O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
a;
Sergiu BAIEŞ Nicolae
ROSCA
DREPT CIVIL
Partea generală Persoana fizică Persoana juridică
V o l u m u l 1
DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ.
PERSOANA FIZICĂ. PERSOANA JURIDICĂ
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Drept international public
Drept international public
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 384 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (11)

Semelhante a Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i (20)

Anúncio

Mais de exodumuser (20)

Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i

 1. 1. a; Sergiu BAIEŞ Nicolae ROSCA DREPT CIVIL
 2. 2. Partea generală Persoana fizică Persoana juridică V o l u m u l 1
 3. 3. DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANA FIZICĂ. PERSOANA JURIDICĂ
 4. 4. Sergiu BAIEŞ Nicolae ROŞCA DREPT CIVIL Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. VolumulI CARTIER* Editura Cartier, SRL, str. Bucureşti, nr. 68, Chişinău, MD2012. Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md Editura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2, Bucureşti. Tel./fax: 210 80 51. E-mail: codexcartier@go.ro Difuzare: Bucureşti: Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2. Tel./fax: 210 80 51. GSM: 0744 3 0 49 15. Chişinău: bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 9, sectorul Ciocana. Tel.:34 64 61. Cărţile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România şi Republica Moldova. LIBRĂRIILE CARTIER Casa Cărţii Ciocana, bd. Mircea cel Bătrin, nr. 9, Chişinău. Tel.: 34 64 61. Librăria din Hol, str. Bucureşti, nr. 68, Chişinău. Tel./fax: 24 10 00. Colecţia Juridic este coordonată de Viorel Frunză Editor: Gheorghe Erizanu Lector: Valentin Guţu Coperta seriei: Vitalie Coroban Coperta: Vitalie Coroban Design: Valentina Ciobanu Tehnoredactare: Valentina Ciobanu Prepress: Editura Cartier Tipar: F.E.P. Tipografia Centrală (nr. 5096) Sergiu Baieş, Nicolae Roşea DREPT CIVIL. PARTEA GENERALA. PERSOANA FIZICA. PERSOANA JURIDICA Ediţia I, decembrie 2004 © Sergiu Baieş, Nicolae Roşea, 2004, pentru prezenta ediţie. Această ediţie a apărut în 2004 la Editura Cartier. Toate drepturile rezervate. Cărţile Cartier sunt disponibileîn limita stocului şi a bunului de difuzare. Ediţie apărută cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul "Centrul de Studii şi Politici Juridice" Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Baieş, Sergiu Drept civil: Partea generală. Persoanafizicâ.Persoana juridică [man.l/Sergiu Baieş,Nicolae Roşea; coperta Vitalie Coroban. - Ch.: Cartier, 2004 ("Tipogr. Centrală"). - 400 p.; 24,5 cm. - (Colecţia "Juridic" /coord. Viorel Frunză). Tiraj: 1000 exemplare. C2U 347.1 (075.8) B18
 5. 5. ISBN 9975-79-306-1
 6. 6. PREFAŢĂ Lucrarea intitulată Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică a fost elaborată in conformitate cu noua programă a cursului "Drept civil", în baza Codului civil al Republicii Moldova din 2002, şi cuprinde, în esenţă, două părţi mari ale dreptului civil: dreptul civil ca ramură a dreptului privat în sistemul dreptului Republicii Moldova; subiectele dreptului civil, adică statutul legal al persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Manualul de faţă, care reflectă doctrina şi jurisprudenţa naţională în domeniu şi corespunde metodologiei de elaborare a unor astfel de materiale didactice, este un instrument al instrucţiei şi educaţiei, servind la modernizarea pregătirii studenţilor facultăţilor de drept corespunzător exigenţelor actuale şi viitoare ale noii societăţi. Pe lângă faptul că este destinat studenţilor, viitorii jurişti practicieni sau teoreticieni, manualul poate fi utilizat cu succes pentru pregătirea examenului de licenţă, pentru reîmprospătarea, sistematizarea şi adâncirea cunoştinţelor deja dobândite de către absolvenţii facultăţilor de drept, care se perfecţionează în cadrul masteratului sau doctoratului de specialitate. Această lucrare serveşte, deci, ca model pentru elaborarea de manuale universitare în domeniul dreptului civil, corespunzând exigenţelor didactice moderne şi scopului nobil de a contribui la perfecţionarea activităţii didactice. Se ştie că prima activitate intelectuală a unui colectiv de autori, ca şi prima lecţie a unui profesor universitar, trebuie să exprime o profesiune de credinţă. în cazul unui manual universitar, aceasta nu poate fi altceva decât proiectarea conţinutului, în primul rând, a instruirii, dar şi a educaţiei în domeniul respectiv, a mijloacelor şi metodelor prezentării acestui conţinut. Profesiunea de credinţă este o problemă. Un manual universitar, bazat pe ştiinţă dozată, reflectând cuceririle ştiinţifice, trebuie să se deosebească de o monografie. Primul trebuie să cuprindă, într-o logică firească, prezentarea diferitelor instituţii juridice structurate unele pe altele, evidenţiind ceea ce ţine de esenţa acestora şi subliniind aspectele pe care le va folosi juristul în viitoarea sa activitate profesională. A doua, monografia, trebuie să analizeze toate ipotezele posibile re- feritoare la instituţia juridică cercetată, atât de lege lata, cât şi (dacă este cazul) de lege ferenda, cu accentuarea poziţiei personale a autorului. Sub toate aceste aspecte, lucrarea de faţă acoperă pe deplin astfel de cerinţe ştiinţifice. » > > înainte de a analiza aceste probleme, dorim să facem o mică paranteză. în ce ne priveşte, nu putem împărtăşi analizele aparent anarhice ale instituţiilor
 7. 7. D R E P T C I V I L juridice introductive în studiul dreptului civil, cum sunt definiţia şi aşezarea acestei ramuri de drept în sistemul juridic dat, obiectul, izvoarele, principiile acesteia, raportul juridic civil, bunurile, izvoarele raportului juridic civil şi prescripţia extinctivă, precum şi cele două categorii de persoane (fizice şi juridice), cu includerea tuturor aspectelor care privesc statutul legal al acestora în complexitatea lor, cum sunt problemele privitoare la calitatea lor de subiecte de drept civil, şi anume cele de stare civilă, domiciliul, modurile de înfiinţare, reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice ş.a., la subiectele raportului juridic civil ca element structural al acestuia. După părerea noastră, introducerea în acest domeniu al dreptului trebuie să cuprindă, fără nici o discuţie, următoarele probleme: dreptul civil ca ramură a dreptului ţării date (noţiunea şi obiectul acestei ramuri de drept; metoda de reglementare a ei; rolul, funcţiile şi principiile dreptului civil şi delimitarea ei de alte ramuri de drept; izvoarele dreptului civil, cu prezentarea noţiunii şi a clasificării izvoarelor de drept civil, cu precizările de rigoare privitoare la izvoarele nescrise şi evidenţierea rolului şi importanţei practicii judiciare şi a doctrinei în aplicarea uniformă şi în dezvoltarea legislaţiei civile; aplicarea legii civile în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor şi interpretarea legii civile); raportul juridic civil (noţiunea, caracterele şi structura raportului de drept civil, cu prezentarea - în limite fireşti - a subiectelor persoane care participă Ia aceste raporturi juridice -, a conţinutului - a drepturilor civile subiective şi obligaţiilor care intră în acest conţinut, exercitarea şi apărarea drepturilor civile subiective -, şi obiectului acestor raporturi juridice - acţiunea sau inacţiunea, adică conduita la care este îndrituit subiectul activ şi de care este ţinut subiectul pasiv -; clasificarea raporturilor juridice civile); bunurile (noţiunea de bunuri; clasificarea după diferite criterii a bunurilor, cu evidenţierea importanţei juridice a clasificării); actul juridic civil (noţiunea şi clasificarea acestor acte juridice; condiţiile sale de valabilitate; modalităţile sale; efectele actului juridic civil; ineficacitatea acestor acte juridice); prescripţia extinctivă (unde se porneşte de la conceptul de prescripţie extinctivă în opoziţie cu cel al prescripţiei achizitive; efectul prescripţiei extinctive; domeniul de aplicare; termenele de prescripţie extinctivă; cursul acestei prescripţii); ar mai fi utilă includerea în acest curs şi a unei teme privitoare la sancţiunile de drept civil (conceptul de sancţiune civilă; corelaţia dintre sancţiunea civilă şi răspunderea civilă; particularităţile acestor sancţiuni; felul sancţiunilor civile). Acest curs cuprinde şi o a doua parte, care este consacrată prezentării amănunţite a statutului legal al participanţilor la raporturile juridice civile, care sunt persoanele (fizice şi juridice). Persoana fizică se analizează în acest manual ca subiect al raportului juridic civil (conceptul de persoană fizică; capacitatea de drept civil de folosinţă, de exerciţiu şi cea delictuală a persoanei fizice; atributele de identificare a persoanei fizice - numele, domiciliul şi starea civilă - şi aspectele civile ale actelor de stare civilă; ocrotirea juridică a persoanei fizice prin tutelă şi curatele, precum şi ocrotirea medicală a lor). Partea referitoare la persoana juridică cuprinde noţiunea şi elementele persoanei juridice, clasificarea, identificarea, înfiinţarea acestor subiecte de drept,
 8. 8. D R E P T C I V I L D R E P T C I V I L funcţionarea lor, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea persoanelor juridice. Această structură a manualului, destinat studenţilor-jurişti din primul an de contact cu problematica complexă, dar generoasă, a dreptului civil, acoperă în totalitate tematica cuprinsă îndeobşte în programele analitice din diferite ţări. Această problematică rezultă din reglementările legale valabile în ţările unde se aplică dreptul civil modern. Codurile civile cuprind reguli de conduită care privesc relaţiile interumane civile, acele relaţii sociale care apar mai în toate ţările lumii. Este, deci, firesc ca reglementările legale civile şi, în consecinţă, problemele pe care trebuie să le conţină un manual referitor la această parte a dreptului civil să fie, în principiu, aceleaşi. Alta este problema mijloa-.celor juridice şi a metodelor cu ajutorul cărora ele sunt prezentate studenţilor. Şi aici intervin măiestria dascălului, cunoştinţele profesionale şi experienţa de viaţă acumulate de acesta, priceperea şi iscusinţa cu care el ştie să transmită cunoştinţele profesionale celor care se supun instrucţiei şi educaţiei. Reflectarea din plin în manualul prefaţat a aspectelor la care ne-am referit se adaugă la aprecierile pozitive care fac ca el să-şi îndeplinească şi mai mult rostul pentru care a fost conceput şi realizat. Dorim să ne referim, în mod deosebit, la reflectarea în manual a corelaţiei dintre doctrina şi jurisprudenţa din Republica Moldova, şi nu numai. Se ştie că doctrina călăuzeşte jurisprudenţa. Fără reflectarea corespunzătoare a acestei corelaţii un manual universitar greu îşi poate îndeplini rostul. O gândire proprie a autorilor manualului poate inspira şi, în realitate, contribui la realizarea scopului. Nu puţine sunt soluţiile bune sugerate de autori care, astfel, nu se pierd, ci se valorifică şi fac să crească rolul doctrinei în dezvoltarea dreptului (civil). Ne referim la aceste aspecte încredinţaţi fiind că, pe lângă valoarea lor reală, ideile doctrinare pot afecta direct practica judecătorească şi, cu timpul, preluate eventual şi de legiuitor, se pot transforma într-o regulă de conduită consacrată. Aceasta, deoarece, preocupată de generalitate, de abstract, de sinteză, de găsirea principiilor diriguitoare, doctrina pură se suprapune vieţii juridice, se detaşează oarecum de ea, cu tendinţa de a o orienta şi a o conduce, în timp ce practica judecătorească, care apare ca lupta pentru drept şi dreptate, >: ; constant aderenţa la concret, la individual, la practic. Cea dintâi prezintă ideea juridică după ce a stabilit-o cu metodele proprii cercetărilor ştiinţifice; cealaltă o face să decurgă direct din chiar faptele vieţii, adică din sursa ei naturală. Astfel se formează şi se dezvoltă dreptul civil al Republicii Moldova, proces reflectat din plin în lucrarea pe care o prefaţăm. Este de înţeles că autorii acestui volum încep lucrarea lor cu prezentarea sistemului dreptului privat, din moment ce împărţirea dreptului în public şi privat continuă să trezească discuţii, nu toţi autorii acceptând această teză, fiind cunoscute şi ramuri de drept "tangenţiale", care poartă trăsăturile esenţiale ale ambelor domenii mari ale dreptului. Nici în problema ramurilor de drept nu există în teoria generală a dreptului unanimitate de vederi. Astfel, problema
 9. 9. D R E P T C I V I L cea mai dificilă, din punct de vedere teoretic, este aceea a găsirii unor criterii care să stea la baza grupării normelor şi instituţiilor juridice în anumite ramuri de drept. în mod convenţional, se socoteşte că specificul obiectului reglementării juridice (prin care se înţelege un grup de relaţii sociale "distincte" sau cu particularităţi proprii) este criteriul de bază care serveşte la gruparea normelor de drept în anumite ramuri în cadrul sistemului juridic, care însă este considerat de către unii autori a fi un criteriu obiectiv, iar după alţii, un criteriu subiectiv. Or, acest criteriu al grupării normelor de drept în ramuri nu este elucidat nici din alt punct de vedere. Se vorbeşte despre un grup de relaţii "distincte", care prin reglementarea lor de către normele juridice devin rapor- turi juridice, dar caracterul "distinct" se pare că nu întotdeauna este anterior reglementării juridice. Uneori, tocmai dreptul este cel care imprimă relaţiilor respective nota distinctivă ce le deosebeşte de alt grup de raporturi juridice. în cazul altor ramuri de drept, nu poate fi vorba de anumite relaţii sociale preexistente, care ulterior au primit o reglementare juridică, ci relaţiile sociale care formează obiectul ramurii respective au apărut de la început ca relaţii sociale şi raporturi juridice etc. Considerăm însă că nu este acum şi aici sarcina noastră să încercăm elucidarea acestei probleme complexe şi fundamentale ale teoriei dreptului, ci să reţinem, ceea ce afirmă şi autorii manualului, că dreptul civil este principala ramură a dreptului privat, că el face parte "indiscutabil din sistemul dreptului privat". După acest început, în capitolul II, intitulat "Noţiuni generale privind dreptul civil", autorii trec la prezentarea noţiunii, obiectului şi metodei de reglementare a dreptului civil, la analiza rolului şi funcţiilor dreptului civil şi a principiilor acestei ramuri de drept. Capitolul se încheie cu delimitarea dreptului civil faţă de alte ramuri de drept. în această parte a manualului, ni se par importante, înainte de toate, definirea precisă a acestei ramuri de drept, ca fiind acea "ramură de drept care reglementează raporturile patrimoniale şi personale nepatrimoniale (...) dintre persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică", definiţie acceptată şi susţinută de majoritatea specialiştilor. în esenţă, această definiţie exprimă şi obiectul reglementării juridice, care este domeniul comun de relaţii sociale asupra cărora îşi exercită acţiunea normele acestei ramuri de drept, cu distingerea între relaţiile patrimoniale şi cele nepatrimoniale, ce cad sub incidenţa dreptului civil, şi metoda de reglementare, care exprimă poziţia legiuitorului (a statului) faţă de această categorie vastă şi importantă a relaţiilor sociale în care nici una dintre părţi nu are mijloace proprii de constrângere faţă de cealaltă parte pentru a o obliga la executare, singura cale în acest sens fiind solicitarea sprijinului statului printr-o acţiune în justiţie. în privinţa principiilor dreptului civil, în doctrină se cunosc şi alte formulări, o altă clasificare a acestora, ce poate ar fi trebuit arătate în lucrare. De altfel, principiul libertăţii contractuale nu constituie, credem, un principiu al dreptului civil, ci al unor instituţii juridice civile, iar principiul egalităţii în faţa legii este specific dreptului în ansamblu. Probleme mai puţin discutabile sunt examinate în capitolul III în legătură cu izvoarele dreptului civil. Aici reţinem, ca importante, prezentările referitoare la actele normative internaţionale ca izvoare
 10. 10. D R E P T C I V I L D R E P T C I V I L ale dreptului civil, unde se porneşte de la prevederile constituţionale, care dispun: dacă există neconcor-danţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale, prevederi care impun afirmaţia că actele normative internaţionale sunt, în anumite condiţii, izvoare ale dreptului civil. Capitolul IV este consacrat analizei noţiunii, caracterelor, structurii şi clasificării raportului juridic civil, acesta din urmă fiind definit, în esenţă, ca relaţie socială reglementată de o normă de drept civil. Capitolul V poartă titlul "Obiectele raportului juridic civil", care este - credem - o formulare nefericită. Se arată, foarte corect în capitolul IV, că obiectul, ca element structural al raportului juridic civil, îl constituie "acţiunile sau inacţiunile care trebuie săvârşite sau de la care trebuie să se abţină subiectele acestui raport juridic" (pct. 2.3). Tot corect se arată că nu trebuie să se pună semnul egalităţii între acest obiect şi bunurile care formează obiectul acţiunii sau inacţiunii şi că bunurile formează un element exterior raportului în drept şi care sunt denumite obiect derivat al raportului juridic civil. După aceea, se trece la prezentarea noţiunii şi clasificării bunurilor. în ce ne priveşte, am schimba titlul acestui capitol şi am spune doar "Bunurile", deoarece raportul juridic civil are un singur obiect - acţiunea sau inacţiunea -, iar precizările de la pct.l le-am face sub un alt titlu, şi anume "Precizări prealabile". în capitolul VI sunt prezentate problemele juridice ale drepturilor personale nepatrimoniale, iar în capitolul VII cele care privesc exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile. Capitolul VIII este consacrat analizei actului juridic civil, ca izvor al raportului juridic civil, iar capitolul IX se referă la reprezentare şi procură. Ultima temă a părţii generale priveşte termenele în dreptul civil, cu o referire specială la termenele de prescripţie extinctivă. Ultimele două capitole analizează statutul legal al persoanelor fizice şi juridice, ca subiecte ale raportului juridic civil. Autorii nu au avut intenţia să ne prezinte un tratat exhaustiv al întregului drept civil - ceea ce nici nu era cazul, datorită caracterului de manual al acestei lucrări privind o parte a acestei ramuri de drept -, dar au analizat şi un prezentat instituţiile şi problemele generale care privesc şi se regăsesc în dreptul civil şi statutul legal al persoanelor, fundamentând în acest fel pregătirea studenţilor în toate domeniile dreptului privat. Lucrarea este elaborată amplu, metodic şi clar, chiar şi în părţile abstracte, în care nimic nu este de prisos, unde nimic nu poţi să rezumi, fiindcă expunerea este esenţială şi succintă. Sergiu Baieş şi Nicolae Roşea, ambii doctori în drept şi cu o experienţă didactică însemnată, s-au lăsat, în mod conştient, influenţaţi - uneori şi prin intermediul dreptului civil român - în mod selectiv şi de şcoala franceză, care îşi trage seva din dreptul roman, dar nu scapă din vedere nici opiniile exprimate de autorii ruşi. în esenţă însă, sursa lor principală o constituie, cum este şi firesc, actualul Cod civil al Republicii Moldova, care înlocuieşte vechiul cod din 1964, şi legislaţia civilă autohtonă. Această operă de sinteză, care va fi de referinţă de acum înainte şi va putea deveni cartea de căpătâi a generaţiilor viitoare de jurişti, încununează o activitate prodigioasă
 11. 11. D R E P T C I V I L desfăşurată de autori în ultimul deceniu al mileniului trecut şi în primii ani ai acestui secol în calitate de slujitori ai şcolii juridice superioare. înainte de a purcede la prezentarea globală a statutului legal al subiectelor de drept civil, autorii au prezentat o problematică complexă privind introducerea în domeniul vast şi impresionant al dreptului civil, determinând limitele domeniului abordat, avansând instrumentele de lucru specifice dreptului civil, ale dreptului privat în general, explicând definiţii şi termeni şi analizând succint şi uneori critic poziţii doctrinare şi îndoieli, aşa cum se cuvine unei lucrări ştiinţifice. Ni se pare demn de subliniat şi faptul că autorii prezintă poziţia lor ştiinţifică cu o logică atât de strânsă şi un stil simplu, încât îşi face lectorul complice, pe nesimţite, la punctul de vedere dorit. De asemenea, socotim important faptul că autorii formulează nu post factum, la sfârşitul argumentărilor, definirea noţiunii, ci ca o poartă de intrare în studiul instituţiei date, ca cititorul să cunoască de la început poziţia lor, să reţină ce este esenţial în acea concepţie şi să poată apoi compara cu eventualele derogări sau cu alt fel de formulări doctrinare. Lucrarea este structurată logic, de aceea este atractivă şi uşor de însuşit de către cititor. Lucrarea ar fi fost şi mai uşor de înţeles dacă autorii ar fi recurs la şi mai multe aspecte practice, la speţe, ceea ce - adevărat - ar fi mărit mult spaţiul destinat prezentării problemelor introductive în dreptul civil. Acest lucru se poate realiza la cursul vorbit şi la dezbaterile seminariale, studentul având astfel posibilitatea concretă de a percepe problemele prezentate. Autorii au avut puterea de muncă, dar şi calităţile intelectuale şi forţa morală necesare acumulării unor cunoştinţe de specialitate cu fundamente solide; rezultatul acestui travaliu este acest manual pe care-1 prezentăm astăzi cititorilor. Doctrina juridică din Republica Moldova nu a mai beneficiat de o asemenea lucrare de sinteză. La aprecierea reală a lucrării nu putem să nu avem în vedere că ea a fost concepută şi realizată într-o perioadă când societatea, legislaţia şi chiar principiile de drept au evoluat, uneori chiar substanţial. Lu- crarea este cu atât mai anevoioasă cu cât ea implică demontarea unei practici din trecut, bazată pe un alt fundament, care părea a fi evident. Efortul autorilor se înscrie, cât priveşte capitolele I-X, pe coordonatele a ceea ce se poate numi teoria generală a dreptului civil, denumire contestată de unii, dar susţinută de noi, deşi, fără să luăm partea concepţiei tocmai amintite, precizăm că pe noi puţin ne interesează denumirea, ci mai degrabă tendinţa de a degaja reguli şi principii aplicabile în tot dreptul civil. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că această teorie generală sau parte generală a dreptului civil este, în fond, o chestiune de stil, care nu este decât o formă savantă a introducerii în dreptul civil. De aceea, am considerat de cuviinţă să prezentăm ceea ce este esenţial şi caracteristic problematicii introductive în dreptul civil. Practic, acest lucru au realizat autorii când au elaborat cu multă trudă această carte. Convinşi fiind de utilitatea deopotrivă teoretică şi practică a lucrării şi având în vedere calităţile deosebite ale acesteia, avizăm favorabil publicarea ei ca manual model.
 12. 12. D R E P T C I V I L D R E P T C I V I L Dr. Ernest Lupan, profesor universitar, Cluj-Napoca, România
 13. 13. blank page
 14. 14. C a p i t o l u l I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL PRIVAT 1. Dreptul civil - ramură a dreptului privat Dreptul nu este altceva decât o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti, activitatea omului fiind atât de vastă încât, în ultimă instanţă, tot ceea ce îl înconjoară, fireşte în afară de pământ şi alte resurse naturale, reprezintă creaţii ale sale. Este inimaginabilă, aşadar, existenţa unei societăţi în care valorile umane să fie apărate de ceea ce se numeşte drept. Or, după cum afirma Matei B. Canta-cuzino1 , "dreptul ne apare astfel ca limbajul, ca fenomenul social prin excelenţă. Aşa precum necesitatea de trai în comun dă naştere la nevoia de a comunica prin grai sau prin semne, au aceeaşi neapărată necesitate, ea dă naştere nevoii unei limitări reciproce a puterilor pe care năzuinţele şi nevoile fiecăruia le pune în mişcare. In această toleranţă reciprocă, în această nevoie de a îngrădi puterile care se ciocnesc, stă germenele organizării sociale, adică al ordinii publice, într-un cuvânt al dreptului". Se ştie că dreptul roman cunoştea două diviziuni fundamentale: dreptul public şi dreptul privat2 . Fireşte, această divizare priveşte dreptul lăuntric, adică dreptul intern, şi astăzi se poate vorbi despre existenţa unei asemenea diviziuni a dreptului în drept public şi drept privat. Aşadar, raporturile prin care membrii unei societăţi interacţionează sunt de două naturi. Pe de o parte, dreptul intervine şi reglementează interesele individuale astfel încât acestea să nu fie în contradicţie cu binele obştesc, raporturi ce formează obiectul dreptului privat, în cadrul căruia ponderea revine dreptului civil. Pe de altă parte, dreptul intervine şi reglementează raporturile de la individ către întreaga comunitate sau, cum se mai afirmă, către stat, acestea făcând obiectul dreptului public. 1 Cantacuzino, Matei B. Elementele dreptului civil. Bucureşti, 1998, p. 3-4. 2 Termenul drept privat a revenit în circuit în Republica Moldova odată cu refo