Anúncio

93818430

6 de Jan de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 93818430(20)

Anúncio

Mais de exodumuser(20)

Anúncio

93818430

 1. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ ACHIZITII PUBLICE
 2. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • acceptarea ofertei câştigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; • acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
 3. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; • candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; • concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;
 4. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • contract de achiziţie publică – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul ordonanţei de urgenţă (34/2006); • contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;
 5. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite (ex. Contractul de concesiune de servicii sociale publice, Contract de concesiune de servicii privind administrarea si exploatarea parcarilor publice etc.) • contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; • documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
 6. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; • fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 7. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Fonduri publice a) bugetul de stat; b) bugetul asigurărilor sociale de stat; c) bugetele fondurilor speciale (ex. Fondul Special pentru Copii); d) bugetul trezoreriei statului; e) bugetele instituţiilor publice autonome (ex.Institutia Avocatul Poporului); f) bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; g) bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
 8. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante; prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: - deţin majoritatea capitalului subscris; - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; - pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
 9. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; • mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
 10. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul /invitaţia de participare; • ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică; • operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;
 11. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) - persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; • procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;
 12. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; • propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă precum si a criteriilor de calificare cuprinse in fisa de date referitoare la capacitatea tehnica a ofertantului; • "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
 13. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • sistem de achiziţie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini (pentru bunuri de uz general); • sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; • termene de aşteptare - termenele după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare ordonanţei de urgenţă;
 14. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare; • vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV (Common Procurement Vocabulary) - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente;
 15. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
 16. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Principiile achizitiilor: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa utilizării fondurilor publice; g) asumarea răspunderii.
 17. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • Prin nediscriminare se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire și sa aibe sansa de a deveni contractant.
 18. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Principiul tratamentului egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu,a criteriilor de selecţie şi criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale în competiţia pentru atribuirea contractului respectiv; Efecte obţinute: • instituirea unui cadru bazat pe încredere, cinste, corectitudine şi imparţialitate pe tot parcursul derulării procedurii • furnizarea, concomitent, către toţi cei implicaţi într-o procedură de achiziţii publice a informaţiilor aferente procedurii • eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influenţa deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Nici o autoritate contractantă nu are dreptul să acorde tratament preferenţial unei companii doar pentru simplul motiv că este situată în oraşul respectiv.
 19. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Prin recunoastere reciproca se intelege acceptarea: - produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; - diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state; - specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.
 20. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Principiul transparenţei, respectiv punerea la dispoziţia celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Efecte obţinute: • posibilitatea anticipării succesiunii activităţilor pe parcursul derulării unei proceduri; • asigurarea „vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, proceselor, înregistrărilor, datelor de ieşire şi rezultatelor; • claritatea documentelor elaborate pe parcursul derulării procesului de achiziţie. • înţelegerea de către potenţialii condidaţi/ofertanţi a necesităţilor obiective ale autorităţii contractante şi a modului în care aceste necesităţi se reflectă în cadrul cerinţelor din documentația de achiziții
 21. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Principiului proporţionalităţii conform căruia există un echilibru între cerinţele stabilite pentru calificare, criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi natura şi gradul de complexitate a obiectului contractului. Aplicarea acestor principii conduce la realizarea unei proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică caracterizată prin: • corectitudine • eficienţă • accesibilitate la informaţii.
 22. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Principiul utilizării eficiente a fondurilor publice, respectiv aplicarea, în cadrul sistemului concurenţial, a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Efecte obţinute: • obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile; • supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin aceasta, atât costurile aferente administraţiei cât şi costurile aferente ofertantului. Principiului asumării răspunderii pentru deciziile luate şi acţiunile realizate de către toţi cei implicaţi în procesul de achiziţie.
 23. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Sistemul Achiziţiilor Publice Supravegherea sistemului achiziţiilor publice este asigurată de: - Autoritatea pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice -A.N.R.M.A.P.(verifica toate anunturile,indiferent de valoare) - Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) – U.C.V.A.P. (OUG 30/2006,HG 942/2006) - Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale – Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.); - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);
 24. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ PRINCIPII DE ATRIBUIRE Atenţie! Orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor
 25. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: 1. La procedura de achiziţie servicii juridice au dreptul de a depune oferte atât operatori economici persoane juridice (societăţi comerciale), cât şi persoane fizice (cabinete). În acest fel se asigură respectarea principiului nediscriminării între persoanele fizice şi cele juridice. 2. La procedura de achiziţie de manuale şcolare pentru învăţarea limbii engleze au dreptul să participe cu oferte, atât editurile române, cât şi edituri străine. Astfel se asigură respectarea principiului nediscriminării operatorilor economici indiferent de naţionalitate. 3. La procedura de achiziţie de carnete de muncă au dreptul să participe cu oferte atât imprimeriile proprietate de stat (Imprimeria Naţională, Imprimeria BNR) cât şi cele proprietate privată. Astfel se asigură respectarea principiului nediscriminării operatorilor economici indiferent de forma de proprietate.
 26. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: 1. Prin DA s-a prevăzut că ofertanţii trebuie să facă dovada că nu au obligaţii de plată a impozitelor la data de 30.09.2011. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare are obligaţia de a-i descalifica pe toţi acei ofertanţi care nu îndeplinesc această condiţie, chiar dacă din punct de vedere economic oferta acestora este mai avantajoasă (atentie: criteriu optional). 2. Prin caietul de sarcini s-a cerut ca produsul oferit să aibă o memorie RAM de cel puţin 1 GB. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare nu are dreptul de a accepta ofertele care nu îndeplinesc această cerinţă chiar dacă, din punct de vedere economic, oferta acestora este mai avantajoasă.
 27. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: Prin DA s-a prevăzut că operatorii economici trebuie să facă dovada că sunt certificaţi ISO 9001/2001. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare nu are dreptul de a considera că nu îndeplinesc cerinţa operatorii economici care au certificare echivalentă.
 28. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: 1. Pentru a asigura transparenţa procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica anunţurile/ invitaţiile de participare în SEAP. 2. Pentru a asigura transparenţa procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului verbal al sedinţei de deschidere tuturor ofertanţilor, indiferent dacă au fost prezenţi sau nu la şedinţă. 3. Pentru a respecta principiul transparenţei, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica tuturor participanţilor la procedură răspunsul la o solicitare de clarificări invocată de un alt operator economic interesat de atribuirea contractului. 4. În cazul aplicarii criteriului oferta cea mai avantajoasă economic, în scopul respectării principiului transparenţei se vor preciza, în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare şi ponderile ce urmează a fi aplicate la evaluarea ofertelor
 29. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: În cazul unui contract de furnizare papetărie cu o valoare estimată de 200.000 de euro, ce urmează să fie atribuit, solicitarea unei cerinţe minime privind experienţă similară în furnizare de papetărie de cel puţin 200.000 de euro poate fi considerată ca afectare a principiului proporţionalităţii.
 30. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple: Primaria oraşului X a cumpărat o maşină de teren cu dotări de lux: tapiţerie de piele, tablou de bord din lemn de mahon, sistem de sunet stereo, motor de injecţie de 8 cilindri, cutie de viteze automată cu 7 viteze. Autoritatea contractantă a încălcat astfel principiul utilizării eficiente a fondurilor deoarece nu poate să justifice utilitatea achiziţiei, faţă de necesităţile concrete ale instituţiei sau ale comunităţii. Intrebare:la o achizitie directa s-a procedat direct la cumparare in baza unei singure oferte.Este corect fata de principiul utilizării eficiente a fondurilor? Comentati!
 31. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Conform principiului asumării raspunderii: - Ordonatorul de credite/conducatorul AC raspunde de planificarea si monitorizarea achizitiilor publice,respectiv contractarea si urmarirea derularii contractului de achizitie; - Comisia de licitatie raspunde de lucrarile legate direct de evaluarea ofertelor si atribuirea contractului; -Compartimentul de achizitii de intocmirea DA,publicitate si urmarirea calendarului de AP. Concluzie :Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile (HG 925/2006,art.2 alin.4).
 32. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ RESPONSABILITATI (cadru general /proiect finantat UE) Directorul General La nivelul companiei, Directorul General aproba: •structura de organizare a Departamentului Investitii (UIP) si modul de organizare a activitatii de achizitii in interiorul Departamentului Investitii (UIP) •planul anual de investitii UIP •persoanele cu drept de operare in SEAP •nominalizarea componentei comisiilor de evaluare •documentatiile de atribuire •declaratiile de conformitate a documentatiilor de atribuire •declaratiile de conformitate a procesului de atribuire •raportul de atribuire a contractului si semneaza contractele de atribuire Director Economic •avizeaza planul anual de investitii asociat implementarii proiectului •semneaza contractele de atribuire Consilierul Juridic •urmareste respectarea cadrului legal de desfasurare a procesului de achizitii •avizeaza din punct de vedere juridic contractul cadru de atribuire •avizeaza notele justificative privind stabilirea cerintelor minime de calificare aferente diferitelor proceduriavizeaza notele justificative privind stabilirea criteriilor de atribuire aplicabile diferitelor proceduri •avizeaza contractele cadru aferente achizitiilor publice si actele aditionale aferente unui contract incheiat
 33. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Sef UIP •organizeaza activitatea Departamentului Investitii (UIP) pentru a se conforma cu solicitarile Contractului de finantare si legislatia in vigoare •propune planul anual de achizitii asociat implementarii proiectului •avizeaza conformitatea procedurala si tehnico calitativa a documentatiei de atribuire •avizeaza documentele elaborate pe parcursul derularii procesului de achizitie •comunica rezultatele aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizite publica •avizeaza declaratia de conformitate a documentatiei de atribuire •aproba declaratia de conformitate a procesului de atribuire Responsabil achizitii din cadrul UIP •deruleaza procesul de achizitii in conformitate cu solicitarile Contractului de finantare si legislatia nationala •verifica conformitatea procedurala a documentatiei de atribuire •transmite Organismului Intermediar si Aut. de Management documentatia de atribuire insotita de Declaratia de conformitate solicitata prin Contractul de finantare, impreuna cu documentul prin care a fost aprobata documentatia de atribuire Ofiter contract •Verifica conformitatea tehnico-calitativa a caietului de sarcini si a contractului cadru •Elaboreaza raspunsul la solicitarile de clarificări in domeniul tehnic si economic
 34. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Derularea activitătilor A. Pe parcursul derularii procesului de atribuire, Responsabilul de achizitii din cadrul Departamentului Investitii (UIP) va derula urmatorii pasi cadru: •intocmeste propunerile pentru programul anual de achizitii al UIP; programul va fi elaborat de catre Seful UIP, avizat de catre Director Economic si aprobat de Directorul General •confirma cu compartimentele specializate conformitatea continutului documentatiei de atribuire si o supune avizarii sefului UIP si aprobarii Directorului General. •elaboreaza referatul de necesitate si notele justificative aferente procedurii; documentele vor fi avizate de seful UIP si aprobate de catre Directorul General. •intocmeste documentatia de atribuire, care va asigura posibilitatea identificarii si selectionarii celor mai buni furnizori de produse/ prestari de servicii/ executie de lucrari; documentatia de atribuire include pe langa caietul de sarcini, fisa de date a achizitiei cu formularele aferente (inclusiv notele justificative pentru criteriile de calificare si/sau selectie), vizate de sef UIP si aprobate de Director General precum si proiectul de contract cu anexele aferente. •transmite spre aprobare Organismului Intermediar si Autoritatii de Management documentatia de atribuire insotita de Declaratia de conformitate solicitata prin Contractul de finantare, impreuna cu documentul prin care a fost aprobata documentatia de atribuire •propune spre avizare Sef UIP componenta comisiilor de evaluare, care poate include, dupa caz si experti externi; componenta comisiilor este aprobata prin decizie de catre Directorul General •dupa aprobarea documentatiei de atribuire de care DG, Responsabilul achizitii va efectua toate operatiunile publicitare, conform legislatiei in vigoare; •publica documentatia de atribuire in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) •centralizeaza si transmite raspunsurile la solicitarile de clarificare; raspunsurile la clarificari vor fi avizate de catre seful UIP si aprobate de catre Directorul General si vor fi publicate in SEAP; •receptioneaza documentatia de oferta primita de la fiecare ofertant •participa la sedintele de deschidere a ofertelor, in conformitate cu decizia de numire a comisiei de evaluare; •participa la sedintele de evaluare in conformitate cu decizia de numire a comisiei de evaluare;
 35. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •intocmeste rapoartele de evaluare cat si raportul de atribuire/ anulare (semnate de intreaga comisie) si le supun aprobarii Directorului General •instiinteaza participantii la procedura si CNSC in cazul existentei contestatiilor si ia masurile care se impun dupa solutionarea lor •organizeaza semnarea contractelor •elaboreaza declaratia de conformitate a procesului de atribuire si inainteaza Sef UIP pentru avizare si Director General pentru aprobare •transmite catre AM/OI, in termen de 10 zile de la semnarea fiecarui contract o copie a contractului insotita de declaratia de conformitate a procesului de atribuire •multiplica si distribuie documentele contractului catre toti factori implicati: ofertantul castigator, OI, AM, consultant de supervizare; •publica anuntul de atribuire /anulare la finalizarea unei proceduri; •pastreaza dosarele achizitiilor efectuate si le arhiveaza conform regulilor specifice •informeaza si transmite catre UCVAP documentele procedurii privind derularea procedurii in toate cazurile prevazute de lege •instiinteaza UCVAP privind semnarea contractului; B. Pe perioada de monitorizare •in cazul in care pe parcursul implementarii contractului apar situatii care necesita modificarea contractelor de servicii / lucrari, Responsabilul Achizitii: -pregateste documentele de modificare a contractului -transmite in doua exemplare la OI in termen de 5 zile lucratoare de la semnare, documentatia de modificare a contractului insotita de toate documentele suport precum si actul aditional in cauza •realizeaza demersurile impuse de legislatia in vigoare in cazul suplimentarii valorii contractelor (publica anuntul de tip erata in SEAP), respectand prevederile legale privind termenele si continutul documentelor pe care le intocmeste si le trimite cu avizul sefului UIP si cu aprobarea Directorului General.
 36. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ C. In etapa de receptie participa in comisiile de receptie a bunurilor / serviciilor/ lucrarilor rezultate ca urmare a contractelor de achizitii (daca sunt solicitati) D. Dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului, emite certificatul constator privind modul de indeplinire a obiectului contractului si-l transmite catre Prestator/Furnizor/Antreprenor si ANRMAP
 37. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Program anual de achizitii UIP Referat necesitate Caiet de sarcini Fisa de date Propuneri comisie Proiectul de contract & formulare Anunt Raspuns la clarificari Comunicare Evaluare oferte Elaborare raport Analiza contestatii CNSC Semnare NU DAVerdict CNSC NU DA Derulare si monitorizare contract Receptie Preluare in gestiunea COR Preluare in gestiunea COR Responsabil Achizitii coordoneaza Responsabil Achizitii colaboreaza Ofiter contract Departament Beneficiar Legenda Nominalizare comisie Propunere procedura Nota justificativa de evaluare Depunere oferte Aprobare CTE Informare AM /OI Aprobare raport atribuire Informare OI/AM Informare OI/AM Privind eventuale modificari Program anual de achizitii UIP Referat necesitate Caiet de sarcini Fisa de date Propuneri comisie Proiectul de contract & formulare Anunt Raspuns la clarificari Comunicare Evaluare oferte Elaborare raport Analiza contestatii CNSC Semnare NU DAVerdict CNSC Verdict CNSC NU DA Derulare si monitorizare contract Receptie Preluare in gestiunea COR Preluare in gestiunea COR Responsabil Achizitii coordoneaza Responsabil Achizitii colaboreaza Ofiter contract Departament Beneficiar Legenda Nominalizare comisie Propunere procedura Nota justificativa de evaluare Depunere oferte Aprobare CTE Informare AM /OI Aprobare raport atribuire Informare OI/AM Informare OI/AM Privind eventuale modificari
 38. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Activitate Director General Director Economic Sef UIP Resp. Achizitii Consilier juridic Sef comisie evaluare Document Emis Note justificative/Referat necesitate Ap Av Av E Av Plan achizitii Ap Av E Planul anual de achizitii Documentatie de atribuire Ap Av E Av Declaratia de conformitate a documentatiei de atribuire Ap Av E Publicitate Ap Av E Raspuns clarificari Ap Av E Proces Verbal vizite clarificare Ap Av E Constituire Comisie evaluare Ap Av E Evaluarea ofertelor Ap E Decizia de atribuire Raportul de atribuire/anulare a contractului Ap Av E Documentele contractului de atribuire Ap Av E Av Declaratia de conformitate a procesului de atribuire Ap Av E Anunt atribuire Ap Av E Acte aditionale Ap Av E Av Certificat constatator Ap Av E PISTA de AUDIT E – Elaborat Av - Avizat Ap - Aprobat
 39. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Contracte publice
 40. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Ce sunt contractele publice? • Acorduri, pe diferite perioade de timp, intervenite, de regula, intre o persoana de drept public si una de drept privat Vointa achizitorului Vointa ofertantului Acord pe o perioada de timp
 41. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ După natura juridica a autoritatii contractante Contract de achizitie publica Contract sectorial atribuit de organisme de drept public atribuit de entităţi care desfăşoară activităţi relevante
 42. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ După obiectul contractului Contract de furnizare Contract de servicii Contract de lucrari
 43. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Contractul de furnizare: Presupune: • furnizarea unuia sau mai multor produse: • prin cumparare, • cumparare in rate, • inchiriere cu sau fara optiune de cumparare. • leasing, cu sau fara optiune de cumparare. • Contractul ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune.
 44. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Contractul de servicii: Presupune: •prestarea unuia sau mai multor servicii. Serviciile sunt impartite in doua categorii: •Categoria A – se aplica legea in litera si spirit •Categoria B – se aplica numai spiritul legii De retinut!  Nu trebuie combinate servicii din categoria A si B in scopul evitarii aplicarii legii
 45. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemple servicii Exemple de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A: - Servicii de contabilitate, audit financiar pentru certificarea cheltuielilor,consultanta in domeniul fiscal - Servicii de publicitate a proiectului (crearea, producerea şi/sau difuzarea de materiale de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice); - Servicii de administrare a clădirilor; -Servicii de transport terestru, cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse în categoria 18 din Anexa 2B Exemple de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B: - Servicii de învăţământ; - Servicii hoteliere şi restaurante; - Servicii de transport feroviar.
 46. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Selectarea tipului de contract public • Contractul de achiziţie publica care are ca obiect atât furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este considerat: - contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât cea a serviciilor - contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât cea a produselor.
 47. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Contractul de lucrari Presupune:  fie, executia de lucrari legate de una dintre activitatile economice sau executia unei constructii;  fie, atat proiectarea cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile economice sau atat proiectarea cat si executia unei constructii;  fie, realizarea prin orice mijloace, a unei contructii care corespunde cerintelor precizate de autoritatea contractanta.  Lista activitatilor este in Anexa 1 la OUG 34/2006;
 48. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ După obligaţia de a respecta legea achiziţiilor publice - Contracte care trebuie atribuite potrivit legii - Contracte considerate excepţii de la aplicarea legii (ex.achizitie directa,servicii Anexa 2B sub prag etc.) -Contracte sectoriale considerate excepţii de la aplicarea legii
 49. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exceptia: servicii – anexa II B In cazul în care AC atribuie servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35 - 38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2),cu solutionarea contestatiei conform cap.IX din OUG 34/2006 57 alin. (2): a) AC (institutii publice) : valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) AC (intreprinderi publice) :valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 387.000 euro c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro. art. 35 - 38 şi art. 56: a) intocmire doar caiet de sarcini; b) AC are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile
 50. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Alte exceptii de la aplicarea OUG 34/2006 Sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice încheierea următoarelor tipuri de contracte : a) Contracte care au ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006; b) Contracte care se referă la angajarea forţei de muncă, respectiv contracte de muncă.
 51. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Contracte care trebuie atribuite potrivit legii • de regulă, orice contract de achiziţie publică • de regulă, orice contract sectorial • încheierea acordului-cadru • organizarea oricărui concurs de soluţii
 52. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ In functie de durata contractului In interiorul anului bugetar Pe mai multi ani bugetari o singura executare executari succesice multianuale concesiuni
 53. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Compartimentul de achizitii publice
 54. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Atribuitiile compartimentul de achizitii publice sunt:  elaborarea programului anual al achiziţiilor publice,  elaborarea sau coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire  îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate  aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;  elaborarea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
 55. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • Celelalte compartimente ale autorităţii au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice. • AC are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta pentru: – elaborarea documentatiei de atribuire – aplicarii procedurii de atribuire. Nota:Ofertantilor nu li se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective. Atentie:Compartimentul intern are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitatia deschisa sau restransa
 56. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Procesul de achiziţie publică succesiune de etape, ce trebuie parcurse pentru a se obţine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, în urma atribuirii unui contract de achiziţie publică.
 57. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ 1. Întocmirea planului achiziţiilor publice 2. Elaborarea documentaţiei de atribuire 3. Chemarea la competiţie 4. Derularea procedurii de atribuire 5. Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 6. Încheierea dosarului de achiziţie publică Procesul de achizitie publica
 58. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Planul Anual al Achizitiilor Publice
 59. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Programul Anual al Achiziţiilor Publice • se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget; • se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante; • se poate modifica ori completa ori de câte ori este nevoie, dacă apar modificări în buget, respectiv sunt identificate noi resurse financiare,apar noi necesităţi,se modifică Ve; • se constata greseli frecvente intre tipul procedurii din PAAP si procedura derulata
 60. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Etape in elaborarea PAAP • identificarea necesităţii; • estimarea valorii; • punerea în corespondenţă cu CPV; • ierarhizarea necesităţilor; • alegerea procedurii; • identificarea fondurilor; • elaborarea calendarului; • definitivarea şi aprobarea planului; • dacă se doreşte reducerea termenelor, elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie;
 61. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Cu privire la identificarea fondurilor se consideră condiții de finanțare asigurate: avizarea pentru semnare a unui contract de finantare,înscriere in buget (lista de investiții) . • Intrebare:se poate lansa procedura în baza avizării unui contract de finanțare? • Intrebare: se poate lansa o procedură în lipsă de buget aprobat pentru anul în curs? Achizitiile estimate se inscriu in PAAP cu procedura de achizitie corespunzatoare pentru fiecare obiectiv de investiții luat separat ( ex. nu se cumulează valorile de C+M pentru obiective diferite aflate pe amplasamente diferite).
 62. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Programul anual conţine:  obiectul:  contractului  acordului-cadru  sistemului de achiziţie publică  cod CPV  valoarea estimată  modalitatea de achiziţie:  procedura de atribuire;  modalitate specială;  procedura proprie. data estimată pentru: începerea procedurii finalizarea procedurii responsabilul achiziţiei
 63. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Programul anual - model Obiectul contractului Acord-cadru Cod CPV Anunţ de intenţie Valoarea estimata - euro - Procedura aplicată Data de start Data de stop responsa bil Furnizare 100 PC nu 98000 Cerere de ofertă Popescu Gigi Servicii de curăţenie nu 8000/an Încredințare directă Ionescu Ghe. Lucrări de consolidare da 880000 Licitaţie deschisă Marius I.
 64. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Intocmirea PAAP - riscuri Identificarea necesităţii: - amestecul oficialilor la nivel înalt în decizia de achiziţie - achiziţia este nejustificată din punct de vedere economic sau dăunatoare din punct de vedere al mediului - lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor - identificarea nevoilor după aprobarea bugetului
 65. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Intocmirea PAAP - riscuri Corespondenţa cu CPV: - superficialitate în identificarea codului corespunzator achiziţiei (ex.greseli privind CPV ales,necumularea valorilor pentru produse/lucrari /servicii similare); Alegere procedură: - abuzul utilizării de proceduri necompetitive prin invocarea existenţei excepţiilor legale - divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de valoare mică invocandu-se scopuri diferite - abuzul în utilizarea situaţiei de extremă urgenţă
 66. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Conditiile derularii procedurilor de achizitii publice: Nu se poate initia o procedura daca nu au fost indeplinite cumulativ urmatoarele condiții (art. 6 din HG 925/2006): 1.Inscrierea procedurii in PAAP; 2.Identificarea resurselor financiare; 3.Elaborarea documentatiei de atribuire. Obs. Se poate initia o procedura daca nu a fost intocmit PAAP, în situaţii de forţă majoră sau unui caz fortuit; chiar si in aceste conditii este necesar a se respecta procedura necesara a fi aplicata daca nu ar exista aceste incoveniente. •Esential: a se corela tipul procedurii de achizitie cu cerintele de calificare •Daca Ve a bunurilor pe aceeasi grupa CPV (primele 3 cifre ale codului) trece de 750.000 euro (bunuri/servicii) sau 4.845.000 euro (lucrari), atunci se va publica anunt de intentie (art. 51 din OUG 34/2006)
 67. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Estimarea valorii contractului
 68. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Scopul estimarii valorii contractului  cuantificarea resurselor financiare necesare realizării achiziţiei  identificarea de posibile surse de finanţare viabile  alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte  stabilirea ponderii de 40% pentru achizitiile electronice
 69. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Cum estimam valoarea contractelor?  Se identifică şi se însumează toate costurile posibil a aparea pe parcursul derulării contractului, astfel încat acesta să se finalizeze la termenul stabilit.  se vor lua în considerare şi costurile date de:  modalitatea de achiziţie: on-line sau off-line  durata contractului  suplimentări ale obiectului contractului  eventuale  majorări ale preţului contractului,  costuri accidentale.
 70. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Cand se stabileste Ve?  Înainte de iniţierea procedurii  Notă! Să aibă valabilitate în momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare.
 71. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •Estimarea (art. 25-32 din OUG 34/2006) Estimarea se face: 1. cf. OUG 34/2006, pe bunuri/servicii/lucrari similare, 2. in functie de posibilitatile reale de furnizare /prestare/executie de catre operatorii din piata. Baza documentară a estimării: Nota jusitificativă emisa de responsabilul de achizitii si avizata de responsabilul legal al institutiei (conform model) Rolul codului CPV : 1. instrument statistic pentru estimarea valoarii achizitiilor similare (conform descriere). 2.CPV-ul NU este un factor de stabilire a procedurii.
 72. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Estimare - riscuri - evaluare superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni - supraevaluare în ideea favorizării unui anumit contractant - utilizarea unui model de calcul care să conducă la o valoare care să nu presupună aplicarea unei proceduri competitive
 73. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Estimarea - greseli frecvente: • Cumularea/separarea bunurilor in functie de codul CPV (ex.: achizitie separata a calculatorului desktop CPV 30213300-8 si a unui computer portabil CPV 30213100-6 ;achizitie pentru obiective separate dar cu cumularea valorii proiectarii unei cladiri cu drumul adiacent) • Alegerea gresita a unui cod CPV (calculator de birou 30141200-1 vs calculator desktop 30213300-8, ) • Supraestimarea/subestimarea luand in calcul o valoare a unui singur furnizor; • Estimarea gresita duce la: economii la buget, sau sume insuficiente Intrebare: cum se stabileste Ve daca intr-un proiect avem achizitii de echipamente atât la cheltuieli eligibile cât și neeligibile?
 74. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Modalităţi de estimare a valorii contractului de AP
 75. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Produse ce necesită operaţii de instalare şi punere în funcţiune: Ve = V produs + V instalare şi punere în funcţiune Nu este stabilită modalitatea de procurare: Ve = V cea mai mare aferentă dobândirii produselor Ve - Contracte de furnizare
 76. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Ve -Contracte de furnizare Dobândire produse prin leasing 1) durata contractului cunoscută la data estimării Ve = Σ ratelor plătibile + Vreziduală 2) durata contractului necunoscută la data estimării Ve = Vrată lunară plătibilă x 48 + Vreziduală
 77. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Dobândire produse în cadrul unor contracte cu caracter de regularitate sau în cadrul unor contracte ce trebuie reânnoite: Ve = nr. de unităţi x V actualizată/ unitate produs similar sau Ve = ΣVe contracte ce vor fi atribuite în următoarele 12 luni (din momentul primei livrări) Contracte de furnizare
 78. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Dobândire produse similare - pe loturi de produse; atribuire contract pe lot de produse Ve = Σ V aferentă fiecărui lot Dobândire produse prin închiriere sau prin cumpărare în rate - durata contractului cunoscută la data estimării: Ve = Σ ratelor plătibile Contracte de furnizare
 79. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exceptie!! Dacă valoarea cumulată a tuturor loturilor > 125.000 euro, se poate aplica cererea de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  Ve, fără TVA, a lotului respectiv este </= 75.000 euro  valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate. Contracte de furnizare
 80. Investeşte în OAMENI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax: 40 - 264 - 40.53.79 E-mail: office@practicifse.ro Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE POSDRU/41/3.3/G/40317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Exemplu - avem nevoie de produse de 125.000 euro - este sigură finanţarea pentru 100.000 euro - pentru atribuirea contractului de furnizare se aplică licitaţia deschisă - urmând ca în funcţie de suplimentarea fondurilor să fie aplicată cererea de oferte pentru restul până la 25.000 euro.
Anúncio