O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

הצעת אקסטרה-אלשטיין - הצגת המתווה ויתרונותיו

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

הצעת אקסטרה-אלשטיין - הצגת המתווה ויתרונותיו

  1. 1. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫הצעת אקסטרה - אלשטיין‬ ‫הצגת המתווה ויתרונותיו‬ ‫דצמבר 3102‬ ‫1‬
  2. 2. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫מתווה הצעת קבוצת אקסטרה-אלשטיין בתרחיש בו כלל ביטוח נמכרת – מזומן ומניות‬ ‫מזומן לנושים במועד ה-‪Closing‬‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫% מניות אידיבי פתוח בידי הנושים‬ ‫%59.52‬ ‫הזרמה לפתוח במועד ה-‪Closing‬‬ ‫051 מיליון ש"ח‬ ‫תמיכה נוספת בפתוח בשנים 5102-4102‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫שווי מניות אידיבי פתוח בידי הנושים‬ ‫333 מיליון ש"ח*‬ ‫רשת ביטחון – התחייבות ‪Recourse‬‬ ‫לביצוע הצעות רכש בשנים 6102-5102‬ ‫%4.01** בשנת 5102 לפי שווי פתוח של 382,1 מיליון ש"ח‬ ‫%6.51** בשנת 6102 לפי שווי פתוח של 743,1 מיליון ש"ח‬ ‫מזומנים בקופת אידיבי אחזקות‬ ‫541 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות חברה (מוערך)‬ ‫002 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות נושים (מוערך)‬ ‫003 מיליון ש"ח‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫506,1 מיליון ש"ח***‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫בתוספת שווי תביעות הנושים‬ ‫509,1 מיליון ש"ח***‬ ‫מופקד בנאמנות‬ ‫כ-000,1 מיליון ש"ח‬ ‫* לפי שווי חברה לפני הכסף של 331,1 מיליון ש"ח; ** נכון להיום ; *** לפי שווי חברה לפני הכסף של 511,1 מיליון ש"ח‬ ‫2‬
  3. 3. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫מתווה הצעת קבוצת אקסטרה-אלשטיין בתרחיש בו כלל ביטוח נמכרת – מימוש מהיר‬ ‫מזומן לנושים במועד ה-‪Closing‬‬ ‫מזומן לנושים ב-4102/21/13‬ ‫072 מיליון ש"ח‬ ‫תמיכה בפתוח בשנים 5102-4102‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫מזומנים בקופת אידיבי אחזקות‬ ‫541 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות חברה (מוערך)‬ ‫002 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות נושים (מוערך)‬ ‫003 מיליון ש"ח‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫093,1 מיליון ש"ח‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫בתוספת שווי תביעות הנושים‬ ‫096,1 מיליון ש"ח‬ ‫מופקד בנאמנות‬ ‫3‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫כ-000,1 מיליון ש"ח‬
  4. 4. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫מתווה הצעת קבוצת אקסטרה-אלשטיין בתרחיש בו כלל ביטוח לא נמכרת‬ ‫מזומן לנושים במועד ה-‪Closing‬‬ ‫003 מיליון ש"ח‬ ‫מזומן נוסף לנושים במקרה של עסקת כלל חלופית‬ ‫001 מיליון ש"ח‬ ‫% מניות אידיבי פתוח בידי הנושים‬ ‫%7.64‬ ‫הזרמה לפתוח במועד ה-‪Closing‬‬ ‫056 מיליון ש"ח‬ ‫תמיכה נוספת בפתוח בשנים 5102-4102‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫שווי מניות אידיבי פתוח בידי הנושים‬ ‫338 מיליון ש"ח*‬ ‫רשת ביטחון – התחייבות ‪Recourse‬‬ ‫לביצוע הצעות רכש בשנים 6102-5102‬ ‫%41** בשנת 5102 לפי שווי פתוח של 387,1 מיליון ש"ח‬ ‫%41** בשנת 6102 לפי שווי פתוח של 278,1 מיליון ש"ח‬ ‫מזומנים בקופת אידיבי אחזקות‬ ‫541 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות חברה (מוערך)‬ ‫002 מיליון ש"ח‬ ‫שווי תביעות נושים (מוערך)‬ ‫003 מיליון ש"ח‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫566,1 מיליון ש"ח***‬ ‫שווי החבילה לנושים לפי דוח המומחה‬ ‫בתוספת שווי תביעות הנושים‬ ‫569,1 מיליון ש"ח***‬ ‫מופקד בנאמנות‬ ‫כ-000,1 מיליון ש"ח‬ ‫* לפי שווי חברה לפני הכסף של 331,1 מיליון ש"ח; **נכון להיום; *** לפי שווי חברה לפני הכסף של 089 מיליון ש"ח‬ ‫4‬
  5. 5. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫סוגיה‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫מזומן מופקד להבטחת העסקה‬ ‫הופקדו כ-1 מיליארד ש"ח במזומן –‬ ‫מעל הנדרש במועד ה-‪closing‬‬ ‫המומחה קובע כי:‬ ‫"הצעת אלשטיין-אקסטרה מעמידה בטוחה עדיפה במובהק‬ ‫אופציה מחוץ לכסף –‬ ‫הופקדו כ-607 מיליון ש"ח‬ ‫(חסר כ-213 מיליון ש"ח למועד ה-‪)closing‬‬ ‫לטובת ביצועה"‬ ‫(סעיף 3.3 לדו"ח המומחה)‬ ‫התחייבות לביצוע הצעות רכש‬ ‫התחייבות מוחלטת –‬ ‫‪ Recourse‬מלא‬ ‫5‬ ‫סעד מוגבל במקרה הפרה–‬ ‫‪Non Recourse‬‬
  6. 6. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫סוגיה‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬ ‫איום רגולטורי להשלמת העסקה‬ ‫אין סכנה‬ ‫מתוך דו"ח המומחה:‬ ‫יש סכנה עקב חוק הריכוזיות‬ ‫ו/או איסורי הגבלים עסקיים‬ ‫(להלן פניית המשנה ליועץ המשפטי‬ ‫לממשלה לכנ"ר)‬ ‫"... חוסר הודאות הרגולטורית נובעת בעיקר משאלת תחולת הצעת החוק לקידום התחרות וצמצום‬ ‫הריכוזיות, וממגבלות ותנאים שעלולים להידרש מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים, עקב הכללת‬ ‫קבוצת נקש בקבוצת המשקיעים מטעם החברה. שני הסיכונים קשורים להצעת החברה, ולא‬ ‫להצעת אקסטרה-אלשטיין" (עמוד 6)‬ ‫עוד קובע המומחה כי:‬ ‫על הנושים לשכלל את הסיכון לחקיקת הצעת חוק הריכוזיות, ולתחולתו על הצעת החברה, על השלכותיו‬ ‫החמורות של סיכון זה (עמודים 7-6)‬ ‫6‬
  7. 7. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫סוגיה‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬ ‫מבנה הקבוצה‬ ‫פשוט – שני שותפים ריאלים‬ ‫מורכב – שותפים פיננסיים‬ ‫רבים ומתחלפים‬ ‫ממשל תאגידי‬ ‫תקין, יעיל ורזה –‬ ‫9 דירקטורים בלבד‬ ‫"קואליציה" רחבה ומלאה בניגודי עניינים –‬ ‫מספר הדירקטורים עשוי להגיע ל-02‬ ‫יכולת ניהולית‬ ‫היסטוריה מוכחת‬ ‫של יצירת ערך‬ ‫7‬ ‫השמדת ערך‬
  8. 8. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫סוגיה‬ ‫תמיכה נוספת לאורך זמן‬ ‫באידיבי פתוח‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫008 מיליון ש"ח‬ ‫נוספים בשנים 5102-4102‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬ ‫אין התחייבות לתמיכה‬ ‫לחץ לחלוקת דיבידנדים‬ ‫התחייבות מפורשת שלא לחלק‬ ‫דיבידנדים במשך שנתיים לפחות‬ ‫המשך הלחץ לצורך שירות‬ ‫חוב בקומות העליונות‬ ‫(סעיף 11.4 לדו"ח המומחה)‬ ‫מיצוי זכויות התביעה של‬ ‫הנושים והחברה‬ ‫מיצוי מלא – זכויות התביעה‬ ‫של הנושים והחברה‬ ‫8‬ ‫מיצוי חלקי– זכויות התביעה‬ ‫של החברה בלבד‬ ‫(להלן עמדת ד"ר עו"ד יוסף שגב)‬
  9. 9. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫סיכום‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬ ‫קבוצת אידיבי –‬ ‫מכאן לאן?‬ ‫מתוך דו"ח המומחה‬ ‫דרך חדשה –‬ ‫ניהול תקין יוצר ערך‬ ‫(עמוד 11):‬ ‫"בנסיבות אלה... דומה כי סיכוייה של‬ ‫קבוצת אקסטרה-אלשטיין להבריא‬ ‫ביעילות‬ ‫אינם‬ ‫את החברה ולנווטה‬ ‫פחותים, ואולי אף גדולים מסיכוייה של‬ ‫קבוצת המשקיעים מטעם החברה"‬ ‫9‬ ‫"מה שהיה –‬ ‫הוא שיהיה"‬ ‫ניהול סיכונים מחושב ואחראי‬ ‫ביצוע עסקאות מסוכנות –‬ ‫החצנת סיכונים לנושים‬ ‫ללא ניגודי עניינים,‬ ‫ללא עסקאות בעלי עניין‬ ‫ניגודי עניינים בין השותפים,‬ ‫ביצוע עסקאות בעלי עניין‬ ‫מינוף נמוך –‬ ‫ללא לחץ לחלוקת דיבידנדים לבעלים‬ ‫מינוף גבוה –‬ ‫לחץ גבוה לחלוקת דיבידנדים לבעלים‬ ‫כיבוד מלא של ההתחייבויות‬ ‫כלפי הנושים‬ ‫"תספורת" לנושים‬
  10. 10. ‫הצעת אקסטרה אלשטיין – דרך חדשה לקבוצת אידיבי‬ ‫סיכום‬ ‫וודאות מלאה להשלמת העסקה‬ ‫והשאת הערך המקסימאלי לנושים‬ ‫מה תצביע/י?‬ ‫01‬ ‫אקסטרה – אלשטיין‬ ‫גרנובסקי – דנקנר‬

×