vi du: hoo-tom—qioc-moch-toi-ho-giong-hinh-onhjpq E)6i véri béi viét cc’) nhiéu hinh énhi Tiéu dé bdi viél: + hinh énh + 36 l', hU' ti; énh Vi du: Anh 1: hoo—tom—qioc—moch—l: oi—ho—qionq—hinh—onh—1.jpg Anh 2: hoo-tom-qioc-moch-toi-ho-giong-hinh-onh-2.jpg Anh 3: hoo-tom—qioc—moch-toi-ho-giong-hinh-0nh-3.jpg Luu (J: L61; tiéu dé bei viét duéi dong khénq ddu [tieu—de-boi—viet] vb duqc phén céch céc cum l'. U' bénq déu goch ngong [ - ] + Ouu téc t6i uu céc the ALT vb Title cfio hinh énh - Thé TITLE: Tiéu dé bei viél: + hinh énh + $6 énh Vi du: Anh 1: H00 tom qiéc moch toi He Gionq hinh énh Anh 2: H00 tom qiéc moch toi He Gionq hinh énh 2 Anh 3: H00 tom qiéc moch toi He Gionq hinh énh 3 - Thé ALT: Viél: khéng ddu tiéu dé bdi + hinh énhz tieu de boi viet + hinh onh Vi du: Anh 1 H00 tom qioc moch toi Ho Gionq hinh onh Anh 2 H00 tom qioc moch toi Ho Gionq hinh onh 2 Anh 3 H00 tom qioc moch toi Ho Gionq hinh onh 3 29
 31. 31. Luo chon chfi dé cho béi viél: flqhién cou l2U' khéo cho bei viét Len cdu trt'Jc cho bei viét Trié°n khoi viét ncji dung theo chufin SEO Té'i uu tiéu dé cho bei viét Dém béo $6 luqng ttr khéo trong béi viét
 32. 32. Bénq diém 000 uéu t6 chufin SEO cho ncfni dung“‘ TU l<h00 [30 eiém] Chu0°n l: U khéo: 30 dié°m TU khéo tuunq c'i6i: 20 0ié°m TU khéo chun chufin: 5 dié°m L00 I01 1:0’ i<h00 [20 Diem] Trong 6000 m0 t6 660 b0i viét: 10 aiém Trong ncfii dung b0i viét: 10 fiiém ____________. ._____ i-iinh énh [30 Diem] Bcfzt tén hinh énhz 10 aiém The Alt: 10 aiém Thé Tile: 10 aiém Thé TAGS [20 eiém] Togs chuéin: 20 diéfm Toqs gén chué°n: 10 0ié°m Togs chuo chufinz 5 dié°m

×