Set soalan kertas 2-upsr

KUMPULAN SOALAN MUDAH KERTAS 2 MATEMATIK UPSR

LATIHAN SET 11

  1. Bundarkan 24 958 kepada ratus yang
    terdekat.                        450 biji bola
  2. 8 736 + 841 =
                           16. A
  3. 8 433 – 2 516 =
  4. 2.06 x 30 =                    B
  5. Nyatakan 4.08ℓ dalm mℓ.
    2
    3
                             C            4.24 m


  7. ������������������������������������������������������������ 14.2 − 2
  6.    daripada 420 kg =
                    3
                   100
                       dalam    Jika jumlah panjang kayu A, B dan C di
                             atas ialah 18.4m, berapakah purata

    2
    perpuluhan                    panjang kayu A dan B ?

    5
                           17. Gaji bulanan Mei Ling ialah RM1 500.
  8. 2 m = ………………………………. Cm.
                             Berapakah   gaji  barunya   selepas
                             dinaikkan sebanyak 15% ?
  9. Hitung jumlah wang dalam jadual di
                           18. Jumlah berat bagi 3 orang murid
    bawah.                      perempuan ialah 115kg, manakala
    wang    RM10 RM2 5 sen            jumlah berat bagi 2 orang murid lelaki
    Bilangan 3     4     10         ialah 60kg. berapakah purata berat
                             mereka ?
  10. 3 km 768 m x 4 =                19. Jamilah membayar RM200 untuk
  11. Hitungkan jumlah berat ikan di atas ?       membeli   barang-barang   di  atas.
    Ikan     Bawal Patin Pari           Berapakah baki wangnya ?
                             Kuantiti Barang Harga seunit
    Berat (kg) 2.75     4   11.6
                             2     baju   Rm48
  12. 1.75 l + 80 ml = …………………l             1     buku   RM5.60
  13. 59 hari = ………..minggu ……………hari        20. Rajah di bawah terdiri daripada sebuah
                             segiempat sama dan sebuah segiempat
  14. Rajah dibawah menunjukkan pada petak-
                             tepat. Hitungkan luas seluruh rajah.
    petak segiempat yang sama besar.
    Berapa peratuskah kawasan berlorek
    daripada seluruh rajah ?
                             6 cm

                                           10 cm
  15. Kotak di bawah mengandungi 450 biji
    bola kuning dan merah. 0.4 daripadanya
    berwarna kuning. Berapakah bilangan
    bola berwarna merah dalam bakul itu ?
LATIHAN SET 12                    16. Hitungkan purata bilangan murid di
                             dalam sebuah dewan.
  1. 538 + 4 836 =
                                Dewan     Bilangan Murid
  2. 1 830 – 594 =                       A         67
                                 B         94
  3. 354 X 16 =
                                 C         85
  4. Nyatakan nilai tempat bagi angka 5
     dalam nombor 25 034.
                           17.
  5. 5 696 ÷ 8 =
  6. 35 + 125 ÷ 5 =
  7. RM9 – 45sen + RM4.38 =
  8. Pukul berapakah 45 minit selepas pukul        Apabila sebiji pisang ditambah di atas       ������ 729 ������������ =
     2
     6.35 pagi.                    penimbang itu, jumlah berat menjadi


     3
                              550g. Berapakah berat pisang itu ?
  9.

  10. 4.9 ℓ - 3.25 ℓ =
                           18. Nurul membeli 3 batang pembaris

  11. 65 ℎ������������������ = …………… minggu ………… hari
                             berharga 60 sen sebatang dan sebotol
                             dakwat berharga RM6. Berapakah jumlah
  12.          Nyatakan            wang yang perlu Nurul bayar ?
             a) Nama          19.
             b) Bilangan sisi bongkah
                              P   Q       R
               disebelah
                                            6cm


       +    =
     3    1
     8    4
  13.
                              U    T       S

  14. Hitungkan jumlah wang di bawah.                 9cm

                              Rajah di atas menunjukkan segiempat
                              sama QRST dan segiempat tepat PRSU.
                              Hitung perimeter, dalam cm , kawasan
                              berlorek.

                           20. Izam mempunyai 7 m reben untuk
                             mengikat 5 bungkusan. Setiap bungkusan
  15. 4m kain berharga RM28. Harga 9 m kain       menggunakan 135 cm reben. Berapakah
    yang sama jenis ialah …              panjang reben , dalam cm , yang tidak
                             digunakan ?
LATIHAN SET 13
                               Nama     Rini  Roni  Rani  Rina
  1. 548 + 6 053 =                     Tinggi    148  136   154
                               (cm)
  2. 2 047 - 760 =
  3. 0.402 x 6 =                   16. Jadual di atas menunjukkan tinggi empat
  4. Nyatakan nilai tempat bagi angka 6          orang pelajar. Jika purata tinggi mereka
                              ialah 146 cm, berapakah tinggi Rina ?
     dalam nombor 165 985.
  5. `Lima belas ribu tiga puluh empat` dalam     17. Berat Salmah 45 kg. Berat Aini pula 8 kg         −     =
     2      3
     bentuk nombor ialah                kurang daripada Salmah. Berapakah
                              jumlah berat mereka ?

     6      12
  6.                                        1
  7.
                            18. Sebuah kilang boleh mencetak 450 buah

                                        2
          2 420 biji guli dikongsi
          sama banyak antara Ali,         buku dalam masa    jam. Berapakah
          Raju , Swee Ling dan Iza.        bilangan buku yang dapat dicetak dalam
          Berapakah bilangan guli         masa 2 jam ?
         Ali ?                19.
  8. 960 + 4 x 56 =
  9. Tukarkan 1.035 dalam bentuk nombor         ������������������������������������������������ 960 ������������ =
     3
     bercampur.


     5
  10.

  11. RM8 - 45 sen + RM3.90 =
  12. 6 km - 3 km 650 m =                  Salim menggunkan wang diatas untuk
                               membeli beg berharga RM11.40.
  13.           Tuliskan pecahan dalam
                               Berapakah baki wangnya ?
               bentuk termudah yang
               mewakili    kawasan
                            20.      B     14 cm    C
               berlorek    daripada


  14. 2     ℎ������������������ = … … … … . . ������������������
       1
               seluruh rajah.

       6
                                6cm            G     F

                                  A        D   E
  15.                            ABCD adalah sebuah segiempat tepat
     Tahun 6 Arif                    dan DEFG adalah sebuah segiempat
     Lelaki         = 12             sama. Hitungkan perimeter seluruh
     Perempuan        = 28            rajah.
     Berapa peratuskah pelajar lelaki daripada
     bilangan pelajar dalam kelas itu ?
LATIHAN SET 14                   14. Terdapat berapa harikah bermula 25
                            Julai hingga 9 September ?
   1. 359 + 6 634 =
                          15. 20 biji limau berharga RM5.
   2. 3 740 - 763 =                 Berapakah jumlah harga 6 bji limau
   3. 1.4 X 16 =                   yang sama ?
                          16.
   4. 4 236 ÷ 6 =
                            Padang    A   B   C   D        −
   5. Bundarkan 47 360 kepada ratus yang       Luas    104  115  120  145

      2    4
     terdekat.                   (cm²)

      3    9
                            Jadual di atas menunjukkan luas 4
   6.        =                buah padang. Hitungkan purata luas
                            keempat-empat padang tersebut .
   7. Gaji Yusof RM 1 200 sebulan. Dia
     menggunakan   RM950    untuk
     perbelanjaan harian. Berapakah       17.
     jumlah simpanannya dalam 6 bulan ?            4
   8. 21 + 4.6 - 14.25 =


            16
                             Berapakah jumlah bucu jika terdapat
   9. Tukarkan      kepada peratus.       6 bongkah seperti di atas ?
   10.
                          18. Berapakah beza isipadu air dalam
                            bekas A dan B ? Tuliskan jawapan
                        2m    dalam mℓ.
                          19.

      Amin memotong tali di atas kepada 8        1.45ℓ
      bahagian yang sama panjang.                    950mℓ
      Berapakah panjang, dalam cm ,
      setiap bahagian itu ?                A        B

   11. 35% daripada 700 ialah          19. Berapakah jumlah berat , dalam kg , 3
                            tin yang sama seperti di bawah ?
   12. Pukul berapakah 40 minit sebelum
      pukul 7.25 ?
   13.                              750 g
            12 cm

      4cm
                          20. Dalam sebuah kelas terdapat 32
          7cm                 orang pelajar melayu dan 8 orang
                            pelajar India. Berapa peratuskah
    Hitungkan luas kawasan berlorek.
                            pelajar India daripada bilangan
                            pelajar dalam kelas itu ?
3
                                       8
LATIHAN SET 15
                           14. Ani menggunakan    kg tepung untuk
  1. 409 + 6 592 =                    membuat kuih. Berapakah berat, dalam g
  2. 2 115 - 76 =                     , tepung yang Ani gunakan ?

                              2
  3. Tukarkan 7.05 kepada nombor
                              3
   bercampur.                   15. 1 tahun = ………………… bulan.
  4. 4 236 ÷ 12 =
                           16. 20 biji manggis berharga RM4.


  6. 2 +     =
  5. Bundarkan 17 489 kepada ribu yang

    1    3
                             Berapakah jumlah harga 8 biji manbbis
   terdekat.                     yang sama ?

    3    9
                           17.

  7.                                      RM 16 000


                    3
                    4
     Lorekkan pecahan setara bagi    dalam     Setelah diberi diskaun sebanyak 15%
                              berapakah harga jentera di atas ?
     rajah di atas.
                           18.
  8. RM21 + RM4.10 - 45 sen =
  9. Tukarkan 20% kepada pecahan dalam              2.5 m

     bentuk termudah.                    90 cm
  10.
             Kalendar di sebelah           2m
        2004                      Berapakah purata panjang setiap
             menunjukkan tarikh
                                kayu di atas , dalam cm ?
       24     En. Azam mula
                           19.
             bercuti. Jika dia
      Januari    vercuti selama 2
                                3.65 kg
             minggu, bilakah En

         1
           Azam mula bekerja ?

         4
                                 A      B     C
  11. Berapakah   daripada 2 ℓ air ?          Jumlah berat ketiga-tiga kotak di atas
  12. 0.3 daripada 400 ekor lembu telah mati.       ialah 6.45kg. berapakah purata berat
    Berapakah yang masih hidup ?            kotak B dan C ?
  13.
     3cm                     20. 5.6 ℓ air hendak di tuang ke dalam botol
                             80 mℓ . berapakah bilangan botol yang
     4cm                       dapat diisi penuh dengan air tersebut ?

         6cm
     Hitungkan isipadu kuboid di atas.
LATIHAN SET 16                  16.
                                         8cm
  1. 518 + 1 409 =
  2. 5 177 - 294 =                  6cm

  3. Tukarkan 2.35 km kepada m .
  4. Tuliskan nombor   `dua ratus tiga ribu       4cm
   lima belas.


      −     =
    1     2
  5. 4.2 x 100 =                   Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

    3     9
  6.                      17.
                                          Setelah  diberi
  7.
                                          diskaun sebanyak
                                          25%, berapakah
    Lorekkan kawasan yang mewakili 25%                     harga computer di
    daripada seluruh rajah.                          sebelah ?
                         18.      RM3 400
  8. RM2 - 80sen + RM1.25 =


           1
  9. Tukarkan 0.4 kepada peratus.
                                 A

           5
  10. Berapakah     daripada 3kg gula ?
                                B   90 cm
    Tuliskan jawapan dalam gram .
  11. 20% daripada 240 ekor ayam telah             C    2m
    mati. Berapakah bilangan ayam yang
                            Jumlah panjang tiga kayu di atas ialah
    masih hidup ?
                            5.2m. berapakah panjang kayu A ?
  12. Pukul berapakah 20minit sebelum pukul   19.
    4.05 petang? Tuliskan jawapan dalam
    system 24 jam.                    3.6 kg
  13.                                         2 kg
           Hitungkan isipadu kubus         A     B     C
           di sebelah.            Purata berat ketiga-tiga kotak di atas
      4cm                    ialah 2.5kg. Berapakah berat kotak B di
                            atas ?
  14. RM240    dibahagi antara Raju dan   20.
    Rashidi. Jika Raju mendapat lebih RM20
    daripada Rashidi, berapakah Rashidi            1.45ℓ
    dapat ?                                A   850mℓ   B

  15. 19 - 8.07 x 2 =                 Jika air dalam bekas B di tuang ke dalam
                            bekas A. Berapakah isipadu, dalam liter ,
                            air dalam bekas A ?
LATIHAN SET 17                   15.

  1. 819 + 7 295 =
                                 0.5 ℓ
  2. Berapakah nilai digit 7 dalam 176 934.
  3. 8 x 407 =                      Jika 75 mℓ air ditambah ke dalam bekas
  4. Tuliskan 13 019 dalam perkataan.          di atas, berapakah jumlah isipadu ,dalam
                             mℓ, air dalam bekas itu ?
  5. 45.36 ÷ 9 =
  6. 20kg - 3.27 kg =               16. Dalam satu ujian Pintar SIfir, 36 orang


        15
  7. 3 520 - 250 ÷ 5 =                 murid telah lulus manakala 4 oranf lagi
                            gagal. Berapa peratus murid yang lulus ?

         6
  8. Tukar     kepada nombor bercampur.

            3
                          17. Purata tinggi Nani, Lisa da Mona ialah

        1 000
  9. Nyatakan 3   dalam perkataan.         1.29m. jika Devi memasuki kumpulan itu,
                            purata   mereka   menjadi 1.25m.
  10.                         Berapakah tinggi Devi ?
                          18.
     5cm                      TAMBANG BAS
                            Dewasa = RM12
           14cm                Kanak-kanak = RM8.50
    Hitungkan luas rajah di atas.          Jika 20 orang dewasa dan 10 orang
  11. 20% daripada 80 biji durian Pak Ali       kanak-kanak menaiki bas tersebut,
                            berapakah jumlah tambang kesemuanya
     dijual kepada Pak Mail. Berapakah baki
                            ?
     durian Pak Ali ?              19.
  12. RM10 - 35 sen + RM4.25 =
                                 750 g         0.75 kg
  13.
         FEBRUARI 2004
     AHA ISN SEL RAB KHA JUM SAB
     1  2  3  4   5 6 7            Berapakah jumlah berat, dalam kg, dua
     8  9 10 11   12 13 14           pepejal di atas ?
     15
                          20.
     Rajah di atas menunjukkan calendar yang     Barang     Harga sekilogram
     tidak lengkap. Tuliskan tarikh pada hari     Daging     RM15.00
                             Udang      RM10.00


                             1 ������������ udang. Berapakah baki jika dia
                              1
     Isnin terakhir bulan itu ?            Puan Ani membeli 2kg daging dan

                              2
  14. 1.6km - 750m =
     Berikan jawapan dalam m.             membayar dengan wang kertas RM50.
LATIHAN SET 18                        15. RM9 - 70sen + RM4.85 =
   1. 784 + 2 958 =                    16. Berat 4 buah buku ialah 1.6kg.
   2. 6 036 - 3 062 =                      berapakah jumlah berat enam buah
   3. 4 816 ÷ 8 =                        buku yang sama jenis ?
   4. Cerakinkan       nombor      702  389


                            3
      mengikut nilai digit.

                            5
   5. Tuliskan satu pecahan setara bagi          17.
                                           MILO
   6.                                       RM 9.60
           7.74         23.9
      Beza di antara kedua-dua nombor di           Asri ada 4 keping wang kertas RM5.

              6
      atas ialah                       Dia membeli 2 tin milo seperti rajah

              8
   7. Tukarkan        kepada peratus.          di atas. Berapakah baki wangnya ?

   8. Sebuah bakul mengandungi 120 biji          18.
                                                    GULA
      limu. Ani menjual 18 biji limau itu.              GULA     GULA
                                                    1 KG
                                      1 KG     1 KG
      Berapa peratuskah limau yang telah
                                         GULA     GULA


         2
      dijual itu ?                             1 KG     1 KG         10
   9.  1-    =                          RM 8 untuk 5 kampit
                                  Berapakah harga 3 kampit gula dalam
   10. 18 x 114 ÷ 6 =
                                  rajah di atas ?
   11. 1.65 ℓ - 750mℓ =
                               19. Sebiji gelas dapat diisi penuh 250mℓ
      Tuliskan jawapan dalam mℓ.
                                  air.  Berapakah    bilangan     gelas
   12. Pukul berapakah 35 minit selepas
                                  diperlukan untuk mengisi 3ℓ air ?

   13. 14 ������������ = ⋯ … … … … … . . ������
      pukul 6.40 pagi ?
       3                        20.

   14.

                 3.2 m


                                  Rajah di atas menunjukkan beberapa
      Rajah di atas menunjukkan seutas            buah segiempat sama yang sama
      tali. Berapakah panjang, dalam cm,           besar. Jika luas kawasan berlorek
      setipa bahagian tali itu setelah            ialah 8cm², hitungkan luas seluruh
      dipotong kepada 8 bahagian yang            rajah.
      sama panjang ?
LATIHAN SET 19                    15. Hitungkan purata bilangan kenderaan
   1. 24 087 - 3 942 =                  di bawah.
   2. Nilai digit 8 bagi nombor 38.64 ialah           Kenderaan    Bilangan
   3. 9.107 X 7 =                         Lori       16
                                   Bas       33


      4
   4. 20.8km ÷ 4 =                         Van       103
                                   Beca       40

      14
   5.    dalam sebutan terendah ialah
                          16. Sebuah kereta memerlukan 7 liter
   6. Pukul 9.45 malam dalam system 24
                            minyak untuk bergerak sejauh 80km.
                            Berapa literkah minyak diperlukan untuk
        65
      jam iaah
                            bergerak sejauh 480km ?
        100
   7. 1       - 0.8 =          17.
   8. 8.72 + 13.8 =
   9.
                            Rajah di atas terdiri daripada beberapa
                            buah segiempat yang sama besar.
                            Nyatakan peratus kawasan berlorek
      Berapakah bilaangan bintang yang      daripada seluruh rajah.
                          18.   3 cm
      perlu dilorek bagi mewakili 75%
                                         2 cm

          1
      daripada kesemua bintang itu ?

          3
   10. 3 -      =
                             Rajah di atas ialah beberapa petak
   11.
                             segiempat tepat yang sama besar.
                             Hitungkan perimeter kawasan berlorek.
                          19.
        3 biji = M18.90
      Berapakah harga bagi 9 biji kek yang
      sama seperti rajah di atas.
   12. Tukarkan 289 jam kepada hari dan
      jam.
                            Hitungkan perbezaan berat dalam gram
   13. Zamri menyimpan 40 sen sehari.        antara kedua-dua barang dalam rajah di
      Berapakah       jumlah  wang    atas.
                          20. Anuar ada 8 keping wang syiling 50sen
      simpanannya selama 2 minggu ?
      3
                            dan 5 keping syiling 5sen. Dia membeli
      8
   14.    daripada 160 =             sebuah  buku   berharga  RM3.80.
                            Berapakah baki wangnya ?
LATIHAN SET 20                     15.
   1. 9 050 - 788 =
   2. 6 084 ÷ 9 =
   3. Bentukkan nombor 5 digit yang
      terbesar daripada digi-digit 3 , 0 7 , 2


               23
      dan 5 .                         P         Q


             1 000
   4. Nyatakan 7         dalam perpuluhan.
      7
                               Lukis sebuah segitiga sama kaki PQR.

      42
                            16.
   5.     dalam bentuk termudah ialah.
                                              4 cm
   6. Pukul berapakah       0.5 jam sebelum
                                             3 cm
      pukul 3.15 petang ?
                                    8cm
   7. RM12 - 75 sen + RM1.80 =               Berapakah isipadu bagi kuboid di
   8.                           atas ?
       Jenis wang   50 sen    20 sen     17.
       Bilangan    7       3
      Hitungkan jumlah wang yang                          RM 800
                                           Diskaun 20%
      3
      ditunjukkan dalam jadual di atas.

      4
   9.     x 92 biji manggis =
                              Tentukan harga televisyen di atas
   10. Purata bagi 4 nombor ialah 76.          selepas diskaun.
      Berapakah jumlah keempat-empat       18. a ) 2.75 kg ÷ 5 =
      nombor itu ?                    Tuliskan jawapan dalam g.
   11. Umur Hadi pada 1.8.98 ialah 10           b) Tukarkan 85 g kepada kg.
      tahun 9 bulan. Berapakah umur Hadi     19.
      pada 1.10.1999 ?                      Q             S

   12. Ramli ada RM50. Dia membeli dua        0.76 m        50 cm     85 cm
      buah   kamus    berharga  RM13.80     P          R


         −    =
      5     2
      sebuah. Berapakah baki wangnya ?         Hitungkan beza jarak, dalam cm, di


     6   3
                               antara PQR dan RS.
   13.                        20.
   14. Berapa peratuskah 15 miit daripada 1                 Berapakah jumlah
     jam.                           480 g    berat, dalam kg
                                  SUSU     bagi 6 tin susu
                                        seperti di atas ?
LATIHAN SET 21                        16.

   1. 1 806 + 20 753 =
                                        1.65 ℓ
   2. 7 036 - 127 =
   3. 4 016 ÷ 8 =
   4. Bundarkan 72 789 kepada ribu yang             Rajah di atas menunjukkan sebuah
                                 bekas air. Berapakah isipadu yang

                          8
      terdekat.
                                 tinggal setelah 750 mℓ air itu dituang

                          24
   5. Tuliskan pecahan terendah bagi              ke dalam bekas lain ?
                               17. Selisih umur Rina dan adiknya ialah 2
   6. Jumlahkan       kedua-dua    nombor  di    tahun 8 bulan. Jika umur Rina ialah 11
      bawah.                         tahun 9 bulan, berapakah umur
            7.84       13.9           adiknya ?

            4
                               18.
            5
   7. Tukarkan      kepada peratus.

   8. Berat sebuah basikal ialah 18.6 kg.
    berapakah jumlah berat 4 buah


        −    =
                                 Taufik menggunakan wang di atas
      2    1
    basikal yang sama ?

      5    4
                                 untuk membeli 3 tin susu yang
   9.                              berharga RM1.80 setin. Berapakah
   10. 17 + 104 ÷ 8 =                      baki wangnya ?
                               19. Siti mempunyai 6 m reben untuk
   11.                             mengikat 4 buah kotak hadiah. Setiap
                1.75 m               kotak memerlukan 130 cm reben.
                                 Berapakah panjang, dalam cm, reben
                                 yang tidak digunakan ?
      Raju memotong tali di atas kepada 7
                               20.
      bahagian    yang     sama   panjang.
      Berapakah panjang dalam cm setiap
      bahagian ?                     9 cm
   12. Pukul berapakah 35 minit sebelum


              2
      pukul 9.10 pagi ?

              5
   13. Berapakah       daripada 95km ?
                                  Rajah di atas menunjukkan beberapa
   14. Sebiji botol dapat diisi penuh dengan           segiempat sama yang sama besar.
     40 mℓ ubat. Berapa bilangan botol             Berapakah perimeter, dalam cm,
     diperlukan untuk mengisi 1.6 ℓ ubat            kawasan berlorek ?
     itu ?
   15. RM 3 - 30 sen + RM4.65 =
LATIHAN SET 22                 16.

  1. 736 + 5 968 =
                             450 mℓ
  2. 327 x 30 =
                                       250 mℓ
  3. `Du ribu lima belas` dalam bentuk angka            A          B

     ialah
                           Berapakah isipadu air dalam bekas A

                     15
  4. Tukarkan 0.16 kepada pecahan.
                           yang perlu dituang ke dalam bekas B

                     40
  5. Tuliskan pecahan terendah bagi         supaya isipadu dalam kedua-dua bekas
  6. 1.5 hari dalam sebutan jam ialah        itu adalah sama ?
  7. Tukarkan 45% kepada perpuluhan.      17. 2 kg 680g + 1.75 kg =       −    =
     2    1
  8. 3.08 x 6 =                   Tuliskan jawapan dalam kg .


     5    4
                        18.
  9.
  10.
                           Azman  hendak   membeli  beg  yang
                           berharga RM 13. Azman kekurangan
     Lukiskan jarum jam dan minit
     menunjukkan 35 minit selepas pukul      wang sebanyak …………..
     7.45 pagi.               19.   A ) 350m x 7 =
  11. RM9 - 70 sen + RM2.76 =
                              Tuliskan jawapan dalam km.
  12.
                            B ) 2 km 80 m = ………………….. km
      Persatuan    Bilangan Ahli
        P         87      20.
        Q         123
        R         66
    Berdasarkan jadual di atas, hitugkan   6 cm
    purata bilangan ahli dalam sebuah
    perstuan.
  13. 40 % daripada RM90 =              Rajah di atas menunjukkan beberapa
  14. RM 8 ÷ 5 =                   segiempat sama yang sama besar.
                           Berapakah perimeter, dalam cm,
  15.
             OREN             kawasan berlorek ?
           15 biji = RM 9
     Berdasarkan rajah di atas, berapakah
     harga bagi 8 biji oren itu ?
LATIHAN SET 23                  15.

  1. 905 + 1 095 =                           Berapakah      jumlah
                                    berat bagi 7 guni beras
  2. 13 x 84 =                       25
  3.                            kg     seperti     rajah  di
        5 0                           sebelah ?
          Susunkan nombor di
     2 4 9 sebelah supaya menjadi      16.
          dua puluh lima ribu empat
          ratus Sembilan.              1.45 ℓ  A     650  B

            13
  4. 20 157 - 9 075 =                              mℓ


            4
  5. Tukarkan         kepada  nombor     Berapakah jumlah isipadu, dalam
     bercampur.                   ℓ,kedua-dua bekas di atas ?
                         17. Dalam sebuah kelas terdapat 8 orang
  6. 11.5 kg - 5.35 kg =
                           pelajar lelaki dan 32 pelajar perempuan.
  7. Tukarkan 35% kepada pecahan dalam        Berapa peratuskah pelajar lelaki dalam
     bentuk termudah.               kelas itu
                         18.

       ������ 200 ℓ =
     2
  8. 12.08 cm ÷ 4 =

     5
  9.
  10.
             Berapakah bilangan
                           Dengan wang di atas Nurul dapat
             bucu jika terdapat 3
                           membeli 6 kotak minuman yang sama.
             buah    bongkah
                           Berapakah harga sekotak minuman itu ?
             pepejal seperti rajah
                         19. A ) 3 tahun 3 bulan - 8 bulan =
          di sebelah ?
  11. Tebal sebuah buku ialah    18 mm.       B) tuliskan 46 hari dalam minggu dan

     berapakah jumlah tebal, dalam cm , 4      hari.

     buah buku yang sama ?
                         20.         18 cm
  12.
                             14 cm
     Kedai A   Kedai B    Kedai C
     55      110      45
     Berdasarkan jadual di atas, hitungkan               27 cm

     purata bilangan pengunjung bagi sebuah     Rajah di atas menunjukkan dua buah
     kedai .                    segiempat tepat. Berapakah luas dalam
                            cm² kawasan berlorek ?
  13. 15 % daripada 2 m = …………………… cm
  14. ( 80 - 15 ) ÷ 5 =
LATIHAN SET 24                     15.      1.15 km    1km 500m   900m

1. 10 200 - 5 705 =                        A       B        C    D
2. 15 puluh + 16 ribu =
                               Hitungkan jumlah jarak dari A ke D,
3. 11 206 dalam perkataan ialah                dalam km .
4.
        8:35 pm                 16. Salina membeli 12 biji epal dengan harga
                               RM3. Berapakah harga bagi 7 biji epal itu

          15
   Tuliskan dalam sistem 24 jam.
                               ?

        1 000
5. tukar 2         kepada perpuluhan.      17.
6. 4 m - 1.25 m =                                        2.1 m

7. Tukarkan        24 %   kepada pecahan       Rajah di atas menunjukkan panjang
   termudah.                        seutas tali. Halim memotong tali itu


      1
8. 9.04 x 4 =                         kepada 7 bahagian yang sama panjang.

      4
9. 2 -     =                       Berapakah panjang, dalam cm , setiap
                               potongan itu ?
10.
                            18. 20 kg gula dibungkus sama banyak ke
                               dalam 80 bungkusan. Berapakah berat,
                               dalam g, setiap bungkusan itu ?
                            19. A) 240 mℓ + 0.08 ℓ
   Lukiskan      jarum  jam  dan   minat
                                 Tuliskan jawapan dalam mℓ.
   menunjukkan Jam 1750.
                                B) 205 mm = …………….. cm
11. 35 % daripada 600 =
12.                           20.
       Buah       Berat ( g )           8 cm
     Rambutan        93
      Limau        120
       Betik        450
   Berdasarkan jadual di atas, hitungkan          Rajah di atas menunjukkan beberapa
   purata berat sebiji buah.                segiempat sama yang sama besar.
13. 3.05 km = …………………. Km ……………… m              Berapakah     perimeter,   dalam  cm,
        = ………………….. m                 kawasan yang tidak berlorek ?
14. Berapa peratuskah 9 bulan daripada 1
   tahun ?
LATIHAN SET 25                     15.             3 cm
                                     5 cm
  1. 976 + 9 035 =
  2. 4 027 - 1 130 =
                                          4 cm
  3.
             7,2,0,1,3
                               Rajah di sebelah menunjukkan 2 buah
     Tuliskan nombor terkecil yang boleh di
                               segiempat sama dan sebuah segitiga.
     bina daripada digit-digit di atas.
                               Hitungkan perimeterseluruh rajah itu.
  4. 3 216 ÷ 8 =
                            16. Namakan bongkah yang mempunyai 1
  5. Tuliskannombor `dua ratus tiga ribu lima
                               bucu dan 2 permukaan.


       +      =
     1      3
     belas`.
                            17. Sebuah bas boleh berjalan sejauh 15 km

     3      5
  6.                             menggunakan 3 liter petrol. Berapakah

  7.              Lorekkan kawasan       jarak  perjalanan  bas   itu    dengan

                yang mewakili 0.75      menggunakan 12 liter petrol ?

                daripada   seluruh  18.             Setelah diberi

                rajah.                        diskaun sebanyak

  8. RM6 - 70 sen + RM1.85 =                            15% . berapakah

  9. 0.3 kg + 85 g = …………………………. G                         harga    2  buah

  10. Berapakah 15 % daripada 2 ℓ air?                       computer      yang
                                 RM 2 800
     Tuliskan jawapan dalam mℓ.                         sama di sebelah ?

  11. 12.3 km - 5.25 km =               19.


                          1
  12. ( 155 - 95 ) ÷ 10 =                      A     3.2 m


                          4
  13.             Pukul berapakah
         10 : 05                       B
                jam      sebelum
         pm
                waktu di sebelah.           C
  14.               850 g           Jumlah panjang tiga kayu di atas ialah 8.4
                               m. berapakah purata panjang, dalam cm
       3.6 kg            2 kg        kayu B dan C ?

     Berapakah purata berat ketiga-tiga kotak    20. Harga bagi 40 kg beras ialah RM60.

     di atas ?                      Berapakah harga bagi 10 kg beras itu ?
LATIHAN SET 1                     16.

 1. 15 016 - 7 406 =
 2. Bundarkan 18 472 kepada puluh ribu
    yang teerdekat.
                               Berapa   peratuskah  bulatan  hitam
 3. 30.12 ÷ 6 =
                               daripada seluruh bulatan itu ?
 4. 506 x 40 =
                            17.      8 cm

      −     =
    2    1
 5. Nilai digit 3 dalam nombor 2.43 ialah

    3    4
 6.
            8
          100
 7. 12.2 + 3        =
                               Rajah di atas menunjukkan dua buah
                1
 8. 75 sen + RM8 =

                6
                               segiempat sama. Hitungkan perimeter
 9. Pukul berapakah        jam selepas pukul
                               seluruh rajah.
    8.35 pagi ?
                            18.
 10. Berat 8 kotak tisu yang sama ialah 1.2
    kg. berapakah berat, dalam g, sekotak
    tisu itu ?
 11. Isipadu setin minuman ialah 325 mℓ.
                               Amir menggunakan wang di atas untuk
    isipadu dalam ℓ bagi 6 tin minuman
                               membeli 4 batang pensel yang sama.
    yang sama ialah….

                                                 5
                               Berapakah harga sebatang pensel itu ?
 12.
                                                 6
        1.45 m                 19. Pak Awang membeli 480 ekor itik.

        95 cm                     daripadanya telah dijual. Berapakah
                               bilangan itik yangtinggal ?
    Hitungkan beza panjang, dalam cm, tali
    di atas ?                    20. Halim membungkus 20 kg gula ke
                               dalam 50 bungkusan yang sama.
 13. Umur Amir 2 tahun 4 bulan lebih
                               Berapakah berat, dalam g, setiap
    daripada adiknya. Jika umur Amir ialah
                               bungkusan itu ?
    14 tahun 11 bulan. Berapakah umur
    adiknya ?
 14. 114 - 7 x 5 =
 15. 4 tin susu berharga RM6. Berapakah
    harga bagi 12 tin susu yang sama ?
LATIHAN SET 2

  1. 8 415 + 13 087 =                16.     12 cm


           7
  2. 17 003 - 13 409 =

           4
  3. Tukarkan      kepada nombor bercampur.

  4. Bundarkan 40 523 kepada ribu yang
                              Rajah di atas menunjukkan dua buah
     terdekat.
                              segiempat sama. Perimeter seluruh
  5. Nilai tempat bagi angka 7 dalam nombor
                              rajah ialah ….


       +      =
     2    1
     1.73 ialah…..
                           17. 6 ℓ air hendak diisi sama banyak ke

     3    2
  6.                            dalam cawan 120 mℓ. Berapakah
         3
         4
                              bilangann cawan yang diperlukan ?
  7. 3.4 -      =
                           18.
  8. RM6 - 85 sen =
                                 Murid      Wang Simpanan
  9. Pukul berapakah 25 minit sebelum pukul
                                 Azizah       RM 2.50
     9.10 pagi ?
                                 Aminah          70 sen
  10. 0.52 ÷ 5 =
                                 Asmah          80 sen
  11. Tukarkan 60 % kepada pecahan dalam
                                 Azura
     bentuk termudah.
                              Diberi purata simpanann setiap orang
  12.
         1.15 m                  murid ialah RM 1.30 . Berapakah
                              jumlah simpanan Azura ?
         75 cm                19. Nyatakan bilangan sisi bagi :
     Jumlah panjang, dalam m, kedua-dua tali        a) Kuboid
     di atas ialah …
             2
                                b) Silinder

             3
  13. Tukarkan 1 tahun kepada bulan.              c) Kon

  14.                        20. A) 450 g x 6 =
                               Tuliskan jawapan dalam kg.
                              B) Tukarkan 2.05 kg kepada g.


     Berapa    peratuskah  bulatan  hitam
     daripada seluruh bulatan itu ?
  15. ( 44 - 32 ) ÷ 4 =
LATIHAN SET 3                     16.

  1. 4 606 + 11 809 =


           6
  2. 80 x 15 =

           7
  3. Tukarkan 1 kepada pecahan tak wajar.
                              Rajah di atas menunjukkan beberapa
  4. Tuliskan 15 016 dalam perkataan.
                              segiempat   sama.  Perimeter  kawasan


       +     =
     3    1
  5. 11 ribu - 406 =
                              berlorek ialah 8 cm. perimeter seluruh

     8    4
  6.                            rajah ialah…
                           17.
  7. Tukarkan 1.2 kepada nombor bercampur
                                  Barang       Harga Seunit
     bentuk termudah.
                                  Pensel         70 sen
  8. RM 3 - 45 sen + RM 1.60 =
  9. Berapakah     bilangan  haari  bermula         Pen         RM 1.60

     daripada 25.2.2002 hingga 12.4.2002 ?       Berdasarkan jadual di atas, berapakah

  10. Berat 4 buah kotak ialah 1.6 kg.           jumlah harga bagi 4 batang pensel dan 3

     Berapakah jumlah berat 7 buah kotak        batang pen ?

     yang sama ?                 18.

  11. 45 % daripada 280 m =                    Kelas      Bilangan Murid
                                 6 Melor         24
  12.
                                 6 Mawar
                                 6 Melati         30
                                6 Matahari        38
                              Diberi purata murid setiap kelas ialah 32
      1.8 ℓ     750 mℓ
     Jumlah isipadu, dalam ℓ , kedua-dua        orang. Berapakah jumlah murid kelas 6
                              Mawar ?
           2
     bekas di atas ialah…

           3
                           19.
  13. Tukarkan 1 hari kepada jam.

  14. Nyatakan bilangan permukaan satah bagi
     a) Kubus
     b) Silinder
                              Berapa peratuskah kawasan berlorek
  15. 44 - 32 ÷ 4 =
                              daripada seluruh rajah ?
                           20. A) 1.9 ℓ - 1.74 ℓ =
                                 Tuliskan jawapan dalam mℓ.
                               B) Tukarkan 1.08 ℓ kepada mℓ.
LATIHAN SET 4                    13. Tukarkan 1.3 jam kepada minit.
                           14. Nyatakan bilangan bucu bagi
  1. 13 425 - 8 709 =
                              a) Kubus    b) Kon

        3
  2. 8.16 ÷ 4 =
                           15. 14 x 112 ÷ 7 =

        5
  3. Tukarkan 2 kepada pecahan tak wajar.      16.

  4. Tuliskan ` tiga belas ribu sebelas` dalam
     bentuk angka.
  5. Nilai digit bagi angka 2 dalam nombor       +     =
     5    1
     5.25 ialah …                   Rajah di atas menunjukkan beberapa


     8    4
                              segiempat sama. Perimeter kawasan
  6.

          8
                              berlorek ialah 12 cm. Perimeter seluruh

          20
  7. Tukarkan     kepada perpuluhan.         rajah ialah …
                           17.
  8.
                                Barang       Harga
                                 Tuala     RM3.50 sehelai
                               Sapu tangan    5 helai RM2
                              Berapakah jumlah harga bagi 3 helai
     Mimi menggunakan wang di atas untuk
                              tuala dan 10 helai sapu tangan di atas ?
     membeli sebuah buku berharga 75 sen.
                           18.
     Berapakah baki wangnya ?
                                 Kelas     Bilangan Murid
  9.             Lukiskan sebuah
                                 6 Melor        26
                segitiga sama kaki.       6 Mawar         32
                                6 Melati        34
                                6 Matahari        36
                              Hitungkan purata murid setiap kelas.
                           19.
  10. Hitungkan 0.7 kg    +  250 g. Nyatakan
     jawapan dalam g.
  11. 55 % daripada 320 mℓ.
  12.                 85 cm        Berapa peratuskah kawasan berlorek
                    1.4 m        daripada seluruh rajah ?

     Beza panjang, dalam cm , kedua-dua tali   20. A) 1.05 kg ÷ 7 =

     di atas ialah …                   Tuliskan jawapan dalam g.
                              B) Tukarkan 550 m kepada km.
LATIHAN SET 5                    16.

  1. 21 804 - 17 066 =                              3 cm


           3
  2. 3.06 x 9 =

           5
  3. Tukarkan kepada perpuluhan.
                             Rajah di atas menunjukkan sebuah
  4. Tuliskan 0.52 juta dalam bentuk angka.
                             kubus. Berapakah jumlah luas semuaa
  5. Bundarkan 24 951 kepada ratus yang
                             permukaannya ?


       −      =
     1    1
     terdekat.
                          17.

     3    4
  6.

  7. 3 km + 4.65 km =
  8. RM 6 + RM 1.60 - 70 sen =

                                       2
  9.
                                       3
                             Pukul berapakah    jam selepas waktu

                             yang ditunjukkan di atas ?

     Berapakah jumlah panjang kedua-dua     18. Diberi purata 3 nombor ialah 56. Jika

     pensel di atas ?                 nombor pertama dan kedua ialah 46 dan
                             64, berapakah nombor yang ketiga ?
  10. Berat 8 buah kotak yang sama ialah 100
                          19.
     kg. berapakah jumlah berat, dalam kg , 2


           3
     buah kotak itu ?

           4
  11. Tukarkan     kepada peratus.

  12.                          Berapa peratuskah kawasan berlorek
                             daripada seluruh rajah ?
                          20.   A) 3.6 cm ÷ 4 =
         850 mℓ      540 mℓ           Tuliskan jawapan dalam mm.
     Jumlah isipadu, dalam ℓ, kedua-dua         B) 2.3 m - 0.86 m =
     bekas di atas ialah…
  13. Tukarkan 2.5 hari kepada jam.
  14. Nyatakan bentuk permukaan satah bagi
     a) Kubus         b) Kon
  15. 14.5 + 1.64 x 7 =
LATIHAN SET 6                       13. 1.4 kg - 0.86 kg =
                                 Tuliskan jawaan dalam g.
  1. 10 127 - 865 =
                              14. 780 dikurangkan sebanyak 40 % akan
  2. 2 065 ÷ 7 =

                                     3
                                 menjadi…
  3. Tuliskan 0.4 dalam peratus.

                                     7
  4.                           15. Nyatakan 2 minggu dalam hari.

                              16.          Q             S
                                  1.65 km      700 m
     Tuliskan    satu  pecahan  setara  bagi     P          R
     kawasan berlorek di atas.
                                                        3
                                 Hitungkan jarak di antara P hingga S.

                                                        4
  5. Nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor
                              17. Ali ada 80 biji manggis. Zali ada


       −      =
     2     1
     27 965 ialah …


     5     3
                                 daripada manggis Ali. Berapakah jumlah
  6.
                                 manggis mereka ?
  7. 640 - 32 x 6 =                    18.
  8. Hitungkan tempoh masa di antara pukul
                                               6 cm
     10.40 pagi hingga pukul 1.30 petang.
  9. Berapa peratuskah 6 jam daripada 1 hari               9 cm

     ?
                                 Luas kawasan berlorek ialah …
  10. 285 mℓ x 8 =
                              19.                  400g
     Tuliskan jawapan dalam ℓ.
                                                  1 kg
  11.

         Wang          Bilangan
         RM 2            3          Berapakah berat 7 tin yang sama ?
         20 sen           8       20.
     Hitungkan jumlah wang di dalam jadual             Murid         Tinggi
     di atas.                            Azrul         1.7 m
  12.           Nyatakan,                  Azroy        165 cm
              a) Nama pepejal               Amirul        1.63 m
              b) Bilangan   permukaan       Hitungkan purata tinggi murid di atas.
                rata
LATIHAN SET 7                      13. 1.3 km - 0.65 km =
                               Nyatakan jawapan dalam m.
 1. 13 406 + 7 308 =
                            14. 45 % daripada 680 =
 2. 902 ÷ 22 =
                            15. Tukarkan 1.6 dekad kepada tahun.
 3. Tuliskan 0.45 juta dalam bentuk angka.
                            16.
 4.
                                    1 km   Q    700m     S
                                                 0.85 km
                   6
                  16
                                  P          R
    Lorekkan pecahan bagi        daripada
                               Hitungkan beza jarak , dalam m , di

         9
    seluruh rajah.
                               antara PR dan RS.

         5

      −       =
 5. Tukarkan     kepada nombor bercampur.

    3     1
                            17.

    8     3
                                    1.5     2     2.95
 6.
                               Berapakah purata nombor di atas ?
 7. 160 + 32 ÷ 8 =
 8. 35 minit selepas pukul 2.35 petang dalam      18.


           2
    system 24 jam ialah …                         6 cm          5 cm

           5
 9. Tukarkan 1 kg kepada g.
                               Rajah di atas menunjukkan sebuah
 10. 2 ℓ ÷ 8 =
                               segiempat sama dan seitiga sama sisi.
    Tuliskan jawapan dalam mℓ.
                               Hitungkan beza perimeter rajah itu.
 11.
                            19.
       Wang         Bilangan
                                                 450g
        RM 5           3
       50 sen           5

                               Berapakah berat, dalam kg , 4 tin yang
    Hitungkan jumlah wang di atas.
                               sama seperti di atas ?
 12.              Nyatakan,
                            20. Izam ada 3ℓ air untuk diisi ke dalam 5
                a) Nama pepejal
                               buah bekas. Setiap bekas boleh diisi
                b) Bilangan sisi
                               dengan 450 mℓ. berapakah isipadu, dalam
                               mℓ, air yan tinggal ?
LATIHAN SET 8                    14. 55 % daripada RM 18.
                           15. 68. 4 ℓ - 3.25 ℓ =
  1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 2
                           16.         Q
     dalam nombor 12 506.
                              1.05 km      450 m       S

           1
  2. 1 402 - 408 =
                                            0.65 km
           4
  3. Tuliskan      juta dalam bentuk angka.
                              P            R
  4.                           Hitungkan beza jarak, dalam m , di antara


           9
                              PQ dan QS.

           15
     Lorekkan      dalam rajah di atas.  17.
                                  3    0.5     1.15
  5. Tukarkan 0.75 kepada pecahan dalam       −        =
     3        1
     bentuk termudah.


     8        4
                              Berapakah purata nombor di atas ?
  6.
                           18.
  7. 96 + 12 x 3 =                           8 cm       7 cm
  8. 0.42 ÷ 4 =


             6
  9. 1 tahun 7 bulan + 9 bulan =             Rajah di atas menunjukkan sebuah

             8
  10. Tukarkan       kepada peratus.        segiempat sama dan segitiga sama sisi.
                              Hitungkan jumlah perimeter rajah itu.
  11.
                           19.
        Wang            Bilangan
        RM 10              5
        50 sen             5
                                              700g

     Hitungkan jumlah wang di atas.
  12.
                              Berapakah berat, dalam kg , 9 tin yang
                              sama ?
                           20. Aiman ada 1.5 ℓ air untuk diisi ke dalam
                              6 buah bekas. Setiap bekas 235 mℓ.
                              berapakah isipadu , dalam mℓ, air yang
     Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu
                              tinggal ?
     yang ditunjukkan di atas ?
  13. 1.6 m   -    95 cm =

Recomendados

My folioMy folio
My folioHanezah Abdullah
1.1K visualizações17 slides
Tatabahasa tahun 6Tatabahasa tahun 6
Tatabahasa tahun 6Nurul Adiani
9.9K visualizações10 slides
Membina 5 ayatMembina 5 ayat
Membina 5 ayatkamsiahtumin
113.1K visualizações17 slides
Bab 5.3 Bab 5.3
Bab 5.3 Mohd Taufik Ibrahim
21.7K visualizações23 slides
Koleksi soalan matematik tahun 3 kbatKoleksi soalan matematik tahun 3 kbat
Koleksi soalan matematik tahun 3 kbatErin Len
4.7K visualizações39 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSULatihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSUKamil Kamilriah
54.8K visualizações10 slides
BANDINGAN SEMACAMBANDINGAN SEMACAM
BANDINGAN SEMACAMyatikawi
30.7K visualizações16 slides
Petikan rumusan - hidup berjiranPetikan rumusan - hidup berjiran
Petikan rumusan - hidup berjiranRoslan Suzie
4.9K visualizações2 slides
Ayat tahun 1Ayat tahun 1
Ayat tahun 1premganis
4.9K visualizações2 slides
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2Cikgu Nanie
37.4K visualizações30 slides

Mais procurados(20)

Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSULatihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Kamil Kamilriah54.8K visualizações
BANDINGAN SEMACAMBANDINGAN SEMACAM
BANDINGAN SEMACAM
yatikawi30.7K visualizações
Petikan rumusan - hidup berjiranPetikan rumusan - hidup berjiran
Petikan rumusan - hidup berjiran
Roslan Suzie4.9K visualizações
Ayat tahun 1Ayat tahun 1
Ayat tahun 1
premganis4.9K visualizações
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2
Cikgu Nanie37.4K visualizações
imbuhan awalan Ke dan se p5imbuhan awalan Ke dan se p5
imbuhan awalan Ke dan se p5
Syahirah Nabilah8.6K visualizações
2. bahasa malaysia soalan2. bahasa malaysia soalan
2. bahasa malaysia soalan
suzana abu hassan4K visualizações
[Dwibahasa] modul latihan asas matematik tahun 6[Dwibahasa] modul latihan asas matematik tahun 6
[Dwibahasa] modul latihan asas matematik tahun 6
Rosmini Abdul Rahman1.4K visualizações
Kitar semulaKitar semula
Kitar semula
Arif Anwar8.4K visualizações
Kata Sendi Nama 'di' dan Imbuhan awalan 'di'Kata Sendi Nama 'di' dan Imbuhan awalan 'di'
Kata Sendi Nama 'di' dan Imbuhan awalan 'di'
noorizamdz36.5K visualizações
Kepimpinan melalui teladanKepimpinan melalui teladan
Kepimpinan melalui teladan
Hana Roxstar72.3K visualizações
Taburan normal 1Taburan normal 1
Taburan normal 1
LIEW FUI JIN29.6K visualizações
Nota kata adjektifNota kata adjektif
Nota kata adjektif
ShaaDa Abidin43K visualizações
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdfSoalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
FuzailNaufal2.6K visualizações
Kad bacaan k12Kad bacaan k12
Kad bacaan k12
rizal h2.9K visualizações
153289905 buku-kvkv153289905 buku-kvkv
153289905 buku-kvkv
jm nirma1.3K visualizações
Latihan imbuhan pinjamanLatihan imbuhan pinjaman
Latihan imbuhan pinjaman
Alex Dudley4.4K visualizações

Similar a Set soalan kertas 2-upsr

Anjal mate 3Anjal mate 3
Anjal mate 3share with me
253 visualizações3 slides
Soalan thn 4Soalan thn 4
Soalan thn 4Abdul Rahman Muhamad
3.6K visualizações7 slides
Praktis upsr 1999Praktis upsr 1999
Praktis upsr 1999share with me
812 visualizações21 slides
Latihan setengah jamLatihan setengah jam
Latihan setengah jamMardiah Samelan
882 visualizações18 slides

Similar a Set soalan kertas 2-upsr(20)

Koleksi soalan-kertas-2-magesKoleksi soalan-kertas-2-mages
Koleksi soalan-kertas-2-mages
Magesvaran A/L Jayapalan2.3K visualizações
Anjal mate 3Anjal mate 3
Anjal mate 3
share with me253 visualizações
Soalan thn 4Soalan thn 4
Soalan thn 4
Abdul Rahman Muhamad3.6K visualizações
Praktis upsr 1999Praktis upsr 1999
Praktis upsr 1999
share with me812 visualizações
Latihan setengah jamLatihan setengah jam
Latihan setengah jam
Mardiah Samelan882 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Soalan galus-set-5Soalan galus-set-5
Soalan galus-set-5
share with me637 visualizações
Soalan galus-set-3Soalan galus-set-3
Soalan galus-set-3
share with me1.3K visualizações
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
share with me562 visualizações
Anjal mate 1Anjal mate 1
Anjal mate 1
share with me137 visualizações
Soalan galus-set-4Soalan galus-set-4
Soalan galus-set-4
share with me338 visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan498 visualizações
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Cemerlang matematikCemerlang matematik
Cemerlang matematik
Wan Azman Ahmad7.5K visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Upsr03 paper2 dwibahasaUpsr03 paper2 dwibahasa
Upsr03 paper2 dwibahasa
share with me320 visualizações
Set 5Set 5
Set 5
share with me338 visualizações
Anjal mate 7Anjal mate 7
Anjal mate 7
share with me280 visualizações
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações

Mais de faizahsaiful

Menukar masa(sistem 24 jam)Menukar masa(sistem 24 jam)
Menukar masa(sistem 24 jam)faizahsaiful
36.8K visualizações7 slides
Operasi bergabung melibatkan wangOperasi bergabung melibatkan wang
Operasi bergabung melibatkan wangfaizahsaiful
1.6K visualizações5 slides
Menambah nilai wangMenambah nilai wang
Menambah nilai wangfaizahsaiful
564 visualizações7 slides
PeratusPeratus
Peratusfaizahsaiful
2.5K visualizações12 slides
BundarBundar
Bundarfaizahsaiful
12.9K visualizações1 slide

Mais de faizahsaiful(20)

Menukar masa(sistem 24 jam)Menukar masa(sistem 24 jam)
Menukar masa(sistem 24 jam)
faizahsaiful36.8K visualizações
Operasi bergabung melibatkan wangOperasi bergabung melibatkan wang
Operasi bergabung melibatkan wang
faizahsaiful1.6K visualizações
Menambah nilai wangMenambah nilai wang
Menambah nilai wang
faizahsaiful564 visualizações
PeratusPeratus
Peratus
faizahsaiful2.5K visualizações
Bahagi nombor perpuluhan dengan 10 dan 100Bahagi nombor perpuluhan dengan 10 dan 100
Bahagi nombor perpuluhan dengan 10 dan 100
faizahsaiful3.6K visualizações
BundarBundar
Bundar
faizahsaiful12.9K visualizações
sifir 4,5,6 dalam muka jamsifir 4,5,6 dalam muka jam
sifir 4,5,6 dalam muka jam
faizahsaiful7K visualizações
Target lulus matematikTarget lulus matematik
Target lulus matematik
faizahsaiful11.9K visualizações
soalan 25 markahsoalan 25 markah
soalan 25 markah
faizahsaiful5K visualizações
pembinaan jadual sifir 2,4,6,8 dan 10pembinaan jadual sifir 2,4,6,8 dan 10
pembinaan jadual sifir 2,4,6,8 dan 10
faizahsaiful4.4K visualizações
Konsep LuasKonsep Luas
Konsep Luas
faizahsaiful13.5K visualizações
Masa dan waktu Masa dan waktu
Masa dan waktu
faizahsaiful6.6K visualizações
Fakta Asas MatematikFakta Asas Matematik
Fakta Asas Matematik
faizahsaiful34K visualizações
BBM turutan nomborBBM turutan nombor
BBM turutan nombor
faizahsaiful837 visualizações
BBM SifirBBM Sifir
BBM Sifir
faizahsaiful1.3K visualizações
Lembaran kerjaLembaran kerja
Lembaran kerja
faizahsaiful808 visualizações
Bentangan 3DBentangan 3D
Bentangan 3D
faizahsaiful8.3K visualizações
Mencari luas bentukMencari luas bentuk
Mencari luas bentuk
faizahsaiful1.2K visualizações
Ciri-ciri bentuk 3DCiri-ciri bentuk 3D
Ciri-ciri bentuk 3D
faizahsaiful3.4K visualizações
RPH -Ciri-ciri bentukRPH -Ciri-ciri bentuk
RPH -Ciri-ciri bentuk
faizahsaiful6.5K visualizações

Set soalan kertas 2-upsr

 • 1. LATIHAN SET 11 1. Bundarkan 24 958 kepada ratus yang terdekat. 450 biji bola 2. 8 736 + 841 = 16. A 3. 8 433 – 2 516 = 4. 2.06 x 30 = B 5. Nyatakan 4.08ℓ dalm mℓ. 2 3 C 4.24 m 7. ������������������������������������������������������������ 14.2 − 2 6. daripada 420 kg = 3 100 dalam Jika jumlah panjang kayu A, B dan C di atas ialah 18.4m, berapakah purata 2 perpuluhan panjang kayu A dan B ? 5 17. Gaji bulanan Mei Ling ialah RM1 500. 8. 2 m = ………………………………. Cm. Berapakah gaji barunya selepas dinaikkan sebanyak 15% ? 9. Hitung jumlah wang dalam jadual di 18. Jumlah berat bagi 3 orang murid bawah. perempuan ialah 115kg, manakala wang RM10 RM2 5 sen jumlah berat bagi 2 orang murid lelaki Bilangan 3 4 10 ialah 60kg. berapakah purata berat mereka ? 10. 3 km 768 m x 4 = 19. Jamilah membayar RM200 untuk 11. Hitungkan jumlah berat ikan di atas ? membeli barang-barang di atas. Ikan Bawal Patin Pari Berapakah baki wangnya ? Kuantiti Barang Harga seunit Berat (kg) 2.75 4 11.6 2 baju Rm48 12. 1.75 l + 80 ml = …………………l 1 buku RM5.60 13. 59 hari = ………..minggu ……………hari 20. Rajah di bawah terdiri daripada sebuah segiempat sama dan sebuah segiempat 14. Rajah dibawah menunjukkan pada petak- tepat. Hitungkan luas seluruh rajah. petak segiempat yang sama besar. Berapa peratuskah kawasan berlorek daripada seluruh rajah ? 6 cm 10 cm 15. Kotak di bawah mengandungi 450 biji bola kuning dan merah. 0.4 daripadanya berwarna kuning. Berapakah bilangan bola berwarna merah dalam bakul itu ?
 • 2. LATIHAN SET 12 16. Hitungkan purata bilangan murid di dalam sebuah dewan. 1. 538 + 4 836 = Dewan Bilangan Murid 2. 1 830 – 594 = A 67 B 94 3. 354 X 16 = C 85 4. Nyatakan nilai tempat bagi angka 5 dalam nombor 25 034. 17. 5. 5 696 ÷ 8 = 6. 35 + 125 ÷ 5 = 7. RM9 – 45sen + RM4.38 = 8. Pukul berapakah 45 minit selepas pukul Apabila sebiji pisang ditambah di atas ������ 729 ������������ = 2 6.35 pagi. penimbang itu, jumlah berat menjadi 3 550g. Berapakah berat pisang itu ? 9. 10. 4.9 ℓ - 3.25 ℓ = 18. Nurul membeli 3 batang pembaris 11. 65 ℎ������������������ = …………… minggu ………… hari berharga 60 sen sebatang dan sebotol dakwat berharga RM6. Berapakah jumlah 12. Nyatakan wang yang perlu Nurul bayar ? a) Nama 19. b) Bilangan sisi bongkah P Q R disebelah 6cm + = 3 1 8 4 13. U T S 14. Hitungkan jumlah wang di bawah. 9cm Rajah di atas menunjukkan segiempat sama QRST dan segiempat tepat PRSU. Hitung perimeter, dalam cm , kawasan berlorek. 20. Izam mempunyai 7 m reben untuk mengikat 5 bungkusan. Setiap bungkusan 15. 4m kain berharga RM28. Harga 9 m kain menggunakan 135 cm reben. Berapakah yang sama jenis ialah … panjang reben , dalam cm , yang tidak digunakan ?
 • 3. LATIHAN SET 13 Nama Rini Roni Rani Rina 1. 548 + 6 053 = Tinggi 148 136 154 (cm) 2. 2 047 - 760 = 3. 0.402 x 6 = 16. Jadual di atas menunjukkan tinggi empat 4. Nyatakan nilai tempat bagi angka 6 orang pelajar. Jika purata tinggi mereka ialah 146 cm, berapakah tinggi Rina ? dalam nombor 165 985. 5. `Lima belas ribu tiga puluh empat` dalam 17. Berat Salmah 45 kg. Berat Aini pula 8 kg − = 2 3 bentuk nombor ialah kurang daripada Salmah. Berapakah jumlah berat mereka ? 6 12 6. 1 7. 18. Sebuah kilang boleh mencetak 450 buah 2 2 420 biji guli dikongsi sama banyak antara Ali, buku dalam masa jam. Berapakah Raju , Swee Ling dan Iza. bilangan buku yang dapat dicetak dalam Berapakah bilangan guli masa 2 jam ? Ali ? 19. 8. 960 + 4 x 56 = 9. Tukarkan 1.035 dalam bentuk nombor ������������������������������������������������ 960 ������������ = 3 bercampur. 5 10. 11. RM8 - 45 sen + RM3.90 = 12. 6 km - 3 km 650 m = Salim menggunkan wang diatas untuk membeli beg berharga RM11.40. 13. Tuliskan pecahan dalam Berapakah baki wangnya ? bentuk termudah yang mewakili kawasan 20. B 14 cm C berlorek daripada 14. 2 ℎ������������������ = … … … … . . ������������������ 1 seluruh rajah. 6 6cm G F A D E 15. ABCD adalah sebuah segiempat tepat Tahun 6 Arif dan DEFG adalah sebuah segiempat Lelaki = 12 sama. Hitungkan perimeter seluruh Perempuan = 28 rajah. Berapa peratuskah pelajar lelaki daripada bilangan pelajar dalam kelas itu ?
 • 4. LATIHAN SET 14 14. Terdapat berapa harikah bermula 25 Julai hingga 9 September ? 1. 359 + 6 634 = 15. 20 biji limau berharga RM5. 2. 3 740 - 763 = Berapakah jumlah harga 6 bji limau 3. 1.4 X 16 = yang sama ? 16. 4. 4 236 ÷ 6 = Padang A B C D − 5. Bundarkan 47 360 kepada ratus yang Luas 104 115 120 145 2 4 terdekat. (cm²) 3 9 Jadual di atas menunjukkan luas 4 6. = buah padang. Hitungkan purata luas keempat-empat padang tersebut . 7. Gaji Yusof RM 1 200 sebulan. Dia menggunakan RM950 untuk perbelanjaan harian. Berapakah 17. jumlah simpanannya dalam 6 bulan ? 4 8. 21 + 4.6 - 14.25 = 16 Berapakah jumlah bucu jika terdapat 9. Tukarkan kepada peratus. 6 bongkah seperti di atas ? 10. 18. Berapakah beza isipadu air dalam bekas A dan B ? Tuliskan jawapan 2m dalam mℓ. 19. Amin memotong tali di atas kepada 8 1.45ℓ bahagian yang sama panjang. 950mℓ Berapakah panjang, dalam cm , setiap bahagian itu ? A B 11. 35% daripada 700 ialah 19. Berapakah jumlah berat , dalam kg , 3 tin yang sama seperti di bawah ? 12. Pukul berapakah 40 minit sebelum pukul 7.25 ? 13. 750 g 12 cm 4cm 20. Dalam sebuah kelas terdapat 32 7cm orang pelajar melayu dan 8 orang pelajar India. Berapa peratuskah Hitungkan luas kawasan berlorek. pelajar India daripada bilangan pelajar dalam kelas itu ?
 • 5. 3 8 LATIHAN SET 15 14. Ani menggunakan kg tepung untuk 1. 409 + 6 592 = membuat kuih. Berapakah berat, dalam g 2. 2 115 - 76 = , tepung yang Ani gunakan ? 2 3. Tukarkan 7.05 kepada nombor 3 bercampur. 15. 1 tahun = ………………… bulan. 4. 4 236 ÷ 12 = 16. 20 biji manggis berharga RM4. 6. 2 + = 5. Bundarkan 17 489 kepada ribu yang 1 3 Berapakah jumlah harga 8 biji manbbis terdekat. yang sama ? 3 9 17. 7. RM 16 000 3 4 Lorekkan pecahan setara bagi dalam Setelah diberi diskaun sebanyak 15% berapakah harga jentera di atas ? rajah di atas. 18. 8. RM21 + RM4.10 - 45 sen = 9. Tukarkan 20% kepada pecahan dalam 2.5 m bentuk termudah. 90 cm 10. Kalendar di sebelah 2m 2004 Berapakah purata panjang setiap menunjukkan tarikh kayu di atas , dalam cm ? 24 En. Azam mula 19. bercuti. Jika dia Januari vercuti selama 2 3.65 kg minggu, bilakah En 1 Azam mula bekerja ? 4 A B C 11. Berapakah daripada 2 ℓ air ? Jumlah berat ketiga-tiga kotak di atas 12. 0.3 daripada 400 ekor lembu telah mati. ialah 6.45kg. berapakah purata berat Berapakah yang masih hidup ? kotak B dan C ? 13. 3cm 20. 5.6 ℓ air hendak di tuang ke dalam botol 80 mℓ . berapakah bilangan botol yang 4cm dapat diisi penuh dengan air tersebut ? 6cm Hitungkan isipadu kuboid di atas.
 • 6. LATIHAN SET 16 16. 8cm 1. 518 + 1 409 = 2. 5 177 - 294 = 6cm 3. Tukarkan 2.35 km kepada m . 4. Tuliskan nombor `dua ratus tiga ribu 4cm lima belas. − = 1 2 5. 4.2 x 100 = Hitungkan perimeter kawasan berlorek. 3 9 6. 17. Setelah diberi 7. diskaun sebanyak 25%, berapakah Lorekkan kawasan yang mewakili 25% harga computer di daripada seluruh rajah. sebelah ? 18. RM3 400 8. RM2 - 80sen + RM1.25 = 1 9. Tukarkan 0.4 kepada peratus. A 5 10. Berapakah daripada 3kg gula ? B 90 cm Tuliskan jawapan dalam gram . 11. 20% daripada 240 ekor ayam telah C 2m mati. Berapakah bilangan ayam yang Jumlah panjang tiga kayu di atas ialah masih hidup ? 5.2m. berapakah panjang kayu A ? 12. Pukul berapakah 20minit sebelum pukul 19. 4.05 petang? Tuliskan jawapan dalam system 24 jam. 3.6 kg 13. 2 kg Hitungkan isipadu kubus A B C di sebelah. Purata berat ketiga-tiga kotak di atas 4cm ialah 2.5kg. Berapakah berat kotak B di atas ? 14. RM240 dibahagi antara Raju dan 20. Rashidi. Jika Raju mendapat lebih RM20 daripada Rashidi, berapakah Rashidi 1.45ℓ dapat ? A 850mℓ B 15. 19 - 8.07 x 2 = Jika air dalam bekas B di tuang ke dalam bekas A. Berapakah isipadu, dalam liter , air dalam bekas A ?
 • 7. LATIHAN SET 17 15. 1. 819 + 7 295 = 0.5 ℓ 2. Berapakah nilai digit 7 dalam 176 934. 3. 8 x 407 = Jika 75 mℓ air ditambah ke dalam bekas 4. Tuliskan 13 019 dalam perkataan. di atas, berapakah jumlah isipadu ,dalam mℓ, air dalam bekas itu ? 5. 45.36 ÷ 9 = 6. 20kg - 3.27 kg = 16. Dalam satu ujian Pintar SIfir, 36 orang 15 7. 3 520 - 250 ÷ 5 = murid telah lulus manakala 4 oranf lagi gagal. Berapa peratus murid yang lulus ? 6 8. Tukar kepada nombor bercampur. 3 17. Purata tinggi Nani, Lisa da Mona ialah 1 000 9. Nyatakan 3 dalam perkataan. 1.29m. jika Devi memasuki kumpulan itu, purata mereka menjadi 1.25m. 10. Berapakah tinggi Devi ? 18. 5cm TAMBANG BAS Dewasa = RM12 14cm Kanak-kanak = RM8.50 Hitungkan luas rajah di atas. Jika 20 orang dewasa dan 10 orang 11. 20% daripada 80 biji durian Pak Ali kanak-kanak menaiki bas tersebut, berapakah jumlah tambang kesemuanya dijual kepada Pak Mail. Berapakah baki ? durian Pak Ali ? 19. 12. RM10 - 35 sen + RM4.25 = 750 g 0.75 kg 13. FEBRUARI 2004 AHA ISN SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 3 4 5 6 7 Berapakah jumlah berat, dalam kg, dua 8 9 10 11 12 13 14 pepejal di atas ? 15 20. Rajah di atas menunjukkan calendar yang Barang Harga sekilogram tidak lengkap. Tuliskan tarikh pada hari Daging RM15.00 Udang RM10.00 1 ������������ udang. Berapakah baki jika dia 1 Isnin terakhir bulan itu ? Puan Ani membeli 2kg daging dan 2 14. 1.6km - 750m = Berikan jawapan dalam m. membayar dengan wang kertas RM50.
 • 8. LATIHAN SET 18 15. RM9 - 70sen + RM4.85 = 1. 784 + 2 958 = 16. Berat 4 buah buku ialah 1.6kg. 2. 6 036 - 3 062 = berapakah jumlah berat enam buah 3. 4 816 ÷ 8 = buku yang sama jenis ? 4. Cerakinkan nombor 702 389 3 mengikut nilai digit. 5 5. Tuliskan satu pecahan setara bagi 17. MILO 6. RM 9.60 7.74 23.9 Beza di antara kedua-dua nombor di Asri ada 4 keping wang kertas RM5. 6 atas ialah Dia membeli 2 tin milo seperti rajah 8 7. Tukarkan kepada peratus. di atas. Berapakah baki wangnya ? 8. Sebuah bakul mengandungi 120 biji 18. GULA limu. Ani menjual 18 biji limau itu. GULA GULA 1 KG 1 KG 1 KG Berapa peratuskah limau yang telah GULA GULA 2 dijual itu ? 1 KG 1 KG 10 9. 1- = RM 8 untuk 5 kampit Berapakah harga 3 kampit gula dalam 10. 18 x 114 ÷ 6 = rajah di atas ? 11. 1.65 ℓ - 750mℓ = 19. Sebiji gelas dapat diisi penuh 250mℓ Tuliskan jawapan dalam mℓ. air. Berapakah bilangan gelas 12. Pukul berapakah 35 minit selepas diperlukan untuk mengisi 3ℓ air ? 13. 14 ������������ = ⋯ … … … … … . . ������ pukul 6.40 pagi ? 3 20. 14. 3.2 m Rajah di atas menunjukkan beberapa Rajah di atas menunjukkan seutas buah segiempat sama yang sama tali. Berapakah panjang, dalam cm, besar. Jika luas kawasan berlorek setipa bahagian tali itu setelah ialah 8cm², hitungkan luas seluruh dipotong kepada 8 bahagian yang rajah. sama panjang ?
 • 9. LATIHAN SET 19 15. Hitungkan purata bilangan kenderaan 1. 24 087 - 3 942 = di bawah. 2. Nilai digit 8 bagi nombor 38.64 ialah Kenderaan Bilangan 3. 9.107 X 7 = Lori 16 Bas 33 4 4. 20.8km ÷ 4 = Van 103 Beca 40 14 5. dalam sebutan terendah ialah 16. Sebuah kereta memerlukan 7 liter 6. Pukul 9.45 malam dalam system 24 minyak untuk bergerak sejauh 80km. Berapa literkah minyak diperlukan untuk 65 jam iaah bergerak sejauh 480km ? 100 7. 1 - 0.8 = 17. 8. 8.72 + 13.8 = 9. Rajah di atas terdiri daripada beberapa buah segiempat yang sama besar. Nyatakan peratus kawasan berlorek Berapakah bilaangan bintang yang daripada seluruh rajah. 18. 3 cm perlu dilorek bagi mewakili 75% 2 cm 1 daripada kesemua bintang itu ? 3 10. 3 - = Rajah di atas ialah beberapa petak 11. segiempat tepat yang sama besar. Hitungkan perimeter kawasan berlorek. 19. 3 biji = M18.90 Berapakah harga bagi 9 biji kek yang sama seperti rajah di atas. 12. Tukarkan 289 jam kepada hari dan jam. Hitungkan perbezaan berat dalam gram 13. Zamri menyimpan 40 sen sehari. antara kedua-dua barang dalam rajah di Berapakah jumlah wang atas. 20. Anuar ada 8 keping wang syiling 50sen simpanannya selama 2 minggu ? 3 dan 5 keping syiling 5sen. Dia membeli 8 14. daripada 160 = sebuah buku berharga RM3.80. Berapakah baki wangnya ?
 • 10. LATIHAN SET 20 15. 1. 9 050 - 788 = 2. 6 084 ÷ 9 = 3. Bentukkan nombor 5 digit yang terbesar daripada digi-digit 3 , 0 7 , 2 23 dan 5 . P Q 1 000 4. Nyatakan 7 dalam perpuluhan. 7 Lukis sebuah segitiga sama kaki PQR. 42 16. 5. dalam bentuk termudah ialah. 4 cm 6. Pukul berapakah 0.5 jam sebelum 3 cm pukul 3.15 petang ? 8cm 7. RM12 - 75 sen + RM1.80 = Berapakah isipadu bagi kuboid di 8. atas ? Jenis wang 50 sen 20 sen 17. Bilangan 7 3 Hitungkan jumlah wang yang RM 800 Diskaun 20% 3 ditunjukkan dalam jadual di atas. 4 9. x 92 biji manggis = Tentukan harga televisyen di atas 10. Purata bagi 4 nombor ialah 76. selepas diskaun. Berapakah jumlah keempat-empat 18. a ) 2.75 kg ÷ 5 = nombor itu ? Tuliskan jawapan dalam g. 11. Umur Hadi pada 1.8.98 ialah 10 b) Tukarkan 85 g kepada kg. tahun 9 bulan. Berapakah umur Hadi 19. pada 1.10.1999 ? Q S 12. Ramli ada RM50. Dia membeli dua 0.76 m 50 cm 85 cm buah kamus berharga RM13.80 P R − = 5 2 sebuah. Berapakah baki wangnya ? Hitungkan beza jarak, dalam cm, di 6 3 antara PQR dan RS. 13. 20. 14. Berapa peratuskah 15 miit daripada 1 Berapakah jumlah jam. 480 g berat, dalam kg SUSU bagi 6 tin susu seperti di atas ?
 • 11. LATIHAN SET 21 16. 1. 1 806 + 20 753 = 1.65 ℓ 2. 7 036 - 127 = 3. 4 016 ÷ 8 = 4. Bundarkan 72 789 kepada ribu yang Rajah di atas menunjukkan sebuah bekas air. Berapakah isipadu yang 8 terdekat. tinggal setelah 750 mℓ air itu dituang 24 5. Tuliskan pecahan terendah bagi ke dalam bekas lain ? 17. Selisih umur Rina dan adiknya ialah 2 6. Jumlahkan kedua-dua nombor di tahun 8 bulan. Jika umur Rina ialah 11 bawah. tahun 9 bulan, berapakah umur 7.84 13.9 adiknya ? 4 18. 5 7. Tukarkan kepada peratus. 8. Berat sebuah basikal ialah 18.6 kg. berapakah jumlah berat 4 buah − = Taufik menggunakan wang di atas 2 1 basikal yang sama ? 5 4 untuk membeli 3 tin susu yang 9. berharga RM1.80 setin. Berapakah 10. 17 + 104 ÷ 8 = baki wangnya ? 19. Siti mempunyai 6 m reben untuk 11. mengikat 4 buah kotak hadiah. Setiap 1.75 m kotak memerlukan 130 cm reben. Berapakah panjang, dalam cm, reben yang tidak digunakan ? Raju memotong tali di atas kepada 7 20. bahagian yang sama panjang. Berapakah panjang dalam cm setiap bahagian ? 9 cm 12. Pukul berapakah 35 minit sebelum 2 pukul 9.10 pagi ? 5 13. Berapakah daripada 95km ? Rajah di atas menunjukkan beberapa 14. Sebiji botol dapat diisi penuh dengan segiempat sama yang sama besar. 40 mℓ ubat. Berapa bilangan botol Berapakah perimeter, dalam cm, diperlukan untuk mengisi 1.6 ℓ ubat kawasan berlorek ? itu ? 15. RM 3 - 30 sen + RM4.65 =
 • 12. LATIHAN SET 22 16. 1. 736 + 5 968 = 450 mℓ 2. 327 x 30 = 250 mℓ 3. `Du ribu lima belas` dalam bentuk angka A B ialah Berapakah isipadu air dalam bekas A 15 4. Tukarkan 0.16 kepada pecahan. yang perlu dituang ke dalam bekas B 40 5. Tuliskan pecahan terendah bagi supaya isipadu dalam kedua-dua bekas 6. 1.5 hari dalam sebutan jam ialah itu adalah sama ? 7. Tukarkan 45% kepada perpuluhan. 17. 2 kg 680g + 1.75 kg = − = 2 1 8. 3.08 x 6 = Tuliskan jawapan dalam kg . 5 4 18. 9. 10. Azman hendak membeli beg yang berharga RM 13. Azman kekurangan Lukiskan jarum jam dan minit menunjukkan 35 minit selepas pukul wang sebanyak ………….. 7.45 pagi. 19. A ) 350m x 7 = 11. RM9 - 70 sen + RM2.76 = Tuliskan jawapan dalam km. 12. B ) 2 km 80 m = ………………….. km Persatuan Bilangan Ahli P 87 20. Q 123 R 66 Berdasarkan jadual di atas, hitugkan 6 cm purata bilangan ahli dalam sebuah perstuan. 13. 40 % daripada RM90 = Rajah di atas menunjukkan beberapa 14. RM 8 ÷ 5 = segiempat sama yang sama besar. Berapakah perimeter, dalam cm, 15. OREN kawasan berlorek ? 15 biji = RM 9 Berdasarkan rajah di atas, berapakah harga bagi 8 biji oren itu ?
 • 13. LATIHAN SET 23 15. 1. 905 + 1 095 = Berapakah jumlah berat bagi 7 guni beras 2. 13 x 84 = 25 3. kg seperti rajah di 5 0 sebelah ? Susunkan nombor di 2 4 9 sebelah supaya menjadi 16. dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan. 1.45 ℓ A 650 B 13 4. 20 157 - 9 075 = mℓ 4 5. Tukarkan kepada nombor Berapakah jumlah isipadu, dalam bercampur. ℓ,kedua-dua bekas di atas ? 17. Dalam sebuah kelas terdapat 8 orang 6. 11.5 kg - 5.35 kg = pelajar lelaki dan 32 pelajar perempuan. 7. Tukarkan 35% kepada pecahan dalam Berapa peratuskah pelajar lelaki dalam bentuk termudah. kelas itu 18. ������ 200 ℓ = 2 8. 12.08 cm ÷ 4 = 5 9. 10. Berapakah bilangan Dengan wang di atas Nurul dapat bucu jika terdapat 3 membeli 6 kotak minuman yang sama. buah bongkah Berapakah harga sekotak minuman itu ? pepejal seperti rajah 19. A ) 3 tahun 3 bulan - 8 bulan = di sebelah ? 11. Tebal sebuah buku ialah 18 mm. B) tuliskan 46 hari dalam minggu dan berapakah jumlah tebal, dalam cm , 4 hari. buah buku yang sama ? 20. 18 cm 12. 14 cm Kedai A Kedai B Kedai C 55 110 45 Berdasarkan jadual di atas, hitungkan 27 cm purata bilangan pengunjung bagi sebuah Rajah di atas menunjukkan dua buah kedai . segiempat tepat. Berapakah luas dalam cm² kawasan berlorek ? 13. 15 % daripada 2 m = …………………… cm 14. ( 80 - 15 ) ÷ 5 =
 • 14. LATIHAN SET 24 15. 1.15 km 1km 500m 900m 1. 10 200 - 5 705 = A B C D 2. 15 puluh + 16 ribu = Hitungkan jumlah jarak dari A ke D, 3. 11 206 dalam perkataan ialah dalam km . 4. 8:35 pm 16. Salina membeli 12 biji epal dengan harga RM3. Berapakah harga bagi 7 biji epal itu 15 Tuliskan dalam sistem 24 jam. ? 1 000 5. tukar 2 kepada perpuluhan. 17. 6. 4 m - 1.25 m = 2.1 m 7. Tukarkan 24 % kepada pecahan Rajah di atas menunjukkan panjang termudah. seutas tali. Halim memotong tali itu 1 8. 9.04 x 4 = kepada 7 bahagian yang sama panjang. 4 9. 2 - = Berapakah panjang, dalam cm , setiap potongan itu ? 10. 18. 20 kg gula dibungkus sama banyak ke dalam 80 bungkusan. Berapakah berat, dalam g, setiap bungkusan itu ? 19. A) 240 mℓ + 0.08 ℓ Lukiskan jarum jam dan minat Tuliskan jawapan dalam mℓ. menunjukkan Jam 1750. B) 205 mm = …………….. cm 11. 35 % daripada 600 = 12. 20. Buah Berat ( g ) 8 cm Rambutan 93 Limau 120 Betik 450 Berdasarkan jadual di atas, hitungkan Rajah di atas menunjukkan beberapa purata berat sebiji buah. segiempat sama yang sama besar. 13. 3.05 km = …………………. Km ……………… m Berapakah perimeter, dalam cm, = ………………….. m kawasan yang tidak berlorek ? 14. Berapa peratuskah 9 bulan daripada 1 tahun ?
 • 15. LATIHAN SET 25 15. 3 cm 5 cm 1. 976 + 9 035 = 2. 4 027 - 1 130 = 4 cm 3. 7,2,0,1,3 Rajah di sebelah menunjukkan 2 buah Tuliskan nombor terkecil yang boleh di segiempat sama dan sebuah segitiga. bina daripada digit-digit di atas. Hitungkan perimeterseluruh rajah itu. 4. 3 216 ÷ 8 = 16. Namakan bongkah yang mempunyai 1 5. Tuliskannombor `dua ratus tiga ribu lima bucu dan 2 permukaan. + = 1 3 belas`. 17. Sebuah bas boleh berjalan sejauh 15 km 3 5 6. menggunakan 3 liter petrol. Berapakah 7. Lorekkan kawasan jarak perjalanan bas itu dengan yang mewakili 0.75 menggunakan 12 liter petrol ? daripada seluruh 18. Setelah diberi rajah. diskaun sebanyak 8. RM6 - 70 sen + RM1.85 = 15% . berapakah 9. 0.3 kg + 85 g = …………………………. G harga 2 buah 10. Berapakah 15 % daripada 2 ℓ air? computer yang RM 2 800 Tuliskan jawapan dalam mℓ. sama di sebelah ? 11. 12.3 km - 5.25 km = 19. 1 12. ( 155 - 95 ) ÷ 10 = A 3.2 m 4 13. Pukul berapakah 10 : 05 B jam sebelum pm waktu di sebelah. C 14. 850 g Jumlah panjang tiga kayu di atas ialah 8.4 m. berapakah purata panjang, dalam cm 3.6 kg 2 kg kayu B dan C ? Berapakah purata berat ketiga-tiga kotak 20. Harga bagi 40 kg beras ialah RM60. di atas ? Berapakah harga bagi 10 kg beras itu ?
 • 16. LATIHAN SET 1 16. 1. 15 016 - 7 406 = 2. Bundarkan 18 472 kepada puluh ribu yang teerdekat. Berapa peratuskah bulatan hitam 3. 30.12 ÷ 6 = daripada seluruh bulatan itu ? 4. 506 x 40 = 17. 8 cm − = 2 1 5. Nilai digit 3 dalam nombor 2.43 ialah 3 4 6. 8 100 7. 12.2 + 3 = Rajah di atas menunjukkan dua buah 1 8. 75 sen + RM8 = 6 segiempat sama. Hitungkan perimeter 9. Pukul berapakah jam selepas pukul seluruh rajah. 8.35 pagi ? 18. 10. Berat 8 kotak tisu yang sama ialah 1.2 kg. berapakah berat, dalam g, sekotak tisu itu ? 11. Isipadu setin minuman ialah 325 mℓ. Amir menggunakan wang di atas untuk isipadu dalam ℓ bagi 6 tin minuman membeli 4 batang pensel yang sama. yang sama ialah…. 5 Berapakah harga sebatang pensel itu ? 12. 6 1.45 m 19. Pak Awang membeli 480 ekor itik. 95 cm daripadanya telah dijual. Berapakah bilangan itik yangtinggal ? Hitungkan beza panjang, dalam cm, tali di atas ? 20. Halim membungkus 20 kg gula ke dalam 50 bungkusan yang sama. 13. Umur Amir 2 tahun 4 bulan lebih Berapakah berat, dalam g, setiap daripada adiknya. Jika umur Amir ialah bungkusan itu ? 14 tahun 11 bulan. Berapakah umur adiknya ? 14. 114 - 7 x 5 = 15. 4 tin susu berharga RM6. Berapakah harga bagi 12 tin susu yang sama ?
 • 17. LATIHAN SET 2 1. 8 415 + 13 087 = 16. 12 cm 7 2. 17 003 - 13 409 = 4 3. Tukarkan kepada nombor bercampur. 4. Bundarkan 40 523 kepada ribu yang Rajah di atas menunjukkan dua buah terdekat. segiempat sama. Perimeter seluruh 5. Nilai tempat bagi angka 7 dalam nombor rajah ialah …. + = 2 1 1.73 ialah….. 17. 6 ℓ air hendak diisi sama banyak ke 3 2 6. dalam cawan 120 mℓ. Berapakah 3 4 bilangann cawan yang diperlukan ? 7. 3.4 - = 18. 8. RM6 - 85 sen = Murid Wang Simpanan 9. Pukul berapakah 25 minit sebelum pukul Azizah RM 2.50 9.10 pagi ? Aminah 70 sen 10. 0.52 ÷ 5 = Asmah 80 sen 11. Tukarkan 60 % kepada pecahan dalam Azura bentuk termudah. Diberi purata simpanann setiap orang 12. 1.15 m murid ialah RM 1.30 . Berapakah jumlah simpanan Azura ? 75 cm 19. Nyatakan bilangan sisi bagi : Jumlah panjang, dalam m, kedua-dua tali a) Kuboid di atas ialah … 2 b) Silinder 3 13. Tukarkan 1 tahun kepada bulan. c) Kon 14. 20. A) 450 g x 6 = Tuliskan jawapan dalam kg. B) Tukarkan 2.05 kg kepada g. Berapa peratuskah bulatan hitam daripada seluruh bulatan itu ? 15. ( 44 - 32 ) ÷ 4 =
 • 18. LATIHAN SET 3 16. 1. 4 606 + 11 809 = 6 2. 80 x 15 = 7 3. Tukarkan 1 kepada pecahan tak wajar. Rajah di atas menunjukkan beberapa 4. Tuliskan 15 016 dalam perkataan. segiempat sama. Perimeter kawasan + = 3 1 5. 11 ribu - 406 = berlorek ialah 8 cm. perimeter seluruh 8 4 6. rajah ialah… 17. 7. Tukarkan 1.2 kepada nombor bercampur Barang Harga Seunit bentuk termudah. Pensel 70 sen 8. RM 3 - 45 sen + RM 1.60 = 9. Berapakah bilangan haari bermula Pen RM 1.60 daripada 25.2.2002 hingga 12.4.2002 ? Berdasarkan jadual di atas, berapakah 10. Berat 4 buah kotak ialah 1.6 kg. jumlah harga bagi 4 batang pensel dan 3 Berapakah jumlah berat 7 buah kotak batang pen ? yang sama ? 18. 11. 45 % daripada 280 m = Kelas Bilangan Murid 6 Melor 24 12. 6 Mawar 6 Melati 30 6 Matahari 38 Diberi purata murid setiap kelas ialah 32 1.8 ℓ 750 mℓ Jumlah isipadu, dalam ℓ , kedua-dua orang. Berapakah jumlah murid kelas 6 Mawar ? 2 bekas di atas ialah… 3 19. 13. Tukarkan 1 hari kepada jam. 14. Nyatakan bilangan permukaan satah bagi a) Kubus b) Silinder Berapa peratuskah kawasan berlorek 15. 44 - 32 ÷ 4 = daripada seluruh rajah ? 20. A) 1.9 ℓ - 1.74 ℓ = Tuliskan jawapan dalam mℓ. B) Tukarkan 1.08 ℓ kepada mℓ.
 • 19. LATIHAN SET 4 13. Tukarkan 1.3 jam kepada minit. 14. Nyatakan bilangan bucu bagi 1. 13 425 - 8 709 = a) Kubus b) Kon 3 2. 8.16 ÷ 4 = 15. 14 x 112 ÷ 7 = 5 3. Tukarkan 2 kepada pecahan tak wajar. 16. 4. Tuliskan ` tiga belas ribu sebelas` dalam bentuk angka. 5. Nilai digit bagi angka 2 dalam nombor + = 5 1 5.25 ialah … Rajah di atas menunjukkan beberapa 8 4 segiempat sama. Perimeter kawasan 6. 8 berlorek ialah 12 cm. Perimeter seluruh 20 7. Tukarkan kepada perpuluhan. rajah ialah … 17. 8. Barang Harga Tuala RM3.50 sehelai Sapu tangan 5 helai RM2 Berapakah jumlah harga bagi 3 helai Mimi menggunakan wang di atas untuk tuala dan 10 helai sapu tangan di atas ? membeli sebuah buku berharga 75 sen. 18. Berapakah baki wangnya ? Kelas Bilangan Murid 9. Lukiskan sebuah 6 Melor 26 segitiga sama kaki. 6 Mawar 32 6 Melati 34 6 Matahari 36 Hitungkan purata murid setiap kelas. 19. 10. Hitungkan 0.7 kg + 250 g. Nyatakan jawapan dalam g. 11. 55 % daripada 320 mℓ. 12. 85 cm Berapa peratuskah kawasan berlorek 1.4 m daripada seluruh rajah ? Beza panjang, dalam cm , kedua-dua tali 20. A) 1.05 kg ÷ 7 = di atas ialah … Tuliskan jawapan dalam g. B) Tukarkan 550 m kepada km.
 • 20. LATIHAN SET 5 16. 1. 21 804 - 17 066 = 3 cm 3 2. 3.06 x 9 = 5 3. Tukarkan kepada perpuluhan. Rajah di atas menunjukkan sebuah 4. Tuliskan 0.52 juta dalam bentuk angka. kubus. Berapakah jumlah luas semuaa 5. Bundarkan 24 951 kepada ratus yang permukaannya ? − = 1 1 terdekat. 17. 3 4 6. 7. 3 km + 4.65 km = 8. RM 6 + RM 1.60 - 70 sen = 2 9. 3 Pukul berapakah jam selepas waktu yang ditunjukkan di atas ? Berapakah jumlah panjang kedua-dua 18. Diberi purata 3 nombor ialah 56. Jika pensel di atas ? nombor pertama dan kedua ialah 46 dan 64, berapakah nombor yang ketiga ? 10. Berat 8 buah kotak yang sama ialah 100 19. kg. berapakah jumlah berat, dalam kg , 2 3 buah kotak itu ? 4 11. Tukarkan kepada peratus. 12. Berapa peratuskah kawasan berlorek daripada seluruh rajah ? 20. A) 3.6 cm ÷ 4 = 850 mℓ 540 mℓ Tuliskan jawapan dalam mm. Jumlah isipadu, dalam ℓ, kedua-dua B) 2.3 m - 0.86 m = bekas di atas ialah… 13. Tukarkan 2.5 hari kepada jam. 14. Nyatakan bentuk permukaan satah bagi a) Kubus b) Kon 15. 14.5 + 1.64 x 7 =
 • 21. LATIHAN SET 6 13. 1.4 kg - 0.86 kg = Tuliskan jawaan dalam g. 1. 10 127 - 865 = 14. 780 dikurangkan sebanyak 40 % akan 2. 2 065 ÷ 7 = 3 menjadi… 3. Tuliskan 0.4 dalam peratus. 7 4. 15. Nyatakan 2 minggu dalam hari. 16. Q S 1.65 km 700 m Tuliskan satu pecahan setara bagi P R kawasan berlorek di atas. 3 Hitungkan jarak di antara P hingga S. 4 5. Nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 17. Ali ada 80 biji manggis. Zali ada − = 2 1 27 965 ialah … 5 3 daripada manggis Ali. Berapakah jumlah 6. manggis mereka ? 7. 640 - 32 x 6 = 18. 8. Hitungkan tempoh masa di antara pukul 6 cm 10.40 pagi hingga pukul 1.30 petang. 9. Berapa peratuskah 6 jam daripada 1 hari 9 cm ? Luas kawasan berlorek ialah … 10. 285 mℓ x 8 = 19. 400g Tuliskan jawapan dalam ℓ. 1 kg 11. Wang Bilangan RM 2 3 Berapakah berat 7 tin yang sama ? 20 sen 8 20. Hitungkan jumlah wang di dalam jadual Murid Tinggi di atas. Azrul 1.7 m 12. Nyatakan, Azroy 165 cm a) Nama pepejal Amirul 1.63 m b) Bilangan permukaan Hitungkan purata tinggi murid di atas. rata
 • 22. LATIHAN SET 7 13. 1.3 km - 0.65 km = Nyatakan jawapan dalam m. 1. 13 406 + 7 308 = 14. 45 % daripada 680 = 2. 902 ÷ 22 = 15. Tukarkan 1.6 dekad kepada tahun. 3. Tuliskan 0.45 juta dalam bentuk angka. 16. 4. 1 km Q 700m S 0.85 km 6 16 P R Lorekkan pecahan bagi daripada Hitungkan beza jarak , dalam m , di 9 seluruh rajah. antara PR dan RS. 5 − = 5. Tukarkan kepada nombor bercampur. 3 1 17. 8 3 1.5 2 2.95 6. Berapakah purata nombor di atas ? 7. 160 + 32 ÷ 8 = 8. 35 minit selepas pukul 2.35 petang dalam 18. 2 system 24 jam ialah … 6 cm 5 cm 5 9. Tukarkan 1 kg kepada g. Rajah di atas menunjukkan sebuah 10. 2 ℓ ÷ 8 = segiempat sama dan seitiga sama sisi. Tuliskan jawapan dalam mℓ. Hitungkan beza perimeter rajah itu. 11. 19. Wang Bilangan 450g RM 5 3 50 sen 5 Berapakah berat, dalam kg , 4 tin yang Hitungkan jumlah wang di atas. sama seperti di atas ? 12. Nyatakan, 20. Izam ada 3ℓ air untuk diisi ke dalam 5 a) Nama pepejal buah bekas. Setiap bekas boleh diisi b) Bilangan sisi dengan 450 mℓ. berapakah isipadu, dalam mℓ, air yan tinggal ?
 • 23. LATIHAN SET 8 14. 55 % daripada RM 18. 15. 68. 4 ℓ - 3.25 ℓ = 1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 2 16. Q dalam nombor 12 506. 1.05 km 450 m S 1 2. 1 402 - 408 = 0.65 km 4 3. Tuliskan juta dalam bentuk angka. P R 4. Hitungkan beza jarak, dalam m , di antara 9 PQ dan QS. 15 Lorekkan dalam rajah di atas. 17. 3 0.5 1.15 5. Tukarkan 0.75 kepada pecahan dalam − = 3 1 bentuk termudah. 8 4 Berapakah purata nombor di atas ? 6. 18. 7. 96 + 12 x 3 = 8 cm 7 cm 8. 0.42 ÷ 4 = 6 9. 1 tahun 7 bulan + 9 bulan = Rajah di atas menunjukkan sebuah 8 10. Tukarkan kepada peratus. segiempat sama dan segitiga sama sisi. Hitungkan jumlah perimeter rajah itu. 11. 19. Wang Bilangan RM 10 5 50 sen 5 700g Hitungkan jumlah wang di atas. 12. Berapakah berat, dalam kg , 9 tin yang sama ? 20. Aiman ada 1.5 ℓ air untuk diisi ke dalam 6 buah bekas. Setiap bekas 235 mℓ. berapakah isipadu , dalam mℓ, air yang Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu tinggal ? yang ditunjukkan di atas ? 13. 1.6 m - 95 cm =