Anúncio
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Anúncio
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Anúncio
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]
Próximos SlideShares
125916794 dreptul-protecţiei-sociale125916794 dreptul-protecţiei-sociale
Carregando em ... 3
1 de 14
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md](20)

Mais de exodumuser(20)

Anúncio

Dreptul protectiei sociale usm rm.[conspecte.md]

 1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPTUL MUNCII CURRICULUM la disciplina DREPTUL PROTECŢIEI SOCIALE Ciclul I, Licenţă AUTORI: Nicolai ROMANDAŞ, dr. în drept, prof. univ. Ludmila PROCA dr. în drept, con.. univ. Doina GRECU mag.drept,lect.univ CHIŞINĂU – 2013 1
 2. APROBAT Şef Catedră _____________________ la şedinţa Catedrei din____________ 2013 2
 3. I. PRELIMINARII Dreptul protecţiei sociale ca ramură distinctă în sistemul de drept s-a format relativ nu demult. În prezent, ramura respectivă a devenit o realitate şi în condiţiile în care se realizează reforma sistemului de protecţie socială, ea a căpătat o însemnătate deosebită. Normele juridice ale dreptului protecţiei sociale servesc ca un indicator al politicii sociale de stat menită să reacţioneze adecvat la toate riscurile sociale, apariţia cărora este condiţionată în ultimul timp şi de situaţia economică dificilă în care s-au pomenit o parte din membrii societăţii noastre. Normele dreptului protecţiei sociale sînt adresate tuturor persoanelor, acestea însoţind fiecare individ din momentul naşterii pînă la sfîrşitul vieţii. Totodată, apariţia raporturilor juridice de protecţie socială este determinată de aşa evenimente cum ar fi: naşterea, incapacitatea de muncă, invaliditatea, bătrîneţea, decesul, şomajul etc. Anume prezenţa acestora acordă persoanei dreptul de a beneficia de prestaţiile băneşti, în natură precum şi de serviciile sociale prevăzute de legislaţia în vigoare. Mai mult decît atît, de unele drepturi din domeniul protecţiei sociale pot beneficia doar persoanele care au achitat contribuţii de asigurări sociale, iar de altele – toţi cei aflaţi în situaţie de nevoie. Reieşind din acest principiu, în cadrul dreptului protecţiei sociale evidenţiem două instituţii de bază: asigurarea socială şi asistenţa socială. Asigurarea socială are ca scop susţinerea persoanelor ce nu realizează venituri dintr-o activitate proprie din cauza pierderii locului de muncă sau din cauza pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă. Sistemul de asigurări sociale are la bază, de regulă, contribuţia financiară a persoanelor asigurate. Astfel, fiecare asigurat, (salariat sau o altă persoană prevăzută de lege) varsă o contribuţie la o instituţie competentă, avînd dreptul în cazul survenirii unui risc social la o despăgubire. Spre deosebire de raporturile de asigurare socială, cele de asistenţă socială au o arie de cuprindere mult mai extinsă ce derivă din noţiunea de nevoie. Asistenţa socială funcţionează după un alt principiu decît asigurarea, bazîndu-se doar pe fonduri ale bugetului statului, ale bugetelor locale, ale organizaţiilor internaţionale sau donaţii ale voluntarilor. Ea nu presupune, de regulă, nici o contribuţie financiară anterioară din partea persoanei asistate. Reieşind din cele expuse, conchidem că, cunoaşterea normelor juridice de protecţie socială constituie o necesitate nu doar pentru jurişti ci şi pentru toţi ceilalţi membri ai societăţii. Aceste cunoştinţe ar permite fiecărei persoane care se află într-o situaţie de risc să beneficieze la timp de prestaţiile de protecţie socială, iar în caz de necesitate să se adreseze organelor competente în scopul apărării drepturilor prevăzute de lege. De asemenea, reglementările juridice din domeniul protecţiei sociale reprezintă importanţă şi pentru angajatori, aceştia contribuind lunar la crearea fondurilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale. II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Forma de învăţământ Codul disciplinei Denumirea disciplinei Responsabil de disciplină Semest rul Ore total: Evaluarea Nr.decredite Total inclusiv C S L LI cu frecvenţă la zi S04O26 Dreptul Protecţiei Sociale A.Chisari L.Proca D.Grecu I 76 20 18 - 38 Examen 3 cu frecvenţă redusă S04O26 Dreptul Protecţiei Sociale A.Chisari L.Proca D.Grecu I 53 12 3 38 Examen 3 Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor 3
 4. Nr. d/o Unităţi de conţinut Ore Curs Seminar Lucrul individual zi f/r zi f/r zi f/r 1. Noţiuni introductive privind dreptul protecţiei sociale 4 2 2 - 2 2 4
 5. 2. Izvoarele dreptului protecţiei sociale - - 1 - 2 2 3. Principiile dreptului protecţiei sociale - - 1 - 2 2 4. Subiecţii dreptului protecţiei sociale 1 - 1 - 1 1 5. Raporturile juridice de protecţie socială 1 1 1 1 2 2 6. Stagiul de cotizare 2 2 2 4 4 7. Pensia pentru limită de vârstă 1 1 1 2 2 8. Pensia de invaliditate 2 1 1 2 2 9. Pensia de urmaş 1 1 1 2 2 10. Pensia pentru unele categorii de persoane 2 - 1 4 4 11. Stabilirea, calcularea şi recalcularea pensiei, indexarea pensiei - - 0, 5 2 2 12. Plata pensiei, transferul pensiei - - 0,5 - 1 1 13. Noţiuni generale despre indemnizaţii. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii 1 1 1 1 2 2 14. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă 2 1 1 2 2 15. Alocaţiile sociale de stat şi alte tipuri de alocaţii. - - 1 2 2 16. Noţiunea, clasificarea şi caracteristica compensaţiilor - - 17. Reglementări juridice privind protecţia socială a şomerilor 1 1 1 1 2 2 18. Reglementarea juridică a ajutoarelor băneşti şi a prestaţiilor de altă natură - - - 2 2 19. Reglementări juridice privind serviciile sociale 2 1 1 2 2 Total 20 12 18 3 38 38 III COMPETENŢE Competenţe speciale la finalizarea Ciclului II masterandul trebuie să: 1. - să posede cunoştinţe teoretice - practice fundamentale în domeniul asigurărilor sociale; 2. - să cunoască cadrul legal naţional şi să propună soluţii pentru ajustarea acestuia cu cel internaţional în domeniul asigurărilor sociale; 3. - să clasifice relaţiile sociale şi problemele juridice în funcţie de riscurile asigurate 4. - să utilizeze şi să aplice cunoştinţele teoretice şi practice specifice asigurărilor sociale; 5. - să demonstreze capacităţi de utilizare a metodelor aplicate din domeniul asigurărilor sociale în relaţiile de muncă 6. - să interpreteze normele de drept de asigurări sociale 7. - să perfecţioneze abilităţile de comunicare în funcţie de legislaţie din domeniul asigurărilor sociale; IV.OBIECTIVE GENERALE 5
 6. 1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: - să identifice obiectul de studiu al dreptului protecţiei sociale; - să determine funcţiile dreptului protecţiei sociale; - să evidenţieze criteriile de delimitare a dreptului protecţiei sociale de alte ramuri de drept; - să caracterizeze obiectul şi metoda de reglementare a dreptului protecţiei sociale; - să determine structura raportului juridic de protecţie socială; - să distingă subiecţii raportului juridic de protecţie socială - să determine categoriile de prestaţii şi servicii sociale oferite persoanei sau familiei aflată în dificultate. 2. La nivel de aplicare: - să determine corelaţia dreptului protecţiei sociale cu alte ramuri de drept; - să clasifice raporturile juridice de protecţie socială; - să compare asigurarea socială cu asistenţa socială; - să determine esenţa reformelor realizate în domeniul protecţiei sociale; - să analizeze prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei sociale; - să aplice date statistice în abordarea diferitor instituţii ale dreptului protecţiei sociale; - să argumenteze necesitatea majorării prestaţiilor băneşti şi a calităţii serviciilor sociale oferite persoanei sau familiei aflată în dificultate. 3. La nivel de integrare: - să argumenteze importanţa sistemului de protecţie socială; - să stabilească rolul dreptului protecţiei sociale în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova; - să estimeze eficienţa normelor juridice din domeniul protecţiei sociale; - să evalueze sistemul de prestaţii şi servicii sociale prevăzute de actele normative interne; - să formuleze propuneri de modificare a legislaţiei Republicii Moldova în vederea compatibilizării ei cu prevederile actelor internaţionale; - să elaboreze strategii şi programe menite să îmbunătăţească sistemul de protecţie socială; - să influienţeze, prin intermediul comunicărilor asupra procesului de legiferare în domeniul protecţiei sociale; - să determine perspectivele de dezvoltare a dreptului protecţiei sociale în Republica Moldova. V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT Subiectul 1. Noţiuni introductive privind dreptul protecţiei sociale Obiective Unităţi de conţinut - să definească protecţia socială - să evidenţieze etapele de dezvoltare a dreptului protecţiei sociale - să caracterizeze însuşirile metodei de reglementare a dreptului protecţiei sociale - să determine conţinutul sistemului dreptului protecţiei sociale - să delimiteze dreptul protecţiei sociale de alte ramuri de drept • Aspecte generale privind protecţia socială. Funcţiile protecţiei sociale. Esenţa riscului social,clasificarea. lui. • Apariţia şi evoluţia protecţiei sociale. Esenţa reformei sistemului de protecţie socială din Republica Moldova. • Formele de organizare ale protecţiei sociale. • Finanţarea protecţiei sociale. • Noţiunea, obiectul şi metoda de reglementare ale dreptului protecţiei sociale. • Sistemul dreptului protecţiei sociale. • Corelaţia dreptului protecţiei sociale cu alte ramuri de drept. Subiectul 2. Izvoarele dreptului protecţiei sociale Obiective Unităţi de conţinut - să definească conceptul de izvor al dreptului protecţiei sociale - să identifice categoriile de izvoare ale • Noţiunea şi particularităţile izvoarelor dreptului protecţiei sociale. • Clasificarea izvoarelor dreptului protecţiei 6
 7. dreptului protecţiei sociale - să delimiteze izvoarele dreptului protecţiei sociale de cele ale altor ramuri de drept - să determine aspectele de acţiune a izvoarelor dreptului protecţiei sociale în timp, spaţiu şi asupra persoanei sociale. • Caracteristica celor mai importante izvoare ale dreptului protecţiei sociale. • Acţiunea în timp, spaţiu şi asupra persoanei a izvoarelor dreptului protecţiei sociale. Subiectul 3. Principiile dreptului protecţiei sociale Obiective Unităţi de conţinut - să definească principiile dreptului - să delimiteze categoriile de principii ale dreptului protecţiei sociale. - să identifice principiile ramurale şi instituţionale ale dreptului protecţiei sociale • Noţiunea şi sistemul principiilor dreptului protecţiei sociale. • Caracteristica principiilor ramurale ale dreptului protecţiei sociale. • Principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale. • Principiile asistenţei sociale. Subiectul 4. Subiecţii dreptului protecţiei sociale Obiective Unităţi de conţinut - Să definească subiecţii dreptului protecţiei sociale - Să determine competenţa CNAS - Să stabilească rolul altor structuri republicane şi teritoriale în promovarea protecţiei sociale • Noţiunea şi clasificarea subiecţiilor dreptului protecţiei sociale • Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale • Alte subiecte ale dreptului protecţiei sociale Subiectul 5. Raporturile juridice de protecţie socială Obiective Unităţi de conţinut - să definească raportul juridic de protecţie socială - să identifice trăsăturile raporturilor juridice de protecţie socială - să determine tipurile raporturilor juridice de - protecţie socială - să analizeze raporturile juridice materiale, - procedurale şi procesuale • Noţiunea şi particularităţile raporturilor juridice de protecţie socială. • Clasificarea raporturilor juridice de protecţie socială. • Elementele raporturilor juridice de protecţie socială. • Apariţia, modificarea şi stingerea raporturilor juridice de protecţie socială. • Caracteristica celor mai importante raporturi juridice materiale (de bază). Subiectul 6. Stagiul de cotizare Obiective Unităţi de conţinut - să definească vechimea în muncă şi stagiul de cotizare - să clasifice stagiul de cotizare - să determine regulile de calculare a stagiului de cotizare şi perioadele ce se se iau în considerare la calcularea stagiului de cotizare - să evidenţieze metodele de confirmare a stagiului de cotizare - să compare vechimea în muncă şi stagiul de cotizare. • Noţiunea şi felurile stagiului de cotizare. Coraportul dintre noţiunile „vechime în muncă” şi „stagiu de cotizare” • Stagiul de cotizare general • Stagiul de cotizare special • Calcularea şi confirmarea stagiului de cotizare. Subiectul 7. Pensia pentru limită de vârstă Obiective Unităţi de conţinut - să definească pensia pentru limita de vîrstă - să identifice particularităţile pensiei pentru limita de vîrstă - să determine condiţiile obligatorii şi facultative de stabilire a pensiei pentru limita de vîrstă - să enumere categoriile de persoane beneficiare şi condiţiile de stabilire a pensiei în condiţii • Noţiunea şi caracteristica pensiei pentru limită de vîrstă. • Condiţiile obligatorii şi facultative de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă. • Condiţiile de stabilire a pensiei pentu limită de vîrstă în condiţii avantajoase. • Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă. 7
 8. avantajoase - să calculeze mărimea pensiei în condiţii generale şi în cazul confirmării unui stagiu de cotizare incomplet. Subiectul 8. Pensia de invaliditate Obiective Unităţi de conţinut - să definească pensia de invaliditate - să evidenţieze particularităţile pensiei de invaliditate - să numească organele abilitate cu dreptul de a constata invaliditatea - să enumere tipurile pensiei de invaliditate în funcţie de pricina survenirii invalidităţii - să determine condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate în funcţie de cauza invalidităţii să evidenţieze temeiurile de încetare a dreptului la pensie de invaliditate şi condiţiile de restabilire a acestui drept - să determine mărimea pensiei corespunzător tipului pensiei de invaliditate. • Noţiuni generale despre invaliditate( dizabilitate ). Cauzele invalidităţii. • Constatarea invalidităţii. Expertiza repetată şi efectele depăşirii termenului de reexpertizare. • Pensia de invaliditate acordată persoanelor ce au suferit în urma unei afecţiuni generale. • Pensia de invaliditate acordată persoanelor ce au suferit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. • Pensia de invaliditate acordată militarilor. • Pensia de invaliditate acordată persoanelor ce au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. de la Cernobîl. • Cuantumul pensiei de invaliditate. • Alte prestaţii oferite persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate. Subiectul 9. Pensia de urmaş Obiective Unităţi de conţinut - să caracterizeze pensia de urmaş - să enumere condiţiile obligatorii şi facultative de stabilire a pensiei de urmaş - să caracterizeze procedura de stabilire a pensiei de urmaş copiilor orfani. - să caracterizeze procedura de stabilire a pensiei de urmaş membrilor familiilor militarilor. • Noţiunea şi caracteristica pensiei de urmaş. • Condiţiile obligatorii şi facultative de stabilire a pensiei de urmaş. • Cercul de persoane care pot fi asigurate cu pensii de urmaş. • Stabilirea pensiei de urmaş copiilor orfani. • Stabilirea pensiei de urmaş membrilor familiilor militarilor. • Cuantumul pensiei de urmaş. Subiectul 10. Pensia pentru unele categorii de cetăţeni Obiective Unităţi de conţinut - să definească pensia acordată unor categorii speciale de persoane. - să evidenţieze particularităţile pensiei acordată unor categorii speciale de persoane. - să enumere categoriile de persoane ce au dreptul la astfel de pensie - să înţeleagă condiţiile de stabilire a pensiei şi temeiurile de încetare a ei • Noţiunea şi caracteristica pensiei acordată unor categorii de persoane. • Condiţiile de stabilire a pensiei pentru unele categorii de cetăţeni • Pensia acordată funcţionarilor publici. • Pensia acordată judecătorilor şi unor lucrători din procuratură. • Pensia acordată militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din cadrul organelor afacerilor interne. • Pensia acordată unor lucrători ai aviaţiei civile, unor angajaţi din domeniul culturii. • Cuantumul pensiei acordată unor categorii de persoane. Subiectul 11. Stabilirea, calcularea şi recalcularea pensiei, indexarea pensiei Obiective Unităţi de conţinut - să enumere organele de stabilire a pensiei - să calculeze mărimea pensiei în baza legislaţiei corespunzătoare • Organele de stabilire a pensiei • Termenul de adresare pentru stabilirea pensiei 8
 9. - să înţeleagă procedura de recalculare a pensiei - să determine mărimea pensiei conform procedurii de indexare • Modul de calculare a pensiei • Condiţiile de recalculare a pensiei • Mecanismul de indexare a pensiei Subiectul 12. Plata pensiei, transferul pensiei Obiective Unităţi de conţinut - să numească instituţiile care înfăptuiesc plata pensiei - să înţeleagă procedura de plată a pensiei persoanelor aflate la întreţinerea statului - să înţeleagă mecanismul de plată a pensiei neprimite - să cunoască procedura de transfer a pensiei • Procedura de plată a pensiei • Reţinerile din pensie • Plata pensiei neprimite • Temeiurile de transfer a pensiei Subiectul 13. Noţiuni generale despre indemnizaţii. Indemnizaţiile pentru ITM ( incapacitate temporară de muncă ) Obiective Unităţi de conţinut - să evidenţieze tipurile de indemnizaţii prevăzute de legislaţia în vigoare - să analizeze procedura de confirmare a dreptuli şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru ITM - să cunoască perioada pentru care se acordă indemnizaţia pentru ITM. – să înţeleagă ordinea de stabilire şi plată a indemnizaţiei pentru ITM. – Conceptul, trăsăturile şi clasificarea indemnizaţiilor – Noţiunea şi condiţiile de acordare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (ITM ) – Categoriile indemnizaţiilor pentru ITM în baza certificatului de concediu medical – Stabilirea şi plata indemnizaţiilor – Ordinea de contestare a deciziilor organelor ce stabilesc şi plătesc indemnizaţiile Subiectul 14. Indemnizaţiile acordate familiiilor cu copii Obiective Unităţi de conţinut - să numească organele competente de stabilire a indemnizaţiilor - să înţeleagă ordinea de stabilire şi plată a indemnizaţiilor, condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor familiilor cu copii - să specifice normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial - - Noţiunea şi categoriile indemnizaţiilor adresate copiilor şi familiilor cu copii. - Modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor. - Ordinea de contestare a deciziilor organelor ce stabilesc şi plătesc indemnizaţiile Subiectul 15. Alocaţiile sociale de stat şi alte tipuri de alocaţii Obiective Unităţi de conţinut - să definească alocaţia socială - să enumere condiţiile de stabilire a alocaţiilor sociale - să identifice mărimea şi termenele de plată a alocaţiilor - să determine condiţiile de stabilire şi de plată a alocaţiilor lunare şi nominale • Noţiunea şi clasificarea alocaţiilor • Caracterizarea alocaţiilor socialede stat • Caracterizarea altor tipuri de alocaţii Subiectul 16. Compensaţiile Obiective Unităţi de conţinut - să definească şi să clasifice compensaţiile - să determine mărimea şi termenele de plată a • Clasificarea compensaţiilor • Compensaţiile sociale 9
 10. compensaţiilor - să determine condiţiile de acordare a compensaţiilor sociale - să analizeze condiţiile de stabilire şi plată a compensaţiilor de transport • Compensaţiile de transport Subiectul 17. Reglementări juridice privind protecţia socială a şomerilor Obiective Unităţi de conţinut - să identifice statutul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă - să determine cercul beneficiarilor şi condiţiile de protecţie socială - să definească ajutorul de şomaj - să definească alocaţia de integrare sau reintegrare profesională, - să determine cuantumul, condiţiile şi termenul de acordare a ajutorului de şomaj şi a alocaţiei pentru integrare sau reintegrare profesională. • Statutul juridic al şomerului. • Ajutorul de şomaj. • Alte garanţii sociale acordate şomerilor. Subiectul 18. Reglementarea juridică a ajutoarelor băneşti şi a prestaţiilor de altă natură Obiective Unităţi de conţinut - să evidenţieze organele de stabilire a ajutoarelor băneşti - să înţeleagă condiţiile de acordare a ajutoarelor băneşti - să analizeze termenul de adresare şi ordinea de plată a ajutoarelor băneşti. • Ajutorul de deces • Ajutorul material • Ajutorul social • Prestaţii de altă natură Subiectul 19. Reglementări juridice privind serviciile sociale Obiective Unităţi de conţinut - să enumere organele competente să acorde servicii sociale - să definească serviciile sociale şi condiţiile de beneficiere - să caracterizeze serviciile sociale destinate copilului şi familiei cu copii - să caracterizeze serviciile sociale destinate persoanelor cu disabilităţi - să caracterizeze alte categorii de servicii sociale • Serviciile sociale primare • Serviciile sociale specializate • Seviciile sociale cu specializare înaltă 10
 11. VI. LUCRU INDIVIDUAL Obiective / sarcini Modalitatea de realizare Criterii de evaluare Termen de realizare • Sistemul dreptului protecţiei sociale • Corelaţia dreptului protecţiei sociale cu alte ramuri de drept • Noţiunea, obiectul şi metoda de reglementare ale dreptului protecţiei sociale • Izvoarele dreptului protecţiei sociale • Principiile dreptului protecţiei sociale • Stabilirea, calcularea şi recalcularea pensiei, indexarea pensiei • Plata pensiei, transferul pensiei Comunicat - Cercetarea surselor bibliografice - Susţinerea rezultatelor cercetării -Dezbateri publice în grup -Prezentarea datelor - Prezentarea unui rezumat În cadrul seminarelor • Caracteristica alocaţiilor sociale de stat şi altor tipuri de alocaţii . • Reglementarea juridică a ajutoarelor băneşti şi a prestaţiilor de altă natură. • Reglementarea juridică a compensaţiilor. • Istoricul dezvoltării protecţiei sociale în R.Moldova. Referat - Studiul surselor bibliografice -Prezentarea rezultatelor -Analiza rezultatelor prezentate - Volum ( 7-10 pagini ) - Forma de prezentare ( foaie de titlu , indicarea obiectivelor, trimiteri la susele bibliografice pe fiecare pagină, indicarea surselor bibliografice) În cadrul seminarelor Notă: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum studentul va realize activităţi precum: studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi manualelor, va consulta comentariile şi dicţionarele de specialitate, va analiza reglementările juridice în vigoare, va studia informaţia din reţeaua internet, etc. 11
 12. VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Nicolai Romandaş. Dreptul protecţiei sociale, Chişinău, 2001. 2. Nicolai Romandaş, LudmilaProca, Ina Odinokaia Negrură.Dreptul protecţiei sociale, Chişinău, 2011. 3. Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan. Dreptul securităţii sociale, Bucureşti, 2005. 4. Alexandru Atanasiu. Dreptul securităţii sociale, Bucureşti, 1996. 5. Nicolai Romandaş, Eduard Boiştean. Dreptul muncii, Chişinău, 2007. 6. Constantin Jofa, Romeo Chelaru. Dreptul muncii şi protecţiei sociale /note de curs/, Iaşi, 1995. 7. Constantin Belu. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, Craiova, 1995. 8. Б. И. Сосна, Н. А. Горелко. Право социального обеспечения. Кишинeв 2001. 9. Трудовое и социальное право России, noд peдaкциeй Л.Н. Анисимова, Mocквa, 1999 10. Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР. М., 1961. 11. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учеб. пособие. М.,1998. 12. Буянова М.О., Кондратьева З.А., Кобзева С.И. Право социального обеспечения: Учеб.пособие. М.,1997. 13. M.O. Буянoвa, C. И. Кoбзeвa, З. A. Кoндpaтьeвa. Право социального обеспечения, Mocквa, 2001. 14. M.O. Буянoвa, К. Н. Гусов, Право социального обеспечения, изд-во,, Проспест ’’ 2009. 15. A.B.Жeлудков. Право социального обеспечения /пособия для приготoвлeния к экзамену/, Mocквa, 2000. 16. М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. Право социального обеспечения России, Mocквa, 2001. 17. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Комментарий. Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации». М.: БЕК, 1997. 18. Иванова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. М.: изд-во МГУ, 1983. 19. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР, М.: изд-во МГУ, 1986. 20. Козлов А.Е. Социальное обеспечение в СССР. М.: Наука, 1981. 21. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебно-справочное пособие. Международный центр финансово-экономического развития, 1999. 22. E. E. Maчульcкaя, Ж.A. Гоpбaчoвa. Право социального обеспечения, Mocквa, 2000 23. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.,1995. 24. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учеб. пособие. Вып. 1. Екатеринбург, 1996. ACTE NORMATIVE 1. Legea Republicii Moldova privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, nr.909-XII, din 30.01.92 // MP nr.1 (partea I), 30.01.1992. 2. Legea privind Fondul de şomaj al Republicii Moldova, nr.714-XV din 06.12.2001 // MO al RM, nr.161 din 31.12.2000.. 3. Legea Republicii Moldova privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XV din 13.03.2003 // MO nr.70-72 din 15.04.2003. 12
 13. 4. Legea RM cu privire la veterani, nr.190-XV din 08.05.2003 // MO al RM, nr.84-86, din 16.05.2003 5. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din 10.07.2008 // MO, nr.143-144 din 05.08.2008. 6. Legea RM privind asigurarea cu pensii a militarilor, a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr.1544-XII, din 23.06.93 // MP, nr.7 din 30.071993. 7. Legea Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament, nr.39-XIII din 07.04.94 // MP, nr. 4. din 30.04.1994, republicată în MO al RM, nr.57-58 din 18.05.2000 (art.28). 8. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 //MO al RM, nr.230-232 din 23.12.2008. 9. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.95 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.95 // republicată în MO al RM, nr.117-119 din 15.08.2002 (art. 3, 5, 26, 32). 10. Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.98 // MO al RM, nr.111-113 din 17.12.98, în vigoare de la 01.01.1999. 11. Legea RM privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, nr. 278-XIV din 11.02.99 // MO al RM, nr.24-25 din 11.03.99. 12. Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.99 // MO al RM, nr.1-4 din 06.01.2000, în vigoare de la 01.07.2000. 13. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.99 // MO al RM, nr.31-33 din 23.03.2000, în vigoare din 23.09.2000. 14. Lege cu privire la fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat, nr.1-XV din 06.02. 2003 // MO al RM, nr.35-37 din 07.03.2003. 15. Legea Republicii Moldova privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004 // MO al RM nr. 168 din 10.09.2004. 16. Legea Republicii Moldova privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, nr.1225-XII din 08.12.1992 // MP, nr.12 din 30.12.1992 // Legea republicată în MO al RM, nr.133-134 din 02.12.1999. 17. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994 // MO al RM, nr.13 din 02.03.1995. 18. Legea Republicii Moldova cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locul de detenţie, nr.297-XIV din 24.02.1999 // MO al RM, nr.39-41 din 22.04.1999. 19. Legea Republicii Moldova privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr. 499-XIV din 14.07.99 // MO al RM, nr. 106-108 din 30.09.1999. 20. Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, nr.827- XIV din 18.02.2000 // MO al RM, nr.65-67 din 08.06.2000. 21. Legea Republicii Moldova cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 1491-XV din 28.11.2002 // MO al RM, nr.23-24 din 18.02.2003. 22. Legea RM privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, nr.1591-XV din 26.12.2002 // MO al RM, nr.1-2 din 15.01.2003. 23. Legea privind cantinele de ajutor social nr.81-XV din 28.02.2003 // MO al RM, nr.67-69 din 11.04. 2003. 24. Legea asistenţei sociale nr. 547 – XV din 25.12.2003 // MO al RM nr.42 din 12.03.2004. 25. Legea cu privire la ajutorul social nr 133 din 13.06 2008 // MO al RM 179 din 30.09 2008 26. Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010 // MO al RM 155-158 din 3.09 2010. 27. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 56 din 09.06.2011. Monitorul Oficial al RM nr. 107-109 din 01.07.2011. art. 280. 28. Legea 160 din 5.07.2012 pentru modificarea, completarea şi abrogarea 13
 14. unor acte legislative // Monitorul Oficial Nr. 160-164 art nr : 541 29. Legea privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, nr. 129 din 08 iunie 2012 Publicat 31.08.2012 // Monitorul Oficial Nr. 181-184. Data intrarii in vigoare : 31.01.2013 30. Lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012 //Monitorul Oficial Nr 155-159/508 din 27.07.2012 31. Legea nr. 313-XIX din 26 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,// Monitorul Oficial al Republicii Moldova 32. Legea nr. 250 din 8.11. 2012 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 //Monitorul Oficial nr.254-262/840 din 14.12. 2012. 33. Legea nr.249 din 02.11.2012 a bugetului de stat pe anul 2013. Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269 . 14
Anúncio